HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πάνταςTexte grec :

[19,43] Τῶν δὲ πεζῶν οἱ μὲν ἀργυράσπιδες συμφράξαντες καὶ βιαιότερον τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἀπιπεσόντες τοὺς μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διέφθειραν, τοὺς δὲ συνηνάγκασαν φυγεῖν. ἀκατάσχετοι δὲ ταῖς ὁρμαῖς γενόμενοι καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν τῶν ἐναντίων φάλαγγα διαγωνισάμενοι τοσοῦτον ταῖς εὐχειρίαις καὶ ῥώμαις ὑπερεῖχον ὥσθ´ ἑαυτῶν μὲν ἀποβαλεῖν μηθένα, τῶν δ´ ἐναντίων ἀνελεῖν μὲν ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους, τρέψασθαι δὲ τοὺς πεζοὺς πάντας, ὄντας πολλαπλασίους. Εὐμενὴς δὲ πυθόμενος τὴν μὲν ἀποσκευὴν ἡλωκέναι, τοὺς δ´ ἱππεῖς τοὺς μετὰ Πευκέστου μὴ μακρὰν ἀπέχειν, ἐπεχείρησεν ἀθροίζειν ἅπαντας καὶ πάλιν ἱππομαχεῖν πρὸς Ἀντίγονον· ἤλπιζε γὰρ μάχῃ κρατήσας οὐ μόνον τὴν ἰδίαν ἀποσκευὴν σώσειν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν πολεμίων προσλήψεσθαι. τῶν δὲ περὶ τὸν Πευκέστην οὐχ ὑπακουόντων, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πορρωτέρω τὴν ἀποχώρησιν ποιουμένων ἐπί τινα τόπον, ἅμα δὲ καὶ νυκτὸς καταλαμβανούσης ἠναγκάσθη συνεῖξαι τῷ καιρῷ. Ἀντίγονος δὲ τοὺς ἱππεῖς εἰς δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν αὐτὸς ἔχων ἐφήδρευε τοῖς περὶ τὸν Εὐμενῆ, τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ἀποθεωρῶν, τοὺς δ´ ἄλλους παραδοὺς Πίθωνι προσέταξεν ἐπιθέσθαι τοῖς ἀργυράσπισι μεμονωμένοις τῆς τῶν ἱππέων βοηθείας. ταχὺ δ´ αὐτοῦ τὸ προσταχθὲν συντελοῦντος οἱ Μακεδόνες εἰς πλινθίον ἑαυτοὺς ποιήσαντες ἀσφαλῶς ἀπεχώρησαν ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ τῶν περὶ τὸν Πευκέστην κατηγόρουν ὡς αἰτίων γεγενημένων τῆς τῶν ἱππέων ἥττης. καταντησάντων δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν Εὐμενῆ περὶ λύχνων ἁφὰς συνελθόντες ἐβουλεύοντο τί χρὴ πράττειν. οἱ μὲν οὖν σατράπαι τὴν ταχίστην ἔφησαν δεῖν ἀποχωρεῖν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, ὁ δ´ Εὐμενὴς ἀπεφαίνετο μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι, τῆς μὲν τῶν ἐναντίων φάλαγγος συντετριμμένης, τῆς δὲ τῶν ἱππέων δυνάμεως ἐφαμίλλου παρ´ ἀμφοτέροις οὔσης. οἱ δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι, τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. τότε μὲν οὖν διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην βεβαιώσαντες· μετὰ δὲ ταῦθ´ οἱ Μακεδόνες λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον τὸν μὲν Εὐμενῆ συναρπάσαντες παρέδωκαν, τὰς δ´ ἀποσκευὰς κομισάμενοι καὶ πίστεις λαβόντες κατετάχθησαν εἰς τὸ στρατόπεδον. τὸ παραπλήσιον δ´ οἵ τε σατράπαι καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τε καὶ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι, τὸν στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντες, τῆς ἰδίας ἀσφαλείας μόνον ἐφρόντισαν.

Traduction française :

[19,43] Quant au combat d'infanterie, les argyraspides attaquèrent les ennemis en colonne serrée ; ils tuèrent les uns et forcèrent les autres à prendre la fuite. Leur attaque fut si impétueuse que, bien qu'ils eussent à combattre toute la phalange d'Antigone, ils passèrent plus de cinq mille hommes au fil de l'épée, et mirent en déroute toute l'infanterie, qui était très nombreuse, sans qu'eux-mêmes eussent perdu un seul homme. Informé de la perte de ses bagages, Eumène chercha à rallier les cavaliers de Peuceste, qui n'étaient pas très éloignés et à les ramener contre Antigone: car il espérait, s'il réussissait, reprendre non seulement ses propres bagages, mais encore s'emparer de ceux de l'ennemi. Mais Peuceste se refusa à cette manoeuvre, et continua à se retirer du champ de bataille. La nuit commençait déjà, et Eumène fut obligé de céder au temps. Cependant Antigone avait partagé sa cavalerie en deux corps; il se mit lui-même à la tête de l'un pour poursuivre Eumène; l'autre fut confié à Python avec l'ordre d'attaquer les argyraspides privés du secours de la cavalerie. Cet ordre fut exécuté. Les Macédoniens, se formant en carré, se retirèrent en sécurité au bord du fleuve et reprochèrent à Peuceste d'être cause de la défaite de la cavalerie. A l'heure où on allume les flambeaux, ils allèrent trouver Eumène, et se réunirent pour délibérer sur le parti qu'il fallait prendre dans cette situation critique. Les satrapes émirent l'avis qu'il fallait se retirer sur-le-champ dans les satrapies supérieures ; Eumène fut au contraire d'opinion qu'il fallait rester et renouveler le combat, d'autant plus que la phalange ennemie avait été déjà mise en déroute, et que la cavalerie était, des deux côtés, animée d'une égale ardeur. Mais les Macédoniens ne voulaient rien entendre ni à l'une ni à l'autre proposition ; car ils pensaient à leurs bagages, à leurs femmes, à leurs enfants, et à un grand nombre de parents qui se trouvaient entre les mains de l'ennemi. Dès ce moment, ils entrèrent secrètement en pourparler avec Antigone; ils se saisirent d'Eumène et le livrèrent à ses ennemis. Antigone leur rendit leurs bagages, et, après avoir reçu leurs serments, il incorpora les Macédoniens dans son armée. Pareillement, les satrapes, les autres chefs et la plupart des soldats abandonnèrent leur général, et ne songèrent qu'à leur propre sûreté.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006