HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πεζοὶTexte grec :

[19,14] Πίθων σατράπης μὲν ἀπεδέδεικτο Μηδίας, στρατηγὸς δὲ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἁπασῶν γενόμενος Φιλώταν μὲν τὸν προϋπάρχοντα Παρθυαίας στρατηγὸν ἀπέκτεινε, τὸν δὲ αὑτοῦ ἀδελφὸν Εὔδαμον ἀντὶ τούτου κατέστησεν. οὗ γενομένου συνέδραμον οἱ λοιποὶ σατράπαι πάντες, φοβηθέντες μὴ τὸ παραπλήσιον πάθωσιν, ὄντος τοῦ Πίθωνος κινητικοῦ καὶ μεγάλα ταῖς ἐπιβολαῖς περιβαλομένου. περιγενόμενοι δ´ αὐτοῦ μάχῃ καὶ πολλοὺς τῶν συναγωνισαμένων ἀνελόντες ἐξήλασαν ἐκ τῆς Παρθυαίας. κἀκεῖνος τὸ μὲν πρῶτον ἀνεχώρησεν εἰς Μηδίαν, μετ´ ὀλίγον δ´ εἰς τὴν Βαβυλῶνα παραγενόμενος παρεκάλει τὸν Σέλευκον βοηθεῖν αὐτῷ καὶ κοινωνεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων. διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας τῶν ἄνω σατραπῶν συνηθροικότων εἰς τὸ αὐτὸ τὰ στρατόπεδα παρῆσαν οἱ παρ´ Εὐμενοῦς βυβλιαφόροι πρὸς ἑτοίμας τὰς δυνάμεις. ἦν δὲ τῶν ἡγεμόνων ἐπιφανέστατος μὲν καὶ κοινῷ δόγματι πάντων τὴν στρατηγίαν παραλαβὼν Πευκέστης, γεγενημένος Ἀλεξάνδρου σωματοφύλαξ καὶ προηγμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως δι´ ἀνδρείαν. σατραπείαν δ´ εἶχεν ἔτη πλείονα τῆς Περσίδος καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις. δι´ ἃς αἰτίας φασὶ καὶ τὸν Ἀλέξανδρον αὐτῷ μόνῳ Μακεδόνων συγχωρῆσαι Περσικὴν φορεῖν στολήν, χαρίζεσθαι βουλόμενον τοῖς Πέρσαις καὶ διὰ τούτου νομίζοντα κατὰ πάνθ´ ἕξειν τὸ ἔθνος ὑπήκοον. εἶχε δὲ τότε Πέρσας τοξότας μὲν καὶ σφενδονήτας μυρίους, τοὺς δὲ εἰς τὴν Μακεδονικὴν τάξιν καθωπλισμένους παντοδαποὺς τρισχιλίους, ἱππεῖς δ´ Ἕλληνας μὲν καὶ Θρᾷκας ἑξακοσίους, Πέρσας δὲ πλείους τῶν τετρακοσίων. Πολέμων δ´ ὁ Μακεδών, Καρμανίας σατράπης ἀποδεδειγμένος, εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δ´ ἑπτακοσίους. καὶ Σιβύρτιος μὲν τῆς Ἀραχωσίας ἡγούμενος παρείχετο πεζοὺς μὲν χιλίους, ἱππεῖς δὲ δέκα πρὸς τοῖς ἑξακοσίοις, Ἀνδρόβαζος δ´ ἐκ Παροπανισαδῶν, τοῦ Ὀξυάρτου κυριεύοντος τῆς σατραπείας, ἀπέσταλτο μετὰ πεζῶν μὲν χιλίων καὶ διακοσίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων. Στάσανδρος δ´ ὁ τῆς Ἀρίας καὶ Δραγγινῆς σατράπης, προσειληφὼς καὶ τοὺς ἐκ τῆς Βακτριανῆς, εἶχε πεζοὺς μὲν χιλίους πεντακοσίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους. ἐκ δὲ τῆς Ἰνδικῆς Εὔδαμος παρεγένετο μεθ´ ἱππέων μὲν πεντακοσίων, πεζῶν δὲ τριακοσίων, ἐλεφάντων δὲ ἑκατὸν εἴκοσι· τὰ δὲ θηρία ταῦτα παρέλαβε μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν δολοφονήσας Πῶρον τὸν βασιλέα. οἱ δὲ πάντες μετὰ τῶν σατραπῶν ἠθροίσθησαν πεζοὶ μὲν πλείους τῶν μυρίων ὀκτακισχιλίων ἑπτακοσίων, ἱππεῖς δὲ τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι.

Traduction française :

[19,14] Python, Parthe d'origine, avait été porté au gouvernement de la Médie et au commandement militaire des satrapies supérieures. Il avait fait assassiner Philotas, son prédécesseur, et avait nommé à sa place son propre frère Eudamus. Cet acte eut pour effet que tous les autres satrapes, craignant de subir le même sort, se réunirent contre Python, homme très actif et méditant de grandes entreprises. Ils lui livrèrent donc un combat, le défirent, et, après lui avoir fait perdre beaucoup de monde, l'expulsèrent de la Parthie. Python se retira d'abord dans la Médie, et bientôt après il se rendit dans la Babylonie où il engagea Seleucus à le secourir et à faire cause commune avec lui. Voilà pourquoi les troupes des satrapes des gouvernements supérieurs se trouvaient toutes réunies en un seul camp et prêtes à entrer en campagne, lorsqu'arrivèrent les messagers porteurs des lettres d'Eumène. Le plus distingué des chefs et auquel avait été, d'un commun accord, déféré le commandement en chef, était Peuceste, ancien garde du corps du roi Alexandre, et qui devait son avancement à sa bravoure. Il possédait depuis plusieurs années le gouvernement de la Perse et était très estimé des naturels du pays. C'est pourquoi Peuceste fut, dit-on, le seul Macédonien auquel Alexandre eût permis de porter la robe persique pour complaire aux Perses et se rendre ainsi la nation entièrement soumise. Peuceste avait alors sous ses ordres dix mille archers et frondeurs perses, trois mille hommes de divers pays, armés à la macédonienne, six cents cavaliers grecs et thraces, et plus de quatre cents cavaliers perses. Polémon le Macédonien, satrape de la Carmanie, commandait une troupe formée de quinze cents fantassins et de sept cents cavaliers. Sibyrtius, gouverneur de l'Arachosie, avait fourni mille hommes d'infanterie et cent seize cavaliers. Androbazus avait été envoyé du pays des Paropamisades, dont Oxyarte était satrape, avec douze cents hommes d'infanterie et quatre cents cavaliers. Stasandre, satrape de l'Arie et de la Drangiane, qui s'était réuni aux troupes de la Bactriane, avait sous ses ordres quinze cents fantassins et mille cavaliers. Enfin Eudamus avait amené de l'Inde cinq cents cavaliers, trois mille fantassins et cent vingt élephants; à la mort d'Alexandre, il s'était emparé de ces animaux, après avoir assassiné le roi Porus. Ainsi, tous ces satrapes étaient parvenus à rassembler un peu plus de dix-huit mille sept cents hommes d'infanterie et quatre mille six cents cavaliers.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006