HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

προφάσεωνTexte grec :

[19,81] τῶν δὲ φίλων αὐτῷ συμβουλευόντων μὴ παρατάττεσθαι πρὸς ἡγεμόνα τηλικοῦτον καὶ δύναμιν μείζω, τούτοις μὲν οὐ προσεῖχεν, εἰς δὲ τὸν κίνδυνον παρεσκευάζετο τεθαρρηκώς, καίπερ νέος ὢν παντελῶς καὶ τηλικαύτην μάχην μέλλων ἀγωνίζεσθαι χωρὶς τοῦ πατρός. συναγαγόντος δ´ ἐν τοῖς ὅπλοις ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ στάντος ἐπί τινος ἀναστήματος μετὰ ἀγωνίας καὶ διατροπῆς ὁ μὲν ὄχλος ἀνεβόησε μιᾷ φωνῇ θαρρεῖν καὶ πρὸ τοῦ τὸν κήρυκα καταπαῦσαι τοὺς θορυβοῦντας ἅπαντες σιωπὴν παρείχοντο. οὔτε γὰρ στρατιωτικὸν ἔγκλημα ὑπῆρχε περὶ αὐτὸν οὔτε πολιτικόν, ἅτε προσφάτως ἐφ´ ἡγεμονίας τεταγμένον· ὅπερ εἴωθε γίγνεσθαι τοῖς παλαιοῖς στρατηγοῖς, ὅταν ἐκ πολλῶν προφάσεων ἓν ἔγκλημα πρὸς ἕνα καιρὸν ἀθροίζηται· τὸ γὰρ πλῆθος ἀεὶ δυσάρεστον ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένον καὶ πᾶν τὸ μὴ πλεονάζον κεχαρισμένην ἔχει τὴν μεταβολήν· τοῦ τε πατρὸς ἤδη γεγηρακότος αἱ τῆς βασιλείας ἐλπίδες εἰς τὴν τούτου διαδοχὴν ἦγον ἅμα τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν τῶν ὄχλων εὔνοιαν. ἦν δὲ καὶ τῷ κάλλει καὶ τῷ μεγέθει διάφορος, ἔτι δὲ κεκοσμημένος ὅπλοις βασιλικοῖς εἶχε πολλὴν ὑπεροχὴν καὶ κατάπληξιν, δι´ ἧς εἰς ἐλπίδας ἁδρὰς ἦγε τοὺς πολλούς· πρὸς δὲ τούτοις πρᾳότης τις ἦν περὶ αὐτόν, ἁρμόζουσα νέῳ βασιλεῖ, δι´ ἧς εἰς προθυμίαν ἐξεκαλεῖτο πάντας, ὥστε καὶ τοὺς ἐκτὸς τάξεως συνδραμεῖν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν, συναγωνιῶντας τῇ νεότητι καὶ τῇ μελλούσῃ γίνεσθαι κρίσει διὰ τῆς παρατάξεως. οὐ μόνον γὰρ πρὸς πλείονας ἤμελλε διακινδυνεύειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡγεμόνας σχεδὸν μεγίστους, Πτολεμαῖον καὶ Σέλευκον· οὗτοι γὰρ πάντας τοὺς πολέμους Ἀλεξάνδρῳ συστρατευσάμενοι καὶ πολλάκις καθ´ αὑτοὺς δυνάμεων ἡγησάμενοι μέχρι τῶν καιρῶν τούτων ὑπῆρχον ἀνίκητοι. ὁ δ´ οὖν Δημήτριος παρακαλέσας τὰ πλήθη τοῖς οἰκείοις λόγοις καὶ δωρεάς τε δώσειν κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὰ λάφυρα συγχωρήσειν ἐπαγγειλάμενος ἐξέταξε τὴν δύναμιν εἰς τὴν μάχην.

Traduction française :

[19,81] Ses amis lui avaient conseillé de ne pas se mesurer avec une armée aussi considérable ni avec un chef aussi habile que Ptolémée. Mais Démétrius n'écouta point ces conseils, et, bien qu'il fût encore très jeune, il se disposa, sans l'appui de son père, à une bataille décisive. Il réunit donc les soldats en une assemblée générale; tout troublé et ému, il monta à la tribune. L'assemblée s'en étant aperçu, lui cria d'une seule voix de prendre courage, et aussitôt le plus grand silence s'établit avant même que le héraut l'eût ordonné. Cette marque d'intérêt était fondée; car on n'avait aucun reproche à faire à Démétrios, ni pour son commandement militaire, ni pour sa conduite politique; il n'y avait d'ailleurs pas longtemps qu'il était revêtu de la dignité de chef. (Il ne ressemblait pas à ces vieux généraux qui, en un seul moment, accumulent sur leurs têtes tant d'accusations, que la foule, impatiente du joug qui l'opprime, n'attend qu'un instant favorable pour éclater.) Le père était d'ailleurs avancé en âge; tout l'avenir de la royauté et les espérances de la multitude reposaient donc sur le fils. Au reste, Démétrius était aussi doué d'avantages personnels : il était beau, d'une haute taille et revêtu d'une armure royale ; son aspect avait quelque chose d'imposant et qui gagnait la foule en sa faveur. Il avait une certaine candeur, qui sied parfaitement à un jeune roi, et lui attirait les coeurs de tout le monde. Aussi les rangs se rompirent pour l'entendre, et chacun montra un égal intérêt pour sa jeunesse et pour l'importance de la lutte qui allait s'engager. Car il ne s'agissait pas seulement de combattre des forces supérieures, mais de se mesurer avec deux des plus grands généraux, Ptolémée et Seleucus, qui avaient fait toutes les campagnes d'Alexandre, commandé en maintes batailles, et qui passaient alors pour invincibles. Démétrius exhorta donc ses troupes par un discours convenable, et, après leur avoir promis des récompenses et un riche butin, il les rangea en bataille.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006