HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

προτρεψάμενοςTexte grec :

[19,56] Ὁ δ´ οὖν Σέλευκος διασωθεὶς εἰς τὴν Αἴγυπτον φιλανθρωπίας τε πάσης ἐτύγχανε παρὰ Πτολεμαίῳ καὶ κατηγορίαν ἐποιεῖτο πικρὰν Ἀντιγόνου, λέγων ὅτι διέγνωκεν πάντας τοὺς ἐν ἀξιώμασιν ὄντας καὶ μάλιστα τοὺς Ἀλεξάνδρῳ συνεστρατευκότας ἐκβαλεῖν ἐκ τῶν σατραπειῶν καὶ τούτων ἀποδείξεις ἔφερε τήν τε Πίθωνος ἀναίρεσιν καὶ τὴν Πευκέστου τῆς Περσίδος ἀφαίρεσιν καὶ τὰ περὶ αὐτὸν συμβάντα· πάντας γὰρ οὐδὲν ἠδικηκότας, ἀλλὰ καὶ χρείας πολλὰς καὶ μεγάλας ἐν τῇ φιλίᾳ παρεσχημένους ἀρετῆς ὑπομεμενηκέναι πρόστιμον. διεξῄει δὲ καὶ τὰ μεγέθη τῶν περὶ αὐτὸν δυνάμεων καὶ τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων, ἔτι δὲ τὰς προσφάτους εὐτυχίας, ἐξ ὧν ὑπεδείκνυεν ὑπερήφανον γεγενημένον καὶ ταῖς ἐλπίσι περιειληφότα πᾶσαν τὴν Μακεδόνων βασιλείαν. διὰ δὲ τοιούτων λόγων προτρεψάμενος τὸν Πτολεμαῖον ἑτοιμάζεσθαι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐξέπεμψέ τινας τῶν φίλων εἰς τὴν Εὐρώπην, προστάξας πειρᾶσθαι τοῖς ὁμοίοις λόγοις ἐχθροὺς Ἀντιγόνου καταστῆσαι Κάσανδρόν τε καὶ Λυσίμαχον. ὧν ταχὺ τὸ κελευσθὲν συντελεσάντων ἀρχὴ διαφορᾶς ἐφύετο καὶ μεγάλων πολέμων. ὁ δ´ Ἀντίγονος ἐκ τῶν εἰκότων συλλογισάμενος τὴν Σελεύκου προαίρεσιν ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς πρός τε Πτολεμαῖον καὶ Λυσίμαχον καὶ Κάσανδρον, ἀξιῶν διαφυλάσσειν τὴν προϋπάρχουσαν φιλίαν· τῆς δὲ Βαβυλωνίας καταστήσας σατράπην Πίθωνα τὸν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς καταβεβηκότα μετὰ τῆς δυνάμεως ἀνέζευξεν, ἐπὶ τῆς Κιλικίας τὴν πορείαν ποιούμενος. ὡς δ´ εἰς Μάλον παρεγένετο, διεμέρισε τὴν δύναμιν εἰς παραχειμασίαν μετὰ δύσιν Ὠρίωνος. παρέλαβε δὲ καὶ τὰ ἐν Κυΐνδοις χρήματα, τάλαντα μύρια. χωρὶς δὲ τούτων ἐκπίπτειν ἐκ τῶν προσόδων αὐτῷ τῶν κατ´ ἐνιαυτὸν τάλαντα μύρια χίλια. διόπερ συνέβαινεν αὐτὸν φοβερὸν εἶναι καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν χρημάτων.

Traduction française :

[19,56] Seleucus, qui était parvenu à se sauver en Égypte, fut parfaitement bien accueilli par Ptolémée. Il se plaignait amèrement d'Antigone, et l'accusait de chasser de leurs satrapies tous les hommes considérés et particulièrement les généraux qui avaient servi sous Alexandre ; il citait comme exemples Python, qui avait été tué; Peuceste, destitué du gouvernement de la Perse; enfin, son propre sort. Cependant, ajouta-t-il, personne n'a jamais offensé Antigone ; tous lui ont, au contraire, rendu de grands et nombreux services d'amitié, et voilà comment il les a payés de retour. Seleucus parla ensuite en détail des forces dont Antigone disposait, de ses immenses richesses et de ses succès récents qui avaient, selon lui, excité l'ambition d'Antigone au point de prétendre à tout l'empire des Macédoniens. Ce fut par de tels discours que Seleucus détermina Ptolémée à faire des préparatifs de guerre; il envoya en Europe quelques-uns de ses amis chargés d'y répandre des discours semblables, et de faire de Cassandre et de Lysimaque des ennemis d'Antigone. Cette mission fat bientôt remplie ; ce fut là l'origine de guerres sérieuses. Cependant Antigone, devinant le plan de Seleucus, avait, de son côté, envoyé des députés auprès de Ptolémée, de Lysimaque et de Cassandre, pour les prier de lui conserver leur ancienne amitié. Il nomma Python, arrivé de l'Inde, satrape de la Babylonie, et se porta avec son armée vers la Cilicie. Arrivé à Mallum, il distribua ses troupes dans les cantonnements d'hiver, après le coucher de l'Orion. Il prit ensuite à Cuindes dix mille talents, indépendamment de ses revenus annuels, qui s'élevaient à onze mille talents. C'est ainsi qu'Antigone s'était rendu redoutable tant par la force de ses troupes que par ses richesses.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006