HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

παραδεδομένωνTexte grec :

[19,25] Ὡς δ´ ἡμέρας ὁδὸν ἀπέσχον ἀπ´ ἀλλήλων τὰ στρατόπεδα, κατασκόπους ἔπεμψαν ἀμφότεροι καὶ μαθόντες τὰ πλήθη καὶ τὰς προαιρέσεις τῶν πολεμίων παρεσκευάσαντο μὲν πρὸς τὸν κίνδυνον, διελύθησαν δὲ χωρὶς μάχης· προβεβλημένοι γὰρ ἀμφότεροι ποταμόν τινα καὶ χαράδραν ἐξέταξαν μὲν τὰς δυνάμεις, διὰ δὲ τὰς τῶν τόπων δυσχωρίας οὐκ ἠδυνήθησαν διαγωνίσασθαι. καταστρατοπεδεύσαντες δ´ ἀλλήλων ἀπὸ σταδίων τριῶν ἐπὶ μὲν ἡμέρας τέσσαρας ἀκροβολιζόμενοι καὶ προνομεύοντες τὴν χώραν διετέλεσαν, πάντων σπανίζοντες, τῇ πέμπτῃ δ´ Ἀντίγονος πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλε πρός τε τοὺς σατράπας καὶ τοὺς Μακεδόνας, ἀξιῶν Εὐμενεῖ μὲν μὴ προσέχειν, ἑαυτῷ δὲ πιστεύειν· συγχωρήσειν γὰρ ἔφη τοῖς μὲν σατράπαις ἔχειν τὰς ἰδίας σατραπείας, τῶν δὲ ἄλλων τοῖς μὲν χώραν πολλὴν δώσειν, τοὺς δὲ εἰς τὰς πατρίδας ἀποστελεῖν μετὰ τιμῆς καὶ δωρεῶν, τοὺς δὲ στρατεύεσθαι βουλομένους διανεμεῖν εἰς τὰς ἑκάστῳ καθηκούσας τάξεις. τῶν δὲ Μακεδόνων οὐ προσεχόντων τοῖς λόγοις, ἀλλὰ καὶ προσαπειλούντων τοῖς πρεσβευταῖς Εὐμενὴς παρελθὼν ἐπῄνεσέν τε αὐτοὺς καὶ λόγον εἶπε τῶν παραδεδομένων μὲν καὶ παλαιῶν, οὐκ ἀνοίκειον δὲ τῆς περιστάσεως. ἔφη γὰρ ἐρασθέντα λέοντα παρθένου διαλεχθῆναι τῷ πατρὶ τῆς κόρης ὑπὲρ τοῦ γάμου, τὸν δὲ πατέρα λέγειν ὡς ἕτοιμος μέν ἐστιν αὐτῷ δοῦναι, δεδοικέναι δὲ τοὺς ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας, μήποτε γήμας καὶ παροξυνθεὶς διά τινα αἰτίαν προσενέγκηται τῇ παρθένῳ θηριωδῶς. τοῦ δὲ λέοντος ἐξελόντος τούς τε ὄνυχας καὶ τοὺς ὀδόντας τὸν πατέρα, θεωρήσαντα πάντα δι´ ὧν ἦν φοβερὸς ἀποβεβληκότα, τύπτοντα τῷ ξύλῳ ῥᾳδίως ἀποκτεῖναι. τὸ παραπλήσιον οὖν ποιεῖν καὶ τὸν Ἀντίγονον· μέχρι τούτου γὰρ ποιεῖσθαι τὰς ἐπαγγελίας ἕως ἂν τῆς δυνάμεως κυριεύσῃ καὶ κολάσῃ τηνικαῦτα τοὺς ἀφηγουμένους. ἐπισημαινομένου δὲ τοῦ πλήθους ὡς ὀρθῶς λέγοντος τότε μὲν ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν·

Traduction française :

[19,25] Lorsque les deux armées n'étaient plus qu'à une journée de marche l'une de l'autre, les chefs envoyèrent des deux côtés des espions pour reconnaître les forces et les plans de leurs adversaires. Ils allaient s'attaquer, lorsqu'ils se retirèrent sans livrer bataille. Ils se trouvaient séparés par une rivière et par des retranchements naturels qui ne permettaient ni aux uns ni aux autres d'en venir aux mains. Les deux armées établirent leur camp à trois stades de distance l'une de l'autre, se harcelèrent pendant quatre jours à coups de traits, et, manquant de vivres, ils allaient fourrager dans la campagne. Le cinquième jour, Antigone envoya des députés aux satrapes et aux Macédoniens pour les engager à désobéir à Eumène; il promettait aux satrapes de leur conserver leurs provinces, et aux généraux de leur distribuer des terres ou de les renvoyer dans leur patrie, comblés d'honneurs et de présents; enfin, de donner à ceux qui voudraient continuer le service militaire des avancements convenables. Mais les Macédoniens repoussèrent ces propositions. Ils poursuivaient de leurs menaces les émissaires d'Antigone, lorsque Eumène survint, et loua la fidélité de ses troupes en récitant une ancienne fable tout a fait applicable à la circonstance. "Un lion, leur dit-il devint amoureux d'une jeune fille, et s'adressa au père pour l'obtenir en mariage. Le père répondit qu'il était prêt à lui donner sa fille, mais qu'il craignait les dents et les ongles du prétendant qui, devenu époux, pourrait un jour traiter sa jeune épouse d'une manière trop sauvage, Le lion se fit donc arracher les ongles et les dents. Mais le père, dès qu'il vit le lion privé de ses armes redoutables, l'assomma facilement à coups de bâton. Voilà, ajouta Eumène, ce que fera Antigone : il tiendra sa promesse tant qu'il ne sera pas encore maître de l'armée, mais une fois en possession du pouvoir, il se vengera de la même façon de tous vos chefs." Ce discours fut applaudi et l'assemblée se sépara.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006