Alphabétiquement     [«   »]
καθορᾶν 1
καθοσιωθεῖσαι 1
Καὶ 4
καὶ 1638
καί 6
καιροῖς 1
καιρὸν 4
Fréquences     [«    »]
490 τὴν
374 τῆς
526 τῶν
1638 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

καὶ


Livre, Chap.
[8, 8]   τοὺς περιοίκους ἀφελόμενοι ἔχουσι, πολλὴ  καὶ   ἀγαθή· καὶ εἰ τῶν ἠδικημένων
[8, 30]   καὶ βοσκήματα καὶ γῆν πολλὴν  καὶ   ἀγαθὴν οὐκ ἠξίωσα, ἀλλ´ ἀνεπίφθονον
[8, 85]   δὲ φεύγοντες ἐδίωκον. ἔνθα πολλοὶ  καὶ   ἀγαθοὶ Ῥωμαίων θνήσκουσιν οἷα εἰκὸς
[8, 50]   κάθοδον ἐπὶ τὰ οἰκεῖα φίλους  καὶ   ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐλθόντας ἐνετράπης, οὐδὲ
[8, 23]   σε ποιεῖν θαυμαστόν, εἰ χαλεπαίνεις  καὶ   ἀγανακτεῖς ἐπὶ ταῖς τύχαις. κοινὸς
[8, 49]   ἔχουσιν ἀγαθοῖς, ἀλλ´ ὀργιεῖσθαί σοι  καὶ   ἀγανακτήσειν, ἐὰν μὴ καὶ τὸ
[8, 66]   αἱρεῖ μεστὸν ὄντα ὑποζυγίων τε  καὶ   ἀγορᾶς καὶ ὅπλων, καὶ τοὺς
[8, 2]   ἐστίν· θυσίας ἐπιτελεῖν Ῥωμαῖοι μέλλουσι  καὶ   ἀγῶνας ἄγειν ἀπὸ πολλῶν χρημάτων
[8, 51]   ἀλλὰ καὶ πατὴρ καὶ τροφὸς  καὶ   ἀδελφὴ καὶ πάντα τὰ φίλτατά
[8, 56]   θεοὺς μήτ´ ἐπὶ ταῖς ἀνοσίοις  καὶ   ἀδίκοις πράξεσιν ἀγανακτεῖν, τὸ δηλῶσαι
[8, 78]   τοῦτο μόνον ἦν ἀσύμφορός τε  καὶ   ἄδικος, ὅτι προβουλεῦσαι δέον τὸ
[8, 47]   με παρακαλεῖν εἰς ἀνοσίους πράξεις  καὶ   ἀδίκους, μηδὲ μετὰ τῶν ἐχθίστων
[8, 10]   ληψόμενοι· χρῄζετε γὰρ ἀδίκων τε  καὶ   ἀδυνάτων. εἰ μὲν οὖν δόντες
[8, 25]   πολλοῖς τόποις ἀνεόρτους ἀναγκάσας γενέσθαι  καὶ   ἀθύτους καὶ τιμῶν νομίμων ἀμοίρους;
[8, 62]   πένθος ἐποιήσαντο ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ·  καὶ   αἱ γυναῖκες αὐτῶν, νόμος
[8, 63]   τοῖς ἐρυμνοτάτοις καταστησαμένου. Οὐολοῦσκοί τε  καὶ   Αἰκανοὶ στρατὸν ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων
[8, 64]   Ῥωμαῖοι πολλῇ στρατιᾷ τῶν τε  καὶ   Αἰκανῶν ἐπιστρατείαν λῃστείαις τε καὶ
[8, 62]   κίνδυνος ἐκ τῆς Οὐολούσκων τε  καὶ   Αἰκανῶν ἐπιστρατείας Μάρκιον λαβούσης ἡγεμόνα,
[8, 26]   μέμνησο ἀκριβῶς, ὅτι Οὐολούσκων τε  καὶ   Αἰκανῶν στρατιὰν ἐπάγῃ, οὓς ἡμεῖς
[8, 63]   δ´ ὕπατοι παρά τ´ αὐτομόλων  καὶ   αἰχμαλώτων, οἳ παρ´ αὐτὸ ἔργον
[8, 31]   τίνα βίον ζήσομαι; πότερα τἀσφαλὲς  καὶ   ἀκίνδυνον αἱρούμενος ἀρχάς τε καὶ
[8, 39]   Ταύτην ἔχουσαι τὴν πιναράν τε  καὶ   ἄκοσμον ἐσθῆτα καὶ τὰς ἄλλας
[8, 65]   ἐπὶ τὸν χάρακα τεταραγμένη τε  καὶ   ἄκοσμος, καὶ οἱ Ῥωμαῖοι αὐτοῖς
[8, 61]   ἀνόνητον ἐποίησεν, τὸ ἀκριβὲς  καὶ   ἄκρον δίκαιον. τοῖς τε γὰρ
[8, 8]   ἀλλοτρίων; ἥξουσι γὰρ Αἰκανοί τε  καὶ   Ἀλβανοὶ καὶ Τυρρηνοὶ καὶ πολλοὶ
[8, 70]   τὸ Ἑρνίκων ἔθνος μέγα τε  καὶ   ἄλκιμον καὶ πλησίον σφῶν κείμενον
[8, 73]   ἁρπαγαὶ καὶ χειρῶν ἐπιβολαὶ γένωνται  καὶ   ἄλλα, ὅσα φιλεῖ βίαια συμβαίνειν
[8, 54]   ἄλλων ἀνήκεστον παθεῖν συναγωνιστὰς γενέσθαι,  καὶ   ἄλλα πολλὰ καὶ ἐπαγωγὰ διαλεχθεὶς
[8, 28]   καὶ δι´ ἄμφω ταῦτ´ ἐπιβουλαὶ  καὶ   ἄλλα πολλὰ καὶ χαλεπά, ὅσα
[8, 19]   Λατίνων πόλις Ἀλβανῶν ὥσπερ  καὶ   ἄλλαι ἄποικος. καταπλήξασθαι δὲ βουλόμενος
[8, 79]   ἐξῆλθεν ἀγωνιούμενος, ὡς λιποτάκτην ἀπέκτεινε.  καὶ   ἄλλοι πολλοὶ πατέρες, οἱ μὲν
[8, 49]   σεαυτοῦ πατρίδα. πολλοῖς γὰρ δὴ  καὶ   ἄλλοις τῶν ἀπὸ τοῦ βελτίστου
[8, 73]   διανομὴν διδάσκων, ὡς χαλεπὸς ἔσται  καὶ   ἀλυσιτελὴς σύνοικος ὄχλος ἀργὸς ἐθισθεὶς
[8, 35]   ἐλευθέρων ἐπὶ γήρως ὀδῷ γινομένους.  καὶ   ἅμα διδάσκετε τὴν βουλήν, ὅτι
[8, 86]   εἵπετο κατὰ θέαν τοῦ ἀγῶνος  καὶ   ἅμα ἐφ´ ἁρπαγήν τε καὶ
[8, 8]   πολέμου πρόφασις, ἥτις ἂν γένοιτο  καὶ   ἅμα συμφέρουσα ὑμῖν, ἀκούσατέ μου.
[8, 34]   τὰ συμφέροντα καὶ τὰ καλὰ  καὶ   ἅμα ταῦτα καὶ τὰ πρὸς
[8, 44]   δ´ ὕπατοι ζεύγη τε ὀρικὰ  καὶ   ἁμάξας καὶ τἆλλα φορεῖα ὡς
[8, 74]   καὶ ὠφελιμωτάτας ἀποδεικνύμενον βέβαιόν τε  καὶ   ἀμετακίνητον ἐν τοῖς κριθεῖσι καὶ
[8, 43]   τε καὶ ἀνοσίου πράξεως καθαρὸν  καὶ   ἀμίαντον ἐσχηκότα τὸν βίον. ἐνίκα
[8, 52]   καὶ μηθὲν ἀνήκεστον ἐξεργάσῃ, καθαρὰν  καὶ   ἀμίαντον ἔχειν συμβήσεται τὴν ψυχὴν
[8, 33]   τὴν εἰς τόδε χρόνου καθαρὰν  καὶ   ἀμίαντον συνοῦσάν μοι πίστιν. ~Ὅταν
[8, 67]   σώματα} χεῖρας αὐτοῖς σκεπάσμασί τε  καὶ   ἀμυντηρίοις ἀπέκοπτον, πολλοὺς δὲ γονάτων
[8, 8]   μοι μαρτυροῦντες εἴτ´ εὔνοιαν εἴτε  καὶ   ἀμφότερα, φράσω καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι.
[8, 7]   ἐν τὸ ἀσφαλὲς ἔχω.  καὶ   ἂν θεός τε συλλαμβάνῃ καὶ
[8, 74]   αὐτῶν προσόδους εἰς τὰ κοινὰ  καὶ   ἀναγκαῖα δαπανωμένας, οὐδὲν ὑπολήψονται σφίσι
[8, 29]   τὰ κοινὰ ἔπραττον, ἐν πολλοῖς  καὶ   ἀναγκαίοις ἐγένεσθε καιροῖς χρήσιμοι, καὶ
[8, 62]   αὐταῖς ἐπὶ τοῖς ἰδίοις τε  καὶ   ἀναγκαίοις ποιεῖν κήδεσιν, ἀποθέμεναι χρυσόν
[8, 28]   πρῶτον μὲν τῶν φιλτάτων τε  καὶ   ἀναγκαιοτάτων ὑπάρξει σοι στερέσθαι σωμάτων,
[8, 41]   αὐτοῦ στενούσας τε οἷα εἰκὸς  καὶ   ἀνακλαιομένας τὴν καθέξουσαν ἡμᾶς τύχην
[8, 74]   μετρίας τὸν δῆμον οἰκειώσασθαί τε  καὶ   ἀναλαβεῖν· ἣν μετὰ μικρὸν ἐρῶ,
[8, 63]   οὔτ´ ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ φύρδην  καὶ   ἀναμίξ, ὥστε πολὺν ἐξ ἀμφοῖν
[8, 17]   τῶν πολεμίων ἀνδρεῖον εἰς ταπεινὴν  καὶ   ἄνανδρον κατέκλεισεν ἀμηχανίαν, ἐπὶ τὰς
[8, 37]   πόλεως, ἀλλὰ καταλύσαντα τὴν ἔχθραν  καὶ   ἀναστήσαντα τὴν δύναμιν ἐκ τῆς
[8, 24]   ἀδικήματος ὀργῇ συλᾷς καὶ κατακαίεις  καὶ   ἀνατρέπεις καὶ σεβασμῶν οὐκ ἐᾷς
[8, 74]   τὴν φιλίαν συνετιθέμεθα, ἰδίας τε  καὶ   ἀναφαιρέτους ἑκάστοις δεῖ μένειν, ὅσων
[8, 19]   γῆν ἀδῄωτον ἀπολαμβάνοιεν καὶ βοσκήματα  καὶ   ἀνδράποδα, ὅσα κατέλιπον ἐπὶ τῶν
[8, 10]   εἴ τις μετ´ ἀρετῆς  καὶ   ἀνδρείας ἐκτήσατο, ταῦθ´ ὑπὸ μωρίας
[8, 35]   οὐκ ἐπιτηδείοις οὖσι τὰ πατέρων  καὶ   ἀνδρῶν ἥξει σφάλματα, καὶ οὐχ
[8, 6]   πλέον ἔχειν ἔμελλον οἱ θῆτες  καὶ   ἀνέστιοι καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύοντες
[8, 32]   ὑπ´ ἐμοῦ παθόντες, τὸν ἄπορον  καὶ   ἀνέστιον καὶ ταπεινὸν καὶ ἄπολιν
[8, 53]   γὰρ ἀνέξεται Οὐετουρία τὴν δεινὴν  καὶ   ἀνήκεστον ὕβριν ἐν τοσούτοις μάρτυσιν
[8, 52]   πολὺς ἐπιρράξας πολιτικὸς φθόνος  καὶ   ἀνήρπασεν ἐκ τῆς πατρίδος·
[8, 1]   ἐχθροὺς καταφυγεῖν, μέτρια ἠξίου φρονῆσαι  καὶ   ἀνθρώπινα περὶ ἀνδρὸς ἱκέτου καὶ
[8, 47]   τε δὴ σεβόμενος, οὓς ὤμοσα,  καὶ   ἀνθρώπους αἰδούμενος, οἷς τὰς πίστεις
[8, 47]   μείζονα εὐχῆς παρὰ θεῶν τε  καὶ   ἀνθρώπων ἀπήντηται, δὲ περὶ
[8, 47]   ἐντετηκυῖα τοῖς σπλάγχνοις πικρὸν ἐποίει  καὶ   ἀνόνητον ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν τὸν
[8, 43]   ἔμελλον πορεύεσθαι, πάσης ἀδίκου τε  καὶ   ἀνοσίου πράξεως καθαρὸν καὶ ἀμίαντον
[8, 48]   σὺ φῄς, πάσης τ´ ἀδίκου  καὶ   ἀνοσίου συνειδήσεως καθαρά. ~Φέρε, ἀλλὰ
[8, 48]   καὶ μόνον υἱὸν εἰς αἰσχρὰς  καὶ   ἀνοσίους πράξεις παρακαλεῖν. ἀλλὰ μετὰ
[8, 32]   εὖ ποιῶν, ἀλλ´ αἴσχιστά μοι  καὶ   ἀνοσιώτατα πραχθήσεται πεισθέντι ὑμῖν, ἄκουσον
[8, 2]   καὶ Οὐολούσκοις ἐκεχειρίαι τοῦ πολέμου  καὶ   ἀνοχαὶ πρὸς ἀλλήλους οὖσαι σπονδαί
[8, 82]   τ´ αἰχμαλώτους αὐτοῖς ἀπέλυσε χρημάτων,  καὶ   ἀνοχὰς τοῦ πολέμου συνέθετο ἐνιαυσίους.
[8, 64]   καὶ αὐτοὶ τοιαῦτα πεπονθέναι λέγοντες  καὶ   ἀντεγκαλοῦντες, ἄσμενοί τ´ εἰσι δέχεσθαι
[8, 50]   ὑφ´ ὧν μαραίνεται πᾶσα ὀργὴ  καὶ   ἀντὶ τοῦ μισεῖν τὸν ἐχθρὸν
[8, 39]   πατρίδος ἐξεργάσασθαι. ὀλοφυρομένης γὰρ αὐτῆς  καὶ   ἀντιβολούσης οἶκτός τις εἰσελεύσεται τὸν
[8, 58]   ἦν μέχρι πολλοῦ λόγων τε  καὶ   ἀντιμαχήσεων τῶν ἐπ´ ἀλλήλοις γινομένων
[8, 81]   τὰς ἄλλας ἀρχὰς τὴν τυραννικὴν  καὶ   ἀνυπεύθυνον μόνος ἕξειν ἐξουσίαν. ὡς
[8, 75]   γενναῖα καὶ τὰ καλὰ πολιτεύματα  καὶ   ἄξια τῆς ἡγεμονίας πολιτευομένοις, ἐὰν
[8, 73]   δὲ μεγάλοι κλῆροι ποικίλας τε  καὶ   ἀξιολόγους ἔχοντες γεωργοῖς ἐργασίας ὑπὸ
[8, 39]   δή τις αὐτῶν γένει τε  καὶ   ἀξιώματι προὔχουσα καὶ ἡλικίας ἐν
[8, 26]   ἥττων ἄν τίς σου στρατηγὸς  καὶ   ἀπ´ ἐλάττονος τοσαύτης στρατιᾶς
[8, 81]   ὑπὸ τῶν τότε δημάρχων ἐγίνοντο  καὶ   ἀπαιτήσεις τῆς ὑποσχέσεως. ταῦτα συνιδόντες
[8, 25]   φίλια οὔτε χαλεπὸν ὀργὴν εἶναι  καὶ   ἀπαραίτητον εἰς τοὺς ἐξαμαρτάνοντάς τι
[8, 79]   ἀπέκτεινε. τὸ μὲν οὖν πικρὸν  καὶ   ἀπαραίτητον τῆς τῶν πατέρων ὀργῆς
[8, 33]   τὰς ἐρινύας ἐκείνας τὰς φοβερὰς  καὶ   ἀπαραιτήτους τοῖς ἀνόσιόν τι διαπραξαμένοις,
[8, 61]   φυλακὴν τῶν νόμων ἄκρατός τε  καὶ   ἀπαράπειστος καὶ οὐθὲν τῷ ἐπιεικεῖ
[8, 9]   φίλοις καὶ συμμάχοις ἄνευ δόλου  καὶ   ἀπάτης. ἔσεσθαι δὲ τὸ πιστὸν
[8, 87]   οὐ σφόδρα τῷ δήμῳ κεχαρισμένοι.  καὶ   ἀπεδείχθησαν εἰς τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν
[8, 37]   πρέσβεων τὰς αὐθάδεις ἀποκρίσεις τε  καὶ   ἀπειλὰς τοῦ Μαρκίου στρατιὰν μὲν
[8, 21]   Μάρκιος περιετάφρευε κύκλῳ τὴν πόλιν  καὶ   ἀπεσταύρου, τὰς ὁδοὺς φυλάττων, ἵνα
[8, 2]   ἐμβαλὼν τὴν δεξιὰν Τύλλος  καὶ   ἀπὸ τῆς ἑστίας ἀναστήσας θαρρεῖν
[8, 37]   δὲ τὴν πόλιν ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ  καὶ   ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων τοὺς ἐπιόντας
[8, 26]   καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τε  καὶ   ἀποίκων τῆς πόλεως ἰσχύς, ἣν
[8, 87]   Κάσσιον κρίνας ἐπὶ τῇ τυραννίδι  καὶ   ἀποκτείνας. οὗτοι τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες
[8, 32]   ἄπορον καὶ ἀνέστιον καὶ ταπεινὸν  καὶ   ἄπολιν ὑπεδέξαντό με ταῖς ἑαυτῶν
[8, 1]   τῶν ἄλλων δοκῶν νῦν ἔρημος  καὶ   ἄπολις καὶ ταπεινὸς ἐρριμμένος τοῦτο
[8, 82]   ἐν τὸ πλεῖστόν τε  καὶ   ἀπορώτατον τοῦ δημοτικοῦ μέρος ἐψηφοφόρει,
[8, 35]   ἰσοπολιτείας μεταδῶσιν ὥσπερ Λατίνοις ὅρκους  καὶ   ἀρὰς κατὰ τῶν παραβαινόντων τὰ
[8, 5]   τοῦτ´ ἔτος οἱ πενέστατοί τε  καὶ   ἀργότατοι τῶν πολιτῶν πονηροῖς χρησάμενοι
[8, 14]   καὶ τροφὰς εἰς μῆνα ἱκανὰς  καὶ   ἀργύριόν τι μέτριον λαβὼν ἀπῆγε
[8, 38]   ἄλλων κατά τ´ οἴκους πατέρων  καὶ   ἀρετῆς οἰκείας ἀξίωσιν· ἔχοντας ἅμ´
[8, 5]   ἦν μικτὸν ἔκ τε βασιλείας  καὶ   ἀριστοκρατίας· ἔπειτα τελευταῖος βασιλεὺς
[8, 85]   ἔπασχον, ὅσοι πρὸς σκῦλά τε  καὶ   ἁρπαγὰς τραπόμενοι τὸ ἐν κόσμῳ
[8, 9]   τε μετουσίαν ἐν ἁπάσῃ πόλει  καὶ   ἀρχὰς ἐξεῖναι πανταχόσε μετιέναι καὶ
[8, 32]   ἐν ἁπάσαις ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι  καὶ   ἀρχὰς καὶ τιμάς, αἳ μέγισται
[8, 89]   ποιοῦντος, ἱδρῶτος δὲ καὶ δίψης  καὶ   ἄσθματος, οἷα ἐν πνιγηρᾷ ὥρᾳ
[8, 67]   ἀπέκοπτον, πολλοὺς δὲ γονάτων τε  καὶ   ἀστραγάλων πληγαῖς βαθείαις ἀπὸ κρατίστης
[8, 73]   εἰ Κασσίου κατηγοροῦντες ὡς πονηρὰ  καὶ   ἀσύμφορα πολιτευομένου καὶ τὸν δῆμον
[8, 69]   πολλοῖς εὐτυχεῖν σφαλερὸν ἀνθρώπῳ χρῆμα  καὶ   ἀσύμφορον· αὐχήματός τε γὰρ ἀνοήτου
[8, 80]   ἔθος ἔδοξεν εἶναι τῇ βουλῇ  καὶ   ἀσύμφορον· καὶ συνελθοῦσα ἐψηφίσατο ἀφεῖσθαι
[8, 59]   ἐπόθουν λαβεῖν ὡς ἀνόμου ἔργου  καὶ   ἀσυμφόρου ταῖς πόλεσιν ἄρξαντας, ἄνευ
[8, 85]   ἐθεάσαντο, ταχείᾳ καὶ αὐτοὶ διώξει  καὶ   ἀσυντάκτῳ χρώμενοι. οἱ δὲ δὴ
[8, 69]   τυραννίδος ἐφιεμένοις ῥᾴστη τε  καὶ   ἀσφαλεστάτη πασῶν ἐστιν ὁδὸς
[8, 71]   δοθέντα κωλῦσαι, κρεῖττον ἡγούμενος εἶναι  καὶ   ἀσφαλέστερον τοῖς πολλοῖς μικρὰ λαβοῦσιν
[8, 63]   καὶ τραυματίας καὶ ὀλίγους πολλῶν  καὶ   ἀτάκτους χωροῦντας ἀκραιφνεῖς αὐτοὶ καὶ
[8, 61]   ἑτέρας οὐκ εὐτυχεῖς κῆράς τε  καὶ   ἄτας προσῆψε. τὸ γὰρ πρᾳὺ
[8, 41]   ἄπωθεν ἡμῶν ἄδακρυς ὥσπερ λίθος  καὶ   ἀτενής· Οἴχεται, φησίν, ὑμῖν Μάρκιος,
[8, 53]   δὲ προπηλακίσῃς τὴν σεαυτοῦ μητέρα  καὶ   ἄτιμον ἀπολύσῃς, τι μὲν
[8, 39]   λογισμὸς ἥμερος. οὐχ οὕτω στερρὰν  καὶ   ἄτρωτον ἔχει καρδίαν, ὥστ´ ἀνασχέσθαι
[8, 41]   δὴ τοιαύτην ψυχὴν οὕτω σκληρὰν  καὶ   ἄτρωτον, Οὐαλερία, τίνα ἰσχὺν
[8, 28]   τῇ πατρίδι. ὧν ἁπάντων οἰκτρὰς  καὶ   ἀτυχεῖς ἀναγκασθήσῃ θεωρεῖν καταστροφάς, εἰ
[8, 40]   ἔλεξεν· Ἐν ἐσχάτοις οὖσαι κινδύνοις  καὶ   αὐταὶ καὶ τὰ νήπια ταῦτα
[8, 40]   ἡμᾶς φερούσας τὰ νήπια ταυτὶ  καὶ   αὐτὰς γενναίας ἴθι πρὸς τὸν
[8, 19]   τοὺς καλουμένους Λαβικανούς. ἦν δὲ  καὶ   αὕτη τότε Λατίνων πόλις
[8, 19]   τὴν Πεδανῶν πόλιν· ἦν δὲ  καὶ   αὕτη τοῦ Λατίνων γένους· συντεταγμένην
[8, 19]   συντεταγμένην ἔχων τὴν στρατιὰν ἀφικνεῖται  καὶ   αὐτὴν ἅμα τῷ πλησιάσαι τοῖς
[8, 17]   πιστὸν διεφύλαττον, ἦγε τὴν δύναμιν·  καὶ   αὐτίκα ἑτοιμασάμενος, ὅσα εἰς πολιορκίαν
[8, 3]   ἀνδράσιν ἀληθὴς εἶναι λόγος,  καὶ   αὐτίκα βουλὴ κατ´ ἄνδρα
[8, 69]   κοινὰ σιτεῖσθαι ἐθίζουσα, ταύτην ἐτράπετο·  καὶ   αὐτίκα οὐθενὶ προειπών· ἦν γάρ
[8, 5]   πῇ μάλιστα ἔρρωται. ἐδόκει ταῦτα,  καὶ   αὐτίκα πάντες ἐβόων καλεῖν τὸν
[8, 86]   τραυματίαι, πολλὴν αὐτῶν ἐποιήσαντο καταφρόνησιν,  καὶ   αὐτίκα τὰ ὅπλα ἁρπάσαντες ἔθεον
[8, 22]   τοῦ Λαουινίου τὴν ἀρκοῦσαν καταλιπών·  καὶ   αὐτίκα τῆς πόλεως σταδίους τετταράκοντα
[8, 67]   μεγίστη χαρὰ τὸν δῆμον κατέσχε,  καὶ   αὐτίκα τοῖς μὲν θεοῖς χαριστηρίους
[8, 85]   ἐπὶ τὸν χάρακα ἐθεάσαντο, ταχείᾳ  καὶ   αὐτοὶ διώξει καὶ ἀσυντάκτῳ χρώμενοι.
[8, 38]   καὶ θεραπευταὶ θεῶν πάνυ πολλοὶ  καὶ   αὐτοὶ οὗτοι διαφανέστατοι τῶν ἄλλων
[8, 85]   φυγῆς ἠκολούθουν βάδην μὲν ἀπιοῦσι  καὶ   αὐτοὶ σὺν κόσμῳ ἑπόμενοι, ἐπειδὴ
[8, 64]   τ´ εἰσὶν ἐπὶ δίκην, ἕτερα  καὶ   αὐτοὶ τοιαῦτα πεπονθέναι λέγοντες καὶ
[8, 63]   ἂν διέφθειραν πασσυδί. λύσαντες δὲ  καὶ   αὐτοὶ τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν εἰς
[8, 27]   παρὰ τοῖς ὑποδεξαμένοις, μέμψῃ δὲ  καὶ   αὐτὸς σεαυτόν, ὡς μείζοσιν ἐπιχειρήσας
[8, 74]   γνώμην τ´ οὐχ ἑτέραν, ἀλλὰ  καὶ   αὐτὸς ταύτην ἀποδείκνυμαι, μικρὰ ἔτι
[8, 65]   σημεῖ´ ἀράντων τῆς μάχης, ἀντεξῆγε  καὶ   αὐτὸς τὴν δύναμιν ἐν κόσμῳ
[8, 21]   κατάραντες εἰς Ἰταλίαν Τρῶες ἔκτισαν,  καὶ   ἀφ´ ἧς τὸ Ῥωμαίων ἦν
[8, 52]   ὑποδέξεται τόπος, οὐχ καταχθόνιος  καὶ   ἀφεγγὴς ὑποδέξεται τὴν ἐμήν, ἐν
[8, 16]   φοβούμενοι προδοσίαν. ἤδη δέ τινα  καὶ   ἀφίστατο αὐτῶν ἐκ τοῦ φανεροῦ
[8, 4]   τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐχρήσατο, δεινὴν  καὶ   ἀφόρητον ἀποφαίνων τὴν ὕβριν, ἣν
[8, 59]   ἐγίνετο· καὶ μετὰ ταῦτα Παῖε  καὶ   Βάλλε φωνοῦντες περιίστανται αὐτὸν οἱ
[8, 10]   θεῶν· ἅπαντάς τε καὶ Ἕλληνας  καὶ   βαρβάρους εἰδότες αὐτῷ χρωμένους οὐκ
[8, 83]   ἔθνεσι καὶ τόποις Ἑλλήνων τε  καὶ   βαρβάρων φιλοῦσιν αἱ τῶν ἔξωθεν
[8, 6]   ἐπιχειρήσαντες, ἵνα μὴ ἐπίφθονόν τε  καὶ   βαρὺ τὸ πρᾶγμα γένηται, ἀλλ´
[8, 56]   παρέλαβον, ἀμεταμέλητος τοιαύτη προαίρεσις  καὶ   βεβαία διαμένῃ, τοῖς δ´ ὑπερορῶσι
[8, 29]   οὔτ´ ἐχθροὺς κακῶς, ἀλλὰ χρηστοὶ  καὶ   βέβαιοι διεμείνατε φίλοι μητρός τε
[8, 32]   τῷ δήμῳ κατάγετε, τάχα μὲν  καὶ   βεβουλευμένοι τοῦτο πράττειν· οὐθὲν γὰρ
[8, 52]   ταῦτά μου βίος, εἰ δὴ  καὶ   βίον αὐτὸν δεῖ καλεῖν, ἀφ´
[8, 81]   ἐν ἀφανεῖ τῆς δόξης φερόμενοι  καὶ   βίου εἰς ταπεινὰ συνεστάλησαν, καὶ
[8, 66]   ἐκ τοῦ χάρακος τῶν Ἑρνίκων  καὶ   βοή, καὶ πολλὰ ἐφαίνετο σέλα
[8, 66]   τὸ ποιῆσαν αὐτῶν τὴν ἀταξίαν  καὶ   βοὴν τοῦτ´ ἦν. ὡς γὰρ
[8, 12]   δέ τινες ἐβλάβησαν, εἰς ἀνδράποδα  καὶ   βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι. τοῦτο γὰρ
[8, 19]   ἀλλὰ καὶ γῆν ἀδῄωτον ἀπολαμβάνοιεν  καὶ   βοσκήματα καὶ ἀνδράποδα, ὅσα κατέλιπον
[8, 30]   ἄργυρον ἀνδράποδά τε καὶ ὑποζύγια  καὶ   βοσκήματα καὶ γῆν πολλὴν καὶ
[8, 87]   τὴν ἐργασίαν ζεύγη τε βοϊκὰ  καὶ   βοσκήματα καὶ ὑποζύγια ἀχθοφόρα καὶ
[8, 91]   Λατίνων χώραν ἐμβαλόντες ἀπήλασαν ἀνδράποδα  καὶ   βοσκήματα πολλὰ λῃστρικῇ ἐφόδῳ χρησάμενοι·
[8, 78]   ἀλλὰ καὶ δημάρχοις καὶ συνυπάτῳ  καὶ   βουλῇ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὲρ
[8, 80]   τὸ μετιέναι τὰς πατρίους ἀρχὰς  καὶ   βουλῆς μετέχειν καθ´ ὃν ἐδυνάστευον
[8, 55]   θεῷ, καὶ ἐν αὐτῷ νεὼν  καὶ   βωμόν, ὡς ἂν οἱ ἱερομνήμονες
[8, 64]   ὁμόσε τῇ Ἑρνίκων στρατιᾷ χωρεῖν·  καὶ   γὰρ ἐκεῖνοι ἤδη ἦσαν ἐν
[8, 65]   ἀφανίσωσι. τότε μὲν οὖν ἤδη  {καὶ}   γὰρ ἦν περὶ δύσιν ἡλίου·
[8, 26]   μικροπολίταις, ὧν κατέσχες τὰ πολίχνια·  καὶ   γὰρ ἥττων ἄν τίς σου
[8, 65]   ἀμφοτέρων ἐκθύμως ἀγωνιζομένων μάχη καρτερά·  καὶ   γὰρ καὶ οἱ τῶν Ἑρνίκων
[8, 85]   τε καὶ τάξει ὑποχωρεῖν ἀφῃρέθησαν·  καὶ   γὰρ καὶ οὗτοι καταληφθέντες ὑπὸ
[8, 28]   ἀγαθόν, τίνας ἐξοίσῃ δόξας;  καὶ   γὰρ τοῦτ´ ἐξέτασον. πρῶτον μὲν
[8, 56]   γλώττῃ Λατίνῃ φωνὴν εὐσύνετόν τε  καὶ   γεγωνόν· ἧς ἐστι φωνῆς ἐξερμηνευόμενος
[8, 43]   τοῦ φρονίμου, ὅτι τὰ κράτιστα  καὶ   γενησόμενα προείδετο οὐδὲν ὑπὸ τοῦ
[8, 55]   οἴσοντα ἐκ τῶν ἐπιγινομένων αἰώνιον,  καὶ   γέρας, τι ἂν αὐταῖς
[8, 19]   φιλεῖ δρᾶν πόλεμος, ἀλλὰ  καὶ   γῆν ἀδῄωτον ἀπολαμβάνοιεν καὶ βοσκήματα
[8, 35]   πατρῴους καὶ τάφους αἰδούμενος προγόνων  καὶ   γῆν, ἐξ ἧς ἔφυν, γυναῖκάς
[8, 30]   τε καὶ ὑποζύγια καὶ βοσκήματα  καὶ   γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν οὐκ
[8, 11]   τὸ κοινὸν ὑμῶν, ἔχει καλῶς  καὶ   γινέσθω κατὰ τὸν οἰκεῖον ἕκαστα
[8, 20]   μεγάλας δωρεὰς ὑποσχόμενος ἔργου εἴχετο·  καὶ   γίνεται μάχη περὶ τῇ πόλει
[8, 18]   Μάρκιος ὁμόσε τοῖς Βωλανοῖς ἐχώρει·  καὶ   γίνεται πολὺς αὐτῶν ἐνταῦθα φόνος
[8, 65]   τινὰ δεξάμενοι χρόνον αὐτοὺς ἐγκλίνουσι,  καὶ   γίνεται φόνος ἐνταῦθα πολύς. τὸ
[8, 74]   ἱκανώτατον πρὸ πολλοῦ τὰ μέλλοντα  καὶ   γνώμας τὰς καλλίστας τε καὶ
[8, 81]   δέκα τοὺς ὁριοῦντας τὴν γῆν  καὶ   γνώμην εἰσηγήσασθαι πόσην τ´ αὐτῆς
[8, 43]   προσήκουσαι, καὶ παρέμενον λιπαροῦσαί τε  καὶ   γονάτων ἁπτόμεναι, ὥστ´ οὐκ ἔχουσα,
[8, 35]   καὶ παῖδας εἰς ὕβριν ἀγομένους  καὶ   γονεῖς δούλους ἀντ´ ἐλευθέρων ἐπὶ
[8, 28]   τινάς· μητροκτόνος κεκλήσῃ καὶ παιδοφόνος  καὶ   γυναικὸς ἀλιτήριος καὶ πατρίδος ἀλάστωρ,
[8, 29]   μητρός τε τῆς ἐμῆς κηδόμενοι  καὶ   γυναικὸς καὶ τέκνων, καὶ τὰς
[8, 28]   κόμισαι μητρός τε περιβολὰς προσηνεστάτας  καὶ   γυναικὸς {τε} φιλοφροσύνας ἡδίστας καὶ
[8, 47]   ἀρχὴν τήνδε παραλαμβάνων θεούς τε  καὶ   δαίμονας ἐγγυητὰς ἔδωκα, μήτε προδώσειν
[8, 25]   δὲ θεούς τε καὶ ἥρωας  καὶ   δαίμονας πόλιν τε καὶ χώραν
[8, 41]   θεοὶ κτήσιοι καὶ ἑστία πατρῴα  καὶ   δαίμονες οἱ κατέχοντες τοῦτον τὸν
[8, 25]   καὶ θυσίας καὶ σεβασμοὺς θεῶν  καὶ   δαιμόνων ἐν πολλοῖς τόποις ἀνεόρτους
[8, 28]   γὰρ δὴ παρὰ θεῶν τε  καὶ   δαιμόνων ἐπιπεμπομένας τοῖς ἀνόσια καὶ
[8, 41]   ποιουμένων μικρὸν ἐπισχοῦσα Οὐετουρία  καὶ   δακρύσασα εἶπεν· Εἰς ἀσθενῆ καὶ
[8, 59]   πόλεως ὅλης μετ´ οἰμωγῆς τε  καὶ   δακρύων. ἔπειτα κατασφάξαντές τ´ αὐτῷ
[8, 8]   τὰ ἑαυτῶν ἀπολήψεσθε ἄνευ κινδύνων  καὶ   δαπάνης, καλὴν καὶ δικαίαν
[8, 5]   ἐβούλετο ἀφορμῆς λαβόμενος ἀνέστη κατηφὴς  καὶ   δεδακρυμένος καὶ μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον
[8, 50]   φίλος. ~Ἔστω δ´ οὖν ὅμως,  καὶ   δεδόσθω τοῖς τὰ δεινὰ παθοῦσι
[8, 44]   συχνοὶ σὺν εὐχαῖς καὶ ἐπαίνοις  καὶ   δεήσεσι τὴν ἔξοδον ἐπιφανεστέραν αὐταῖς
[8, 10]   ἐκτήσατο, ταῦθ´ ὑπὸ μωρίας τε  καὶ   δειλίας ἀφαιρεθείη. πολεμεῖν τ´ οὔτε
[8, 28]   καὶ δαιμόνων ἐπιπεμπομένας τοῖς ἀνόσια  καὶ   δεινὰ διαπραξαμένοις ἐρινύας ἐῶ, ὑφ´
[8, 42]   αὐτοῦ τὴν φυγήν, οἳ πολλὰ  καὶ   δεινὰ πεπονθότες ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον,
[8, 53]   ὄμμασιν ἐμαυτὴν διαχρήσομαι, βαρεῖαν ἀρὰν  καὶ   δεινὰς ἐρινύας ἀντ´ ἐμαυτῆς καταλιποῦσά
[8, 39]   ἱκέτιν γενομένην τοῦ τέκνου, ἀξιοῦν  καὶ   δεῖσθαι μηδὲν ἀνήκεστον κατὰ τῆς
[8, 31]   τὴν πόλιν τυραννίδι, ὥσπερ  καὶ   Δέκιος ᾐτιάσατο, ἐπιχειρεῖν ἄλλο
[8, 22]   τοὺς νεὼς ἔθεον ὀλοφυρόμεναί τε  καὶ   δεόμεναι τῶν θεῶν ἀποστρέψαι τῆς
[8, 39]   βοῆς δὲ μετὰ τοῦτο γενομένης  καὶ   δεομένων ἁπασῶν φανερὸν ποιεῖν, ἥτις
[8, 21]   τῶν μενουσῶν ἐν τῇ φιλίᾳ  καὶ   δεομένων βοηθείας, τοῦ τε Λαουινίου
[8, 27]   λόγου ταῦτ´ εἶναί σοι δοκεῖ  καὶ   δέον αὐτῶν ὑπεριδεῖν κακῶν
[8, 12]   περιόντα δι´ ὑποψίαν τ´ ἀλλήλων  καὶ   δέος προδοσίας οὐθεὶς ἠξίου· ὥστε
[8, 50]   ἀλλὰ καὶ τούτους ἀπήλασας, αὐθάδεις  καὶ   δεσποτικὰς ὡς κεκρατημένοις ἀποκρίσεις δούς.
[8, 48]   μεταξὺ χρόνῳ πρέσβεις ἀποστέλλων τε  καὶ   δεχόμενος ἀληθῆ φιλίαν πράττοις καὶ
[8, 79]   ἐν ἄλλοις τε ἱεροῖς ἀνέθηκε,  καὶ   δὴ καὶ τῇ Δήμητρι τοὺς
[8, 87]   τῆς πόλεως τοὺς δημάρχους κυρίους·  καὶ   δὴ καὶ τὸν ἐμφύλιον Ῥωμαίων
[8, 31]   ἄρα κατεγνώκατέ μου μανίαν. φέρε,  καὶ   δὴ πέπεισμαι καὶ διαλυσάμενος τὸν
[8, 26]   ἔπειθ´ ὅτι σοι κατορθώσαντί τε  καὶ   δὴ τυχόντι πάντων ἀνθρώπων ὑπάρξει
[8, 78]   ἰσομοιρίαν τῶν ἐπηλύδων, ἐπείσθη, ἀλλὰ  καὶ   δημάρχοις καὶ συνυπάτῳ καὶ βουλῇ
[8, 79]   τοῖς τοῦ παιδὸς ἀδικήμασιν ἀφαιρεῖσθαι  καὶ   δημεύειν πόλις ἠξίου. διὰ
[8, 62]   τῆς πόλεως, πένθος ἐποιήσαντο ἰδίᾳ  καὶ   δημοσίᾳ· καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν,
[8, 3]   οἱ πλείους ἐν ἱεροῖς τε  καὶ   δημοσίοις τόποις οὐκ ἔχοντες καταγωγὰς
[8, 74]   ἐν τῷ ψηφίσματι γράφειν, ἀλλὰ  καὶ   δι´ ἄλλης τινὸς οἴομαι δεῖν
[8, 28]   καὶ φόβος ἐκ τῶν ἡσσόνων  καὶ   δι´ ἄμφω ταῦτ´ ἐπιβουλαὶ καὶ
[8, 2]   κέλευσον ἐλθεῖν ὡς τοὺς ὑπάτους  καὶ   δι´ ἀπορρήτων εἰπεῖν, ὅτι μέλλουσιν
[8, 57]   οὐκ ἀηδῶς ἐδέξατο τοῦ πολέμου  καὶ   δι´ εὐνοίας εἶχε τὸν ἄνδρα,
[8, 1]   δ´ ἂν αὕτη γένοιτο τρόπου  καὶ   δι´ οἵας δυνάμεως ἀνασκοπῶν μίαν
[8, 72]   ψηφοφορίαν. οἱ δὲ συνῄεσαν ἀθρόοι,  καὶ   δι´ ὀλίγου μεστὴ ξένων ἦν
[8, 35]   καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν ἄλλων  καὶ   δι´ ὑμᾶς, Μηνύκιε, τοὺς
[8, 69]   οἱ πρεσβύτατοί τε καὶ τιμιώτατοι  καὶ   δι´ ὑποψίας αὐτὸν ἐλάμβανον οὐκ
[8, 37]   δύναμιν ἐκ τῆς χώρας πειθοῖ  καὶ   διὰ λόγων συμβατηρίων ταῦτα πειρᾶσθαι
[8, 68]   ἔθος ἦν ἓξ μηνῶν δίδοσθαι  καὶ   διὰ μηνὸς τροφὰς ἀποφέρειν. ἕως
[8, 77]   ἄλλων κατά γ´ ἀξιώσεις προγόνων,  καὶ   διὰ τὰς ἑταιρίας τε καὶ
[8, 2]   Ἐὰν μὲν οὖν ἀπερισκέπτως, ἔφη,  καὶ   διὰ τάχους τὸν πόλεμον ἐπιφέρῃς,
[8, 48]   μὴ προσδέχωνται ταῖς διὰ σὲ  καὶ   διὰ τὴν ἡγεμονίαν τὴν σὴν
[8, 79]   ὑποπτεύσας πατὴρ τοῦ Κασσίου  καὶ   διὰ τῆς ἀκριβεστάτης βασάνου τὸ
[8, 24]   συμβεβηκότων σοι κακῶν γεγόναμεν αἴτιοι,  καὶ   διὰ τί πολεμεῖς ἡμῖν τοσαύτην
[8, 71]   τῇ κρείττονι μοίρᾳ· τάχα μὲν  καὶ   διὰ τὸ μὴ δοκεῖν ἄμεινον
[8, 86]   πλήθει τῷ σφετέρῳ εἰκῆ πίσυνοι  καὶ   διὰ τὸ μὴ ἐπεξιέναι τοὺς
[8, 71]   καὶ πονηρὸν εἶναι, τάχα δὲ  καὶ   διὰ τὸν φθόνον, ὅτι τῆς
[8, 77]   ἐξουσίαν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον,  καὶ   διὰ τοῦτ´ ἐκκλησίαν συνάγειν ὄντες
[8, 6]   μὴ λάβοιμι παρ´ αὐτῶν δίκας·  καὶ   διὰ τοῦτ´ ἐξόν μοι ζῆν
[8, 6]   οὗ τὸ πλέον μισόχρηστον ἦν  καὶ   διὰ τοῦτ´ ἐχθρὸν ἐμοί, δυσὶ
[8, 49]   πάλιν τοῖς τυράννοις τὴν κάθοδον,  καὶ   διὰ τοῦτο ἐξελασθεὶς αὐτὸς ἐκ
[8, 1]   Πινάριος Ῥοῦφος, ἄνδρες ἥκιστα πολεμικοὶ  καὶ   διὰ τοῦτο μάλιστα τῆς ἀρχῆς
[8, 27]   πράγματα μηδὲν ἐναντιωθείσης τῆς τύχης.  καὶ   διὰ τοῦτο οἱ φρονήσει προὔχοντες
[8, 83]   ἐξειργόμεναι τῶν συνήθων ἔργων καρτερεῖν·  καὶ   διὰ τοῦτο οἱ φρονιμώτατοι τῶν
[8, 7]   τὸ ὑμέτερον ἔθνος ἀσθενὲς ἀποδείξουσι.  καὶ   διὰ τοῦτο τὰς μὲν πολέμῳ
[8, 71]   ἀλλ´ ἕτερος· οὐθὲν δὲ κωλύει  καὶ   διὰ τοῦτο τὸ δέος,
[8, 34]   καὶ εἰς ἀεὶ διαμενοῦντα παραλαβόντες·  καὶ   διὰ τοῦτο φίλους τ´ ἀπαρνούμεθα,
[8, 83]   ὑπατείαν κατὰ τὸ ἑβδομηκοστόν τε  καὶ   διακοσιοστὸν ἔτος ἀπὸ τοῦ συνοικισμοῦ
[8, 48]   καὶ δεχόμενος ἀληθῆ φιλίαν πράττοις  καὶ   διαλλαγὰς βεβαίας. καὶ εὖ ἴσθι·
[8, 29]   τῶν δυνατῶν, περὶ δὲ φιλίας  καὶ   διαλλαγῶν, ἃς ἀξιοῦτέ με ποιήσασθαι
[8, 50]   ἀφεὶς τὰ ἐγκλήματα μετανοούσῃ γε  καὶ   διαλλαττομένῃ καὶ ὅσα πρότερον ἀφείλετο
[8, 31]   μανίαν. φέρε, καὶ δὴ πέπεισμαι  καὶ   διαλυσάμενος τὸν πόλεμον, ὥσπερ ἀξιοῦτε,
[8, 71]   τῇ πόλει δεκασμοῖς τ´ ἀργυρίου  καὶ   διανομαῖς τῶν δημοσίων διαφθειρόμενον τὸ
[8, 16]   καὶ συγκεκομισμένους ἀναιρεῖται. προνομεύσας δὲ  καὶ   διαπορθήσας ἅπαντα οὐθενὸς ὁμόσε χωρῆσαι
[8, 91]   πόλιν Ὀρτῶνα κατὰ κράτος αἱροῦσι·  καὶ   διαρπάσαντες τά τ´ ἐκ τῆς
[8, 36]   γενόμενος δὲ καὶ ταύτης ἐγκρατὴς  καὶ   διαρπάσας εἰς τὴν Πολυσκανῶν χώραν
[8, 36]   ὅνπερ τὰς ἑτέρας ἐξανδραποδισάμενός τε  καὶ   διαρπάσας ἐπὶ τὴν Σατρικανῶν ἤλαυνε
[8, 17]   ἵεται βαλλόμενος ἀπὸ τῶν πύργων,  καὶ   διαρρήξας τοὺς μοχλοὺς παρέρχεται πρῶτος
[8, 11]   ἕξοντά τινας ὥσπερ εἰκὸς ἀσχολίας  καὶ   διατριβάς, ἐγὼ καὶ Τύλλος ἔργου
[8, 5]   ἐνθυμούμενος δ´, ὡς ἐν πολλοῖς  καὶ   διαφόροις ἤθεσιν εἰκός, εἶναί τινας,
[8, 42]   δέησιν ποιήσομαι τοῦ υἱοῦ; λέγετε  καὶ   διδάσκετέ με. φείσασθαι παρακαλῶ τῶν
[8, 36]   ἀποκρίσεις ληψόμενον. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἀνέστη  καὶ   διέλυσε τὸν σύλλογον. τῇ δ´
[8, 30]   κρείττω μερίδα τὴν χείρονα εἵλου  καὶ   διετέλεις ἅπαντα καὶ λέγων καὶ
[8, 8]   τοῦ πολέμου πρόφασιν. εὐσεβὴς δὲ  καὶ   δικαία τοῦ πολέμου πρόφασις, ἥτις
[8, 2]   αἰτίαν πρῶτον ᾤετο δεῖν εὐσεβῆ  καὶ   δικαίαν ἐνστήσασθαι τοῦ πολέμου διδάσκων,
[8, 8]   ὑμῖν παραινῶ σκοπεῖν, ὅπως εὐσεβῆ  καὶ   δικαίαν πορίσησθε τοῦ πολέμου πρόφασιν.
[8, 8]   κινδύνων καὶ δαπάνης, καλὴν  καὶ   δικαίαν πρόφασιν εἰληφότες ἔσεσθε τοῦ
[8, 5]   οὐκ ἂν ἄτερ αἰτίας ἀληθοῦς  καὶ   δικαίας ἐξήλασέ με δῆμος
[8, 24]   ταύτῃ χρήσασθαί σε τῇ συμφορᾷ,  καὶ   δίκαιον εἶναί σου τὸ πρὸς
[8, 2]   παρασπονδεῖν, ἡμεῖς δὲ δόξαιμεν ὅσιον  καὶ   δίκαιον ἐπιφέρειν τὸν πόλεμον, ἐγὼ
[8, 62]   ὑμνεῖται πρὸς πάντων ὡς εὐσεβὴς  καὶ   δίκαιος ἀνήρ. μὲν δὴ
[8, 6]   ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύοντες βίοις τῶν ἀγαθῶν  καὶ   δικαίων καὶ τὰ κοινὰ σώζεσθαι
[8, 28]   κοινωνεῖν ἐθελήσει σοι τῶν εὐσεβῶν  καὶ   δικαίων οὐθείς, αὐτοῖς τ´ οὐκ
[8, 31]   πολεμήσει μοι πάλιν δῆμος  καὶ   δίκας ἑτέρας πάλιν ἀξιώσει λαμβάνειν,
[8, 25]   τι περὶ αὐτόν, ἄλλως τε  καὶ   δίκας παρ´ αὐτῶν εἰληφότα πολλὰς
[8, 58]   ἐκέλευσεν ἥκειν τὴν ἀρχὴν ἀποθησόμενον  καὶ   δίκην ὑφέξοντα τῆς προδοσίας, θρασυτάτους
[8, 56]   τὸν χρόνον οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ  καὶ   δίς, ὡς αἱ τῶν ἱεροφαντῶν
[8, 36]   ἐπιβαλὼν δὲ τῇ καλουμένῃ Λογγόλᾳ  καὶ   δίχα πόνου γενόμενος αὐτῆς ἐγκρατὴς
[8, 89]   πληγὰς ἀσθενεῖς ποιοῦντος, ἱδρῶτος δὲ  καὶ   δίψης καὶ ἄσθματος, οἷα ἐν
[8, 87]   τὸ ἐλλιπὲς ἀναπληρωθῇ τῶν λόχων.  καὶ   δόγμα ποιησάμενοι βουλῆς προὔγραψαν ἡμέραν,
[8, 54]   τὰ μὲν δὴ βουλευθέντα αὐτοῖς  καὶ   δόξαντα δίκαιά τε καὶ ὅσια
[8, 73]   τῷ προθέντι τὴν γνώμην Κασσίῳ  καὶ   δόξαντι ἠναγκακέναι τὴν βουλὴν ἄκουσαν
[8, 34]   ὑπὲρ αὐτῶν λαβεῖν τοὺς εἰκασμῷ  καὶ   δόξῃ τεκμαιρομένους τὴν ἀλήθειαν ἀνθρώπους,
[8, 47]   τιμάς τε καρποῦσθαι τὰς ἐμάς,  καὶ   δόξης ἀπολαύειν τῆς ἐμῆς, τοὺς
[8, 51]   αἰδούμενος εἶξον τῇ σεαυτοῦ μητρὶ  καὶ   δός, τέκνον, τὴν χάριν
[8, 27]   πρὸς ἡμῶν, οὓς ἀποκτενῶν τε  καὶ   δουλωσόμενος ἦλθες. τάχα δ´ ἂν
[8, 14]   δι´ αἰτίας, ὅτι πολεμιστὴν ἄνδρα  καὶ   δραστήριον καὶ φρονήματος εὐγενοῦς μεστὸν
[8, 69]   ἐκείνῳ συνέβη. τρισὶ γὰρ ὑπατείαις  καὶ   δυσὶ θριάμβοις μόνος τῶν τότε
[8, 60]   ἄλλους προσαναγκάζειν δικαιῶν· μεγαλόφρων τε  καὶ   δωρηματικὸς καὶ εἰς ἐπανόρθωσιν ὧν
[8, 25]   καὶ ἡγεῖσθαι ἡγεμόνων παισί τε  καὶ   ἐγγόνοις μέγιστον αὔχημα καταλιπεῖν; τούτων
[8, 67]   καὶ ἐπανορθωτὰς τοῦ κάμνοντος ἐσομένους·  καὶ   ἐγένοντο τῆς τότε νίκης λαμπρᾶς
[8, 16]   αὖθις εἰς τὴν Ῥωμαίων γῆν,  καὶ   ἐγκαθεζόμενος ἡμέρας συχνὰς ἐδῄου τῆς
[8, 22]   δ´ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον,  καὶ   ἔγνω τὴν παρουσίαν αὐτῶν
[8, 12]   Ῥωμαίοις καταδρομὴ τῆς χώρας,  καὶ   ἔγνωσαν οὐκ ἐξ ἴσου γεγονυῖαν
[8, 86]   δ´, ἐπειδὴ ἡμέρα τ´ ἐγένετο  καὶ   ἔγνωσαν τοὺς πολεμίους ἐκλελοιπότας τὸν
[8, 34]   οὐχὶ δὲ καὶ πόλεσιν ὅλαις  καὶ   ἔθνεσιν, ὥστε ταύτῃ τῇ
[8, 78]   ὅτι προβουλεῦσαι δέον τὸ συνέδριον  καὶ   εἰ δόξειεν ἐκείνῳ κοινὴν ἁπάντων
[8, 69]   ταύτην ἔγνω τῷ δήμῳ διανέμειν.  καὶ   εἰ μὲν ἄχρι τοῦδ´ ἐλθὼν
[8, 13]   ὁμόσε χωρεῖν τοῖς πολεμίοις {μαχησόμενον}  καὶ   εἰ μὲν ὑπομενοῦσιν εἰς χεῖρας
[8, 58]   πολλῇ κατηγορίᾳ ἐχρήσατο τοῦ Μαρκίου,  καὶ   εἰ μὴ βούλοιτο ἀποθέσθαι τὴν
[8, 63]   πολὺν ἐξ ἀμφοῖν γενέσθαι φόνον·  καὶ   εἰ μὴ δὺς ἥλιος
[8, 22]   πατρικίους ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον,  καὶ   εἰ μὴ προβουλεύσουσι τῷ ἀνδρὶ
[8, 60]   πράττειν οὐδενὸς χείρων τῶν ἀριστοκρατικῶν·  καὶ   εἰ μὴ τὸ στασιάζον τῆς
[8, 21]   περιτειχισμὸν ὀρρωδοῦντες ἐν χερσὶν ὄντα,  καὶ   εἰ τόδε τὸ φρούριον ἁλώσεται
[8, 24]   τὰ δίκαια διαιτᾷς, Μάρκιε,  καὶ   εἰ τοῦτον οἴει δεῖν τὸν
[8, 73]   πενήτων γῄδιον οὐ μέγα λαβὼν  καὶ   εἰ τύχοι γείτονας ὀχληροὺς ἔχων
[8, 8]   ἀφελόμενοι ἔχουσι, πολλὴ καὶ ἀγαθή·  καὶ   εἰ τῶν ἠδικημένων ἕκαστοι τὴν
[8, 13]   οὖσιν ἐπιχορηγεῖν καὶ ὅπλα χαλκεύειν  καὶ   εἴ τι ἄλλο ἀναγκαῖον ἔσται
[8, 8]   ὑμετέρᾳ γῇ ἐνετειχίσαντο ἀξιοῦντες ἐκλιπεῖν,  καὶ   εἴ τι ἄλλο βίᾳ σφετερισάμενοι
[8, 54]   ἐδόκει οὖν αὐτοῖς καὶ τοῦτο  καὶ   εἴ τι ἄλλο δεινότερον εἴη
[8, 90]   νοσοποιοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἐξελεῖν,  καὶ   εἴ τι ἡμάρτηται ταῖς πρότερον
[8, 73]   ἐπελθόντες τὴν δημοσίαν γῆν ἀφοριοῦσι,  καὶ   εἴ τινα ἐξ αὐτῆς κλέπτοντες
[8, 52]   καθάπερ εἰκὸς εὔκλειαν ἀθάνατον οἴσει.  καὶ   εἴ τις ἄρα τὰς ἀνθρωπίνους
[8, 71]   περιλαβεῖν ἰσχύος τῶν πενήτων ἕνεκα  καὶ   εἴ τις ἀφαιρεῖσθαί ποτε αὐτοὺς
[8, 67]   ἐπικουρίαν. ὡς δ´ ὤφθησάν τε  καὶ   εἶδον ἀλλήλας αἱ δυνάμεις, οὐδὲν
[8, 40]   καθημένη τῆς ἑκυρᾶς ἐθαύμασέ τε  καὶ   εἶπε· Τίνος δεόμεναι, γυναῖκες, ἐληλύθατε
[8, 35]   εἰμι τῆς δυνάμεως, πολέμου δὲ  καὶ   εἰρήνης οὗτοι κύριοι· ὥστε παρὰ
[8, 32]   ~Ἆρ´ οὐ φανερόν, ὅτι καλλιλογεῖτε  καὶ   εἰρωνεύεσθε, Μηνύκιε, ὄνομα καλὸν
[8, 2]   μείζους τέ εἰσι τῶν ἄλλων  καὶ   εἰς ἀδήλους φιλοῦσι κατασκήπτειν τύχας.
[8, 34]   πᾶσι τοῖς αἰσθήσεως μετειληφόσι κείμενον  καὶ   εἰς ἀεὶ διαμενοῦντα παραλαβόντες· καὶ
[8, 37]   πράττειν, εἰ βούλεται βεβαίους τε  καὶ   εἰς ἀεὶ διαμενούσας ποιήσασθαι τὰς
[8, 65]   Ἀκύλλιος ἐκέλευσε τοὺς ἀκμῆτας ἔτι  καὶ   εἰς αὐτὸ τοῦτο φυλαττομένους ὑπὸ
[8, 60]   δικαιῶν· μεγαλόφρων τε καὶ δωρηματικὸς  καὶ   εἰς ἐπανόρθωσιν ὧν ἑκάστῳ δέοι
[8, 61]   ἔστιν ὅτ´ αἰτία μεγάλων συμφορῶν,  καὶ   εἰς θανάτους οἰκτροὺς καὶ λύμας
[8, 50]   ὑβρίσαντας, ἅπαντας νεμεσωμένους ὑπὸ θεῶν  καὶ   εἰς συμφορὰς καταστρέφοντας οὐκ εὐτυχεῖς.
[8, 28]   οἱ περὶ τῶν σφετέρων κινδυνεύοντες  καὶ   εἰς τὰ ὅμοια κακῶς ὑπὸ
[8, 67]   ἐξ οὗ Μάρκιον ἔσχον ἡγεμόνα,  καὶ   εἰς τὰ Ῥωμαίων προσεχώρησαν ἔθη.
[8, 32]   δ´ ἀμφότερα ταῦθ´ τύχη,  καὶ   εἰς τἀναντία μετέθηκε τὰς ἀξιώσεις.
[8, 73]   τοὺς ὀψωνιασμοὺς τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι  καὶ   εἰς τὰς μισθώσεις ὧν οἱ
[8, 88]   τῶν ἐπιχειρήσεων τριβόμενος· οὐ μέντοι  καὶ   εἰς τέλος γε διαμένειν ἐν
[8, 70]   ἄλλους πρόνοιαν ἔχοντι τοῦ κοινοῦ  καὶ   εἰς τὸν λοιπὸν ἕξοντι χρόνον.
[8, 86]   πολλοὺς σφῶν ἀποβαλόντες οἱ Οὐολοῦσκοι  καὶ   εἰς φυγὴν ὁρμήσαντες μόγις εἰς
[8, 67]   ἀποκτείνας τὴν μείζονα πομπὴν ἐψηφίσαντο·  καὶ   εἰσήλασεν ἀνὴρ ἄγων τὰ
[8, 67]   διαφορὰν οὗτος πρὸς τὸν μείζονα·  καὶ   εἰσῆλθεν ἀνὴρ πεζὸς τὰ
[8, 52]   ὡς ἐπὶ μικρᾶς αἰωρεῖται ῥοπῆς,  καὶ   ἐκ πολλῶν ἀκουσμάτων τε καὶ
[8, 82]   ὄντα τοῦ τότε ὑπατεύοντος Κοΐντου,  καὶ   ἐκ τῶν ἄλλων πατρικίων Λεύκιον
[8, 69]   τὸ πλῆθος εὐεργεσίαις τισὶν ὑπαγομένη  καὶ   ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ διδόντος
[8, 63]   ἐδόκουν, χωρεῖν ἐπ´ αὐτό, ὡς  καὶ   ἑκούσιον διὰ δέος παραστησόμενον. στασιάσαντες
[8, 38]   ὡς δ´ ἀφίκοντο οἱ ἄνδρες  καὶ   ἔλεξαν, ὅσα βουλὴ αὐτοῖς
[8, 22]   καὶ μάλιστα τοῖς δημοτικοῖς ἐναντιωθείς,  καὶ   ἔλεξε τοιάδε. ~Ὅτι μὲν οὐ
[8, 10]   οὐχὶ θεῶν· ἅπαντάς τε  καὶ   Ἕλληνας καὶ βαρβάρους εἰδότες αὐτῷ
[8, 27]   παραδιδόναι· πολλοὶ βάρβαροί τε  καὶ   Ἕλληνες εἰς τοιαύτας καταστάντες τύχας
[8, 89]   ἴσῃ πάντων χρωμένων προθυμίᾳ τε  καὶ   ἐμπειρίᾳ, καὶ τὸ νικᾶν ἑκάστου
[8, 67]   καὶ πολλὰ ἔργα τόλμης τε  καὶ   ἐμπειρίας ἀποδειξάμενοι, μικροῦ δεῖν πάντες
[8, 51]   μὴ ἐπάγειν πόλεμον τῇ πατρίδι,  καὶ   ἐμποδὼν ἵσταμαί σοι βιαζομένῳ.
[8, 80]   τὴν συντέλειαν τοῦ Μαρσικοῦ τε  καὶ   ἐμφυλίου πολέμου, καὶ τοὺς παῖδας
[8, 67]   τοῦθ´ οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς  καὶ   ἐν αἰσχύνῃ θέμενοι, εἰ παρόντες
[8, 81]   περὶ τῆς ἀπάτης ἑκάστοτε διαλεγόμενοι,  καὶ   ἐν αἰτίᾳ τοὺς προτέρους εἶχον
[8, 55]   τ´ ὠνηθὲν καθιερωθῆναι τῇ θεῷ,  καὶ   ἐν αὐτῷ νεὼν καὶ βωμόν,
[8, 79]   ἐπειδὴ κἀκεῖνος πεπίστευται ὑπὸ πολλῶν  καὶ   ἐν γραφαῖς ἀξιοχρέοις φέρεται, μὴ
[8, 17]   ὁρῶντες, αὐχήματός τε μεγάλου ἐνεπίμπλαντο  καὶ   ἐν ἐλπίδι ἦσαν ἡγεμονίας, ὡς
[8, 17]   ἦσαν ἡγεμονίας, ὡς δὴ ῥᾴδιον  καὶ   ἐν ἑτοίμῳ σφίσιν ὂν καταλῦσαι
[8, 88]   ἐδόκει στρατιάν θ´ ἑτέραν μεταπέμπεσθαι  καὶ   ἐν ἰσχυροτέρῳ τὸ στρατόπεδον ποιήσασθαι
[8, 45]   πρὸς τὴν ἔντευξιν αὐτῆς χρησόμενος  καὶ   ἐν καλῷ ποιούμενος τοῖς ὄχλοις
[8, 15]   Ῥωμαίων συστραφέντες ἔπειθον ἰδίᾳ τε  καὶ   ἐν κοινῷ τοὺς στασιωδεστάτους τῶν
[8, 85]   στρατιὰν ὕπατος ἀπῆγε σιγῇ  καὶ   ἐν κόσμῳ, λαθεῖν τοὺς πολεμίους
[8, 28]   εἰκὸς συμπεσεῖν ἀνδρὶ ἐρήμῳ φίλων  καὶ   ἐν ξένῃ ὄντι γῇ. τὰς
[8, 20]   ἐπὶ Βοίλλας, ἐπιφανῆ τότε οὖσαν  καὶ   ἐν ὀλίγαις πάνυ ταῖς ἡγουμέναις
[8, 49]   σοῦ κρίσιν ἐξήνεγκεν, ἀλλὰ νοσοῦσα  καὶ   ἐν πολλῷ κλύδωνι σαλευομένη, οὔτε
[8, 64]   τῷ πολέμῳ διὰ πολυχειρίας παρασκευάσασθαι  καὶ   ἐν τάχει. ὡς δ´ ἀπήγγειλαν
[8, 37]   αὐτὸν πολλὰ ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες  καὶ   ἐν τοῖς λόγοις τὸ ἀξίωμα
[8, 52]   ἐν τούτῳ δεδαπάνηται τῷ ῥύπῳ  καὶ   ἐν τοῖς πενθίμοις τρύχεσι τούτοις.
[8, 83]   ἔξωθεν κακῶν ἀνάπαυλαι ἐμφυλίους τε  καὶ   ἐνδήμους ἐγείρειν πολέμους, μάλιστα δὲ
[8, 64]   αἰτήσουσαν ὡς παρὰ φίλων τε  καὶ   ἐνσπόνδων δίκας νομίμους· ἠδίκητο γὰρ
[8, 80]   ἀτιμίᾳ μήτ´ ἄλλῃ συμφορᾷ ζημιωθέντα.  καὶ   ἐξ ἐκείνου τὸ ἔθος τοῦτο
[8, 65]   ἐπαγόμενος παρεβοήθει κἀκεῖ παραθαρρύνων τε  καὶ   ἐξ ὀνόματος ἀνακαλῶν τοὺς εἰωθότας
[8, 84]   διασπάσωσί τ´ αὐτῶν τὰς τάξεις  καὶ   ἐξ ὑπερδεξιοῦ γένωνται χωρίου. ~Οἱ
[8, 65]   Ἑρνίκων κέρας ἐπόνει τ´ ἤδη  καὶ   ἐξέλειπε τὴν τάξιν, τὸ δ´
[8, 61]   μὴ δίκαια ἀντιλέγων μῖσος ἤγειρε  καὶ   ἐξηλάσθη πρὸς αὐτῶν· τῆς τε
[8, 6]   πάντες ὁμολογοῦσι πονηρότατον εἶναι {δικαστήριον}  καὶ   ἐπ´ ἐμοῦ πρώτου καὶ μόνου
[8, 54]   συναγωνιστὰς γενέσθαι, καὶ ἄλλα πολλὰ  καὶ   ἐπαγωγὰ διαλεχθεὶς παρασκευάζεσθαι ἐκέλευσεν ὡς
[8, 44]   ἄλλων πολιτῶν συχνοὶ σὺν εὐχαῖς  καὶ   ἐπαίνοις καὶ δεήσεσι τὴν ἔξοδον
[8, 56]   δ´ ἂν ἁρμόττον ἱστορίας σχήματι  καὶ   ἐπανορθώσεως ἕνεκα τῶν οἰομένων μήτ´
[8, 67]   ἑαυτῷ τεταγμένους εἶχεν ἐπισκόπους τε  καὶ   ἐπανορθωτὰς τοῦ κάμνοντος ἐσομένους· καὶ
[8, 10]   οἱ σύνεδροι μεταστησάμενοι τοὺς ἄνδρας,  καὶ   ἐπειδὴ ἔκριναν ἃς χρὴ ἀποκρίσεις
[8, 57]   στρατιὰν ἀπῆγεν ὡς διὰ φιλίας,  καὶ   ἐπειδὴ ἐν τῇ Οὐολούσκων ἐγένετο,
[8, 9]   δῆλοι ἦσαν ἀγάμενοι τοὺς λόγους,  καὶ   ἐπειδὴ ἐπαύσατο μεγάλῃ βοῇ πάντες
[8, 59]   οἱ ταῖς στρατείαις αὐτοῦ παραγενόμενοι,  καὶ   ἐπειδὴ ζῶντι αὐτῷ οὐχ ἱκανοὶ
[8, 18]   σκεδασθέντας ἀναλαβὼν συνίστατο καὶ παρεθάρρυνε,  καὶ   ἐπειδὴ κατέστησεν εἰς τάξεις, ὑποδείξας,
[8, 77]   λαφύρων τοὺς μὲν ὑπηκόους τε  καὶ   ἐπήλυδας διμοιρίας λαμβάνειν, τοὺς δ´
[8, 80]   ἀφεῖσθαι τὰ μειράκια τῆς τιμωρίας  καὶ   ἐπὶ πάσῃ ἀδείᾳ ζῆν, μήτε
[8, 49]   δὴ τοσούτους διὰ σὲ γενομένους  καὶ   ἐπὶ τηλικαύτης βεβηκότας εὐτυχίας οὐ
[8, 1]   μοι τὸν τάχιστον αὐτοχειρίᾳ τε  καὶ   ἐπὶ τῆς ἑστίας τῆς σεαυτοῦ
[8, 44]   προσιὼν ὄχλος ἐκ τῆς πόλεως,  καὶ   ἐπὶ τί παραγένοιντο. μαθὼν δὲ
[8, 67]   μέσῃ τε τῇ φάλαγγι τεταγμένοι  καὶ   ἐπὶ τοῦ ἑτέρου κέρως ἐπειδὴ
[8, 2]   ἐπιτίθεσθαι τῇ πόλει Οὐολοῦσκοι νύκτωρ,  καὶ   ἐπὶ τοῦθ´ ἥκουσι τὸ ἔργον
[8, 63]   εἴξαντες διεχρίθησάν τ´ ἀπ´ ἀλλήλων  καὶ   ἐπὶ τοὺς ἰδίους χάρακας ἀπηλλάγησαν·
[8, 66]   τάχους, ἔφευγον ἐπιβοῶντές τ´ ἀλλήλους  καὶ   ἐπιβοώμενοι, τῶν δ´ ὑπολειπομένων διὰ
[8, 48]   καὶ τἆλλα, ὅσα εἰς ἡμερότητα  καὶ   ἐπιείκειαν ἐπαγωγὰ παιδεύματα εὕρηται λόγων,
[8, 84]   συρράττουσιν ἀλλήλοις ἴσῃ τόλμῃ τε  καὶ   ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀγῶνος ἑκάτεροι χρώμενοι·
[8, 69]   ἀνοήτου πολλοῖς αἴτιον γενόμενον λανθάνει  καὶ   ἐπιθυμιῶν ἀρχηγὸν ἐκβαινουσῶν τὴν ἀνθρωπίνην
[8, 84]   χεῖρας ἐλθεῖν παρακλήσει τε πολλῇ  καὶ   ἐπικελεύσει χρησάμενος, ἐκέλευσε σημαίνειν τὸ
[8, 60]   οὐδὲ φύσεταί τις ἀπὸ θνητῶν  καὶ   ἐπικήρων σπερμάτων περὶ πάντ´ ἀγαθός.
[8, 36]   παρασχοῦσιν ἑαυτοὺς ὑπηκόους χαρίζεσθαί τε  καὶ   ἐπιτρέπειν ὅτου δέοιντο τῶν μετρίων.
[8, 13]   τὸ δραστήριον τοῦ ἀνδρὸς εἰδὼς  καὶ   ἐπιτυχὲς ἐπέτρεψεν ἐκείνῳ τῆς ἔξω
[8, 73]   τὰ κοινὰ διανείμαιντο τοῖς συγχωρήσασι  καὶ   ἐπιψηφισαμένοις, ὑπάρξει, ἀλλ´ ἑνὶ τῷ
[8, 87]   κωλύσειν ἁπάσῃ δυνάμει τὴν καταγραφήν.  καὶ   ἐποίει ταῦτα· οὐ μὴν ἴσχυσέ
[8, 31]   ὅτι τὰ κράτιστα ἐπολιτευόμην τε  καὶ   ἔπραττον, τῷ δήμῳ μόνῳ;
[8, 6]   λόγοις τ´, ἔνθα δεῖ λόγων,  καὶ   ἔργοις, ὅταν ἔργων δέῃ. χάριν
[8, 57]   τῷ ἔθνει δυναμένους, ἐξηγριώθη τε  καὶ   ἔργον ἔδρασεν ἀνόσιον. ἦν δὲ
[8, 41]   τέκνα φίλτατα, πατήρ, ἀλλ´ ὀρφανοὶ  καὶ   ἔρημοι παρὰ ταύταις, ἕως εἰς
[8, 72]   δ´, εἰ χρὴ καὶ Λατίνους  καὶ   Ἕρνικας μέρος αὐτῆς λαβόντας ἔχειν;
[8, 68]   ἀπῆγε τὴν στρατιάν. Οὐολοῦσκοι δὲ  καὶ   Ἕρνικες, ἐφ´ οὓς Κάσσιος
[8, 78]   χρήματά τε συνενέγκαιεν αὐτῷ Λατῖνοι  καὶ   Ἕρνικες καὶ ὅπλα παρασκευάσαιντο καὶ
[8, 72]   τοῦ Οὐεργινίου τῇ Λατίνων τε  καὶ   Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ, τὸ δὲ
[8, 72]   νόμον· καὶ μετεπέμπετο Λατίνων τε  καὶ   Ἑρνίκων ὅσους ἐδύνατο πλείστους ἐπὶ
[8, 41]   καὶ ὑμεῖς, θεοὶ κτήσιοι  καὶ   ἑστία πατρῴα καὶ δαίμονες οἱ
[8, 3]   τῶν στενωπῶν πορεύοιντο κατὰ συστροφὰς  καὶ   ἑταιρίας ἀθρόοι διεξῄεσαν, ὥστε καὶ
[8, 78]   πολλῶν δ´ ἄλλων συγγενῶν τε  καὶ   ἑταίρων συνολοφυρομένων, οὔτε τῶν κατὰ
[8, 51]   ἀπηλλάχθαι τῶν φροντίδων ἑτέρῳ γημαμένην  καὶ   ἕτερα τέκνα ἐπιθρέψαι καὶ πολλὰς
[8, 51]   οὐδ´ ὧν ἀντιποιήσαιτ´ ἄν τις  καὶ   ἕτερος, ἀλλὰ τὰ μέγιστα καὶ
[8, 30]   μὲν ἴσως ἂν ἔχοι τις  καὶ   ἕτερος ὑπὲρ αὑτοῦ γενναῖος ἀνήρ,
[8, 73]   τεθλιμμένων ἔστιν ὅτε τῶν βίων  καὶ   ἔτι μᾶλλον ἐν τῷ συμπορίζειν
[8, 6]   οἶδα τῆς θ´ ὑποδοχῆς μου  καὶ   ἔτι μᾶλλον τῆς τιμῆς,
[8, 35]   γῆν τε καὶ πόλιν ἀφαιρεθῆναι,  καὶ   ἔτι πρὸς τούτῳ γυναῖκας ἐπιδεῖν
[8, 48]   φιλίαν πράττοις καὶ διαλλαγὰς βεβαίας.  καὶ   εὖ ἴσθι· Ῥωμαῖοι μέν, ὅσα
[8, 8]   ἂν μέλλω τι ὑμᾶς ὠφελήσειν,  καὶ   εὖ ἴστε ὅτι, εἰ πολεμῶν
[8, 26]   ἤδη τὴν νῦν γενεάν, ἀλλὰ  καὶ   εὐδαίμονα καὶ πολλῶν ἐθνῶν ἄρχουσαν.
[8, 50]   συγγνώμονες τοῖς ἀνθρωπίνοις εἰσὶν ἁμαρτήμασι  καὶ   εὐδιάλλακτοι, καὶ πολλοὶ ἤδη μεγάλα
[8, 6]   ἀπ´ ἐμοῦ τοῦ νεωτέρου τε  καὶ   εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι. τὸ μὲν οὖν
[8, 55]   τὴν νύκτα ἐν θαλείαις τε  καὶ   εὐπαθείαις διετέλεσαν, τῇ δ´ ἑξῆς
[8, 17]   καὶ ἦσαν ἅπαντες ἐν ἑορταῖς  καὶ   εὐπαθείαις τόν τε Μάρκιον ἀγάμενοι
[8, 67]   δ´ Ἄττιος ἔχων τοὺς ἐρρωμενεστάτους  καὶ   εὐτολμοτάτους Οὐολούσκων ὁμόσε αὐτῷ χωρεῖ
[8, 85]   ὡς κεκρατηκότες ἤδη τῶν πολεμίων,  καὶ   ἐφ´ ἁρπαγὴν τῆς χώρας ἐτράποντο.
[8, 23]   προθυμότατοι μεμιγμένην φέροντες δικαιολογίαν παραιτήσει,  καὶ   ἐφ´ οἷς ἀξιοῦμέν σε διαλύσεσθαι
[8, 86]   ὅταν ἐξίωσιν εἰς τὴν μάχην,  καὶ   ἐφ´ οὓς τελευταίους, ὅταν ἀθρόα
[8, 61]   δημόταις εἴκειν τὰ μέτρια δέον  καὶ   ἐφιέναι τι ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ
[8, 24]   δεῖν τὸν τρόπον τὰ ὑπαίτια  καὶ   ἐχθρὰ μισεῖν, ὥστε μηδὲ τῶν
[8, 34]   φίλους τ´ ἀπαρνούμεθα, ὅταν ἀδικήσωσι,  καὶ   ἐχθροὺς φίλους ποιούμεθα, ὅταν τις
[8, 53]   τοῖς ἁπάντων ὑμῶν φίλων τε  καὶ   ἐχθρῶν ὄμμασιν ἐμαυτὴν διαχρήσομαι, βαρεῖαν
[8, 28]   τοῦδε τοῦ ἔργου, ἔπαινον δὲ  καὶ   ζῆλον καὶ τιμάς, ὧν ὀρέγεσθαι
[8, 44]   δ´ αὐτῶν τε μήτηρ  καὶ   γυνὴ αὐτοῦ καὶ τὰ
[8, 84]   τρόπος, καὶ οὔτε σοφία  καὶ   ἐμπειρία Ῥωμαίων περὶ τὰς
[8, 40]   εἰς οἰκίαν δύστηνον καὶ ταπεινήν;  καὶ   Οὐαλερία ἔλεξεν· Ἐν ἐσχάτοις
[8, 46]   δὴ λαμβάνουσαι μνήμην ἐγώ τε  καὶ   σὴ γυνὴ {ἡ} συνοικουροῦσα
[8, 75]   ἅπασι ταῦτα κράτιστα εἶναι δοκῇ·  καὶ   συγχώρησις ἥδε τούς τε
[8, 67]   ἡμέρας ἀγχωμάλως αἱ φάλαγγες ἀγωνιζόμεναι,  καὶ   τοῦ χωρίου φύσις ἀνώμαλος
[8, 25]   τε ὥσπερ σοι προσῆκεν ἀρχόντων  καὶ   ἡγεῖσθαι ἡγεμόνων παισί τε καὶ
[8, 2]   Ῥώμην χωρεῖν, ἕως ἐστασίαζέ τε  καὶ   ἡγεμόνας ἀπολέμους εἶχεν, δὲ
[8, 8]   στασιάζουσι καὶ ὑποπτεύουσιν