Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοχειρίᾳ 3
αὐτῷ 39
αὑτῷ 1
αὐτῶν 110
αὑτῶν 1
αὐχένας 1
αὔχημα 1
Fréquences     [«    »]
107 κατὰ
105 οὐ
105 περὶ
110 αὐτῶν
110
114 ἦν
114 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αὐτῶν


Livre, Chap.
[8, 62]   καὶ δημοσίᾳ· καὶ αἱ γυναῖκες  αὐτῶν,   νόμος ἐστὶν αὐταῖς ἐπὶ
[8, 32]   εἰ μὴ ἄρα αἱ χάριτες  αὐτῶν   ἀδικοῦσί με, ὥσπερ ὑμᾶς αἱ
[8, 9]   τὰ πολέμια· ὅσοι τ´ ἦσαν  αὐτῶν   ἄθυμοι τέως κακωθέντες ἐν ταῖς
[8, 63]   ἥλιος ἔφθασεν, ἅπασαι ἂν  αὐτῶν   αἱ δυνάμεις διεφθάρησαν. τῇ δὲ
[8, 56]   αὐταὶ συνήνεγκαν χρημάτων, ἀνατεθέντων τ´  αὐτῶν   ἀμφοτέρων ἅμα ἐν τῇ πρώτῃ
[8, 36]   αὐτῇ χρόνον, καὶ τὰς ἐξ  αὐτῶν   ἀμφοτέρων {τῶν πόλεων} ὠφελείας μέρει
[8, 3]   καὶ λόγον ἤδη γίνεσθαι περὶ  αὐτῶν   ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ ὑποψίας
[8, 24]   τῶν προγόνων τί παθὼν {ὑπ´  αὐτῶν}   ἀνασκάπτεις καὶ τιμάς, ἃς κομίζονται
[8, 22]   ἦσαν δ´ οἱ προχειρισθέντες ἀπ´  αὐτῶν   ἄνδρες οἵδε, Μάρκος Μηνύκιος καὶ
[8, 40]   ἐπιχειρήσουσιν ἀνελεῖν· ἔπειτα ὑπὲρ ἡμῶν  αὐτῶν   ἀντιβολοῦσαι καὶ τῶν δυστήνων παιδίων
[8, 46]   ἀπογνοῦσαι βοήθειαν, ἐπειδὴ τοῖς ἀνδράσιν  αὐτῶν   ἀξιοῦσι διαλύσασθαι τὸν πόλεμον αὐθάδεις
[8, 78]   διεξελθόντες δὲ ταῦτα καὶ μάρτυρας  αὐτῶν   ἅπαντας τοὺς πολίτας ποιησάμενοι, μετὰ
[8, 14]   παθεῖν ἀνήκεστον ἐγένετο. οὔτε γὰρ  αὐτῶν   ἀπέκτεινεν στρατηγὸς οὐδένα, οὔτ´
[8, 8]   πρὶν λαβεῖν τὰς παρ´  αὐτῶν   ἀποκρίσεις. ἐὰν γὰρ ταῦτα ποιήσητε,
[8, 18]   τοῖς κατὰ μέτωπον, καὶ πολλοὺς  αὐτῶν   ἀποκτείναντες, ἔτι δὲ πλείους κατατραυματίσαντες
[8, 67]   καθελὼν στρατὸν καὶ τὸν ἡγεμόνα  αὐτῶν   ἀποκτείνας τὴν μείζονα πομπὴν ἐψηφίσαντο·
[8, 47]   τὴν χώραν Οὐολούσκοις, ἣν κατέχουσιν  αὐτῶν   βίᾳ, καὶ φίλους αὐτοὺς ποιήσωνται
[8, 87]   ἀναζωπυρεῖν, εἷς δέ τις ἐξ  αὐτῶν   Γάϊος Μαίνιος οὐκ ἔφη προδώσειν
[8, 39]   Διὸς ἱερόν. ἔνθα δή τις  αὐτῶν   γένει τε καὶ ἀξιώματι προὔχουσα
[8, 68]   Οὐεργίνιος ὅσην ἐδύνατο πλείστην  αὐτῶν   γῆν κείρας τε καὶ λωβησάμενος,
[8, 28]   σοῦ πάσχοντες, ἀλλ´ εἰς αἰκισμοὺς  αὐτῶν   δεινοὺς καὶ ὕβρεις ἀνηλεεῖς καὶ
[8, 68]   κατηγορίαν πρὸς τοὺς πρέσβεις κατ´  αὐτῶν   διαθέμενος πρῶτον ἔφη δεῖν αὐτοὺς
[8, 58]   ἐδικαίου, περὶ δὲ τῆς τάξεως  αὐτῶν   διεφέρετο λόγον ἀξιῶν ἀποδοῦναι πρότερον
[8, 6]   βίον, εἰ μὴ λάβοιμι παρ´  αὐτῶν   δίκας· καὶ διὰ τοῦτ´ ἐξόν
[8, 88]   ἀποσταλείη τῆς στρατιᾶς, συμβολαί τ´  αὐτῶν   ἐγίνοντο καὶ πληγαί, καὶ τὸ
[8, 72]   αὐτῆς λαβόντας ἔχειν; ὁμολογησάντων δ´  αὐτῶν·   Εἶεν δή· σὺ μέν, εἶπεν,
[8, 91]   ἥκοντας ἀποκρινάμενοι, ὅτι οὐκ ἐξ  αὐτῶν   εἴησαν οἱ προνομεύοντες τὴν χώραν,
[8, 25]   ἄλλως τε καὶ δίκας παρ´  αὐτῶν   εἰληφότα πολλὰς καὶ μεγάλας.
[8, 24]   ἐπὶ δίκην, αἰτιασάμενοι πονηροὺς κατ´  αὐτῶν   εἰπεῖν ἐν τῇ βουλῇ λόγους.
[8, 82]   ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου, μεγάλην ἂν  αὐτῶν   εἰργάσαντο τροπήν· νῦν δὲ προαισθόμενος
[8, 25]   οὖν ἀπολογεῖσθαί τε περὶ ἡμῶν  αὐτῶν   εἴχομεν καὶ παραιτεῖσθαί σε περὶ
[8, 36]   πόλεως, ἀλλ´ ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν  αὐτῶν   ἐκ τῆς χώρας Οὐολοῦσκοι καὶ
[8, 16]   ἤδη δέ τινα καὶ ἀφίστατο  αὐτῶν   ἐκ τοῦ φανεροῦ καὶ τοῖς
[8, 27]   ἂν ἁμάρτοις θατέρου, πρὸς  αὐτῶν   ἐκείνων, οἷς αἴτιος ἔσῃ συμφορῶν
[8, 18]   Βωλανοῖς ἐχώρει· καὶ γίνεται πολὺς  αὐτῶν   ἐνταῦθα φόνος τῶν μὲν ἀμυνομένων,
[8, 86]   ἤδη κατέβαινον ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς  αὐτῶν·   ἐξ ὧν ἐπισιτισμοὺς καὶ τἆλλα,
[8, 43]   ὑπάτοις· οἱ δὲ τὴν προθυμίαν  αὐτῶν   ἐπαινέσαντες συνεκάλουν τὴν βουλὴν καὶ
[8, 13]   κίνδυνον ἐπιτρέπειν, τήν τε χώραν  αὐτῶν   ἐπιόντα πορθεῖν καὶ τοὺς συμμάχους
[8, 49]   τῆς πατρίδος αἷμα ταῖς χερσὶν  αὐτῶν   ἐπισπείσῃς; ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι.
[8, 86]   τούτων οἱ πλείους τραυματίαι, πολλὴν  αὐτῶν   ἐποιήσαντο καταφρόνησιν, καὶ αὐτίκα τὰ
[8, 58]   λαμπρότερος ἔτι καὶ τιμιώτερος ὑπ´  αὐτῶν   ἔσται, τόν τε πόλεμον, ὅπως
[8, 16]   ὡς ἐνῆν ἄριστα, καὶ οὐδὲν  αὐτῶν   ἔτι δεῖν ἐδόκει· τὰ δὲ
[8, 88]   καὶ μηδὲν ἐκ τοῦ καταφρονεῖν  αὐτῶν   ἔτι προπετὲς κινδύνευμα ὡς πρότερον
[8, 37]   νεοσύλλεκτοι γὰρ οἱ πλείους ἦσαν  αὐτῶν·   εὐλαβηθέντες, εἴτε τὴν ἀτολμίαν τῶν
[8, 22]   κάθοδον, αὐτοὶ βουλεύσεσθαι περὶ σφῶν  αὐτῶν   ἔφασαν ὡς προδιδόμενοι. τότε δὴ
[8, 19]   τι γένηται δι´ ἁρπαγῆς πρὸς  αὐτῶν   κλοπῆς κακόν, ἀλλὰ παρὰ
[8, 91]   αὐτῶν χώρας ἄγουσι. ταῦτα παρ´  αὐτῶν   βουλὴ μαθοῦσα πολεμεῖν τ´
[8, 44]   ἥκουσιν ἐπαγόμεναι παιδία, προηγεῖται δ´  αὐτῶν   τε μήτηρ καὶ
[8, 34]   ἐπιχειρεῖν ὑπολαμβάνω πράγμασι θεοὺς ἔχων  αὐτῶν   ἡγεμόνας, εἴγε δεῖ τεκμαίρεσθαι τοῖς
[8, 22]   καλεῖν τοὺς ἄνδρας. εἰσελθόντων δ´  αὐτῶν   ἤρξατο τοῦ λόγου Μηνύκιος,
[8, 4]   τὴν ὕβριν, ἣν ὑβρισμένοι πρὸς  αὐτῶν   ἦσαν Οὐολοῦσκοι μόνοι τῶν ἄλλων
[8, 3]   θάνατον, ἐπιμεληθῆναι δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς  αὐτῶν,   ἵνα χωρὶς ὕβρεως καὶ μετ´
[8, 39]   θ´ υἱωνοὺς καὶ τὴν μητέρα  αὐτῶν   καὶ ἡμᾶς ἁπάσας· ἀκολουθῶμεν γὰρ
[8, 50]   καὶ πόρρω ἀνδραποδισμοῦ τῆς πόλεως  αὐτῶν   καὶ κατασκαφῆς τὴν ἀγριαίνουσαν καὶ
[8, 86]   ἀρχὰς μὲν ἐδέξαντο τὴν ἔφοδον  αὐτῶν   καὶ μέχρι πολλοῦ διέμενον ἐκθύμως
[8, 49]   τοῦ πολέμου λαφύροις τὰς πόλεις  αὐτῶν,   καὶ πηλίκους κεχάρισαι τοῖς συστρατευσαμένοις
[8, 43]   τι πάθῃ πρὸς τοὺς ὀδυρμοὺς  αὐτῶν   καὶ τὰς πολλὰς δεήσεις, εἶξεν
[8, 39]   δεῖ. καί τις εἶπεν ἐξ  αὐτῶν·   Καὶ τί πράττουσαι ἂν ἡμεῖς
[8, 36]   ἂν ἐν τῇ χώρᾳ μένοντες  αὐτῶν   καὶ τῶν συμμάχων ἔργα πράττωσι
[8, 5]   ἔσται δὲ βραχὺς περὶ  αὐτῶν,   κἂν πρόσωθεν ἄρξωμαι, λόγος. Ῥωμαίοις
[8, 64]   ἠδίκητο γὰρ πόλις ὑπ´  αὐτῶν   κατὰ τὴν Οὐολούσκων ~ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ
[8, 8]   οὐκοῦν ἀδικεῖσθαι πρότεροι λέγοντες ὑπ´  αὐτῶν   κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπὶ τὰ
[8, 67]   διαμένειν καὶ μηδεμίαν τοῖς ὑπὲρ  αὐτῶν   κινδυνεύουσι πέμψειν ἐπικουρίαν. ὡς δ´
[8, 73]   εἶναι πρὸς τοὺς ἀντιποιησομένους ὑπὲρ  αὐτῶν   κρίσεις, τὴν δὲ πενταετῆ μισθοῦν
[8, 34]   καὶ οὐ δέομαι δικαστὰς ὑπὲρ  αὐτῶν   λαβεῖν τοὺς εἰκασμῷ καὶ δόξῃ
[8, 67]   πύλας· ἀναστείλας δὲ τοὺς πρὸ  αὐτῶν   μαχομένους καὶ τοὺς καταρράκτας τῶν
[8, 90]   γνώμῃ τῶν πλειόνων ἀποδείκνυται πρὸς  αὐτῶν   μεσοβασιλεὺς Αὖλος Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος· αἱ
[8, 47]   ἔδωκα, μήτε προδώσειν τὸ κοινὸν  αὐτῶν   μήτε προκαταλύσεσθαι τὸν πόλεμον, ἐὰν
[8, 22]   στρατόπεδον, καὶ ἔγνω τὴν παρουσίαν  αὐτῶν   Μάρκιος, καθεζόμενος ἅμα τοῖς
[8, 4]   μίαν ἐξιόντων πύλην. πρῶτος δ´  αὐτῶν·   Τύλλος ἐξῄει διὰ ταχέων
[8, 90]   μετῄει τὴν ἀρχὴν κελευσθεὶς ὑπ´  αὐτῶν   υἱὸς Ἀππίου Κλαυδίου τοῦ
[8, 82]   νῦν δὲ προαισθόμενος τὴν ἔφοδον  αὐτῶν   ὕπατος διὰ τῶν ἀποσταλέντων
[8, 86]   ὡς δὲ τοῦτ´ εἶδον καταφρονήσαντες  αὐτῶν   οἱ Οὐολοῦσκοι συνεκάλουν ἐκ τῶν
[8, 10]   εἰ δὲ πολέμῳ ἀφαιρεθέντες οὐκέτι  αὐτῶν   ὄντες κύριοι, ἀδικεῖτε τῶν ἀλλοτρίων
[8, 16]   ἦν ἐχυρώτατα· τὰ δὲ βοσκήματα  αὐτῶν,   ὅσα οὐχ οἷοί τ´ ἦσαν
[8, 80]   καὶ οὐδὲ γένος τὸ ἐξ  αὐτῶν   ὅτι μὴ κατὰ γυναῖκας ἔτι
[8, 44]   τί παραγένοιντο. μαθὼν δὲ παρ´  αὐτῶν,   ὅτι Ῥωμαίων αἱ γυναῖκες ἥκουσιν
[8, 1]   χωρεῖν ἐβουλεύσατο καὶ πάσχειν ὑπ´  αὐτῶν   ὁτιοῦν. φυλάξας δὲ νύκτα καὶ
[8, 49]   τὰ κράτιστα πολιτευόμενος ἀπηλάθης ὑπ´  αὐτῶν,   οὐδ´ οὕτω σοι προσῆκε μνησικακεῖν
[8, 46]   συνοικουροῦσα μετ´ ἐμοῦ τὰς ἱκεσίας  αὐτῶν   οὐκ ἀπεστράφημεν, ἀλλ´ ὑπεμείναμεν, ὡς
[8, 66]   καὶ ὅπλων, καὶ τοὺς τραυματίας  αὐτῶν   οὐκ ἐλάττους ὄντας τῶν πεφευγότων
[8, 43]   μηδὲν τὴν πόλιν ἀνήκεστον ὑπ´  αὐτῶν   παθεῖν. οἱ δὲ πάσαις συνεβούλευον
[8, 85]   κατὰ πολλὰ μέρη· γίνεταί τ´  αὐτῶν   παλίντροπος μάχη· οἱ μὲν
[8, 57]   Τύλλος Ἄττιος τὰς ὀργὰς  αὐτῶν   παραθήξας ἔχων περὶ αὐτὸν ἑταιρίαν
[8, 3]   ἦν τὴν μήνυσιν κατ´  αὐτῶν   πεποιημένος. καὶ μετὰ τοῦτ´ ἐκφέρει
[8, 24]   ἀπολέσαι προθυμῇ κακὸν οὐδὲν ὑπ´  αὐτῶν   πεπονθώς, τάφων τε καὶ ἱερῶν
[8, 40]   τοῖς θεοῖς πειθὼ καὶ χάριν  αὐτῶν   περιθεῖναι τῇ δεήσει προῆλθεν ἐκ
[8, 17]   κατέκλεισεν ἀμηχανίαν, ἐπὶ τὰς συμμαχίδας  αὐτῶν   πόλεις, ὅσαι τὸ πιστὸν διεφύλαττον,
[8, 7]   ἅπαντες γενόμενοι κοινὸν ἐξενέγκητε κατ´  αὐτῶν   πόλεμον. ἐὰν οὖν τἀναντία ὑμεῖς
[8, 89]   τιθεμένου· ὡς δὲ νεκροί τ´  αὐτῶν   πολλοὶ ἑκατέρωθεν, ἐν ἐτάχθησαν
[8, 9]   εἰς τὴν Ῥώμην ἀποσταλέντες ὑπ´  αὐτῶν   πρέσβεις καταστάντες ἐπὶ τὴν βουλὴν
[8, 74]   δημοσιωθέντα ἴδωσι καὶ τὰς ἀπ´  αὐτῶν   προσόδους εἰς τὰ κοινὰ καὶ
[8, 84]   τοῦτ´ ἦν, ἵνα διασπάσωσί τ´  αὐτῶν   τὰς τάξεις καὶ ἐξ ὑπερδεξιοῦ
[8, 50]   ὑβρισάντων σε δίκας γῆν τ´  αὐτῶν   τὴν ἀρίστην πεποιηκὼς μηλόβοτον καὶ
[8, 66]   ἔγνωσαν αὐτοκέλευστοι· καὶ τὸ ποιῆσαν  αὐτῶν   τὴν ἀταξίαν καὶ βοὴν τοῦτ´
[8, 19]   δὲ βουλόμενος τοὺς ἔνδον ἔκαιεν  αὐτῶν   τὴν χώραν εὐθὺς ἐπιών, ὅθεν
[8, 91]   οἱ πολέμιοι τὰς δυνάμεις, προνομεύσαντες  αὐτῶν   τῆς γῆς ὅσην ἐδύναντο πλείστην
[8, 61]   μῖσος ἤγειρε καὶ ἐξηλάσθη πρὸς  αὐτῶν·   τῆς τε Οὐολούσκων στρατηγίας εὐθὺς
[8, 7]   γνώμην, ποιεῖτε νυνί, ῥᾳδίως  αὐτῶν   τὸ κράτος παύσετε. ~Ὃν δὲ
[8, 87]   ἔχοντες ἐξουσίαν κύριοι· περιγέγραπται γὰρ  αὐτῶν   τὸ κράτος τοῖς τείχεσι, καὶ
[8, 4]   ὑπάτοις· ἔνθα μάλιστα ὤφθη, ὅσον  αὐτῶν   τὸ πλῆθος ἦν καὶ ὡς
[8, 65]   δ´ Ἕρνικες ὡς ἔμαθον κινουμένους  αὐτῶν   τοὺς λόχους φυγῆς τ´ ἄρχειν
[8, 34]   ποιούμεθα, ὅταν τις ἡμῖν παρ´  αὐτῶν   ὑπάρξῃ χάρις, πόλιν τε τὴν
[8, 27]   εἶναί σοι δοκεῖ καὶ δέον  αὐτῶν   ὑπεριδεῖν κακῶν συμπάντων τὰ
[8, 69]   μηδ´ ὁτιοῦν ἀγαθὸν δεδρακότας τῶν  αὐτῶν   φιλανθρώπων μετέχειν, τῇ τε ὑπεροψίᾳ
[8, 25]   πράγματα καὶ οὐδὲν ἐπὶ τῶν  αὐτῶν   φιλεῖ διαμένειν, νεμεσᾶταί τε πάντα
[8, 91]   τοῖς Οὐιεντανοῖς λείαν ἐκ τῆς  αὐτῶν   χώρας ἄγουσι. ταῦτα παρ´ αὐτῶν
[8, 77]   ἐχρῆν, εἰ μὴ καὶ τῆς  αὐτῶν   χώρας ἀφαιρέσει τινὶ ζημιωθεῖεν, φίλους
[8, 24]   ταῦτά σοι περί τε ἡμῶν  αὐτῶν,   Μάρκιε, τῶν ἐκ τοῦ
[8, 39]   τοῖς τείχεσιν. ~Αἱ δὲ γυναῖκες  αὐτῶν,   ὡς ἐγγὺς ὄντος ἤδη τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009