Alphabétiquement     [«   »]
ὅθεν 2
ὀθνείους 1
Οἱ 5
οἱ 188
οἵ 11
οἳ 4
οἷα 9
Fréquences     [«    »]
146 ἐκ
178
177 ὡς
188 οἱ
194 εἰς
198 ἐπὶ
203 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οἱ


Livre, Chap.
[8, 65]   κινούμενα τῶν πολεμίων μέρη, καὶ  οἱ   ἀκραιφνεῖς τῶν Ῥωμαίων ἐπιόντας αὐτοὺς
[8, 38]   προτέροις λόγους. ὡς δ´ ἀφίκοντο  οἱ   ἄνδρες καὶ ἔλεξαν, ὅσα
[8, 20]   τοῦ τείχους ἠμύνοντο τοὺς προσιόντας  οἱ   Βοιλλανοί, ἀλλὰ καὶ τὰς πύλας
[8, 37]   ἀπιόντες εὐθὺς ᾤχοντο. μαθόντες δ´  οἱ   βουλευταὶ παρὰ τῶν πρέσβεων τὰς
[8, 18]   ἑτέραν πόλιν. ἔτυχον δὲ καὶ  οἱ   Βωλανοὶ προεγνωκότες αὐτοῦ τὴν ἔφοδον
[8, 18]   στρατηγὸς αὐτοῖς ὑπέθετο· καὶ  οἱ   Βωλανοὶ τὴν ἀπάτην οὐκ εἰδότες
[8, 16]   ἐγένετο κατὰ ταύτην τὴν στρατείαν·  οἱ   γὰρ ἄνθρωποι τὰ πλείστου ἄξια
[8, 87]   μὴν ἴσχυσέ γε μέχρι τέλους.  οἱ   γὰρ ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς
[8, 49]   Μάρκιε, φέρουσι καὶ μετρίως ἅπαντες  οἱ   γενναῖοι τὰς συμφοράς, καὶ πόλεις
[8, 80]   μὲν συναποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν,  οἱ   δ´ ἀειφυγίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ οὐκ
[8, 85]   τῶν πολεμίων οἱ μὲν ἐσφάγησαν,  οἱ   δ´ αἰχμάλωτοι ἐλήφθησαν. ὅσοι δὲ
[8, 86]   χεῖρας καταστάντες τοῖς ξίφεσιν ἐμάχοντο,  οἱ   δ´ ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων λίθοις
[8, 16]   οἱ μὲν εἰς τὴν πόλιν,  οἱ   δ´ εἰς τὰ πλησίον φρούρια,
[8, 9]   ὡς τὴν Ῥωμαίων καθαιρήσοντες ἰσχύν.  οἱ   δ´ εἰς τὴν Ῥώμην ἀποσταλέντες
[8, 89]   παρθενίαν ἀφαιρεθεῖσα μιαίνει τὰ ἱερά.  οἱ   δ´ ἔκ τε βασάνων καὶ
[8, 81]   καὶ ὑπεροπτικώτεροι τῶν δημοτικῶν ἐγεγόνεσαν·  οἱ   δ´ ἐν ἀφανεῖ τῆς δόξης
[8, 67]   τὸ δεξιὸν κέρας ἔχοντες κατεκόπησαν.  οἱ   δ´ ἐν μέσῃ τε τῇ
[8, 21]   ὡς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται.  οἱ   δ´ ἐν ταύτῃ κατοικοῦντες πάντα
[8, 54]   πᾶσαι κωκυτὸν ὀξὺν καὶ μακρόν,  οἱ   δ´ ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντες
[8, 79]   οἱ μὲν ἐπὶ μείζοσιν αἰτίαις,  οἱ   δ´ ἐπ´ ἐλάττοσιν, οὔτε φειδὼ
[8, 22]   ὅπλα λαβόντες ἔθεον ἄνευ παραγγέλματος,  οἱ   δ´ ἐπὶ τὰς πύλας κατὰ
[8, 65]   ἀπειρηκότας ὀπίσω τῆς φάλαγγος ἀπιέναι.  οἱ   δ´ Ἕρνικες ὡς ἔμαθον κινουμένους
[8, 67]   τὸ πλεονεκτεῖν κατ´ ἀλλήλων παρείχετο.  οἱ   δ´ ἱππεῖς τῶν Ῥωμαίων διχῇ
[8, 65]   κέρας αὐτὸς ἡγούμενος τῆς ἴλης.  οἱ   δ´ ὀλίγον τινὰ δεξάμενοι χρόνον
[8, 86]   προὐκαλοῦντο τοὺς Ῥωμαίους εἰς μάχην,  οἱ   δ´ οὐκ ἀντεξῄεσαν. ὡς δὲ
[8, 86]   ἐπικουρίας καταφεύγουσι διὰ τὴν ἀνάγκην.  οἱ   δ´ Οὐολοῦσκοι κατ´ ἀρχὰς μὲν
[8, 44]   Οὐετουρίαν προῆγον ἐπὶ τὰς πύλας·  οἱ   δ´ ὕπατοι ζεύγη τε ὀρικὰ
[8, 63]   ἀπῄεσαν ἑκάτεροι ἐπὶ τὰ σφέτερα.  οἱ   δ´ ὕπατοι παρά τ´ αὐτομόλων
[8, 18]   τοῦ τείχους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς·  οἱ   δὲ Βωλανοὶ περιμείναντες καιρὸν ἐπιτήδειον
[8, 18]   τὸ ἄλλο τῶν Οὐολούσκων πλῆθος,  οἱ   δὲ Βωλανοὶ τὸ τεῖχος ἐκλιπόντες
[8, 85]   αὐτοὶ διώξει καὶ ἀσυντάκτῳ χρώμενοι.  οἱ   δὲ δὴ τελευταῖοί τε καὶ
[8, 19]   μάλιστα ἔμελλον ὄψεσθαι τὴν φλόγα.  οἱ   δὲ Λαβικανοὶ τεῖχος εὖ κατεσκευασμένον
[8, 9]   ~Τοιαῦτα μὲν Μάρκιος εἶπεν.  οἱ   δὲ Οὐολοῦσκοι λέγοντός τε τοῦ
[8, 89]   ἡμιθνῆτες ἔτι πλείους {τῶν νεκρῶν}  οἱ   δὲ παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ
[8, 43]   πόλιν ἀνήκεστον ὑπ´ αὐτῶν παθεῖν.  οἱ   δὲ πάσαις συνεβούλευον συγχωρῆσαι ταῖς
[8, 67]   ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐμβάλλουσιν,  οἱ   δὲ περιελθόντες διὰ τοῦ λόφου
[8, 86]   ἐγεγόνει τῇ παρουσίᾳ τῶν συμμάχων,  οἱ   δὲ πολέμιοι τῷ τε πλήθει
[8, 72]   ἐδύνατο πλείστους ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν.  οἱ   δὲ συνῄεσαν ἀθρόοι, καὶ δι´
[8, 67]   ἡλίσκετο, οἱ μὲν ἀγωνιζόμενοι κατεκόπησαν,  οἱ   δὲ τὰ ὅπλα ῥίψαντες πρὸς
[8, 43]   προσήγγειλαν τὰ γενόμενα τοῖς ὑπάτοις·  οἱ   δὲ τὴν προθυμίαν αὐτῶν ἐπαινέσαντες
[8, 22]   τοῖς τέγεσι τῶν οἰκιῶν ἵστασαν,  οἱ   δὲ τήν τ´ ἄκραν καὶ
[8, 17]   ἐλαύνει τοῦ Λατίνων ὄντας ἔθνους.  οἱ   δὲ Τολερῖνοι πρὸ πολλοῦ παρασκευασάμενοι
[8, 22]   κατὰ πλῆθος ἐφέροντο χωρὶς ἡγεμόνος,  οἱ   δὲ τοὺς δούλους καθοπλίσαντες ἐπὶ
[8, 67]   οἱ μὲν εἰσακοντίζοντες τὰς λόγχας,  οἱ   δὲ τοὺς ὁμόσε χωροῦντας τοῖς
[8, 85]   οἱ μὲν γὰρ διώκοντες ἔφευγον,  οἱ   δὲ φεύγοντες ἐδίωκον. ἔνθα πολλοὶ
[8, 81]   προσφέρειν· προειστήκεσαν γὰρ τοῦ πλήθους  οἱ   δήμαρχοι καὶ κωλύσειν ἔμελλον, εἴ
[8, 21]   δῆμος ἅπας ἐβόα τοῦτο, καὶ  οἱ   δήμαρχοι νόμον εἰσφέρειν ὑπὲρ ἀκυρώσεως
[8, 90]   τοὺς μετιόντας τὴν ἀρχὴν ὑπάτους,  οἱ   δήμαρχοι τοῦ κωλύειν ὄντες κύριοι
[8, 88]   ἀρχὴν κατήγαγε. ~Τότε δ´ οὖν  οἱ   δημόται τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας οὐδὲν
[8, 81]   δὲ ταύτην ἔλαβον τὴν ὑπόνοιαν  οἱ   δημοτικοί, δείσαντες, μὴ τὸν Ἄππιον
[8, 22]   συνέδραμον ἅπαντες εἰς τὴν ἀγορὰν  οἱ   δημοτικοὶ καὶ τοὺς πατρικίους ἐκάλουν
[8, 82]   μὲν οὐχ οἷοί τ´ ἦσαν  οἱ   δημοτικοί, καταλιπόντες δὲ τὰς ἀρχαιρεσίας
[8, 82]   σπάνιόν τι ἦν, ἐπεκύρουν  οἱ   διὰ μέσου· δὲ τελευταῖος
[8, 17]   ἐτράποντο· ἐν δὲ τούτῳ καὶ  οἱ   διὰ τῶν κλιμάκων ἀναβαίνοντες ἐκράτουν
[8, 28]   συμφορῶν βιαζόμενοι· καὶ τούτων οὐχ  οἱ   δρῶντες, ἀλλ´ τὴν ἀνάγκην
[8, 4]   δὲ πολλῶν λόγων, οὓς εἶπον  οἱ   δυναστεύοντες ἐν ἑκάστῃ πόλει, ψῆφος
[8, 24]   τοῦτο τὸ ἔργον ἐκωλύσαμεν ἡμεῖς  οἱ   ἐκ τοῦ συνεδρίου καὶ παρέσχομέν
[8, 19]   τοῦ τείχους τὰς πύλας ἀνοίξαντες  οἱ   ἔνδον ἀπαντῶσιν ἀντὶ τῶν ὅπλων
[8, 88]   αὔξησιν ἐλάμβανε· καὶ τούτῳ ἐπαρθέντες  οἱ   ἡγεμόνες ἐξῆγον ἐκ τοῦ χάρακος
[8, 6]   ἐν πλέον ἔχειν ἔμελλον  οἱ   θῆτες καὶ ἀνέστιοι καὶ τοῖς
[8, 59]   καὶ Βάλλε φωνοῦντες περιίστανται αὐτὸν  οἱ   θρασύτατοι καὶ συναράττοντες τοῖς λίθοις
[8, 78]   παρασκευάσαιντο καὶ συμπορεύοιντο ὡς αὐτὸν  οἱ   θρασύτατοι τῶν ἐν ταῖς πόλεσι
[8, 55]   νεὼν καὶ βωμόν, ὡς ἂν  οἱ   ἱερομνήμονες ἐξηγῶνται, συντελεσθῆναι, θυσίας τε
[8, 67]   πλαγίων τε καὶ τῶν κατόπιν  οἱ   ἱππεῖς, ὥστε ὑπὲρ δύναμιν ἀγαθοὶ
[8, 91]   λῃστρικῇ ἐφόδῳ χρησάμενοι· Τυρρηνῶν δ´  οἱ   καλούμενοι Οὐιεντανοὶ τῆς Ῥωμαίων γῆς
[8, 86]   ἐπ´ αὐτούς, ἔπειτα τούτων κατόπιν  οἱ   καλούμενοι τριάριοι πυκνώσαντες τοὺς λόχους·
[8, 1]   πόλεων, ἡνίκα περὶ δεῖπνον ἦσαν  οἱ   κατὰ τὴν πόλιν, καὶ παρελθὼν
[8, 85]   χάρακος ἐπλησίασαν, ὑποστραφέντες ἔστησαν, καὶ  οἱ   καταλειφθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὰς
[8, 41]   καὶ ἑστία πατρῴα καὶ δαίμονες  οἱ   κατέχοντες τοῦτον τὸν τόπον, χαίρετε.
[8, 31]   τοῖς πολεμίοις παραδέδωκα. ταῦτ´ ἐὰν  οἱ   κατήγοροι λέγωσι, τί φήσω πρὸς
[8, 5]   καί, ὅπως παύσωνται τῆς ὕβρεως  οἱ   κινοῦντες τὴν πολιτείαν, σκοπεῖν ἠξίουν.
[8, 14]   ἐξ ἐφόδου. ὡς γὰρ ἔγνωσαν  οἱ   Κιρκαῖοι κρατουμένην σφῶν τὴν χώραν
[8, 5]   ἀνάσχεσθέ μου, πρὸς θεῶν, καὶ  οἱ   κράτιστα ἐγνωκότες, πέπονθα ὑπὸ
[8, 24]   παθεῖν. μετὰ τοῦτο προὐκαλοῦντό σε  οἱ   κωλυθέντες ἀνελεῖν ἐπὶ δίκην, αἰτιασάμενοι
[8, 59]   εἷλε πόλεων, ἤραντο τὴν κλίνην  οἱ   λαμπρότατοι τῶν νέων ἐν τοῖς
[8, 17]   ἀγωνιζόμενοι· πολλῶν δ´ ἀναιρεθέντων τρέπονται  οἱ   λοιποὶ καὶ σκεδασθέντες ἔφευγον ἀνὰ
[8, 59]   ἡγεμόσιν ἐπὶ πυραῖς ἀπάρχονται, παρέμειναν  οἱ   μάλιστα τὸν ἄνδρα ἀσπαζόμενοι μέχρι
[8, 67]   Οὐολούσκων, ἐπειδὴ χάραξ ἡλίσκετο,  οἱ   μὲν ἀγωνιζόμενοι κατεκόπησαν, οἱ δὲ
[8, 37]   τὰς ἀνάγκας εὐθὺς διαλυομένων·  οἱ   μὲν ἀποδειχθέντες ὑπ´ αὐτῆς πρέσβεις
[8, 81]   γὰρ τὸν τοῦ Κασσίου θάνατον  οἱ   μὲν αὐξάνοντες τὴν ἀριστοκρατίαν θρασύτεροί
[8, 26]   καὶ τοῖς ἐπὶ τἀλλότρια πορευομένοις·  οἱ   μέν γ´ οὐδέν, ἐὰν μὴ
[8, 85]   τ´ αὐτῶν παλίντροπος μάχη·  οἱ   μὲν γὰρ διώκοντες ἔφευγον, οἱ
[8, 43]   τι χρὴ ποιεῖν βουλευόμενοι.  οἱ   μὲν γὰρ οὐ μικρὸν ἀπέφαινον
[8, 16]   ἄξια συσκευασάμενοι παλαίτερον ἔτι κατεπεφεύγεσαν,  οἱ   μὲν εἰς τὴν πόλιν, οἱ
[8, 86]   τὸν χάρακα ἐμπίπτουσιν αὐτοῖς· καὶ  οἱ   μὲν εἰς χεῖρας καταστάντες τοῖς
[8, 67]   λόφου τοῖς κατόπιν ἐπιρράττουσιν. ἔπειθ´  οἱ   μὲν εἰσακοντίζοντες τὰς λόγχας, οἱ
[8, 4]   ὑπάτους. ~Ταῦτα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης  οἱ   μὲν ἐκήρυττον διὰ τῶν στενωπῶν
[8, 79]   ἀπέκτεινε. καὶ ἄλλοι πολλοὶ πατέρες,  οἱ   μὲν ἐπὶ μείζοσιν αἰτίαις, οἱ
[8, 22]   τείχεσι τοῦ πολέμου προσάξοντος, ὥσθ´  οἱ   μὲν ἐπὶ τὰ τείχη τὰ
[8, 85]   οὗτοι καταληφθέντες ὑπὸ τῶν πολεμίων  οἱ   μὲν ἐσφάγησαν, οἱ δ´ αἰχμάλωτοι
[8, 67]   τῶν Ῥωμαίων διχῇ νείμαντες ἑαυτούς,  οἱ   μὲν κατὰ τὰ πλάγια τῶν
[8, 82]   ἄλλοι κατ´ ἄλλας ὁδούς· καὶ  οἱ   μὲν πλείους ἀπεσώθησαν εἰς τὴν
[8, 80]   ἀλλὰ τοὺς ἐκ τυράννων γενομένους  οἱ   μὲν συναποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν,
[8, 59]   τε παραγενόμενοι τῷ πάθει καὶ  οἱ   μετὰ ταῦτ´ ἤδη νεκροῦ ὄντος
[8, 29]   τὰς δὲ τῶν κακούργων τιμωρίας  οἱ   μηδὲν ἡμαρτηκότες ὑπομένουσιν. ἐπεί, φέρε,
[8, 26]   στρατιὰν ἐπάγῃ, οὓς ἡμεῖς οἵδε  {οἱ   νῦν ὄντες} ἐν πολλαῖς ἐνικῶμεν
[8, 37]   ἠξίουν οἱ τότ´ ἄνθρωποι καθάπερ  οἱ   νῦν ὑπερορᾶν· φυλάττειν δὲ τὴν
[8, 18]   πλῆθος ἐκδραμόντων οὐ δέχονται αὐτοὺς  οἱ   Οὐολοῦσκοι, ἀλλ´ ἐγκλίναντες ἔφευγον κατὰ
[8, 82]   οὖν τινα οὐ πολὺν ἠνέσχοντο  οἱ   Οὐολοῦσκοι διαρπαζομένων αὐτοῖς καὶ κειρομένων
[8, 86]   τοῦ λόφου πολλοὺς σφῶν ἀποβαλόντες  οἱ   Οὐολοῦσκοι καὶ εἰς φυγὴν ὁρμήσαντες
[8, 67]   καὶ φυλακὰς παραπλήσιον. μετέμαθον γὰρ  οἱ   Οὐολοῦσκοι πάντα τὰ πολέμια, ἐξ
[8, 86]   δὲ τοῦτ´ εἶδον καταφρονήσαντες αὐτῶν  οἱ   Οὐολοῦσκοι συνεκάλουν ἐκ τῶν πόλεων
[8, 85]   τῆς χώρας ἐτράποντο. μαθόντες δ´  οἱ   Οὐολοῦσκοι ταῦτ´ οἵ τε δόξαν
[8, 86]   Ῥωμαίοις ἐλθοῦσα, ὑφ´ ἧς ἐκωλύθησαν  οἱ   Οὐολοῦσκοι τὸ κάλλιστον ἐπιθεῖναι τῷ
[8, 84]   οὐχ ὑφιέμενοι. ἔπειτα κατὰ μικρὸν  οἱ   Οὐολοῦσκοι ὑπεχώρουν ἐν κόσμῳ τε
[8, 24]   σοῦ πονηροὺς λόγους; τί δ´  οἱ   παῖδες ἡμῶν δράσαντες διανοηθέντες
[8, 19]   καὶ τοῦτ´ ἐσπούδαζεν, ὡς μηδὲν  οἱ   παραδιδόντες αὐτοῖς τὰς πόλεις πάθοιεν,
[8, 29]   οὐκ ἐμὲ αἰτιώτατον γενέσθαι πάντες  οἱ   παρόντες ὡμολόγουν, οὔτ´ ἄλλο τῶν
[8, 80]   ἁπάσης τοὺς παῖδας, ὧν ἂν  οἱ   πατέρες ἀδικήσωσιν, ἐάν τε τυράννων
[8, 6]   εἴτ´ ἐν ταῖς νεοκτίστοις, ἃς  οἱ   πατέρες ἡμῶν ἀπῴκισαν, οὐκ ἠβουλήθην,
[8, 12]   ἵνα δι´ ὑποψίας ἔτι μᾶλλον  οἱ   πατρίκιοι γένοιντο τοῖς δημοτικοῖς καὶ
[8, 21]   ἀκυρώσεως τῆς καταδίκης ἐβούλοντο· ἀλλ´  οἱ   πατρίκιοι ἠναντιώθησαν αὐτοῖς οὐκ ἀξιοῦντες
[8, 12]   σφίσι τὸν Μάρκιον, ἀπελογοῦντο δ´  οἱ   πατρίκιοι καὶ κακουργίαν τινὰ τοῦ
[8, 73]   δ´ οὐδὲν ἐγίνετο πέρας, δείσαντες  οἱ   πατρίκιοι, μὴ ψήφων θ´ ἁρπαγαὶ
[8, 24]   περὶ σοῦ. τίνος οὖν ἡμεῖς  οἱ   πατρίκιοι τῶν συμβεβηκότων σοι κακῶν
[8, 22]   δὴ συνελθόντες εἰς τὴν βουλὴν  οἱ   πατρίκιοι ψηφίζονται πρεσβευτὰς πρὸς τὸν
[8, 67]   μὲν γὰρ τῶν κατὰ πρόσωπον  οἱ   πεζοὶ αὐτοῖς ἐνέκειντο, ἐκ δὲ
[8, 66]   δὲ γενομένης, ἐπειδὴ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς  οἱ   πεμφθέντες ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν ἱππεῖς,
[8, 5]   τρίτον τέταρτον τοῦτ´ ἔτος  οἱ   πενέστατοί τε καὶ ἀργότατοι τῶν
[8, 70]   διανείμασθαι τοὺς πολίτας ὠνητὴν ἐλάμβανον  οἱ   πένητες, ἀποδοθῆναι τὰς τιμὰς τοῖς
[8, 12]   συμφοράν, κατεβόων μὲν τῶν πλουσίων  οἱ   πένητες ὡς ἐπαγόντων σφίσι τὸν
[8, 28]   δὴ φείσονται τῶν σῶν οὐθενὸς  οἱ   περὶ τῶν σφετέρων κινδυνεύοντες καὶ
[8, 3]   τῶν ἀγώνων θέαν· καὶ κατεσκήνουν  οἱ   πλείους ἐν ἱεροῖς τε καὶ
[8, 37]   τῶν σφετέρων στρατιωτῶν· νεοσύλλεκτοι γὰρ  οἱ   πλείους ἦσαν αὐτῶν· εὐλαβηθέντες, εἴτε
[8, 86]   σωθέντες Ῥωμαίων ὀλίγοι καὶ τούτων  οἱ   πλείους τραυματίαι, πολλὴν αὐτῶν ἐποιήσαντο
[8, 13]   μὴ λάθωσιν ἀφυλάκτοις ἐπιπεσόντες αὐτοῖς  οἱ   πολέμιοι, καὶ πρᾶγμα αἴσχιστον πάθωμεν,
[8, 91]   ἡμέρας συχνάς, ἐπειδὴ οὐκ ἀντεξῆγον  οἱ   πολέμιοι τὰς δυνάμεις, προνομεύσαντες αὐτῶν
[8, 73]   καὶ εἰς τὰς μισθώσεις ὧν  οἱ   πόλεμοι χορηγιῶν δέονται· Νῦν μὲν
[8, 15]   τί χρὴ προσδοκᾶν, ἐὰν ἀναγκασθῶσιν  οἱ   πολλοὶ τῶν πατρικίων προπηλακισθέντες ὑπὸ
[8, 6]   ἀποδεδόσθαι τοῖς κρείττοσι. ~Ταῦθ´ ὁρῶντες  οἱ   πονηρότατοι τοῦ πλήθους ἐκεῖνοι προστάται
[8, 64]   ὡς δ´ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς ἀναστρέψαντες  οἱ   πρέσβεις ἃς παρὰ τῶν Ἑρνίκων
[8, 10]   ἀποτυγχάνοντας. ~Ὡς δὲ ταῦτ´ εἶπον  οἱ   πρέσβεις, ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς οἱ
[8, 91]   οὐθὲν τῶν δικαίων ποιήσαντες· καὶ  οἱ   πρέσβεις ἐπιτυγχάνουσι τοῖς Οὐιεντανοῖς λείαν
[8, 11]   θήσομεν δ´ ἡμεῖς ὕστεροι. ~Ταύτας  οἱ   πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις λαβόντες ἀπήγγειλαν
[8, 69]   γενομένων, ἐφ´ αἷς πάνυ ἤχθοντο  οἱ   πρεσβύτατοί τε καὶ τιμιώτατοι καὶ
[8, 71]   εἰσάγοντος, καὶ τῶν ἄλλων βουλευτῶν  οἱ   πρεσβύτατοί τε καὶ τιμιώτατοι, μάλιστα
[8, 15]   εἰς νοῦν ἐλάμβανον. ~Τοῦτο καταμαθόντες  οἱ   πρεσβύτατοι τῶν Ῥωμαίων συστραφέντες ἔπειθον
[8, 86]   τοὺς λόχους· οὗτοι δ´ εἰσὶν  οἱ   πρεσβύτατοι τῶν στρατευομένων, οἷς τὰ
[8, 91]   ὅτι οὐκ ἐξ αὐτῶν εἴησαν  οἱ   προνομεύοντες τὴν χώραν, ἀλλ´ ἐκ
[8, 23]   ἀποσταλέντες ὑπὸ τοῦ κοινοῦ πρέσβεις  οἱ   προὔχοντες ἡλικίᾳ τῶν πατρικίων καὶ
[8, 22]   καὶ φιλίας διαλεξομένους. ἦσαν δ´  οἱ   προχειρισθέντες ἀπ´ αὐτῶν ἄνδρες οἵδε,
[8, 65]   τεταραγμένη τε καὶ ἄκοσμος, καὶ  οἱ   Ῥωμαῖοι αὐτοῖς κτείνοντες ἠκολούθουν. τοσαύτη
[8, 65]   ἡλίου· χαίροντές τε καὶ παιανίζοντες  οἱ   Ῥωμαῖοι κατεστρατοπέδευσαν. ~Τῇ δ´ ἐπιούσῃ
[8, 86]   ὄρος πυκνώσαντες τοὺς λόχους· καὶ  οἱ   Ῥωμαῖοι παρέντες αὐτοὺς ἀναβῆναι καθ´
[8, 38]   καὶ ταύτης ἀπέτυχον τῆς πείρας  οἱ   Ῥωμαῖοι, πᾶσαν ἐλπίδα διαλλαγῆς ἀπογνόντες
[8, 66]   οὐδενὶ λόγῳ τιθέμενοι. τοῦτ´ ἀγνοοῦντες  οἱ   Ῥωμαῖοι, πεπυσμένοι δὲ παρὰ τῶν
[8, 12]   τὴν γνώμην τῶν Οὐολούσκων ἐξῄεσαν  οἱ   στρατηγοὶ διὰ ταχέων, πρὶν ἔκπυστα
[8, 84]   ἐκέλευσε σημαίνειν τὸ πολεμικόν· καὶ  οἱ   στρατιῶται τὸ σύνηθες ἀλαλάξαντες ἀθρόοι
[8, 89]   φενακισμῷ τῆς κληρουχίας. αὐτοὶ δ´  οἱ   στρατιῶται τὸν ὕπατον ὡς οὐχ
[8, 21]   Λαουινίου, ἣν πρώτην τε πόλιν  οἱ   σὺν Αἰνείᾳ κατάραντες εἰς Ἰταλίαν
[8, 10]   οἱ πρέσβεις, ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς  οἱ   σύνεδροι μεταστησάμενοι τοὺς ἄνδρας, καὶ
[8, 86]   ἀποδεδρακότων, ὅτι κομιδῇ τ´ εἰσὶν  οἱ   σωθέντες Ῥωμαίων ὀλίγοι καὶ τούτων
[8, 32]   μηδὲν ποιήσαντες ἐρρίψατε· οὗτοι δ´  οἱ   τὰ δεινὰ ὑπ´ ἐμοῦ παθόντες,
[8, 48]   παιδεύματα εὕρηται λόγων, οὓς ὑμεῖς  οἱ   τὰ πολιτικὰ πράττοντες μάλιστ´ ἐπίστασθε,
[8, 59]   ταῦθ´ ἡγεμόνα. μάλιστα δ´ ἠγανάκτουν  οἱ   ταῖς στρατείαις αὐτοῦ παραγενόμενοι, καὶ
[8, 78]   τέλος τῆς δίκης λαβούσης ἀγαγόντες  οἱ   ταμίαι τὸν ἄνδρα ἐπὶ τὸν
[8, 44]   ὅταν ὑπαντῶσι ταῖς μείζοσιν ἀρχαῖς  οἱ   τὰς ἐλάττους ἀρχὰς ἔχοντες, ὡς
[8, 31]   με ἀπηλάσατε, φανερὸν ὅτι πάντες  οἱ   ταῦτα βουληθέντες ἀρετὴν μισεῖτε, καὶ
[8, 50]   εὐτυχεῖς. αὐτοὶ γὰρ δὴ πρῶτον  οἱ   ταῦτα καταστησάμενοι καὶ παραδόντες ἡμῖν
[8, 87]   εἰσι τῶν ἔξω τῆς πόλεως  οἱ   τὴν δημαρχικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κύριοι·
[8, 5]   ποιεῖν. συστάντες οὖν ἐπ´ αὐτὸν  οἱ   τῆς ἀριστοκρατίας ἡγεμόνες ἐκεῖνον μὲν
[8, 5]   ἐπεχείρουν. ἐφ´ οἷς ἅπαντες μὲν  οἱ   τῆς βουλῆς προεστηκότες ἤχθοντο καί,
[8, 25]   δ´ ὑποτίθεσθαί σοι δι´ εὔνοιαν  οἱ   τιμιώτατοι φίλων ἥκοντες καὶ ὑπισχνεῖσθαι
[8, 67]   ἐμπειρίας ἀποδειξάμενοι, μικροῦ δεῖν πάντες  οἱ   τὸ δεξιὸν κέρας ἔχοντες κατεκόπησαν.
[8, 91]   δόγματος ἀμφιλογία, καὶ πολλοὶ ἦσαν  οἱ   τὸν πόλεμον οὐκ ἐῶντες ἐκφέρειν
[8, 37]   ὀττείας πατρίου, ὧν οὐκ ἠξίουν  οἱ   τότ´ ἄνθρωποι καθάπερ οἱ νῦν
[8, 71]   φιλανθρωπίας ταύτης οὐκ αὐτοὶ ἦρξαν  οἱ   τοῦ δήμου προεστηκότες, ἀλλ´ ἕτερος·
[8, 65]   μάχη καρτερά· καὶ γὰρ καὶ  οἱ   τῶν Ἑρνίκων ἐξεπληροῦντο λόχοι τοῖς
[8, 56]   ἄλλας καὶ σεβασμούς, οὓς ἂν  οἱ   τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ παραδῶσι καθ´
[8, 89]   ὡς οἵ τε μάντεις καὶ  οἱ   τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ συνενέγκαντες τὰς
[8, 27]   παρὰ γνώμην ἐκβησόμενον· μάλιστα δ´  οἱ   τῶν πολέμων ἡγεμόνες, ὅσῳ μειζόνων
[8, 67]   ἀπεχώρουν ἐπὶ τὸν χάρακα, καὶ  οἱ   τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς ἐν τάξει
[8, 67]   ἔσεσθαι χρησίμη. μαθόντες δὲ τοῦθ´  οἱ   τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς καὶ ἐν
[8, 86]   περισταυρώματα διασπᾶν ἐπεχείρουν, πρῶτοι μὲν  οἱ   τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς πεζοὶ μαχόμενοι
[8, 91]   βοηθοῦσα. οὐ μὴν ἴσχυσάν γ´  οἱ   τῶν στασιαστῶν λόγοι, ἀλλ´ ἐκύρωσε
[8, 81]   ἀπαιτήσεις τῆς ὑποσχέσεως. ταῦτα συνιδόντες  οἱ   ὕπατοι γνώμην ἐποιήσαντο πολέμων προφάσει
[8, 81]   περὶ τῆς κληρουχίας οὐκ ἔπραττον  οἱ   ὕπατοι, δέον αὐτοὺς ἄνδρας τ´
[8, 43]   δὲ τὸ προβούλευμα ἐγράφη, προελθόντες  οἱ   ὕπατοι εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ
[8, 88]   διεκληρώσαντο τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων  οἱ   ὕπατοι· καὶ μὲν Φάβιος
[8, 90]   ἀνέλυον ἐξουσίας. ὁπότε μὲν γὰρ  οἱ   ὕπατοι καλοῖεν τὸ πλῆθος ὡς
[8, 67]   τὴν Ῥώμην ἀγγέλων, οὓς ἀπέστειλαν  οἱ   ὕπατοι, μεγίστη χαρὰ τὸν δῆμον
[8, 91]   μετὰ ταῦτ´ ἐξῆγον τὰς δυνάμεις  οἱ   ὕπατοι· στρατοπεδευσάμενοι δὲ χωρὶς ἀλλήλων
[8, 82]   δὲ κατεγράφη τὰ στρατεύματα, παραλαβόντες  οἱ   ὕπατοι τὰς δυνάμεις ἐξήγαγον ἐπὶ
[8, 90]   ἀρχαιρεσιάσοντα τὸν δῆμον, οὐκ ἐπέτρεπον  οἱ   ὕπατοι τὴν ἐξουσίαν ἔχοντες τοῦ
[8, 27]   τῆς τύχης. καὶ διὰ τοῦτο  οἱ   φρονήσει προὔχοντες ἑτέρων, ἣν
[8, 83]   ἔργων καρτερεῖν· καὶ διὰ τοῦτο  οἱ   φρονιμώτατοι τῶν ἡγεμόνων ἀεί τινας
[8, 75]   ἂν τῶν μὴ τυγχανόντων ἀποτίσειαν  οἱ   ψευσθέντες τῆς ἐλπίδος καὶ τὰ
[8, 65]   ἔθεον ἀλαλάξαντες ὁμόσε, πρῶτον μὲν  οἱ   ψιλοὶ σαυνίων τε βολαῖς καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009