Alphabétiquement     [«   »]
γαμεταὶ 1
γαμετῆς 1
γάμων 1
γὰρ 135
γάρ 11
γέ 1
γε 14
Fréquences     [«    »]
114 ἦν
114 οὐκ
117 τ´
135 γὰρ
140 πρὸς
146 ἐκ
177 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

γὰρ


Livre, Chap.
[8, 29]   τῆς καθόδου, παύσασθε διαλεγόμενοι. πάνυ  γὰρ   ἀγαπητῶς δεξαίμην ἂν εἰς τοιαύτην
[8, 67]   πολλὰ ἔργα γενναῖα ἀποδειξάμενος· ἦν  γὰρ   ἀγωνιστὴς μὲν πολέμων σφόδρ´ ἄλκιμος,
[8, 9]   φιλότητα βεβαίαν ὑπάρξειν αὐτοῖς· τὸ  γὰρ   ἀδικούμενον ἀεὶ πολέμιον εἶναι τῷ
[8, 10]   καλῶς ἐπίστασθε οὐδέποτε ληψόμενοι· χρῄζετε  γὰρ   ἀδίκων τε καὶ ἀδυνάτων. εἰ
[8, 34]   ἐπειδὴ θεοῖς ἀρέσκοντα πράττω. οὐ  γὰρ   ἀδυνάτοις ἐπιχειρεῖν ὑπολαμβάνω πράγμασι θεοὺς
[8, 83]   τε καὶ ἡγεμονίας πόθῳ. χαλεπαὶ  γὰρ   αἱ μαθοῦσαι τοῦ πλείονος ἐφίεσθαι
[8, 8]   αὐτοὺς ἀποστῆναι τῶν ἀλλοτρίων; ἥξουσι  γὰρ   Αἰκανοί τε καὶ Ἀλβανοὶ καὶ
[8, 65]   μέντοι καὶ τοῦτ´ ἐνέδωκεν.  γὰρ   Ἀκύλλιος τοὺς ἀρίστους τῶν νέων
[8, 41]   Μαρκίου μαθοῦσαι λέγειν ἔχομεν. ὅτε  γὰρ   ἁλοὺς τὴν δίκην ἦλθεν εἰς
[8, 35]   ἐκ τῆς χώρας ἀπάξω· μεγάλα  γὰρ   ἂν βλάπτοισθε μενούσης αὐτῆς ἐνθάδε.
[8, 10]   ἀποσταίημεν ἔτι τῶν δορικτήτων. πολλὴ  γὰρ   ἂν εἴη κακότης, εἴ τις
[8, 75]   τοῦτ´ οὐδεὶς ὑμῶν ἀγνοεῖ. χαλεπώτερα  γὰρ   ἂν τῶν μὴ τυγχανόντων ἀποτίσειαν
[8, 53]   τὸν βίον, εὖ οἶδα. οὐ  γὰρ   ἀνέξεται Οὐετουρία τὴν δεινὴν καὶ
[8, 27]   φθειρούσης τὴν ἐκείνων γῆν· οὐ  γὰρ   ἀνεξόμεθα μὴ ἀντιτιμωρούμενοι τοὺς ἄρξαντας
[8, 52]   ὁρῶσά σε κείμενον. ἐν οἷς  γὰρ   ἀνθεῖν ἐδόκεις πολιτεύμασι καὶ πολὺς
[8, 16]   κατὰ ταύτην τὴν στρατείαν· οἱ  γὰρ   ἄνθρωποι τὰ πλείστου ἄξια συσκευασάμενοι
[8, 69]   χρῆμα καὶ ἀσύμφορον· αὐχήματός τε  γὰρ   ἀνοήτου πολλοῖς αἴτιον γενόμενον λανθάνει
[8, 45]   πάντων ἀκουόντων ἔφησεν ἐρεῖν, οὐθενὸς  γὰρ   ἀνοσίου δεήσεσθαι, παρεκάλει τ´ αὐτόν,
[8, 5]   Ῥωμαίων καταλυθείη δύναμις· κράτιστα  γὰρ   ἁπάντων ἀνθρώπων εἰδέναι, πῇ τε
[8, 11]   καὶ καλὰς δώσειν ὠφελείας. ἔτι  γὰρ   ἀπαράσκευοί εἰσι Ῥωμαῖοι δύναμιν οὔπω
[8, 31]   τῷ δήμῳ μόνῳ; εἰ μὲν  γὰρ   ἅπασι ταὐτὰ ἐδόκει τότε καὶ
[8, 72]   αὐτοῖς διανέμειν τὰ κοινά; ταυτὶ  γὰρ   ἀπόκριναί μοι μηθὲν ἀποκρυψάμενος. εἰπόντος
[8, 39]   καὶ χειρῶν δεομένη· τούτων μὲν  γὰρ   ἀπολέλυκεν ἡμᾶς φύσις· ἀλλ´
[8, 31]   ὁτιδήποτ´ ἂν αὐτῷ φανῇ· οὐ  γὰρ   ἀπορήσει τὸ μισοῦν αἰτίας. ἥξει
[8, 47]   αὐτὰ ὑπὸ τούτων ἀφαιρεθῶσιν. οὐ  γὰρ   ἀποχρήσει τοῖς κρατοῦσι τὰ ἑαυτῶν
[8, 84]   πολλῶν ἠσκημένον ἀγώνων ἐπεκράτει· τὰ  γὰρ   αὐτὰ καὶ περὶ τοὺς πολεμίους
[8, 46]   καί, ὅτ´ ἐπταίσαμεν, συμπάθειαν. ἔχομεν  γὰρ   αὐταῖς μαρτυρεῖν, ἐξ οὗ σὺ
[8, 39]   αὐτῶν καὶ ἡμᾶς ἁπάσας· ἀκολουθῶμεν  γὰρ   αὐτῇ τὰ παιδία ἐπαγόμεναι· ἔπειτα
[8, 39]   κατὰ τῆς πατρίδος ἐξεργάσασθαι. ὀλοφυρομένης  γὰρ   αὐτῆς καὶ ἀντιβολούσης οἶκτός τις
[8, 37]   ἥκειν τριῶν ἐντὸς ἡμερῶν· ταύτας  γὰρ   αὐτοῖς ἔσεσθαι μόνας ἀνοχὰς τοῦ
[8, 35]   ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν ἀφροσύνην. παρὸν  γὰρ   αὐτοῖς τὰ δίκαια ποιεῖν καὶ
[8, 43]   πολεμίων στρατόπεδον πορευομένας ἐᾶσαι· εἰ  γὰρ   αὐτοῖς ὑπεριδοῦσι τῶν νενομισμένων ὁσίων
[8, 78]   αὐτόν, ἀλλὰ θανάτου ἐτίμησεν. εἰσῄει  γὰρ   αὐτὸν δέος, μὴ φυγὰς ἐλασθεὶς
[8, 73]   μετὰ πάντων ἔσται κτῆσις. διδάσκωμεν  γὰρ   αὐτούς, ἔλεγεν, ὅσον τὸ διάφορον,
[8, 14]   μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον ἐγένετο. οὔτε  γὰρ   αὐτῶν ἀπέκτεινεν στρατηγὸς οὐδένα,
[8, 87]   δημαρχικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κύριοι· περιγέγραπται  γὰρ   αὐτῶν τὸ κράτος τοῖς τείχεσι,
[8, 25]   καταλύσασθαι τὸν πόλεμον· τε  γὰρ   βουλὴ πᾶσα ὥρμηται τὴν κάθοδον
[8, 32]   καλὸν ἔργῳ περιθέντες ἀνοσίῳ; οὐ  γὰρ   δὴ κάθοδόν μοι δίδοτε, ἀλλὰ
[8, 49]   πρὸς τὴν σεαυτοῦ πατρίδα. πολλοῖς  γὰρ   δὴ καὶ ἄλλοις τῶν ἀπὸ
[8, 19]   ὡς διὰ φιλίας γῆς. πάνυ  γὰρ   δὴ καὶ τοῦτ´ ἐσπούδαζεν, ὡς
[8, 33]   τεκμήριον εὐσεβείας τῆς ἐμῆς; εἰ  γὰρ   δὴ κατὰ τῆς πατρίδος οὐχ
[8, 28]   ἐν ξένῃ ὄντι γῇ. τὰς  γὰρ   δὴ παρὰ θεῶν τε καὶ
[8, 50]   συμφορὰς καταστρέφοντας οὐκ εὐτυχεῖς. αὐτοὶ  γὰρ   δὴ πρῶτον οἱ ταῦτα καταστησάμενοι
[8, 36]   μηθὲν αὐτοῖς ψηφίζεσθαι φιλάνθρωπον. πολὺς  γὰρ   δὴ Ῥωμαίοις ἀεὶ λόγος τοῦ
[8, 23]   ἀγανακτεῖς ἐπὶ ταῖς τύχαις. κοινὸς  γὰρ   δὴ τῆς ἁπάντων φύσεως οὗτος
[8, 28]   τοῖς τείχεσι τὸν πόλεμον· οὐ  γὰρ   δὴ φείσονται τῶν σῶν οὐθενὸς
[8, 61]   καὶ ἄκρον δίκαιον. τοῖς τε  γὰρ   δημόταις εἴκειν τὰ μέτρια δέον
[8, 85]   παλίντροπος μάχη· οἱ μὲν  γὰρ   διώκοντες ἔφευγον, οἱ δὲ φεύγοντες
[8, 14]   τὴν πόλιν ἐξ ἐφόδου. ὡς  γὰρ   ἔγνωσαν οἱ Κιρκαῖοι κρατουμένην σφῶν
[8, 4]   εἰς τὴν Ἐχετρανῶν πόλιν· αὕτη  γὰρ   ἐδόκει ἐν καλλίστῃ κεῖσθαι συνόδῳ
[8, 90]   τὴν ἡγεμονίαν ἀνδρῶν. ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   ἐκ τῶν νεωτέρων ἐβούλοντο τοὺς
[8, 66]   καὶ βοὴν τοῦτ´ ἦν. ὡς  γὰρ   ἕκαστοι δυνάμεως εἶχον καὶ τάχους,
[8, 48]   μήτε πολέμιος τῶν ἀναγκαιοτάτων· ἀσεβὲς  γὰρ   ἑκάτερον. ταῦτα ἥκω δεομένη σου
[8, 12]   χώρας πολλὰς ἐπαγόμενος ὠφελείας· οὐδὲ  γὰρ   ἐκεῖ δύναμιν ἔσχον ὁμόσε χωρεῖν
[8, 64]   τῇ Ἑρνίκων στρατιᾷ χωρεῖν· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνοι ἤδη ἦσαν ἐν τοῖς
[8, 30]   ἐξειργάσατό σοι τὴν συμφοράν. ἐξὸν  γὰρ   ἑλέσθαι τὴν κρείττω μερίδα τὴν
[8, 37]   τὴν ἀτολμίαν τῶν ὑπάτων· ἥκιστα  γὰρ   ἐν αὐτοῖς τὸ δραστήριον ἦν·
[8, 60]   ἐκείνου πολιτευμάτων ἔλαβεν. ἀλλ´ οὐ  γὰρ   ἐν δυνατῷ ἦν ἅμα πάσας
[8, 81]   μέρος καὶ ταραττόμενον καταστεῖλαι· ἔτυχε  γὰρ   ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ λῃστηρίοις
[8, 74]   εἴκοντα οὔτε χάρισιν ὑποκατακλινόμενον. ἀεὶ  γὰρ   ἐπαινῶν αὐτὸν καὶ θαυμάζων διατελῶ
[8, 88]   ἐν τοῖς ἐγνωσμένοις ἐδυνήθησαν. ὁπότε  γὰρ   ἐπισιτισμοῦ χάριν τῶν ἄλλων
[8, 86]   ἐπιθεῖναι τῷ πολέμῳ τέλος.  γὰρ   ἕτερος τῶν ὑπάτων Καίσων Φάβιος
[8, 66]   πολλὰ ἐφαίνετο σέλα λαμπάδων. ἀπογνόντες  γὰρ   ἔτι ἀνθέξειν ἑτέρᾳ μάχῃ καταλιπεῖν
[8, 32]   καὶ βεβουλευμένοι τοῦτο πράττειν· οὐθὲν  γὰρ   ἔτι μοι χρηστὸν ὑπὲρ ὑμῶν
[8, 63]   πολεμίων δρᾶσαί τι γενναῖον. πρότεροι  γὰρ   ἔτι τούτων ὑπάτων ἀγόντων ἀμφοτέρων,
[8, 18]   τῶν Οὐολούσκων Μάρκιος· οὐ  γὰρ   ἔτυχε παρὼν ἐν χωρίῳ
[8, 51]   σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. δανείσματα  γὰρ   ἔχεις ταῦτ´ ἐμά, καὶ οὐκ
[8, 40]   καὶ σπεῦσον, Οὐετουρία· βουλὴν  γὰρ   χρόνον κίνδυνος ὀξὺς
[8, 26]   τοῖς μάλιστ´ αἴτιον ἦν. δεινὴ  γὰρ   ἀνάγκη, καὶ περὶ
[8, 64]   καὶ ἐνσπόνδων δίκας νομίμους· ἠδίκητο  γὰρ   πόλις ὑπ´ αὐτῶν κατὰ
[8, 12]   πόλεως, ὅπερ καὶ συνέβη. ὡς  γὰρ   ἠγγέλθη τοῖς Ῥωμαίοις καταδρομὴ
[8, 41]   μὴ χείρονα· καὶ χαίρετε. ἀπέρχομαι  γὰρ   ἤδη καταλιπὼν τὴν οὐκέτι χωροῦσαν
[8, 10]   λαβεῖν βουλόμενοι τοῦ πολέμου.  γὰρ   ἥκετε παρ´ ἡμῶν ἀπαιτοῦντες, καλῶς
[8, 41]   ποιεῖν θέλομεν ἄπεστιν. ἀπέστραπται  γὰρ   ἡμᾶς, Οὐαλερία, Μάρκιος, ἐξ
[8, 74]   δημοσίας γῆς, πάνυ εὐδοκῶ. πολλὴν  γὰρ   ἡμῖν τοῦτ´ οἴσει παρρησίαν πρὸς
[8, 21]   αἰτία μήτε συνεργὸς εἶναι. χαλεπὸν  γὰρ   ἦν ἀπόρρητον γενόμενον αὐτῆς τὸ
[8, 55]   Ῥωμαῖοι δὲ καλάνδας καλοῦσιν· αὕτη  γὰρ   ἦν λύσασα τὸν πόλεμον
[8, 65]   τότε μὲν οὖν ἤδη {καὶ}  γὰρ   ἦν περὶ δύσιν ἡλίου· χαίροντές
[8, 78]   ἔρριψαν κατὰ τῆς πέτρας. αὕτη  γὰρ   ἦν τοῖς τότε Ῥωμαίοις ἐπιχώριος
[8, 67]   τὴν Οὐελιτρανῶν χώραν εἰσέβαλεν. ἐνταῦθα  γὰρ   ἦν Τύλλος Ἄττιος τῶν
[8, 69]   τέλος αὐτῷ συνέβη. Λατίνους τε  γὰρ   ἠξίου τῇ καταγραφῇ τῆς χώρας
[8, 26]   ὧν κατέσχες τὰ πολίχνια· καὶ  γὰρ   ἥττων ἄν τίς σου στρατηγὸς
[8, 2]   ἥκουσι τὸ ἔργον ἀθρόοι. εὖ  γὰρ   ἴσθι, ὡς εἰ τοῦτ´ ἀκούσειαν
[8, 7]   ἐλπίζω γενήσεσθαι τὴν μεταβολήν. εὖ  γὰρ   ἴστε, ὅτι πολλῶν ἤδη πολεμίων
[8, 74]   παραλιπεῖν Ἄππιος ἐδόκει. Ἕρνικας μὲν  γὰρ   καὶ Λατίνους, οἷς νεωστὶ δεδώκαμεν
[8, 65]   ἐκθύμως ἀγωνιζομένων μάχη καρτερά· καὶ  γὰρ   καὶ οἱ τῶν Ἑρνίκων ἐξεπληροῦντο
[8, 85]   καὶ τάξει ὑποχωρεῖν ἀφῃρέθησαν· καὶ  γὰρ   καὶ οὗτοι καταληφθέντες ὑπὸ τῶν
[8, 12]   ἡρπάσθη, τὰ δὲ διεφθάρη. τελευτῶντες  γὰρ   καὶ πῦρ εἰς τὰς αὐλὰς
[8, 8]   τῆς δυνάμεως ἐπιτρέψατε διανοεῖσθαι. πρόθυμον  γὰρ   καὶ τοὐμὸν ἔσται, ἐν
[8, 77]   ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἀποδειξαμένους Ἕρνικας. μιᾶς  γὰρ   καταλειπομένης αὐτοῖς τρίτης μερίδος,
[8, 49]   ἴσου κοινὴν καταστησαμένους πολιτείαν. ἐῶ  γὰρ   λέγειν, ὅσοις κεκόσμηκας ἐκ τοῦ
[8, 30]   ἐπίκουρον τοῖς πολιορκουμένοις ἀφικομένην; ἐῶ  γὰρ   λέγειν, ὅτι τοιαύτας ἀρετὰς ἀποδειξάμενος,
[8, 74]   ἐξ αὐτῆς καρπῶν μετέχειν. ἐῶ  γὰρ   λέγειν, ὅτι τῶν ἀπόρων ἐνίους
[8, 28]   τὴν αὐθάδειαν τοῦ τρόπου. ἐῶ  γὰρ   λέγειν, ὅτι χωρὶς τοῦ μίσους,
[8, 1]   ἐδέησεν ἐκ βάθρων ἀναιρεθῆναι.  γὰρ   Μάρκιος ἐκεῖνος Κοριολάνος,
[8, 8]   εἰληφότες ἔσεσθε τοῦ πολέμου. τὸ  γὰρ   μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, ἀλλὰ
[8, 20]   τῇ πόλει ταύτῃ καρτερά. οὐ  γὰρ   μόνον ἀπὸ τοῦ τείχους ἠμύνοντο
[8, 61]   μάλιστα δ´ δικαιοσύνη. οὐ  γὰρ   μόνον ἐλλείπουσα τοῦ μετρίου πέφυκεν,
[8, 62]   τῷ ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη. οὐ  γὰρ   μόνον Οὐολοῦσκοι τὸν θάνατον ἐπένθησαν
[8, 51]   δέωμαι δίχα προφάσεως ὑπουργήσεις. τοῦτο  γὰρ   τῆς φύσεως νόμος ὥρισεν
[8, 67]   αὖ καὶ φυλακὰς παραπλήσιον. μετέμαθον  γὰρ   οἱ Οὐολοῦσκοι πάντα τὰ πολέμια,
[8, 37]   ἀπειροπόλεμον τῶν σφετέρων στρατιωτῶν· νεοσύλλεκτοι  γὰρ   οἱ πλείους ἦσαν αὐτῶν· εὐλαβηθέντες,
[8, 90]   ἀλλήλων ἀνέλυον ἐξουσίας. ὁπότε μὲν  γὰρ   οἱ ὕπατοι καλοῖεν τὸ πλῆθος
[8, 75]   κράτιστα δοκῇ ἕξειν, ἐπιτελέσαι. οὔτε  γὰρ   ὀλίγων τηλικαῦτα πράγματα δεῖται χρόνων,
[8, 32]   σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναγκαζομένων; ἀλλὰ  γὰρ   ὅτι μὲν οὐ συνοίσει μοι
[8, 43]   χρὴ ποιεῖν βουλευόμενοι. οἱ μὲν  γὰρ   οὐ μικρὸν ἀπέφαινον εἶναι τῇ
[8, 24]   ταῦτα φαίης ἄν; ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐδὲν ὁρῶ. ταῦτά σοι περί
[8, 79]   οὔτε οὐσία ἐδημεύθη. Ῥωμαίοις  γὰρ   οὐθὲν ἴδιόν ἐστι κτῆμα ζώντων
[8, 86]   εἰλήφει τέλος ἀγών. Ῥωμαῖοι  γὰρ   οὐκ ἂν ὑπέμειναν ἔτι προελθεῖν
[8, 74]   τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις λάχος. ταῦτα  γὰρ   οὔτε τοῖς συμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις
[8, 58]   τὴν ἀγορὰν πολὺς ἀγών· ἔργῳ  γὰρ   οὐχ οἷόν τ´ ἦν οὐδετέρῳ
[8, 54]   ἀφίστασθαι τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς.  γὰρ   οὐχ ὑπομενεῖν αὐτοὺς ἄλλον τινὰ
[8, 25]   αὐτίκα μάλα γενησομένων. νῦν μὲν  γὰρ   οὐχὶ καλῶς εἶχε ψηφίσασθαί σοι
[8, 86]   προτέρας νίκης δόξαν ἀπέβαλον. ἀκούοντες  γὰρ   παρά τε κατασκόπων καὶ τῶν
[8, 54]   σεαυτῇ οὔτ´ ἐμοί· τὴν μὲν  γὰρ   πατρίδα σέσωκας, ἐμὲ δὲ τὸν
[8, 67]   οὗτοι Ῥωμαίοις αἴτιοι. τὸ μὲν  γὰρ   πεζὸν ἀμφοτέρων πλήθει τ´ ἀνθρώπων
[8, 61]   τε καὶ ἄτας προσῆψε. τὸ  γὰρ   πρᾳὺ καὶ φαιδρὸν οὐκ ἐπῆν
[8, 19]   οὐδὲ τὸν ἐλάχιστον ἀναπαυόμενοι. πολλαὶ  γὰρ   προσβολαὶ καὶ καθ´ ὅλην τὴν
[8, 47]   με τῷ σχήματι τούτῳ. ἐμοὶ  γὰρ   τὰ μὲν ἄλλα, μῆτερ,
[8, 15]   ὅταν αὐτοὶ ἐκπέμψωσι δύναμιν. ἐν  γὰρ   ταῖς συνθήκαις, αἷς ἐποιήσαντο πρὸς
[8, 8]   τὰς παρ´ αὐτῶν ἀποκρίσεις. ἐὰν  γὰρ   ταῦτα ποιήσητε, δυεῖν ὧν βούλεσθε
[8, 82]   ᾤχοντο ἐκ τοῦ πεδίου. τὸ  γὰρ   τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας κῦρος ἐν
[8, 81]   δ´ ἐπὶ τὰ ἑξῆς. ~Μετὰ  γὰρ   τὸν τοῦ Κασσίου θάνατον οἱ
[8, 81]   ἀνάγκην τοῖς ἀπειθοῦσι προσφέρειν· προειστήκεσαν  γὰρ   τοῦ πλήθους οἱ δήμαρχοι καὶ
[8, 28]   τίνας ἐξοίσῃ δόξας; καὶ  γὰρ   τοῦτ´ ἐξέτασον. πρῶτον μὲν τῶν
[8, 55]   λέλυται σφῶν κίνδυνος· ἔφθασε  γὰρ   τῶν γυναικῶν τὴν παρουσίαν προλαβοῦσα
[8, 86]   κρατήσαντες καὶ ὁμολογίαις· οὐδὲ  γὰρ   τῶν ἐπιτηδείων ἔτι εὐπόρει τὸ
[8, 67]   Οὐολούσκοις τὸ δεινόν· ἐκ μὲν  γὰρ   τῶν κατὰ πρόσωπον οἱ πεζοὶ
[8, 49]   μισουμένης ὑπὸ σοῦ πατρίδος. οὔτε  γὰρ   ὑγιαίνουσα καὶ τῷ πατρίῳ κόσμῳ
[8, 69]   τῷ ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη. τρισὶ  γὰρ   ὑπατείαις καὶ δυσὶ θριάμβοις μόνος
[8, 87]   ἴσχυσέ γε μέχρι τέλους. οἱ  γὰρ   ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς πόλεως
[8, 26]   διὰ τόνδε τὸν πόλεμον, πάντα  γὰρ   ὑπὸ δέους κοινοῦ συνίστασθαι φιλεῖ
[8, 12]   καὶ βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι. τοῦτο  γὰρ   ὑπὸ τοῦ Μαρκίου παρηγγέλλετο τοῖς
[8, 20]   ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα. πάντα  γὰρ   ὑφίστατο κίνδυνον καὶ οὐδεμιᾶς πείρας
[8, 51]   πασῶν ἀτυχεστάτην ἐποίησας μητέρων. ποῖον  γὰρ   χρόνον, ἀφ´ οὗ σε εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009