Alphabétiquement     [«   »]
ξοάνῳ 1
ξοάνων 1
4
ὁ 178
20
22
ὀγδόην 1
Fréquences     [«    »]
146 ἐκ
140 πρὸς
177 ὡς
178 ὁ
188 οἱ
194 εἰς
198 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)


Livre, Chap.
[8, 86]   καλὸν ἂν αὐτοῖς εἰλήφει τέλος     ἀγών. Ῥωμαῖοι γὰρ οὐκ ἂν
[8, 66]   μάχῃ πεφεύγασιν, ἐξαγαγὼν τὴν δύναμιν     Ἀκύλλιος τόν τε χάρακα τῶν
[8, 67]   μείζονα πομπὴν ἐψηφίσαντο· καὶ εἰσήλασεν     ἀνὴρ ἄγων τὰ λάφυρα καὶ
[8, 78]   οὔτε λόγοις ἔτι ὑπαχθείς, οὓς     ἀνὴρ ἐκ πολλῆς παρασκευῆς συγκειμένους
[8, 54]   τ´ ἀγαθῆς ἐφ´ μάλιστα     ἀνὴρ ἐσπούδαζε παρὰ πᾶσι τευξόμενα,
[8, 21]   ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς ὧν ἔπραττεν     ἀνὴρ μήτε αἰτία μήτε συνεργὸς
[8, 67]   πρὸς τὸν μείζονα· καὶ εἰσῆλθεν     ἀνὴρ πεζὸς τὰ λοιπὰ τῆς
[8, 30]   Κοριολανῶν, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας     αὐτὸς ἀνὴρ στρατιὰν πολεμίων τρεψάμενος,
[8, 87]   αὐλὰς καθαιροῦντες· ὅσων δὲ γεωργικὸς     βίος ἦν ἐν ἀλλοτρίοις κτήμασι,
[8, 65]   ὀλίγον μέντοι καὶ τοῦτ´ ἐνέδωκεν.     γὰρ Ἀκύλλιος τοὺς ἀρίστους τῶν
[8, 86]   κάλλιστον ἐπιθεῖναι τῷ πολέμῳ τέλος.     γὰρ ἕτερος τῶν ὑπάτων Καίσων
[8, 1]   ὀλίγου ἐδέησεν ἐκ βάθρων ἀναιρεθῆναι.     γὰρ Μάρκιος ἐκεῖνος Κοριολάνος,
[8, 18]   μὲν ἀμυνομένων, τῶν δὲ φευγόντων.     δ´ ἀκολουθῶν τοῖς ἐπὶ τὴν
[8, 41]   νεώτερον εἶχεν ἐπὶ τῆς ἀγκάλης·     δ´ ἀποστραφεὶς καὶ παρωσάμενος ἡμᾶς
[8, 17]   σκεδασθέντες ἔφευγον ἀνὰ τοὺς στενωπούς.     δ´ ἠκολούθει κτείνων τοὺς καταλαμβανομένους,
[8, 71]   ἐν ταῖς κατηγορίαις τῶν ἀντιπραττόντων.     δ´ Οὐεργίνιος τὴν βουλὴν ὁσημέραι
[8, 82]   γίνεται καὶ παραδίδωσι τὰ ὅπλα.     δ´ ὕπατος τήν τε λείαν,
[8, 61]   ἀγαθός. ~Ἐκείνῳ γ´ οὖν ταύτας     δαίμων τὰς ἀρετὰς χαρισάμενος ἑτέρας
[8, 71]   μὴ τὴν ἑαυτῶν ἀφαιρεθῆναι χώραν.     δὲ δῆμος ἀκούων τοτὲ μὲν
[8, 90]   πλεῖστον τῶν καθ´ ἡλικίαν δυνάμενος·     δὲ δῆμος ἐκ τῶν πρεσβυτέρων
[8, 55]   προηγουμένη τῶν Κοιντιλίων νωνῶν ἡμέρα.     δὲ καθιερώσας αὐτὸν ἦν Πρόκλος
[8, 68]   φιλίας διελέγοντο πρὸς τὸν ὕπατον.     δὲ Κάσσιος πολλὴν κατηγορίαν πρὸς
[8, 72]   πόλει, χρόνον ὁρίσας οὐ πολύν.     δὲ Κάσσιος τἀναντία ἐκέλευσε κηρύττειν
[8, 87]   τ´ ἐξεργάζεται καὶ καρποὶ συγκομίζονται.     δὲ κωλύων τὴν καταγραφὴν δήμαρχος
[8, 2]   τε καὶ ἡγεμόνας ἀπολέμους εἶχεν,     δὲ Μάρκιος αἰτίαν πρῶτον ᾤετο
[8, 37]   λόγοις τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως.     δὲ Μάρκιος ἄλλο μὲν οὐδὲν
[8, 54]   γυναῖκες εἰς τὴν πόλιν ἀπῄεσαν,     δὲ Μάρκιος ἐν ἐκκλησίᾳ τὰς
[8, 52]   καὶ ἀνήρπασεν ἐκ τῆς πατρίδος·     δὲ μετὰ ταῦτά μου βίος,
[8, 88]   τῶν συμμάχων ἀποσταλεῖσαν δύναμιν παρελάμβανεν,     δὲ Οὐαλέριος τὴν ἐν Οὐολούσκοις
[8, 17]   ὡς αὐτὸν ἐξ ἁπάσης πόλεως.     δὲ στρατηγός, ἐπειδὴ τὴν προθυμίαν
[8, 87]   τὸ κράτιστον ἀπολωλεκὼς τῆς στρατιᾶς.     δὲ συνύπατος αὐτοῦ τοὺς ὑφ´
[8, 82]   ἐπεκύρουν οἱ διὰ μέσου·     δὲ τελευταῖος λόχος, ἐν
[8, 87]   οὐκ ἔχοντες, ὅποι τράπωνται, κατέφυγον.     δὲ τῇ προφάσει ταύτῃ χρησάμενος,
[8, 2]   αὐτοὺς ἐξαπατηθέντας ἄρξαι τῆς παρανομίας.     δὲ τρόπος τῆς ἐξαπάτης, ὃν
[8, 58]   ἐξ ἁπάσης πόλεως προβούλους ἀποστέλλειν.     δὲ Τύλλος ἀντέλεγε πρὸς ταῦτα
[8, 72]   πᾶσι δόξειε, διανέμεσθαι συγχωρεῖν, ἐπιστρέψας     δήμαρχος εἰς τὸν ὄχλον εἶπεν·
[8, 30]   οὐ διὰ ταῦτά με ἀπήλασεν     δῆμος, ἀλλ´ ὅτι περὶ τὸν
[8, 55]   ἡμέρᾳ. μέντοι βουλὴ καὶ     δῆμος ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐψηφίσαντο
[8, 41]   ἐξ οὗ τὴν πικρὰν ἐκείνην     δῆμος αὐτοῦ κατέγνω δίκην, καὶ
[8, 87]   ἐπὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, οἷς μὲν     δῆμος ἐβούλετο δοθῆναι τὴν ὑπατείαν
[8, 5]   ἀληθοῦς καὶ δικαίας ἐξήλασέ με     δῆμος ἐκ τῆς πατρίδος, παντὸς
[8, 55]   καὶ τιμιώτατον ἔσεσθαι μέλλῃ· καὶ     δῆμος ἐπεκύρωσε ταῦτα. ταῖς δὲ
[8, 25]   τὴν κάθοδον ψηφίσασθαί σοι, καὶ     δῆμος ἕτοιμός ἐστι νόμῳ κυρωθέντι
[8, 31]   πρόδηλον, ὅτι πολεμήσει μοι πάλιν     δῆμος καὶ δίκας ἑτέρας πάλιν
[8, 78]   φαύλους οὔτ´ ἀφανεῖς. οἷς ἐπίστευσεν     δῆμος, καὶ οὔτε λόγοις ἔτι
[8, 15]   ἂν ἅπαντα εὐτρεπῆ γένηται. καὶ     δῆμος ταῦτ´ ἐπεκύρωσεν. ἦν δὲ
[8, 70]   ἀξιῶν τοὺς βουλευτάς, ἐπειδὴ πολλὰ     δῆμος τῇ πόλει χρήσιμος γέγονε
[8, 91]   στασιαστῶν λόγοι, ἀλλ´ ἐκύρωσε καὶ     δῆμος τὸ τῆς βουλῆς δόγμα
[8, 88]   βίᾳ κρατηθησομένοις μὴ ἐπιχειρεῖν. καὶ     διὰ μέσου χρόνος οὐκ ὀλίγος
[8, 41]   ἄδουλος, ἄπορος, οὐδὲ τὴν ἐφήμερον     δύστηνος ἐκ τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων
[8, 63]   φόνον· καὶ εἰ μὴ δὺς     ἥλιος ἔφθασεν, ἅπασαι ἂν αὐτῶν
[8, 30]   ὑπὸ πάντων ἐμαρτυρεῖτό μοι καὶ     καθ´ ἡμέραν ἀνεπίληπτος εἶναι βίος.
[8, 8]   πολεμοῦντες οὐκ ἀπολήψεσθαι. κράτιστος δ´     καιρὸς καὶ οἷος οὐχ ἕτερος
[8, 68]   διαλεξομένους ἀποστειλάντων αὖθις, ἐπαινέσας αὐτοὺς     Κάσσιος ἀνέπεμψεν ἐπὶ τὴν βουλήν.
[8, 68]   δὲ καὶ Ἕρνικες, ἐφ´ οὓς     Κάσσιος ἐστράτευσε, γνώμην μὲν ἐποιήσαντο
[8, 69]   ψηφισαμένης ἀναστρέψας εἰς τὴν πόλιν     Κάσσιος θρίαμβον κατάγειν ἠξίου δεύτερον
[8, 72]   ἀπορῶν, τι χρὴ πράττειν,     Κάσσιος καὶ οὔτ´ ἀναθέσθαι τὴν
[8, 55]   ἑτέρῳ μετὰ τὴν πρώτην θυσίαν     κατασκευασθεὶς ἐκ τῶν δημοσίων χρημάτων
[8, 3]   δὲ τούτῳ προσέρχεται τοῖς ὑπάτοις     κατασκευασθεὶς ὑπὸ τοῦ Τύλλου μηνυτής,
[8, 52]   τοῦ σώματος ὑποδέξεται τόπος, οὐχ     καταχθόνιος καὶ ἀφεγγὴς ὑποδέξεται τὴν
[8, 55]   ὡς ἔμαθον, ὅτι λέλυται σφῶν     κίνδυνος· ἔφθασε γὰρ τῶν γυναικῶν
[8, 40]   Οὐετουρία· βουλὴν γὰρ χρόνον     κίνδυνος ὀξὺς ὢν οὐκ ἐπιδέχεται.
[8, 40]   μικρᾶς ἐποίησαν τὴν πόλιν. καλὸς     κίνδυνος, Οὐετουρία, τὸν υἱὸν
[8, 49]   πατρίδας· ὥσπερ καὶ Ταρκύνιος ἐποίησεν     Κολλατῖνος ἐπικαλούμενος· {ἱκανὸν ἓν παράδειγμα
[8, 1]   ἀναιρεθῆναι. γὰρ Μάρκιος ἐκεῖνος     Κοριολάνος, τὴν ἐπὶ τῇ
[8, 91]   κατὰ νοῦν ἐχώρησε, καὶ οὐθεὶς     κωλύσων τὰ λοιπὰ ἐφαίνετο, θράσει
[8, 75]   ὅσα δεῖ γενέσθαι, ἐπειδὴ βραχὺς     λειπόμενός ἐστι τῆς ἀρχῆς τοῖς
[8, 15]   ταῦτ´ ἐπεκύρωσεν. ἦν δὲ βραχὺς     λειπόμενος τῆς ἀρχῆς τοῖς ὑπάτοις
[8, 20]   αὐτὸς ὠθούμενος. ἦν δ´ οὐχ     λόγος αὐτοῦ μόνον ἐπαγωγὸς εἰς
[8, 3]   ἐδόκει τοῖς ἀνδράσιν ἀληθὴς εἶναι     λόγος, καὶ αὐτίκα βουλὴ
[8, 27]   πραττομένων. τίς δ´ ἐστὶν οὗτος     λόγος; οὐδενὶ θνητῷ φύντι θεοὶ
[8, 27]   οἱ φρονήσει προὔχοντες ἑτέρων, ἣν     μακρὸς βίος καὶ τὰ πολλὰ
[8, 12]   ἐκεῖθεν ἐπικουρίαν, τὸ δὲ λοιπὸν     Μάρκιος ἄγων ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων
[8, 54]   ὄψεως, ἀλλ´ ἀπεστράφησαν. αὐτὸς δ´     Μάρκιος ἀναλόμενος ἐκ τοῦ δίφρου
[8, 12]   ἠξίου· ὥστε κατὰ πολλὴν ἄδειαν     Μάρκιος ἀπῆγε τὴν στρατιὰν καὶ
[8, 38]   αὐτοῖς ἐπέστελλεν, οὐδὲ τούτοις ἔδωκεν     Μάρκιος ἀπόκρισιν ὑπὲρ ὧν ἠξίουν,
[8, 45]   ὄχλοις, ἐν τούτῳ καθίσαι. καὶ     Μάρκιος ἀσμένως τὸ ῥηθὲν ἐδέξατο
[8, 67]   συμμαχικὰ Ῥωμαίων κακῶσαι πρῶτον, ὥσπερ     Μάρκιος ἔδρασεν, ὅτ´ ἤρχετο τοῦ
[8, 29]   διεξελθόντος τοῦ Μηνυκίου μικρὸν ἐπισχὼν     Μάρκιος εἶπε· Σοὶ μέν,
[8, 47]   ~Ἔτι δ´ αὐτῆς λεγούσης ὑπολαβὼν     Μάρκιος εἶπεν· Ἀδυνάτων δεομένη, μῆτερ,
[8, 9]   μεγάλα δυνήσομαι ὠφελεῖν. ~Τοιαῦτα μὲν     Μάρκιος εἶπεν. οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι
[8, 17]   τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως ἐξελόμενος     Μάρκιος ἐκ τῶν λαφύρων ὅσα
[8, 16]   ἤκμαζον ταῖς πόλεσιν· ἣν ἐπαγόμενος     Μάρκιος ἐνέβαλεν αὖθις εἰς τὴν
[8, 22]   ὧν ἐδεδοίκεσαν ἐγίνετο, ἀλλ´ ἔμενεν     Μάρκιος ἐφ´ ἡσυχίας, συνέδραμον ἅπαντες
[8, 11]   δὲ διαλύεσθαι τῆς ἐκκλησίας ἀναστὰς     Μάρκιος ἔφησεν· μὲν ἐψήφισται
[8, 5]   ἐβόων καλεῖν τὸν ἄνδρα. καὶ     Μάρκιος ἧς ἐβούλετο ἀφορμῆς λαβόμενος
[8, 45]   τῶν δακρύων, ἐλεεινὴ σφόδρα. ἣν     Μάρκιος ἰδὼν ἄτεγκτος τέως καὶ
[8, 22]   καὶ ἔγνω τὴν παρουσίαν αὐτῶν     Μάρκιος, καθεζόμενος ἅμα τοῖς ἐπιφανεστάτοις
[8, 57]   κατέχειν, εἰ μὲν εὖ πράξας     Μάρκιος καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν
[8, 44]   ἐγένοντο, πέμπει τῶν ἱππέων τινὰς     Μάρκιος κελεύσας μαθεῖν, τίς ἐστιν
[8, 18]   ἔχων τοὺς ἐπιλέκτους τῶν νέων     Μάρκιος ὁμόσε τοῖς Βωλανοῖς ἐχώρει·
[8, 13]   δύναμις, ἐβουλεύετο μετὰ τοῦ συνάρχοντος     Μάρκιος, ὅπως χρηστέον τοῖς λοιποῖς
[8, 18]   ἔγνω τὴν τροπὴν τῶν Οὐολούσκων     Μάρκιος· οὐ γὰρ ἔτυχε παρὼν
[8, 14]   τῆς ἔξω στρατιᾶς ἄρχειν. ~Καὶ     Μάρκιος οὐθὲν ἔτι διαμελλήσας ἧκεν
[8, 57]   τοῦ χάρακος ἀπαλλαγὴν τῶν γυναικῶν     Μάρκιος περὶ τὸν ὄρθρον ἀναστήσας
[8, 21]   τριβῆς. ἀποστὰς οὖν τῆς πολιορκίας     Μάρκιος περιετάφρευε κύκλῳ τὴν πόλιν
[8, 19]   κόπου. παραλαβὼν δὲ καὶ ταύτην     Μάρκιος τὴν πόλιν ἐξηνδραποδίσατο καὶ
[8, 17]   τοῦ τείχους ἐξέλιπον. τοῦτο καταμαθὼν     Μάρκιος τοῖς μὲν ἄλλοις στρατιώταις
[8, 3]   ὑπὸ τοῦ Τύλλου μηνυτής, ὡς     Μάρκιος ὑπέθετο, καὶ ὡς δὴ
[8, 22]   δὲ ταῦτα παρ´ αὐτομόλων τινῶν     Μάρκιος, ὡς εἶχεν ὀργῆς, εὐθὺς
[8, 44]   ἣν δὴ τότε συνήθειαν φυλάττων     Μάρκιος, ὡς ἐξουσίᾳ μείζονι μέλλων
[8, 87]   καθῆκεν τῶν ἀρχαιρεσιῶν καιρός,     μὲν Αἰμίλιος ἔμεινεν ἐπὶ στρατοπέδου
[8, 62]   ὡς εὐσεβὴς καὶ δίκαιος ἀνήρ.     μὲν δὴ κατασχὼν Ῥωμαίους κίνδυνος
[8, 90]   δεύτερον ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν. καὶ     μὲν δῆμος οὐδὲν ἐκ τῆς
[8, 71]   διετέλεσαν. ταῖς δὲ κατόπιν ἡμέραις     μὲν Κάσσιος ἐκκλησίας συνεχεῖς ποιούμενος
[8, 86]   τὸν χάρακα τοὺς πολεμίους λαθοῦσαι.     μὲν οὖν Αἰμίλιος θρασύτερος ἐγεγόνει
[8, 18]   τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπιτήδεια.     μὲν οὖν Μάρκιος ὡς ἐξ
[8, 2]   Τύλλῳ, κινεῖν ἐδόκει τὸν πόλεμον.     μὲν οὖν Τύλλος αὐτίκα μάλα
[8, 88]   τῶν στρατοπέδων οἱ ὕπατοι· καὶ     μὲν Φάβιος τὴν ἐπὶ τῇ
[8, 67]   ταὐτόν. ἦν δ´ χῶρος     μεταξὺ τῶν στρατοπέδων, ἐν
[8, 52]   λεγόμενον τῆς Λήθης πεδίον, ἀλλ´     μετέωρος καὶ καθαρὸς αἰθήρ, ἐν
[8, 3]   ὑπάτων κληθεῖσα συνῆκτο, καὶ παραχθεὶς     μηνυτὴς τοὺς αὐτοὺς εἶπε καὶ
[8, 80]   Ἕλλησι δ´ οὐχ οὕτως ἐνίοις     νόμος ἔχει, ἀλλὰ τοὺς ἐκ
[8, 23]   δὴ τῆς ἁπάντων φύσεως οὗτος     νόμος, ἐχθρὸν εἶναι τῷ δράσαντι
[8, 72]   τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ     νόμος. ~Ὡς δ´ οὐδὲν ἐγίνετο
[8, 56]   γεγωνόν· ἧς ἐστι φωνῆς ἐξερμηνευόμενος     νοῦς εἰς τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον
[8, 72]   ἦν πόλις. ταῦτα μαθὼν     Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε κατὰ τοὺς
[8, 68]   ἐμπιμπραμένας, ὥστε κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν     Οὐεργίνιος ὅσην ἐδύνατο πλείστην αὐτῶν
[8, 80]   ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων εἴτε     παρ´ Ἕλλησιν ἀμείνων νόμος εἴτε
[8, 30]   δίκης ἐγένετο, καὶ ἡνίκα Οὐαλέριος     παραδιδόναι με τῷ δήμῳ παραινῶν
[8, 79]   χρημάτων ἀπαρχαί. εἰ δέ γ´     πατὴρ μηνυτής τε καὶ κατήγορος
[8, 79]   αὐτοῦ συσκευαζομένης τυραννίδος, πρῶτος ὑποπτεύσας     πατὴρ τοῦ Κασσίου καὶ διὰ
[8, 30]   κοινῶν διὰ παντὸς ἐπιμελήσεται καὶ     πάτριος διαμενεῖ κόσμος τῆς πολιτείας
[8, 67]   ἕτερος τῶν ὑπάτων Τῖτος Σίκκιος,     πεμφθεὶς ἐπὶ Οὐολούσκους, ὅσον ἦν
[8, 5]   ἀποδειξόμενος, ἐξετάσαι. ἔσται δὲ βραχὺς     περὶ αὐτῶν, κἂν πρόσωθεν ἄρξωμαι,
[8, 49]   ἀσθενὴς δ´, ἐὰν μετ´ ὀργῆς,     περὶ τῆς οὐ δικαίως μισουμένης
[8, 35]   τούτου κύριος οὐδὲ πρὸς ἐμὲ     περὶ τούτων ἐστὶ λόγος, ἀλλ´
[8, 24]   σοι, ταῦτα παραινέσοντες. ~Ἀρχέτω δ´     περὶ τῶν δικαίων λόγος. συνέστη
[8, 26]   δεινὴ γὰρ ἀνάγκη, καὶ     περὶ τῶν ἐσχάτων κίνδυνος ἱκανὸς
[8, 22]   αὐτῶν ἤρξατο τοῦ λόγου Μηνύκιος,     πλεῖστα κατὰ τὸν τῆς ὑπατείας
[8, 19]   πόλεις πάθοιεν, ὧν φιλεῖ δρᾶν     πόλεμος, ἀλλὰ καὶ γῆν ἀδῄωτον
[8, 52]   γ´ οὖν σε πολὺς ἐπιρράξας     πολιτικὸς φθόνος καὶ ἀνήρπασεν ἐκ
[8, 55]   αὕτη δὲ κατὰ Ῥωμαίους ἐστὶν     προηγουμένη τῶν Κοιντιλίων νωνῶν ἡμέρα.
[8, 73]   ἔφησεν, φθόνος τῶν πενήτων     πρὸς τοὺς πλουσίους, ὅσοι σφετερισάμενοι
[8, 44]   Μάρκιος κελεύσας μαθεῖν, τίς ἐστιν     προσιὼν ὄχλος ἐκ τῆς πόλεως,
[8, 20]   ἀπολλυμένων ἄδηλον ἐποίει τὴν ἀπουσίαν     στρατηγὸς ἀντικαθιστὰς ἑτέρους, τῶν δὲ
[8, 18]   εἰς τὸ τεῖχος. ὡς δ´     στρατηγὸς ἅπαξ ἐγκρατὴς τῶν πυλῶν
[8, 18]   ἔφευγον κατὰ τοῦ πρανοῦς, ὡς     στρατηγὸς αὐτοῖς ὑπέθετο· καὶ οἱ
[8, 14]   ἐγένετο. οὔτε γὰρ αὐτῶν ἀπέκτεινεν     στρατηγὸς οὐδένα, οὔτ´ ἐξήλασεν ἐκ
[8, 75]   οἰχήσεται δὴ πάλιν φέρων αὐτοὺς     τὰ πρὸς ἡδονὴν πολιτευόμενος, καὶ
[8, 57]   ἀνόσιον. ἦν δὲ Τύλλος Ἄττιος     τὰς ὀργὰς αὐτῶν παραθήξας ἔχων
[8, 34]   πόλεσιν ὅλαις καὶ ἔθνεσιν, ὥστε     ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρώμενος οὐδὲν
[8, 5]   τε βασιλείας καὶ ἀριστοκρατίας· ἔπειτα     τελευταῖος βασιλεὺς Ταρκύνιος τυραννίδα τὴν
[8, 28]   τούτων οὐχ οἱ δρῶντες, ἀλλ´     τὴν ἀνάγκην αὐτοῖς ἐπιτιθεὶς αἴτιος
[8, 5]   ἀκοῦσαι, πρίν, ὁποῖός τις εἰμὶ     τὴν γνώμην ἀποδειξόμενος, ἐξετάσαι. ἔσται
[8, 1]   γὰρ Μάρκιος ἐκεῖνος Κοριολάνος,     τὴν ἐπὶ τῇ τυραννίδι αἰτίαν
[8, 3]   μηδένα Οὐολούσκων μαθεῖν, ὅστις ἦν     τὴν μήνυσιν κατ´ αὐτῶν πεποιημένος.
[8, 3]   τοῦ πολέμου. ἐπεὶ δὲ καθῆκεν     τῆς ἀρχῆς καιρός, Ἰουλίου τε
[8, 51]   δίχα προφάσεως ὑπουργήσεις. τοῦτο γὰρ     τῆς φύσεως νόμος ὥρισεν ἅπασι
[8, 87]   καὶ Λεύκιος Οὐαλέριος Μάρκου υἱός,     τὸν τρὶς ὑπατεύσαντα Κάσσιον κρίνας
[8, 79]   κατεσκάφη, καὶ μέχρι τοῦδε ἀνεῖται     τόπος αὐτῆς αἴθριος ἔξω τοῦ
[8, 84]   καὶ πρότερον ἔφην, παραπλήσιος αὐτοῖς     τοῦ ἀγῶνος τρόπος, καὶ οὔτε
[8, 79]   πρόφασιν· ἐπεὶ καὶ πρότερον Βροῦτος     τοὺς βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἀμφοτέρους τοὺς
[8, 80]   εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον     τούτους καθελὼν ἀνὴρ ἀποκατέστησε. παρ´
[8, 58]   φιλονεικίας ἐγίνετο πέρας, ἡμέραν προειπὼν     Τύλλος, ἐν τὸν Μάρκιον
[8, 4]   ἐξιόντων πύλην. πρῶτος δ´ αὐτῶν·     Τύλλος ἐξῄει διὰ ταχέων καὶ
[8, 12]   στρατιὰν ἑκούσιον· ἧς μέρος μὲν     Τύλλος ἔχων εἰς τὴν Λατίνων
[8, 3]   νεότης ἐξ ἁπάσης πόλεως, ὡς     Τύλλος ἠξίου, παρῆν ἐπὶ τὴν
[8, 2]   ταῦτα λέγοντος ἐμβαλὼν τὴν δεξιὰν     Τύλλος καὶ ἀπὸ τῆς ἑστίας
[8, 13]   αὐτοῦ σφόδρα ἠγάσθη τὴν γνώμην     Τύλλος, καὶ τὸ δραστήριον τοῦ
[8, 12]   εὐπορήσαντας χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ     Τύλλος ὀλίγον ὕστερον ἐκ τῆς
[8, 5]   τῶν ἐν τοῖς τέλεσι παρελθὼν     Τύλλος συνεβούλευσεν αὐτοῖς καλεῖν τὸν
[8, 3]   ὀργῆς. ~Ὡς δ´ ἤκουσε ταῦθ´     Τύλλος, ὑπερηγάσθη τε καὶ τὸν
[8, 87]   χάρακι, ἐλάμβανον. ~Ἐπειδὴ δὲ καθῆκεν     τῶν ἀρχαιρεσιῶν καιρός, μὲν
[8, 90]   χόλον, ἐγίνετο. ~Ὡς δὲ καθῆκεν     τῶν ἀρχαιρεσιῶν χρόνος, ἐλθόντων τῶν
[8, 67]   ἐνταῦθα γὰρ ἦν Τύλλος Ἄττιος     τῶν Οὐολούσκων ἡγεμὼν τὴν ἀκμαιοτάτην
[8, 48]   Οὐετουρία ἐπισχοῦσα χρόνον, ἕως     τῶν περιεστηκότων ἔπαινος ἐπαύσατο πολύς
[8, 90]   τὴν ἀρχὴν κελευσθεὶς ὑπ´ αὐτῶν     υἱὸς Ἀππίου Κλαυδίου τοῦ πολεμιωτάτου
[8, 85]   ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστήσας τὴν στρατιὰν     ὕπατος ἀπῆγε σιγῇ καὶ ἐν
[8, 82]   δὲ προαισθόμενος τὴν ἔφοδον αὐτῶν     ὕπατος διὰ τῶν ἀποσταλέντων ἐπὶ
[8, 68]   ἀργύριόν τε δόντες, ὅσον αὐτοῖς     ὕπατος ἔταξε, καὶ τἆλλα, ὅσων
[8, 67]   παλίντροπος. πονουμένων δὲ τῶν Ῥωμαίων     ὕπατος κελεύσας τοῖς πεζοῖς ὕλην
[8, 65]   ἦν ἤδη, παρακαλέσας τοὺς ἱππεῖς     ὕπατος νυνὶ δὴ ἄνδρας ἀγαθοὺς
[8, 65]   ἐν τῷ συμφέροντι γιγνομένην ὁρῶν     ὕπατος, σημαίνειν κελεύσας τὸ ἀνακλητικὸν
[8, 73]   δέονται· Νῦν μὲν γάρ, ἔφησεν,     φθόνος τῶν πενήτων πρὸς
[8, 67]   τῶν δ´ ἄλλων Οὐολούσκων, ἐπειδὴ     χάραξ ἡλίσκετο, οἱ μὲν ἀγωνιζόμενοι
[8, 75]   ἥκιστα σφαλερὸν ἀναβολή, καὶ πολλὰ     χρόνος ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μετατίθησι·
[8, 67]   συνῄεσαν εἰς ταὐτόν. ἦν δ´     χῶρος μεταξὺ τῶν στρατοπέδων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009