Alphabétiquement     [«   »]
ὑπέμεινεν 2
ὑπέμενον 1
Ὑπὲρ 1
ὑπὲρ 44
ὑπερασπίσας 1
ὑπέραυχα 1
ὑπερβαλέσθαι 1
Fréquences     [«    »]
44 αὐτὸν
44 αὐτοὺς
42 τούτων
44 ὑπὲρ
45 πόλεμον
48 οὐδὲ
50 αὐτοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ὑπὲρ


Livre, Chap.
[8, 24]   διανοηθέντες ἀδικεῖν περὶ σοῦ κινδυνεύουσιν  ὑπὲρ   αἰχμαλωσίας καὶ τῶν ἄλλων,
[8, 21]   καὶ οἱ δήμαρχοι νόμον εἰσφέρειν  ὑπὲρ   ἀκυρώσεως τῆς καταδίκης ἐβούλοντο· ἀλλ´
[8, 5]   κινοῦντες τὴν πολιτείαν, σκοπεῖν ἠξίουν.  ὑπὲρ   ἅπαντας δὲ τοὺς ἀριστοκρατικοὺς ἐκ
[8, 73]   συνῆλθον εἰς τὸ συνέδριον ὡς  ὑπὲρ   ἁπάντων ἅπαξ βουλευσόμενοι. Ἄππιος μὲν
[8, 3]   ἐκφέρειν ὅρκοις καταλαμβάνεται τοὺς ὑπάτους  ὑπὲρ   ἀσφαλείας τε τῆς αὐτὸς αὐτοῦ
[8, 68]   τε καὶ λωβησάμενος, ἐπειδὴ οὐδεὶς  ὑπὲρ   αὐτῆς ἐξῄει μαχούμενος ἀπῆγε τὴν
[8, 22]   τὸν τῆς ὑπατείας χρόνον σπουδάσας  ὑπὲρ   αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τοῖς δημοτικοῖς
[8, 30]   ἂν ἔχοι τις καὶ ἕτερος  ὑπὲρ   αὑτοῦ γενναῖος ἀνήρ, εἰ μὴ
[8, 67]   ἔτι διαμένειν καὶ μηδεμίαν τοῖς  ὑπὲρ   αὐτῶν κινδυνεύουσι πέμψειν ἐπικουρίαν. ὡς
[8, 73]   μὴ εἶναι πρὸς τοὺς ἀντιποιησομένους  ὑπὲρ   αὐτῶν κρίσεις, τὴν δὲ πενταετῆ
[8, 34]   ὁσιώτατα· καὶ οὐ δέομαι δικαστὰς  ὑπὲρ   αὐτῶν λαβεῖν τοὺς εἰκασμῷ καὶ
[8, 87]   αὐτοὶ μετῄεσαν τὴν ἀρχὴν ἑκόντες,  ὑπὲρ   δὲ τῶν μετιόντων τούς τε
[8, 67]   τῶν κατόπιν οἱ ἱππεῖς, ὥστε  ὑπὲρ   δύναμιν ἀγαθοὶ γενόμενοι καὶ πολλὰ
[8, 68]   ὕστεροι, ἐπειδὴ μεμονωμένους ἑαυτοὺς εἶδον,  ὑπὲρ   εἰρήνης τε καὶ φιλίας διελέγοντο
[8, 40]   οὐ πρόρριζον ἐπιχειρήσουσιν ἀνελεῖν· ἔπειτα  ὑπὲρ   ἡμῶν αὐτῶν ἀντιβολοῦσαι καὶ τῶν
[8, 68]   πρέσβεις ἀπέστειλαν πρὸς τὸν ὕπατον  ὑπὲρ   καταλύσεως τοῦ πολέμου δεησομένους· Οὐολοῦσκοι
[8, 80]   κακοὺς ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ´  ὑπὲρ   μὲν τούτων εἴτε παρ´
[8, 26]   ἴσου παραγίνεσθαι φιλεῖ τοῖς θ´  ὑπὲρ   οἰκείων ἀγαθῶν ἀγωνιζομένοις καὶ τοῖς
[8, 72]   δίδοται παρ´ ἀμφοτέρων, ἤδη λάβωμεν,  ὑπὲρ   οὗ δ´ ἀμφισβητοῦσιν, ἀναβαλώμεθα. ἐπισημήναντος
[8, 52]   πολιτεύμασι καὶ πολὺς ἔπνεις ἐναντιούμενος  ὑπὲρ   τῆς ἀριστοκρατίας τοῖς δημοτικοῖς, ταῦτ´
[8, 5]   παντὸς μάλιστα οἴομαι δεῖν πρῶτον  ὑπὲρ   τῆς ἐμῆς φυγῆς ἐν κοινῷ
[8, 71]   ἐξεδημαγώγει τὸ πλῆθος, καὶ τοὺς  ὑπὲρ   τῆς κληρουχίας λόγους εἰσέφερε, καὶ
[8, 41]   καὶ φιλόπολις καὶ πολλοὺς ὑπέμεινεν  ὑπὲρ   τῆς πατρίδος ἀγῶνας. ἀλλ´ ὡς
[8, 43]   τῷ Μαρκίῳ προσήκουσαι ποιήσωνται τὴν  ὑπὲρ   τῆς πατρίδος δέησιν. τοῦ δὲ
[8, 46]   ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ καὶ τὰς  ὑπὲρ   τῆς πατρίδος ποιήσασθαι δεήσεις. ~Ἔτι
[8, 43]   Οὐετουρία καὶ τελέσειν τὴν πρεσβείαν  ὑπὲρ   τῆς πατρίδος ὑπέσχετο τήν τε
[8, 64]   πόλεως χώραν φυλάττειν· τοὺς δ´  ὑπὲρ   τὸν στρατιωτικὸν κατάλογον, ὅσοι δύναμιν
[8, 26]   φύσει. εἶχον ἔτι πλείω λέγειν  ὑπὲρ   τοῦ ἀδυνάτου, ἀλλὰ καὶ ταῦθ´
[8, 26]   λόγων τραχυνόμενος. σκόπει δὲ πρῶτον  ὑπὲρ   τοῦ ἀδυνάτου. Ῥωμαίοις, ὡς οἶσθα
[8, 79]   μὲν οὖν πιθανώτερος τῶν παραδεδομένων  ὑπὲρ   τοῦ ἀνδρὸς λόγων τοιόσδε ἐστίν·
[8, 56]   ἃς παρὰ τῶν προγόνων δόξας  ὑπὲρ   τοῦ δαιμονίου παρέλαβον, ἀμεταμέλητος
[8, 55]   δὲ πρώτην αἱ γυναῖκες ἔθυσαν  ὑπὲρ   τοῦ δήμου καταρχομένης τῶν ἱερῶν
[8, 78]   καὶ βουλῇ καὶ πᾶσι τοῖς  ὑπὲρ   τοῦ κοινοῦ τὰ κράτιστα βουλευομένοις
[8, 87]   αἱ τῆς πόλεως ἀρχαὶ κοινὴν  ὑπὲρ   τοῦ Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ
[8, 21]   βουλὴ σπουδάζουσα τὸν ἔμπροσθεν χρόνον  ὑπὲρ   τοῦ Μαρκίου τότε βουλομένῳ τῷ
[8, 21]   καθ´ ἑαυτῆς ἀπολύσασθαι βουλομένη διαβολὰς  ὑπὲρ   τοῦ μηθενὸς ὧν ἔπραττεν
[8, 31]   καὶ πόλεις ἀφῄρημαι καὶ τοὺς  ὑπὲρ   τούτων ἀμυνομένους τοὺς μὲν πεφόνευκα,
[8, 87]   ἀποκτείνας. οὗτοι τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες  ὑπὲρ   τῶν ἀποθανόντων ἐν τῷ πρὸς
[8, 35]   καὶ μηδενὶ δεινῷ περιπεσεῖν τὸν  ὑπὲρ   τῶν ἐσχάτων κίνδυνον ἀναιρήσονται μέχρι
[8, 13]   καὶ ἡγεμόσιν ἀπείροις πολέμου τὸν  ὑπὲρ   τῶν ὅλων κίνδυνον ἐπιτρέπειν, τήν
[8, 70]   τεθριαμβευκόσι, πρῶτον μὲν ἀπέδωκε τὸν  ὑπὲρ   τῶν πραχθέντων αὐτῷ λόγον, οὗ
[8, 32]   οὐθὲν γὰρ ἔτι μοι χρηστὸν  ὑπὲρ   ὑμῶν ἐπέρχεται φρονεῖν· εἰ δὲ
[8, 38]   τούτοις ἔδωκεν Μάρκιος ἀπόκρισιν  ὑπὲρ   ὧν ἠξίουν, ἀλλ´ τὰ
[8, 32]   τὰς ἀξιώσεις. ὑμεῖς μὲν γάρ,  ὑπὲρ   ὧν τούτοις ἐχθρὸς ἦν, ἀφείλεσθέ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009