Alphabétiquement     [«   »]
τάχιστον 1
τάχους 5
ταχύτερα 1
τε 335
τέ 1
τέγεσι 1
τεθαυμάκαμεν 1
Fréquences     [«    »]
272 τὰ
272 τὸ
261 τοῦ
335 τε
343 δὲ
374 τῆς
490 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τε


Livre, Chap.
[8, 74]   πρὸ τῶν εὐπρεπεστέρων αἱρεῖσθαι. τῇ  τε   αἱρέσει τῶν ἀνδρῶν, οὓς Ἄππιος
[8, 48]   μάλιστ´ ἐπίστασθε, ἴστε ὅτι τοῦ  τε   αὐχήματος, ἐφ´ οὗ νῦν εἰσιν,
[8, 89]   τὰ ἱερά. οἱ δ´ ἔκ  τε   βασάνων καὶ τῶν ἄλλων ἀποδείξεων
[8, 5]   ἀρχῆς πολίτευμα ἦν μικτὸν ἔκ  τε   βασιλείας καὶ ἀριστοκρατίας· ἔπειτα
[8, 72]   δ´ ἀμφότεροι, καὶ οὐχ οἷόν  τε   βιάσασθαι θατέρῳ τὸν ἕτερον,
[8, 87]   παρεσκευασμένα πρὸς τὴν ἐργασίαν ζεύγη  τε   βοϊκὰ καὶ βοσκήματα καὶ ὑποζύγια
[8, 65]   πρῶτον μὲν οἱ ψιλοὶ σαυνίων  τε   βολαῖς καὶ τοξεύμασι καὶ λίθοις
[8, 69]   ἀνθρώπῳ χρῆμα καὶ ἀσύμφορον· αὐχήματός  τε   γὰρ ἀνοήτου πολλοῖς αἴτιον γενόμενον
[8, 25]   κράτιστα καταλύσασθαι τὸν πόλεμον·  τε   γὰρ βουλὴ πᾶσα ὥρμηται τὴν
[8, 61]   ἀκριβὲς καὶ ἄκρον δίκαιον. τοῖς  τε   γὰρ δημόταις εἴκειν τὰ μέτρια
[8, 52]   οὐκ ἐμαυτῆς ἴδιον μόνης. σοί  τε   γάρ, ἐὰν πεισθῇς καὶ μηθὲν
[8, 69]   τὸ τέλος αὐτῷ συνέβη. Λατίνους  τε   γὰρ ἠξίου τῇ καταγραφῇ τῆς
[8, 68]   ἐκ τῶν ἀγρῶν ἀνασκευασάμενοι τήν  τε   γῆν περιεώρων δῃουμένην καὶ τὰς
[8, 27]   τῶν πολέμων ἡγεμόνες, ὅσῳ μειζόνων  τε   γίνονται πραγμάτων κύριοι, καὶ τὰς
[8, 46]   ~Καὶ Οὐετουρία παραστησαμένη τήν  τε   γυναῖκα τοῦ Μαρκίου καὶ τὰ
[8, 43]   ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὑπέσχετο τήν  τε   γυναῖκα τοῦ Μαρκίου παραλαβοῦσα καὶ
[8, 76]   τὴν δημοσίαν χώραν ἀποδείξουσιν, ὅσην  τε   δεῖ μισθοῦσθαι καὶ ὅσην τῷ
[8, 61]   πικρὸς καὶ χαλεπὸς ἦν. ταῦτά  τε   δὴ αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἔβλαψε,
[8, 70]   μέγιστα ἱκανώτατον ἑκούσιον ὑπηγάγετο. ταῦτά  τε   δὴ καὶ τὰ ὅμοια τούτοις
[8, 47]   μὴ Οὐολούσκοις ἅπασι δοκῇ. θεούς  τε   δὴ σεβόμενος, οὓς ὤμοσα, καὶ
[8, 75]   καὶ συγχώρησις ἥδε τούς  τε   δημάρχους ἐποίησεν ἡμῖν συναγωνιστὰς καὶ
[8, 21]   Μαρκίῳ τὴν κάθοδον. καὶ  τε   δῆμος ἅπας ἐβόα τοῦτο, καὶ
[8, 2]   ἀνοχαὶ πρὸς ἀλλήλους οὖσαι σπονδαί  τε   διετεῖς ὀλίγῳ πρότερον χρόνῳ γενόμεναι.
[8, 34]   δὴ ταῦτα πράττοντα ἐμαυτὸν τά  τε   δίκαια ἡγοῦμαι πράττειν καὶ τὰ
[8, 60]   ὅσαι ἄρχουσι νέων, ἐγκρατής, τά  τε   δίκαια οὐκ ἀπὸ νόμου μᾶλλον
[8, 72]   Ῥαβολήιος, ἀνὴρ οὐκ ἄφρων, τήν  τε   διχοστασίαν τῶν ὑπάτων ὑπέσχετο παύσειν
[8, 68]   οὗτοι τῆς εἰρήνης ἔτυχον ἀργύριόν  τε   δόντες, ὅσον αὐτοῖς ὕπατος
[8, 85]   δ´ οἱ Οὐολοῦσκοι ταῦτ´ οἵ  τε   δόξαν παρασχόντες φυγῆς, ἐπειδὴ τοῖς
[8, 50]   βουλῆς πρέσβεις φέροντάς σοι τῶν  τε   ἐγκλημάτων ἄφεσιν καὶ κάθοδον ἐπὶ
[8, 52]   χόλου καὶ ταράγματος δαιμονίου· ἐμοί  τε   παρὰ τῶν πολιτῶν τε
[8, 24]   οὐδὲν ὁρῶ. ταῦτά σοι περί  τε   ἡμῶν αὐτῶν, Μάρκιε, τῶν
[8, 79]   ἐξ ὧν ἀπαρχὰς ἐν ἄλλοις  τε   ἱεροῖς ἀνέθηκε, καὶ δὴ καὶ
[8, 74]   ἔχω πρῶτον ἐπαινεῖν, ὡς φρονῆσαί  τε   ἱκανώτατον πρὸ πολλοῦ τὰ μέλλοντα
[8, 66]   ὄντας τῶν πεφευγότων λαμβάνει, τήν  τε   ἵππον ἐκπέμψας ἐπὶ τοὺς ἐσκεδασμένους
[8, 55]   πόλεως ἐποιήσαντο λιτὰς χωρίῳ, θυσίας  τε   καθ´ ἕκαστον ἔτος αὐτῇ συνιούσας
[8, 66]   πολεμίων αἱρεῖ μεστὸν ὄντα ὑποζυγίων  τε   καὶ ἀγορᾶς καὶ ὅπλων, καὶ
[8, 78]   ἓν τοῦτο μόνον ἦν ἀσύμφορός  τε   καὶ ἄδικος, ὅτι προβουλεῦσαι δέον
[8, 10]   οὐδέποτε ληψόμενοι· χρῄζετε γὰρ ἀδίκων  τε   καὶ ἀδυνάτων. εἰ μὲν οὖν
[8, 63]   ἐπὶ τοῖς ἐρυμνοτάτοις καταστησαμένου. Οὐολοῦσκοί  τε   καὶ Αἰκανοὶ στρατὸν ἐπὶ τὴν
[8, 64]   ὕπαιθρον Ῥωμαῖοι πολλῇ στρατιᾷ τῶν  τε   καὶ Αἰκανῶν ἐπιστρατείαν λῃστείαις τε
[8, 62]   Ῥωμαίους κίνδυνος ἐκ τῆς Οὐολούσκων  τε   καὶ Αἰκανῶν ἐπιστρατείας Μάρκιον λαβούσης
[8, 26]   ἀλλὰ μέμνησο ἀκριβῶς, ὅτι Οὐολούσκων  τε   καὶ Αἰκανῶν στρατιὰν ἐπάγῃ, οὓς
[8, 39]   αὐτάς· Ταύτην ἔχουσαι τὴν πιναράν  τε   καὶ ἄκοσμον ἐσθῆτα καὶ τὰς
[8, 65]   ἐγίνετο ἐπὶ τὸν χάρακα τεταραγμένη  τε   καὶ ἄκοσμος, καὶ οἱ Ῥωμαῖοι
[8, 8]   τῶν ἀλλοτρίων; ἥξουσι γὰρ Αἰκανοί  τε   καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Τυρρηνοὶ καὶ
[8, 70]   καὶ τὸ Ἑρνίκων ἔθνος μέγα  τε   καὶ ἄλκιμον καὶ πλησίον σφῶν
[8, 74]   τε καὶ ὠφελιμωτάτας ἀποδεικνύμενον βέβαιόν  τε   καὶ ἀμετακίνητον ἐν τοῖς κριθεῖσι
[8, 67]   τὰ σώματα} χεῖρας αὐτοῖς σκεπάσμασί  τε   καὶ ἀμυντηρίοις ἀπέκοπτον, πολλοὺς δὲ
[8, 62]   ἐστὶν αὐταῖς ἐπὶ τοῖς ἰδίοις  τε   καὶ ἀναγκαίοις ποιεῖν κήδεσιν, ἀποθέμεναι
[8, 28]   ἐξέτασον. πρῶτον μὲν τῶν φιλτάτων  τε   καὶ ἀναγκαιοτάτων ὑπάρξει σοι στερέσθαι
[8, 74]   θεραπείας μετρίας τὸν δῆμον οἰκειώσασθαί  τε   καὶ ἀναλαβεῖν· ἣν μετὰ μικρὸν
[8, 74]   ὅτε τὴν φιλίαν συνετιθέμεθα, ἰδίας  τε   καὶ ἀναφαιρέτους ἑκάστοις δεῖ μένειν,
[8, 47]   καὶ μείζονα εὐχῆς παρὰ θεῶν  τε   καὶ ἀνθρώπων ἀπήντηται, δὲ
[8, 43]   ὃν ἔμελλον πορεύεσθαι, πάσης ἀδίκου  τε   καὶ ἀνοσίου πράξεως καθαρὸν καὶ
[8, 58]   καὶ ἦν μέχρι πολλοῦ λόγων  τε   καὶ ἀντιμαχήσεων τῶν ἐπ´ ἀλλήλοις
[8, 73]   εἰ δὲ μεγάλοι κλῆροι ποικίλας  τε   καὶ ἀξιολόγους ἔχοντες γεωργοῖς ἐργασίας
[8, 39]   ἔνθα δή τις αὐτῶν γένει  τε   καὶ ἀξιώματι προὔχουσα καὶ ἡλικίας
[8, 61]   τὴν φυλακὴν τῶν νόμων ἄκρατός  τε   καὶ ἀπαράπειστος καὶ οὐθὲν τῷ
[8, 37]   τῶν πρέσβεων τὰς αὐθάδεις ἀποκρίσεις  τε   καὶ ἀπειλὰς τοῦ Μαρκίου στρατιὰν
[8, 26]   Λατίνων καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων  τε   καὶ ἀποίκων τῆς πόλεως ἰσχύς,
[8, 82]   λόχος, ἐν τὸ πλεῖστόν  τε   καὶ ἀπορώτατον τοῦ δημοτικοῦ μέρος
[8, 5]   τέταρτον τοῦτ´ ἔτος οἱ πενέστατοί  τε   καὶ ἀργότατοι τῶν πολιτῶν πονηροῖς
[8, 85]   τούτοις ἔπασχον, ὅσοι πρὸς σκῦλά  τε   καὶ ἁρπαγὰς τραπόμενοι τὸ ἐν
[8, 67]   ἀμυντηρίοις ἀπέκοπτον, πολλοὺς δὲ γονάτων  τε   καὶ ἀστραγάλων πληγαῖς βαθείαις ἀπὸ
[8, 69]   βασιλείας τυραννίδος ἐφιεμένοις ῥᾴστη  τε   καὶ ἀσφαλεστάτη πασῶν ἐστιν ὁδὸς
[8, 61]   χαρισάμενος ἑτέρας οὐκ εὐτυχεῖς κῆράς  τε   καὶ ἄτας προσῆψε. τὸ γὰρ
[8, 83]   οὖν ἔθνεσι καὶ τόποις Ἑλλήνων  τε   καὶ βαρβάρων φιλοῦσιν αἱ τῶν
[8, 6]   ἀμφοτέροις ἐπιχειρήσαντες, ἵνα μὴ ἐπίφθονόν  τε   καὶ βαρὺ τὸ πρᾶγμα γένηται,
[8, 56]   παρουσῶν γλώττῃ Λατίνῃ φωνὴν εὐσύνετόν  τε   καὶ γεγωνόν· ἧς ἐστι φωνῆς
[8, 43]   γυναικῶν προσήκουσαι, καὶ παρέμενον λιπαροῦσαί  τε   καὶ γονάτων ἁπτόμεναι, ὥστ´ οὐκ
[8, 47]   τὴν ἀρχὴν τήνδε παραλαμβάνων θεούς  τε   καὶ δαίμονας ἐγγυητὰς ἔδωκα, μήτε
[8, 28]   τὰς γὰρ δὴ παρὰ θεῶν  τε   καὶ δαιμόνων ἐπιπεμπομένας τοῖς ἀνόσια
[8, 59]   τῆς πόλεως ὅλης μετ´ οἰμωγῆς  τε   καὶ δακρύων. ἔπειτα κατασφάξαντές τ´
[8, 10]   ἀνδρείας ἐκτήσατο, ταῦθ´ ὑπὸ μωρίας  τε   καὶ δειλίας ἀφαιρεθείη. πολεμεῖν τ´
[8, 22]   καὶ τοὺς νεὼς ἔθεον ὀλοφυρόμεναί  τε   καὶ δεόμεναι τῶν θεῶν ἀποστρέψαι
[8, 48]   τῷ μεταξὺ χρόνῳ πρέσβεις ἀποστέλλων  τε   καὶ δεχόμενος ἀληθῆ φιλίαν πράττοις
[8, 26]   ὅπλοις· ἔπειθ´ ὅτι σοι κατορθώσαντί  τε   καὶ δὴ τυχόντι πάντων ἀνθρώπων
[8, 3]   κατεσκήνουν οἱ πλείους ἐν ἱεροῖς  τε   καὶ δημοσίοις τόποις οὐκ ἔχοντες
[8, 83]   τὴν ὑπατείαν κατὰ τὸ ἑβδομηκοστόν  τε   καὶ διακοσιοστὸν ἔτος ἀπὸ τοῦ
[8, 36]   τρόπον ὅνπερ τὰς ἑτέρας ἐξανδραποδισάμενός  τε   καὶ διαρπάσας ἐπὶ τὴν Σατρικανῶν
[8, 25]   ἐξαμαρτάνοντάς τι περὶ αὐτόν, ἄλλως  τε   καὶ δίκας παρ´ αὐτῶν εἰληφότα
[8, 27]   πρὸς ἡμῶν, οὓς ἀποκτενῶν  τε   καὶ δουλωσόμενος ἦλθες. τάχα δ´
[8, 60]   τοὺς ἄλλους προσαναγκάζειν δικαιῶν· μεγαλόφρων  τε   καὶ δωρηματικὸς καὶ εἰς ἐπανόρθωσιν
[8, 25]   ἀρχόντων καὶ ἡγεῖσθαι ἡγεμόνων παισί  τε   καὶ ἐγγόνοις μέγιστον αὔχημα καταλιπεῖν;
[8, 67]   πέμψειν ἐπικουρίαν. ὡς δ´ ὤφθησάν  τε   καὶ εἶδον ἀλλήλας αἱ δυνάμεις,
[8, 40]   πλησίον καθημένη τῆς ἑκυρᾶς ἐθαύμασέ  τε   καὶ εἶπε· Τίνος δεόμεναι, γυναῖκες,
[8, 37]   πειρᾶσθαι πράττειν, εἰ βούλεται βεβαίους  τε   καὶ εἰς ἀεὶ διαμενούσας ποιήσασθαι
[8, 10]   μᾶλλον οὐχὶ θεῶν· ἅπαντάς  τε   καὶ Ἕλληνας καὶ βαρβάρους εἰδότες
[8, 27]   σε παραδιδόναι· πολλοὶ βάρβαροί  τε   καὶ Ἕλληνες εἰς τοιαύτας καταστάντες
[8, 89]   ψιλῶν ἴσῃ πάντων χρωμένων προθυμίᾳ  τε   καὶ ἐμπειρίᾳ, καὶ τὸ νικᾶν
[8, 67]   γενόμενοι καὶ πολλὰ ἔργα τόλμης  τε   καὶ ἐμπειρίας ἀποδειξάμενοι, μικροῦ δεῖν
[8, 80]   μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ Μαρσικοῦ  τε   καὶ ἐμφυλίου πολέμου, καὶ τοὺς
[8, 15]   τῶν Ῥωμαίων συστραφέντες ἔπειθον ἰδίᾳ  τε   καὶ ἐν κοινῷ τοὺς στασιωδεστάτους
[8, 83]   τῶν ἔξωθεν κακῶν ἀνάπαυλαι ἐμφυλίους  τε   καὶ ἐνδήμους ἐγείρειν πολέμους, μάλιστα
[8, 64]   Ἕρνικας αἰτήσουσαν ὡς παρὰ φίλων  τε   καὶ ἐνσπόνδων δίκας νομίμους· ἠδίκητο
[8, 65]   νέων ἐπαγόμενος παρεβοήθει κἀκεῖ παραθαρρύνων  τε   καὶ ἐξ ὀνόματος ἀνακαλῶν τοὺς
[8, 67]   σὺν ἑαυτῷ τεταγμένους εἶχεν ἐπισκόπους  τε   καὶ ἐπανορθωτὰς τοῦ κάμνοντος ἐσομένους·
[8, 77]   τῶν λαφύρων τοὺς μὲν ὑπηκόους  τε   καὶ ἐπήλυδας διμοιρίας λαμβάνειν, τοὺς
[8, 1]   χάρισαί μοι τὸν τάχιστον αὐτοχειρίᾳ  τε   καὶ ἐπὶ τῆς ἑστίας τῆς
[8, 84]   ξίφη συρράττουσιν ἀλλήλοις ἴσῃ τόλμῃ  τε   καὶ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀγῶνος ἑκάτεροι
[8, 36]   καὶ παρασχοῦσιν ἑαυτοὺς ὑπηκόους χαρίζεσθαί  τε   καὶ ἐπιτρέπειν ὅτου δέοιντο τῶν
[8, 31]   εἶναι, ὅτι τὰ κράτιστα ἐπολιτευόμην  τε   καὶ ἔπραττον, τῷ δήμῳ
[8, 57]   ἐν τῷ ἔθνει δυναμένους, ἐξηγριώθη  τε   καὶ ἔργον ἔδρασεν ἀνόσιον. ἦν
[8, 72]   δὲ τοῦ Οὐεργινίου τῇ Λατίνων  τε   καὶ Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ, τὸ
[8, 72]   τὸν νόμον· καὶ μετεπέμπετο Λατίνων  τε   καὶ Ἑρνίκων ὅσους ἐδύνατο πλείστους
[8, 78]   ἐπικουρίαν, πολλῶν δ´ ἄλλων συγγενῶν  τε   καὶ ἑταίρων συνολοφυρομένων, οὔτε τῶν
[8, 6]   ἀλλ´ ἀπ´ ἐμοῦ τοῦ νεωτέρου  τε   καὶ εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι. τὸ μὲν
[8, 55]   οὖν τὴν νύκτα ἐν θαλείαις  τε   καὶ εὐπαθείαις διετέλεσαν, τῇ δ´
[8, 53]   ἐν τοῖς ἁπάντων ὑμῶν φίλων  τε   καὶ ἐχθρῶν ὄμμασιν ἐμαυτὴν διαχρήσομαι,
[8, 46]   τούτων δὴ λαμβάνουσαι μνήμην ἐγώ  τε   καὶ σὴ γυνὴ {ἡ}
[8, 2]   τὴν Ῥώμην χωρεῖν, ἕως ἐστασίαζέ  τε   καὶ ἡγεμόνας ἀπολέμους εἶχεν,
[8, 83]   καὶ κακόπαθον αἱροῦνται βίον ἐλευθερίας  τε   καὶ ἡγεμονίας πόθῳ. χαλεπαὶ γὰρ
[8, 90]   τῶν νεωτέρων ἐβούλοντο τοὺς δραστηρίους  τε   καὶ ἥκιστα δημοτικοὺς ἐπὶ τὴν
[8, 25]   δοῦναι προσῆκε, πάντας δὲ θεούς  τε   καὶ ἥρωας καὶ δαίμονας πόλιν
[8, 38]   ἔχοντας ἅμ´ αὐτοῖς τῶν ὀργιαζομένων  τε   καὶ θεραπευομένων θεῶν τὰ σύμβολα
[8, 24]   ἱερῶν καὶ πόλεως τῆς γειναμένης  τε   καὶ θρεψαμένης τὰ δίκαια εἰρήσθω.
[8, 24]   οὐδὲν ὑπ´ αὐτῶν πεπονθώς, τάφων  τε   καὶ ἱερῶν καὶ πόλεως τῆς
[8, 39]   ἅπας μὲν ἱερὸς τόπος οἰμωγῆς  τε   καὶ ἱκετείας γυναικῶν ἀνάπλεως, μάλιστα
[8, 71]   Κασσίῳ τεταγμένον, τὸ δ´ εὐγενέστατόν  τε   καὶ καθαρώτατον ὑπὸ τῷ Οὐεργινίῳ.
[8, 55]   τῶν δημοσίων χρημάτων νεὼς συνετελέσθη  τε   καὶ καθιερώθη Κοιντιλίου μηνὸς ἑβδόμῃ
[8, 84]   σύνηθες ἀλαλάξαντες ἀθρόοι κατὰ σπείρας  τε   καὶ κατὰ λόχους συνέβαλλον. ὡς
[8, 18]   ἐκκομίσας τὴν λείαν σὺν χρόνῳ  τε   καὶ κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν μετὰ
[8, 65]   αὐτὸς τὴν δύναμιν ἐν κόσμῳ  τε   καὶ κατὰ τέλη. ἐπεὶ δ´
[8, 64]   τε καὶ Αἰκανῶν ἐπιστρατείαν λῃστείαις  τε   καὶ καταδρομαῖς τῆς ὁμορούσης αὐτοῖς
[8, 15]   τῶν εἰς τοὺς πατρικίους ὑποψιῶν  τε   καὶ κατηγοριῶν· διδάσκοντες {ὡς} εἰ
[8, 79]   κελεύσας ἐλθεῖν τὸν υἱὸν μηνυτής  τε   καὶ κατήγορος αὐτοῦ ἐγένετο· καταγνούσης
[8, 79]   δέ γ´ πατὴρ μηνυτής  τε   καὶ κατήγορος καὶ κολαστὴς αὐτοῦ
[8, 18]   φερόμενοι κατὰ πλῆθος ἐν τάξει  τε   καὶ κόσμῳ συρράττουσι τοῖς κατὰ
[8, 71]   γνώμης τῶν πατρικίων ἀντιπαρεσκευάζετο φυλακάς  τε   καὶ κωλύσεις νομίμους. καὶ ἦν
[8, 72]   οἰόμενος δεῖν ἰσομοίρους ἡμῖν Ἕρνικάς  τε   καὶ Λατίνους ποιεῖν, καὶ
[8, 71]   ἑκάστῳ λάχος, εἰ μεθ´ Ἑρνίκων  τε   καὶ Λατίνων αὐτὴν νεμήσονται, τοτὲ
[8, 83]   τῇ μὲν ἑτέρᾳ τὴν Ἑρνίκων  τε   καὶ Λατίνων διὰ φυλακῆς ἔχειν,
[8, 71]   τῆς κωλύσεως εὐπρεπῆ τὴν Ἑρνίκων  τε   καὶ Λατίνων ἰσομοιρίαν, ἣν αὐτὸς
[8, 83]   τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὰς Ἑρνίκων  τε   καὶ Λατίνων πόλεις ἐστράτευσαν, τῇ
[8, 55]   ἀδόκητον εὐτυχίαν ἄνθρωποι καταστάντες πράττουσί  τε   καὶ λέγουσιν ὑπὸ χαρᾶς, τὰ
[8, 77]   πολίτας δ´ ἀνθ´ ὑποτελῶν, γῆς  τε   καὶ λείας, ἣν ἂν ἐκ
[8, 68]   ἐδύνατο πλείστην αὐτῶν γῆν κείρας  τε   καὶ λωβησάμενος, ἐπειδὴ οὐδεὶς ὑπὲρ
[8, 11]   στρατηγοὺς αὐτοκράτορας τοῦ πολέμου Τύλλον  τε   καὶ Μάρκιον δυνάμεις τε ψηφίζονται
[8, 65]   ἐξ ὑπερδεξιῶν βαλλόμενοι σὺν αἰσχύνῃ  τε   καὶ μετὰ μεγάλης βλάβης ἀναγκασθῶσιν
[8, 48]   τῶν περιεστηκότων ἔπαινος ἐπαύσατο πολύς  τε   καὶ μέχρι πολλοῦ γενόμενος, λέγει
[8, 35]   ἐπιδείκνυτε αὐτοῖς οὐκ ἴσα κατορθοῦσί  τε   καὶ μὴ τυχοῦσι γινόμενα γῆς
[8, 8]   αὐτὰ τὰ ἔργα ἑκάστοτε προορᾶσθαί  τε   καὶ μηχανᾶσθαι δεήσει, τοῖς ἡγεμόσι
[8, 7]   ἀποστερηθείς, πρὸς δὲ τούτοις πατρίδος  τε   καὶ οἴκου καὶ φίλων καὶ
[8, 86]   δ´ οὐκ ἐγίνετο αὐτῷ θυομένῳ  τε   καὶ οἰωνοῖς χρωμένῳ τὰ ἱερὰ
[8, 73]   μᾶλλον ἀξιοῦσιν, τοὺς ἀναιδεστάτους  τε   καὶ ὀλίγους κατέχειν· ἐὰν δ´
[8, 85]   χρώμενοι. οἱ δὲ δὴ τελευταῖοί  τε   καὶ ὀπισθοφυλακοῦντες λόχοι νεκρούς τ´
[8, 64]   συμμάχους πρεσβειῶν ἀποστολαῖς παρακαλεῖν σῖτόν  τε   καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ
[8, 54]   βουλευθέντα αὐτοῖς καὶ δόξαντα δίκαιά  τε   καὶ ὅσια εἶναι, φήμης τ´
[8, 23]   καὶ οὐδὲ σεαυτὸν ἐξ ὧν  τε   καὶ ὅστις ἔφυς ἔτι μέμνησαι,
[8, 68]   Κάσσιος δ´ ἐπὶ τὰς Ἑρνίκων  τε   καὶ Οὐολούσκων, κλήρῳ διαλαχόντες τὰς
[8, 56]   γίνεσθαι περὶ τὰς παραδόξους φωνάς  τε   καὶ ὄψεις, πολλὴ ταῖς παρούσαις
[8, 73]   τοῦ δημοσίου ταμιείου τὸν ἐπισιτισμόν  τε   καὶ ὀψωνιασμὸν λαμβάνειν, ἐκ
[8, 52]   ῥοπῆς, καὶ ἐκ πολλῶν ἀκουσμάτων  τε   καὶ παθημάτων μαθούσῃ, ὅτι τοῖς
[8, 65]   ἦν περὶ δύσιν ἡλίου· χαίροντές  τε   καὶ παιανίζοντες οἱ Ῥωμαῖοι κατεστρατοπέδευσαν.
[8, 35]   γῆν, ἐξ ἧς ἔφυν, γυναῖκάς  τε   καὶ παῖδας ὑμῶν ἐλεῶν, οἷς
[8, 3]   οὐκ ἔχοντες καταγωγὰς ἐν οἰκίαις  τε   καὶ παρὰ ξένοις, καὶ ὁπότε
[8, 91]   δόγμα τῇ Σπορίου Λαρκίου γνώμῃ  τε   καὶ παρακλήσει χρησάμενος. καὶ μετὰ
[8, 90]   αὐθαδείας ἀνὴρ καὶ θράσους, ἑταίροις  τε   καὶ πελάταις ἁπάντων πλεῖστον τῶν
[8, 45]   ἀνεκάλει καὶ μέχρι πολλοῦ κλαίων  τε   καὶ περιέπων κατεῖχεν ἐκλελυμένην καὶ
[8, 60]   δέος ἀκούσιος ἀποδιδούς, ἀλλ´ ἑκών  τε   καὶ πεφυκὼς πρὸς αὐτὰ εὖ,
[8, 3]   τῆς ἀρχῆς καιρός, Ἰουλίου  τε   καὶ Πιναρίου τὴν ὑπατείαν ἤδη
[8, 67]   δ´ οὐχ ἱκανός· ὑπὸ κόπου  τε   καὶ πλήθους τραυμάτων καταπονηθεὶς ἀποθνήσκει.
[8, 1]   οἰκίαν ἀνδρὸς δυνατοῦ, δι´ εὐγένειάν  τε   καὶ πλοῦτον καὶ τὰς ἐν
[8, 77]   προγόνων, καὶ διὰ τὰς ἑταιρίας  τε   καὶ πλούτους μέγα δυνάμενοι, καὶ
[8, 47]   ἐμῆς, τοὺς αὐτοὺς ἡγουμένην φίλους  τε   καὶ πολεμίους οὕσπερ ἐγώ· ἀποθέσθαι
[8, 35]   κρατῶσι, καὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν  τε   καὶ πόλιν ἀφαιρεθῆναι, καὶ ἔτι
[8, 52]   τε παρὰ τῶν πολιτῶν  τε   καὶ πολιτίδων τιμὴ ζώσῃ τε
[8, 62]   ἀναγκαίοις ποιεῖν κήδεσιν, ἀποθέμεναι χρυσόν  τε   καὶ πορφύραν καὶ τὸν ἄλλον
[8, 16]   ἀπέστειλαν οὗτοι τῷ Μαρκίῳ πλείστην  τε   καὶ προθυμοτάτην. ἀρξαμένων δὲ τούτων
[8, 39]   τὰ τεμένη τῶν θεῶν ὀλοφυρόμεναί  τε   καὶ προκυλιόμεναι τῶν ξοάνων· καὶ
[8, 36]   δὲ τὰς Λατίνων ἐξῄρει  τε   καὶ προσήγετο πόλεις, Ῥωμαίοις πρὸς
[8, 86]   ἂν ἐξειργάσαντο μέγα ἔργον ὑπάτου  τε   καὶ Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως βίᾳ
[8, 86]   δ´ ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων λίθοις  τε   καὶ σαυνίοις καὶ λόγχαις τοὺς
[8, 47]   μηδὲ μετὰ τῶν ἐχθίστων ἐμοί  τε   καὶ σεαυτῇ τεταγμένην πολεμίους ἡγεῖσθαι
[8, 19]   τῇ στρατιᾷ φέροντας ἥκειν ἀργύριόν  τε   καὶ σῖτον, καὶ λαβὼν ὅσα
[8, 16]   ἐπὶ τῆς χώρας πραττομένων· χρήματά  τε   καὶ σῖτον καὶ ὅπλα ἐν
[8, 59]   κλίνης αὐτοῦ φέρεσθαι κελεύσαντες λάφυρά  τε   καὶ σκῦλα καὶ στεφάνους καὶ
[8, 68]   συνθῆκαι, Κάσσιον τὸν ὕπατον γνῶναί  τε   καὶ στῆσαι, τι δ´
[8, 76]   δήμῳ διαιρεθῆναι· τοῖς δ´ ἰσοπολίταις  τε   καὶ συμμάχοις, ἐάν τινα ὕστερον
[8, 70]   δημοσία, ἔργῳ δὲ τῶν ἀναιδεστάτων  τε   καὶ σὺν οὐδενὶ δικαίῳ κατεσχηκότων
[8, 33]   Μηνύκιε, τότε μοι παρακολουθήσειν ψυχήν  τε   καὶ σῶμα αἰκιζομένας, ὅταν ἐγκαταλίπω
[8, 28]   ἐῶ, ὑφ´ ὧν αἰκιζόμενοι ψυχάς  τε   καὶ σώματα κακοὺς μὲν διαντλοῦσι
[8, 71]   καὶ μέχρι πολλῆς ὥρας ἠγριωμένοι  τε   καὶ τὰ αἴσχιστα κατ´ ἀλλήλων
[8, 84]   οἱ Οὐολοῦσκοι ὑπεχώρουν ἐν κόσμῳ  τε   καὶ τάξει δεχόμενοι τοὺς Ῥωμαίους.
[8, 85]   ἁρπαγὰς τραπόμενοι τὸ ἐν κόσμῳ  τε   καὶ τάξει ὑποχωρεῖν ἀφῃρέθησαν· καὶ
[8, 66]   τοῖς σφετέροις, καὶ τὴν βοήν  τε   καὶ ταραχὴν ἐπὶ τῇ ἐκείνων
[8, 66]   τοὺς ἐσκεδασμένους ἀνὰ τὰς ὁδούς  τε   καὶ τὰς ὕλας πολλῶν γίνεται
[8, 31]   τἀσφαλὲς καὶ ἀκίνδυνον αἱρούμενος ἀρχάς  τε   καὶ τιμὰς καὶ τἆλλα ἀγαθά,
[8, 69]   αἷς πάνυ ἤχθοντο οἱ πρεσβύτατοί  τε   καὶ τιμιώτατοι καὶ δι´ ὑποψίας
[8, 71]   τῶν ἄλλων βουλευτῶν οἱ πρεσβύτατοί  τε   καὶ τιμιώτατοι, μάλιστα δ´ Ἄππιος
[8, 55]   τι ἂν αὐταῖς λαβούσαις ἥδιστόν  τε   καὶ τιμιώτατον ἔσεσθαι μέλλῃ· καὶ
[8, 90]   ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι τοὺς πρεσβυτάτους  τε   καὶ τιμιωτάτους ἄνδρας, οἷς ἐπιμελὲς
[8, 23]   λογισμοῦ σώφρονος ἐξετάζεις, οὓς ἀμύνεσθαί  τε   καὶ τιμωρεῖσθαί σοι προσῆκεν, οὐδὲ
[8, 56]   ἐπιχορηγηθῆναι τὰς εἰς τὸν νεών  τε   καὶ τὸ ξόανον δαπάνας, ἕτερον
[8, 3]   ἤκουσε ταῦθ´ Τύλλος, ὑπερηγάσθη  τε   καὶ τὸν παρόντα καιρὸν τῆς
[8, 41]   ἐρημίας ἔχουσαι τρέφετε ἀξίως ὑμῶν  τε   καὶ τοῦ γένους· οἷς θεοὶ
[8, 2]   τοῖς ἀνδράσι κατὰ σφᾶς, Μαρκίῳ  τε   καὶ Τύλλῳ, κινεῖν ἐδόκει τὸν
[8, 22]   καθεζόμενος ἅμα τοῖς ἐπιφανεστάτοις Οὐολούσκων  τε   καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων, ἔνθα
[8, 85]   αἰχμάλωτοι ἐλήφθησαν. ὅσοι δὲ τούτων  τε   καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους
[8, 67]   ἐνέκειντο, ἐκ δὲ τῶν πλαγίων  τε   καὶ τῶν κατόπιν οἱ ἱππεῖς,
[8, 90]   δὲ δῆμος ἐκ τῶν πρεσβυτέρων  τε   καὶ τῶν πεῖραν ἤδη δεδωκότων
[8, 81]   μὲν αὐξάνοντες τὴν ἀριστοκρατίαν θρασύτεροί  τε   καὶ ὑπεροπτικώτεροι τῶν δημοτικῶν ἐγεγόνεσαν·
[8, 36]   Οὐολοῦσκοι καὶ τῆς τῶν συμμάχων  τε   καὶ ὑπηκόων {γῆς} καὶ καταλυσάμενοι
[8, 68]   δεῖν αὐτοὺς τὰ τῶν κεκρατημένων  τε   καὶ ὑπηκόων ποιήσαντας, τότε διαλέγεσθαι
[8, 69]   τις χώρα δημοσία πολλὴ παρημελημένη  τε   καὶ ὑπὸ τῶν εὐπορωτάτων κατεχομένη,
[8, 30]   χρυσόν, πολὺν δ´ ἄργυρον ἀνδράποδά  τε   καὶ ὑποζύγια καὶ βοσκήματα καὶ
[8, 12]   ἐλεύθερα, πολλὰ δ´ ἀνδράποδα, βοῶν  τε   καὶ ὑποζυγίων καὶ τῶν ἄλλων
[8, 87]   ἐν ἀλλοτρίοις κτήμασι, τούτων ἄγοντές  τε   καὶ φέροντες τὰ παρεσκευασμένα πρὸς
[8, 22]   μάλιστ´ ἐκεῖνος ἠσπάζετο, περὶ διαλύσεώς  τε   καὶ φιλίας διαλεξομένους. ἦσαν δ´
[8, 68]   μεμονωμένους ἑαυτοὺς εἶδον, ὑπὲρ εἰρήνης  τε   καὶ φιλίας διελέγοντο πρὸς τὸν
[8, 71]   ἦν στῖφος ἑκατέρῳ τῶν παρακολουθούντων  τε   καὶ φυλακὴν τῷ σώματι παρεχόντων
[8, 25]   καὶ ἥρωας καὶ δαίμονας πόλιν  τε   καὶ χώραν ἀπολαῦσαι τῆς τῶν
[8, 86]   ἀγῶνος καὶ ἅμα ἐφ´ ἁρπαγήν  τε   καὶ ὠφέλειαν. ἐπεὶ δὲ προσβαλόντες
[8, 51]   πάσας τιθεῖσα τὰς ἐμαυτῆς ἡδονάς  τε   καὶ ὠφελείας· ὧν ἔψευσάς με
[8, 70]   καὶ πλησίον σφῶν κείμενον βλάπτειν  τε   καὶ ὠφελεῖν τὰ μέγιστα ἱκανώτατον
[8, 74]   μέλλοντα καὶ γνώμας τὰς καλλίστας  τε   καὶ ὠφελιμωτάτας ἀποδεικνύμενον βέβαιόν τε
[8, 5]   γὰρ ἁπάντων ἀνθρώπων εἰδέναι, πῇ  τε   κάμνει τὰ τῆς πόλεως πράγματα
[8, 65]   ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι ἀναγκάσῃ· τῷ  τε   κάμνοντι αὐτὸς παρεβοήθει μέρει ἀεί,
[8, 47]   οἶκον, ὃν ἐγὼ κέκτημαι, τιμάς  τε   καρποῦσθαι τὰς ἐμάς, καὶ δόξης
[8, 76]   εἰς τὸν δῆμον εἰσενεχθὲν τόν  τε   Κάσσιον ἔπαυσε τῆς δημαγωγίας, καὶ
[8, 2]   πολλῶν χρημάτων σφόδρα λαμπρούς, ἀφίξονταί  τε   κατὰ θέαν ἐπὶ τούτους πολλοὶ
[8, 87]   ὑποσχέσεις ἐψεύσαντο πρὸς αὐτούς· συνιόντες  τε   κατὰ πλῆθος ἐπὶ τοὺς δημάρχους
[8, 12]   ὡς ἄν τις ὑπέλαβεν  τε   καταγραφὴ τῶν στρατιωτῶν ἐγίνετο, καὶ
[8, 80]   ἐστι παρ´ ἐκείνοις ἀδίκημα. οἵ  τε   καταλῦσαι τὸ ἔθος τοῦτ´ ἐπιβαλόμενοι
[8, 86]   δόξαν ἀπέβαλον. ἀκούοντες γὰρ παρά  τε   κατασκόπων καὶ τῶν ἐκ τοῦ
[8, 21]   ἔξωθεν προσγένοιτο. Ῥωμαῖοι δὲ τῶν  τε   κεκρατημένων ἤδη πόλεων τὸν ὄλεθρον
[8, 23]   τὰ φίλια τοῖς πολεμίοις, νόμους  τε   κινεῖς φύσεως ἀκινήτους καὶ τὰ
[8, 91]   πόλεμον οὐκ ἐῶντες ἐκφέρειν τῆς  τε   κληρουχίας ὑπομιμνήσκοντες τοὺς δημοτικούς, ἧς
[8, 89]   οὐθὲν ἔτι ἦν χρῆσθαι, τοῦ  τε   κόπου, ὃς δι´ ὅλης ἡμέρας
[8, 90]   ταῖς πρότερον ἀρχαῖς ἐπανορθώσασθαι, τόν  τε   κόσμον τοῦ πολιτεύματος, ὃν βούλεται,
[8, 67]   ἦν καὶ ὁπλισμοῖς ὁμοιότροπον, τάξεώς  τε   κόσμῳ καὶ μάχης ἐμπειρίᾳ κατά
[8, 20]   χρόνος τῆς τειχομαχίας πολὺς τοῦ  τε   κρατήσειν τῆς πόλεως ἄπορος ἅπασιν
[8, 21]   φιλίᾳ καὶ δεομένων βοηθείας, τοῦ  τε   Λαουινίου τὸν περιτειχισμὸν ὀρρωδοῦντες ἐν
[8, 82]   ὅπλα. δ´ ὕπατος τήν  τε   λείαν, ὅσῃ ἐπέτυχε, καὶ τὰ
[8, 22]   τόπους τῆς πόλεως κατελαμβάνοντο, γυναῖκές  τε   λελυμέναι τὰς κόμας ἐπὶ τὰ
[8, 18]   ἔτι δὲ πλείους κατατραυματίσαντες τούς  τε   λοιποὺς αἰσχρῶς ἀναγκάσαντες φυγεῖν ἀνέστρεψαν
[8, 87]   ὑπὲρ δὲ τῶν μετιόντων τούς  τε   λόχους ἐκάλεσε καὶ τὰς ψήφους
[8, 89]   εἰς τοῦτο συνέτεινεν, ὡς οἵ  τε   μάντεις καὶ οἱ τῶν ἱερῶν
[8, 17]   ἐν ἑορταῖς καὶ εὐπαθείαις τόν  τε   Μάρκιον ἀγάμενοι καὶ ὑμνοῦντες διετέλουν,
[8, 17]   γῆν ἠνείχοντο δῃουμένην ὁρῶντες, αὐχήματός  τε   μεγάλου ἐνεπίμπλαντο καὶ ἐν ἐλπίδι
[8, 9]   τῷ δὲ Μαρκίῳ ψηφίζονται βουλῆς  τε   μετουσίαν ἐν ἁπάσῃ πόλει καὶ
[8, 9]   εἶναι τῷ πλημμελοῦντι φύσει. ἠξίουν  τε   μὴ καταστῆσαι σφᾶς εἰς ἀνάγκην
[8, 54]   σκηνὴν ἀπῄει κελεύσας ἀκολουθεῖν τήν  τε   μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ
[8, 44]   παιδία, προηγεῖται δ´ αὐτῶν  τε   μήτηρ καὶ γυνὴ αὐτοῦ
[8, 47]   γενομένην ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον πατρίδα  τε   νέμειν, ἣν ἐγὼ νέμω, καὶ
[8, 87]   τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν ὕπατοι  τε   νεώτερος ἀδελφὸς τοῦ προθέντος τὰς
[8, 34]   καὶ πατρίδα τὴν ἀπαρνησαμένην, φύσεώς  τε   νόμους ἀνακαλῇ καὶ περὶ τῶν
[8, 90]   δὲ λαβόντα τὴν ἐξουσίαν τούς  τε   νοσοποιοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἐξελεῖν,
[8, 22]   ἐπιόντα φόβον. ὡς δ´  τε   νὺξ παρῆλθε καὶ τῆς ἐπιούσης
[8, 68]   καὶ μέτρια ἐκέλευσεν αὐτοῖς ἀργύριόν  τε,   κατ´ ἄνδρα τοῖς στρατιώταις
[8, 41]   γόνασι τὰ τέκνα αὐτοῦ στενούσας  τε   οἷα εἰκὸς καὶ ἀνακλαιομένας τὴν
[8, 26]   πᾶσαν ἐπίκουρον ἥξειν προσδέχου· στρατηγοί  τε   οἷος σὺ καὶ πρεσβύτεροι καὶ
[8, 44]   πύλας· οἱ δ´ ὕπατοι ζεύγη  τε   ὀρικὰ καὶ ἁμάξας καὶ τἆλλα
[8, 35]   ἐὰν ἀποδῶσι Ῥωμαῖοι Οὐολούσκοις χώραν  τε   ὅσην αὐτοὺς ἀφῄρηνται καὶ πόλεις
[8, 15]   ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως ἰδίους ἐκπέμπειν  τε,   ὅταν αὐτοὶ ἐκπέμψωσι δύναμιν. ἐν
[8, 43]   οἰκίας στενωποὺς ὄχλου. ἔπειθ´  τε   Οὐαλερία πάλιν ἑτέρας ἐξέτεινε μακρὰς
[8, 61]   καὶ ἐξηλάσθη πρὸς αὐτῶν· τῆς  τε   Οὐολούσκων στρατηγίας εὐθὺς ἅμα τῷ
[8, 20]   κάλλιστα καὶ πλεῖστα ἄγων, χρήμασί  τε   παμπόλλοις, ὧν ἐγκρατὴς ἐγένετο· ἦν
[8, 25]   τῶν αὐτῶν φιλεῖ διαμένειν, νεμεσᾶταί  τε   πάντα ὑπὸ θεῶν τὰ ὑπερέχοντα,
[8, 34]   ἔργοις δηλοῦται τούτων ἑκάτερον, φιλοῦμέν  τε   πάντες τὰ ὠφελοῦντα καὶ μισοῦμεν
[8, 67]   κρατίστης βάσεως ἐρρίπτουν ἡμιθανεῖς. περιειστήκει  τε   πάντοθεν τοῖς Οὐολούσκοις τὸ δεινόν·
[8, 28]   μνησικακῶν τῇ σεαυτοῦ πατρίδι· τύχην  τε   πάντων αἰτίαν ἡγησάμενος ὧν πέπονθας
[8, 59]   χαμαὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν οἵ  τε   παραγενόμενοι τῷ πάθει καὶ οἱ
[8, 46]   μηθὲν ἔτι οὖσαι κατελειπόμεθα, συνεχῶς  τε   παραγινομέναις πρὸς ἡμᾶς καὶ παραμυθουμέναις
[8, 52]   τε καὶ πολιτίδων τιμὴ ζώσῃ  τε   παρακολουθοῦσα τὸν βίον εὐδαίμονα ποιήσει,
[8, 19]   καὶ μετὰ πολλῆς προθυμίας ἀγοράς  τε   παρασχόντων τῇ δυνάμει καὶ χρήματα
[8, 67]   ἑτέρου κέρως ἐπειδὴ τὸ δεξιόν  τε   παρερρηγμένον εἶδον καὶ τὸν αὐτὸν
[8, 88]   ἐγεγόνει ταῦτα διὰ ταχέων, ἀμφοτέροις  τε   παρέστη τοῖς ἡγεμόσι τῶν δυνάμεων
[8, 4]   μεῖζον ἐξαίροντες τὰ γενόμενα, ἠγανάκτει  τε   πᾶσα πόλις καὶ κατέχειν τὴν
[8, 80]   τυράννων ὄντες υἱοὶ τύχωσιν, ἐάν  τε   πατροκτόνων, ἐάν τε προδοτῶν,
[8, 53]   ὥσπερ ἄρτι προσιούσῃ μοι τούς  τε   πελέκεις ἀπέθετο καὶ τὰς ῥάβδους
[8, 44]   χάρακος ἔγνω σὺν ὀλίγοις, τούς  τε   πελέκεις, οὓς προηγεῖσθαι τῶν στρατηγῶν
[8, 25]   μεγάλας. μὲν οὖν ἀπολογεῖσθαί  τε   περὶ ἡμῶν αὐτῶν εἴχομεν καὶ
[8, 28]   τὰ οἰκεῖα, καὶ κόμισαι μητρός  τε   περιβολὰς προσηνεστάτας καὶ γυναικὸς {τε}
[8, 20]   ἐώθουν βίᾳ τοὺς ὑφισταμένους· φόνος  τε   πλεῖστος αὐτόθι τῶν Οὐολούσκων ἐγένετο
[8, 86]   συμμάχων, οἱ δὲ πολέμιοι τῷ  τε   πλήθει τῷ σφετέρῳ εἰκῆ πίσυνοι
[8, 86]   σωθήσεσθαι ἐλπὶς ἦν, ἀνελόμενοι ταφάς  τε   ποιησάμενοι τῶν σφετέρων νεκρῶν, εἰς
[8, 35]   κατέχουσιν ἀνακαλεσάμενοι τοὺς ἐποίκους, φιλίαν  τε   ποιήσωνται πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸν
[8, 78]   ἐν ταῖς πόλεσι νέων ἀπόρρητά  τε   ποιούμενοι βουλευτήρια καὶ πολλὰ πρὸς
[8, 17]   ὑμνοῦντες διετέλουν, ὡς εἴη τά  τε   πολέμια δεινότατος ἀνθρώπων καὶ στρατηγός,
[8, 58]   τιμιώτερος ὑπ´ αὐτῶν ἔσται, τόν  τε   πόλεμον, ὅπως ἂν βούληται, καταλύσασθαι
[8, 14]   ὑπ´ ἐκείνων κατεσκευάσθαι λεγόντων τόν  τε   πόλεμον οὐ κοινὸν ἅπασιν, ἀλλὰ
[8, 21]   ἠναντιοῦτο ἔξω Λαουινίου, ἣν πρώτην  τε   πόλιν οἱ σὺν Αἰνείᾳ κατάραντες
[8, 60]   φίλων, ὁπότε γνοίη, προχειρότατος, τά  τε   πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς χείρων τῶν
[8, 68]   τρίτον τότ´ ἀποδειχθεὶς ὕπατος, τάς  τε   πολιτικὰς καὶ τὰς συμμαχικὰς ἀναλαβόντες
[8, 5]   πολιτῶν πονηροῖς χρησάμενοι προστάταις ἄλλα  τε   πολλὰ ἐξύβρισαν, καὶ τελευτῶντες καταλύειν
[8, 84]   πρὶν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν παρακλήσει  τε   πολλῇ καὶ ἐπικελεύσει χρησάμενος, ἐκέλευσε
[8, 59]   ἀνδρὸς ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν βοή  τε   πολλὴ κωλύουσα τοὺς λόγους ἐκ
[8, 45]   ῥηθὲν ἐδέξατο ὡς δὴ περιουσίᾳ  τε   πολλῇ τῶν δικαίων πρὸς τὴν
[8, 81]   καὶ τίσι δεήσει νεμηθῆναι. συνῄεσάν  τε   πολλοὶ κατὰ συστροφὰς περὶ τῆς
[8, 48]   οὔτ´ ἔλαττον, ὡς ἐξ ἄλλων  τε   πολλῶν πάρεστί σοι καταμαθεῖν καὶ
[8, 21]   τῷ Μαρκίῳ τὴν ἀνάγκην, ταῖς  τε   πρεσβείαις ἐνοχλούμενοι ταῖς ἀφικνουμέναις ὡς
[8, 43]   ὑπεριδοῦσι τῶν νενομισμένων ὁσίων περί  τε   πρεσβείας καὶ ἱκεσίας δόξειε μηκέτι
[8, 80]   τύχωσιν, ἐάν τε πατροκτόνων, ἐάν  τε   προδοτῶν, μέγιστόν ἐστι παρ´
[8, 31]   ἀπορήσει τὸ μισοῦν αἰτίας. ἥξει  τε   πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐγκλήμασι καὶ
[8, 55]   οἱ ἱερομνήμονες ἐξηγῶνται, συντελεσθῆναι, θυσίας  τε   προσάγεσθαι δημοτελεῖς καταρχομένης τῶν ἱερῶν
[8, 65]   ταῖς πρὶν ἀριστεύειν μάχαις, τά  τε   σημεῖα τῶν λόχων, ὅσοι μὴ
[8, 16]   τοὺς νέμοντας θεράποντας λαμβάνει τόν  τε   σῖτον τὸν ἐπὶ ταῖς ἅλωσιν
[8, 7]   ἀσφαλὲς ἔχω. καὶ ἂν θεός  τε   συλλαμβάνῃ καὶ τὰ ὑμέτερα ὡς
[8, 87]   καὶ σὺν δίκῃ βοηθῶν αὐτός  τε   σὺν τοῖς ὅπλοις ἦλθεν εἰς
[8, 15]   τοῖς δ´ ὑπάτοις ἐφῆκαν στρατόν  τε   συναγαγεῖν ἐκ καταλόγου καὶ τὴν
[8, 57]   πρότερον εἴρηταί μοι, κύριος τοῦ  τε   συναγαγεῖν ἐκκλησίαν καὶ τοῦ καλεῖν,
[8, 78]   τυραννίδος παρείχοντο πίστεις, ὡς χρήματά  τε   συνενέγκαιεν αὐτῷ Λατῖνοι καὶ Ἕρνικες
[8, 81]   ὡς προδεδωκότας τὸ κοινόν· ἐκκλησίαι  τε   συνεχεῖς ὑπὸ τῶν τότε δημάρχων
[8, 71]   λόγον. ἐπειδὴ δ´ ἐπαύσατο  τε   συνύπατος αὐτοῦ Οὐεργίνιος πολλὴν ἐποιήσατο
[8, 18]   πόλεως ἐπέτρεψε τοῖς στρατιώταις τά  τε   σώματα ἐξανδραποδίσασθαι καὶ τὰ χρήματα
[8, 66]   παρῄει σύμμαχος τοῖς πολεμίοις, οἵ  τε   τῇ προτέρᾳ παραταξάμενοι μάχῃ πεφεύγασιν,
[8, 67]   κατεκόπησαν. οἱ δ´ ἐν μέσῃ  τε   τῇ φάλαγγι τεταγμένοι καὶ ἐπὶ
[8, 40]   καὶ παραλαβοῦσα μετὰ σεαυτῆς Οὐολουμνίαν  τε   τὴν ἀγαθὴν γυναῖκα καὶ τοὺς
[8, 34]   παρ´ αὐτῶν ὑπάρξῃ χάρις, πόλιν  τε   τὴν γειναμένην ἡμᾶς, ὅταν μὲν
[8, 9]   βέβαιον ἀπέφαινον, εἰ κομίσαιντο γῆν  τε   τὴν ἑαυτῶν καὶ πόλεις, ἃς
[8, 6]   ἔργοις, ὅταν ἔργων δέῃ. χάριν  τε   τὴν μεγάλην ὑμῖν οἶδα τῆς
[8, 3]   καταλαμβάνεται τοὺς ὑπάτους ὑπὲρ ἀσφαλείας  τε   τῆς αὐτὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ
[8, 29]   καὶ βέβαιοι διεμείνατε φίλοι μητρός  τε   τῆς ἐμῆς κηδόμενοι καὶ γυναικὸς
[8, 9]   εἶπεν. οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι λέγοντός  τε   τοῦ ἀνδρὸς ἔτι δῆλοι ἦσαν
[8, 89]   ἦν ἐργάσασθαι λαμπρὸν διὰ μῖσός  τε   τοῦ ὑπάτου καὶ ὀργήν, ἣν
[8, 36]   κινδύνοις φυλάττουσα πόλις κατά  τε   τοὺς ὀθνείους καὶ τοὺς ἐμφυλίους
[8, 80]   ἂν οἱ πατέρες ἀδικήσωσιν, ἐάν  τε   τυράννων ὄντες υἱοὶ τύχωσιν, ἐάν
[8, 69]   τῶν αὐτῶν φιλανθρώπων μετέχειν, τῇ  τε   ὑπεροψίᾳ τοῦ ἀνδρὸς ἀχθόμενοι, ὃς
[8, 85]   ἐπιόντας ἐκλεξάμενος. ἔνθα ὑπομένων τούς  τε   ὑπὸ τραυμάτων κάμνοντας ἀνεκτᾶτο θεραπείαις,
[8, 81]   ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ λῃστηρίοις  τε   ὑπὸ τῶν πλησιοχώρων πόλεων καὶ
[8, 78]   δεινότατος ὅμοια δράσῃ Μαρκίῳ τά  τε   φίλια διαβάλλων καὶ τὰ ἐχθρὰ
[8, 28]   τε περιβολὰς προσηνεστάτας καὶ γυναικὸς  {τε}   φιλοφροσύνας ἡδίστας καὶ τέκνων ἀσπασμοὺς
[8, 74]   αὐτὸν καὶ θαυμάζων διατελῶ τοῦ  τε   φρονίμου καὶ τῆς γενναιότητος, ἣν
[8, 89]   ἐφαίνετο δηλωτικὰ θείου χόλου κατά  τε   φωνὰς καὶ ὄψεις ἀήθεις. πάντα
[8, 86]   δὲ προσβαλόντες τῷ λόφῳ τόν  τε   χάρακα περιέστησαν καὶ τὰ περισταυρώματα
[8, 66]   τὴν δύναμιν Ἀκύλλιος τόν  τε   χάρακα τῶν πολεμίων αἱρεῖ μεστὸν
[8, 35]   δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ σήν  τε   χάριν, Μηνύκιε, καὶ τῶν
[8, 17]   τὴν τῶν ἀντιπάλων ἰσχύν, θυσίας  τε   χαριστηρίους τοῖς θεοῖς ἐποιοῦντο καὶ
[8, 70]   συλλαβόμενος, πρόνοιαν αὐτοῦ ποιήσασθαι, τήν  τε   χώραν αὐτῷ νείμαντας, ὅση πολέμῳ
[8, 13]   τῶν ὅλων κίνδυνον ἐπιτρέπειν, τήν  τε   χώραν αὐτῶν ἐπιόντα πορθεῖν καὶ
[8, 13]   ἐνθάδε ὑπομένοντα φυλακὴν ποιεῖσθαι τῆς  τε   χώρας καὶ τῶν πόλεων, μὴ
[8, 11]   Τύλλον τε καὶ Μάρκιον δυνάμεις  τε   ψηφίζονται καταγράφειν καὶ χρήματ´ εἰσφέρειν
[8, 84]   τοῦ ἀγῶνος ἑκάτεροι χρώμενοι· ἦν  τε,   ὡς καὶ πρότερον ἔφην, παραπλήσιος
[8, 25]   κεκομίσθαι τὴν περιμάχητον πατρίδα ἄρχειν  τε   ὥσπερ σοι προσῆκεν ἀρχόντων καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009