Alphabétiquement     [«   »]
Οὐιεντανοὶ 2
Οὐιεντανοῖς 2
Οὐιεντανῶν 3
οὐκ 114
οὐκέτ´ 1
οὐκέτι 6
οὐκοῦν 2
Fréquences     [«    »]
110 αὐτῶν
110
114 ἦν
114 οὐκ
117 τ´
135 γὰρ
140 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οὐκ


Livre, Chap.
[8, 88]   καὶ πληγαί, καὶ τὸ νικᾶν  οὐκ   ἀεὶ παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἔμενε·
[8, 57]   βαρεῖ´ ἀφικομένη τήν τ´ ἀνάπαυλαν  οὐκ   ἀηδῶς ἐδέξατο τοῦ πολέμου καὶ
[8, 61]   φιλοσόφων, ὅτι μεσότητές εἰσιν, ἀλλ´  οὐκ   ἀκρότητες αἱ τῶν ἠθῶν ἀρεταί,
[8, 27]   ἄρξαντας ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν· δυεῖν  οὐκ   ἂν ἁμάρτοις θατέρου, πρὸς
[8, 5]   οὔτε προσήκουσα περὶ ἐμοῦ, ὡς  οὐκ   ἂν ἄτερ αἰτίας ἀληθοῦς καὶ
[8, 79]   διατιθέναι, τοῖς πατράσιν ἀποδέδοται. ὥστ´  οὐκ   ἂν δήπου τὴν τοῦ πατρὸς
[8, 10]   καὶ βαρβάρους εἰδότες αὐτῷ χρωμένους  οὐκ   ἂν ἐνδοίημεν ὑμῖν μαλακὸν οὐδὲν
[8, 32]   γνωσθεῖσα παλιμπροδοσία. τίς δ´  {οὐκ}   ἂν ἐπαινέσειέ με ἀκούσας, ὅτι
[8, 35]   βουλήν, ὅτι τούτων τῶν κακῶν  οὐκ   ἂν ἔχοιεν αἰτιάσασθαι Μάρκιον, ἀλλὰ
[8, 5]   γινώσκειν περὶ τῆς ἐμῆς συμφορᾶς,  οὐκ   ἂν ὑπελάμβανον ἀναγκαῖον εἶναι περὶ
[8, 86]   τέλος ἀγών. Ῥωμαῖοι γὰρ  οὐκ   ἂν ὑπέμειναν ἔτι προελθεῖν ἐκ
[8, 35]   αἰσχρὸν δὲ τῶν ἀλλοτρίων περιεχομένους  οὐκ   ἀναγκαῖον πόλεμον ὑπομένειν, ἐν
[8, 34]   ὠφελοῦντα καὶ μισοῦμεν τὰ βλάπτοντα,  οὐκ   ἀνθρώπων τινῶν ἡμῖν τόνδε θεμένων
[8, 91]   καὶ μείναντες ἡμέρας συχνάς, ἐπειδὴ  οὐκ   ἀντεξῆγον οἱ πολέμιοι τὰς δυνάμεις,
[8, 86]   Ῥωμαίους εἰς μάχην, οἱ δ´  οὐκ   ἀντεξῄεσαν. ὡς δὲ τοῦτ´ εἶδον
[8, 49]   σπάνιοι δή τινές εἰσιν, οἷς  οὐκ   ἀντέπνευσε πρὸς τὴν δοκοῦσαν ἀρετὴν
[8, 69]   ὃς ὑπὸ τῆς βουλῆς τιμηθεὶς  οὐκ   ἀντετίμησεν αὐτὴν τοῖς ἴσοις, οὐδὲ
[8, 86]   ὀλίγα μὲν τοὺς πολεμίους καὶ  οὐκ   ἄξια λόγου ἐργασάμενοι, πλείω δ´
[8, 27]   ὑπομεῖναι. ἆρά γε μικρὰ καὶ  οὐκ   ἄξια λόγου ταῦτ´ εἶναί σοι
[8, 71]   ἐνθυμούμενος, ὅτι μικρόν τι καὶ  οὐκ   ἄξιον ἔσται λόγου τὸ ἐκ
[8, 69]   καὶ δι´ ὑποψίας αὐτὸν ἐλάμβανον  οὐκ   ἀξιοῦντες τῆς ἴσης τιμῆς τοῖς
[8, 21]   ἀλλ´ οἱ πατρίκιοι ἠναντιώθησαν αὐτοῖς  οὐκ   ἀξιοῦντες τῶν δεδικασμένων λύειν οὐθέν.
[8, 87]   καὶ λόγοι τῶν πενεστάτων στασιώδεις  οὐκ   ἀξιούντων οὔτε βουλῆς δόγμασιν ὑπηρετεῖν
[8, 51]   χρόνος, τιμωρὸν καὶ σύμμαχον ἔχουσα  οὐκ   ἀξιῶ, Μάρκιε, μόνη τιμῶν, ἃς
[8, 79]   ἔσχον. κατὰ μὲν δὴ τοῦτ´  οὐκ   ἀξιῶ, ὥσπερ ἔφην, προβεβλῆσθαι τὸν
[8, 47]   σοῦ φροντίς, τὰς γηροβοσκοὺς  οὐκ   ἀπέδωκα χάριτας, ἐντετηκυῖα τοῖς σπλάγχνοις
[8, 46]   μετ´ ἐμοῦ τὰς ἱκεσίας αὐτῶν  οὐκ   ἀπεστράφημεν, ἀλλ´ ὑπεμείναμεν, ὡς ἠξίουν
[8, 29]   χρήσιμοι, καὶ μετὰ τὴν φυγὴν  οὐκ   ἀπεστράφητέ με καταφρονήσει τῆς τότε
[8, 32]   με ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι. καὶ  οὐκ   ἀπέχρη αὐτοῖς τοῦτο ποιήσασι μόνον
[8, 64]   τῆς χώρας ἐγένοντο διὰ λῃστηρίων,  οὐκ   ἀπὸ κοινῆς γνώμης γεγονέναι λέγουσιν,
[8, 60]   νέων, ἐγκρατής, τά τε δίκαια  οὐκ   ἀπὸ νόμου μᾶλλον ἀνάγκης διὰ
[8, 16]   συμμάχων κρύφα συνελάμβανον τοῖς Οὐολούσκοις  οὐκ   ἀπὸ ψηφισμάτων οὐδ´ ἀπὸ κοινοῦ
[8, 49]   μεγάλα ποιεῖς τοῖς λόγοις ἀεί.  οὐκ   ἀποδέδωκας οὖν αὐτοῖς πολλὰς καὶ
[8, 8]   εἴτε καὶ ἀμφότερα, φράσω καὶ  οὐκ   ἀποκρύψομαι. πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν
[8, 8]   ἂν ἔτι αὐτὰ πολεμοῦντες  οὐκ   ἀπολήψεσθαι. κράτιστος δ´ καιρὸς
[8, 24]   τῶν ἀναιτίων φείδεσθαι καὶ φιλίων,  οὐκ   ἄρα τὰ προσήκοντα ἀνδρὶ ἀγαθῷ
[8, 65]   ὡς ἐξ ἐφόδου χειρωσομένους· ὧν  οὐκ   ἀσφαλῆ τὴν προθυμίαν οὐδ´ ἐν
[8, 71]   φθόνον, ὅτι τῆς φιλανθρωπίας ταύτης  οὐκ   αὐτοὶ ἦρξαν οἱ τοῦ δήμου
[8, 51]   γὰρ ἔχεις ταῦτ´ ἐμά, καὶ  οὐκ   ἀφαιρήσεταί με ταῦτ´ οὐθεὶς οὔτε
[8, 72]   τῶν δημάρχων, Γάϊος Ῥαβολήιος, ἀνὴρ  οὐκ   ἄφρων, τήν τε διχοστασίαν τῶν
[8, 75]   τὰ δημόσια, τοῖς δὲ συμμάχοις  οὐκ   ἐᾷ, τῶν κοινῶν τῶν
[8, 24]   κατακαίεις καὶ ἀνατρέπεις καὶ σεβασμῶν  οὐκ   ἐᾷς τυγχάνειν τῶν νομίμων; τί
[8, 86]   πολιορκοῦσι τὸ φρούριον. ὡς δ´  οὐκ   ἐγίνετο αὐτῷ θυομένῳ τε καὶ
[8, 45]   παρὰ τῇ μητρί μου καὶ  οὐκ   ἐγκαταλιποῦσα τὴν ἐρημίαν αὐτῆς ἔμοιγε
[8, 29]   ἐκ τειχομαχίας ἑάλω τις, ἧς  οὐκ   ἐγὼ πρῶτος ἐπέβην μόνος
[8, 35]   μέν, Μηνύκιε, λέγειν, ὅτι  οὐκ   ἐγὼ τούτου κύριος οὐδὲ πρὸς
[8, 87]   συμμαχίαν. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις  οὐκ   ἐδόκει καιρὸς ἁρμόττων εἶναι πολέμου
[8, 73]   μὲν οὖν πρῶτος ἐρωτηθεὶς γνώμην  οὐκ   εἴα συγχωρεῖν τῷ δήμῳ τὴν
[8, 19]   τῶν κτήσεων, κομίζοιντο, αὐλίζεσθαί τ´  οὐκ   εἴα τὴν δύναμιν ἐν ταῖς
[8, 76]   ἀναρριπιζομένην ἐκ τῶν πενήτων στάσιν  οὐκ   εἴασε περαιτέρω προελθεῖν. ~Τῷ δ´
[8, 18]   καὶ οἱ Βωλανοὶ τὴν ἀπάτην  οὐκ   εἰδότες ἐδίωκον ἄχρι πολλοῦ. ἐπεὶ
[8, 71]   νόμους διδάσκοντες τὸν δῆμον, ὡς  οὐκ   εἴη δίκαιον, διὰ πολλῶν
[8, 25]   καθόδου ψήφισμα φερόμενον ὑφ´ ἡμῶν  οὐκ   εἰς μακράν. ~Ἀγαθὰ μὲν δὴ
[8, 70]   δημοτικόν· καὶ ταῦτ´ ἔφη ποιήσειν  οὐκ   εἰς μακράν. διαλύσας δὲ τὴν
[8, 72]   διχοστασίαν τῶν ὑπάτων ὑπέσχετο παύσειν  οὐκ   εἰς μακράν, καὶ τῷ δήμῳ
[8, 31]   ἄλλοις ἐγκλήμασι καὶ ταυτὶ φερόμενα  οὐκ   εἰς μακράν, ὅσα ἐν τῷ
[8, 26]   τὸ πλῆθος, ὅσοι παρὰ πάσαις  οὐκ   εἰσὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσι. μεγίστη
[8, 42]   φιλεῖν, τὰ δὲ σώσαντα ἀδικεῖν;  οὐκ   εἰσὶν οὗτοι μητρὸς ὑγιαινούσης λόγοι
[8, 66]   ὅπλων, καὶ τοὺς τραυματίας αὐτῶν  οὐκ   ἐλάττους ὄντας τῶν πεφευγότων λαμβάνει,
[8, 52]   ἀμφοτέροις ἡμῖν ἀξιοῦσα λαβεῖν καὶ  οὐκ   ἐμαυτῆς ἴδιον μόνης. σοί τε
[8, 29]   πολεμίων ἐκ παρατάξεως ἐγένετο, ἧς  οὐκ   ἐμὲ αἰτιώτατον γενέσθαι πάντες οἱ
[8, 49]   ἐξελασθεὶς αὐτὸς ἐκ τῆς πατρίδος,  οὐκ   ἐμνησικάκει πρὸς τοὺς ἐκβαλόντας αὐτόν,
[8, 7]   ὢν πολίτης γέγονα, γῆν τ´  οὐκ   ἐν ἠδίκημαι φίλην, ἀλλ´
[8, 79]   ἐκόσμησεν, ἀπείθειαν δ´ ἐπικαλῶν, ὅτι  οὐκ   ἐν ἐτάχθη φρουρίῳ ἔμεινεν,
[8, 80]   οἱ δ´ ἀειφυγίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ  οὐκ   ἐνδεχομένης τῆς φύσεως χρηστοὺς παῖδας
[8, 31]   τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ πολιτεύομαι;  οὐκ   ἔνεστ´ ἄλλως εἰπεῖν. ἔπειτ´ ἀναφανήσεταί
[8, 91]   τῆς Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι, ὅτι  οὐκ   ἐξ αὐτῶν εἴησαν οἱ προνομεύοντες
[8, 12]   καταδρομὴ τῆς χώρας, καὶ ἔγνωσαν  οὐκ   ἐξ ἴσου γεγονυῖαν ἅπασι τὴν
[8, 26]   τὸ παρὰ τὰ δεινὰ εὔτολμον  οὐκ   ἐξ ἴσου παραγίνεσθαι φιλεῖ τοῖς
[8, 90]   καλοῖεν ὡς ἀρχαιρεσιάσοντα τὸν δῆμον,  οὐκ   ἐπέτρεπον οἱ ὕπατοι τὴν ἐξουσίαν
[8, 24]   πρὸς τοῦτο, ὡς οἶσθα, καὶ  οὐκ   ἐπετρέψαμεν οὔτε γνώμης οὔτε λόγων
[8, 37]   πρὸς ταῦτα λέγειν τῶν ἀνδρῶν  οὐκ   ἐπέτρεψεν, ἀλλ´ ἀπιέναι τὴν ταχίστην
[8, 61]   τὸ γὰρ πρᾳὺ καὶ φαιδρὸν  οὐκ   ἐπῆν αὐτοῦ τοῖς τρόποις, οὐδὲ
[8, 40]   χρόνον κίνδυνος ὀξὺς ὢν  οὐκ   ἐπιδέχεται. ~Ἡ μὲν δὴ ταῦτ´
[8, 41]   ἑαυτοῦ νενόμικεν, οὐ γράφων οὐθέν,  οὐκ   ἐπιστέλλων, οὐ τὰ περὶ ἡμᾶς
[8, 35]   καὶ παῖδας ὑμῶν ἐλεῶν, οἷς  οὐκ   ἐπιτηδείοις οὖσι τὰ πατέρων καὶ
[8, 81]   φέρειν· ἀπειλαῖς χρησάμενοι πολλαῖς ὡς  οὐκ   ἐπιτρέψοντες τοῖς ἀνασείουσι τὸ πλῆθος,
[8, 81]   τῇ βουλῇ περὶ τῆς κληρουχίας  οὐκ   ἔπραττον οἱ ὕπατοι, δέον αὐτοὺς
[8, 28]   καὶ δικαίων οὐθείς, αὐτοῖς τ´  οὐκ   ἔσῃ τίμιος, οἷς εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος
[8, 87]   δι´ αἰσχύνης ἔχων ἐπὶ συμφοραῖς  οὐκ   εὐσχήμοσιν εἰς τὴν πόλιν εἰσελθεῖν
[8, 50]   θεῶν καὶ εἰς συμφορὰς καταστρέφοντας  οὐκ   εὐτυχεῖς. αὐτοὶ γὰρ δὴ πρῶτον
[8, 61]   δαίμων τὰς ἀρετὰς χαρισάμενος ἑτέρας  οὐκ   εὐτυχεῖς κῆράς τε καὶ ἄτας
[8, 69]   οὐ μικρὰν ἤγειρεν, ἐξ ἧς  οὐκ   εὐτυχὲς τὸ τέλος αὐτῷ συνέβη.
[8, 54]   δάκρυα εἶπε· Νικᾷς, μῆτερ,  οὐκ   εὐτυχῆ νίκην οὔτε σεαυτῇ οὔτ´
[8, 87]   τις ἐξ αὐτῶν Γάϊος Μαίνιος  οὐκ   ἔφη προδώσειν τοὺς δημοτικούς, οὐδ´
[8, 87]   τὸν ἐν χερσὶν ὄντα πόλεμον,  οὐκ   ἔφη προσέξειν αὐτοῖς τὸν νοῦν,
[8, 3]   ἱεροῖς τε καὶ δημοσίοις τόποις  οὐκ   ἔχοντες καταγωγὰς ἐν οἰκίαις τε
[8, 87]   Γαλατίᾳ τὰ στρατόπεδα κατέχοντα ὡς  οὐκ   ἔχοντες, ὅποι τράπωνται, κατέφυγον.
[8, 43]   τε καὶ γονάτων ἁπτόμεναι, ὥστ´  οὐκ   ἔχουσα, τι πάθῃ πρὸς
[8, 53]   σοι συμβήσεται διὰ ταῦτα παθεῖν,  οὐκ   ἔχω λέγειν, μαντεύομαι δ´ οὐδὲν
[8, 50]   κεκρατημένοις ἀποκρίσεις δούς. ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἔχω, πῶς ἐπαινέσω ταῦτα τὰ
[8, 91]   πολλοὶ ἦσαν οἱ τὸν πόλεμον  οὐκ   ἐῶντες ἐκφέρειν τῆς τε κληρουχίας
[8, 89]   πλῆθος τῶν ἐμπεπηγότων βελῶν, καὶ  οὐκ   ἐώντων ὑπομένειν τὰς προσβολάς, τετραμμένων
[8, 61]   τὰ πρῶτα φέρεσθαι παρ´ αὐτοῖς,  οὐκ   ἠβουλήθη, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα τὰ
[8, 51]   πολλὰς γηροβοσκοὺς ἐλπίδας ἐμαυτῇ καταλιπεῖν,  οὐκ   ἠβουλήθην, ἀλλ´ ἔμεινα ἐπὶ τῆς
[8, 6]   ἃς οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπῴκισαν,  οὐκ   ἠβουλήθην, ἐφ´ ὑμᾶς δὲ κατέφυγον,
[8, 4]   πόλις καὶ κατέχειν τὴν ὀργὴν  οὐκ   ἠδύνατο· διαπρεσβευομένη δ´ ἄλλη πρὸς
[8, 16]   ἅπαντα ὑπήκουε προθύμως ἑκούσιά τ´  οὐκ   ἦν, οἷα συνάρασθαι τοῦ πολέμου,
[8, 54]   ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντες Οὐολούσκων  οὐκ   ἠνέσχοντο τὴν ἀήθειαν τῆς ὄψεως,
[8, 25]   τιμῶν νομίμων ἀμοίρους; ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἠξίουν ἄνδρα, ὅτῳ φροντὶς ὁποσηοῦν
[8, 37]   τινος ὀττείας πατρίου, ὧν  οὐκ   ἠξίουν οἱ τότ´ ἄνθρωποι καθάπερ
[8, 30]   καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν  οὐκ   ἠξίωσα, ἀλλ´ ἀνεπίφθονον ὡς μάλιστα
[8, 61]   ἐπιβουλαῖς καὶ ὄχλων ἀμαθίαις σκοπόν,  οὐκ   ἠξίωσεν, ἀλλ´ ὑπεύθυνον οἰόμενος δεῖν
[8, 56]   τὸν νοῦν ἔχουσαι τηνικαῦτα ἔτυχον,  οὐκ   ἰδοῦσαι τὸ φθεγγόμενον, τι
[8, 35]   τά τ´ ἆθλα ἐπιδείκνυτε αὐτοῖς  οὐκ   ἴσα κατορθοῦσί τε καὶ μὴ
[8, 62]   καὶ οὐδαμῇ οὐθὲν ἔτι ἐστίν,  οὐκ   οἶδ´ ὅπως μακαρίους ὑπολάβω τοὺς
[8, 49]   χερσὶν αὐτῶν ἐπισπείσῃς; ἐγὼ μὲν  οὐκ   οἴομαι. εἷς ἔτι μοι καταλείπεται
[8, 72]   μέρος τὸ κατὰ τοὺς συμμάχους  οὐκ   οἰόμενος δεῖν ἰσομοίρους ἡμῖν Ἕρνικάς
[8, 45]   καὶ θεῖναι χαμαί, μητρὸς ὑψηλότερον  οὐκ   οἰόμενος δεῖν τόπον ἔχειν, οὐδ´
[8, 57]   ἐποίει τότε, καὶ συναγαγὼν χεῖρα  οὐκ   ὀλίγην κατηγόρει τοῦ ἀνδρὸς ψευδῆ
[8, 57]   αὐτὸν ἑταιρίαν ἐξ ἁπάσης πόλεως  οὐκ   ὀλίγην. τούτῳ δ´ ἄρα ἐδέδοκτο
[8, 88]   δὲ συμπλεκομένων ἀλλήλοις ἀπέθνησκόν τ´  οὐκ   ὀλίγοι καὶ τραυματίαι πλείους ἐγίνοντο.
[8, 12]   καὶ τῶν ἄλλων βοσκημάτων χρῆμα  οὐκ   ὀλίγον· σῖτός θ´ ὅσος ἐγκατελήφθη
[8, 88]   καὶ διὰ μέσου χρόνος  οὐκ   ὀλίγος ἐγένετο φόβῳ τῶν ἐπιχειρήσεων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009