Alphabétiquement     [«   »]
πολεμιωτάτου 1
πόλεμοι 1
πολέμοις 5
πόλεμον 45
πόλεμος 1
πολέμου 38
πολεμοῦν 1
Fréquences     [«    »]
44 αὐτὸν
44 αὐτοὺς
44 ὑπὲρ
45 πόλεμον
48 οὐδὲ
50 αὐτοῦ
50 μοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

πόλεμον


Livre, Chap.
[8, 47]   Λατίνοις, διαλύσομαι τὸν πρὸς αὐτοὺς  πόλεμον·   ἄλλως δ´ οὔ. ὑμεῖς μὲν
[8, 61]   εὐθὺς ἅμα τῷ διαλῦσαι τὸν  πόλεμον   ἀπαλλαγῆναι παρὸν καὶ μετενέγκασθαι τὴν
[8, 82]   τάξιν αὐτοῖς ἀπέδωκε τὴν εἰς  πόλεμον   ἁρμόττουσαν. τοῖς δὲ Οὐολούσκοις σὺν
[8, 78]   καὶ τὰ ἐχθρὰ συνιστὰς καὶ  πόλεμον   ἄσπειστον ἐπαγάγῃ τῇ πατρίδι. τοῦτο
[8, 46]   ἀνδράσιν αὐτῶν ἀξιοῦσι διαλύσασθαι τὸν  πόλεμον   αὐθάδεις καὶ σκληρὰς ἔδωκας ἀποκρίσεις,
[8, 40]   οὐ δυνηθέντα ὑπ´ ἐκείνων διασκεδασθῆναι  πόλεμον   αὐταὶ διελύσαμεν· ἐκείνων τ´ ἀληθῶς
[8, 40]   τὸν συστάντα Ῥωμύλῳ πρὸς Σαβίνους  πόλεμον   αὐταὶ πρεσβευσάμεναι διελύσαντο καὶ συναγαγοῦσαι
[8, 47]   κοινὸν αὐτῶν μήτε προκαταλύσεσθαι τὸν  πόλεμον,   ἐὰν μὴ Οὐολούσκοις ἅπασι δοκῇ.
[8, 7]   γενόμενοι κοινὸν ἐξενέγκητε κατ´ αὐτῶν  πόλεμον.   ἐὰν οὖν τἀναντία ὑμεῖς ἀντιφιλοτιμούμενοι
[8, 2]   ὅσιον καὶ δίκαιον ἐπιφέρειν τὸν  πόλεμον,   ἐγὼ σὺν πολλῇ φροντίδι ἀνεύρηκα.
[8, 91]   ἐλπίδι ἐξηπάτηντο, καὶ κοινὸν ἀποφαίνοντες  πόλεμον,   εἰ κοινῇ χρήσεται γνώμῃ πᾶσα
[8, 91]   βουλῆς τὸν μὲν πρὸς Αἰκανοὺς  πόλεμον   εἰς ἕτερον ἀναβαλομένης χρόνον, παρὰ
[8, 1]   ἔμφρονος ἐνστήσονται πρὸς αὐτοὺς τὸν  πόλεμον.   ἐλογίζετο μὲν οὖν, ὡς εἰ
[8, 55]   συνιούσας ἐπιτελεῖν ἐν τὸν  πόλεμον   ἔλυσαν ἡμέρᾳ. μέντοι βουλὴ
[8, 33]   τῆς πατρίδος οὐχ ὅσιον ἐγὼ  πόλεμον   ἐνεστησάμην, ἅπαντα χρῆν ἐναντία μοι
[8, 11]   τοῦ ἔθνους προειπεῖν Ῥωμαίοις τὸν  πόλεμον.   ἔπειθ´ αἱροῦνται στρατηγοὺς αὐτοκράτορας τοῦ
[8, 58]   τῶν πεπραγμένων αὐτῷ κατὰ τὸν  πόλεμον,   ἔπειτ´, ἐὰν ἅπασι δόξῃ Οὐολούσκοις,
[8, 21]   τόδε τὸ φρούριον ἁλώσεται τὸν  πόλεμον   ἐπὶ σφᾶς ἥξειν εὐθὺς οἰόμενοι,
[8, 36]   χαριζόμενος τοῖς ἐχθροῖς καταλελοιπέναι τὸν  πόλεμον.   ἐπιβαλὼν δὲ τῇ καλουμένῃ Λογγόλᾳ
[8, 2]   ἔφη, καὶ διὰ τάχους τὸν  πόλεμον   ἐπιφέρῃς, τοῦ λελύσθαι τὰς σπονδὰς
[8, 16]   ἀποστάσεως, ἅμα τῷ συστῆναι τὸν  πόλεμον   εὐθὺς ἐλθόντες ὡς τοὺς Οὐολούσκους
[8, 25]   νῦν ἁπάντων κράτιστα καταλύσασθαι τὸν  πόλεμον·   τε γὰρ βουλὴ πᾶσα
[8, 55]   γὰρ ἦν λύσασα τὸν  πόλεμον   ἡμέρα. ἐνιαυτῷ δ´ ὕστερον ἑτέρῳ
[8, 38]   εἰρήνην ἄγειν, προσδέχεσθαι τὸν  πόλεμον   ἥξοντα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ
[8, 27]   ἔργων, ἐὰν σφαλῇς κατὰ τὸν  πόλεμον   καὶ μὴ πάντα ὑπάρξῃ, τί
[8, 54]   δι´ ἃς ἔμελλε λύειν τὸν  πόλεμον,   καὶ πολλὰ τῶν στρατιωτῶν δεηθεὶς
[8, 17]   πολλοῦ παρασκευασάμενοι τὰ εἰς τὸν  πόλεμον   καὶ τὰ ἐκ τῆς χώρας
[8, 26]   μάχαις, ὁσάκις ἡμῖν ἐτόλμησαν εἰς  πόλεμον   καταστῆναι· ὥστε σὺν τοῖς χείροσιν
[8, 2]   καὶ Τύλλῳ, κινεῖν ἐδόκει τὸν  πόλεμον.   μὲν οὖν Τύλλος αὐτίκα
[8, 58]   ὑπ´ αὐτῶν ἔσται, τόν τε  πόλεμον,   ὅπως ἂν βούληται, καταλύσασθαι συγχωρησάντων
[8, 28]   τολμήσεις προσάγειν τοῖς τείχεσι τὸν  πόλεμον·   οὐ γὰρ δὴ φείσονται τῶν
[8, 14]   ἐκείνων κατεσκευάσθαι λεγόντων τόν τε  πόλεμον   οὐ κοινὸν ἅπασιν, ἀλλὰ σφίσι
[8, 87]   ἠξίου, τὸν ἐν χερσὶν ὄντα  πόλεμον,   οὐκ ἔφη προσέξειν αὐτοῖς τὸν
[8, 91]   καὶ πολλοὶ ἦσαν οἱ τὸν  πόλεμον   οὐκ ἐῶντες ἐκφέρειν τῆς τε
[8, 26]   ἀνάγκην νυνὶ διὰ τόνδε τὸν  πόλεμον,   πάντα γὰρ ὑπὸ δέους κοινοῦ
[8, 36]   ὑπηκόων {γῆς} καὶ καταλυσάμενοι τὸν  πόλεμον   πρέσβεις ἀποστείλωσι τοὺς διαλεξομένους περὶ
[8, 35]   ποιησάμενοι, διαλύσομαι πρὸς αὐτοὺς τὸν  πόλεμον,   πρότερον δὲ οὔ. ταῦτ´ οὖν
[8, 79]   μετὰ ταῦτα Μάλλιος τὸν Γαλατικὸν  πόλεμον   στρατηγῶν τὸν υἱὸν ἀριστεύοντα κατὰ
[8, 64]   ἄσμενοί τ´ εἰσι δέχεσθαι τὸν  πόλεμον.   Ταῦτα βουλὴ μαθοῦσα ἐψηφίσατο
[8, 51]   κἀγὼ δέομαί σου μὴ ἐπάγειν  πόλεμον   τῇ πατρίδι, καὶ ἐμποδὼν ἵσταμαί
[8, 79]   στρατηγῶν τὸν υἱὸν ἀριστεύοντα κατὰ  πόλεμον   τῆς μὲν ἀνδρείας ἕνεκα τοῖς
[8, 87]   δὴ καὶ τὸν ἐμφύλιον Ῥωμαίων  πόλεμον   τὸν ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἡλικίας,
[8, 35]   τῶν ἀλλοτρίων περιεχομένους οὐκ ἀναγκαῖον  πόλεμον   ὑπομένειν, ἐν καὶ περὶ
[8, 4]   νικῶσα γνώμη κινεῖν τὸν  πόλεμον,   ὡς Ῥωμαίων ἀρξάντων τῆς περὶ
[8, 31]   δὴ πέπεισμαι καὶ διαλυσάμενος τὸν  πόλεμον,   ὥσπερ ἀξιοῦτε, κατελήλυθα, τίς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009