Alphabétiquement     [«   »]
ἑάλω 4
ἑάλων 1
ἑάλως 1
ἐὰν 41
ἐάν 6
Ἐὰν 2
ἐᾷς 1
Fréquences     [«    »]
40 αἱ
40 οἷς
40 πολλὰ
41 ἐὰν
41 με
42 σοι
42 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐὰν


Livre, Chap.
[8, 49]   ἀλλὰ δόξαν αἰσχρὰν οἴσεσθαι δέδοικας,  ἐὰν   παρακαλῶ σε πράττῃς, ὡς
[8, 15]   τὴν πόλιν, τί χρὴ προσδοκᾶν,  ἐὰν   ἀναγκασθῶσιν οἱ πολλοὶ τῶν πατρικίων
[8, 58]   αὐτῷ κατὰ τὸν πόλεμον, ἔπειτ´,  ἐὰν   ἅπασι δόξῃ Οὐολούσκοις, ἀποθήσεσθαι τὴν
[8, 75]   μέρος οὐ κωλύειν τῆς κληρουχίας,  ἐὰν   ἅπασι ταῦτα κράτιστα εἶναι δοκῇ·
[8, 35]   ὑπὸ τῆς πόλεως, τάδε ἀποκρίνομαι·  ἐὰν   ἀποδῶσι Ῥωμαῖοι Οὐολούσκοις χώραν τε
[8, 33]   μοι νῦν τ´ ἀπήντηται καί,  ἐὰν   ἄρα πεισθεὶς ὑμῖν προδῶ τὴν
[8, 8]   λαβεῖν τὰς παρ´ αὐτῶν ἀποκρίσεις.  ἐὰν   γὰρ ταῦτα ποιήσητε, δυεῖν ὧν
[8, 48]   τι ἂν αὐτοῖς ὑπολαμβάνῃς συνοίσειν.  ἐὰν   δ´ ἀντιπράττωσί σοι καὶ τοὺς
[8, 47]   ἔδωκα, πολεμήσω Ῥωμαίοις ἄχρι τέλους.  ἐὰν   δ´ ἀποδιδῶσι τὴν χώραν Οὐολούσκοις,
[8, 73]   ἀναιδεστάτους τε καὶ ὀλίγους κατέχειν·  ἐὰν   δ´ ἀφισταμένους αὐτῆς ὁρῶσι τοὺς
[8, 28]   συμπάντων τὰ ἔσχατα παθεῖν; ~Φέρε,  ἐὰν   δὲ δὴ κατορθώσῃς, τί τὸ
[8, 74]   τινες οὐ δικαίως αὐτὰ καρποῦνται.  ἐὰν   δὲ δημοσιωθέντα ἴδωσι καὶ τὰς
[8, 48]   συμβαίνει τοῖς μεγάλα εὐτυχήσασιν.  ἐὰν   δὲ διδάσκῃς αὐτούς, ὅτι πᾶσα
[8, 47]   τῶν κρατηθέντων ἴδια ἀξιώσουσιν ἔχειν.  ἐὰν   δὲ περιεχόμενοι τῶν μηθὲν αὐτοῖς
[8, 2]   τὸ δαιμόνιον οὐχ ἕξεις εὐμενές·  ἐὰν   δὲ περιμείνῃς, ἕως ἐκεῖνοι τοῦτο
[8, 27]   κατορθῶσαι βλάβας, ἅπτονται τῶν ἔργων,  ἐὰν   δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας, ἀφίστανται.
[8, 39]   ἐν αὐταῖς εἶναι μόναις καταλειπομένην,  ἐὰν   ἐθελήσωσι πράττειν, δεῖ. καί
[8, 75]   συμφέροντα τῆς μετ´ αὐτὴν ἀποδειχθησομένης,  ἐὰν   ἐκείνη γ´, ὥσπερ ἐλπίζομεν, ὁμονοῇ.
[8, 49]   ἡγουμένους καὶ πάντων μέγιστον ἀγαθῶν,  ἐὰν   ἐλευθέρας οἰκῶσι τὰς πατρίδας, οὐ
[8, 24]   ἄλλων, παθεῖν αὐτοὺς εἰκός,  ἐὰν   πόλις ἁλῷ; οὐ τὰ
[8, 46]   ἄλλας συμφορὰς τὰς συμβησομένας αὐταῖς,  ἐὰν   πόλις ἡμῶν ὑπὸ τοῖς
[8, 11]   σὺν ἡμῖν. ὑποδέχομαι δ´ ὑμῖν,  ἐὰν   θεὸς συλλάβῃ, πολλὰς καὶ καλὰς
[8, 53]   δ´ οὐδὲν εὐτυχές. ὅτι δ´  ἐὰν   καὶ τἆλλα πάντα εὐδαιμονῇς, ἔστω
[8, 77]   τῶν ἐκ τοῦ πολέμου λαφύρων,  ἐὰν   κοινὴ γένηται στρατεία, τὴν τρίτην
[8, 49]   μοι καταλείπεται λόγος ἰσχυρὸς μέν,  ἐὰν   λογισμῷ κρίνῃς αὐτόν, ἀσθενὴς δ´,
[8, 36]   ἀνάξιον ποιεῖν τῆς πόλεως, ἀλλ´  ἐὰν   μὲν ἀπέλθωσιν αὐτῶν ἐκ τῆς
[8, 49]   λογισμῷ κρίνῃς αὐτόν, ἀσθενὴς δ´,  ἐὰν   μετ´ ὀργῆς, περὶ τῆς
[8, 33]   πράξεις προῄρημαι καλάς. τί οὖν,  ἐὰν   μεταβάλωμαι καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα
[8, 49]   ἀλλ´ ὀργιεῖσθαί σοι καὶ ἀγανακτήσειν,  ἐὰν   μὴ καὶ τὸ τῆς πατρίδος
[8, 26]   πορευομένοις· οἱ μέν γ´ οὐδέν,  ἐὰν   μὴ κατορθώσωσι, βλάπτονται, τοῖς δ´
[8, 35]   πόλεις τῶν ἠδικημένων προσλαβεῖν βουλομένοις,  ἐὰν   μὴ κρατῶσι, καὶ τὴν ἑαυτῶν
[8, 47]   αὐτῶν μήτε προκαταλύσεσθαι τὸν πόλεμον,  ἐὰν   μὴ Οὐολούσκοις ἅπασι δοκῇ. θεούς
[8, 75]   καὶ ἄξια τῆς ἡγεμονίας πολιτευομένοις,  ἐὰν   μὴ πείθωμεν τοὺς χρησομένους; οὐ
[8, 87]   ἐπιτρέψειν τοῖς ὑπάτοις στρατιὰν καταγράφειν,  ἐὰν   μὴ πρότερον ἀποδείξωσι τοὺς ὁριστὰς
[8, 31]   δὲ τοῖς πολεμίοις παραδέδωκα. ταῦτ´  ἐὰν   οἱ κατήγοροι λέγωσι, τί φήσω
[8, 7]   κοινὸν ἐξενέγκητε κατ´ αὐτῶν πόλεμον.  ἐὰν   οὖν τἀναντία ὑμεῖς ἀντιφιλοτιμούμενοι διατελῆτε
[8, 52]   ἴδιον μόνης. σοί τε γάρ,  ἐὰν   πεισθῇς καὶ μηθὲν ἀνήκεστον ἐξεργάσῃ,
[8, 26]   κατορθώσωσι, βλάπτονται, τοῖς δ´ οὐδέν,  ἐὰν   πταίσωσι, καταλείπεται· καὶ τοῦ σφάλλεσθαι
[8, 27]   καὶ σκόπει πρὸ τῶν ἔργων,  ἐὰν   σφαλῇς κατὰ τὸν πόλεμον καὶ
[8, 47]   τοῖς ἀλλοτρίοις ἀδίκως, ἀλλ´ ἀγαπᾶν,  ἐὰν   τὰ ἑαυτῶν ἔχειν τις αὐτοὺς
[8, 34]   νόμον, οὐδὲ ἀνελούντων ποτὲ αὐτόν,  ἐὰν   τἀναντία αὐτοῖς δοκῇ, ἀλλ´ ὑπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009