Alphabétiquement     [«   »]
τήν 13
τήνδε 2
τηνικαῦτα 1
τῆς 374
τί 21
τι 42
τιθεῖσα 1
Fréquences     [«    »]
343 δὲ
335 τε
272 τὸ
374 τῆς
490 τὴν
526 τῶν
1638 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τῆς


Livre, Chap.
[8, 41]   μήτηρ τὸ νεώτερον εἶχεν ἐπὶ  τῆς   ἀγκάλης· δ´ ἀποστραφεὶς καὶ
[8, 78]   τὸν ἄνδρα ἐπὶ τὸν ὑπερκείμενον  τῆς   ἀγορᾶς κρημνόν, ἁπάντων ὁρώντων ἔρριψαν
[8, 61]   τὴν κατὰ νόμους ὑποσχεῖν δίκην,  τῆς   ἄκρας δικαιοσύνης οὐ καλοὺς ἀπέλαβε
[8, 79]   πατὴρ τοῦ Κασσίου καὶ διὰ  τῆς   ἀκριβεστάτης βασάνου τὸ πρᾶγμα ἐξετάσας
[8, 90]   κατὰ τὰ τιμήματα ἀναδούς, ἐκ  τῆς   ἀμφοτέρων εὐδοκήσεως ἀποδείκνυσιν ὑπάτους, Γάϊον
[8, 25]   φρονήματα καὶ τοὺς ὅρους ἐκβαίνοντα  τῆς   ἀνθρωπίνης φύσεως. ὑπάρχει δέ σοι
[8, 56]   ἀμφοτέρων ἅμα ἐν τῇ πρώτῃ  τῆς   ἀνιερώσεως ἡμέρᾳ, θάτερον τῶν ἀφιδρυμάτων,
[8, 82]   πολλῇ δυνάμει παρόντων ἐξεβοήθουν ἐκ  τῆς   Ἀντιατῶν χώρας τὰ ὅπλα ἁρπάσαντες
[8, 39]   θείῳ τινὶ παραστήματι κινηθεῖσα ἐπὶ  τῆς   ἀνωτάτω κρηπῖδος ἔστη τοῦ νεὼ
[8, 3]   πεισθεῖσιν ἐπικηρύξαι θάνατον, ἐπιμεληθῆναι δὲ  τῆς   ἀπαλλαγῆς αὐτῶν, ἵνα χωρὶς ὕβρεως
[8, 23]   ταῖς τύχαις. κοινὸς γὰρ δὴ  τῆς   ἁπάντων φύσεως οὗτος νόμος,
[8, 81]   τε πολλοὶ κατὰ συστροφὰς περὶ  τῆς   ἀπάτης ἑκάστοτε διαλεγόμενοι, καὶ ἐν
[8, 16]   συνελάμβανε. πρῶτοι δ´ ἦρξαν Αἰκανοὶ  τῆς   ἀποστάσεως, ἅμα τῷ συστῆναι τὸν
[8, 62]   ὑπολάβω τοὺς μηθὲν μὲν ἀπολαύσαντας  τῆς   ἀρετῆς ἀγαθόν, δι´ αὐτὴν δὲ
[8, 29]   πόλιν, ἐν τὰ μὲν  τῆς   ἀρετῆς ἆθλα κακία φέρεται,
[8, 5]   συστάντες οὖν ἐπ´ αὐτὸν οἱ  τῆς   ἀριστοκρατίας ἡγεμόνες ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλον
[8, 52]   καὶ πολὺς ἔπνεις ἐναντιούμενος ὑπὲρ  τῆς   ἀριστοκρατίας τοῖς δημοτικοῖς, ταῦτ´ ἐμοὶ
[8, 44]   τὰ τέκνα, οὔτ´ αἰδοῦς ἔτι  τῆς   ἁρμοττούσης γυναιξὶν ἐλευθέραις καὶ σώφροσι
[8, 54]   μὴ δέχοιντο τὰς διαλλαγάς, ἀφίστασθαι  τῆς   ἀρχῆς αὐτοῖς. γὰρ οὐχ
[8, 3]   πολέμου. ἐπεὶ δὲ καθῆκεν  τῆς   ἀρχῆς καιρός, Ἰουλίου τε καὶ
[8, 54]   φιλίας γῆς ἀπάγειν· ὑποσχόντα δὲ  τῆς   ἀρχῆς λόγον καὶ τὰς εὐεργεσίας
[8, 1]   πολεμικοὶ καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα  τῆς   ἀρχῆς ταύτης παρὰ τοῦ δήμου
[8, 75]   ἐπειδὴ βραχὺς λειπόμενός ἐστι  τῆς   ἀρχῆς τοῖς ὑπάτοις χρόνος, τοὺς
[8, 15]   ἦν δὲ βραχὺς λειπόμενος  τῆς   ἀρχῆς τοῖς ὑπάτοις χρόνος, ὥστ´
[8, 82]   ὄψιν, καὶ τοῦ μὲν κοινοῦ  τῆς   ἀσφαλείας οὐδεμία φροντίς, τῆς δ´
[8, 51]   οὐκ ἠβουλήθην, ἀλλ´ ἔμεινα ἐπὶ  τῆς   αὐτῆς ἑστίας καὶ τὸν αὐτὸν
[8, 30]   ὥσπερ ἐγὼ τὴν Κοριολανῶν, καὶ  τῆς   αὐτῆς ἡμέρας αὐτὸς ἀνὴρ
[8, 3]   τοὺς ὑπάτους ὑπὲρ ἀσφαλείας τε  τῆς   αὐτὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ μηδένα
[8, 91]   ἐπιτυγχάνουσι τοῖς Οὐιεντανοῖς λείαν ἐκ  τῆς   αὐτῶν χώρας ἄγουσι. ταῦτα παρ´
[8, 77]   ἀγαπᾶν ἐχρῆν, εἰ μὴ καὶ  τῆς   αὐτῶν χώρας ἀφαιρέσει τινὶ ζημιωθεῖεν,
[8, 79]   αὐτοῦ ἐγένετο· καταγνούσης δὲ καὶ  τῆς   βουλῆς ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς τὴν
[8, 91]   ἐκύρωσε καὶ δῆμος τὸ  τῆς   βουλῆς δόγμα τῇ Σπορίου Λαρκίου
[8, 76]   γράφεται δὴ μετὰ ταῦτα τὸ  τῆς   βουλῆς δόγμα τοιόνδε· ἄνδρας ἐκ
[8, 5]   λόγους ἐποιούμεθα διὰ παντὸς ἐπὶ  τῆς   βουλῆς ἐλευθέρους οὐ δήμῳ πολεμοῦντες,
[8, 30]   Μηνύκιε, ἀλλὰ πολὺ πρότερον ὑπὸ  τῆς   βουλῆς, κατ´ ἀρχὰς ἐπαίρουσά
[8, 6]   ἐπεχείρησαν ἀπολέσαι, ἔπειτ´ ἔκδοτον παρὰ  τῆς   βουλῆς ἠξίουν ἐπὶ θανάτῳ λαβεῖν·
[8, 37]   ἡμᾶς χρόνου διατετέλεκε. ~Ταῦτα ψηφισαμένης  τῆς   βουλῆς καὶ πρεσβευτὰς ἑτέρους ἑλομένης
[8, 21]   μὴ γενομένου δὲ προβουλεύματος ὑπὸ  τῆς   βουλῆς οὐδὲ τοῖς δημάρχοις ἔτι
[8, 50]   καὶ οὐδὲ τοὺς πεμφθέντας ὑπὸ  τῆς   βουλῆς πρέσβεις φέροντάς σοι τῶν
[8, 5]   ἐφ´ οἷς ἅπαντες μὲν οἱ  τῆς   βουλῆς προεστηκότες ἤχθοντο καί, ὅπως
[8, 69]   τοῦ ἀνδρὸς ἀχθόμενοι, ὃς ὑπὸ  τῆς   βουλῆς τιμηθεὶς οὐκ ἀντετίμησεν αὐτὴν
[8, 29]   τοῖς ἅμα τούτῳ πεμφθεῖσιν ὑπὸ  τῆς   βουλῆς φίλος εἰμὶ καὶ πρόθυμος,
[8, 69]   τοῦτ´ εἶναι σφίσι κύριον. ~Ταῦτα  τῆς   βουλῆς ψηφισαμένης ἀναστρέψας εἰς τὴν
[8, 56]   κακοδαιμονεστέροις εἶναι. ἱστορεῖται τοίνυν, ὅτι  τῆς   βουλῆς ψηφισαμένης ἐκ τοῦ δημοσίου
[8, 55]   αὐταὶ λειτουργὸν τῶν ἱερῶν. ταῦτα  τῆς   βουλῆς ψηφισαμένης ἱέρεια μὲν ὑπὸ
[8, 4]   ἀσφαλείας γένοιτο, τοὺς ὑπάτους. ~Ταῦτα  τῆς   βουλῆς ψηφισαμένης οἱ μὲν ἐκήρυττον
[8, 78]   κοινὰ τῆς πόλεως ἐπιβαλόμενος οὔτε  τῆς   βουλῆς ψηφισαμένης οὔτε τῷ συνυπάτῳ
[8, 24]   τε καὶ ἱερῶν καὶ πόλεως  τῆς   γειναμένης τε καὶ θρεψαμένης τὰ
[8, 74]   διατελῶ τοῦ τε φρονίμου καὶ  τῆς   γενναιότητος, ἣν παρὰ τὰ δεινὰ
[8, 74]   δαπανωμένας, οὐδὲν ὑπολήψονται σφίσι διαφέρειν  τῆς   γῆς τῶν ἐξ αὐτῆς
[8, 54]   τῇ μητρὶ ἀνίστησιν αὐτὴν ἀπὸ  τῆς   γῆς ὀλίγον ἐμπνέουσαν, καὶ περιβαλὼν
[8, 79]   αὐτῆς αἴθριος ἔξω τοῦ νεὼ  τῆς   Γῆς, ὃν ὑστέροις πόλις
[8, 91]   πολέμιοι τὰς δυνάμεις, προνομεύσαντες αὐτῶν  τῆς   γῆς ὅσην ἐδύναντο πλείστην ἀπῆγον
[8, 16]   καὶ ἐγκαθεζόμενος ἡμέρας συχνὰς ἐδῄου  τῆς   γῆς, ὅσην ἐν τῇ πρότερον
[8, 21]   ἠναντιώθη· πότερα πεῖραν αὐτοῦ ποιουμένη  τῆς   γνώμης καὶ τῷ μὴ συγχωρεῖν
[8, 72]   Ἐπεὶ τοίνυν τὸ μὲν ἕτερον  τῆς   γνώμης μέρος ἀμφοτέροις τοῖς ὑπάτοις
[8, 82]   κοινοῦ τῆς ἀσφαλείας οὐδεμία φροντίς,  τῆς   δ´ ἰδίας ἑκάστῳ σωτηρίας πρόνοια.
[8, 91]   Ῥωμαίων γῆς πολλὴν ἠδίκησαν προνομαῖς.  τῆς   δὲ βουλῆς τὸν μὲν πρὸς
[8, 76]   εἰσενεχθὲν τόν τε Κάσσιον ἔπαυσε  τῆς   δημαγωγίας, καὶ τὴν ἀναρριπιζομένην ἐκ
[8, 88]   ~Τότε δ´ οὖν οἱ δημόται  τῆς   δημαρχικῆς ἐξουσίας οὐδὲν ἀπολαύοντες ὑφεῖντο
[8, 71]   ἄξιον ἔσται λόγου τὸ ἐκ  τῆς   δημοσίας γῆς ἐσόμενον ἑκάστῳ λάχος,
[8, 87]   μὴ πρότερον ἀποδείξωσι τοὺς ὁριστὰς  τῆς   δημοσίας γῆς καὶ τὸ περὶ
[8, 74]   οὓς Ἄππιος ἠξίου ὁριστὰς γενέσθαι  τῆς   δημοσίας γῆς, πάνυ εὐδοκῶ. πολλὴν
[8, 78]   μὲν δόσις ἦν τοῖς πολίταις  τῆς   δημοσίας χώρας, ἔργῳ δ´ ἀφαίρεσις,
[8, 81]   καὶ ὡς ἄριστον ἀπολωλεκότες φύλακα  τῆς   δημοτικῆς μερίδος πολλὴν ἄνοιαν ἑαυτῶν
[8, 77]   Κάσσιον καὶ τολμήσαντα τοὺς περὶ  τῆς   διανομῆς εἰσηγήσασθαι νόμους εἰσήγγειλαν εἰς
[8, 23]   οὐδὲ μετριάζεις περὶ τὴν ἀνάπραξιν  τῆς   δίκης, ἀλλ´ ἐν ταὐτῷ τίθεσαι
[8, 30]   ὅτι τὸ προβούλευμα τὸ περὶ  τῆς   δίκης ἐγένετο, καὶ ἡνίκα Οὐαλέριος
[8, 78]   τῇ πατρίδι. τοῦτο τὸ τέλος  τῆς   δίκης λαβούσης ἀγαγόντες οἱ ταμίαι
[8, 78]   ὥστ´ οὐδ´ ἐν τῷ τιμήματι  τῆς   δίκης μετρίᾳ ὀργῇ ἐχρήσατο πρὸς
[8, 90]   κατὰ γνώμην ἐδόκει κεχωρηκέναι τὰ  τῆς   διχοστασίας. ~Ἐπὶ τῆς τούτων ἀρχῆς
[8, 70]   ἀεὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας καὶ  τῆς   δόξης αὐτῇ φθονοῦντας, εἰς φιλότητα
[8, 81]   ἐγεγόνεσαν· οἱ δ´ ἐν ἀφανεῖ  τῆς   δόξης φερόμενοι καὶ βίου εἰς
[8, 83]   τὴν νεότητα, μέρει μέν τινι  τῆς   δυνάμεως ἐπὶ τὰς Ἑρνίκων τε
[8, 8]   καὶ μηχανᾶσθαι δεήσει, τοῖς ἡγεμόσι  τῆς   δυνάμεως ἐπιτρέψατε διανοεῖσθαι. πρόθυμον γὰρ
[8, 15]   ἑαυτῶν στρατιὰν καταγράφειν καὶ ἡγεμόνας  τῆς   δυνάμεως ἰδίους ἐκπέμπειν τε, ὅταν
[8, 67]   ἐπὶ Οὐολούσκους, ὅσον ἦν κράτιστον  τῆς   δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν εἰς τὴν
[8, 35]   λόγος, ἀλλ´ ἐγὼ στρατηγός εἰμι  τῆς   δυνάμεως, πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης
[8, 64]   τῆς νεότητος ἀθρόας· ἡγεῖσθαι δὲ  τῆς   δυνάμεως ταύτης Αὖλον Σεμπρώνιον Ἀτρατῖνον,
[8, 2]   ὑπισχνεῖτο ποιήσειν φίλους ἀρξάμενος ἀπὸ  τῆς   ἑαυτοῦ πατρίδος· καὶ οὐδεμίαν ἐψεύσατο
[8, 77]   προελθεῖν. ~Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ  τῆς   ἑβδομηκοστῆς καὶ τετάρτης ὀλυμπιάδος ἐνεστώσης,
[8, 68]   μὲν πρότεροι, καὶ θᾶττον οὗτοι  τῆς   εἰρήνης ἔτυχον ἀργύριόν τε δόντες,
[8, 1]   κινδύνους καταστῆναι πολέμου καταρραγέντος ἐκ  τῆς   ἐκείνων ἀρχῆς, δι´ ὧν
[8, 11]   ὑπάρξει πᾶσαν ὅσην ἂν βουλώμεθα  τῆς   ἐκείνων χώρας καταδραμεῖν. ~Ἀποδεξαμένων δὲ
[8, 11]   τῷ πολέμῳ. μελλούσης δὲ διαλύεσθαι  τῆς   ἐκκλησίας ἀναστὰς Μάρκιος ἔφησεν·
[8, 40]   Μαρκίου γυνὴ Οὐολουμνία πλησίον καθημένη  τῆς   ἑκυρᾶς ἐθαύμασέ τε καὶ εἶπε·
[8, 43]   τοὺς θεοὺς ἐπικαλεσάμεναι συλλαβέσθαι σφίσι  τῆς   ἐλπίδος ἀπῄεσαν ἐκ τῆς οἰκίας
[8, 75]   μὴ τυγχανόντων ἀποτίσειαν οἱ ψευσθέντες  τῆς   ἐλπίδος καὶ τὰ ὁμολογηθέντα μὴ
[8, 33]   πηλίκον οἴεσθε εἶναι τεκμήριον εὐσεβείας  τῆς   ἐμῆς; εἰ γὰρ δὴ κατὰ
[8, 29]   ἐν πολέμοις ἔργων οὐθὲν ἄνευ  τῆς   ἐμῆς εἴτ´ εὐτολμίας εἴτ´ εὐτυχίας
[8, 41]   καὶ τὰ παιδία ταῦτα παραμύθια  τῆς   ἐμῆς ἐρημίας ἔχουσαι τρέφετε ἀξίως
[8, 87]   ἐμφύλιον Ῥωμαίων πόλεμον τὸν ἐπὶ  τῆς   ἐμῆς ἡλικίας, ὃς μέγιστος τῶν
[8, 29]   βέβαιοι διεμείνατε φίλοι μητρός τε  τῆς   ἐμῆς κηδόμενοι καὶ γυναικὸς καὶ
[8, 5]   ὑμᾶς ἅπαντας ὅμοια γινώσκειν περὶ  τῆς   ἐμῆς συμφορᾶς, οὐκ ἂν ὑπελάμβανον
[8, 47]   τὰς ἐμάς, καὶ δόξης ἀπολαύειν  τῆς   ἐμῆς, τοὺς αὐτοὺς ἡγουμένην φίλους
[8, 5]   μάλιστα οἴομαι δεῖν πρῶτον ὑπὲρ  τῆς   ἐμῆς φυγῆς ἐν κοινῷ πρὸς
[8, 13]   εἴτε τῆς ὑπερορίου στρατιᾶς εἴτε  τῆς   ἐνθάδε ὑπομενούσης ἐθέλεις στρατηγεῖν. ταῦτα
[8, 65]   πολεμίους, ἵνα τὸ δέος αὐτοὺς  τῆς   ἐννόμου τιμωρίας, εἰ μὴ ἀνασώσαιντο
[8, 2]   τῆς παρανομίας. δὲ τρόπος  τῆς   ἐξαπάτης, ὃν ἐγὼ τέως μὲν
[8, 55]   τοῦ Μαρκίου πείσασα συλλαβέσθαι σφίσι  τῆς   ἐξόδου. θυσίαν δὲ πρώτην αἱ
[8, 43]   συνεκάλουν τὴν βουλὴν καὶ περὶ  τῆς   ἐξόδου τῶν γυναικῶν, εἰ συγχωρητέον
[8, 90]   αὐτοῦ πεπονθὼς εἴασε τυχεῖν ταύτης  τῆς   ἐξουσίας τὸ δεύτερον, μισῶν τὸν
[8, 13]   εἰδὼς καὶ ἐπιτυχὲς ἐπέτρεψεν ἐκείνῳ  τῆς   ἔξω στρατιᾶς ἄρχειν. ~Καὶ
[8, 85]   γίνεται, τοῖς πολεμίοις ὄκνον  τῆς   ἐπὶ πλέον διώξεως παρέσχεν οὐ
[8, 90]   καὶ τῶν πεῖραν ἤδη δεδωκότων  τῆς   ἐπιεικείας τοὺς προνοησομένους τοῦ κοινῇ
[8, 3]   μετὰ τοῦτ´ ἐκφέρει τὴν περὶ  τῆς   ἐπιθέσεως τῆς κατεψευσμένης μήνυσιν. ἐδόκει
[8, 22]   τε νὺξ παρῆλθε καὶ  τῆς   ἐπιούσης ἡμέρας τὸ πλεῖστον, καὶ
[8, 43]   παρὰ πολλῶν λόγοι, καὶ μέχρι  τῆς   ἑσπέρας διετέλεσαν τι χρὴ
[8, 2]   δεξιὰν Τύλλος καὶ ἀπὸ  τῆς   ἑστίας ἀναστήσας θαρρεῖν τ´ αὐτὸν
[8, 1]   τοῦ ἀνδρὸς γίνεται καθεζόμενος ἐπὶ  τῆς   ἑστίας. διηγησάμενος δ´ αὐτῷ τὰς
[8, 1]   τάχιστον αὐτοχειρίᾳ τε καὶ ἐπὶ  τῆς   ἑστίας τῆς σεαυτοῦ καθιερεύσας τὸν
[8, 82]   ὡς καὶ πρότερον εἴρηταί μοι,  τῆς   ἐσχάτης ψήφου κύριος ἦν. ~Παραλαμβάνουσι
[8, 59]   πολλὴ κωλύουσα τοὺς λόγους ἐκ  τῆς   ἑταιρίας τῆς περὶ τὸν Τύλλον
[8, 43]   ὄντος ἐπιταραχθεῖσα· τοῦ δὲ Μαρκίου  τῆς   εὐσεβείας, ὅτι πολέμιος ὢν ἐπιστεύετο
[8, 70]   τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ἀεὶ δὲ  τῆς   ἡγεμονίας καὶ τῆς δόξης αὐτῇ
[8, 63]   δέος παραστησόμενον. στασιάσαντες δὲ περὶ  τῆς   ἡγεμονίας κατ´ ἀλλήλων τὰ ὅπλα
[8, 70]   τυχὼν τὸ Σαβίνων ἔθνος ἀντιποιούμενον  τῆς   ἡγεμονίας μάχῃ νικήσας ὑπήκοον ἠνάγκασε
[8, 75]   τὰ καλὰ πολιτεύματα καὶ ἄξια  τῆς   ἡγεμονίας πολιτευομένοις, ἐὰν μὴ πείθωμεν
[8, 67]   διέμενον οὖν ἐπὶ πλεῖστον χρόνον  τῆς   ἡμέρας ἀγχωμάλως αἱ φάλαγγες ἀγωνιζόμεναι,
[8, 41]   ἀνὴρ ἀπὸ ταύτης, Οὐολουμνία,  τῆς   ἡμέρας, ἀλλ´ εὐτυχοίης ἕτερον ἄνδρα
[8, 54]   τὰ παιδία, ἔνθα τὸν λοιπὸν  τῆς   ἡμέρας χρόνον σκοπούμενος σὺν αὐταῖς,
[8, 6]   τε τὴν μεγάλην ὑμῖν οἶδα  τῆς   θ´ ὑποδοχῆς μου καὶ ἔτι
[8, 56]   τὸ δηλῶσαι τὴν γενομένην ἐπιφάνειαν  τῆς   θεοῦ κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον
[8, 2]   αὐτὸν ἐκέλευσεν, ὡς μηδὲν ἀνάξιον  τῆς   ἰδίας ἀρετῆς πεισόμενον καὶ πολλὰς
[8, 44]   ταὐτὸν ἥξειν, πάντ´ ἀπέθετο τὰ  τῆς   ἰδίας παράσημα ἀρχῆς. τοσαύτη περὶ
[8, 56]   γυναῖκες ἐν ἔθει κατεστήσαντο τῇ  τῆς   ἱερείας χρησάμεναι γνώμῃ, τῷ ξοάνῳ
[8, 65]   τὸ δεξιὸν κέρας αὐτὸς ἡγούμενος  τῆς   ἴλης. οἱ δ´ ὀλίγον τινὰ
[8, 69]   ὑποψίας αὐτὸν ἐλάμβανον οὐκ ἀξιοῦντες  τῆς   ἴσης τιμῆς τοῖς συγγενέσι Λατίνοις
[8, 72]   ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν τοὺς μετέχοντας  τῆς   ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν ἐπικυρωθῇ
[8, 70]   αὐτῇ φθονοῦντας, εἰς φιλότητα συνήγαγε  τῆς   ἰσοπολιτείας μεταδούς, ὥστε μηκέτι ἀντίπαλον,
[8, 58]   ἦν οὐδετέρῳ βιάσασθαι τὸν ἕτερον  τῆς   ἰσοτίμου ἀρχῆς ἀξιώσει κρατυνόμενον. ὡς
[8, 80]   τοῦτο Ῥωμαίοις ἐπιχώριον γέγονεν ἕως  τῆς   καθ´ ἡμᾶς διατηρούμενον ἡλικίας, ἀφεῖσθαι
[8, 31]   αὐτὸ πρῶτον ἔγκλημα ποιούμενος, ὅτι  τῆς   καθόδου δι´ ἐκείνου τυχὼν οὐ
[8, 54]   δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε· περὶ μὲν  τῆς   καθόδου μήτε τὴν βουλὴν τέλος
[8, 29]   τὸν δῆμον ἐπὶ ταῖς ἐλπίσι  τῆς   καθόδου, παύσασθε διαλεγόμενοι. πάνυ γὰρ
[8, 25]   ὅπλων, ἥξει σοι τὸ περὶ  τῆς   καθόδου ψήφισμα φερόμενον ὑφ´ ἡμῶν
[8, 72]   λέξον ἡμῖν, πότερα θάτερον ἀκυροῖς  τῆς   Κασσίου γνώμης μέρος τὸ κατὰ
[8, 73]   φθονοῦντες ἡμῖν, τήν τ´ ἐπιθυμίαν  τῆς   κατ´ ἄνδρα διανομῆς τῶν ἀγρῶν
[8, 21]   δήμαρχοι νόμον εἰσφέρειν ὑπὲρ ἀκυρώσεως  τῆς   καταδίκης ἐβούλοντο· ἀλλ´ οἱ πατρίκιοι
[8, 3]   ἐκφέρει τὴν περὶ τῆς ἐπιθέσεως  τῆς   κατεψευσμένης μήνυσιν. ἐδόκει τοῖς ἀνδράσιν
[8, 89]   τοὺς πατρικίους ἐπὶ τῷ φενακισμῷ  τῆς   κληρουχίας. αὐτοὶ δ´ οἱ στρατιῶται
[8, 75]   καθ´ ἡμᾶς μέρος οὐ κωλύειν  τῆς   κληρουχίας, ἐὰν ἅπασι ταῦτα κράτιστα
[8, 75]   τὸ ὑμέτερον ψήφισμα, περὶ  τῆς   κληρουχίας ἐξοίσετε, καὶ τἆλλα, ὅσα
[8, 71]   τὸ πλῆθος, καὶ τοὺς ὑπὲρ  τῆς   κληρουχίας λόγους εἰσέφερε, καὶ πολὺς
[8, 81]   τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ περὶ  τῆς   κληρουχίας οὐκ ἔπραττον οἱ ὕπατοι,
[8, 75]   Οὐεργίνιον, ἥντινα γνώμην ἔχει περὶ  τῆς   κληρουχίας, πότερα τοῖς μὲν πολίταις
[8, 87]   ἐξουσίᾳ πειθαρχεῖν, ὅτι τὰς περὶ  τῆς   κληρουχίας ὑποσχέσεις ἐψεύσαντο πρὸς αὐτούς·
[8, 87]   δημοσίας γῆς καὶ τὸ περὶ  τῆς   κληρουχίας ψήφισμα γράψαντες εἰς τὸν
[8, 59]   αὐτοκρατορικὴν ἔχοντα ἐσθῆτα, καὶ πρὸ  τῆς   κλίνης αὐτοῦ φέρεσθαι κελεύσαντες λάφυρά
[8, 34]   τἀναντία αὐτοῖς δοκῇ, ἀλλ´ ὑπὸ  τῆς   κοινῆς φύσεως ἐξ ἅπαντος τοῦ
[8, 17]   ~Οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι τὸ μέγεθος  τῆς   κομιζομένης λείας ὁρῶντες καὶ περὶ
[8, 89]   ἦν ἀδίκημα ἀληθές, αὐτὴν μὲν  τῆς   κορυφῆς ἀφελόμενοι τὰ στέμματα καὶ
[8, 71]   τῶν δημάρχων καὶ πρόφασιν ποιουμένων  τῆς   κωλύσεως εὐπρεπῆ τὴν Ἑρνίκων τε
[8, 12]   Τύλλος ὀλίγον ὕστερον ἐκ  τῆς   Λατίνων χώρας πολλὰς ἐπαγόμενος ὠφελείας·
[8, 52]   κακοδαίμονας οἰκεῖν, οὐδὲ τὸ λεγόμενον  τῆς   Λήθης πεδίον, ἀλλ´ μετέωρος
[8, 82]   ἐκ τοῦ πεδίου. τὸ γὰρ  τῆς   λοχίτιδος ἐκκλησίας κῦρος ἐν ταῖς
[8, 40]   γυναῖκας ἐπορεύοντο ἐπὶ τὴν οἰκίαν  τῆς   Μαρκίου μητρὸς ἀθρόαι. ἰδοῦσα δ´
[8, 39]   ἐπαγόμεναι βαδίζωμεν ἐπὶ τὴν Οὐετουρίας  τῆς   Μαρκίου μητρὸς οἰκίαν· καὶ πρὸ
[8, 65]   τάξει καὶ τὰ σημεῖ´ ἀράντων  τῆς   μάχης, ἀντεξῆγε καὶ αὐτὸς τὴν
[8, 29]   βίᾳ κατιόντας ἠγωνιζόμεθα. ἐκ ταύτης  τῆς   μάχης ἀριστείοις ἀνεδούμην ὑπὸ τοῦ
[8, 86]   ἐάσαντες, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη  τῆς   μάχης διασπάσαντες κατὰ πολλὰ μέρη
[8, 79]   τὸν υἱὸν ἀριστεύοντα κατὰ πόλεμον  τῆς   μὲν ἀνδρείας ἕνεκα τοῖς ἀριστείοις
[8, 43]   ἔξοδον μέγιστον ἀμφοῖν ἐγκώμιον ἔχουσα,  τῆς   μὲν βουλῆς τοῦ φρονίμου, ὅτι
[8, 70]   οὗ κεφάλαια ἦν ταῦτα· ὅτι  τῆς   μὲν πρώτης ὑπατείας τυχὼν τὸ
[8, 75]   φρονιμώτερον ἂν καταμάθοι τὰ συμφέροντα  τῆς   μετ´ αὐτὴν ἀποδειχθησομένης, ἐὰν ἐκείνη
[8, 35]   ἤδη τὰ μέλλοντα. ~Περὶ δὲ  τῆς   μετριότητος, ἐφ´ ἣν παρακαλεῖτέ με,
[8, 45]   γῆν. ὡς δὲ τῶν ἀσπασμῶν  τῆς   μητρὸς ἅλις εἶχε, τὴν γυναῖκα
[8, 53]   ἄρχειν αὐτῷ προσῆκεν, ὑπὸ δὲ  τῆς   μητρὸς ἄρχεσθαι· οὕτω καὶ νῦν
[8, 44]   καὶ τὰς ῥάβδους, ὅταν ἐγγὺς  τῆς   μητρὸς γένηται, καταστεῖλαι. ταῦτα δὲ
[8, 73]   ἀγρῶν ἐπανήσουσι μαθόντες, ὅτι λυσιτελεστέρα  τῆς   μικρᾶς ἑκάστῳ μερίδος κοινὴ
[8, 64]   αἰφνίδιος πολεμίων γένηται ἔφοδος ἐξεστρατευμένης  τῆς   νεότητος ἀθρόας· ἡγεῖσθαι δὲ τῆς
[8, 19]   ὅλης ἡμέρας, καὶ οὐδὲ τὸν  τῆς   νυκτὸς ἀναπαυσάμενοι χρόνον ἐκλιπεῖν ἠναγκάσθησαν
[8, 64]   ἀφαιρεθέντος ἐκείνου καὶ τεθνηκότος ἐπὶ  τῆς   ξένης· εἰ δέ τινες ἁρπαγαὶ
[8, 43]   σφίσι τῆς ἐλπίδος ἀπῄεσαν ἐκ  τῆς   οἰκίας καὶ προσήγγειλαν τὰ γενόμενα
[8, 41]   ὅποι πορεύεται φράσας ἀπῆλθεν ἐκ  τῆς   οἰκίας μόνος, γυναῖκες, ἄδουλος,
[8, 41]   οὐδεμιᾶς τὴν τελευταίαν πορευόμενος ἐκ  τῆς   οἰκίας ὁδόν; ~Ἀλλ´ εἰ καὶ
[8, 43]   καὶ μεστοὺς γενέσθαι τοὺς ἐγγὺς  τῆς   οἰκίας στενωποὺς ὄχλου. ἔπειθ´
[8, 39]   ὄντος ἤδη τοῦ δεινοῦ, καταλιποῦσαι  τῆς   οἴκοι μονῆς τὸ εὐπρεπὲς ἔθεον
[8, 64]   ἐπιστρατείαν λῃστείαις τε καὶ καταδρομαῖς  τῆς   ὁμορούσης αὐτοῖς γῆς· ἕως δ´
[8, 26]   σοι διαλλαττομένῳ, μένοντι δ´ ἐπὶ  τῆς   ὀργῆς καὶ μὴ διαλυομένῳ τὸ
[8, 49]   ἐὰν μετ´ ὀργῆς, περὶ  τῆς   οὐ δικαίως μισουμένης ὑπὸ σοῦ
[8, 55]   τοῦ δήμου καταρχομένης τῶν ἱερῶν  τῆς   Οὐαλερίας ἐπὶ τοῦ κατασκευασθέντος ἐν
[8, 62]   δὴ κατασχὼν Ῥωμαίους κίνδυνος ἐκ  τῆς   Οὐολούσκων τε καὶ Αἰκανῶν ἐπιστρατείας
[8, 54]   Οὐολούσκων οὐκ ἠνέσχοντο τὴν ἀήθειαν  τῆς   ὄψεως, ἀλλ´ ἀπεστράφησαν. αὐτὸς δ´
[8, 51]   σοὶ χήρα καὶ τοὺς ἐπὶ  τῆς   παιδοτροφίας ἀνήντλησα πόνους, οὐ μήτηρ
[8, 2]   ὑφ´ ἡμῶν αὐτοὺς ἐξαπατηθέντας ἄρξαι  τῆς   παρανομίας. δὲ τρόπος τῆς
[8, 4]   τῆς ὕβρεως Ῥωμαῖοι δίκας παρασχόντες  τῆς   παρανομίας. ταῦτ´ εἰπὼν καὶ παραθήξας
[8, 41]   φιλόπολις καὶ πολλοὺς ὑπέμεινεν ὑπὲρ  τῆς   πατρίδος ἀγῶνας. ἀλλ´ ὡς πρέπει
[8, 49]   ἀγανακτήσειν, ἐὰν μὴ καὶ τὸ  τῆς   πατρίδος αἷμα ταῖς χερσὶν αὐτῶν
[8, 30]   ταύτας καὶ μακαρίας κεκόμισμαι παρὰ  τῆς   πατρίδος ἀμοιβάς, οὐχ ὑπὸ τοῦ
[8, 78]   δέος, μὴ φυγὰς ἐλασθεὶς ἐκ  τῆς   πατρίδος ἀνὴρ στρατηγῆσαι πολέμους τῶν
[8, 23]   μετ´ αἰτίας αἰσχρᾶς ἐξελασθεὶς ἐκ  τῆς   πατρίδος, ἅπαντες ἴσμεν· καὶ οὐδὲν
[8, 51]   προθυσάμενος αὐτοχειρίᾳ τότε τοῦ κατὰ  τῆς   πατρίδος ἅπτου πολέμου, τὸ
[8, 43]   Μαρκίῳ προσήκουσαι ποιήσωνται τὴν ὑπὲρ  τῆς   πατρίδος δέησιν. τοῦ δὲ μηθὲν
[8, 42]   ἑαυτοῦ πολιτῶν, ὑφ´ ὧν ἐκ  τῆς   πατρίδος ἐξελήλαται καὶ μηθὲν ἀδικῶν;
[8, 39]   καὶ δεῖσθαι μηδὲν ἀνήκεστον κατὰ  τῆς   πατρίδος ἐξεργάσασθαι. ὀλοφυρομένης γὰρ αὐτῆς
[8, 61]   οὐδὲν ἦν ἕτερον ἄρα,  τῆς   πατρίδος ἐξήλασε καὶ τῶν ἄλλων
[8, 46]   ἐξ οὗ σὺ ἀπῆρας ἐκ  τῆς   πατρίδος, ἡμεῖς δ´ ἔρημοι καὶ
[8, 61]   κάθοδος αὐτῷ δοθῇ ὑπὸ  τῆς   πατρίδος, καὶ μὴ παρασχεῖν αὑτὸν
[8, 52]   τὸν ἀμείλικτον χόλον φυλάσσοντα κατὰ  τῆς   πατρίδος· κοινὸν ἀγαθὸν ἀμφοτέροις ἡμῖν
[8, 52]   πολιτικὸς φθόνος καὶ ἀνήρπασεν ἐκ  τῆς   πατρίδος· δὲ μετὰ ταῦτά
[8, 49]   διὰ τοῦτο ἐξελασθεὶς αὐτὸς ἐκ  τῆς   πατρίδος, οὐκ ἐμνησικάκει πρὸς τοὺς
[8, 29]   τὸ κοινὸν αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ  τῆς   πατρίδος, οὔτε μητέρα αἰδεσθέντες τὴν
[8, 33]   ἐμῆς; εἰ γὰρ δὴ κατὰ  τῆς   πατρίδος οὐχ ὅσιον ἐγὼ πόλεμον
[8, 5]   ἐξήλασέ με δῆμος ἐκ  τῆς   πατρίδος, παντὸς μάλιστα οἴομαι δεῖν
[8, 46]   ἐπὶ σὲ καὶ τὰς ὑπὲρ  τῆς   πατρίδος ποιήσασθαι δεήσεις. ~Ἔτι δ´
[8, 53]   καὶ λειτούργημα ὑπομενῶ σωτηρίας ἕνεκα  τῆς   πατρίδος. ~Ταῦτ´ εἰποῦσα ἔρριψεν ἑαυτὴν
[8, 43]   καὶ τελέσειν τὴν πρεσβείαν ὑπὲρ  τῆς   πατρίδος ὑπέσχετο τήν τε γυναῖκα
[8, 57]   αὐτὸν ἀνελεῖν, εἰ δὲ διαμαρτὼν  τῆς   πείρας ἀτελὴς τοῦ ἔργου ἀναστρέψειεν,
[8, 1]   ἀφῃρημένος. οὐ μὴν ἀπέστη γε  τῆς   πείρας διὰ τὸ τοῦ κινδύνου
[8, 38]   ὡς δὲ καὶ ταύτης ἀπέτυχον  τῆς   πείρας οἱ Ῥωμαῖοι, πᾶσαν ἐλπίδα
[8, 4]   τὸν πόλεμον, ὡς Ῥωμαίων ἀρξάντων  τῆς   περὶ τὰς σπονδὰς παρανομίας. ~Ὑπὲρ
[8, 59]   τοὺς λόγους ἐκ τῆς ἑταιρίας  τῆς   περὶ τὸν Τύλλον ἐγίνετο· καὶ
[8, 78]   κρημνόν, ἁπάντων ὁρώντων ἔρριψαν κατὰ  τῆς   πέτρας. αὕτη γὰρ ἦν τοῖς
[8, 82]   χρόνον ἀναστήσας τὴν δύναμιν ἐκ  τῆς   πολεμίας ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου τελευτῶντος
[8, 86]   ἂν ἦν, εἰ ἀπῆλθον ἐκ  τῆς   πολεμίας, κρείττονα τοῦ προδήλου θανάτου
[8, 87]   ὅτι τῶν δημάρχων τινὲς ἐξεληλάσθαι  τῆς   πόλεως αἰτιώμενοι βίᾳ πρὸς τοῦ
[8, 36]   βουλευσαμένοις ἔδοξε μηδὲν ἀνάξιον ποιεῖν  τῆς   πόλεως, ἀλλ´ ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν
[8, 37]   ἐκφέρειν ἐπίταγμα βαρὺ μηδ´ ἀνάξιον  τῆς   πόλεως, ἀλλὰ καταλύσαντα τὴν ἔχθραν
[8, 57]   εἰ καθαιρεθείη τὸ Ῥωμαίων φρόνημα  τῆς   πόλεως ἁλούσης, ἐτραχύνετο πρὸς τὸν
[8, 6]   τοῦ δήμου τὸ κράτιστον ἐκ  τῆς   πόλεως ἀναιρεῖ μέρος· δικαστήριόν τ´
[8, 91]   ἐκ τῆς χώρας καὶ τὰ  τῆς   πόλεως ἀπῄεσαν εὐπορίαν πολλὴν ἀγόμενοι.
[8, 14]   εὐγενοῦς μεστὸν ψευδεῖ περιβαλόντες αἰτίᾳ  τῆς   πόλεως ἀπήλασαν καὶ παρεσκεύασαν ἡγεμόνα
[8, 20]   τειχομαχίας πολὺς τοῦ τε κρατήσειν  τῆς   πόλεως ἄπορος ἅπασιν ἐλπίς.
[8, 87]   ἐν πᾶσαι θύουσιν αἱ  τῆς   πόλεως ἀρχαὶ κοινὴν ὑπὲρ τοῦ
[8, 4]   στενωπῶν διεξιόντες ἀπιέναι Οὐολούσκους ἐκ  τῆς   πόλεως αὐτίκα μάλα κατὰ μίαν
[8, 5]   ἡγεμόνες ἐκεῖνον μὲν ἐξέβαλον ἐκ  τῆς   πόλεως, αὐτοὶ δὲ τὰ κοινὰ
[8, 87]   τοῖς τείχεσι, καὶ οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι  τῆς   πόλεως αὐτοῖς θέμις, ὅτι μὴ
[8, 50]   ἀπορίαν; ἀλλὰ καὶ πόρρω ἀνδραποδισμοῦ  τῆς   πόλεως αὐτῶν καὶ κατασκαφῆς τὴν
[8, 18]   ἄχρι πολλοῦ. ἐπεὶ δὲ πρόσω  τῆς   πόλεως ἐγένοντο, ἔχων τοὺς ἐπιλέκτους
[8, 86]   καὶ τὸ ἄνοπλον αὐτοῖς ἐκ  τῆς   πόλεως εἵπετο κατὰ θέαν τοῦ
[8, 60]   καὶ εἰ μὴ τὸ στασιάζον  τῆς   πόλεως ἐμποδὼν αὐτοῦ τοῖς πολιτεύμασιν
[8, 87]   οἱ γὰρ ὕπατοι προελθόντες ἔξω  τῆς   πόλεως ἐν τῷ παρακειμένῳ πεδίῳ
[8, 90]   ἐξουσίαν τούς τε νοσοποιοὺς ἐκ  τῆς   πόλεως ἐξελεῖν, καὶ εἴ τι
[8, 17]   τοῦτον δὴ τὸν τρόπον ἁλούσης  τῆς   πόλεως ἐξελόμενος Μάρκιος ἐκ
[8, 18]   γενόμενος δὲ καὶ ταύτης κύριος  τῆς   πόλεως ἐπέτρεψε τοῖς στρατιώταις τά
[8, 78]   διεξῄεσαν, ὅτι δημεῦσαι τὰ κοινὰ  τῆς   πόλεως ἐπιβαλόμενος οὔτε τῆς βουλῆς
[8, 55]   ἱερόν, ἐν τὰς περὶ  τῆς   πόλεως ἐποιήσαντο λιτὰς χωρίῳ, θυσίας
[8, 14]   στρατηγὸς οὐδένα, οὔτ´ ἐξήλασεν ἐκ  τῆς   πόλεως· ἐσθῆτα δὲ τοῖς στρατιώταις
[8, 20]   κατεστρατοπέδευεν. ~Ἀπὸ δὲ ταύτης ἀναστήσας  τῆς   πόλεως ἤλαυνε τὸν στρατὸν ἐπὶ
[8, 26]   ἄλλων συμμάχων τε καὶ ἀποίκων  τῆς   πόλεως ἰσχύς, ἣν ὀλίγου πᾶσαν
[8, 44]   ἐστιν προσιὼν ὄχλος ἐκ  τῆς   πόλεως, καὶ ἐπὶ τί παραγένοιντο.
[8, 4]   τῶν ἄλλων ξένων ἐξελασθέντες ἐκ  τῆς   πόλεως· καὶ λέγειν ἠξίου ταῦτα
[8, 91]   χωρὶς ἀλλήλων οὐ μακρὰν ἀπὸ  τῆς   πόλεως καὶ μείναντες ἡμέρας συχνάς,
[8, 2]   ἔτι ἐνδοιάσαντες ἐκβαλοῦσιν ὑμᾶς ἐκ  τῆς   πόλεως καὶ παρέξουσιν ἀφορμὴν δικαίας
[8, 64]   σημαίαις τάς τ´ ἄκρας φρουρεῖν  τῆς   πόλεως καὶ τὰ τείχη, μή
[8, 26]   ἐβιάσατο· ἀλλ´ ἐνθυμοῦ τὸ μέγεθος  τῆς   πόλεως καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν
[8, 20]   δὲ καὶ ταύτης σὺν χρόνῳ  τῆς   πόλεως καὶ τῶν ἁλόντων τοὺς
[8, 81]   πολέμου σημεῖα, καὶ τὰς δυνάμεις  τῆς   πόλεως κατέγραφον· οὐ προσιόντων δὲ
[8, 22]   καὶ τοὺς ἄλλους ἐρυμνοὺς τόπους  τῆς   πόλεως κατελαμβάνοντο, γυναῖκές τε λελυμέναι
[8, 43]   μηδὲν ἀσεβήσειν εἰς τὸ ἀσθενέστατον  τῆς   πόλεως μέρος κύριος αὐτοῦ καταστάς.
[8, 37]   ἐν τοῖς λόγοις τὸ ἀξίωμα  τῆς   πόλεως. δὲ Μάρκιος ἄλλο
[8, 87]   οὐδενὸς γάρ εἰσι τῶν ἔξω  τῆς   πόλεως οἱ τὴν δημαρχικὴν ἔχοντες
[8, 59]   παρεσκευασμένην πυράν, συμπροπεμπούσης τὸ σῶμα  τῆς   πόλεως ὅλης μετ´ οἰμωγῆς τε
[8, 36]   τῆς προτέρας καὶ σταδίους ἀποσχὼν  τῆς   πόλεως ὀλίγῳ πλείους τῶν τριάκοντα
[8, 12]   μὴ ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον ἐκ  τῆς   πόλεως, ὅπερ καὶ συνέβη. ὡς
[8, 62]   ἐγνώσθη, μεγάλην συμφορὰν ὑπολαβόντες εἶναι  τῆς   πόλεως, πένθος ἐποιήσαντο ἰδίᾳ καὶ
[8, 5]   εἰδέναι, πῇ τε κάμνει τὰ  τῆς   πόλεως πράγματα καὶ πῇ μάλιστα
[8, 3]   ἅπασιν ἀπαλλάττειν τοὺς ἄνδρας ἐκ  τῆς   πόλεως πρὶν ἥλιον δῦναι, τοῖς
[8, 22]   τὴν ἀρκοῦσαν καταλιπών· καὶ αὐτίκα  τῆς   πόλεως σταδίους τετταράκοντα ἀποσχὼν κατεστρατοπέδευσε
[8, 70]   δεύτερον ὕπατος τὴν ἐμφύλιον ἔπαυσε  τῆς   πόλεως στάσιν καὶ κατήγαγε τὸν
[8, 35]   Μηνύκιε, τοὺς προχειρισθέντας ὑπὸ  τῆς   πόλεως, τάδε ἀποκρίνομαι· ἐὰν ἀποδῶσι
[8, 69]   μόνος τῶν τότε ἀνθρώπων ὑπὸ  τῆς   πόλεως τετιμημένος σεμνότερον ἑαυτὸν ἦγε
[8, 43]   ὥστ´ ἐπὶ πολὺ {μέρος} ἐξακουσθῆναι  τῆς   πόλεως τὴν βοὴν καὶ μεστοὺς
[8, 22]   καὶ δεόμεναι τῶν θεῶν ἀποστρέψαι  τῆς   πόλεως τὸν ἐπιόντα φόβον. ὡς
[8, 4]   ταχέων καὶ καταλαβὼν οὐ πρόσω  τῆς   πόλεως τόπον ἐπιτήδειον ἐν τούτῳ
[8, 87]   τὸ μηθενὸς εἶναι τῶν ἔξω  τῆς   πόλεως τοὺς δημάρχους κυρίους· καὶ
[8, 64]   τῶν ὑπάτων ἔπαρχος τὴν ἔγγιστα  τῆς   πόλεως χώραν φυλάττειν· τοὺς δ´
[8, 21]   πολιορκία} καὶ τριβῆς. ἀποστὰς οὖν  τῆς   πολιορκίας Μάρκιος περιετάφρευε κύκλῳ
[8, 30]   καὶ πάτριος διαμενεῖ κόσμος  τῆς   πολιτείας προὐνοούμην. ἀντὶ τούτων μέντοι
[8, 31]   μένων καὶ τὴν αὐτὴν προαίρεσιν  τῆς   πολιτείας φυλάττων ἐναντιώσομαι τοῖς μὴ
[8, 83]   κατ´ εὐχὴν συνέβη μηδὲν ὑπὸ  τῆς   πολιτικῆς ἐπιταραχθῆναι διχοστασίας πολέμων τὴν
[8, 67]   ἀνὴρ πεζὸς τὰ λοιπὰ  τῆς   πομπῆς ἐπαγόμενος. καὶ τὸ ἔτος
[8, 55]   τὴν γνώμην αὐταῖς εἰσηγησαμένη περὶ  τῆς   πρεσβείας Οὐαλερία καὶ τὴν μητέρα
[8, 58]   ἀρχὴν ἀποθησόμενον καὶ δίκην ὑφέξοντα  τῆς   προδοσίας, θρασυτάτους τ´ ἄνδρας εὐεργεσιῶν
[8, 55]   δὲ γυναιξὶν ἔπαινόν τ´ ἀποδεδόσθαι  τῆς   προθυμίας παλαιᾷ δημοσίᾳ γραφῇ μνήμην
[8, 2]   καὶ πολλὰς αὐτῷ χάριτας εἰδέναι  τῆς   πρὸς ἑαυτὸν ἀφίξεως ἔφη, τιμήν
[8, 44]   αὐτὸν ἦν αἰδὼς καὶ πρόνοια  τῆς   πρὸς τὸ γένος εὐσεβείας. ~Ἐπεὶ
[8, 31]   γενήσομαι, καὶ οὐδὲν ἔσται μοι  τῆς   προτέρας ἀρετῆς ὄφελος. ἀλλ´ ἐν
[8, 83]   πρὸς τοὺς ἐν τέλει, εἴτε  τῆς   προτέρας ἥττης ἀμαχητὶ γενομένης αἰσχύνῃ
[8, 36]   Ῥώμην ἄγων πολὺ πλείω στρατιὰν  τῆς   προτέρας καὶ σταδίους ἀποσχὼν τῆς
[8, 86]   πλείονος ὀρεγόμενοι καὶ τὴν ἐκ  τῆς   προτέρας νίκης δόξαν ἀπέβαλον. ἀκούοντες
[8, 65]   ὑποχωρεῖν, ἔπειτα καὶ τὴν ἐκ  τῆς   προτέρας νίκης εὔκλειαν ἀφανίσωσι. τότε
[8, 90]   μὲν δῆμος οὐδὲν ἐκ  τῆς   προτέρας ὑπατείας αὐτοῦ πεπονθὼς εἴασε
[8, 17]   κομιζομένης λείας ὁρῶντες καὶ περὶ  τῆς   Ῥωμαίων ἀτολμίας ἀκούοντες, οἳ δὴ
[8, 91]   Τυρρηνῶν δ´ οἱ καλούμενοι Οὐιεντανοὶ  τῆς   Ῥωμαίων γῆς πολλὴν ἠδίκησαν προνομαῖς.
[8, 26]   πράγματος πονηρὸν ἔρωτα ἔχεις, πόλεως  τῆς   Ῥωμαίων καθελεῖν τὴν ἰσχὺν καὶ
[8, 70]   Λατίνους δὲ συγγενεῖς μὲν ὄντας  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως, ἀεὶ δὲ τῆς
[8, 4]   συνήχθησαν, ἐκκλησίαν ποιησάμενος πολλῇ καταβοῇ  τῆς   Ῥωμαίων πόλεως ἐχρήσατο, δεινὴν καὶ
[8, 53]   ὧν μὴ δεήσειεν, θεοὶ  τῆς   Ῥωμαίων φύλακες ἡγεμονίας, ἀλλ´ εὐσεβεῖς
[8, 65]   ἐδύνατο μάλιστ´ ἀγχοτάτω σταδίους ἀπὸ  τῆς   Ῥώμης ἀποσχὼν ὀλίγῳ πλείους διακοσίων·
[8, 91]   Οὐιεντανοὶ δὲ πρὸς τοὺς ἀπὸ  τῆς   Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι, ὅτι οὐκ
[8, 83]   διακοσιοστὸν ἔτος ἀπὸ τοῦ συνοικισμοῦ  τῆς   Ῥώμης Λεύκιος Αἰμίλιος Μαμέρκου υἱὸς
[8, 1]   τε καὶ ἐπὶ τῆς ἑστίας  τῆς   σεαυτοῦ καθιερεύσας τὸν ἱκέτην. ~Ἔτι
[8, 54]   ἤδη, ἀσπασάμενοι ἀλλήλους ἐξῄεσαν ἐκ  τῆς   σκηνῆς· ἔπειθ´ αἱ μὲν γυναῖκες
[8, 65]   παρεβοήθει μέρει ἀεί, τέως ἐξέωσε  τῆς   στάσεως καὶ θάτερον κέρας. ψιλωθέντων
[8, 3]   τε καὶ τὸν παρόντα καιρὸν  τῆς   στρατείας ἀναβαλόμενος περὶ τὴν παρασκευὴν
[8, 16]   δέ τισιν ἦν βουλομένοις μετέχειν  τῆς   στρατείας τῶν σφετέρων, οὐχ ὅπως
[8, 48]   τύχαις ὡς ἀεὶ διαμενούσαις ἐπαιρόμενοι,  τῆς   στρατηγίας αὐτοῖς ἀφίστασο φανερῶς, καὶ
[8, 57]   αὐτὸν τὴν ἀρχὴν λόγον ὑπέχειν  τῆς   στρατηγίας. ἦν δὲ τῆς ὑπομενούσης
[8, 17]   περιβόλου, αὐτὸς δὲ τοὺς κρατίστους  τῆς   στρατιᾶς ἀναλαβὼν ἐπὶ τὰς πύλας
[8, 20]   ἀθυμίαν ἐπὶ τὸ πονοῦν μέρος  τῆς   στρατιᾶς αὐτὸς ὠθούμενος. ἦν δ´
[8, 36]   ἀμφοτέρων {τῶν πόλεων} ὠφελείας μέρει  τῆς   στρατιᾶς κελεύσας ἀπάγειν εἰς Ἐχέτραν,
[8, 87]   πόλιν εἰσελθεῖν τὸ κράτιστον ἀπολωλεκὼς  τῆς   στρατιᾶς. δὲ συνύπατος αὐτοῦ
[8, 88]   μὲν οὖν Ῥωμαίοις τὸ ἀπαναλούμενον  τῆς   στρατιᾶς οὐδεμία ποθὲν ἐπικουρία ἐξεπλήρου,
[8, 88]   ἀμφοτέροις ἔδει, μοῖρά τις ἀποσταλείη  τῆς   στρατιᾶς, συμβολαί τ´ αὐτῶν ἐγίνοντο
[8, 88]   θράσους καὶ προσιόντες τοῖς ἐπὶ  τῆς   στρατολογίας τεταγμένοις τὸν ἱερὸν ὅρκον
[8, 59]   αὐτῷ οὐχ ἱκανοὶ ἐγένοντο κωλυταὶ  τῆς   συμφορᾶς, τὰς μετὰ τὸν θάνατον
[8, 63]   καὶ προελθόντες ἄχρι τῶν ὅρων  τῆς   σφετέρας κατεστρατοπέδευσαν ἐπὶ λόφοις δυσίν,
[8, 14]   μοῖραν ἐν τῇ πόλει καταλιπὼν  τῆς   τ´ ἀσφαλείας τῶν ἐνοικούντων ἕνεκα,
[8, 38]   ~Ταῦτα δὲ πράττοντες καὶ παρασκευαζόμενοι  τῆς   τ´ ἐλπίδος οὔπω ἀφιστάμενοι ὡς
[8, 58]   οὐδέτερον τούτων ἐδικαίου, περὶ δὲ  τῆς   τάξεως αὐτῶν διεφέρετο λόγον ἀξιῶν
[8, 91]   τὸν πόλεμον οὐκ ἐῶντες ἐκφέρειν  τῆς   τε κληρουχίας ὑπομιμνήσκοντες τοὺς δημοτικούς,
[8, 61]   ἤγειρε καὶ ἐξηλάσθη πρὸς αὐτῶν·  τῆς   τε Οὐολούσκων στρατηγίας εὐθὺς ἅμα
[8, 13]   ἕτερον ἐνθάδε ὑπομένοντα φυλακὴν ποιεῖσθαι  τῆς   τε χώρας καὶ τῶν πόλεων,
[8, 20]   τῶν Οὐολούσκων ἐγένετο καὶ χρόνος  τῆς   τειχομαχίας πολὺς τοῦ τε κρατήσειν
[8, 6]   ὑποδοχῆς μου καὶ ἔτι μᾶλλον  τῆς   τιμῆς, με τιμᾶτε οὐθὲν
[8, 31]   ἀπόκριναι, πότερα καὶ τῇ βουλῇ  τῆς   τιμωρίας ἄξιος ἐφάνην εἶναι, ὅτι
[8, 80]   συνελθοῦσα ἐψηφίσατο ἀφεῖσθαι τὰ μειράκια  τῆς   τιμωρίας καὶ ἐπὶ πάσῃ ἀδείᾳ
[8, 44]   τὰ τέκνα, πρῶτον μὲν ἐθαύμασε  τῆς   τόλμης τὰς γυναῖκας, εἰ γνώμην
[8, 86]   ἐτράποντο. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ  τῆς   τότε νίκης διέμειναν καὶ μηδὲν
[8, 67]   τοῦ κάμνοντος ἐσομένους· καὶ ἐγένοντο  τῆς   τότε νίκης λαμπρᾶς σφόδρα γενομένης
[8, 29]   φυγὴν οὐκ ἀπεστράφητέ με καταφρονήσει  τῆς   τότε τύχης, ὡς οὔτε φίλους
[8, 91]   κεχωρηκέναι τὰ τῆς διχοστασίας. ~Ἐπὶ  τῆς   τούτων ἀρχῆς Αἰκανοὶ μὲν εἰς
[8, 91]   τὴν στρατιάν. ἄλλο δ´ ἐπὶ  τῆς   τούτων ὑπατείας λόγου ἄξιον οὐδὲν
[8, 18]   κατὰ σπουδὴν καὶ τοὺς ἐκ  τῆς   τροπῆς σκεδασθέντας ἀναλαβὼν συνίστατο καὶ
[8, 78]   ἄρα ἦν πικρὸς πρὸς τὸ  τῆς   τυραννίδος ὄνομα, ὥστ´ οὐδ´ ἐν
[8, 78]   τοῦτ´ ἤδη καὶ τὰς ἀπορρήτους  τῆς   τυραννίδος παρείχοντο πίστεις, ὡς χρήματά
[8, 17]   βαρβάρων οὐδείς. μάλιστα δὲ  τῆς   τύχης αὐτὸν ἐμακάριζον ἅπαντα, ὅσοις
[8, 5]   οὐ προσῆκόν μοι ταύτης πεπείραμαι  τῆς   τύχης διεξιόντος, καὶ μὴ πρότερον
[8, 63]   πόλιν· εἴτ´ ἀρκούμενοι τῷ παρὰ  τῆς   τύχης δοθέντι ἀγαθῷ, εἴτ´ οὐ
[8, 29]   ἀδικήματος αἰτίᾳ ταύτης ἐγὼ πεπείραμαι  τῆς   τύχης, ποῖον ἐπιτηδεύσας ἔργον
[8, 62]   ἀρετὴν ἀσκοῦσιν ἠναντιώθη τὰ ἐκ  τῆς   τύχης, παρὰ τῶν ζώντων
[8, 27]   ἐχώρησε τὰ πράγματα μηδὲν ἐναντιωθείσης  τῆς   τύχης. καὶ διὰ τοῦτο οἱ
[8, 42]   τὰς ἐλεεινάς, ὡς πεπτώκαμεν ὑπὸ  τῆς   τύχης, κεῖσθαι ταπεινὰς μηθὲν ἔτι
[8, 59]   ὄντος ἀφικόμενοι τόν τ´ ἄνδρα  τῆς   τύχης ὠδύροντο ὡς οὐ καλὰς
[8, 25]   πόλιν τε καὶ χώραν ἀπολαῦσαι  τῆς   τῶν δημάρχων ἀνοίας, καὶ μηδὲν
[8, 79]   μὲν οὖν πικρὸν καὶ ἀπαραίτητον  τῆς   τῶν πατέρων ὀργῆς εἰς υἱοὺς
[8, 36]   ἐκ τῆς χώρας Οὐολοῦσκοι καὶ  τῆς   τῶν συμμάχων τε καὶ ὑπηκόων
[8, 5]   προεστηκότες ἤχθοντο καί, ὅπως παύσωνται  τῆς   ὕβρεως οἱ κινοῦντες τὴν πολιτείαν,
[8, 4]   ἕκαστον καὶ πράττειν, ὅπως παύσωνται  τῆς   ὕβρεως Ῥωμαῖοι δίκας παρασχόντες τῆς
[8, 32]   προορώμενοι, τί οὖν ἔσται μοι  τῆς   ὑμετέρας ἀγνοίας μωρίας ὄφελος,
[8, 79]   ὡς ἀδήλου πᾶσιν οὔσης ἔτι  τῆς   ὑπ´ αὐτοῦ συσκευαζομένης τυραννίδος, πρῶτος
[8, 82]   ὑπ´ ἀνδρὸς δημαγωγῆσαι δυνατοῦ τὸ  τῆς   ὑπατείας λαβόντος ἀξίωμα. ἐφαίνετο δ´
[8, 22]   Μηνύκιος, πλεῖστα κατὰ τὸν  τῆς   ὑπατείας χρόνον σπουδάσας ὑπὲρ αὐτοῦ,
[8, 13]   δέ σοι τὴν αἵρεσιν, εἴτε  τῆς   ὑπερορίου στρατιᾶς εἴτε τῆς ἐνθάδε
[8, 32]   νυνὶ στρατηγὸν ἀποδεδείχασί με αὐτοκράτορα  τῆς   ὑπερορίου στρατιᾶς καὶ πάντα τὰ
[8, 70]   οὐδενὶ δικαίῳ κατεσχηκότων πατρικίων, καὶ  τῆς   ὑπὸ Γέλωνος τοῦ Σικελίας τυράννου
[8, 57]   ὑπέχειν τῆς στρατηγίας. ἦν δὲ  τῆς   ὑπομενούσης στρατιᾶς ἐν ταῖς πόλεσιν
[8, 81]   τότε δημάρχων ἐγίνοντο καὶ ἀπαιτήσεις  τῆς   ὑποσχέσεως. ταῦτα συνιδόντες οἱ ὕπατοι
[8, 65]   τραυματίας καὶ τοὺς ἀπειρηκότας ὀπίσω  τῆς   φάλαγγος ἀπιέναι. οἱ δ´ Ἕρνικες
[8, 65]   τοῦτο φυλαττομένους ὑπὸ τὰ κάμνοντα  τῆς   φάλαγγος ὑπελθεῖν μέρη, τοὺς δὲ
[8, 71]   καὶ διὰ τὸν φθόνον, ὅτι  τῆς   φιλανθρωπίας ταύτης οὐκ αὐτοὶ ἦρξαν
[8, 9]   ἔσεσθαι δὲ τὸ πιστὸν αὐτοῖς  τῆς   φιλίας βέβαιον ἀπέφαινον, εἰ κομίσαιντο
[8, 68]   μετὰ προθυμίας, καὶ τοὺς περὶ  τῆς   φιλίας διαλεξομένους ἀποστειλάντων αὖθις, ἐπαινέσας
[8, 58]   ἀξιώσει κρατυνόμενον. ὡς δ´ οὐδὲν  τῆς   φιλονεικίας ἐγίνετο πέρας, ἡμέραν προειπὼν
[8, 51]   ἂν οὐρανομήκεις γένωνται, ὥστε τὰ  τῆς   φύσεως ἐξαλεῖψαι καὶ παρελθεῖν δίκαια·
[8, 51]   προφάσεως ὑπουργήσεις. τοῦτο γὰρ  τῆς   φύσεως νόμος ὥρισεν ἅπασι τοῖς
[8, 80]   ἀειφυγίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχομένης  τῆς   φύσεως χρηστοὺς παῖδας ἐκ πονηρῶν
[8, 35]   ὑμῶν ἕνεκα τὴν στρατιὰν ἐκ  τῆς   χώρας ἀπάξω· μεγάλα γὰρ ἂν
[8, 64]   δέ τινες ἁρπαγαὶ καὶ καταδρομαὶ  τῆς   χώρας ἐγένοντο διὰ λῃστηρίων, οὐκ
[8, 17]   τὸν πόλεμον καὶ τὰ ἐκ  τῆς   χώρας εἰς τὴν πόλιν συγκεκομικότες
[8, 84]   στρατηλάτην ἔσχον· ἀλλ´ ἀντεῖχον ἑκάτεροι  τῆς   χώρας, ἐν τὸ πρῶτον
[8, 85]   τῶν πολεμίων, καὶ ἐφ´ ἁρπαγὴν  τῆς   χώρας ἐτράποντο. μαθόντες δ´ οἱ
[8, 12]   ἠγγέλθη τοῖς Ῥωμαίοις καταδρομὴ  τῆς   χώρας, καὶ ἔγνωσαν οὐκ ἐξ
[8, 75]   τοῖς αἱρεθησομένοις ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν  τῆς   χώρας καὶ περιορισμὸν εἴτε δέκα
[8, 91]   καὶ διαρπάσαντες τά τ´ ἐκ  τῆς   χώρας καὶ τὰ τῆς πόλεως
[8, 36]   ἐὰν μὲν ἀπέλθωσιν αὐτῶν ἐκ  τῆς   χώρας Οὐολοῦσκοι καὶ τῆς τῶν
[8, 37]   καὶ ἀναστήσαντα τὴν δύναμιν ἐκ  τῆς   χώρας πειθοῖ καὶ διὰ λόγων
[8, 68]   ἐστράτευσε, γνώμην μὲν ἐποιήσαντο δῃουμένης  τῆς   χώρας περιορᾶν καὶ συνέφυγον εἰς
[8, 16]   ἵνα μηδὲν ἀγνοήσωσι τῶν ἐπὶ  τῆς   χώρας πραττομένων· χρήματά τε καὶ
[8, 69]   τε γὰρ ἠξίου τῇ καταγραφῇ  τῆς   χώρας συμπεριλαμβάνειν καὶ τοὺς νεωστὶ
[8, 62]   τοῖς σώμασι διαλυομένοις καὶ τὸ  τῆς   ψυχῆς, ὁτιδήποτ´ ἐστὶν ἐκεῖνο, συνδιαλύεται,
[8, 85]   τοῦ ὄρους ἀπαραχθέντων διεσώθησαν, ὀψὲ  τῆς   ὥρας τῶν ἱππέων αὐτοῖς ἐπιβοηθησάντων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009