Alphabétiquement     [«   »]
μετρίως 1
μέτωπον 1
μέχρι 19
μὴ 93
μή 8
μηδ´ 12
μηδὲ 7
Fréquences     [«    »]
92 αὐτοῖς
89 εἰ
82 ὑπὸ
93 μὴ
95
98 τῇ
99 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

μὴ


Livre, Chap.
[8, 65]   αὐτοὺς τῆς ἐννόμου τιμωρίας, εἰ  μὴ   ἀνασώσαιντο τὰς σημαίας, ἄνδρας ἀγαθοὺς
[8, 63]   Ῥωμαίων γῆν ἤγαγον γνώμην ποιησάμενοι  μὴ   ἀνεῖναι τὸν καιρόν, ἀλλ´, ἕως
[8, 40]   καὶ πεῖθε καὶ λιπάρει καὶ  μὴ   ἀνῇς δεομένη, μίαν ἀντὶ πολλῶν
[8, 27]   ἐκείνων γῆν· οὐ γὰρ ἀνεξόμεθα  μὴ   ἀντιτιμωρούμενοι τοὺς ἄρξαντας ἡμᾶς κακῶς
[8, 32]   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον ἀδικηθείς; εἰ  μὴ   ἄρα αἱ χάριτες αὐτῶν ἀδικοῦσί
[8, 58]   ἐχρήσατο τοῦ Μαρκίου, καὶ εἰ  μὴ   βούλοιτο ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἑκών,
[8, 10]   δειλίας ἀφαιρεθείη. πολεμεῖν τ´ οὔτε  μὴ   βουλομένους ὑμᾶς ἀναγκάζομεν, οὔτε προθυμουμένους
[8, 7]   οἷς ἐκείνων χάριν ἐπολέμουν, εἰ  μὴ   γενοίμην χαλεπὸς μὲν οἷς ἀντὶ
[8, 21]   ἀξιοῦντες τῶν δεδικασμένων λύειν οὐθέν.  μὴ   γενομένου δὲ προβουλεύματος ὑπὸ τῆς
[8, 26]   εὐδαίμονα καὶ πολλῶν ἐθνῶν ἄρχουσαν.  μὴ   δὲ Πεδανοῖς ἡμᾶς εἰκάσῃς μηδὲ
[8, 53]   ἐμαυτῆς καταλιποῦσά σοι τιμωρούς. ὧν  μὴ   δεήσειεν, θεοὶ τῆς Ῥωμαίων
[8, 54]   τοῖς κατωρθωμένοις σφίσιν αὐθαδείας ἀναπιμπλάμενοι  μὴ   δέχοιντο τὰς διαλλαγάς, ἀφίστασθαι τῆς
[8, 50]   δεδόσθω τοῖς τὰ δεινὰ παθοῦσι  μὴ   διακρίνειν εἴτε φίλιον εἴη τὸ
[8, 38]   πόλιν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀπεῖπε  μὴ   διαλέγεσθαι πρὸς αὐτόν. ὡς δὲ
[8, 26]   δ´ ἐπὶ τῆς ὀργῆς καὶ  μὴ   διαλυομένῳ τὸ μῖσος πρὸς ἡμᾶς
[8, 61]   ἠβουλήθη, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα τὰ  μὴ   δίκαια ἀντιλέγων μῖσος ἤγειρε καὶ
[8, 24]   καὶ παρέσχομέν σοι μηθέν,  μὴ   δίκαιον ἦν τότε παθεῖν. μετὰ
[8, 71]   τάχα μὲν καὶ διὰ τὸ  μὴ   δοκεῖν ἄμεινον εἶναι τῇ πόλει
[8, 36]   αὐτὸς πλασάμενος τὸν λόγον, ἵνα  μὴ   δόξειε χαριζόμενος τοῖς ἐχθροῖς καταλελοιπέναι
[8, 74]   προφάσεις, οὔτε τῷ δήμῳ δέος,  μὴ   δόξῃ τὰ κερδαλεώτερα πρὸ τῶν
[8, 63]   ἀμφοῖν γενέσθαι φόνον· καὶ εἰ  μὴ   δὺς ἥλιος ἔφθασεν, ἅπασαι
[8, 73]   ἰδιώτας ἦν, ὥστε τοῖς ὠνησαμένοις  μὴ   εἶναι πρὸς τοὺς ἀντιποιησομένους ὑπὲρ
[8, 44]   ἐλευθέραις καὶ σώφροσι προνοούμεναι τὸ  μὴ   ἐν ἀνδράσιν ἀσυνήθεσιν ὁρᾶσθαι, οὔτε
[8, 65]   ἄκοντας ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων, δείσας,  μὴ   ἐξ ὑπερδεξιῶν βαλλόμενοι σὺν αἰσχύνῃ
[8, 12]   πατρίκιοι γένοιντο τοῖς δημοτικοῖς καὶ  μὴ   ἐξαιρεθείη τὸ στασιάζον ἐκ τῆς
[8, 51]   Μάρκιε τέκνον, κἀγὼ δέομαί σου  μὴ   ἐπάγειν πόλεμον τῇ πατρίδι, καὶ
[8, 86]   εἰκῆ πίσυνοι καὶ διὰ τὸ  μὴ   ἐπεξιέναι τοὺς Ῥωμαίους εἰς μάχην
[8, 6]   οὐχ ἅμ´ ἀμφοτέροις ἐπιχειρήσαντες, ἵνα  μὴ   ἐπίφθονόν τε καὶ βαρὺ τὸ
[8, 88]   τῶν πολεμίων ὡς βίᾳ κρατηθησομένοις  μὴ   ἐπιχειρεῖν. καὶ διὰ μέσου
[8, 65]   τε σημεῖα τῶν λόχων, ὅσοι  μὴ   ἐρρωμένως ἐδόκουν ἀμύνεσθαι, παρὰ τῶν
[8, 7]   δὲ φιλίας ἐλπίδι παρακρουσάμενοι, ἵνα  μὴ   καθ´ ἓν ἅπαντες γενόμενοι κοινὸν
[8, 77]   πολέμῳ χειρωθέντας ἀγαπᾶν ἐχρῆν, εἰ  μὴ   καὶ τῆς αὐτῶν χώρας ἀφαιρέσει
[8, 49]   ὀργιεῖσθαί σοι καὶ ἀγανακτήσειν, ἐὰν  μὴ   καὶ τὸ τῆς πατρίδος αἷμα
[8, 30]   ὑπὲρ αὑτοῦ γενναῖος ἀνήρ, εἰ  μὴ   καὶ τοσαῦτα, λέγειν· ἀλλὰ πόλιν
[8, 80]   γένος τὸ ἐξ αὐτῶν ὅτι  μὴ   κατὰ γυναῖκας ἔτι λείπεται. τὸ
[8, 6]   τὴν ἐξουσίαν τῶν δημάρχων, εἰ  μὴ   καταδικασθείην ἐγώ, καὶ τὰ ἔσχατα
[8, 39]   μὲν παρεμυθήσατο καὶ παρεθάρρυνεν ἀξιοῦσα  μὴ   καταπεπλῆχθαι τὸ δεινόν· ἔπειτα ὑπέσχετο
[8, 9]   τῷ πλημμελοῦντι φύσει. ἠξίουν τε  μὴ   καταστῆσαι σφᾶς εἰς ἀνάγκην πολέμου
[8, 72]   κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς  μὴ   κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει, χρόνον
[8, 27]   μικρὰς καὶ ὀλίγας ἐν τῷ  μὴ   κατορθῶσαι βλάβας, ἅπτονται τῶν ἔργων,
[8, 26]   οἱ μέν γ´ οὐδέν, ἐὰν  μὴ   κατορθώσωσι, βλάπτονται, τοῖς δ´ οὐδέν,
[8, 10]   μεταδόξαν ὑμῖν νῦν ἀπαιτεῖτε, ἀδικεῖσθε  μὴ   κομιζόμενοι, εἰ δὲ πολέμῳ ἀφαιρεθέντες
[8, 75]   τῆς ἐλπίδος καὶ τὰ ὁμολογηθέντα  μὴ   κομιζόμενοι. οἰχήσεται δὴ πάλιν φέρων
[8, 35]   τῶν ἠδικημένων προσλαβεῖν βουλομένοις, ἐὰν  μὴ   κρατῶσι, καὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν
[8, 6]   λοιπὸν ἔσεσθαί μοι βίον, εἰ  μὴ   λάβοιμι παρ´ αὐτῶν δίκας· καὶ
[8, 13]   τε χώρας καὶ τῶν πόλεων,  μὴ   λάθωσιν ἀφυλάκτοις ἐπιπεσόντες αὐτοῖς οἱ
[8, 27]   μοι καταλείπεται λόγος, ὃν εἰ  μὴ   μετ´ ὀργῆς, ἀλλ´ ἐκ λογισμοῦ
[8, 26]   ἣν ἄγων ἔργῳ τοσῷδε ἐπιχειρεῖς,  μὴ   νόμιζε ἠλλάχθαι, ἀλλὰ μέμνησο ἀκριβῶς,
[8, 47]   μήτε προκαταλύσεσθαι τὸν πόλεμον, ἐὰν  μὴ   Οὐολούσκοις ἅπασι δοκῇ. θεούς τε
[8, 27]   σφαλῇς κατὰ τὸν πόλεμον καὶ  μὴ   πάντα ὑπάρξῃ, τί συμβήσεταί σοι
[8, 35]   γ´ ἀνοχὰς ἐπὶ διαλλαγαῖς, ἀλλὰ  μὴ   παρ´ ἐμοῦ. οὐ μὴν {ταύτην
[8, 71]   καὶ Λατίνους αὐτοῖς ἰσομοιρεῖν τοὺς  μὴ   παραγενομένους τοῖς πολέμοις, καὶ τοὺς
[8, 61]   δοθῇ ὑπὸ τῆς πατρίδος, καὶ  μὴ   παρασχεῖν αὑτὸν ἐχθρῶν ἐπιβουλαῖς καὶ
[8, 79]   καὶ ἐν γραφαῖς ἀξιοχρέοις φέρεται,  μὴ   παρελθεῖν. λέγεται δή τισιν, ὡς
[8, 85]   ἐδόκει τ´ αὐτοῖς συλλαβέσθαι τοῦ  μὴ   πασσυδὶ διαφθαρῆναι χειμὼν πολὺς ἐξ
[8, 75]   ἄξια τῆς ἡγεμονίας πολιτευομένοις, ἐὰν  μὴ   πείθωμεν τοὺς χρησομένους; οὐ πείσομεν
[8, 3]   πρὶν ἥλιον δῦναι, τοῖς δὲ  μὴ   πεισθεῖσιν ἐπικηρύξαι θάνατον, ἐπιμεληθῆναι δὲ
[8, 46]   Οὐολουμνίαν, τὴν σὴν γυναῖκα, δεόμεναι,  μὴ   περιιδεῖν αὐτὰς τὰ μέγιστα τῶν
[8, 40]   ἣν οὐθενὶ πώποτε γενομένην ὑποχείριον  μὴ   περιίδῃς ἀφαιρεθεῖσαν ὑπ´ Οὐολούσκων τὴν
[8, 40]   τῶν δυστήνων παιδίων τούτων, ἵνα  μὴ   πέσωμεν εἰς ἐχθρῶν ὕβριν οὐθενὸς
[8, 37]   τοῦ χάρακος, ἀπειλήσας ὡς, εἰ  μὴ   ποιήσουσιν, ὡς κατασκόποις χρήσεται· κἀκεῖνοι
[8, 22]   εἰς τὸ βουλευτήριον, καὶ εἰ  μὴ   προβουλεύσουσι τῷ ἀνδρὶ τὴν κάθοδον,
[8, 75]   τῇ Ἀππίου γνώμῃ, μάθετε, ἀλλὰ  μὴ   προεξαναστῆτε μηδὲ θορυβήσητε, πρὶν ἅπαντα
[8, 35]   ἣν παρακαλεῖτέ με, καὶ τοῦ  μὴ   πρόρριζον ἀνελεῖν τὸ Ῥωμαίων γένος
[8, 87]   τῆς πόλεως αὐτοῖς θέμις, ὅτι  μὴ   πρὸς ἕνα καιρόν, ἐν
[8, 48]   ἀντιπράττωσί σοι καὶ τοὺς λόγους  μὴ   προσδέχωνται ταῖς διὰ σὲ καὶ
[8, 87]   τοῖς ὑπάτοις στρατιὰν καταγράφειν, ἐὰν  μὴ   πρότερον ἀποδείξωσι τοὺς ὁριστὰς τῆς
[8, 5]   πεπείραμαι τῆς τύχης διεξιόντος, καὶ  μὴ   πρότερον ποθεῖτε, τι χρὴ
[8, 26]   ἱκανὸς θάρσος ἐνθεῖναί τινι καὶ  μὴ   προϋπάρχον φύσει. εἶχον ἔτι πλείω
[8, 17]   χρήματα, πολὺς δὲ σῖτος, ὥστε  μὴ   ῥᾴδιον εἶναι μιᾷ πάντα ἐκκομίσαι
[8, 15]   πρεσβευταῖς ἐπὶ συμμαχίας αἴτησιν ἀπεκρίνατο,  μὴ   ῥᾴδιον εἶναι σφίσι βοήθειαν ἀποστέλλειν
[8, 71]   διὰ πολλῶν ἐκτήσατο πολέμων, ταῦτα  μὴ   Ῥωμαίους νείμασθαι μόνους, ἀλλὰ καὶ
[8, 75]   ἡμέρᾳ μιᾷ μετατίθησι· καὶ τὸ  μὴ   στασιάζον ἐν τοῖς προεστηκόσι τῶν
[8, 50]   θυσίαις τὸν χόλον ἐξιλάσαντο· εἰ  μὴ   σύ, Μάρκιε, ἀξιοῖς τὰς
[8, 21]   ποιουμένη τῆς γνώμης καὶ τῷ  μὴ   συγχωρεῖν ἑτοίμως ἐπὶ τὸ μᾶλλον
[8, 54]   αὐτῷ τὴν ἰσότητα καὶ τὸ  μὴ   σφαλῆναι περὶ τὰς ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας.
[8, 17]   ἠκολούθει κτείνων τοὺς καταλαμβανομένους, ὅσοι  μὴ   τὰ ὅπλα ῥίψαντες εἰς ἱκεσίας
[8, 31]   τῆς πολιτείας φυλάττων ἐναντιώσομαι τοῖς  μὴ   ταὐτὰ προαιρουμένοις; εἶτα οὐ πρόδηλον,
[8, 57]   συγγνώμης τ´ ἄξιον ἡγεῖτο, εἰ  μὴ   τέλος ἐπέθηκε τῷ πολέμῳ μητρὸς
[8, 71]   ἀγαπητὸν ἦν πολέμῳ προσαχθεῖσι τὸ  μὴ   τὴν ἑαυτῶν ἀφαιρεθῆναι χώραν.
[8, 60]   χείρων τῶν ἀριστοκρατικῶν· καὶ εἰ  μὴ   τὸ στασιάζον τῆς πόλεως ἐμποδὼν
[8, 49]   προστάταις χρησάμενον. εἰ δὲ δὴ  μὴ   τοῖς κακίστοις μόνον, ἀλλὰ καὶ
[8, 81]   τὴν ὑπόνοιαν οἱ δημοτικοί, δείσαντες,  μὴ   τὸν Ἄππιον ἀποδείξωσι πικρὸν ὄντα
[8, 73]   ἀπορίαν, οὔτε τὸν μισθωσόμενον ὅτι  μὴ   τὸν γείτονα εὑρήσει· εἰ δὲ
[8, 8]   ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν ἀπαιτεῖν καὶ  μὴ   τυγχάνοντας τούτου πολεμεῖν, ἅπαντες ἂν
[8, 75]   ἀγνοεῖ. χαλεπώτερα γὰρ ἂν τῶν  μὴ   τυγχανόντων ἀποτίσειαν οἱ ψευσθέντες τῆς
[8, 35]   οὐκ ἴσα κατορθοῦσί τε καὶ  μὴ   τυχοῦσι γινόμενα γῆς ἀλλοτρίας γλιχομένοις,
[8, 8]   ἔσεσθε τοῦ πολέμου. τὸ γὰρ  μὴ   τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, ἀλλὰ τὰ
[8, 47]   ἀνδράσι ταῦτα καὶ πείθετε αὐτοὺς  μὴ   φιλοχωρεῖν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀδίκως, ἀλλ´
[8, 78]   ἐτίμησεν. εἰσῄει γὰρ αὐτὸν δέος,  μὴ   φυγὰς ἐλασθεὶς ἐκ τῆς πατρίδος
[8, 41]   κρείττονα τοῦ πατρός, ἀρετὴν δὲ  μὴ   χείρονα· καὶ χαίρετε. ἀπέρχομαι γὰρ
[8, 30]   τοῖς λόγοις εὐδοκίμει, κἀγὼ δεδιώς,  μὴ   ψήφου δοθείσης ὑπὸ τῶν συνέδρων
[8, 73]   ἐγίνετο πέρας, δείσαντες οἱ πατρίκιοι,  μὴ   ψήφων θ´ ἁρπαγαὶ καὶ χειρῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009