Alphabétiquement     [«   »]
ψυχὴν 5
ψυχήν 2
ψυχῆς 2
ὦ 50
22
ὠδύροντο 1
ᾤετο 2
Fréquences     [«    »]
50 αὐτοῦ
50 μοι
48 οὐδὲ
50 ὦ
51 εἶναι
51 μετὰ
51 Ῥωμαίων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)


Livre, Chap.
[8, 41]   ἀπῆλθεν ἐκ τῆς οἰκίας μόνος,     γυναῖκες, ἄδουλος, ἄπορος, οὐδὲ τὴν
[8, 47]   δ´ οὔ. ὑμεῖς μὲν οὖν,     γυναῖκες, ἄπιτε καὶ λέγετε τοῖς
[8, 42]   εἰ καὶ τούτου δεῖσθε ὑμεῖς,     γυναῖκες, καὶ πάντως θέλετε ἀσχημονούσας
[8, 41]   ἄνδρας ἀγαθοὺς πόλιν. καὶ ὑμεῖς,     θεοὶ κτήσιοι καὶ ἑστία πατρῴα
[8, 53]   σοι τιμωρούς. ὧν μὴ δεήσειεν,     θεοὶ τῆς Ῥωμαίων φύλακες ἡγεμονίας,
[8, 72]   Εἶεν δή· σὺ μέν, εἶπεν,     Κάσσιε, ἀμφότερα ταῦτ´ ἐπιψηφίζειν ἀξιοῖς
[8, 72]   τοῦτο σιωπῆς· Οὐχὶ ταῦτ´, εἶπεν,     Κάσσιε, καὶ σὺ Οὐεργίνιε, τὰ
[8, 50]   χόλον ἐξιλάσαντο· εἰ μὴ σύ,     Μάρκιε, ἀξιοῖς τὰς μὲν τῶν
[8, 24]   ἁλῷ; οὐ τὰ δίκαια διαιτᾷς,     Μάρκιε, καὶ εἰ τοῦτον οἴει
[8, 23]   δίκαια πέπονθας ὑπὸ τοῦ δήμου,     Μάρκιε, μετ´ αἰτίας αἰσχρᾶς ἐξελασθεὶς
[8, 28]   δ´ ὑπομένουσι τελευτάς. ταῦτ´ ἐνθυμηθείς,     Μάρκιε, μετάγνωθι καὶ παῦσαι μνησικακῶν
[8, 26]   μοι περὶ σοῦ φρονεῖν, ἄκουσον,     Μάρκιε, μηθὲν πρὸς τὴν ἐλευθερίαν
[8, 48]   πρὸς αὐτόν· Ἀλλ´ ἔγωγέ σε,     Μάρκιε τέκνον, οὔτε προδότην Οὐολούσκων
[8, 46]   ἀναλαβοῦσα αὑτὴν ἔλεξεν· Αἱ γυναῖκες,     Μάρκιε τέκνον, τὰς ὕβρεις ἐνθυμούμεναι
[8, 24]   μῖσος· ἀλλ´ αἱ γυναῖκές σε,     Μάρκιε, τί δεινὸν εἰργάσαντο, ἀνθ´
[8, 24]   σοι περί τε ἡμῶν αὐτῶν,     Μάρκιε, τῶν ἐκ τοῦ συνεδρίου
[8, 49]   τῶν συμπολιτευομένων ἄδικος. ἀλλ´ ἀνθρωπίνως,     Μάρκιε, φέρουσι καὶ μετρίως ἅπαντες
[8, 30]   ὑπὸ τοῦ δήμου μόνον ἐξελασθείς,     Μηνύκιε, ἀλλὰ πολὺ πρότερον ὑπὸ
[8, 30]   πονηρός. ἀλλ´ ἔγωγε τἀναντία ἔπραττον,     Μηνύκιε, καὶ ὅπως βουλὴ
[8, 35]   μεταξὺ χρόνῳ σήν τε χάριν,     Μηνύκιε, καὶ τῶν ἄλλων ὑμῶν
[8, 29]   Μάρκιος εἶπε· Σοὶ μέν,     Μηνύκιε, καὶ ὑμῖν τοῖς ἅμα
[8, 35]   ἀναστῆσαι τὴν πόλιν, εἶχον μέν,     Μηνύκιε, λέγειν, ὅτι οὐκ ἐγὼ
[8, 32]   φανερόν, ὅτι καλλιλογεῖτε καὶ εἰρωνεύεσθε,     Μηνύκιε, ὄνομα καλὸν ἔργῳ περιθέντες
[8, 30]   μέντοι τότ´ αὐτὸς ὕπατος ἦσθα,     Μηνύκιε, ὅτι τὸ προβούλευμα τὸ
[8, 32]   εὐσέβειαν, ἐπειδὴ καὶ σὺ τούτων,     Μηνύκιε, πρόνοιαν ἔχειν με ἠξίους,
[8, 33]   διαπραξαμένοις, ὧν καὶ σὺ ἐμνήσθης,     Μηνύκιε, τότε μοι παρακολουθήσειν ψυχήν
[8, 34]   ~Ὅταν δὲ φίλους ἔτι καλῇς,     Μηνύκιε, τοὺς ἐξελάσαντάς με καὶ
[8, 35]   τῶν ἄλλων καὶ δι´ ὑμᾶς,     Μηνύκιε, τοὺς προχειρισθέντας ὑπὸ τῆς
[8, 47]   ἐμοὶ γὰρ τὰ μὲν ἄλλα,     μῆτερ, ἀγαθὰ κρείττονα ἐλπίδων καὶ
[8, 41]   ἀτενής· Οἴχεται, φησίν, ὑμῖν Μάρκιος,     μῆτερ ἅμα καὶ σύ,
[8, 47]   ἄλλων ἀνθρώπων οὐδένα. σοῦ δέ,     μῆτερ, ἐν μέρει πάλιν υἱὸς
[8, 54]   πολλὰ ἐκχέας δάκρυα εἶπε· Νικᾷς,     μῆτερ, οὐκ εὐτυχῆ νίκην οὔτε
[8, 41]   θέλομεν ἄπεστιν. ἀπέστραπται γὰρ ἡμᾶς,     Οὐαλερία, Μάρκιος, ἐξ οὗ τὴν
[8, 41]   ἀσθενῆ καὶ λεπτὴν ἐλπίδα καταπεφεύγατε,     Οὐαλερία, τὴν ἐξ ἡμῶν τῶν
[8, 41]   ψυχὴν οὕτω σκληρὰν καὶ ἄτρωτον,     Οὐαλερία, τίνα ἰσχὺν ἕξουσιν αἱ
[8, 72]   σὺ δὲ δὴ πρὸς θεῶν,     Οὐεργίνιε, λέξον ἡμῖν, πότερα θάτερον
[8, 40]   προθυμίας τὴν χάριν καὶ σπεῦσον,     Οὐετουρία· βουλὴν γὰρ χρόνον
[8, 40]   καὶ φιλανθρώπου καταλειπομένη μερίς, ἐλέησον,     Οὐετουρία, γυνὴ γυναῖκας κοινωνησάσας ἱερῶν
[8, 40]   ταῦτα καταπεφεύγαμεν ἱκέτιδες ἐπὶ σέ,     Οὐετουρία, τὴν μόνην καὶ μίαν
[8, 40]   τὴν πόλιν. καλὸς κίνδυνος,     Οὐετουρία, τὸν υἱὸν κομίσασθαι, ἐλευθερῶσαι
[8, 41]   μῆτερ ἅμα καὶ σύ,     Οὐολουμνία, κρατίστη γυναικῶν, ἐξελασθεὶς ὑπὸ
[8, 45]   εἶπεν· Ἀγαθῆς γυναικὸς ἔργον ἐποίησας,     Οὐολουμνία, μείνασα παρὰ τῇ μητρί
[8, 41]   οὔτε σὸς ἀνὴρ ἀπὸ ταύτης,     Οὐολουμνία, τῆς ἡμέρας, ἀλλ´ εὐτυχοίης
[8, 10]   τὴν ἀπόφασιν. Οὐ λανθάνετε ἡμᾶς,     Οὐολοῦσκοι, φιλίας μὲν οὐδὲν δεόμενοι,
[8, 24]   ἀφῶ, τί ἂν ἔχοις εἰπεῖν,     πρὸς Διός, εἴ τις ἔροιτό
[8, 47]   διὰ τὰς ἐμὰς ὑπέμεινας,     ταλαίπωρε, φυγάς, καὶ παύσασθαι τιμωρουμένην
[8, 41]   λαβοῦσα εὐδαιμονέστερον ἐμοῦ, οὔθ´ ὑμῶν,     τέκνα φίλτατα, πατήρ, ἀλλ´ ὀρφανοὶ
[8, 51]   ἀδιαλλάκτως ἔχεις, ἐμοὶ ταύτην δός,     τέκνον, τὴν τιμὴν καὶ χάριν,
[8, 51]   τῇ σεαυτοῦ μητρὶ καὶ δός,     τέκνον, τὴν χάριν ἑκών. νόμον
[8, 13]   δ´ οὖν λέγων· Ἐμοὶ δοκεῖ,     Τύλλε, κράτιστον εἶναι νείμασθαι τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009