Alphabétiquement     [«   »]
τηλικοῦδε 1
τηλικοῦτον 2
τηλικούτου 1
τὴν 490
τήν 13
τήνδε 2
τηνικαῦτα 1
Fréquences     [«    »]
343 δὲ
335 τε
374 τῆς
490 τὴν
526 τῶν
1638 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τὴν


Livre, Chap.
[8, 40]   παραλαβοῦσα μετὰ σεαυτῆς Οὐολουμνίαν τε  τὴν   ἀγαθὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας
[8, 72]   ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι κατέβαινεν εἰς  τὴν   ἀγοράν, ἀλλ´ ὑπομένων ἔνδον ἐπραγματεύετο
[8, 43]   ἐγράφη, προελθόντες οἱ ὕπατοι εἰς  τὴν   ἀγορὰν καὶ συναγαγόντες ἐκκλησίαν σκότους
[8, 22]   ἐφ´ ἡσυχίας, συνέδραμον ἅπαντες εἰς  τὴν   ἀγορὰν οἱ δημοτικοὶ καὶ τοὺς
[8, 59]   ἐρριμμένου δ´ αὐτοῦ χαμαὶ κατὰ  τὴν   ἀγορὰν οἵ τε παραγενόμενοι τῷ
[8, 59]   ἔγνωσαν ἀποδιδόναι χάριτας, συμφέροντες εἰς  τὴν   ἀγοράν, ὅσων ἔδει τοῖς ἀγαθοῖς
[8, 58]   ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ κατὰ  τὴν   ἀγορὰν πολὺς ἀγών· ἔργῳ γὰρ
[8, 50]   τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ κατασκαφῆς  τὴν   ἀγριαίνουσαν καὶ μαινομένην ὀργὴν προάγεις·
[8, 82]   πολεμίων δύναμις, δέος ἐμπίπτει πρὸς  τὴν   ἀδόκητον ὄψιν, καὶ τοῦ μὲν
[8, 86]   πολεμίας, κρείττονα τοῦ προδήλου θανάτου  τὴν   ἄδοξον ἡγησάμενοι φυγήν. νῦν δὲ
[8, 25]   ἕτοιμός ἐστι νόμῳ κυρωθέντι λῦσαι  τὴν   ἀειφυγίαν. τί οὖν ἔτι κωλύει
[8, 54]   συνεδρίῳ παρόντες Οὐολούσκων οὐκ ἠνέσχοντο  τὴν   ἀήθειαν τῆς ὄψεως, ἀλλ´ ἀπεστράφησαν.
[8, 20]   ἑτέρους, τῶν δὲ καμνόντων παρεθάρρυνε  τὴν   ἀθυμίαν ἐπὶ τὸ πονοῦν μέρος
[8, 82]   τὴν ἑτέραν δύναμιν ἔχων εἰς  τὴν   Αἰκανῶν γῆν ἐνέβαλεν· ἔπειτ´ ἐκεῖθεν
[8, 13]   ὀξέως ὑπηρετεῖν. δίδωμι δέ σοι  τὴν   αἵρεσιν, εἴτε τῆς ὑπερορίου στρατιᾶς
[8, 24]   ἐπιχειρεῖν. ταύτην αὐτὸς ὑπέμεινας ἀπολογήσασθαι  τὴν   αἰτίαν, ἐπειδὴ πάμπολυ ἀπεῖχες αὐτῆς,
[8, 74]   ἀναλαβεῖν· ἣν μετὰ μικρὸν ἐρῶ,  τὴν   αἰτίαν πρῶτον ὑμῖν ἀποδειξάμενος, μᾶλλον
[8, 67]   Ἄττιος τῶν Οὐολούσκων ἡγεμὼν  τὴν   ἀκμαιοτάτην συσκευασάμενος στρατιάν, γνώμην ἔχων
[8, 15]   ταὐτὸ φρονῆσαι· καὶ κατέσχον οὗτοι  τὴν   ἀκοσμίαν τοῦ πλήθους. παυσαμένου δὲ
[8, 34]   τοὺς εἰκασμῷ καὶ δόξῃ τεκμαιρομένους  τὴν   ἀλήθειαν ἀνθρώπους, ἐπειδὴ θεοῖς ἀρέσκοντα
[8, 17]   ἀτολμίας ἀκούοντες, οἳ δὴ τέως  τὴν   ἀλλοτρίαν λεηλατοῦντες ἀδεῶς τότε τὴν
[8, 59]   ἔδει τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν εἰς  τὴν   ἀναγκαίαν τιμήν. ἐπειδὴ δὲ πάντ´
[8, 28]   οὐχ οἱ δρῶντες, ἀλλ´  τὴν   ἀνάγκην αὐτοῖς ἐπιτιθεὶς αἴτιος ἔσῃ·
[8, 74]   πρῶτον ὑμῖν ἀποδειξάμενος, μᾶλλον δὲ  τὴν   ἀνάγκην, δι´ ἣν καὶ τοῦτο
[8, 86]   σπανίζοντες ἑτέρας ἐπικουρίας καταφεύγουσι διὰ  τὴν   ἀνάγκην. οἱ δ´ Οὐολοῦσκοι κατ´
[8, 21]   καὶ τῶν προσθεμένων τῷ Μαρκίῳ  τὴν   ἀνάγκην, ταῖς τε πρεσβείαις ἐνοχλούμενοι
[8, 23]   σοι προσῆκεν, οὐδὲ μετριάζεις περὶ  τὴν   ἀνάπραξιν τῆς δίκης, ἀλλ´ ἐν
[8, 76]   Κάσσιον ἔπαυσε τῆς δημαγωγίας, καὶ  τὴν   ἀναρριπιζομένην ἐκ τῶν πενήτων στάσιν
[8, 69]   λανθάνει καὶ ἐπιθυμιῶν ἀρχηγὸν ἐκβαινουσῶν  τὴν   ἀνθρωπίνην φύσιν· καὶ τῷ
[8, 30]   στρατιὰν πολεμίων τρεψάμενος, ὥσπερ ἐγὼ  τὴν   Ἀντιατῶν ἐπίκουρον τοῖς πολιορκουμένοις ἀφικομένην;
[8, 84]   θάτερον δὲ Λεύκιος ἔχων ἐπὶ  τὴν   Ἀντιατῶν ἦγε πόλιν. γενόμενος δὲ
[8, 62]   τινες, χρόνον τινὰ μετὰ  τὴν   ἀπαλλαγὴν τῶν σωμάτων ἔτι διαμένουσι,
[8, 7]   εὐνοίας. πατρίδα θ´ ἡγοῦμαι οὐ  τὴν   ἀπαρνησαμένην με πόλιν, ἀλλ´ ἧς
[8, 34]   τοὺς ἐξελάσαντάς με καὶ πατρίδα  τὴν   ἀπαρνησαμένην, φύσεώς τε νόμους ἀνακαλῇ
[8, 3]   παρελθεῖν, προσελθούσης δὲ μηνύσεως, ἧς  τὴν   ἀπάτην ἠγνόουν, ἰσχὺν βεβαίαν
[8, 18]   αὐτοῖς ὑπέθετο· καὶ οἱ Βωλανοὶ  τὴν   ἀπάτην οὐκ εἰδότες ἐδίωκον ἄχρι
[8, 58]   ἀνοσίου ἔργου γενέσθαι, παρῆν εἰς  τὴν   ἀποδειχθεῖσαν ἀγορὰν καὶ παρελθὼν ἐπὶ
[8, 77]   ὄχλου δὲ πλείστου συναχθέντος εἰς  τὴν   ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν συγκαλέσαντες εἰς ἐκκλησίαν
[8, 35]   οὐ μὴν {ταύτην γε δίδωμι  τὴν   ἀπόκρισιν} ἀλλὰ καὶ θεοὺς σέβων
[8, 45]   ἐν καλῷ ποιούμενος τοῖς ὄχλοις  τὴν   ἀπόκρισιν. ἐλθὼν δ´ ἐπὶ τὸ
[8, 59]   ~Ἀναβάντος δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ  τὴν   ἀπολογίαν βοή τε πολλὴ κωλύουσα
[8, 70]   πρὶν ἑτέρου τινὸς ἄρξασθαι λόγου  τὴν   ἀπόρρητον ἐν τῷ δήμῳ φυλαχθεῖσαν
[8, 54]   ὢν δι´ ὀργῆς ἀκράτου λάβῃ  τὴν   ἀποτυχίαν κἄπειτα ὡς προδότην αὐτὸν
[8, 20]   ἀλλὰ τῶν ἀπολλυμένων ἄδηλον ἐποίει  τὴν   ἀπουσίαν στρατηγὸς ἀντικαθιστὰς ἑτέρους,
[8, 10]   ἐπὶ τὸν σύλλογον ταύτην ἔδοσαν  τὴν   ἀπόφασιν. Οὐ λανθάνετε ἡμᾶς,
[8, 50]   σε δίκας γῆν τ´ αὐτῶν  τὴν   ἀρίστην πεποιηκὼς μηλόβοτον καὶ πόλεις
[8, 5]   πολλὰ ἐξύβρισαν, καὶ τελευτῶντες καταλύειν  τὴν   ἀριστοκρατίαν ἐπεχείρουν. ἐφ´ οἷς ἅπαντες
[8, 81]   Κασσίου θάνατον οἱ μὲν αὐξάνοντες  τὴν   ἀριστοκρατίαν θρασύτεροί τε καὶ ὑπεροπτικώτεροι
[8, 22]   τὴν Ῥώμην, φυλακὴν τοῦ Λαουινίου  τὴν   ἀρκοῦσαν καταλιπών· καὶ αὐτίκα τῆς
[8, 58]   τὸν Μάρκιον ἐκέλευσεν ἥκειν  τὴν   ἀρχὴν ἀποθησόμενον καὶ δίκην ὑφέξοντα
[8, 87]   βουλὴ προείλετο καὶ οἷς παραγγέλλειν  τὴν   ἀρχὴν ἐκέλευσεν, οὐ σφόδρα τῷ
[8, 87]   ψηφοφορίαν, ἐπειδὴ οὐδ´ αὐτοὶ μετῄεσαν  τὴν   ἀρχὴν ἑκόντες, ὑπὲρ δὲ τῶν
[8, 58]   καὶ εἰ μὴ βούλοιτο ἀποθέσθαι  τὴν   ἀρχὴν ἑκών, τῷ δήμῳ παρεκελεύετο
[8, 5]   τελευταῖος βασιλεὺς Ταρκύνιος τυραννίδα  τὴν   ἀρχὴν ἠξίου ποιεῖν. συστάντες οὖν
[8, 61]   τὸ σῶμα παρασχεῖν τοῖς πεπιστευκόσι  τὴν   ἀρχὴν καὶ λόγον ἀποδοὺς ὧν
[8, 87]   πόλιν καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ  τὴν   ἀρχὴν κατήγαγε. ~Τότε δ´ οὖν
[8, 90]   τὴν ὑπατείαν προαγαγεῖν· καὶ μετῄει  τὴν   ἀρχὴν κελευσθεὶς ὑπ´ αὐτῶν
[8, 82]   ἄνδρα ἀριστοκρατικόν. τούτων δὲ μετιόντων  τὴν   ἀρχὴν κωλύειν μὲν οὐχ οἷοί
[8, 57]   γεγενημένοις· ἐκέλευέ τ´ ἀποθέμενον αὐτὸν  τὴν   ἀρχὴν λόγον ὑπέχειν τῆς στρατηγίας.
[8, 16]   ὑπάτοις. ~Οἱ δὲ παρὰ τούτων  τὴν   ἀρχὴν παραλαβόντες, Σπόριος Ναύτιος καὶ
[8, 87]   τῇ τυραννίδι καὶ ἀποκτείνας. οὗτοι  τὴν   ἀρχὴν παραλαβόντες ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων
[8, 47]   ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν· οἷς ἐγὼ  τὴν   ἀρχὴν τήνδε παραλαμβάνων θεούς τε
[8, 58]   ἐὰν ἅπασι δόξῃ Οὐολούσκοις, ἀποθήσεσθαι  τὴν   ἀρχήν. τούτων δ´ οὐ μίαν
[8, 63]   παρέδοσαν τοῖς μεθ´ ἑαυτοὺς ὑπάτοις  τὴν   ἀρχήν. ~Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ
[8, 90]   πλῆθος ὡς ἀποδείξοντες τοὺς μετιόντας  τὴν   ἀρχὴν ὑπάτους, οἱ δήμαρχοι τοῦ
[8, 66]   αὐτοκέλευστοι· καὶ τὸ ποιῆσαν αὐτῶν  τὴν   ἀταξίαν καὶ βοὴν τοῦτ´ ἦν.
[8, 37]   πλείους ἦσαν αὐτῶν· εὐλαβηθέντες, εἴτε  τὴν   ἀτολμίαν τῶν ὑπάτων· ἥκιστα γὰρ
[8, 28]   τῶν σῶν ἀσεβημάτων ὠφέλειαν μισήσουσι  τὴν   αὐθάδειαν τοῦ τρόπου. ἐῶ γὰρ
[8, 71]   τοῦτο τὸ δέος, πρὸς  τὴν   αὔξησιν τοῦ ἀνδρὸς ἐλάμβανον μείζονα
[8, 70]   νομίζειν. τρίτον δὲ καταστὰς ἐπὶ  τὴν   αὐτὴν ἀρχὴν Οὐολούσκους τ´ ἠνάγκασε
[8, 67]   θριάμβων τιμὴν προσέθεσαν. οὐ μέντοι  τὴν   αὐτήν γ´ ἀμφοτέροις· ἀλλὰ Σικκίῳ
[8, 49]   πολλῷ κλύδωνι σαλευομένη, οὔτε πᾶσα  τὴν   αὐτὴν γνώμην τότ´ ἔσχεν, ἀλλὰ
[8, 56]   μείζονι φωνῇ ταὐτὸ ξόανον ἐφθέγξατο  τὴν   αὐτὴν λέξιν, ὥστε μηδὲν ἔτι
[8, 31]   τοῖς αὐτοῖς ἤθεσι μένων καὶ  τὴν   αὐτὴν προαίρεσιν τῆς πολιτείας φυλάττων
[8, 59]   ἐπὶ στρωμνῆς ἐκπρεπεστάτῳ ἠσκημένης κόσμῳ  τὴν   αὐτοκρατορικὴν ἔχοντα ἐσθῆτα, καὶ πρὸ
[8, 17]   τὴν ἀλλοτρίαν λεηλατοῦντες ἀδεῶς τότε  τὴν   αὑτῶν γῆν ἠνείχοντο δῃουμένην ὁρῶντες,
[8, 33]   θεούς, ὡς ἐπ´ οὐδενὶ κακῷ  τὴν   ἄφιξιν ποιησάμενος καὶ φυλάξων τὴν
[8, 67]   δύναμιν ἅρματι παρεμβεβηκὼς χρυσοχαλίνων ἵππων  τὴν   βασιλικὴν ἠμφιεσμένος ἐσθῆτα, ὡς περὶ
[8, 43]   πολὺ {μέρος} ἐξακουσθῆναι τῆς πόλεως  τὴν   βοὴν καὶ μεστοὺς γενέσθαι τοὺς
[8, 66]   βοηθὸς ἥξειν τοῖς σφετέροις, καὶ  τὴν   βοήν τε καὶ ταραχὴν ἐπὶ
[8, 73]   γνώμην Κασσίῳ καὶ δόξαντι ἠναγκακέναι  τὴν   βουλὴν ἄκουσαν ἐπικυρῶσαι. προειπὼν δὴ
[8, 70]   διαλιπὼν τῇ κατόπιν ἡμέρᾳ συνεκάλει  τὴν   βουλὴν εἰς τὸ συνέδριον ὀρθὴν
[8, 9]   ὑπ´ αὐτῶν πρέσβεις καταστάντες ἐπὶ  τὴν   βουλὴν ἔλεγον· Ὅτι Οὐολούσκοις περὶ
[8, 79]   τὸ πρᾶγμα ἐξετάσας ἧκεν ἐπὶ  τὴν   βουλήν· ἔπειτα κελεύσας ἐλθεῖν τὸν
[8, 55]   δεῖσθαι, ἀξιοῦν δ´ ἐπιτρέψαι σφίσι  τὴν   βουλὴν ἐπὶ τύχης γυναικῶν ἱδρύσασθαι
[8, 25]   οὐχὶ καλῶς εἶχε ψηφίσασθαί σοι  τὴν   βουλὴν τὸν δῆμον οὐθὲν
[8, 43]   τὴν προθυμίαν αὐτῶν ἐπαινέσαντες συνεκάλουν  τὴν   βουλὴν καὶ περὶ τῆς ἐξόδου
[8, 22]   προδιδόμενοι. τότε δὴ συνελθόντες εἰς  τὴν   βουλὴν οἱ πατρίκιοι ψηφίζονται πρεσβευτὰς
[8, 71]   τῶν ἀντιπραττόντων. δ´ Οὐεργίνιος  τὴν   βουλὴν ὁσημέραι συνάγων μετὰ κοινῆς
[8, 35]   ὀδῷ γινομένους. καὶ ἅμα διδάσκετε  τὴν   βουλήν, ὅτι τούτων τῶν κακῶν
[8, 54]   περὶ μὲν τῆς καθόδου μήτε  τὴν   βουλὴν τέλος μηθὲν ἐκφέρειν εἰς
[8, 68]   αὐτοὺς Κάσσιος ἀνέπεμψεν ἐπὶ  τὴν   βουλήν. τοῖς δ´ ἐκ τοῦ
[8, 31]   δήπου πονηροκρατεῖσθαι καὶ μηδενὸς εἶναι  τὴν   βουλὴν ὧν ἂν προέληται κυρίαν.
[8, 34]   αὐτῶν ὑπάρξῃ χάρις, πόλιν τε  τὴν   γειναμένην ἡμᾶς, ὅταν μὲν ὠφελῇ,
[8, 56]   ἀδίκοις πράξεσιν ἀγανακτεῖν, τὸ δηλῶσαι  τὴν   γενομένην ἐπιφάνειαν τῆς θεοῦ κατ´
[8, 81]   τ´ ἀποδεῖξαι δέκα τοὺς ὁριοῦντας  τὴν   γῆν καὶ γνώμην εἰσηγήσασθαι πόσην
[8, 74]   εἰς τὴν φιλίαν ἡμῖν, ταύτην  τὴν   γῆν κτησάμενοι ἔχομεν, ἀλλὰ παλαίτερον
[8, 46]   γυναικῶν πρῶτον μὲν ἔκλαιεν εἰς  τὴν   γῆν ὁρῶσα μέχρι πολλοῦ, καὶ
[8, 45]   κατεῖχεν ἐκλελυμένην καὶ ῥέουσαν ἐπὶ  τὴν   γῆν. ὡς δὲ τῶν ἀσπασμῶν
[8, 5]   πρίν, ὁποῖός τις εἰμὶ  τὴν   γνώμην ἀποδειξόμενος, ἐξετάσαι. ἔσται δὲ
[8, 74]   τὸ ἀργύριον ἐπιβαρησομένων. ~Ταύτην εἰσηγησαμένου  τὴν   γνώμην Ἀππίου καὶ σφόδρα δόξαντος
[8, 55]   γυναικῶν ἀπεδείχθη τότε πρῶτον  τὴν   γνώμην αὐταῖς εἰσηγησαμένη περὶ τῆς
[8, 9]   λόγον τ´ οὐθενὶ προθέντες ἐπικυροῦσι  τὴν   γνώμην. γραφέντος δὲ τοῦ δόγματος
[8, 73]   ὑπάρξει, ἀλλ´ ἑνὶ τῷ προθέντι  τὴν   γνώμην Κασσίῳ καὶ δόξαντι ἠναγκακέναι
[8, 13]   ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ σφόδρα ἠγάσθη  τὴν   γνώμην Τύλλος, καὶ τὸ
[8, 72]   Κάσσιος καὶ οὔτ´ ἀναθέσθαι  τὴν   γνώμην προαιρούμενος οὔτε μένειν ἐπ´
[8, 12]   καταδραμεῖν. ~Ἀποδεξαμένων δὲ καὶ ταύτην  τὴν   γνώμην τῶν Οὐολούσκων ἐξῄεσαν οἱ
[8, 54]   ἀκολουθεῖν τήν τε μητέρα καὶ  τὴν   γυναῖκα καὶ τὰ παιδία, ἔνθα
[8, 45]   ἀσπασμῶν τῆς μητρὸς ἅλις εἶχε,  τὴν   γυναῖκα προσελθοῦσαν δεξιωσάμενος ἅμα τοῖς
[8, 76]   κατὰ τὰς ὁμολογίας ὑπάρχειν μέρος·  τὴν   δ´ αἵρεσιν τῶν ἀνδρῶν καὶ
[8, 64]   ἤδη ἦσαν ἐν τοῖς ὅπλοις·  τὴν   δ´ ἑτέραν Τῖτον Σίκκιον ἐπὶ
[8, 73]   ἐπεργάζονται διαγνόντες ἀποδώσουσι τῷ δημοσίῳ.  τὴν   δ´ ὁρισθεῖσαν ὑπ´ ἐκείνων γῆν
[8, 64]   ἄγειν, τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων,  τὴν   δὲ λοιπὴν τρίτην μερίδα παραλαβόντα
[8, 73]   τοὺς ἀντιποιησομένους ὑπὲρ αὐτῶν κρίσεις,  τὴν   δὲ πενταετῆ μισθοῦν χρόνον· τὸ
[8, 5]   μὲν ἐλεύθερον ἅπασιν ἀξιοῦντες ὑπάρχειν,  τὴν   δὲ προστασίαν τῶν κοινῶν ἀποδεδόσθαι
[8, 56]   γυναῖκας, ὅσαι δευτέρων ἐπειράθησαν γάμων,  τὴν   δὲ τιμὴν καὶ θεραπείαν αὐτοῦ
[8, 53]   οἶδα. οὐ γὰρ ἀνέξεται Οὐετουρία  τὴν   δεινὴν καὶ ἀνήκεστον ὕβριν ἐν
[8, 2]   δ´ αὐτοῦ ταῦτα λέγοντος ἐμβαλὼν  τὴν   δεξιὰν Τύλλος καὶ ἀπὸ
[8, 40]   ἑαυτοῦ πολίτας καὶ κατελθεῖν εἰς  τὴν   δεομένην ἀπολαβεῖν αὐτὸν πατρίδα· πείσεις
[8, 87]   τῶν ἔξω τῆς πόλεως οἱ  τὴν   δημαρχικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κύριοι· περιγέγραπται
[8, 73]   βουλευτῶν ἑλέσθαι δέκα, οἵτινες ἐπελθόντες  τὴν   δημοσίαν γῆν ἀφοριοῦσι, καὶ εἴ
[8, 72]   νόμου; ἓν μέν, εἰ χρὴ  τὴν   δημοσίαν γῆν κατ´ ἄνδρα διανεμηθῆναι,
[8, 76]   δέκα τοὺς πρεσβυτάτους, οἵτινες ὁρίσαντες  τὴν   δημοσίαν χώραν ἀποδείξουσιν, ὅσην τε
[8, 73]   οὐκ εἴα συγχωρεῖν τῷ δήμῳ  τὴν   διανομὴν διδάσκων, ὡς χαλεπὸς ἔσται
[8, 76]   δ´ αἵρεσιν τῶν ἀνδρῶν καὶ  τὴν   διανομὴν τῶν κλήρων καὶ τἆλλα
[8, 77]   αὐτὸν ὡς ἐπὶ τοῦ δήμου  τὴν   δίκην ἀπολογησόμενον. ὄχλου δὲ πλείστου
[8, 41]   λέγειν ἔχομεν. ὅτε γὰρ ἁλοὺς  τὴν   δίκην ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν
[8, 30]   παρέξειν ἐμαυτὸν ὑπεσχόμην ἑκόντα ἐπὶ  τὴν   δίκην. ~Ἴθι δή μοι, Μηνύκιε,
[8, 78]   τιμῆς φειδὼ λαβών τινα, καταψηφίζεται  τὴν   δίκην. οὕτως τ´ ἄρα ἦν
[8, 49]   εἰσιν, οἷς οὐκ ἀντέπνευσε πρὸς  τὴν   δοκοῦσαν ἀρετὴν φθόνος ἐκ τῶν
[8, 56]   κύριον μάλιστα μὲν ἀναθέσθαι ταύτην  τὴν   δόξαν, εἰ δ´ ἀνιάτως ἔχουσιν
[8, 20]   τῶν ἀπ´ αὐτοῦ μαχησομένων παρακαλέσας  τὴν   δύναμιν ἀγωνίζεσθαι προθύμως καὶ τοῖς
[8, 19]   τὴν πόλιν ἐνέπρησεν. ~Ἐντεῦθεν δὲ  τὴν   δύναμιν ἀναλαβὼν ἦγεν ἐπὶ τοὺς
[8, 82]   μετ´ οὐ πολὺν χρόνον ἀναστήσας  τὴν   δύναμιν ἐκ τῆς πολεμίας ἀπῆγεν
[8, 37]   καταλύσαντα τὴν ἔχθραν καὶ ἀναστήσαντα  τὴν   δύναμιν ἐκ τῆς χώρας πειθοῖ
[8, 19]   μερίσασθαι τὰς ὠφελείας. ἀναστήσας δὲ  τὴν   δύναμιν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν Πεδανῶν
[8, 65]   τῆς μάχης, ἀντεξῆγε καὶ αὐτὸς  τὴν   δύναμιν ἐν κόσμῳ τε καὶ
[8, 19]   κομίζοιντο, αὐλίζεσθαί τ´ οὐκ εἴα  τὴν   δύναμιν ἐν ταῖς πόλεσιν, ἵνα
[8, 18]   τὴν πόλιν ἔρημον καταλιπὼν ἀπῆγε  τὴν   δύναμιν ἐπὶ Βῶλαν Λατίνων ἑτέραν
[8, 14]   οὐθὲν ἔτι διαμελλήσας ἧκεν ἄγων  τὴν   δύναμιν ἐπὶ Κιρκαίαν πόλιν, ἐν
[8, 19]   καὶ λαβὼν ὅσα προσέταξεν ἀπῆγε  τὴν   δύναμιν ἐπὶ τὴν Κοπιολανῶν πόλιν.
[8, 20]   τοὺς δ´ αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπῆγε  τὴν   δύναμιν ἐπιφανεστάτην νίκην ἐξενεγκάμενος καὶ
[8, 86]   ὡς εἶχε τάχους ἅπασαν ἄγων  τὴν   δύναμιν εὐθὺς ἐπιέναι τοῖς πολιορκοῦσι
[8, 19]   πρότερον ἁλούσας ἕωθεν εὐθὺς ἀναστήσας  τὴν   δύναμιν ἦγεν ἐπὶ Κορβιῶνα. ὄντι
[8, 22]   ὡς εἶχεν ὀργῆς, εὐθὺς ἀναστήσας  τὴν   δύναμιν ἦγεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην,
[8, 17]   ὅσαι τὸ πιστὸν διεφύλαττον, ἦγε  τὴν   δύναμιν· καὶ αὐτίκα ἑτοιμασάμενος, ὅσα
[8, 86]   καταστρατοπεδευσάμενοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις ἐξέταττον  τὴν   δύναμιν καὶ προὐκαλοῦντο τοὺς Ῥωμαίους
[8, 66]   προτέρᾳ παραταξάμενοι μάχῃ πεφεύγασιν, ἐξαγαγὼν  τὴν   δύναμιν Ἀκύλλιος τόν τε
[8, 14]   ἀργύριόν τι μέτριον λαβὼν ἀπῆγε  τὴν   δύναμιν ὀλίγην μοῖραν ἐν τῇ
[8, 88]   ἡγεμόνες ἐξῆγον ἐκ τοῦ χάρακος  τὴν   δύναμιν ὡς εἰς μάχην. ~Ἐξελθόντων
[8, 4]   καὶ λέγειν ἠξίου ταῦτα πρὸς  τὴν   ἑαυτοῦ πόλιν ἕκαστον καὶ πράττειν,
[8, 8]   καὶ εἰ τῶν ἠδικημένων ἕκαστοι  τὴν   ἑαυτῶν ἀξιοῖεν ἀπολαβεῖν, οὐδὲν οὕτως
[8, 71]   ἦν πολέμῳ προσαχθεῖσι τὸ μὴ  τὴν   ἑαυτῶν ἀφαιρεθῆναι χώραν. δὲ
[8, 35]   ἂν ἔχοιεν αἰτιάσασθαι Μάρκιον, ἀλλὰ  τὴν   ἑαυτῶν ἀφροσύνην. παρὸν γὰρ αὐτοῖς
[8, 35]   βουλομένοις, ἐὰν μὴ κρατῶσι, καὶ  τὴν   ἑαυτῶν γῆν τε καὶ πόλιν
[8, 8]   καὶ Τυρρηνοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι  τὴν   ἑαυτῶν ἕκαστοι γῆν ἀποληψόμενοι.
[8, 48]   τοῖς τ´ ἄλλοις ἐτίμησαν καὶ  τὴν   ἑαυτῶν ἡγεμονίαν ἐπίστευσαν, οὔτε παρὰ
[8, 9]   ἀπέφαινον, εἰ κομίσαιντο γῆν τε  τὴν   ἑαυτῶν καὶ πόλεις, ἃς ὑπὸ
[8, 15]   παρόν· αὐτοῖς δ´ ἐκείνοις ἐπιτρέπειν  τὴν   ἑαυτῶν στρατιὰν καταγράφειν καὶ ἡγεμόνας
[8, 1]   μετὰ τούτους ἀποδειχθέντες ὕπατοι κατὰ  τὴν   ἑβδομηκοστὴν καὶ τρίτην ὀλυμπιάδα, {καθ´}
[8, 64]   ἀποδεδειγμένος ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἔπαρχος  τὴν   ἔγγιστα τῆς πόλεως χώραν φυλάττειν·
[8, 86]   ποιησάμενοι τῶν σφετέρων νεκρῶν, εἰς  τὴν   ἐγγυτάτω πόλιν Ἄντιον ἀνέζευξαν· ἔνθα
[8, 82]   εἰς τὴν Οὐιεντανῶν χώραν ἐμβαλὼν  τὴν   ἐγκαταληφθεῖσαν λείαν ἐν αὐτῇ ἀπήλασε,
[8, 48]   περὶ τὰς διαλλαγὰς καὶ ποιήσασθαι  τὴν   εἰρήνην ἀμφοτέροις τοῖς ἔθνεσι καλὴν
[8, 82]   ἐσκεδασμένους ἀναλαβών, τάξιν αὐτοῖς ἀπέδωκε  τὴν   εἰς πόλεμον ἁρμόττουσαν. τοῖς δὲ
[8, 33]   τὴν ἄφιξιν ποιησάμενος καὶ φυλάξων  τὴν   εἰς τόδε χρόνου καθαρὰν καὶ
[8, 86]   δὲ τοῦ πλείονος ὀρεγόμενοι καὶ  τὴν   ἐκ τῆς προτέρας νίκης δόξαν
[8, 65]   βλάβης ἀναγκασθῶσιν ὑποχωρεῖν, ἔπειτα καὶ  τὴν   ἐκ τῆς προτέρας νίκης εὔκλειαν
[8, 26]   ἐν τοῖς πολέμοις πράξεων καὶ  τὴν   ἐκ τοῦ θείου παροῦσαν αὐτῇ
[8, 57]   τοῦτον ἐξέβην τὸν λόγον. ~Μετὰ  τὴν   ἐκ τοῦ χάρακος ἀπαλλαγὴν τῶν
[8, 81]   καταγραφῇ τῶν ἀπόρων ἀδύνατοι ὄντες  τὴν   ἐκ τῶν νόμων ἀνάγκην τοῖς
[8, 12]   ἐνέβαλεν, ἵνα περισπάσειε τῶν πολεμίων  τὴν   ἐκεῖθεν ἐπικουρίαν, τὸ δὲ λοιπὸν
[8, 27]   πάλιν ἐκεῖσε ἀφικομένης καὶ φθειρούσης  τὴν   ἐκείνων γῆν· οὐ γὰρ ἀνεξόμεθα
[8, 70]   οὐκ εἰς μακράν. διαλύσας δὲ  τὴν   ἐκκλησίαν καὶ χρόνον οὐδὲ ἀκαριαῖον
[8, 72]   δημάρχων δυνάμενος, τότε μὲν διέλυσε  τὴν   ἐκκλησίαν, ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις
[8, 4]   ἀγανακτοῦντας ἐπὶ τῷ πάθει διέλυσε  τὴν   ἐκκλησίαν. ὡς δ´ ἀπαλλαγέντες εἰς
[8, 30]   τὴν πατρίδα φεύγοντα  τὴν   ἐλευθερίαν ἀπολωλεκότα χρημάτων στερόμενον
[8, 40]   μὴ περιίδῃς ἀφαιρεθεῖσαν ὑπ´ Οὐολούσκων  τὴν   ἐλευθερίαν, εἰ δὴ καὶ φείσονται
[8, 26]   ἄκουσον, Μάρκιε, μηθὲν πρὸς  τὴν   ἐλευθερίαν μου τῶν λόγων τραχυνόμενος.
[8, 70]   χρήσιμος γέγονε τὰ μὲν εἰς  τὴν   ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς τὸ
[8, 56]   φωνῆς ἐξερμηνευόμενος νοῦς εἰς  τὴν   Ἑλλάδα διάλεκτον τοιόσδε· Ὁσίῳ πόλεως
[8, 52]   καταχθόνιος καὶ ἀφεγγὴς ὑποδέξεται  τὴν   ἐμήν, ἐν φασι τοὺς
[8, 29]   τῆς πατρίδος, οὔτε μητέρα αἰδεσθέντες  τὴν   ἐμὴν οὔτε παιδία ἐλεήσαντες οὔτ´
[8, 70]   ἀποδειχθεὶς δὲ τὸ δεύτερον ὕπατος  τὴν   ἐμφύλιον ἔπαυσε τῆς πόλεως στάσιν
[8, 39]   τὰς μηθενὸς κακοῦ αἰτίας καὶ  τὴν   ἐν ἐσχάτοις κινδύνοις οὖσαν πατρίδα
[8, 88]   δύναμιν παρελάμβανεν, δὲ Οὐαλέριος  τὴν   ἐν Οὐολούσκοις στρατοπεδεύουσαν ἄγων τοὺς
[8, 32]   μισοῦντα, φιλεῖν δὲ τὰ φιλοῦντα,  τὴν   ἐναντίαν γνώμην ἔσχον; ~Ἴθι δὴ
[8, 51]   βιαζομένῳ. προτέραν οὖν ἐμὲ  τὴν   ἐναντιουμένην σοι μητέρα ταῖς ἐρινύσι
[8, 58]   ἀλλὰ τὸ ἔθνος ἅπαν εἰς  τὴν   ἔννομον ἀγορὰν συναχθέν, εἰς ἣν
[8, 45]   τε πολλῇ τῶν δικαίων πρὸς  τὴν   ἔντευξιν αὐτῆς χρησόμενος καὶ ἐν
[8, 87]   αὐτοῖς προδοσίαν καὶ κατεβόων ἐπικαλούμενοι  τὴν   ἐξ ἐκείνων συμμαχίαν. τοῖς μὲν
[8, 41]   λεπτὴν ἐλπίδα καταπεφεύγατε, Οὐαλερία,  τὴν   ἐξ ἡμῶν τῶν ἀθλίων γυναικῶν
[8, 75]   λέγω. τοῖς αἱρεθησομένοις ἐπὶ  τὴν   ἐξέτασιν τῆς χώρας καὶ περιορισμὸν
[8, 37]   τοῦ δαιμονίου σφίσιν ἐναντιουμένου πρὸς  τὴν   ἔξοδον δι´ οἰωνῶν χρησμῶν
[8, 43]   οὐδὲ ταύταις ᾤοντο δεῖν ἐπιτρέπειν  τὴν   ἔξοδον, ἐπιμελῶς δὲ καὶ ταύτας
[8, 44]   εὐχαῖς καὶ ἐπαίνοις καὶ δεήσεσι  τὴν   ἔξοδον ἐπιφανεστέραν αὐταῖς ποιοῦντες. ὡς
[8, 43]   συνεβούλευον συγχωρῆσαι ταῖς βουλομέναις γυναιξὶ  τὴν   ἔξοδον, ἵνα σὺν μείζονι ἀξιώματι
[8, 43]   συγχωροῦσα γνώμη ταῖς γυναιξὶ  τὴν   ἔξοδον μέγιστον ἀμφοῖν ἐγκώμιον ἔχουσα,
[8, 90]   δῆμον, οὐκ ἐπέτρεπον οἱ ὕπατοι  τὴν   ἐξουσίαν ἔχοντες τοῦ συγκαλεῖν τοὺς
[8, 90]   κράτιστον εἶναι· τὸν δὲ λαβόντα  τὴν   ἐξουσίαν τούς τε νοσοποιοὺς ἐκ
[8, 6]   δυσὶ μόνον ἑάλων ψήφοις ἀποτιθεμένων  τὴν   ἐξουσίαν τῶν δημάρχων, εἰ μὴ
[8, 79]   ἐν μέρει τινὶ αὐτῆς κατὰ  τὴν   ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν ὁδόν, καὶ
[8, 88]   ὕπατοι· καὶ μὲν Φάβιος  τὴν   ἐπὶ τῇ βοηθείᾳ τῶν συμμάχων
[8, 1]   Μάρκιος ἐκεῖνος Κοριολάνος,  τὴν   ἐπὶ τῇ τυραννίδι αἰτίαν σχὼν
[8, 36]   ὀλίγῳ πλείους τῶν τριάκοντα παρὰ  τὴν   ἐπὶ Τυσκλανοὺς φέρουσαν ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν.
[8, 82]   καὶ θέμενον ἐνταῦθα τὰ ὅπλα  τὴν   ἐπιοῦσαν νύκτα διέμενε· ταῖς δ´
[8, 79]   ἐτάχθη φρουρίῳ ἔμεινεν, ἀλλὰ παρὰ  τὴν   ἐπιταγὴν τοῦ ἡγεμόνος ἐξῆλθεν ἀγωνιούμενος,
[8, 1]   ταύτην σκοταίαν ἧκεν εἰς Ἄντιον,  τὴν   ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν Οὐολούσκοις πόλεων,
[8, 56]   περὶ μὲν τούτων οὔτε παρελθεῖν  τὴν   ἐπιχώριον ἱστορίαν καλῶς εἶχεν, οὔτε
[8, 87]   καὶ φέροντες τὰ παρεσκευασμένα πρὸς  τὴν   ἐργασίαν ζεύγη τε βοϊκὰ καὶ
[8, 45]   μητρί μου καὶ οὐκ ἐγκαταλιποῦσα  τὴν   ἐρημίαν αὐτῆς ἔμοιγε πασῶν ἡδίστην
[8, 66]   ἐγκρατής· καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη  τὴν   Ἑρνίκων γῆν ἐπῄει λεηλατῶν ἀδεῶς,
[8, 83]   δυνάμεις καὶ τῇ μὲν ἑτέρᾳ  τὴν   Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων διὰ
[8, 71]   πρόφασιν ποιουμένων τῆς κωλύσεως εὐπρεπῆ  τὴν   Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων ἰσομοιρίαν,
[8, 79]   ἐλάχιστα οὔτ´ ἀπίθανα καὶ πρὸς  τὴν   ἑτέραν ἄγει συγκατάθεσιν, ὅτι μετὰ
[8, 82]   πολέμου συνέθετο ἐνιαυσίους. Φάβιος δὲ  τὴν   ἑτέραν δύναμιν ἔχων εἰς τὴν
[8, 77]   ἣν ἂν ἐκ παντὸς κτήσωνται,  τὴν   ἑτέραν ἔταξε λαμβάνειν τρίτην μερίδα.
[8, 41]   γυναῖκες, ἄδουλος, ἄπορος, οὐδὲ  τὴν   ἐφήμερον δύστηνος ἐκ τῶν
[8, 86]   Οὐολοῦσκοι κατ´ ἀρχὰς μὲν ἐδέξαντο  τὴν   ἔφοδον αὐτῶν καὶ μέχρι πολλοῦ
[8, 82]   εἰργάσαντο τροπήν· νῦν δὲ προαισθόμενος  τὴν   ἔφοδον αὐτῶν ὕπατος διὰ
[8, 18]   καὶ οἱ Βωλανοὶ προεγνωκότες αὐτοῦ  τὴν   ἔφοδον καὶ παρεσκευασμένοι πάντα τὰ
[8, 19]   κατεσκευασμένον ἔχοντες οὔτε κατεπλάγησαν αὐτοῦ  τὴν   ἔφοδον οὔτε μαλακὸν ἐνέδοσαν οὐδέν,
[8, 4]   καὶ πολὺς ἄλλος ὄχλος εἰς  τὴν   Ἐχετρανῶν πόλιν· αὕτη γὰρ ἐδόκει
[8, 48]   ἄνευ κοινῆς γνώμης ἰδίᾳ καταλύσασθαι  τὴν   ἔχθραν βούλομαι· μηδ´ ὑπολάβῃς τὴν
[8, 37]   ἀνάξιον τῆς πόλεως, ἀλλὰ καταλύσαντα  τὴν   ἔχθραν καὶ ἀναστήσαντα τὴν δύναμιν
[8, 23]   ἐφ´ οἷς ἀξιοῦμέν σε διαλύσεσθαι  τὴν   ἔχθραν, πρὸς τὸν δῆμον ἀπαγγελοῦντες·
[8, 90]   τοὺς πατρικίους περὶ τῶν παραληψομένων  τὴν   ἡγεμονίαν ἀνδρῶν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ
[8, 61]   λόγον ἀποδοὺς ὧν ἔπραξε κατὰ  τὴν   ἡγεμονίαν, εἴ τι φαίνοιτο ἀδικῶν
[8, 1]   Οὐολούσκους δέξασθαί τ´ αὐτὸν καὶ  τὴν   ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι τοῦ πολέμου, ῥᾳδίως
[8, 48]   ταῖς διὰ σὲ καὶ διὰ  τὴν   ἡγεμονίαν τὴν σὴν γενομέναις περὶ
[8, 77]   τῶν πατρικίων νέοι μὲν ἔτι  τὴν   ἡλικίαν, ἐπιφανέστατοι δὲ τῶν ἄλλων
[8, 2]   δύνασαι πλείστους παρασκεύασον ἐλθεῖν ἐπὶ  τὴν   θέαν· ὅταν δ´ ἐν τῇ
[8, 3]   ἑνὸς ἔθνους διαφόρου σφίσιν ἐπὶ  τὴν   θέαν παρελθεῖν, προσελθούσης δὲ μηνύσεως,
[8, 50]   τὰ σκληρὰ καὶ ὑπέραυχα καὶ  τὴν   θνητὴν φύσιν ἐκβεβηκότα δικαιώματα ὁρῶσα
[8, 78]   θάτερον ἀξιοῦσι μέρος τὸ κατὰ  τὴν   ἰσομοιρίαν τῶν ἐπηλύδων, ἐπείσθη, ἀλλὰ
[8, 74]   καὶ Λατίνους, οἷς νεωστὶ δεδώκαμεν  τὴν   ἰσοπολιτείαν, οὐδ´ αὐτὸς οἶμαι δεῖν
[8, 54]   καὶ συνθήκας ποιήσασθαι δικαίας, αὐτῷ  τὴν   ἰσότητα καὶ τὸ μὴ σφαλῆναι
[8, 1]   τοὺς ἀτυχοῦντας καὶ τεταπεινωμένους ἀποδείκνυσθαι  τὴν   ἰσχὺν ἐνθυμούμενον, ὡς οὐ μένουσιν
[8, 26]   ἔχεις, πόλεως τῆς Ῥωμαίων καθελεῖν  τὴν   ἰσχὺν καὶ ταῦτα τοῖς Οὐολούσκων
[8, 26]   ἀλλ´ οὐδὲ ἄλλο τῶν κατὰ  τὴν   Ἰταλίαν ἐθνῶν οὐθέν· πολλὴ δ´
[8, 87]   τοῦ τότε κατέχοντος τὰ κατὰ  τὴν   Ἰταλίαν ἡγεμόνος, ἵνα μηδενὸς εἶεν
[8, 41]   τε οἷα εἰκὸς καὶ ἀνακλαιομένας  τὴν   καθέξουσαν ἡμᾶς τύχην στερομένας ἐκείνου,
[8, 22]   εἰ μὴ προβουλεύσουσι τῷ ἀνδρὶ  τὴν   κάθοδον, αὐτοὶ βουλεύσεσθαι περὶ σφῶν
[8, 49]   ὡς συμπράττων πάλιν τοῖς τυράννοις  τὴν   κάθοδον, καὶ διὰ τοῦτο ἐξελασθεὶς
[8, 79]   ὅτι συμπράττειν τοῖς βασιλεῦσιν ἐδόκουν  τὴν   κάθοδον. καὶ μετὰ ταῦτα Μάλλιος
[8, 21]   λύσιν, εἰ ψηφίσαιντο τῷ Μαρκίῳ  τὴν   κάθοδον. καὶ τε δῆμος
[8, 25]   τε γὰρ βουλὴ πᾶσα ὥρμηται  τὴν   κάθοδον ψηφίσασθαί σοι, καὶ
[8, 4]   κατὰ μίαν ἅπαντας ἐξιόντας πύλην  τὴν   καλουμένην Καπυΐνην, ἕτεροι δὲ παρέπεμπον
[8, 36]   δύναμιν ἦγεν ἐπὶ πόλιν ἄλλην  τὴν   καλουμένην Κετίαν. γενόμενος δὲ καὶ
[8, 61]   ἡγεμονίαν, εἴ τι φαίνοιτο ἀδικῶν  τὴν   κατὰ νόμους ὑποσχεῖν δίκην, τῆς
[8, 64]   βουλὴ μαθοῦσα ἐψηφίσατο νείμασθαι  τὴν   καταγραφεῖσαν ἐκ τῶν νεωτέρων στρατιὰν
[8, 87]   καρποὶ συγκομίζονται. δὲ κωλύων  τὴν   καταγραφὴν δήμαρχος οὐθὲν ἔτι ποιεῖν
[8, 87]   νοῦν, ἀλλὰ κωλύσειν ἁπάσῃ δυνάμει  τὴν   καταγραφήν. καὶ ἐποίει ταῦτα· οὐ
[8, 66]   ἀπήγγειλαν αὐτοῖς οἱ πεμφθέντες ἐπὶ  τὴν   κατασκοπὴν ἱππεῖς, ὡς οὔτε δύναμις
[8, 59]   μνήμας ὧν εἷλε πόλεων, ἤραντο  τὴν   κλίνην οἱ λαμπρότατοι τῶν νέων
[8, 34]   θείων ἀξιοῖ νομίμων, οὐδὲ παρὰ  τὴν   κοινὴν ἁπάντων ἀνθρώπων ποιεῖ δικαίωσιν.
[8, 53]   περίβλεπτόν με ποιήσετε, καὶ χαρισάμενος  τὴν   κοινὴν πατρίδα ἀντὶ κακοδαιμονεστάτης εὐδαιμονεστάτην
[8, 40]   ἀξιοῦσαί σε πρῶτον μὲν οἰκτεῖραι  τὴν   κοινὴν πατρίδα, ἣν οὐθενὶ πώποτε
[8, 19]   προσέταξεν ἀπῆγε τὴν δύναμιν ἐπὶ  τὴν   Κοπιολανῶν πόλιν. παραδόντων δὲ κἀκείνην
[8, 30]   λοχαγὸς ἑλών, ὥσπερ ἐγὼ  τὴν   Κοριολανῶν, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας
[8, 30]   τὴν συμφοράν. ἐξὸν γὰρ ἑλέσθαι  τὴν   κρείττω μερίδα τὴν χείρονα εἵλου
[8, 26]   τὸ μέγεθος τῆς πόλεως καὶ  τὴν   λαμπρότητα τῶν ἐν τοῖς πολέμοις
[8, 91]   τούτων ἀρχῆς Αἰκανοὶ μὲν εἰς  τὴν   Λατίνων χώραν ἐμβαλόντες ἀπήλασαν ἀνδράποδα
[8, 12]   μὲν Τύλλος ἔχων εἰς  τὴν   Λατίνων χώραν ἐνέβαλεν, ἵνα περισπάσειε
[8, 18]   ὥσπερ καὶ πρότερον ἅπασαν ἐκκομίσας  τὴν   λείαν σὺν χρόνῳ τε καὶ
[8, 36]   στρατιᾶς κελεύσας ἀπάγειν εἰς Ἐχέτραν,  τὴν   λοιπὴν ἀναλαβὼν δύναμιν ἦγεν ἐπὶ
[8, 90]   ἦν, Σπόριον Λάρκιον. κἀκεῖνος συγκαλέσας  τὴν   λοχῖτιν ἐκκλησίαν καὶ τὰς ψήφους
[8, 6]   ὅπερ ἦν πάτριον ἀπέδωκάν μοι  τὴν   λοχῖτιν καλέσαντες ἐκκλησίαν, ἀλλ´
[8, 67]   μεταξὺ τῶν στρατοπέδων, ἐν  τὴν   μάχην ἔδει γενέσθαι, λόφος πετρώδης
[8, 86]   ἐπιτρέπουσι φυλάττειν, ὅταν ἐξίωσιν εἰς  τὴν   μάχην, καὶ ἐφ´ οὓς τελευταίους,
[8, 6]   ὅταν ἔργων δέῃ. χάριν τε  τὴν   μεγάλην ὑμῖν οἶδα τῆς θ´
[8, 67]   καὶ τὸν ἡγεμόνα αὐτῶν ἀποκτείνας  τὴν   μείζονα πομπὴν ἐψηφίσαντο· καὶ εἰσήλασεν
[8, 73]   τινας καὶ στήλαις εὐκόσμοις διαγραφεῖσαν  τὴν   μὲν ἀπεμποληθῆναι παρῄνει καὶ μάλιστα
[8, 54]   νίκην οὔτε σεαυτῇ οὔτ´ ἐμοί·  τὴν   μὲν γὰρ πατρίδα σέσωκας, ἐμὲ
[8, 64]   νεωτέρων στρατιὰν τριχῇ· τούτων δὲ  τὴν   μὲν μίαν ἄγοντα Γάϊον Ἀκύλλιον
[8, 7]   μεγάλην καὶ ταχεῖαν ἐλπίζω γενήσεσθαι  τὴν   μεταβολήν. εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι
[8, 3]   Οὐολούσκων μαθεῖν, ὅστις ἦν  τὴν   μήνυσιν κατ´ αὐτῶν πεποιημένος. καὶ
[8, 39]   ἄγουσαν τούς θ´ υἱωνοὺς καὶ  τὴν   μητέρα αὐτῶν καὶ ἡμᾶς ἁπάσας·
[8, 45]   ἀσπασμοὺς ἀποδούς, ἐπέστρεψεν αὖθις πρὸς  τὴν   μητέρα καὶ λέγειν ἐκέλευσε, τίνος
[8, 45]   ἐάσας παρεῖναι τὸν βουλόμενον, ἐκέλευσε  τὴν   μητέρα λέγειν. ~Καὶ Οὐετουρία
[8, 55]   περὶ τῆς πρεσβείας Οὐαλερία καὶ  τὴν   μητέρα τοῦ Μαρκίου πείσασα συλλαβέσθαι
[8, 49]   διαβολῶν τὰ ἔργα, ἀλλ´ εἰς  τὴν   μητρόπολιν ἡμῶν Λαουΐνιον ἀπελθὼν ἐκεῖ
[8, 40]   ἱκέτιδες ἐπὶ σέ, Οὐετουρία,  τὴν   μόνην καὶ μίαν βοήθειαν, ἀξιοῦσαί
[8, 83]   καὶ συναγαγόντες ἐξ ἁπάσης πόλεως  τὴν   νεότητα, μέρει μέν τινι τῆς
[8, 55]   ἕκαστον ἀποδεικνύμενοι. ἐκείνην μὲν οὖν  τὴν   νύκτα ἐν θαλείαις τε καὶ
[8, 26]   πόλιν τήνδε οἰκοῦμεν ὀγδόην ἤδη  τὴν   νῦν γενεάν, ἀλλὰ καὶ εὐδαίμονα
[8, 61]   πόλεμον ἀπαλλαγῆναι παρὸν καὶ μετενέγκασθαι  τὴν   οἴκησιν ἑτέρωσέ ποι, τέως ἂν
[8, 79]   τῆς βουλῆς ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς  τὴν   οἰκίαν ἀπέκτεινε. τὸ μὲν οὖν
[8, 44]   παιδία μετὰ λαμπάδων ἧκον ἐπὶ  τὴν   οἰκίαν καὶ παραλαβοῦσαι τὴν Οὐετουρίαν
[8, 41]   αὐτοῦ κατέγνω δίκην, καὶ μεμίσηκε  τὴν   οἰκίαν ὅλην ἅμα τῇ πατρίδι·
[8, 41]   ἁλοὺς τὴν δίκην ἦλθεν εἰς  τὴν   οἰκίαν προπεμπόμενος ὑπὸ τῶν ἑταίρων,
[8, 40]   τὰς ἄλλας γυναῖκας ἐπορεύοντο ἐπὶ  τὴν   οἰκίαν τῆς Μαρκίου μητρὸς ἀθρόαι.
[8, 4]   τε πᾶσα πόλις καὶ κατέχειν  τὴν   ὀργὴν οὐκ ἠδύνατο· διαπρεσβευομένη δ´
[8, 49]   καὶ τῷ πατρίῳ κόσμῳ πολιτευομένη  τὴν   οὐ δικαίαν κατὰ σοῦ κρίσιν
[8, 67]   τῆς δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν εἰς  τὴν   Οὐελιτρανῶν χώραν εἰσέβαλεν. ἐνταῦθα γὰρ
[8, 44]   ἐπὶ τὴν οἰκίαν καὶ παραλαβοῦσαι  τὴν   Οὐετουρίαν προῆγον ἐπὶ τὰς πύλας·
[8, 39]   τὰ τέκνα ἐπαγόμεναι βαδίζωμεν ἐπὶ  τὴν   Οὐετουρίας τῆς Μαρκίου μητρὸς οἰκίαν·
[8, 82]   πολεμίους. Κορνήλιος μὲν οὖν εἰς  τὴν   Οὐιεντανῶν χώραν ἐμβαλὼν τὴν ἐγκαταληφθεῖσαν
[8, 41]   χαίρετε. ἀπέρχομαι γὰρ ἤδη καταλιπὼν  τὴν   οὐκέτι χωροῦσαν ἄνδρας ἀγαθοὺς πόλιν.
[8, 64]   πόλις ὑπ´ αὐτῶν κατὰ  τὴν   Οὐολούσκων ~ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
[8, 2]   Τύλλος αὐτίκα μάλα ἐβούλετο πᾶσαν  τὴν   Οὐολούσκων δύναμιν παραλαβὼν ἐπὶ τὴν
[8, 1]   εὕρισκε Ῥωμαίοις τότ´ ἀντίπαλον ἰσχὺν  τὴν   Οὐολούσκων, εἰ κοινῇ χρησάμενοι γνώμῃ
[8, 83]   φυλακῆς ἔχειν, τῇ δ´ ἑτέρᾳ  τὴν   Οὐολούσκων λεηλατεῖν. ~Διακληρωσαμένων δὲ τῶν
[8, 82]   γῆν ἐνέβαλεν· ἔπειτ´ ἐκεῖθεν εἰς  τὴν   Οὐολούσκων. χρόνον μὲν οὖν τινα
[8, 3]   καιρὸν τῆς στρατείας ἀναβαλόμενος περὶ  τὴν   παρασκευὴν ἐγίνετο τοῦ πολέμου. ἐπεὶ
[8, 59]   μάλιστα ἦν ἐπιφανές, ἔθεσαν ἐπὶ  τὴν   παρεσκευασμένην πυράν, συμπροπεμπούσης τὸ σῶμα
[8, 89]   ἱερὸν πῦρ, Ὀπιμία ὄνομα αὐτῇ,  τὴν   παρθενίαν ἀφαιρεθεῖσα μιαίνει τὰ ἱερά.
[8, 22]   καλουμένας Κλοιλίας τάφρους. μαθοῦσι δὲ  τὴν   παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς κατὰ τὴν
[8, 88]   τοὺς νεωστὶ καταγραφέντας. μαθοῦσι δὲ  τὴν   παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς πολεμίοις ἐδόκει
[8, 22]   ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ ἔγνω  τὴν   παρουσίαν αὐτῶν Μάρκιος, καθεζόμενος
[8, 55]   κίνδυνος· ἔφθασε γὰρ τῶν γυναικῶν  τὴν   παρουσίαν προλαβοῦσα φήμη· σὺν
[8, 37]   αὐτῆς πρέσβεις ἅμα τῷ πυθέσθαι  τὴν   παρουσίαν τοῦ Μαρκίου πορευθέντες ὡς
[8, 40]   τηλικούτου κινδύνου καὶ φόβου ῥυσαμένη  τὴν   πατρίδα, καὶ ἡμῖν τιμῆς τινος
[8, 70]   καὶ κατήγαγε τὸν δῆμον εἰς  τὴν   πατρίδα, Λατίνους δὲ συγγενεῖς μὲν
[8, 41]   ἤδη τοῦτον, ἐξ οὗ φεύγει  τὴν   πατρίδα, πάντας ἡμᾶς ἀλλοτρίους ἑαυτοῦ
[8, 41]   μὲν εὔνοια πρὸς  τὴν   πατρίδα πάρεστι καὶ τὸ θέλειν
[8, 40]   Οὐετουρία, τὸν υἱὸν κομίσασθαι, ἐλευθερῶσαι  τὴν   πατρίδα, σῶσαι τὰς ἑαυτῆς πολίτιδας,
[8, 25]   ἥκοντες καὶ ὑπισχνεῖσθαι διαλλαττομένῳ πρὸς  τὴν   πατρίδα, ταυτί· ἐν τὸ
[8, 39]   ἡμεῖς αἱ γυναῖκες διασῶσαι δυνηθείημεν  τὴν   πατρίδα τῶν ἀνδρῶν ἀπειρηκότων; τίς
[8, 30]   τὰς ἐμὰς παρανόμους ἡδονὰς  τὴν   πατρίδα φεύγοντα τὴν ἐλευθερίαν
[8, 19]   δὲ τὴν δύναμιν ἐκεῖθεν ἐπὶ  τὴν   Πεδανῶν πόλιν· ἦν δὲ καὶ
[8, 3]   πεποιημένος. καὶ μετὰ τοῦτ´ ἐκφέρει  τὴν   περὶ τῆς ἐπιθέσεως τῆς κατεψευσμένης
[8, 25]   ἀναγκαιοτάτων σωμάτων ἀπολαβεῖν καὶ κεκομίσθαι  τὴν   περιμάχητον πατρίδα ἄρχειν τε ὥσπερ
[8, 41]   Οὐαλερία, Μάρκιος, ἐξ οὗ  τὴν   πικρὰν ἐκείνην δῆμος αὐτοῦ
[8, 39]   λέγει πρὸς αὐτάς· Ταύτην ἔχουσαι  τὴν   πιναράν τε καὶ ἄκοσμον ἐσθῆτα
[8, 54]   εἴη κινδύνευμα σὺν ἀρετῇ σώζουσι  τὴν   πίστιν ὑπομένειν. ἐπεὶ δὲ περὶ
[8, 39]   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων  τὴν   πόλιν ἀδελφή, θείῳ τινὶ παραστήματι
[8, 18]   οὖν Μάρκιος ὡς ἐξ ἐφόδου  τὴν   πόλιν αἱρήσων κατὰ πολλὰ μέρη
[8, 62]   καὶ μικρὸν ἀποσχὼν τοῦ πᾶσαν  τὴν   πόλιν ἀνελεῖν ἐκ βάθρων, τοιούτου
[8, 43]   τῶν πολεμίων ἐχέγγυα τοῦ μηδὲν  τὴν   πόλιν ἀνήκεστον ὑπ´ αὐτῶν παθεῖν.
[8, 14]   ὁμόσε τοῖς πολεμίοις ἄνοπλοι παραλαβεῖν  τὴν   πόλιν ἀξιοῦντες· ὅπερ αὐτοῖς αἴτιον
[8, 54]   ἔπειθ´ αἱ μὲν γυναῖκες εἰς  τὴν   πόλιν ἀπῄεσαν, δὲ Μάρκιος
[8, 82]   ἀποδόσθαι κελεύσας τοῖς ταμίαις, εἰς  τὴν   πόλιν ἀπήνεγκε τὸ ἀργύριον. καὶ
[8, 90]   ἄλλαι κατελύθησαν ἀρχαί. οὗτος ἐπιτροπεύσας  τὴν   πόλιν ἀστασίαστον ὅσας ἐξῆν ἡμέρας
[8, 40]   καταγαγοῦσα δὲ τὸν υἱὸν εἰς  τὴν   πόλιν αὐτή τ´ ἀθάνατον ἕξεις
[8, 15]   τε συναγαγεῖν ἐκ καταλόγου καὶ  τὴν   πόλιν διὰ φυλακῆς ἔχειν καὶ
[8, 19]   γὰρ προσβολαὶ καὶ καθ´ ὅλην  τὴν   πόλιν ἐγίνοντο ὑπὸ τῶν Οὐολούσκων
[8, 55]   φήμη· σὺν πολλῇ χαρᾷ καταλιπόντες  τὴν   πόλιν ἔθεον ἔξω καὶ ὑπήντων
[8, 87]   ἐπὶ συμφοραῖς οὐκ εὐσχήμοσιν εἰς  τὴν   πόλιν εἰσελθεῖν τὸ κράτιστον ἀπολωλεκὼς
[8, 63]   αὐτοὶ τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν εἰς  τὴν   πόλιν· εἴτ´ ἀρκούμενοι τῷ παρὰ
[8, 35]   μηδ´ ἐκ βάθρων ὅλην ἀναστῆσαι  τὴν   πόλιν, εἶχον μέν, Μηνύκιε,
[8, 63]   σφετέρων ἀποβαλεῖν. ἀφικόμενοι δ´ εἰς  τὴν   πόλιν ἐν αἰσχύνῃ πολλῇ ἦσαν
[8, 18]   κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν μετὰ τοῦτο  τὴν   πόλιν ἐνέπρησεν. ~Ἐντεῦθεν δὲ τὴν
[8, 14]   τοῖς ἐπιχωρίοις πολιτευόμενοι, καὶ παραλαμβάνει  τὴν   πόλιν ἐξ ἐφόδου. ὡς γὰρ
[8, 19]   δὲ καὶ ταύτην Μάρκιος  τὴν   πόλιν ἐξηνδραποδίσατο καὶ τοῖς στρατιώταις
[8, 37]   οἱ νῦν ὑπερορᾶν· φυλάττειν δὲ  τὴν   πόλιν ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ καὶ ἀπὸ
[8, 18]   καὶ τὰ χρήματα πάντα ἐξεκεκόμιστο,  τὴν   πόλιν ἔρημον καταλιπὼν ἀπῆγε τὴν
[8, 31]   ἐπιβουλὴν προδιδόναι τοῖς πολεμίοις  τὴν   πόλιν τυραννίδι, ὥσπερ καὶ
[8, 87]   εἶναι καὶ μόνη ἀποχρῶσα διαστῆσαι  τὴν   πόλιν ἥδε ἦν, ὅτι τῶν
[8, 17]   τοὺς μοχλοὺς παρέρχεται πρῶτος εἰς  τὴν   πόλιν. ἦν δ´ ὑφεστηκὸς ταῖς
[8, 43]   τὰς γυναῖκας, ἀμαχητὶ σφῶν ἁλώσεσθαι  τὴν   πόλιν· ἠξίουν τ´ αὐτὰς μόνον
[8, 21]   πολιορκίας Μάρκιος περιετάφρευε κύκλῳ  τὴν   πόλιν καὶ ἀπεσταύρου, τὰς ὁδοὺς
[8, 87]   τοῦτο θόρυβος ἦν πολὺς κατὰ  τὴν   πόλιν, καὶ λόγοι τῶν πενεστάτων
[8, 1]   περὶ δεῖπνον ἦσαν οἱ κατὰ  τὴν   πόλιν, καὶ παρελθὼν εἰς οἰκίαν
[8, 38]   προσδέχεσθαι τὸν πόλεμον ἥξοντα πρὸς  τὴν   πόλιν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀπεῖπε
[8, 87]   σὺν τοῖς ὅπλοις ἦλθεν εἰς  τὴν   πόλιν καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ
[8, 3]   ἤδη γίνεσθαι περὶ αὐτῶν ἀνὰ  τὴν   πόλιν καὶ ὑποψίας ἀτόπους. ἐν
[8, 40]   ἔθνη μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποίησαν  τὴν   πόλιν. καλὸς κίνδυνος,
[8, 69]   τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀναστρέψας εἰς  τὴν   πόλιν Κάσσιος θρίαμβον κατάγειν
[8, 16]   ἔτι κατεπεφεύγεσαν, οἱ μὲν εἰς  τὴν   πόλιν, οἱ δ´ εἰς τὰ
[8, 82]   οἱ μὲν πλείους ἀπεσώθησαν εἰς  τὴν   πόλιν, ὀλίγον δέ τι στῖφος,
[8, 83]   τῆς πολιτικῆς ἐπιταραχθῆναι διχοστασίας πολέμων  τὴν   πόλιν περιστάντων ἀλλοεθνῶν. ἐν ἅπασι
[8, 17]   τὰ ἐκ τῆς χώρας εἰς  τὴν   πόλιν συγκεκομικότες ἐδέχοντο αὐτὸν ἐπιόντα
[8, 26]   μόνον ἐλευθέραν εἰς τόδε χρόνου  τὴν   πόλιν τήνδε οἰκοῦμεν ὀγδόην ἤδη
[8, 15]   ἐπιφανοῦς φυγὴν τοσοῦτος κίνδυνος κατέσχε  τὴν   πόλιν, τί χρὴ προσδοκᾶν, ἐὰν
[8, 67]   ἐπειδὴ φόβου μείζονος ἠλευθερωκέναι ἐδόκει  τὴν   πόλιν τὸν Οὐολούσκων ὑβριστὴν καθελὼν
[8, 22]   τὴν παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς κατὰ  τὴν   πόλιν τοσοῦτος ἐνέπεσε θόρυβος ὡς
[8, 18]   δ´ ἀκολουθῶν τοῖς ἐπὶ  τὴν   πόλιν ὠθουμένοις φθάνει, πρὶν ἐπιρραχθῆναι
[8, 18]   αἰσχρῶς ἀναγκάσαντες φυγεῖν ἀνέστρεψαν εἰς  τὴν   πόλιν. ὡς δ´ ἔγνω τὴν
[8, 69]   καὶ τοὺς νεωστὶ προσληφθέντας εἰς  τὴν   πολιτείαν Ἕρνικας οἰκεῖα ἑαυτῷ παρασκευάσας
[8, 5]   παύσωνται τῆς ὕβρεως οἱ κινοῦντες  τὴν   πολιτείαν, σκοπεῖν ἠξίουν. ὑπὲρ ἅπαντας
[8, 36]   ταύτης ἐγκρατὴς καὶ διαρπάσας εἰς  τὴν   Πολυσκανῶν χώραν ἐνέβαλεν. οὐ δυνηθέντων
[8, 43]   εἶξεν Οὐετουρία καὶ τελέσειν  τὴν   πρεσβείαν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὑπέσχετο
[8, 43]   γενόμενα τοῖς ὑπάτοις· οἱ δὲ  τὴν   προθυμίαν αὐτῶν ἐπαινέσαντες συνεκάλουν τὴν
[8, 65]   ἐφόδου χειρωσομένους· ὧν οὐκ ἀσφαλῆ  τὴν   προθυμίαν οὐδ´ ἐν τῷ συμφέροντι
[8, 17]   πόλεως. δὲ στρατηγός, ἐπειδὴ  τὴν   προθυμίαν τῶν Οὐολούσκων ἐπέρρωσε καὶ
[8, 56]   τι ποτ´ ἦν, ταύτην εἶχον  τὴν   πρὸς τὰς ἰδούσας ἀπιστίαν. ἔπειτ´
[8, 79]   τότε Ῥωμαίοις οὐδὲ ταύτην ἀπωθεῖται  τὴν   πρόφασιν· ἐπεὶ καὶ πρότερον Βροῦτος
[8, 55]   ἐνιαυτῷ δ´ ὕστερον ἑτέρῳ μετὰ  τὴν   πρώτην θυσίαν κατασκευασθεὶς ἐκ
[8, 49]   πεποίηκας ἤδη σκοπεῖν, πότερα καταλῦσαι  τὴν   Ῥωμαίων ἀρχὴν αὐτοῖς ἄμεινον,
[8, 63]   τε καὶ Αἰκανοὶ στρατὸν ἐπὶ  τὴν   Ῥωμαίων γῆν ἤγαγον γνώμην ποιησάμενοι
[8, 16]   Μάρκιος ἐνέβαλεν αὖθις εἰς  τὴν   Ῥωμαίων γῆν, καὶ ἐγκαθεζόμενος ἡμέρας
[8, 12]   λοιπὸν Μάρκιος ἄγων ἐπὶ  τὴν   Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα δ´ ἀπροσδοκήτου
[8, 9]   μάχαις, τότε πάντες ἐπερρώσθησαν ὡς  τὴν   Ῥωμαίων καθαιρήσοντες ἰσχύν. οἱ δ´
[8, 57]   εὖ πράξας Μάρκιος καὶ  τὴν   Ῥωμαίων πόλιν διαφθείρας εἰς Οὐολούσκους
[8, 67]   φεύγοντες ἀπεσώθησαν. ἀφικομένων δ´ εἰς  τὴν   Ῥώμην ἀγγέλων, οὓς ἀπέστειλαν οἱ
[8, 36]   πόλεων ἑπτὰ κύριος ἧκεν ἐπὶ  τὴν   Ῥώμην ἄγων πολὺ πλείω στρατιὰν
[8, 9]   ἐπιφανεστάτους ἄνδρας ἑλόμενοι πρεσβευτὰς εἰς  τὴν   Ῥώμην ἀπέστειλαν· τῷ δὲ Μαρκίῳ
[8, 9]   καθαιρήσοντες ἰσχύν. οἱ δ´ εἰς  τὴν   Ῥώμην ἀποσταλέντες ὑπ´ αὐτῶν πρέσβεις
[8, 70]   ὥστε μηκέτι ἀντίπαλον, ἀλλὰ πατρίδα  τὴν   Ῥώμην νομίζειν. τρίτον δὲ καταστὰς
[8, 22]   ἀναστήσας τὴν δύναμιν ἦγεν ἐπὶ  τὴν   Ῥώμην, φυλακὴν τοῦ Λαουινίου τὴν
[8, 2]   τὴν Οὐολούσκων δύναμιν παραλαβὼν ἐπὶ  τὴν   Ῥώμην χωρεῖν, ἕως ἐστασίαζέ τε
[8, 14]   μηδὲν ὕστερον νεωτερίσαι. εἰς δὲ  τὴν   Ῥώμην ὡς ἠγγέλθη τὰ γενόμενα
[8, 87]   ἄρχοντας ἐπὶ στρατοπέδου καταλιπὼν εἰς  τὴν   Ῥώμην ᾤχετο· καὶ συγκαλέσας τὸν
[8, 36]   ἐξανδραποδισάμενός τε καὶ διαρπάσας ἐπὶ  τὴν   Σατρικανῶν ἤλαυνε πόλιν. ἑλὼν δὲ
[8, 26]   ἐκ μικρᾶς τοσαύτη γέγονε. καὶ  τὴν   σεαυτοῦ δύναμιν, ἣν ἄγων ἔργῳ
[8, 53]   ἀμοιβὰς καλάς. ~Ἐὰν δὲ προπηλακίσῃς  τὴν   σεαυτοῦ μητέρα καὶ ἄτιμον ἀπολύσῃς,
[8, 48]   τὴν ἔχθραν βούλομαι· μηδ´ ὑπολάβῃς  τὴν   σεαυτοῦ μητέρα τοσαύτης ἀναπεπλῆσθαι θεοβλαβείας,
[8, 49]   οὕτω σοι προσῆκε μνησικακεῖν πρὸς  τὴν   σεαυτοῦ πατρίδα. πολλοῖς γὰρ δὴ
[8, 48]   σὲ καὶ διὰ τὴν ἡγεμονίαν  τὴν   σὴν γενομέναις περὶ αὐτοὺς τύχαις
[8, 46]   τὴν σὴν μητέρα, καὶ Οὐολουμνίαν,  τὴν   σὴν γυναῖκα, δεόμεναι, μὴ περιιδεῖν
[8, 46]   ἠμφιεσμέναι τρύχεσι κατέφυγον ἐπ´ ἐμέ,  τὴν   σὴν μητέρα, καὶ Οὐολουμνίαν, τὴν
[8, 54]   υἱὸν ἀπολώλεκας. ταῦτ´ εἰπὼν ἐπὶ  τὴν   σκηνὴν ἀπῄει κελεύσας ἀκολουθεῖν τήν
[8, 90]   ὀργῆς, καὶ οὐ μακρὰν ἀποσχεῖν  τὴν   στάσιν τῶν ὅπλων. ταῦτα μαθοῦσα
[8, 81]   τὰ σώματα τῶν ἐκλειπόντων  τὴν   στρατείαν ἄγειν τὰ χρήματα
[8, 16]   πολλῶν ἐγκρατὴς ἐγένετο κατὰ ταύτην  τὴν   στρατείαν· οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰ
[8, 17]   ὥστ´ οὐδεὶς ἦν τῶν ἐχόντων  τὴν   στρατεύσιμον ἡλικίαν, ὃς ἀπολείπεσθαι τοῦ
[8, 91]   ἐδύναντο πλείστην ἀπῆγον ἐπ´ οἴκου  τὴν   στρατιάν. ἄλλο δ´ ἐπὶ τῆς
[8, 54]   καταλύσεως τοῦ πολέμου· αὐτὸν δὲ  τὴν   στρατιὰν ἀναστήσαντα ὡς διὰ φιλίας
[8, 14]   χώραν καὶ προσάγουσαν τῷ τείχει  τὴν   στρατιάν, ἀνοίξαντες τὰς πύλας ἐξῄεσαν
[8, 48]   ἄν, εἰ νῦν μὲν ἀναστήσας  τὴν   στρατιὰν ἀπαγάγοις ἐνιαυσίους ποιησάμενος ἀνοχάς,
[8, 57]   Μάρκιος περὶ τὸν ὄρθρον ἀναστήσας  τὴν   στρατιὰν ἀπῆγεν ὡς διὰ φιλίας,
[8, 19]   τοῦ Λατίνων γένους· συντεταγμένην ἔχων  τὴν   στρατιὰν ἀφικνεῖται καὶ αὐτὴν ἅμα
[8, 16]   χωρῆσαι τολμήσαντος ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου  τὴν   στρατιὰν βαρεῖαν οὖσαν ἤδη τῷ
[8, 91]   καὶ τοὺς ὑπάτους ἀμφοτέρους ἐξάγειν  τὴν   στρατιάν. ἐγένετο μὲν οὖν περὶ
[8, 35]   καὶ τῶν ἄλλων ὑμῶν ἕνεκα  τὴν   στρατιὰν ἐκ τῆς χώρας ἀπάξω·
[8, 36]   περὶ τὴν τελευταίαν φυλακὴν ἀναστήσας  τὴν   στρατιὰν ἦγεν ἐπὶ τὰς λοιπὰς
[8, 12]   πολλὴν ἄδειαν Μάρκιος ἀπῆγε  τὴν   στρατιὰν καὶ κατέστησεν ἅπαντας ἐπὶ
[8, 54]   ἀποδειξάμενον ἀξιοῦν τοὺς ἐπιτρέψαντας αὐτῷ  τὴν   στρατιάν, μάλιστα μὲν φιλίᾳ δέχεσθαι
[8, 20]   οὐδενὶ τῶν ἁλόντων χωρίων· πλουτίσας  τὴν   στρατιάν. ~Μετὰ τοῦτο χώρα θ´,
[8, 85]   τῇ δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἀναστήσας  τὴν   στρατιὰν ὕπατος ἀπῆγε σιγῇ
[8, 68]   ὑπὲρ αὐτῆς ἐξῄει μαχούμενος ἀπῆγε  τὴν   στρατιάν. Οὐολοῦσκοι δὲ καὶ Ἕρνικες,
[8, 19]   ὅσα ἄλλα ἐπετέτακτο αὐτοῖς ἀπῆγε  τὴν   στρατιὰν ὡς διὰ φιλίας γῆς.
[8, 30]   σου μισηθεῖσα ταύτην ἐξειργάσατό σοι  τὴν   συμφοράν. ἐξὸν γὰρ ἑλέσθαι τὴν
[8, 12]   οὐκ ἐξ ἴσου γεγονυῖαν ἅπασι  τὴν   συμφοράν, κατεβόων μὲν τῶν πλουσίων
[8, 67]   λάφυρα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ  τὴν   συναγωνισαμένην δύναμιν ἅρματι παρεμβεβηκὼς χρυσοχαλίνων
[8, 80]   κατὰ τοὺς ἡμετέρους χρόνους μετὰ  τὴν   συντέλειαν τοῦ Μαρσικοῦ τε καὶ
[8, 77]   ἀδελφὸς τοῦ καταλύσαντος τοὺς βασιλεῖς,  τὴν   ταμιευτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ τὸν
[8, 65]   ἐπόνει τ´ ἤδη καὶ ἐξέλειπε  τὴν   τάξιν, τὸ δ´ εὐώνυμον ἔτι
[8, 37]   ἀνδρῶν οὐκ ἐπέτρεψεν, ἀλλ´ ἀπιέναι  τὴν   ταχίστην ἐκέλευσεν ἐκ τοῦ χάρακος,
[8, 41]   φιλημάτων οὔτ´ ἄλλης φιλοφροσύνης οὐδεμιᾶς  τὴν   τελευταίαν πορευόμενος ἐκ τῆς οἰκίας
[8, 36]   τῇ δ´ ἐπιούσῃ νυκτὶ περὶ  τὴν   τελευταίαν φυλακὴν ἀναστήσας τὴν στρατιὰν
[8, 52]   βίον εὐδαίμονα ποιήσει, καὶ μετὰ  τὴν   τελευτὴν ἀποδιδομένη καθάπερ εἰκὸς εὔκλειαν
[8, 51]   ἐμοὶ ταύτην δός, τέκνον,  τὴν   τιμὴν καὶ χάριν, παρ´ ἧς
[8, 79]   ἀποδέδοται. ὥστ´ οὐκ ἂν δήπου  τὴν   τοῦ πατρὸς οὐσίαν τοῦ μηνύσαντος
[8, 54]   δυνάμεις σὺν μεγάλῃ διδαχθήσεσθαι βλάβῃ  τὴν   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. τὰ μὲν
[8, 86]   Ῥωμαίων ἱππεῖς πεζοὶ μαχόμενοι διὰ  τὴν   τοῦ χωρίου φύσιν ἐξέδραμον ἐπ´
[8, 86]   διέμενον ἐκθύμως ἀγωνιζόμενοι, ἔπειτα διὰ  τὴν   τοῦ χωρίου