Alphabétiquement     [«   »]
ἔθος 13
ἔθυσαν 1
Εἰ 3
εἰ 89
εἴ 14
εἴα 2
εἴασε 2
Fréquences     [«    »]
81 ἂν
81 ὅτι
82 ὑπὸ
89 εἰ
92 αὐτοῖς
93 μὴ
95
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

εἰ


Livre, Chap.
[8, 86]   πολέμῳ, ἀγαπητὸν δ´ ἂν ἦν,  εἰ   ἀπῆλθον ἐκ τῆς πολεμίας, κρείττονα
[8, 24]   οὐδὲν ἀδικοῦντα ἀπέλυσαν. τίθημι δ´,  εἰ   βούλει, πᾶσι μὲν τοῖς δημόταις
[8, 37]   λόγων συμβατηρίων ταῦτα πειρᾶσθαι πράττειν,  εἰ   βούλεται βεβαίους τε καὶ εἰς
[8, 43]   εἰς πολεμίων στρατόπεδον πορευομένας ἐᾶσαι·  εἰ   γὰρ αὐτοῖς ὑπεριδοῦσι τῶν νενομισμένων
[8, 33]   εἶναι τεκμήριον εὐσεβείας τῆς ἐμῆς;  εἰ   γὰρ δὴ κατὰ τῆς πατρίδος
[8, 82]   ῥᾷστα κωλυθήσεσθαι τούτων τινὸς ὀρεγόμενος,  εἰ   γένοιτο ὕπατος ἀνὴρ ἥκιστα δημοτικός.
[8, 44]   ἐθαύμασε τῆς τόλμης τὰς γυναῖκας,  εἰ   γνώμην ἔσχον εἰς χάρακα πολεμίων
[8, 32]   μισεῖσθαι δ´ ὑπὸ τῶν ἠδικημένων;  εἰ   γοῦν τι τῶν εἰκότων ἐγένετο.
[8, 56]   μὲν ἀναθέσθαι ταύτην τὴν δόξαν,  εἰ   δ´ ἀνιάτως ἔχουσιν ἔτι μᾶλλον
[8, 13]   μιᾷ κρῖναι τὸν ἀγῶνα μάχῃ,  εἰ   δ´ ἀποκνήσουσιν, ὡς ἐγὼ πείθομαι,
[8, 25]   καὶ τὰ πολεμίων ἔργα δρᾷς·  εἰ   δ´ ἀποσταίης τῶν ὅπλων, ἥξει
[8, 62]   δι´ αὐτὴν δὲ ταύτην ἀπολομένους.  εἰ   δ´ ἄφθαρτοι μέχρι τοῦ παντὸς
[8, 54]   σφαλῆναι περὶ τὰς ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας.  εἰ   δ´ ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις σφίσιν
[8, 31]   ἐν τῇ πόλει δεχόμενος καλοκαγαθίαν·  εἰ   δὲ βιασθεῖσα βουλὴ συνεχώρησε
[8, 35]   τυχοῦσι γινόμενα γῆς ἀλλοτρίας γλιχομένοις,  εἰ   δὲ βούλεσθε, προστίθετε καὶ τὰς
[8, 32]   χρηστὸν ὑπὲρ ὑμῶν ἐπέρχεται φρονεῖν·  εἰ   δὲ βούλεσθε τίθημι γάρ οὐδὲν
[8, 79]   ἀφ´ ὧν εἰσι χρημάτων ἀπαρχαί.  εἰ   δέ γ´ πατὴρ μηνυτής
[8, 49]   αὐτῇ μέρος πονηροῖς προστάταις χρησάμενον.  εἰ   δὲ δὴ μὴ τοῖς κακίστοις
[8, 25]   θρεψαμένης τὰ δίκαια εἰρήσθω. ~Φέρε,  εἰ   δὲ δὴ πάντας μὲν ἀνθρώπους
[8, 26]   παντὸς πρὸς τοὺς νικῶντας ἀεί.  εἰ   δὲ δὴ τἀναντία τούτων ἦν,
[8, 57]   καὶ σὺν δόλῳ αὐτὸν ἀνελεῖν,  εἰ   δὲ διαμαρτὼν τῆς πείρας ἀτελὴς
[8, 73]   ὅτι μὴ τὸν γείτονα εὑρήσει·  εἰ   δὲ μεγάλοι κλῆροι ποικίλας τε
[8, 53]   εὐδαιμονεστάτην ἀποδείξειέ με πασῶν γυναικῶν.  εἰ   δὲ ὅσιόν ἐστι καὶ θεμιτὸν
[8, 10]   νῦν ἀπαιτεῖτε, ἀδικεῖσθε μὴ κομιζόμενοι,  εἰ   δὲ πολέμῳ ἀφαιρεθέντες οὐκέτι αὐτῶν
[8, 1]   ὅσα κακὰ εἰργασάμην ἐχθρὸς ὤν.  εἰ   δέ τι ἄλλο γινώσκεις περὶ
[8, 64]   καὶ τεθνηκότος ἐπὶ τῆς ξένης·  εἰ   δέ τινες ἁρπαγαὶ καὶ καταδρομαὶ
[8, 12]   δὲ τῶν πατρικίων ἔμειναν ἀσινεῖς·  εἰ   δέ τινες ἐβλάβησαν, εἰς ἀνδράποδα
[8, 75]   μὲν δὴ ταύτην ἀποφαίνομαι γνώμην·  εἰ   δέ τις ἄλλο κρεῖττον εἰσηγεῖται,
[8, 16]   δόγματος ἀποστέλλοντες αὐτοῖς τὰς συμμαχίας,  εἰ   δέ τισιν ἦν βουλομένοις μετέχειν
[8, 52]   δὲ μετὰ ταῦτά μου βίος,  εἰ   δὴ καὶ βίον αὐτὸν δεῖ
[8, 40]   ἀφαιρεθεῖσαν ὑπ´ Οὐολούσκων τὴν ἐλευθερίαν,  εἰ   δὴ καὶ φείσονται αὐτῆς κρατήσαντες,
[8, 15]   τε καὶ κατηγοριῶν· διδάσκοντες {ὡς}  εἰ   δι´ ἑνὸς ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς φυγὴν
[8, 78]   προβουλεῦσαι δέον τὸ συνέδριον καὶ  εἰ   δόξειεν ἐκείνῳ κοινὴν ἁπάντων εἶναι
[8, 7]   δή, τίς ἂν εἴην ἀνήρ,  εἰ   δόξης καὶ τιμῶν, ὧν προσῆκέ
[8, 38]   τὰ κελευόμενα ποιεῖν συνεβούλευεν ἀπιόντας,  εἰ   θέλουσιν εἰρήνην ἄγειν, προσδέχεσθαι
[8, 57]   ὠφελειῶν, διημαρτηκυῖα δ´ ὧν ἤλπισεν,  εἰ   καθαιρεθείη τὸ Ῥωμαίων φρόνημα τῆς
[8, 77]   κοινῆς ἀξιωθῆναι μέγα εὐτύχημα ἡγουμένοις,  εἰ   καὶ ταύτης τύχοιεν, οὐ μόνον
[8, 42]   ἐκ τῆς οἰκίας ὁδόν; ~Ἀλλ´  εἰ   καὶ τούτου δεῖσθε ὑμεῖς,
[8, 73]   τ´ ἄξιον πρᾶγμα εἶναι λέγων,  εἰ   Κασσίου κατηγοροῦντες ὡς πονηρὰ καὶ
[8, 1]   τότ´ ἀντίπαλον ἰσχὺν τὴν Οὐολούσκων,  εἰ   κοινῇ χρησάμενοι γνώμῃ καὶ τυχόντες
[8, 91]   ἐξηπάτηντο, καὶ κοινὸν ἀποφαίνοντες πόλεμον,  εἰ   κοινῇ χρήσεται γνώμῃ πᾶσα Τυρρηνία
[8, 9]   αὐτοῖς τῆς φιλίας βέβαιον ἀπέφαινον,  εἰ   κομίσαιντο γῆν τε τὴν ἑαυτῶν
[8, 71]   δημοσίας γῆς ἐσόμενον ἑκάστῳ λάχος,  εἰ   μεθ´ Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων
[8, 38]   ὑπάρχον ἔτι μεταπεισθῆναι τὸν Μάρκιον,  εἰ   μείζονι καὶ τιμιωτέρᾳ πρεσβείᾳ δεηθεῖεν
[8, 29]   λαβόντες τύχαις. μαθόντες δὲ τοῦτο,  εἰ   μὲν αὐτοὶ δεῖσθέ του παρ´
[8, 69]   ἔγνω τῷ δήμῳ διανέμειν. καὶ  εἰ   μὲν ἄχρι τοῦδ´ ἐλθὼν ἠρκέσθη,
[8, 31]   ἔπραττον, τῷ δήμῳ μόνῳ;  εἰ   μὲν γὰρ ἅπασι ταὐτὰ ἐδόκει
[8, 57]   τὸν φθόνον οὐ δυναμένῳ κατέχειν,  εἰ   μὲν εὖ πράξας Μάρκιος
[8, 10]   γὰρ ἀδίκων τε καὶ ἀδυνάτων.  εἰ   μὲν οὖν δόντες ἡμῖν τὰ
[8, 86]   ἡδονὰς ταῖς ἑξῆς ἡμέραις ἐτράποντο.  εἰ   μὲν οὖν ἐπὶ τῆς τότε
[8, 82]   ταχύτερα μᾶλλον ἀσφαλέστερα βουλευσάμενοι.  εἰ   μὲν οὖν ἔφθασαν ἐσκεδασμένοις τοῖς
[8, 13]   χωρεῖν τοῖς πολεμίοις {μαχησόμενον} καὶ  εἰ   μὲν ὑπομενοῦσιν εἰς χεῖρας ἡμῖν
[8, 65]   δέος αὐτοὺς τῆς ἐννόμου τιμωρίας,  εἰ   μὴ ἀνασώσαιντο τὰς σημαίας, ἄνδρας
[8, 32]   οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον ἀδικηθείς;  εἰ   μὴ ἄρα αἱ χάριτες αὐτῶν
[8, 58]   κατηγορίᾳ ἐχρήσατο τοῦ Μαρκίου, καὶ  εἰ   μὴ βούλοιτο ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν
[8, 7]   εὑρών, οἷς ἐκείνων χάριν ἐπολέμουν,  εἰ   μὴ γενοίμην χαλεπὸς μὲν οἷς
[8, 63]   ἐξ ἀμφοῖν γενέσθαι φόνον· καὶ  εἰ   μὴ δὺς ἥλιος ἔφθασεν,
[8, 77]   οὓς πολέμῳ χειρωθέντας ἀγαπᾶν ἐχρῆν,  εἰ   μὴ καὶ τῆς αὐτῶν χώρας
[8, 30]   ἕτερος ὑπὲρ αὑτοῦ γενναῖος ἀνήρ,  εἰ   μὴ καὶ τοσαῦτα, λέγειν· ἀλλὰ
[8, 6]   ἀποτιθεμένων τὴν ἐξουσίαν τῶν δημάρχων,  εἰ   μὴ καταδικασθείην ἐγώ, καὶ τὰ
[8, 6]   τὸν λοιπὸν ἔσεσθαί μοι βίον,  εἰ   μὴ λάβοιμι παρ´ αὐτῶν δίκας·
[8, 27]   ἔτι μοι καταλείπεται λόγος, ὃν  εἰ   μὴ μετ´ ὀργῆς, ἀλλ´ ἐκ
[8, 37]   ἐκ τοῦ χάρακος, ἀπειλήσας ὡς,  εἰ   μὴ ποιήσουσιν, ὡς κατασκόποις χρήσεται·
[8, 22]   ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον, καὶ  εἰ   μὴ προβουλεύσουσι τῷ ἀνδρὶ τὴν
[8, 50]   καὶ θυσίαις τὸν χόλον ἐξιλάσαντο·  εἰ   μὴ σύ, Μάρκιε, ἀξιοῖς
[8, 57]   ἄνδρα, συγγνώμης τ´ ἄξιον ἡγεῖτο,  εἰ   μὴ τέλος ἐπέθηκε τῷ πολέμῳ
[8, 60]   οὐδενὸς χείρων τῶν ἀριστοκρατικῶν· καὶ  εἰ   μὴ τὸ στασιάζον τῆς πόλεως
[8, 48]   πρέπουσαν. τοῦτο δὲ γένοιτ´ ἄν,  εἰ   νῦν μὲν ἀναστήσας τὴν στρατιὰν
[8, 67]   ἱππεῖς καὶ ἐν αἰσχύνῃ θέμενοι,  εἰ   παρόντες τῷ ἀγῶνι μηδὲν προσωφελήσουσιν,
[8, 72]   τὸ δὲ κατὰ τοὺς πολίτας,  εἰ   πᾶσι δόξειε, διανέμεσθαι συγχωρεῖν, ἐπιστρέψας
[8, 1]   πόλεμον. ἐλογίζετο μὲν οὖν, ὡς  εἰ   πείσειε τοὺς Οὐολούσκους δέξασθαί τ´
[8, 8]   ὠφελήσειν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι,  εἰ   πολεμῶν ὑμῖν μεγάλα βλάπτειν δυνατὸς
[8, 47]   ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν τὸν βίον.  εἰ   σὲ σὺν ἐμοὶ τάξεις σεαυτὴν
[8, 43]   περὶ τῆς ἐξόδου τῶν γυναικῶν,  εἰ   συγχωρητέον αὐταῖς, γνωμηδὸν ἐπυνθάνοντο. πολλοὶ
[8, 73]   χάρις παρὰ τῶν πενήτων,  εἰ   τὰ κοινὰ διανείμαιντο τοῖς συγχωρήσασι
[8, 73]   δίκαιός ἐστι· καὶ οὐθὲν θαυμαστόν,  εἰ   τὰ κοινὰ πάντας διανείμασθαι μᾶλλον
[8, 44]   λαβοῦσαι δέος, οὓς ἀναρριπτεῖν ἔμελλον,  εἰ   τὰ συμφέροντα πρὸ τῶν δικαίων
[8, 26]   μέν ἐστι νεότης ἐπιχώριος, ἧς  εἰ   τὸ στασιάζον ἐξαιρεθείη· γενήσεται δὲ
[8, 21]   ὀρρωδοῦντες ἐν χερσὶν ὄντα, καὶ  εἰ   τόδε τὸ φρούριον ἁλώσεται τὸν
[8, 28]   καὶ ἀτυχεῖς ἀναγκασθήσῃ θεωρεῖν καταστροφάς,  εἰ   τολμήσεις προσάγειν τοῖς τείχεσι τὸν
[8, 2]   ἀθρόοι. εὖ γὰρ ἴσθι, ὡς  εἰ   τοῦτ´ ἀκούσειαν οὐδὲν ἔτι ἐνδοιάσαντες
[8, 67]   ἀπὸ τῶν ἵππων μάχεσθαι πεζούς,  εἰ   τοῦτ´ αὐτῷ δοκεῖ κράτιστον εἶναι.
[8, 24]   δίκαια διαιτᾷς, Μάρκιε, καὶ  εἰ   τοῦτον οἴει δεῖν τὸν τρόπον
[8, 73]   γῄδιον οὐ μέγα λαβὼν καὶ  εἰ   τύχοι γείτονας ὀχληροὺς ἔχων οὔτ´
[8, 8]   ἔχουσι, πολλὴ καὶ ἀγαθή· καὶ  εἰ   τῶν ἠδικημένων ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν
[8, 23]   οὐδὲν οἰόμεθά σε ποιεῖν θαυμαστόν,  εἰ   χαλεπαίνεις καὶ ἀγανακτεῖς ἐπὶ ταῖς
[8, 72]   κατ´ ἄνδρα διανεμηθῆναι, ἕτερον δ´,  εἰ   χρὴ καὶ Λατίνους καὶ Ἕρνικας
[8, 72]   ἐστι τοῦ νόμου; ἓν μέν,  εἰ   χρὴ τὴν δημοσίαν γῆν κατ´
[8, 21]   ἔσεσθαι πάντων τῶν κακῶν λύσιν,  εἰ   ψηφίσαιντο τῷ Μαρκίῳ τὴν κάθοδον.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009