Alphabétiquement     [«   »]
95
1
1
ἡ 110
6
3
15
Fréquences     [«    »]
110 αὐτῶν
107 κατὰ
105 περὶ
110 ἡ
114 ἦν
114 οὐκ
117 τ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)


Livre, Chap.
[8, 26]   μάλιστ´ αἴτιον ἦν. δεινὴ γὰρ     ἀνάγκη, καὶ περὶ τῶν
[8, 38]   οἱ ἄνδρες καὶ ἔλεξαν, ὅσα     βουλὴ αὐτοῖς ἐπέστελλεν, οὐδὲ τούτοις
[8, 24]   περὶ σεαυτοῦ τὴν ψῆφον ἀναλαβεῖν.     βουλὴ δὲ καὶ τότε παρῆν
[8, 3]   εἶναι λόγος, καὶ αὐτίκα     βουλὴ κατ´ ἄνδρα ὑπὸ τῶν
[8, 64]   εἰσι δέχεσθαι τὸν πόλεμον. Ταῦτα     βουλὴ μαθοῦσα ἐψηφίσατο νείμασθαι τὴν
[8, 91]   χώρας ἄγουσι. ταῦτα παρ´ αὐτῶν     βουλὴ μαθοῦσα πολεμεῖν τ´ ἐψηφίσατο
[8, 55]   ἡμέρᾳ συναχθεῖσα ὑπὸ τῶν ὑπάτων     βουλὴ περὶ μὲν τοῦ Μαρκίου
[8, 90]   στάσιν τῶν ὅπλων. ταῦτα μαθοῦσα     βουλὴ πολὺν ἐσκόπει χρόνον,
[8, 87]   ἀνέδωκεν. οὗτοι δ´ ἦσαν, οὓς     βουλὴ προείλετο καὶ οἷς παραγγέλλειν
[8, 21]   ἄξιον, ἀφ´ ἧς δήποτε αἰτίας     βουλὴ σπουδάζουσα τὸν ἔμπροσθεν χρόνον
[8, 31]   δεχόμενος καλοκαγαθίαν· εἰ δὲ βιασθεῖσα     βουλὴ συνεχώρησε τῷ δήμῳ καὶ
[8, 15]   δὲ τοῦ πολλοῦ θορύβου συνελθοῦσα     βουλὴ τοῖς μὲν ἀπὸ τοῦ
[8, 30]   ἔπραττον, Μηνύκιε, καὶ ὅπως     βουλὴ τῶν κοινῶν διὰ παντὸς
[8, 81]   πλησιοχώρων πόλεων καὶ καταδρομαῖς τισιν     γῆ βλαπτομένη. τιμωρίας μὲν δὴ
[8, 44]   αὐτῶν τε μήτηρ καὶ     γυνὴ αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα,
[8, 57]   μητρὸς οἴκτους καὶ λιτὰς ἐντραπείς.     δ´ ἐν ταῖς πόλεσιν ὑπομείνασα
[8, 90]   τοῖς κρατίστοις ἀποδοῦναι τὰς ἀρχάς.     δ´ ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι τοὺς
[8, 8]   γῆ βραχεῖά ἐστι καὶ λυπρά,     δ´ ἐπίκτητος, ἣν τοὺς περιοίκους
[8, 41]   τοὺς πολίτας, οἷοί ποτέ εἰσιν,     δ´ ἰσχὺς καὶ τὸ δύνασθαι
[8, 64]   ἔμπειροι πολέμων, τὴν ὑπατείαν παρειλήφεσαν.     δὲ βουλὴ προθέντων λόγον περὶ
[8, 41]   ἐγὼ μὲν τὸ πρεσβύτερον ἦγον,     δὲ μήτηρ τὸ νεώτερον εἶχεν
[8, 45]   λέγειν ἐκέλευσε, τίνος δεομένη πάρεστιν.     δὲ πάντων ἀκουόντων ἔφησεν ἐρεῖν,
[8, 47]   θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων ἀπήντηται,     δὲ περὶ σοῦ φροντίς,
[8, 53]   τἆλλα πάντα εὐδαιμονῇς, ἔστω γάρ,     δι´ ἐμὲ καὶ τὰς ἐμὰς
[8, 61]   τῶν ἠθῶν ἀρεταί, μάλιστα δ´     δικαιοσύνη. οὐ γὰρ μόνον ἐλλείπουσα
[8, 3]   τὴν ἀπάτην ἠγνόουν, ἰσχὺν βεβαίαν     δόξα ἔλαβεν, ἐδόκει θ´ ἅπασιν
[8, 13]   ~Ἐπειδὴ δὲ συνῆκτο ἤδη πᾶσα     δύναμις, ἐβουλεύετο μετὰ τοῦ συνάρχοντος
[8, 20]   κρατήσειν τῆς πόλεως ἄπορος ἅπασιν     ἐλπίς. ἀλλὰ τῶν ἀπολλυμένων ἄδηλον
[8, 84]   καὶ οὔτε σοφία καὶ     ἐμπειρία Ῥωμαίων περὶ τὰς μάχας,
[8, 39]   ἁπασῶν φανερὸν ποιεῖν, ἥτις ἐστὶν     ἐπικουρία, λέγει πρὸς αὐτάς· Ταύτην
[8, 67]   πετρώδης πολλαχῇ περικατεαγώς, ἔνθα οὐδετέροις     ἵππος ἔμελλεν ἔσεσθαι χρησίμη. μαθόντες
[8, 61]   οἴκησιν ἑτέρωσέ ποι, τέως ἂν     κάθοδος αὐτῷ δοθῇ ὑπὸ τῆς
[8, 29]   τὰ μὲν τῆς ἀρετῆς ἆθλα     κακία φέρεται, τὰς δὲ τῶν
[8, 12]   ὡς γὰρ ἠγγέλθη τοῖς Ῥωμαίοις     καταδρομὴ τῆς χώρας, καὶ ἔγνωσαν
[8, 87]   τῶν πρὸ αὐτοῦ πολέμων ἐγένετο,     κινήσασα πρόφασις ἐπὶ πολλαῖς ἄλλαις
[8, 73]   λυσιτελεστέρα τῆς μικρᾶς ἑκάστῳ μερίδος     κοινὴ μετὰ πάντων ἔσται κτῆσις.
[8, 78]   ἐπιχώριος τῶν ἐπὶ θανάτῳ ἁλόντων     κόλασις. ~Ὁ μὲν οὖν πιθανώτερος
[8, 3]   Πιναρίου τὴν ὑπατείαν ἤδη παρειληφότων,     κρατίστη τῶν Οὐολούσκων νεότης ἐξ
[8, 26]   Ἰταλίαν ἐθνῶν οὐθέν· πολλὴ δ´     Λατίνων καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων
[8, 55]   καλάνδας καλοῦσιν· αὕτη γὰρ ἦν     λύσασα τὸν πόλεμον ἡμέρα. ἐνιαυτῷ
[8, 89]   γινομένων, τέλος οὐδὲν ἔλαβεν ἀξιόλογον     μάχη, ἀλλ´ ἀγαπητῶς ἀμφότεροι τῶν
[8, 85]   μέρη· γίνεταί τ´ αὐτῶν παλίντροπος     μάχη· οἱ μὲν γὰρ διώκοντες
[8, 90]   οὔτ´ εἶξαι βουλομένη. ἦν δ´     μὲν αὐθαδεστέρα γνώμη δικτάτορα ἑλέσθαι
[8, 8]   συμφέρουσα ὑμῖν, ἀκούσατέ μου. Ῥωμαίοις     μὲν ἐξ ἀρχῆς ὑπάρξασα γῆ
[8, 41]   τῶν ἀθλίων γυναικῶν βοήθειαν, αἷς     μὲν εὔνοια πρὸς τὴν
[8, 56]   μηδὲν ἔτι εἶναι τὸ ἀμφίλογον.     μὲν οὖν βουλὴ ὡς ταῦτ´
[8, 57]   ὑπολιπόμενος ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα.     μὲν οὖν κοινωνήσασα τῶν ἀγώνων
[8, 55]   τὸν πόλεμον ἔλυσαν ἡμέρᾳ.     μέντοι βουλὴ καὶ δῆμος
[8, 31]   πόλεμον, ὥσπερ ἀξιοῦτε, κατελήλυθα, τίς     μετὰ ταῦτ´ ἔσται μου διάνοια
[8, 52]   κοινὰ ἔπραττες, ἡδονήν τινα ἐκαρπωσάμην     μήτηρ ἐγὼ διὰ σέ; τότε
[8, 42]   τὰ παιδία· τίνας ἐρῶ πρῶτον     μήτηρ ἐγὼ πρὸς αὐτὸν λόγους,
[8, 45]   πρώτη μὲν αὐτῷ δεξιωσομένη προσῆλθεν     μήτηρ πένθιμά τ´ ἠμφιεσμένη τρύχη
[8, 4]   ἀνεδόθη τοῖς παροῦσι, καὶ ἦν     νικῶσα γνώμη κινεῖν τὸν πόλεμον,
[8, 75]   τηλικαῦτα πράγματα δεῖται χρόνων, οὔτε     νῦν στασιάζουσα ἀρχὴ φρονιμώτερον ἂν
[8, 79]   κολαστὴς αὐτοῦ ἐγένετο, οὔτ´ ἂν     οἰκία αὐτοῦ κατεσκάφη οὔτε
[8, 40]   οἰκίαν δύστηνον καὶ ταπεινήν; καὶ     Οὐαλερία ἔλεξεν· Ἐν ἐσχάτοις οὖσαι
[8, 39]   ἐστὶν ἰσχύς; Οὐχὶ ὅπλων, ἔφησεν     Οὐαλερία, καὶ χειρῶν δεομένη· τούτων
[8, 48]   ἀγαθῶν. ~Παυσαμένου δ´ αὐτοῦ μικρὸν     Οὐετουρία ἐπισχοῦσα χρόνον, ἕως
[8, 41]   πολλὰς δεήσεις ποιουμένων μικρὸν ἐπισχοῦσα     Οὐετουρία καὶ δακρύσασα εἶπεν· Εἰς
[8, 43]   καὶ τὰς πολλὰς δεήσεις, εἶξεν     Οὐετουρία καὶ τελέσειν τὴν πρεσβείαν
[8, 46]   ἐκέλευσε τὴν μητέρα λέγειν. ~Καὶ     Οὐετουρία παραστησαμένη τήν τε γυναῖκα
[8, 79]   οἰκία αὐτοῦ κατεσκάφη οὔτε     οὐσία ἐδημεύθη. Ῥωμαίοις γὰρ οὐθὲν
[8, 32]   μοι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις γνωσθεῖσα     παλιμπροδοσία. τίς δ´ {οὐκ} ἂν
[8, 61]   δι´ ὀργῆς τῳ γένοιτο, οὐδὲ     πάντα τὰ ἀνθρώπινα ἐπικοσμοῦσα χάρις·
[8, 62]   ἠναντιώθη τὰ ἐκ τῆς τύχης,     παρὰ τῶν ζώντων εὐλογία καὶ
[8, 26]   συμπάσης τ´ ἀμείνων ἀνθρωπίνης ἰσχύος,     παρὰ τῶν θεῶν εὔνοια, δι´
[8, 73]   ἀξιῶν, ὡς οὐδ´ χάρις     παρὰ τῶν πενήτων, εἰ τὰ
[8, 52]   καὶ ταράγματος δαιμονίου· ἐμοί τε     παρὰ τῶν πολιτῶν τε καὶ
[8, 86]   μαθών, ἐν αἷς ἦν τύχαις     παραταξαμένη Οὐολούσκοις δύναμις, ἐβούλετο μὲν
[8, 30]   πράττων, ἐξ ὧν καταλυθήσεται μὲν     πάτριος ἀριστοκρατία, κύριος δ´ ἔσται
[8, 41]   ἀλλ´ ἀφῄρηταί σε τὸν γηροβοσκὸν     πατρίς, οὔτε σὸς ἀνὴρ ἀπὸ
[8, 61]   πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ πάντων μάλιστα     περὶ τὰ δίκαια καὶ τὴν
[8, 21]   ἐφόδῳ, ἀλλ´ ἐδόκει χρόνου δεῖν  {ἡ   πολιορκία} καὶ τριβῆς. ἀποστὰς οὖν
[8, 19]   δὲ καὶ αὕτη τότε Λατίνων     πόλις Ἀλβανῶν ὥσπερ καὶ ἄλλαι
[8, 24]   παθεῖν αὐτοὺς εἰκός, ἐὰν     πόλις ἁλῷ; οὐ τὰ δίκαια
[8, 46]   συμφορὰς τὰς συμβησομένας αὐταῖς, ἐὰν     πόλις ἡμῶν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις
[8, 79]   παιδὸς ἀδικήμασιν ἀφαιρεῖσθαι καὶ δημεύειν     πόλις ἠξίου. διὰ μὲν δὴ
[8, 50]   ἱερεῖς, οὓς τὸ τελευταῖον ἔπεμψεν     πόλις, ἱερὰ στέμματα θεῶν ἔχοντας
[8, 36]   πολλοῖς καὶ μεγάλοις κινδύνοις φυλάττουσα     πόλις κατά τε τοὺς ὀθνείους
[8, 79]   νεὼ τῆς Γῆς, ὃν ὑστέροις     πόλις κατεσκεύασε χρόνοις ἐν μέρει
[8, 1]   τῆς ἐκείνων ἀρχῆς, δι´ ὧν     πόλις ὀλίγου ἐδέησεν ἐκ βάθρων
[8, 4]   καλλίστῃ κεῖσθαι συνόδῳ ταῖς ἄλλαις     πόλις. ῥηθέντων δὲ πολλῶν λόγων,
[8, 72]   δι´ ὀλίγου μεστὴ ξένων ἦν     πόλις. ταῦτα μαθὼν Οὐεργίνιος
[8, 64]   ἐνσπόνδων δίκας νομίμους· ἠδίκητο γὰρ     πόλις ὑπ´ αὐτῶν κατὰ τὴν
[8, 30]   ἡμέραν ἀνεπίληπτος εἶναι βίος. ἀλλ´     προαίρεσις, νὴ Δία, φαίη τις
[8, 41]   βοήθειαν, αἷς μὲν εὔνοια     πρὸς τὴν πατρίδα πάρεστι καὶ
[8, 89]   πολύς, ὡς δυναμένη τότε νικᾶν     Ῥωμαίων δύναμις ἑκουσία μηδὲν ἦν
[8, 65]   ἐν ἐτάχθησαν, εἴκοντες. ἔπειτα     Ῥωμαίων ἤρξατο κάμνειν φάλαγξ, οἷα
[8, 5]   παρ´ ἐκείνου πυνθάνεσθαι, πῶς ἂν     Ῥωμαίων καταλυθείη δύναμις· κράτιστα γὰρ
[8, 60]   τοῖς πολιτεύμασιν ἐγένετο, μεγίστην ἂν     Ῥωμαίων πόλις ἐπίδοσιν εἰς ἡγεμονίαν
[8, 46]   λαμβάνουσαι μνήμην ἐγώ τε καὶ     σὴ γυνὴ {ἡ} συνοικουροῦσα μετ´
[8, 84]   τοῦ ἀγῶνος τρόπος, καὶ οὔτε     σοφία καὶ ἐμπειρία Ῥωμαίων
[8, 75]   ταῦτα κράτιστα εἶναι δοκῇ· καὶ     συγχώρησις ἥδε τούς τε δημάρχους
[8, 43]   τὸν βίον. ἐνίκα δ´ ὅμως     συγχωροῦσα γνώμη ταῖς γυναιξὶ τὴν
[8, 1]   τὸ ἔργον· ἐτάραττε δ´ αὐτὸν     συνείδησις, ὅτι πλειστάκις κατὰ τὰς
[8, 46]   τε καὶ σὴ γυνὴ  {ἡ}   συνοικουροῦσα μετ´ ἐμοῦ τὰς ἱκεσίας
[8, 55]   τῶν γυναικῶν ἀπεδείχθη τότε πρῶτον     τὴν γνώμην αὐταῖς εἰσηγησαμένη περὶ
[8, 69]   καὶ ἀσφαλεστάτη πασῶν ἐστιν ὁδὸς     τὸ πλῆθος εὐεργεσίαις τισὶν ὑπαγομένη
[8, 56]   ὑπὲρ τοῦ δαιμονίου παρέλαβον, ἀμεταμέλητος     τοιαύτη προαίρεσις καὶ βεβαία διαμένῃ,
[8, 39]   πατρίδα τῶν ἀνδρῶν ἀπειρηκότων; τίς     τοσαύτη περὶ ἡμᾶς τὰς ἀσθενεῖς
[8, 62]   τὸν χρόνον οὐ γέγονεν ἐξίτηλος     τοῦ ἀνδρὸς μνήμη, ἀλλ´ ᾄδεται
[8, 40]   ἀθρόαι. ἰδοῦσα δ´ αὐτὰς προσιούσας     τοῦ Μαρκίου γυνὴ Οὐολουμνία πλησίον
[8, 67]   ἀγχωμάλως αἱ φάλαγγες ἀγωνιζόμεναι, καὶ     τοῦ χωρίου φύσις ἀνώμαλος οὖσα
[8, 32]   ἐγένετο. ἀνέτρεψε δ´ ἀμφότερα ταῦθ´     τύχη, καὶ εἰς τἀναντία μετέθηκε
[8, 8]   οὐχ ἕτερος ἐπιθέσθαι Ῥωμαίοις, ὃν     τύχη τοῖς ἀδικουμένοις οὐδ´ ἂν
[8, 82]   ἐφάνη συνεστῶσα ἐν κόσμῳ πᾶσα     τῶν πολεμίων δύναμις, δέος ἐμπίπτει
[8, 30]   νὴ Δία, φαίη τις ἄν,     τῶν πολιτευμάτων σου μισηθεῖσα ταύτην
[8, 55]   τῶν γυναικῶν τὴν παρουσίαν προλαβοῦσα     φήμη· σὺν πολλῇ χαρᾷ καταλιπόντες
[8, 39]   τούτων μὲν γὰρ ἀπολέλυκεν ἡμᾶς     φύσις· ἀλλ´ εὐνοίας καὶ λόγου.
[8, 73]   τ´ αὐτοὺς ἀξιῶν, ὡς οὐδ´     χάρις παρὰ τῶν πενήτων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009