Alphabétiquement     [«   »]
αὐτούς 6
αὐτοὺς 44
αὐτοχειρίᾳ 3
αὐτῷ 39
αὑτῷ 1
αὐτῶν 110
αὑτῶν 1
Fréquences     [«    »]
38 ἤδη
37 παρ´
38 πολέμου
39 αὐτῷ
39 δι´
39 Μάρκιος
39 τότε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αὐτῷ


Livre, Chap.
[8, 45]   σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένοντο, πρώτη μὲν  αὐτῷ   δεξιωσομένη προσῆλθεν μήτηρ πένθιμά
[8, 1]   ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι τοῦ πολέμου, ῥᾳδίως  αὐτῷ   διαπεπράξεται τὸ ἔργον· ἐτάραττε δ´
[8, 61]   ποι, τέως ἂν κάθοδος  αὐτῷ   δοθῇ ὑπὸ τῆς πατρίδος, καὶ
[8, 67]   ἵππων μάχεσθαι πεζούς, εἰ τοῦτ´  αὐτῷ   δοκεῖ κράτιστον εἶναι. κἀκεῖνος πολλὰ
[8, 69]   γνώμης τῶν συνέδρων, ἀλλ´ ὡς  αὐτῷ   ἐδόκει γράψας ἐξήνεγκε τὰς ὁμολογίας.
[8, 86]   φρούριον. ὡς δ´ οὐκ ἐγίνετο  αὐτῷ   θυομένῳ τε καὶ οἰωνοῖς χρωμένῳ
[8, 54]   τῶν στρατιωτῶν δεηθεὶς συγγνῶναί τ´  αὐτῷ   καί, ἐπειδὰν οἴκαδε ἀφίκωνται, μεμνημένους
[8, 69]   τοῦδ´ ἐλθὼν ἠρκέσθη, τάχ´ ἂν  αὐτῷ   κατὰ νοῦν τὸ ἔργον ἐχώρησε·
[8, 58]   ἀξιῶν ἀποδοῦναι πρότερον τῶν πεπραγμένων  αὐτῷ   κατὰ τὸν πόλεμον, ἔπειτ´, ἐὰν
[8, 78]   πίστεις, ὡς χρήματά τε συνενέγκαιεν  αὐτῷ   Λατῖνοι καὶ Ἕρνικες καὶ ὅπλα
[8, 70]   ἀπέδωκε τὸν ὑπὲρ τῶν πραχθέντων  αὐτῷ   λόγον, οὗ κεφάλαια ἦν ταῦτα·
[8, 72]   χρὴ ποιεῖν. ἐπισημασίας δὲ γενομένης  αὐτῷ   μεγάλης καὶ μετὰ τοῦτο σιωπῆς·
[8, 70]   αὐτοῦ ποιήσασθαι, τήν τε χώραν  αὐτῷ   νείμαντας, ὅση πολέμῳ κρατηθεῖσα λόγῳ
[8, 55]   καθιερωθῆναι τῇ θεῷ, καὶ ἐν  αὐτῷ   νεὼν καὶ βωμόν, ὡς ἂν
[8, 59]   αὐτοῦ παραγενόμενοι, καὶ ἐπειδὴ ζῶντι  αὐτῷ   οὐχ ἱκανοὶ ἐγένοντο κωλυταὶ τῆς
[8, 78]   οὔτ´ οἴκτῳ ἐνδοὺς τριῶν μὲν  αὐτῷ   παίδων μεγάλην παρεχόντων εἰς ἔλεον
[8, 2]   καὶ ταύτην ἀποφαινόμενος· Οὐολούσκους τ´  αὐτῷ   πάντας ὑπισχνεῖτο ποιήσειν φίλους ἀρξάμενος
[8, 19]   ἦγεν ἐπὶ Κορβιῶνα. ὄντι δ´  αὐτῷ   πλησίον τοῦ τείχους τὰς πύλας
[8, 31]   τυχὼν οὐ τὰ πρὸς ἡδονὴν  αὐτῷ   πολιτεύομαι; οὐκ ἔνεστ´ ἄλλως εἰπεῖν.
[8, 59]   καὶ δακρύων. ἔπειτα κατασφάξαντές τ´  αὐτῷ   πολλὰ βοσκήματα καὶ τῶν ἄλλων
[8, 53]   ὅτι τῶν μὲν ἄλλων ἄρχειν  αὐτῷ   προσῆκεν, ὑπὸ δὲ τῆς μητρὸς
[8, 17]   ἅπαντα, ὅσοις ἐπιχειρήσειε, κατὰ γνώμην  αὐτῷ   προχωροῦντα ὁρῶντες δίχα πόνου· ὥστ´
[8, 69]   ἄλλοις φρονεῖν τοῦτο τὸ ἔργον  αὐτῷ   πρῶτον {φθόνον} ἤνεγκε. διαπραξάμενος δὲ
[8, 53]   ἄτιμον ἀπολύσῃς, τι μὲν  αὐτῷ   σοι συμβήσεται διὰ ταῦτα παθεῖν,
[8, 57]   μὲν οὖν κοινωνήσασα τῶν ἀγώνων  αὐτῷ   στρατιὰ πλούτῳ βαρεῖ´ ἀφικομένη τήν
[8, 87]   καὶ πρόφασιν ποιουμένων τοῦ μηθὲν  αὐτῷ   συγχωρεῖν, ὧν ἠξίου, τὸν ἐν
[8, 69]   ἧς οὐκ εὐτυχὲς τὸ τέλος  αὐτῷ   συνέβη. Λατίνους τε γὰρ ἠξίου
[8, 1]   ἐπὶ τῆς ἑστίας. διηγησάμενος δ´  αὐτῷ   τὰς κατασχούσας αὐτὸν ἀνάγκας, δι´
[8, 54]   πολεμίους καὶ συνθήκας ποιήσασθαι δικαίας,  αὐτῷ   τὴν ἰσότητα καὶ τὸ μὴ
[8, 54]   εὐεργεσίας ἀποδειξάμενον ἀξιοῦν τοὺς ἐπιτρέψαντας  αὐτῷ   τὴν στρατιάν, μάλιστα μὲν φιλίᾳ
[8, 55]   ἀναβάλλεσθαι καιροὺς ἐπιτηδειοτέρους τὰς δοθησομένας  αὐτῷ   τιμάς· ταῖς δὲ γυναιξὶν ἔπαινόν
[8, 41]   καὶ παίουσαι τὰ στήθη περιεχύθημεν  αὐτῷ   τοὺς ἐσχάτους ἀσπασμοὺς κομιούμεναι· τῶν
[8, 31]   ἄλλο ἀδικεῖν, ὁτιδήποτ´ ἂν  αὐτῷ   φανῇ· οὐ γὰρ ἀπορήσει τὸ
[8, 67]   τοῦ πολέμου, δόξας ἐν τῷ  αὐτῷ   φόβῳ Ῥωμαίους ἔτι διαμένειν καὶ
[8, 2]   ἰδίας ἀρετῆς πεισόμενον καὶ πολλὰς  αὐτῷ   χάριτας εἰδέναι τῆς πρὸς ἑαυτὸν
[8, 81]   καταστεῖλαι· ἔτυχε γὰρ ἐν τῷ  αὐτῷ   χρόνῳ λῃστηρίοις τε ὑπὸ τῶν
[8, 10]   καὶ Ἕλληνας καὶ βαρβάρους εἰδότες  αὐτῷ   χρωμένους οὐκ ἂν ἐνδοίημεν ὑμῖν
[8, 67]   ἐρρωμενεστάτους καὶ εὐτολμοτάτους Οὐολούσκων ὁμόσε  αὐτῷ   χωρεῖ καὶ πολλὰ ἔργα γενναῖα
[8, 59]   τὰ λείψανα ἔθαψαν ἐν τῷ  αὐτῷ   χωρίῳ χώματι ὑψηλῷ διὰ πολυχειρίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009