Alphabétiquement     [«   »]
τυχὼν 2
τύχωσιν 1
τῳ 1
τῷ 99
Τῷ 2
τῶν 526
ὕβρεις 2
Fréquences     [«    »]
95
93 μὴ
98 τῇ
99 τῷ
105 οὐ
105 περὶ
107 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τῷ


Livre, Chap.
[8, 67]   ἐν αἰσχύνῃ θέμενοι, εἰ παρόντες  τῷ   ἀγῶνι μηδὲν προσωφελήσουσιν, ἐδέοντο τοῦ
[8, 62]   πλείστου παραμείνασα χρόνου· καὶ  τῷ   ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη. οὐ γὰρ
[8, 69]   τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν· καὶ  τῷ   ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη. τρισὶ γὰρ
[8, 22]   βουλευτήριον, καὶ εἰ μὴ προβουλεύσουσι  τῷ   ἀνδρὶ τὴν κάθοδον, αὐτοὶ βουλεύσεσθαι
[8, 67]   ἤρχετο τοῦ πολέμου, δόξας ἐν  τῷ   αὐτῷ φόβῳ Ῥωμαίους ἔτι διαμένειν
[8, 81]   ταραττόμενον καταστεῖλαι· ἔτυχε γὰρ ἐν  τῷ   αὐτῷ χρόνῳ λῃστηρίοις τε ὑπὸ
[8, 59]   συναγαγόντες τὰ λείψανα ἔθαψαν ἐν  τῷ   αὐτῷ χωρίῳ χώματι ὑψηλῷ διὰ
[8, 80]   τὸ Ῥωμαίων ἔθος κρεῖττον, ἀφίημι  τῷ   βουλομένῳ σκοπεῖν· ἐπάνειμι δ´ ἐπὶ
[8, 9]   πρεσβευτὰς εἰς τὴν Ῥώμην ἀπέστειλαν·  τῷ   δὲ Μαρκίῳ ψηφίζονται βουλῆς τε
[8, 73]   κατανέμουσιν ἐπεργάζονται διαγνόντες ἀποδώσουσι  τῷ   δημοσίῳ. τὴν δ´ ὁρισθεῖσαν ὑπ´
[8, 74]   ὀργῆς παρέξει δικαίας προφάσεις, οὔτε  τῷ   δήμῳ δέος, μὴ δόξῃ τὰ
[8, 76]   τε δεῖ μισθοῦσθαι καὶ ὅσην  τῷ   δήμῳ διαιρεθῆναι· τοῖς δ´ ἰσοπολίταις
[8, 69]   τῶν εὐπορωτάτων κατεχομένη, ταύτην ἔγνω  τῷ   δήμῳ διανέμειν. καὶ εἰ μὲν
[8, 90]   υἱὸς Ἀππίου Κλαυδίου τοῦ πολεμιωτάτου  τῷ   δήμῳ δοκοῦντος εἶναι, μεστὸς αὐθαδείας
[8, 31]   δὲ βιασθεῖσα βουλὴ συνεχώρησε  τῷ   δήμῳ καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς
[8, 21]   ὑπὲρ τοῦ Μαρκίου τότε βουλομένῳ  τῷ   δήμῳ κατάγειν αὐτὸν ἠναντιώθη· πότερα
[8, 32]   μοι δίδοτε, ἀλλὰ σφάγιόν με  τῷ   δήμῳ κατάγετε, τάχα μὲν καὶ
[8, 87]   τὴν ἀρχὴν ἐκέλευσεν, οὐ σφόδρα  τῷ   δήμῳ κεχαρισμένοι. καὶ ἀπεδείχθησαν εἰς
[8, 90]   δραστήριον ἄνδρα καὶ οὐθὲν ἐνδώσοντα  τῷ   δήμῳ μαλακὸν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν
[8, 31]   ἐπολιτευόμην τε καὶ ἔπραττον,  τῷ   δήμῳ μόνῳ; εἰ μὲν γὰρ
[8, 30]   ἡνίκα Οὐαλέριος παραδιδόναι με  τῷ   δήμῳ παραινῶν σφόδρα ἐπὶ τοῖς
[8, 58]   βούλοιτο ἀποθέσθαι τὴν ἀρχὴν ἑκών,  τῷ   δήμῳ παρεκελεύετο παύειν αὐτὸν ἁπάσῃ
[8, 72]   παύσειν οὐκ εἰς μακράν, καὶ  τῷ   δήμῳ ποιήσειν φανερόν, τι
[8, 32]   δυνησομένων, χαρίζεσθαι δὲ καὶ τοῦτο  τῷ   δήμῳ σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναγκαζομένων;
[8, 73]   ἐρωτηθεὶς γνώμην οὐκ εἴα συγχωρεῖν  τῷ   δήμῳ τὴν διανομὴν διδάσκων, ὡς
[8, 70]   ἄρξασθαι λόγου τὴν ἀπόρρητον ἐν  τῷ   δήμῳ φυλαχθεῖσαν γνώμην εἰς μέσον
[8, 61]   τε Οὐολούσκων στρατηγίας εὐθὺς ἅμα  τῷ   διαλῦσαι τὸν πόλεμον ἀπαλλαγῆναι παρὸν
[8, 87]   κοινὴν ὑπὲρ τοῦ Λατίνων ἔθνους  τῷ   Διὶ θυσίαν ἐπὶ τὸ Ἀλβανῶν
[8, 69]   μᾶλλον ἁρπάζων τὸ τίμιον  τῷ   δικαίῳ λαμβάνων, ὃς οὔτε πόλεις
[8, 23]   οὗτος νόμος, ἐχθρὸν εἶναι  τῷ   δράσαντι τὸ πεπονθὸς κακῶς. ὅτι
[8, 1]   τοσαῦτ´ ἀγαθὰ ποιήσειν Οὐολούσκους φίλος  τῷ   ἔθνει γενόμενος, ὅσα κακὰ εἰργασάμην
[8, 57]   ἡγεμόνας ἔλαβε τοὺς πλεῖστον ἐν  τῷ   ἔθνει δυναμένους, ἐξηγριώθη τε καὶ
[8, 61]   τε καὶ ἀπαράπειστος καὶ οὐθὲν  τῷ   ἐπιεικεῖ διδοῦσα ἀποτομία· ἔοικέ τ´
[8, 63]   πολλῇ ἦσαν δειλίας δόξαν ἐπὶ  τῷ   ἔργῳ φερόμενοι· καὶ οὐδεμίαν ἔξοδον
[8, 67]   τάξει ἠκολούθουν. ἐπεὶ δὲ πρὸς  τῷ   ἐρύματι ἦσαν, ἑτέρα γίνεται μάχη
[8, 71]   καὶ πάντα τολμᾶν πρόχειρον ὑπὸ  τῷ   Κασσίῳ τεταγμένον, τὸ δ´ εὐγενέστατόν
[8, 63]   θεοβλάβεια τὰ πολέμια, οὔτε συνεπέθεντο  τῷ   κατ´ εὐχὴν δοθέντι καιρῷ τριάκοντα
[8, 39]   ἀξιώματι προὔχουσα καὶ ἡλικίας ἐν  τῷ   κρατίστῳ τότ´ οὖσα καὶ φρονῆσαι
[8, 82]   ἡμέραις φρουρὰν περιστήσαντος τοῦ ὑπάτου  τῷ   λόφῳ καὶ πάσας διακλείσαντος ὅπλοις
[8, 86]   καὶ ὠφέλειαν. ἐπεὶ δὲ προσβαλόντες  τῷ   λόφῳ τόν τε χάρακα περιέστησαν
[8, 43]   αὐτὰς μόνον ἐᾶσαι τὰς προσηκούσας  τῷ   Μαρκίῳ γυναῖκας ἅμα τοῖς τέκνοις
[8, 16]   συνθέμενοι, στρατιάν τ´ ἀπέστειλαν οὗτοι  τῷ   Μαρκίῳ πλείστην τε καὶ προθυμοτάτην.
[8, 43]   ἵνα σὺν μείζονι ἀξιώματι αἱ  τῷ   Μαρκίῳ προσήκουσαι ποιήσωνται τὴν ὑπὲρ
[8, 21]   ὄλεθρον ἀκούοντες καὶ τῶν προσθεμένων  τῷ   Μαρκίῳ τὴν ἀνάγκην, ταῖς τε
[8, 21]   τῶν κακῶν λύσιν, εἰ ψηφίσαιντο  τῷ   Μαρκίῳ τὴν κάθοδον. καὶ
[8, 32]   πραχθήσεται πεισθέντι ὑμῖν, ἄκουσον ἐν  τῷ   μέρει. ἐγὼ πολέμιος ἐγενόμην τούτοις
[8, 48]   ἐνιαυσίους ποιησάμενος ἀνοχάς, ἐν δὲ  τῷ   μεταξὺ χρόνῳ πρέσβεις ἀποστέλλων τε
[8, 35]   ὑμῖν ἡμερῶν τριάκοντα. ἐν δὲ  τῷ   μεταξὺ χρόνῳ σήν τε χάριν,
[8, 37]   καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσιν ἅμα  τῷ   μεταπεσεῖν τοὺς καιροὺς τὰς
[8, 27]   μικρὰς καὶ ὀλίγας ἐν  τῷ   μὴ κατορθῶσαι βλάβας, ἅπτονται τῶν
[8, 21]   αὐτοῦ ποιουμένη τῆς γνώμης καὶ  τῷ   μὴ συγχωρεῖν ἑτοίμως ἐπὶ τὸ
[8, 56]   τῇ τῆς ἱερείας χρησάμεναι γνώμῃ,  τῷ   ξοάνῳ τούτῳ μήτε στεφάνους ἐπιτιθέναι
[8, 71]   εὐγενέστατόν τε καὶ καθαρώτατον ὑπὸ  τῷ   Οὐεργινίῳ. τέως μὲν οὖν τὸ
[8, 4]   καὶ παραθήξας ἀνθρώπους ἀγανακτοῦντας ἐπὶ  τῷ   πάθει διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν. ὡς
[8, 59]   τὴν ἀγορὰν οἵ τε παραγενόμενοι  τῷ   πάθει καὶ οἱ μετὰ ταῦτ´
[8, 27]   δ´ ἂν ἐκεῖνοι, πρὶν ἐν  τῷ   παθεῖν τι κακὸν γενέσθαι, διαλύσεις
[8, 63]   εἰς τὴν πόλιν· εἴτ´ ἀρκούμενοι  τῷ   παρὰ τῆς τύχης δοθέντι ἀγαθῷ,
[8, 87]   προελθόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐν  τῷ   παρακειμένῳ πεδίῳ τοὺς στρατηγικοὺς δίφρους
[8, 49]   πατρίδος. οὔτε γὰρ ὑγιαίνουσα καὶ  τῷ   πατρίῳ κόσμῳ πολιτευομένη τὴν οὐ
[8, 65]   ἴλας ἐλαύνοντες καὶ τὸ πεζὸν  τῷ   πεζῷ κατὰ σπείρας μαχόμενον. ἔνθα
[8, 20]   ἐχυρῷ γε σφόδρα ὄντι καὶ  τῷ   πλήθει τῶν ἀπ´ αὐτοῦ μαχησομένων
[8, 11]   πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις λαβόντες ἀπήγγειλαν  τῷ   πλήθει τῶν Οὐολούσκων. συναχθείσης οὖν
[8, 16]   τὴν στρατιὰν βαρεῖαν οὖσαν ἤδη  τῷ   πλήθει τῶν ὠφελειῶν καὶ σχολῇ
[8, 9]   γὰρ ἀδικούμενον ἀεὶ πολέμιον εἶναι  τῷ   πλημμελοῦντι φύσει. ἠξίουν τε μὴ
[8, 19]   στρατιὰν ἀφικνεῖται καὶ αὐτὴν ἅμα  τῷ   πλησιάσαι τοῖς τείχεσιν αἱρεῖ κατὰ
[8, 64]   χρήματα καὶ τἆλλα ὅσων ἔδει  τῷ   πολέμῳ διὰ πολυχειρίας παρασκευάσασθαι καὶ
[8, 11]   τἆλλα παρασκευάσασθαι, ὅσων ὑπελάμβανον δεήσειν  τῷ   πολέμῳ. μελλούσης δὲ διαλύεσθαι τῆς
[8, 57]   ἡγεῖτο, εἰ μὴ τέλος ἐπέθηκε  τῷ   πολέμῳ μητρὸς οἴκτους καὶ λιτὰς
[8, 31]   οὐκ εἰς μακράν, ὅσα ἐν  τῷ   πολέμῳ πέπρακταί μοι τούτῳ, ὅτι
[8, 86]   οἱ Οὐολοῦσκοι τὸ κάλλιστον ἐπιθεῖναι  τῷ   πολέμῳ τέλος. γὰρ ἕτερος
[8, 32]   καὶ πολλὰ ἠδίκησα αὐτοὺς ἐν  τῷ   πολέμῳ, τῇ πατρίδι πράττων ἡγεμονίαν
[8, 73]   καὶ ἐπιψηφισαμένοις, ὑπάρξει, ἀλλ´ ἑνὶ  τῷ   προθέντι τὴν γνώμην Κασσίῳ καὶ
[8, 87]   παραλαβόντες ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων ἐν  τῷ   πρὸς Ἀντιάτας πολέμῳ στρατιωτῶν ἠξίουν
[8, 77]   συνάγειν ὄντες κύριοι, τὸν ὑπατεύσαντα  τῷ   πρόσθεν ἐνιαυτῷ Σπόριον Κάσσιον καὶ
[8, 79]   ἠξίου. διὰ μὲν δὴ ταῦτα  τῷ   προτέρῳ συγκατατίθεμαι τῶν λόγων μᾶλλον·
[8, 37]   ἀποδειχθέντες ὑπ´ αὐτῆς πρέσβεις ἅμα  τῷ   πυθέσθαι τὴν παρουσίαν τοῦ Μαρκίου
[8, 52]   τούτοις ἀπῆλθες, ἐν τούτῳ δεδαπάνηται  τῷ   ῥύπῳ καὶ ἐν τοῖς πενθίμοις
[8, 86]   ἡσυχίαν καὶ πολλὰ πονεῖν περὶ  τῷ   σταυρώματι ἐάσαντες, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα
[8, 85]   ἔστησαν, καὶ οἱ καταλειφθέντες ἐν  τῷ   στρατοπέδῳ τὰς πύλας ἀναπετάσαντες ἐξέδραμον
[8, 73]   βίων καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν  τῷ   συμπορίζειν τὸ ἀργύριον ἐπιβαρησομένων. ~Ταύτην
[8, 65]   ἀσφαλῆ τὴν προθυμίαν οὐδ´ ἐν  τῷ   συμφέροντι γιγνομένην ὁρῶν ὕπατος,
[8, 86]   δὲ κρατίστας ἐπιλεξάμενος σπείρας ἀπέστειλε  τῷ   συνάρχοντι. αἱ δὲ διά τ´
[8, 43]   σκότους ὄντος ἤδη τὰ δόξαντα  τῷ   συνεδρίῳ διεσάφησαν καὶ προεῖπον ἥκειν
[8, 54]   καὶ μακρόν, οἱ δ´ ἐν  τῷ   συνεδρίῳ παρόντες Οὐολούσκων οὐκ ἠνέσχοντο
[8, 78]   οὔτε τῆς βουλῆς ψηφισαμένης οὔτε  τῷ   συνυπάτῳ δοκοῦν, βίᾳ κυροῦν ἐμέλλησε
[8, 16]   ἦρξαν Αἰκανοὶ τῆς ἀποστάσεως, ἅμα  τῷ   συστῆναι τὸν πόλεμον εὐθὺς ἐλθόντες
[8, 86]   δὲ πολέμιοι τῷ τε πλήθει  τῷ   σφετέρῳ εἰκῆ πίσυνοι καὶ διὰ
[8, 47]   φυγάς, καὶ παύσασθαι τιμωρουμένην με  τῷ   σχήματι τούτῳ. ἐμοὶ γὰρ τὰ
[8, 71]   τῶν παρακολουθούντων τε καὶ φυλακὴν  τῷ   σώματι παρεχόντων πολύ· τὸ μὲν
[8, 20]   δ´ αὐτὸν τῶν ἔνδον, ἀλλὰ  τῷ   τ´ ἐρύματι πιστευόντων ἐχυρῷ γε
[8, 65]   σημαίας, ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι ἀναγκάσῃ·  τῷ   τε κάμνοντι αὐτὸς παρεβοήθει μέρει
[8, 86]   τῶν συμμάχων, οἱ δὲ πολέμιοι  τῷ   τε πλήθει τῷ σφετέρῳ εἰκῆ
[8, 14]   σφῶν τὴν χώραν καὶ προσάγουσαν  τῷ   τείχει τὴν στρατιάν, ἀνοίξαντες τὰς
[8, 55]   Οὐαλερίας ἐπὶ τοῦ κατασκευασθέντος ἐν  τῷ   τεμένει βωμοῦ, πρὶν τὸν
[8, 78]   τυραννίδος ὄνομα, ὥστ´ οὐδ´ ἐν  τῷ   τιμήματι τῆς δίκης μετρίᾳ ὀργῇ
[8, 89]   εἶχε πρὸς τοὺς πατρικίους ἐπὶ  τῷ   φενακισμῷ τῆς κληρουχίας. αὐτοὶ δ´
[8, 70]   πάντας ὑπερβαλέσθαι τοὺς ἐπαινουμένους ἐπὶ  τῷ   φιλεῖν καὶ σώζειν τὸ δημοτικόν·
[8, 86]   τἆλλα, ὅσων σπάνις ἦν ἐν  τῷ   χάρακι, ἐλάμβανον. ~Ἐπειδὴ δὲ καθῆκεν
[8, 74]   γ´ οἴομαι τούτων ἑκάτερον ἐν  τῷ   ψηφίσματι γράφειν, ἀλλὰ καὶ δι´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009