Alphabétiquement     [«   »]
οὖσιν 2
οὕσπερ 1
οὔτ´ 31
οὔτε 67
Οὔτε 1
οὗτοι 16
οὗτος 5
Fréquences     [«    »]
66 οὖν
64 πόλεως
65 πόλιν
67 οὔτε
67 ταῖς
73 ἀλλὰ
73 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οὔτε


Livre, Chap.
[8, 17]   καὶ στρατηγός, οἷος οὔτε Ῥωμαῖος  οὔτε   ἄλλος {στρατηγὸς} Ἑλλήνων βαρβάρων
[8, 10]   οὔτε πρῶτοι καταστησάμενοι νόμον τόνδε  οὔτε   αὐτὸν ἀνθρώπων ἡγούμενοι εἶναι μᾶλλον
[8, 90]   τι χρήσεται τοῖς πράγμασιν,  οὔτε   βιάσασθαι δυναμένη τὸν δῆμον οὔτ´
[8, 87]   τῶν πενεστάτων στασιώδεις οὐκ ἀξιούντων  οὔτε   βουλῆς δόγμασιν ὑπηρετεῖν οὔτε ὑπάτων
[8, 14]   τοῦ μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον ἐγένετο.  οὔτε   γὰρ αὐτῶν ἀπέκτεινεν στρατηγὸς
[8, 75]   αὐτοῖς κράτιστα δοκῇ ἕξειν, ἐπιτελέσαι.  οὔτε   γὰρ ὀλίγων τηλικαῦτα πράγματα δεῖται
[8, 49]   δικαίως μισουμένης ὑπὸ σοῦ πατρίδος.  οὔτε   γὰρ ὑγιαίνουσα καὶ τῷ πατρίῳ
[8, 24]   ὡς οἶσθα, καὶ οὐκ ἐπετρέψαμεν  οὔτε   γνώμης οὔτε λόγων ὑποσχεῖν σε
[8, 41]   τραφήσεσθε. ταῦτ´ εἰπὼν ἄλλ´ οὐθὲν  οὔτε   διοικησάμενος οὔτ´ ἐπιστείλας οὔθ´ ὅποι
[8, 66]   ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν ἱππεῖς, ὡς  οὔτε   δύναμις ἑτέρα παρῄει σύμμαχος τοῖς
[8, 75]   ὀλίγων τηλικαῦτα πράγματα δεῖται χρόνων,  οὔτε   νῦν στασιάζουσα ἀρχὴ φρονιμώτερον
[8, 79]   ἂν οἰκία αὐτοῦ κατεσκάφη  οὔτε   οὐσία ἐδημεύθη. Ῥωμαίοις γὰρ
[8, 84]   τοῦ ἀγῶνος τρόπος, καὶ  οὔτε   σοφία καὶ ἐμπειρία
[8, 28]   ἀλιτήριος καὶ πατρίδος ἀλάστωρ, καὶ  οὔτε   θυσιῶν οὔτε σπονδῶν οὔθ´ ἑστίας,
[8, 51]   με ταῦτ´ οὐθεὶς οὔτε τόπος  οὔτε   καιρός, οὐδέ γ´ αἱ Οὐολούσκων
[8, 63]   ὅπλα ἥρπασαν καὶ συμπεσόντες ἐμάχοντο,  οὔτε   κατὰ τάξιν οὔτ´ ἐκ παραγγέλματος,
[8, 19]   Λαβικανοὶ τεῖχος εὖ κατεσκευασμένον ἔχοντες  οὔτε   κατεπλάγησαν αὐτοῦ τὴν ἔφοδον οὔτε
[8, 44]   μὴ ἐν ἀνδράσιν ἀσυνήθεσιν ὁρᾶσθαι,  οὔτε   κινδύνων λαβοῦσαι δέος, οὓς ἀναρριπτεῖν
[8, 73]   οὐθὲν ἐάσει ποτὲ τῶν κοινῶν  οὔτε   κτημάτων οὔτε χρημάτων ἔτι κοινὸν
[8, 78]   οἷς ἐπίστευσεν δῆμος, καὶ  οὔτε   λόγοις ἔτι ὑπαχθείς, οὓς
[8, 24]   καὶ οὐκ ἐπετρέψαμεν οὔτε γνώμης  οὔτε   λόγων ὑποσχεῖν σε δίκας. ἀποτυχόντες
[8, 19]   οὔτε κατεπλάγησαν αὐτοῦ τὴν ἔφοδον  οὔτε   μαλακὸν ἐνέδοσαν οὐδέν, ἀλλ´ ἀντεῖχον
[8, 32]   ὧν τηλικαύταις κεκόσμημαι τιμαῖς, οὐθὲν  οὔτε   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον ἀδικηθείς; εἰ
[8, 63]   οὐ μὴν ἔδρασάν γε οὐδὲν  οὔτε   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον, ἀλλ´ ἀνέστρεψαν
[8, 46]   ὑπὸ σοῦ παθούσας· οὐθὲν μὲν  οὔτε   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον εἰς ἡμᾶς
[8, 48]   οὐθὲν ἂν πώποτε χαρίσαιντο ὑμῖν  οὔτε   μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον, ὡς ἐξ
[8, 72]   οὔτ´ ἀναθέσθαι τὴν γνώμην προαιρούμενος  οὔτε   μένειν ἐπ´ αὐτῆς ἀντιπραττόντων τῶν
[8, 10]   καὶ δειλίας ἀφαιρεθείη. πολεμεῖν τ´  οὔτε   μὴ βουλομένους ὑμᾶς ἀναγκάζομεν, οὔτε
[8, 29]   αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ τῆς πατρίδος,  οὔτε   μητέρα αἰδεσθέντες τὴν ἐμὴν οὔτε
[8, 6]   τιμῆς, με τιμᾶτε οὐθὲν  οὔτε   μνησικακήσαντες οὔθ´ ὑπολογισάμενοι ὧν ὑπ´
[8, 29]   οὔτε μητέρα αἰδεσθέντες τὴν ἐμὴν  οὔτε   παιδία ἐλεήσαντες οὔτ´ ἄλλο πάθος
[8, 48]   καὶ τὴν ἑαυτῶν ἡγεμονίαν ἐπίστευσαν,  οὔτε   παρὰ τὰς ὁμολογίας καὶ τοὺς
[8, 56]   νεογάμοις. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων  οὔτε   παρελθεῖν τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν καλῶς
[8, 49]   καὶ ἐν πολλῷ κλύδωνι σαλευομένη,  οὔτε   πᾶσα τὴν αὐτὴν γνώμην τότ´
[8, 56]   τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν καλῶς εἶχεν,  οὔτε   πλείονα περὶ αὐτῆς ποιεῖσθαι λόγον.
[8, 69]   τῷ δικαίῳ λαμβάνων, ὃς  οὔτε   πόλεις κατὰ κράτος ἑλὼν ἐκ
[8, 29]   τἀριστεῖα ἐξ ἁπασῶν ἔλαβον· καὶ  οὔτε   πόλις ἐκ τειχομαχίας ἑάλω τις,
[8, 48]   ἔγωγέ σε, Μάρκιε τέκνον,  οὔτε   προδότην Οὐολούσκων γενέσθαι ἀξιῶ, οἵ
[8, 10]   οὔτε μὴ βουλομένους ὑμᾶς ἀναγκάζομεν,  οὔτε   προθυμουμένους παραιτούμεθα, ἂν δ´ ἄρξησθε
[8, 5]   οἷς παραστήσεται δόξα οὔτ´ ἀληθὴς  οὔτε   προσήκουσα περὶ ἐμοῦ, ὡς οὐκ
[8, 10]   ἃς ἂν πολέμῳ κρατήσαντες λάβωμεν,  οὔτε   πρῶτοι καταστησάμενοι νόμον τόνδε οὔτε
[8, 17]   δεινότατος ἀνθρώπων καὶ στρατηγός, οἷος  οὔτε   Ῥωμαῖος οὔτε ἄλλος {στρατηγὸς} Ἑλλήνων
[8, 54]   μῆτερ, οὐκ εὐτυχῆ νίκην  οὔτε   σεαυτῇ οὔτ´ ἐμοί· τὴν μὲν
[8, 41]   σε τὸν γηροβοσκὸν πατρίς,  οὔτε   σὸς ἀνὴρ ἀπὸ ταύτης,
[8, 28]   πατρίδος ἀλάστωρ, καὶ οὔτε θυσιῶν  οὔτε   σπονδῶν οὔθ´ ἑστίας, ὅποι ποτ´
[8, 42]   παρ´ ὧν οὔτ´ ἐλέου μετέσχεν  οὔτε   συμπαθείας; ἐγκαταλιπεῖν δ´ ἄρα καὶ
[8, 25]   ὅτῳ φροντὶς ὁποσηοῦν ἀρετῆς ἐστιν,  οὔτε   συναναιρεῖν τοῖς ἐχθροῖς τὰ φίλια
[8, 63]   λύσσα καὶ θεοβλάβεια τὰ πολέμια,  οὔτε   συνεπέθεντο τῷ κατ´ εὐχὴν δοθέντι
[8, 78]   τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ἐπιβαλόμενος  οὔτε   τῆς βουλῆς ψηφισαμένης οὔτε τῷ
[8, 84]   χρώμενοι τὰ πολλὰ ἐπεκράτουν,  οὔτε   τὸ καρτερικὸν καὶ ταλαίπωρον ἐν
[8, 74]   ἐπιβάλλον ἑκάστοις λάχος. ταῦτα γὰρ  οὔτε   τοῖς συμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις ὀργῆς
[8, 73]   ἔσται τοῦτο γεωργεῖν δι´ ἀπορίαν,  οὔτε   τὸν μισθωσόμενον ὅτι μὴ τὸν
[8, 51]   οὐκ ἀφαιρήσεταί με ταῦτ´ οὐθεὶς  οὔτε   τόπος οὔτε καιρός, οὐδέ γ´
[8, 74]   ἀδικουμένοις ὀργῆς παρέξει δικαίας προφάσεις,  οὔτε   τῷ δήμῳ δέος, μὴ δόξῃ
[8, 78]   ἐπιβαλόμενος οὔτε τῆς βουλῆς ψηφισαμένης  οὔτε   τῷ συνυπάτῳ δοκοῦν, βίᾳ κυροῦν
[8, 78]   συγγενῶν τε καὶ ἑταίρων συνολοφυρομένων,  οὔτε   τῶν κατὰ πολέμους ἔργων, δι´
[8, 87]   ἀξιούντων οὔτε βουλῆς δόγμασιν ὑπηρετεῖν  οὔτε   ὑπάτων ἐξουσίᾳ πειθαρχεῖν, ὅτι τὰς
[8, 78]   ἐκ τῶν ἄλλων συμμαχίδων πόλεων,  οὔτε   φαύλους οὔτ´ ἀφανεῖς. οἷς ἐπίστευσεν
[8, 79]   αἰτίαις, οἱ δ´ ἐπ´ ἐλάττοσιν,  οὔτε   φειδὼ τῶν παίδων οὔτ´ ἔλεον
[8, 41]   δεήσεις, αἷς οὔτ´ ἀσπασμῶν μετέδωκεν  οὔτε   φιλημάτων οὔτ´ ἄλλης φιλοφροσύνης οὐδεμιᾶς
[8, 9]   ἀφῃρέθησαν· ἄλλως δ´ οὔτ´ εἰρήνην  οὔτε   φιλότητα βεβαίαν ὑπάρξειν αὐτοῖς· τὸ
[8, 29]   καταφρονήσει τῆς τότε τύχης, ὡς  οὔτε   φίλους εὖ ποιεῖν δυνάμενον ἔτι
[8, 74]   ἀμετακίνητον ἐν τοῖς κριθεῖσι καὶ  οὔτε   φόβῳ εἴκοντα οὔτε χάρισιν ὑποκατακλινόμενον.
[8, 29]   μόνος σὺν ὀλίγοις,  οὔτε   φυγὴ πολεμίων ἐκ παρατάξεως ἐγένετο,
[8, 25]   συναναιρεῖν τοῖς ἐχθροῖς τὰ φίλια  οὔτε   χαλεπὸν ὀργὴν εἶναι καὶ ἀπαραίτητον
[8, 74]   κριθεῖσι καὶ οὔτε φόβῳ εἴκοντα  οὔτε   χάρισιν ὑποκατακλινόμενον. ἀεὶ γὰρ ἐπαινῶν
[8, 73]   ποτὲ τῶν κοινῶν οὔτε κτημάτων  οὔτε   χρημάτων ἔτι κοινὸν μένειν· αἰσχύνης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009