Alphabétiquement     [«   »]
σωφρόνων 1
σώφροσι 1
τ´ 117
τὰ 272
τά 12
τάδε 2
ταῖς 67
Fréquences     [«    »]
257 δ´
256 μὲν
261 τοῦ
272 τὰ
272 τὸ
335 τε
343 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τὰ


Livre, Chap.
[8, 71]   πολλῆς ὥρας ἠγριωμένοι τε καὶ  τὰ   αἴσχιστα κατ´ ἀλλήλων ὀνείδη λέγοντες
[8, 35]   ἔτι πρὸς τούτῳ γυναῖκας ἐπιδεῖν  τὰ   αἴσχιστα πασχούσας καὶ παῖδας εἰς
[8, 61]   τῳ γένοιτο, οὐδὲ πάντα  τὰ   ἀνθρώπινα ἐπικοσμοῦσα χάρις· ἀλλ´ ἀεὶ
[8, 90]   τοῦ κωλύειν ὄντες κύριοι διέλυον  τὰ   ἀρχαιρέσια, ὁπότε δ´ αὖ πάλιν
[8, 34]   πάντες τὰ ὠφελοῦντα καὶ μισοῦμεν  τὰ   βλάπτοντα, οὐκ ἀνθρώπων τινῶν ἡμῖν
[8, 36]   οἷς ἔσονται δικαίοις φίλοι, καὶ  τὰ   βουλευθέντα εἰς τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν·
[8, 12]   ταχέων, πρὶν ἔκπυστα γενέσθαι Ῥωμαίοις  τὰ   βουλεύματα, πολλὴν ἐπαγόμενοι στρατιὰν ἑκούσιον·
[8, 84]   διὰ πολλῶν ἠσκημένον ἀγώνων ἐπεκράτει·  τὰ   γὰρ αὐτὰ καὶ περὶ τοὺς
[8, 75]   τί πλέον ἡμῖν ἔσται  τὰ   γενναῖα καὶ τὰ καλὰ πολιτεύματα
[8, 4]   τὸν προπηλακισμὸν ἐπὶ μεῖζον ἐξαίροντες  τὰ   γενόμενα, ἠγανάκτει τε πᾶσα πόλις
[8, 14]   δὲ τὴν Ῥώμην ὡς ἠγγέλθη  τὰ   γενόμενα πολὺ πλείων ταραχὴ καὶ
[8, 43]   ἐκ τῆς οἰκίας καὶ προσήγγειλαν  τὰ   γενόμενα τοῖς ὑπάτοις· οἱ δὲ
[8, 17]   στρατιώταις παρήγγειλε κλίμακας προσφέρειν κατὰ  τὰ   γυμνούμενα μέρη τοῦ περιβόλου, αὐτὸς
[8, 70]   τὰ μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν,  τὰ   δ´ εἰς τὸ ἑτέρων ἄρχειν
[8, 53]   ἀρχὰς νόμος, τὰ μὲν ἐμείωσε,  τὰ   δ´ ἐκποδὼν εἰς τέλος ἐποίησε}
[8, 51]   ἔψευσάς με τὰ μὲν ἄκων,  τὰ   δ´ ἑκών, καὶ πασῶν ἀτυχεστάτην
[8, 17]   καὶ φέροντες τὰ μὲν αὐτοί,  τὰ   δ´ ἐπὶ τῶν ὑποζυγίων πολὺν
[8, 16]   φρούρια, εἴ τινα ἦν ἐχυρώτατα·  τὰ   δὲ βοσκήματα αὐτῶν, ὅσα οὐχ
[8, 12]   χώρα γεωργεῖται, τὰ μὲν ἡρπάσθη,  τὰ   δὲ διεφθάρη. τελευτῶντες γὰρ καὶ
[8, 55]   ὑπὸ χαρᾶς, τὰ μὲν ἀθρόοι,  τὰ   δὲ καθ´ ἕνα ἕκαστον ἀποδεικνύμενοι.
[8, 16]   οὐδὲν αὐτῶν ἔτι δεῖν ἐδόκει·  τὰ   δὲ συμμαχικὰ οὐχ ἅπαντα ὑπήκουε
[8, 42]   υἱὸν τὰ μὲν ἀπολέσαντα φιλεῖν,  τὰ   δὲ σώσαντα ἀδικεῖν; οὐκ εἰσὶν
[8, 33]   καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα αὔξειν,  τὰ   δὲ τούτων ταπεινὰ ποιεῖν ζητῶ,
[8, 89]   δὲ παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ  τὰ   δεινὰ ἔτι διαμένοντες ὀλίγοι ἦσαν,
[8, 26]   πραγμάτων ἔμπειρον, ὅτι τὸ παρὰ  τὰ   δεινὰ εὔτολμον οὐκ ἐξ ἴσου
[8, 74]   καὶ τῆς γενναιότητος, ἣν παρὰ  τὰ   δεινὰ ἔχει. γνώμην τ´ οὐχ
[8, 50]   οὖν ὅμως, καὶ δεδόσθω τοῖς  τὰ   δεινὰ παθοῦσι μὴ διακρίνειν εἴτε
[8, 32]   ποιήσαντες ἐρρίψατε· οὗτοι δ´ οἱ  τὰ   δεινὰ ὑπ´ ἐμοῦ παθόντες, τὸν
[8, 1]   κινδύνου μέγεθος, ἀλλ´ εἰς αὐτὰ  τὰ   δεινὰ χωρεῖν ἐβουλεύσατο καὶ πάσχειν
[8, 39]   κρατίστῳ τότ´ οὖσα καὶ φρονῆσαι  τὰ   δέοντα ἱκανωτάτη, Οὐαλερία μὲν ὄνομα,
[8, 73]   ἀλυσιτελὴς σύνοικος ὄχλος ἀργὸς ἐθισθεὶς  τὰ   δημόσια λιχνεύειν, καὶ οὐθὲν ἐάσει
[8, 75]   τοῖς μὲν πολίταις συγχωρεῖ διανέμειν  τὰ   δημόσια, τοῖς δὲ συμμάχοις οὐκ
[8, 26]   ὑπὸ δέους κοινοῦ συνίστασθαι φιλεῖ  τὰ   διάφορα· οὐχ ὅτι Οὐολοῦσκοι κρατήσουσιν,
[8, 24]   ἐὰν πόλις ἁλῷ; οὐ  τὰ   δίκαια διαιτᾷς, Μάρκιε, καὶ
[8, 24]   τῆς γειναμένης τε καὶ θρεψαμένης  τὰ   δίκαια εἰρήσθω. ~Φέρε, εἰ δὲ
[8, 61]   καὶ πάντων μάλιστα περὶ  τὰ   δίκαια καὶ τὴν φυλακὴν τῶν
[8, 35]   ἑαυτῶν ἀφροσύνην. παρὸν γὰρ αὐτοῖς  τὰ   δίκαια ποιεῖν καὶ μηδενὶ δεινῷ
[8, 30]   κακίστοις γενέσθαι τῶν πολιτῶν,  τὰ   δίκαια τάττειν αὐτὸς τοῖς ἥττοσιν;
[8, 71]   τις ἀφαιρεῖσθαί ποτε αὐτοὺς ἀξιώσαι  τὰ   δοθέντα κωλῦσαι, κρεῖττον ἡγούμενος εἶναι
[8, 54]   χρὴ πράττειν, διετέλεσεν. ἦν δὲ  τὰ   δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε· περὶ μὲν
[8, 81]   τούτου δ´ αἴτιον ἦν, ὅτι  τὰ   δόξαντα τῇ βουλῇ περὶ τῆς
[8, 43]   συναγαγόντες ἐκκλησίαν σκότους ὄντος ἤδη  τὰ   δόξαντα τῷ συνεδρίῳ διεσάφησαν καὶ
[8, 68]   τῶν δὲ πρεσβευτῶν εἰπόντων ποιήσειν  τὰ   δυνατὰ καὶ μέτρια ἐκέλευσεν αὐτοῖς
[8, 8]   μὴ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμεῖν, ἀλλὰ  τὰ   ἑαυτῶν ἀπαιτεῖν καὶ μὴ τυγχάνοντας
[8, 8]   βούλεσθε ὑπάρξει θάτερον ὑμῖν·  τὰ   ἑαυτῶν ἀπολήψεσθε ἄνευ κινδύνων καὶ
[8, 8]   χωρήσετε καὶ συμμάχους ἕξετε, ὅσοι  τὰ   ἑαυτῶν ἀφαιρεθέντες ἀπεγνώκασιν ἄλλως ἂν
[8, 47]   ἀλλοτρίοις ἀδίκως, ἀλλ´ ἀγαπᾶν, ἐὰν  τὰ   ἑαυτῶν ἔχειν τις αὐτοὺς ἐᾷ,
[8, 47]   οὐ γὰρ ἀποχρήσει τοῖς κρατοῦσι  τὰ   ἑαυτῶν μόνον ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ καὶ
[8, 88]   ὁμοία περὶ τοῦ πολέμου γνώμη,  τὰ   ἑαυτῶν φυλάττειν ἐρύματα, ἐάν τις
[8, 50]   καὶ τῇ πατρίδι αὐτῇ, ἀφεὶς  τὰ   ἐγκλήματα μετανοούσῃ γε καὶ διαλλαττομένῃ
[8, 50]   ἀδικοῦν ταπεινόν, θεῶν ἡμῖν ταῦτα  τὰ   ἔθη καταστησαμένων· ὑφ´ ὧν μαραίνεται
[8, 40]   συναγαγοῦσαι τούς θ´ ἡγεμόνας καὶ  τὰ   ἔθνη μεγάλην ἐκ μικρᾶς ἐποίησαν
[8, 69]   πολιτείαν Ἕρνικας οἰκεῖα ἑαυτῷ παρασκευάσας  τὰ   ἔθνη. ~Ταῦτα διανοηθεὶς τῇ μετὰ
[8, 17]   δὲ Τολερῖνοι πρὸ πολλοῦ παρασκευασάμενοι  τὰ   εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὰ
[8, 62]   ἄν, οἷς ἀρετὴν ἀσκοῦσιν ἠναντιώθη  τὰ   ἐκ τῆς τύχης, παρὰ
[8, 17]   τὰ εἰς τὸν πόλεμον καὶ  τὰ   ἐκ τῆς χώρας εἰς τὴν
[8, 51]   καὶ χάριν, παρ´ ἧς οὐ  τὰ   ἐλαχίστου ἄξια ἔχεις οὐδ´ ὧν
[8, 47]   καὶ τοῖς ἅπαντά με ἀφελομένοις  τὰ   ἐμαυτοῦ τοὺς χαρισαμένους τὰ μέγιστα
[8, 80]   βουλομένῳ σκοπεῖν· ἐπάνειμι δ´ ἐπὶ  τὰ   ἑξῆς. ~Μετὰ γὰρ τὸν τοῦ
[8, 49]   οὐδ´ ἐποίει τεκμήρια τῶν διαβολῶν  τὰ   ἔργα, ἀλλ´ εἰς τὴν μητρόπολιν
[8, 8]   ἐστίν, δὲ παρ´ αὐτὰ  τὰ   ἔργα ἑκάστοτε προορᾶσθαί τε καὶ
[8, 20]   εἰς τὸ εὔψυχον, ἀλλὰ καὶ  τὰ   ἔργα. πάντα γὰρ ὑφίστατο κίνδυνον
[8, 27]   αὐτῶν ὑπεριδεῖν κακῶν συμπάντων  τὰ   ἔσχατα παθεῖν; ~Φέρε, ἐὰν δὲ
[8, 6]   εἰ μὴ καταδικασθείην ἐγώ, καὶ  τὰ   ἔσχατα πείσεσθαι πρὸς ἐμοῦ λεγόντων
[8, 78]   τά τε φίλια διαβάλλων καὶ  τὰ   ἐχθρὰ συνιστὰς καὶ πόλεμον ἄσπειστον
[8, 74]   οὐδ´ αὐτὸς οἶμαι δεῖν κληρουχεῖν  τὰ   ἡμέτερα. οὐ γάρ, ἐξ οὗ
[8, 38]   τινα ἱερὰν λειτουργίαν περὶ  τὰ   θεῖα δημοτελῆ λαβόντες εἶχον· εἰσὶ
[8, 64]   λέγουσιν, ἀλλ´ ἰδιωτῶν ἀδικήματα μετιόντων  τὰ   ἴδια, καὶ οὐδὲ τοὺς ταῦτα
[8, 89]   ἀπέκτειναν καὶ μετὰ τοῦτο καλὰ  τὰ   ἱερὰ καὶ τὰ μαντεύματα ὡς
[8, 86]   θυομένῳ τε καὶ οἰωνοῖς χρωμένῳ  τὰ   ἱερὰ καλά, ἀλλ´ ἠναντιοῦτο πρὸς
[8, 89]   αὐτῇ, τὴν παρθενίαν ἀφαιρεθεῖσα μιαίνει  τὰ   ἱερά. οἱ δ´ ἔκ τε
[8, 34]   πράττειν καὶ τὰ συμφέροντα καὶ  τὰ   καλὰ καὶ ἅμα ταῦτα καὶ
[8, 75]   ἡμῖν ἔσται τὰ γενναῖα καὶ  τὰ   καλὰ πολιτεύματα καὶ ἄξια τῆς
[8, 65]   εἰς αὐτὸ τοῦτο φυλαττομένους ὑπὸ  τὰ   κάμνοντα τῆς φάλαγγος ὑπελθεῖν μέρη,
[8, 65]   λόχοι τοῖς ἀκμῆσιν ὑποπεμπομένοις εἰς  τὰ   κάμνοντα ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων. ἐπειδὴ
[8, 87]   βίᾳ πρὸς τοῦ τότε κατέχοντος  τὰ   κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἡγεμόνος, ἵνα
[8, 14]   καλεῖν τοὺς συμμάχους παρασκευάσασθαι  τὰ   κατεπείγοντα διὰ τὰ πρὸς ἀλλήλους
[8, 38]   ὑπὲρ ὧν ἠξίουν, ἀλλ´  τὰ   κελευόμενα ποιεῖν συνεβούλευεν ἀπιόντας, εἰ
[8, 74]   τῷ δήμῳ δέος, μὴ δόξῃ  τὰ   κερδαλεώτερα πρὸ τῶν εὐπρεπεστέρων αἱρεῖσθαι.
[8, 72]   Κάσσιε, καὶ σὺ Οὐεργίνιε,  τὰ   κεφάλαιά ἐστι τοῦ νόμου; ἓν
[8, 65]   ἐμβάλλουσι πυκνοῖς τοῖς λόχοις εἰς  τὰ   κινούμενα τῶν πολεμίων μέρη, καὶ
[8, 73]   πρὸς τοὺς πλουσίους, ὅσοι σφετερισάμενοι  τὰ   κοινὰ διακατέχουσι, δίκαιός ἐστι· καὶ
[8, 73]   παρὰ τῶν πενήτων, εἰ  τὰ   κοινὰ διανείμαιντο τοῖς συγχωρήσασι καὶ
[8, 32]   τῆς ὑπερορίου στρατιᾶς καὶ πάντα  τὰ   κοινὰ ἐπ´ ἐμοὶ πεποιήκασι μόνῳ.
[8, 52]   ~Ἀλλ´ ἐξ οὗ ἐπολιτεύου καὶ  τὰ   κοινὰ ἔπραττες, ἡδονήν τινα ἐκαρπωσάμην
[8, 29]   ὅτε πολίτης ὑμέτερος ἦν καὶ  τὰ   κοινὰ ἔπραττον, ἐν πολλοῖς καὶ
[8, 74]   τὰς ἀπ´ αὐτῶν προσόδους εἰς  τὰ   κοινὰ καὶ ἀναγκαῖα δαπανωμένας, οὐδὲν
[8, 5]   ἐκ τῆς πόλεως, αὐτοὶ δὲ  τὰ   κοινὰ κατέσχον ἀρίστην καὶ σωφρονεστάτην,
[8, 73]   ὁρῶσι τοὺς νῦν καρπουμένους καὶ  τὰ   κοινὰ ὄντως κοινὰ γινόμενα, παύσονται
[8, 73]   ἐστι· καὶ οὐθὲν θαυμαστόν, εἰ  τὰ   κοινὰ πάντας διανείμασθαι μᾶλλον ἀξιοῦσιν,
[8, 69]   ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ διδόντος  τὰ   κοινὰ σιτεῖσθαι ἐθίζουσα, ταύτην ἐτράπετο·
[8, 6]   τῶν ἀγαθῶν καὶ δικαίων καὶ  τὰ   κοινὰ σώζεσθαι βουλομένων. τοσοῦτο δ´
[8, 72]   ἀξιῶν οὐδὲ ἡμῖν αὐτοῖς διανέμειν  τὰ   κοινά; ταυτὶ γὰρ ἀπόκριναί μοι
[8, 78]   δὲ τούτοις διεξῄεσαν, ὅτι δημεῦσαι  τὰ   κοινὰ τῆς πόλεως ἐπιβαλόμενος οὔτε
[8, 34]   τῶν ὁσίων διαλέγῃ, φαίνῃ μοι  τὰ   κοινότατα καὶ ὑπὸ μηδενὸς ἀγνοούμενα
[8, 78]   πᾶσι τοῖς ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ  τὰ   κράτιστα βουλευομένοις τἀναντία πράττων διετέλεσε.
[8, 31]   τιμωρίας ἄξιος ἐφάνην εἶναι, ὅτι  τὰ   κράτιστα ἐπολιτευόμην τε καὶ ἔπραττον,
[8, 43]   μὲν βουλῆς τοῦ φρονίμου, ὅτι  τὰ   κράτιστα καὶ γενησόμενα προείδετο οὐδὲν
[8, 19]   τὸ τεῖχος. οὓς ἐπαινέσας ὡς  τὰ   κράτιστα περὶ σφῶν βεβουλευμένους, ἐκέλευσεν
[8, 49]   ἐδόκει ταῦτα, καὶ ὡς οὐ  τὰ   κράτιστα πολιτευόμενος ἀπηλάθης ὑπ´ αὐτῶν,
[8, 72]   ἐπισημήναντος δὲ τοῦ πλήθους ὡς  τὰ   κράτιστα ὑποθεμένῳ καὶ καταλύειν ἐκ
[8, 9]   μεγάλῃ βοῇ πάντες ἐπεσήμηναν ὡς  τὰ   κράτιστα ὑποθεμένῳ λόγον τ´ οὐθενὶ
[8, 82]   τε λείαν, ὅσῃ ἐπέτυχε, καὶ  τὰ   λάφυρα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδόσθαι
[8, 67]   καὶ εἰσήλασεν ἀνὴρ ἄγων  τὰ   λάφυρα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ
[8, 59]   μαρανθῆναι τὴν φλόγα, κἄπειτα συναγαγόντες  τὰ   λείψανα ἔθαψαν ἐν τῷ αὐτῷ
[8, 91]   ἐχώρησε, καὶ οὐθεὶς κωλύσων  τὰ   λοιπὰ ἐφαίνετο, θράσει ἐπαρθέντες ἀλογίστῳ
[8, 51]   καὶ τιμιώτατα καὶ οἷς ἅπαντα  τὰ   λοιπὰ κέκτησαι, τὸ σῶμα καὶ
[8, 67]   καὶ εἰσῆλθεν ἀνὴρ πεζὸς  τὰ   λοιπὰ τῆς πομπῆς ἐπαγόμενος. καὶ
[8, 17]   ταῖς Οὐολούσκων πόλεσιν ἔμελλε γενέσθαι,  τὰ   λοιπὰ τοῖς στρατιώταις ἐφῆκε διαρπάσαι.
[8, 52]   διὰ σέ; τότε μὲν οὖν  τὰ   μάλιστα ἠτύχουν στάσεως πολιτικῆς μέσον
[8, 89]   τοῦτο καλὰ τὰ ἱερὰ καὶ  τὰ   μαντεύματα ὡς ἀφεικότων αὐτοῖς τῶν
[8, 29]   ἐφ´ οἷς τιμᾶσθαι προσῆκεν, ὡς  τὰ   μέγιστα ἐξημαρτηκότα περὶ τὸ κοινὸν
[8, 70]   κείμενον βλάπτειν τε καὶ ὠφελεῖν  τὰ   μέγιστα ἱκανώτατον ἑκούσιον ὑπηγάγετο. ταῦτά
[8, 51]   ἄν τις καὶ ἕτερος, ἀλλὰ  τὰ   μέγιστα καὶ τιμιώτατα καὶ οἷς
[8, 26]   χαλεπά, ἐξ ὧν ἐγὼ δύο  τὰ   μέγιστα νυνὶ καὶ φανερώτατα ἐρῶ.
[8, 69]   θρίαμβον κατάγειν ἠξίου δεύτερον ὡς  τὰ   μέγιστα τῶν ἐθνῶν κεχειρωμένος, χάριτι
[8, 47]   ἀφελομένοις τὰ ἐμαυτοῦ τοὺς χαρισαμένους  τὰ   μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν·
[8, 46]   γυναῖκα, δεόμεναι, μὴ περιιδεῖν αὐτὰς  τὰ   μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν
[8, 80]   ἀσύμφορον· καὶ συνελθοῦσα ἐψηφίσατο ἀφεῖσθαι  τὰ   μειράκια τῆς τιμωρίας καὶ ἐπὶ
[8, 74]   φρονῆσαί τε ἱκανώτατον πρὸ πολλοῦ  τὰ   μέλλοντα καὶ γνώμας τὰς καλλίστας
[8, 34]   δεῖ τεκμαίρεσθαι τοῖς γεγονόσιν ἤδη  τὰ   μέλλοντα. ~Περὶ δὲ τῆς μετριότητος,
[8, 55]   τε καὶ λέγουσιν ὑπὸ χαρᾶς,  τὰ   μὲν ἀθρόοι, τὰ δὲ καθ´
[8, 51]   καὶ ὠφελείας· ὧν ἔψευσάς με  τὰ   μὲν ἄκων, τὰ δ´ ἑκών,
[8, 47]   τῷ σχήματι τούτῳ. ἐμοὶ γὰρ  τὰ   μὲν ἄλλα, μῆτερ, ἀγαθὰ
[8, 42]   ψυχὴν λαβοῦσα ἀξιώσω τὸν υἱὸν  τὰ   μὲν ἀπολέσαντα φιλεῖν, τὰ δὲ
[8, 17]   ἐκ διαδοχῆς ἄγοντες καὶ φέροντες  τὰ   μὲν αὐτοί, τὰ δ´ ἐπὶ
[8, 54]   βλάβῃ τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν.  τὰ   μὲν δὴ βουλευθέντα αὐτοῖς καὶ
[8, 70]   δῆμος τῇ πόλει χρήσιμος γέγονε  τὰ   μὲν εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ
[8, 53]   κοσμεῖσθαι τὰς αὐτοκράτορας ἀρχὰς νόμος,  τὰ   μὲν ἐμείωσε, τὰ δ´ ἐκποδὼν
[8, 89]   τοὺς ἐπιτηδείους ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ  τὰ   μὲν ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ´
[8, 12]   καὶ ὅσοις ἄλλοις χώρα γεωργεῖται,  τὰ   μὲν ἡρπάσθη, τὰ δὲ διεφθάρη.
[8, 16]   ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ ἡτοιμάσαντο.  τὰ   μὲν οὖν οἰκεῖα παρεσκεύαστο αὐτοῖς
[8, 29]   τοιαύτην κατελθεῖν πόλιν, ἐν  τὰ   μὲν τῆς ἀρετῆς ἆθλα
[8, 33]   τί οὖν, ἐὰν μεταβάλωμαι καὶ  τὰ   μὲν ὑμέτερα αὔξειν, τὰ δὲ
[8, 65]   ψιλωθέντων δὲ τῶν ἄκρων οὐδὲ  τὰ   μέσα παρέμεινε. φυγὴ δὴ τῶν
[8, 61]   τοῖς τε γὰρ δημόταις εἴκειν  τὰ   μέτρια δέον καὶ ἐφιέναι τι
[8, 61]   οὐκ ἠβουλήθη, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα  τὰ   μὴ δίκαια ἀντιλέγων μῖσος ἤγειρε
[8, 32]   φίλους, ἀντὶ τοῦ μισεῖν μὲν  τὰ   μισοῦντα, φιλεῖν δὲ τὰ φιλοῦντα,
[8, 89]   ἀγωνιζομένοις αὐτοῖς πολὺς ἐγεγόνει, παραλύοντος  τὰ   νεῦρα καὶ τὰς πληγὰς ἀσθενεῖς
[8, 40]   οὖσαι κινδύνοις καὶ αὐταὶ καὶ  τὰ   νήπια ταῦτα καταπεφεύγαμεν ἱκέτιδες ἐπὶ
[8, 40]   καὶ τὰς ἱκέτιδας ἡμᾶς φερούσας  τὰ   νήπια ταυτὶ καὶ αὐτὰς γενναίας
[8, 84]   ὅσα εἶχον ἑκηβόλα ἐξανάλωσαν, σπασάμενοι  τὰ   ξίφη συρράττουσιν ἀλλήλοις ἴσῃ τόλμῃ
[8, 57]   οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπολιπόμενος ἀπέλυσεν ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα. μὲν οὖν κοινωνήσασα
[8, 28]   ἡμᾶς κακῶν, ἄπιθι χαίρων ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα, καὶ κόμισαι μητρός τε
[8, 12]   στρατιὰν καὶ κατέστησεν ἅπαντας ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα παθόντας μὲν οὐδὲν δεινόν,
[8, 67]   ἐτράποντο, ὀλίγοι δέ τινες ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα φεύγοντες ἀπεσώθησαν. ἀφικομένων δ´
[8, 50]   ἐγκλημάτων ἄφεσιν καὶ κάθοδον ἐπὶ  τὰ   οἰκεῖα φίλους καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας
[8, 28]   τῶν σφετέρων κινδυνεύοντες καὶ εἰς  τὰ   ὅμοια κακῶς ὑπὸ σοῦ πάσχοντες,
[8, 70]   ὑπηγάγετο. ταῦτά τε δὴ καὶ  τὰ   ὅμοια τούτοις διεξελθὼν ἠξίου τὸν
[8, 77]   τι δώσουσιν ἐκείνοις μέρος  τὰ   ὅμοια ψηφισαμένους μηδὲν ἑαυτοῖς καταλείψειν.
[8, 75]   οἱ ψευσθέντες τῆς ἐλπίδος καὶ  τὰ   ὁμολογηθέντα μὴ κομιζόμενοι. οἰχήσεται δὴ
[8, 10]   λέγετε, ὅτι λήψονται μὲν πρότεροι  τὰ   ὅπλ´ ἐκεῖνοι, θήσομεν δ´ ἡμεῖς
[8, 82]   ἐξεβοήθουν ἐκ τῆς Ἀντιατῶν χώρας  τὰ   ὅπλα ἁρπάσαντες ἀθρόοι, ταχύτερα μᾶλλον
[8, 86]   αὐτῶν ἐποιήσαντο καταφρόνησιν, καὶ αὐτίκα  τὰ   ὅπλα ἁρπάσαντες ἔθεον ἐπ´ αὐτούς.
[8, 63]   περὶ τῆς ἡγεμονίας κατ´ ἀλλήλων  τὰ   ὅπλα ἥρπασαν καὶ συμπεσόντες ἐμάχοντο,
[8, 22]   οἱ μὲν ἐπὶ τὰ τείχη  τὰ   ὅπλα λαβόντες ἔθεον ἄνευ παραγγέλματος,
[8, 82]   βιασθὲν ὑποχείριον γίνεται καὶ παραδίδωσι  τὰ   ὅπλα. δ´ ὕπατος τήν
[8, 17]   κτείνων τοὺς καταλαμβανομένους, ὅσοι μὴ  τὰ   ὅπλα ῥίψαντες εἰς ἱκεσίας ἐτράποντο·
[8, 67]   μὲν ἀγωνιζόμενοι κατεκόπησαν, οἱ δὲ  τὰ   ὅπλα ῥίψαντες πρὸς ἱκεσίας τῶν
[8, 82]   κορυφὴν ἀναδραμὸν καὶ θέμενον ἐνταῦθα  τὰ   ὅπλα τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα διέμενε·
[8, 8]   αὐτῶν κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπὶ  τὰ   ὅπλα χωρήσετε καὶ συμμάχους ἕξετε,
[8, 47]   μηδ´ ὅτι πολέμῳ λαβόντες ἔχουσι  τὰ   Οὐολούσκων, περιμένειν, ἕως πολέμῳ πάλιν
[8, 54]   μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ  τὰ   παιδία, ἔνθα τὸν λοιπὸν τῆς
[8, 39]   ἡμᾶς ἁπάσας· ἀκολουθῶμεν γὰρ αὐτῇ  τὰ   παιδία ἐπαγόμεναι· ἔπειτα ἱκέτιν γενομένην
[8, 44]   ἦν, αἱ μὲν γυναῖκες ἄγουσαι  τὰ   παιδία μετὰ λαμπάδων ἧκον ἐπὶ
[8, 41]   ἄσχημον ποιοῦσαι μηδὲ ἀγεννές, καὶ  τὰ   παιδία ταῦτα παραμύθια τῆς ἐμῆς
[8, 42]   αὐτὸν κἀμὲ καὶ Οὐολουμνίαν ἀγούσας  τὰ   παιδία· τίνας ἐρῶ πρῶτον
[8, 33]   ἔσχον; ~Ἴθι δὴ σκόπει καὶ  τὰ   παρὰ θεῶν, Μηνύκιε, οἷά μοι
[8, 33]   ἅπαντα χρῆν ἐναντία μοι γίνεσθαι  τὰ   παρὰ θεῶν· ὁπότε δ´ οὐρίῳ
[8, 49]   τῶν ἀπὸ τοῦ βελτίστου πολιτευομένων  τὰ   παραπλήσια συνέβη παθεῖν· καὶ σπάνιοι
[8, 87]   τούτων ἄγοντές τε καὶ φέροντες  τὰ   παρεσκευασμένα πρὸς τὴν ἐργασίαν ζεύγη
[8, 13]   ἐν τῶν ἀπόντων ἐφιέμεθα  τὰ   παρόντα ἀφαιρεθέντες. ἀλλὰ χρὴ τὸν
[8, 35]   ἐλεῶν, οἷς οὐκ ἐπιτηδείοις οὖσι  τὰ   πατέρων καὶ ἀνδρῶν ἥξει σφάλματα,
[8, 41]   γράφων οὐθέν, οὐκ ἐπιστέλλων, οὐ  τὰ   περὶ ἡμᾶς εἰδέναι βουλόμενος. πρὸς
[8, 90]   τιμιωτάτους ἄνδρας, οἷς ἐπιμελὲς ἔσται  τὰ   περὶ τὰς ἀρχάς, ὅπως κράτισται
[8, 54]   ἂν τοῖς Οὐολούσκοις εὐτρεπῆ γένηται  τὰ   περὶ φιλίας καὶ καταλύσεως τοῦ
[8, 12]   δὲ τοῖς ἀπολλυμένοις σώζειν  τὰ   περιόντα δι´ ὑποψίαν τ´ ἀλλήλων
[8, 86]   τόν τε χάρακα περιέστησαν καὶ  τὰ   περισταυρώματα διασπᾶν ἐπεχείρουν, πρῶτοι μὲν
[8, 3]   αὐτοὺς εἶπε καὶ πρὸς ἐκείνην  τὰ   πιστὰ λαβὼν λόγους. τοῖς δὲ
[8, 67]   νείμαντες ἑαυτούς, οἱ μὲν κατὰ  τὰ   πλάγια τῶν πολεμίων ἀπὸ τοῦ
[8, 68]   οὖν ὀχυρώσαντες τὰς πόλεις καὶ  τὰ   πλείστου ἄξια ἐκ τῶν ἀγρῶν
[8, 16]   τὴν στρατείαν· οἱ γὰρ ἄνθρωποι  τὰ   πλείστου ἄξια συσκευασάμενοι παλαίτερον ἔτι
[8, 16]   τὴν πόλιν, οἱ δ´ εἰς  τὰ   πλησίον φρούρια, εἴ τινα ἦν
[8, 60]   τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχεν, ἀνὴρ καὶ  τὰ   πολέμια ἄριστος τῶν καθ´ ἡλικίαν
[8, 67]   μετέμαθον γὰρ οἱ Οὐολοῦσκοι πάντα  τὰ   πολέμια, ἐξ οὗ Μάρκιον ἔσχον
[8, 9]   ἀναμεῖναι, πάντες ἔργου εἴχοντο παρασκευαζόμενοι  τὰ   πολέμια· ὅσοι τ´ ἦσαν αὐτῶν
[8, 63]   οἷα κατέσχε λύσσα καὶ θεοβλάβεια  τὰ   πολέμια, οὔτε συνεπέθεντο τῷ κατ´
[8, 25]   μέτριον, ἕως ἀντιπαρεστρατοπέδευκας ἡμῖν καὶ  τὰ   πολεμίων ἔργα δρᾷς· εἰ δ´
[8, 89]   ἦσαν, καὶ οὐδὲ οὗτοι δρᾶν  τὰ   πολέμου ἔργα δυνάμενοι βαρυνόντων μὲν
[8, 77]   μέγα δυνάμενοι, καὶ ὡς νέοι  τὰ   πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς τῶν ἐν
[8, 48]   εὕρηται λόγων, οὓς ὑμεῖς οἱ  τὰ   πολιτικὰ πράττοντες μάλιστ´ ἐπίστασθε, ἴστε
[8, 26]   τοῖς ἄλλοις μικροπολίταις, ὧν κατέσχες  τὰ   πολίχνια· καὶ γὰρ ἥττων ἄν
[8, 84]   περὶ τὰς μάχας, χρώμενοι  τὰ   πολλὰ ἐπεκράτουν, οὔτε τὸ καρτερικὸν
[8, 27]   ἣν μακρὸς βίος καὶ  τὰ   πολλὰ μαθήματα φέρει, πρὶν ἐγχειρεῖν
[8, 86]   τ´ ὀρῶν ἀφανῶς καὶ νύκτωρ  τὰ   πολλὰ ποιησάμεναι τὰς ὁδοὺς εἰσῆλθον
[8, 1]   τὸ ἔθνος ὅλον ἄγοντος ὡς  τὰ   πολλά, Τύλλος Ἄττιος ὄνομα
[8, 85]   πλέον διώξεως παρέσχεν οὐ δυναμένοις  τὰ   πόρρω καθορᾶν. τῇ δ´ ἐπιούσῃ
[8, 25]   ἐνθυμηθέντα, ὅτι μεταβολὰς ἔχει πάντα  τὰ   πράγματα καὶ οὐδὲν ἐπὶ τῶν
[8, 27]   ὅτῳ πάντα κατὰ νοῦν ἐχώρησε  τὰ   πράγματα μηδὲν ἐναντιωθείσης τῆς τύχης.
[8, 14]   παρασκευάσασθαι τὰ κατεπείγοντα διὰ  τὰ   πρὸς ἀλλήλους ἔχθη καὶ τὰς
[8, 31]   καθόδου δι´ ἐκείνου τυχὼν οὐ  τὰ   πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ πολιτεύομαι; οὐκ
[8, 75]   δὴ πάλιν φέρων αὐτοὺς  τὰ   πρὸς ἡδονὴν πολιτευόμενος, καὶ οὐδὲ
[8, 9]   Οὐολούσκοις περὶ πολλοῦ ἐστι καταλύσασθαι  τὰ   πρὸς Ῥωμαίους ἐγκλήματα καὶ τὸν
[8, 18]   τὴν ἔφοδον καὶ παρεσκευασμένοι πάντα  τὰ   πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπιτήδεια.
[8, 34]   καλὰ καὶ ἅμα ταῦτα καὶ  τὰ   πρὸς τοὺς θεοὺς ὁσιώτατα· καὶ
[8, 23]   τε κινεῖς φύσεως ἀκινήτους καὶ  τὰ   πρὸς τοὺς θεοὺς συνταράττεις ὅσια,
[8, 24]   φείδεσθαι καὶ φιλίων, οὐκ ἄρα  τὰ   προσήκοντα ἀνδρὶ ἀγαθῷ φρονεῖς. ἵνα
[8, 91]   αἰτεῖν ψηφισαμένης, Αἰκανοὶ μὲν ἐπειδὴ  τὰ   πρῶτα αὐτοῖς κατὰ νοῦν ἐχώρησε,
[8, 82]   περὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους ἦν καὶ  τὰ   πρῶτα τιμήματα ἔχοντας, καὶ σπάνιόν
[8, 61]   ἐφιέναι τι ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ  τὰ   πρῶτα φέρεσθαι παρ´ αὐτοῖς, οὐκ
[8, 67]   Μάρκιον ἔσχον ἡγεμόνα, καὶ εἰς  τὰ   Ῥωμαίων προσεχώρησαν ἔθη. διέμενον οὖν
[8, 84]   ὡς δὲ τὰς λόγχας καὶ  τὰ   σαυνία καὶ ὅσα εἶχον ἑκηβόλα
[8, 65]   τὸ πεδίον ἐν τάξει καὶ  τὰ   σημεῖ´ ἀράντων τῆς μάχης, ἀντεξῆγε
[8, 86]   περὶ τῷ σταυρώματι ἐάσαντες, ἐπειδὴ  τὰ   σημεῖα ἤρθη τῆς μάχης διασπάσαντες
[8, 25]   μηδέν. μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχει  τὰ   σκληρὰ καὶ μεγάλαυχα φρονήματα καὶ
[8, 50]   οὐκ ἔχω, πῶς ἐπαινέσω ταῦτα  τὰ   σκληρὰ καὶ ὑπέραυχα καὶ τὴν
[8, 89]   αὐτὴν μὲν τῆς κορυφῆς ἀφελόμενοι  τὰ   στέμματα καὶ πομπεύσαντες δι´ ἀγορᾶς
[8, 41]   ἀπῄτει φωνὰς ἀναβοῶσαι καὶ παίουσαι  τὰ   στήθη περιεχύθημεν αὐτῷ τοὺς ἐσχάτους
[8, 11]   ἕκαστα καιρόν· ἐν ὅσῳ δὲ  τὰ   στρατεύματα μέλλετε καταγράφειν καὶ τἆλλα
[8, 82]   πάσχειν ὑπέμενον. ~Ἐπεὶ δὲ κατεγράφη  τὰ   στρατεύματα, παραλαβόντες οἱ ὕπατοι τὰς
[8, 86]   οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατευομένων, οἷς  τὰ   στρατόπεδα ἐπιτρέπουσι φυλάττειν, ὅταν ἐξίωσιν
[8, 87]   ἐπὶ τὸν ἐν τῇ Γαλατίᾳ  τὰ   στρατόπεδα κατέχοντα ὡς οὐκ ἔχοντες,
[8, 35]   καὶ ἀρὰς κατὰ τῶν παραβαινόντων  τὰ   συγκείμενα ποιησάμενοι, διαλύσομαι πρὸς αὐτοὺς
[8, 38]   ὀργιαζομένων τε καὶ θεραπευομένων θεῶν  τὰ   σύμβολα καὶ τὰς ἱερὰς ἀμπεχομένους
[8, 67]   ἀκμαιοτάτην συσκευασάμενος στρατιάν, γνώμην ἔχων  τὰ   συμμαχικὰ Ῥωμαίων κακῶσαι πρῶτον, ὥσπερ
[8, 34]   τε δίκαια ἡγοῦμαι πράττειν καὶ  τὰ   συμφέροντα καὶ τὰ καλὰ καὶ
[8, 44]   δέος, οὓς ἀναρριπτεῖν ἔμελλον, εἰ  τὰ   συμφέροντα πρὸ τῶν δικαίων ἑλομένοις
[8, 75]   στασιάζουσα ἀρχὴ φρονιμώτερον ἂν καταμάθοι  τὰ   συμφέροντα τῆς μετ´ αὐτὴν ἀποδειχθησομένης,
[8, 63]   τὰς δυνάμεις ἀπῄεσαν ἑκάτεροι ἐπὶ  τὰ   σφέτερα. οἱ δ´ ὕπατοι παρά
[8, 38]   ἀφειμένους ἤδη στρατείας, οἷς ἔτι  τὰ   σώματα ἱκανὰ ἦν κακοπαθεῖν, ἐπὶ
[8, 18]   χρόνον. ~Ὁ δὲ στρατηγός, ἐπειδὴ  τὰ   σώματα καὶ τὰ χρήματα πάντα
[8, 81]   ἔμελλον, εἴ τις ἐπιχειρήσειεν  τὰ   σώματα τῶν ἐκλειπόντων τὴν στρατείαν
[8, 79]   ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα καὶ  τὰ   σώματα τῶν παίδων, τι
[8, 67]   μὲν τὰς {ἀμυνομένας, σκεπούσας  τὰ   σώματα} χεῖρας αὐτοῖς σκεπάσμασί τε
[8, 64]   ἄκρας φρουρεῖν τῆς πόλεως καὶ  τὰ   τείχη, μή τις αἰφνίδιος πολεμίων
[8, 22]   προσάξοντος, ὥσθ´ οἱ μὲν ἐπὶ  τὰ   τείχη τὰ ὅπλα λαβόντες ἔθεον
[8, 41]   ταπεινάς, κρατούσας ἐν τοῖς γόνασι  τὰ   τέκνα αὐτοῦ στενούσας τε οἷα
[8, 39]   τὰς ἄλλας παραλαβοῦσαι γυναῖκας καὶ  τὰ   τέκνα ἐπαγόμεναι βαδίζωμεν ἐπὶ τὴν
[8, 39]   καὶ πρὸ τῶν γονάτων αὐτῆς  τὰ   τέκνα θεῖσαι, δεώμεθα μετὰ δακρύων
[8, 46]   τε γυναῖκα τοῦ Μαρκίου καὶ  τὰ   τέκνα καὶ τὰς ἐπιφανεστάτας τῶν
[8, 46]   καὶ σκληρὰς ἔδωκας ἀποκρίσεις, ἄγουσαι  τὰ   τέκνα καὶ τοῖς πενθίμοις τούτοις
[8, 43]   γυναῖκα τοῦ Μαρκίου παραλαβοῦσα καὶ  τὰ   τέκνα καὶ τῶν ἄλλων πολιτίδων
[8, 44]   ἄτερ ἀνδρῶν φυλακῆς ἐλθεῖν ἄγουσαι  τὰ   τέκνα, οὔτ´ αἰδοῦς ἔτι τῆς
[8, 44]   καὶ γυνὴ αὐτοῦ καὶ  τὰ   τέκνα, πρῶτον μὲν ἐθαύμασε τῆς
[8, 48]   πολλῶν πάρεστί σοι καταμαθεῖν καὶ  τὰ   τελευταῖα ἐξ ὧν Λατίνοις συνεχώρησαν
[8, 22]   τε λελυμέναι τὰς κόμας ἐπὶ  τὰ   τεμένη καὶ τοὺς νεὼς ἔθεον
[8, 39]   μονῆς τὸ εὐπρεπὲς ἔθεον ἐπὶ  τὰ   τεμένη τῶν θεῶν ὀλοφυρόμεναί τε
[8, 90]   παρελθεῖν, κατὰ γνώμην ἐδόκει κεχωρηκέναι  τὰ   τῆς διχοστασίας. ~Ἐπὶ τῆς τούτων
[8, 44]   εἰς ταὐτὸν ἥξειν, πάντ´ ἀπέθετο  τὰ   τῆς ἰδίας παράσημα ἀρχῆς. τοσαύτη
[8, 91]   τ´ ἐκ τῆς χώρας καὶ  τὰ   τῆς πόλεως ἀπῄεσαν εὐπορίαν πολλὴν
[8, 5]   ἀνθρώπων εἰδέναι, πῇ τε κάμνει  τὰ   τῆς πόλεως πράγματα καὶ πῇ
[8, 51]   οὐδ´ ἂν οὐρανομήκεις γένωνται, ὥστε  τὰ   τῆς φύσεως ἐξαλεῖψαι καὶ παρελθεῖν
[8, 90]   ἐκκλησίαν καὶ τὰς ψήφους κατὰ  τὰ   τιμήματα ἀναδούς, ἐκ τῆς ἀμφοτέρων
[8, 81]   δὴ τῶν ἀδικούντων ἕνεκα προὔθεσαν  τὰ   τοῦ πολέμου σημεῖα, καὶ τὰς
[8, 68]   διαθέμενος πρῶτον ἔφη δεῖν αὐτοὺς  τὰ   τῶν κεκρατημένων τε καὶ ὑπηκόων
[8, 47]   ἑαυτῶν μόνον ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ καὶ  τὰ   τῶν κρατηθέντων ἴδια ἀξιώσουσιν ἔχειν.
[8, 7]   ἂν θεός τε συλλαμβάνῃ καὶ  τὰ   ὑμέτερα ὡς εἰκὸς πρόθυμα ᾖ,
[8, 24]   τοῦτον οἴει δεῖν τὸν τρόπον  τὰ   ὑπαίτια καὶ ἐχθρὰ μισεῖν, ὥστε
[8, 25]   νεμεσᾶταί τε πάντα ὑπὸ θεῶν  τὰ   ὑπερέχοντα, ὅταν εἰς ἄκρον ἐπιφανείας
[8, 25]   ἐστιν, οὔτε συναναιρεῖν τοῖς ἐχθροῖς  τὰ   φίλια οὔτε χαλεπὸν ὀργὴν εἶναι
[8, 23]   τ´ ἀναίτια τοῖς αἰτίοις καὶ  τὰ   φίλια τοῖς πολεμίοις, νόμους τε
[8, 32]   μὲν τὰ μισοῦντα, φιλεῖν δὲ  τὰ   φιλοῦντα, τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔσχον;
[8, 51]   τροφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ πάντα  τὰ   φίλτατά σοι γενομένη. ἐπειδὴ δ´
[8, 79]   ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν ὁδόν, καὶ  τὰ   χρήματα αὐτοῦ τὸ κοινὸν ἀνέλαβεν·
[8, 18]   τά τε σώματα ἐξανδραποδίσασθαι καὶ  τὰ   χρήματα διαρπάσαι καὶ τὸν αὐτὸν
[8, 79]   ἔτι τῶν πατέρων, ἀλλὰ καὶ  τὰ   χρήματα καὶ τὰ σώματα τῶν
[8, 18]   στρατηγός, ἐπειδὴ τὰ σώματα καὶ  τὰ   χρήματα πάντα ἐξεκεκόμιστο, τὴν πόλιν
[8, 81]   ἐκλειπόντων τὴν στρατείαν ἄγειν  τὰ   χρήματα φέρειν· ἀπειλαῖς χρησάμενοι πολλαῖς
[8, 10]   εἰ μὲν οὖν δόντες ἡμῖν  τὰ   χωρία ἔπειτα μεταδόξαν ὑμῖν νῦν
[8, 8]   ἕκαστοι γῆν ἀποληψόμενοι. καθέξειν  τὰ   χωρία καὶ μηθὲν τῶν δικαίων
[8, 8]   ταῦθ´ ὑμῶν προελομένων; πότερον ἀποδώσειν  τὰ   χωρία ὑμῖν; καὶ τί κωλύσει
[8, 34]   τούτων ἑκάτερον, φιλοῦμέν τε πάντες  τὰ   ὠφελοῦντα καὶ μισοῦμεν τὰ βλάπτοντα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009