Alphabétiquement     [«   »]
εἰρήσθω 1
εἴρηταί 2
εἰρωνεύεσθε 1
εἰς 194
Εἰς 1
εἷς 4
Εἷς 1
Fréquences     [«    »]
178
188 οἱ
177 ὡς
194 εἰς
198 ἐπὶ
203 τὰς
223 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

εἰς


Livre, Chap.
[8, 68]   ἐρύμασιν οὐ σφόδρα ἐχυροῖς οὖσιν,  εἰς   κατεπεφεύγεσαν, ἀπιστοῦντες, ἀλλὰ πρέσβεις
[8, 2]   τέ εἰσι τῶν ἄλλων καὶ  εἰς   ἀδήλους φιλοῦσι κατασκήπτειν τύχας. ἐτύγχανον
[8, 55]   πάνθ´ ὅσα ἐκ μεγάλων κινδύνων  εἰς   ἀδόκητον εὐτυχίαν ἄνθρωποι καταστάντες πράττουσί
[8, 34]   τοῖς αἰσθήσεως μετειληφόσι κείμενον καὶ  εἰς   ἀεὶ διαμενοῦντα παραλαβόντες· καὶ διὰ
[8, 37]   εἰ βούλεται βεβαίους τε καὶ  εἰς   ἀεὶ διαμενούσας ποιήσασθαι τὰς ὁμολογίας
[8, 28]   κακῶς ὑπὸ σοῦ πάσχοντες, ἀλλ´  εἰς   αἰκισμοὺς αὐτῶν δεινοὺς καὶ ὕβρεις
[8, 48]   τὸν ἀγαπητὸν καὶ μόνον υἱὸν  εἰς   αἰσχρὰς καὶ ἀνοσίους πράξεις παρακαλεῖν.
[8, 25]   ὑπὸ θεῶν τὰ ὑπερέχοντα, ὅταν  εἰς   ἄκρον ἐπιφανείας ἀφίκηται, καὶ τρέπεται
[8, 9]   ἠξίουν τε μὴ καταστῆσαι σφᾶς  εἰς   ἀνάγκην πολέμου τῶν δικαίων ἀποτυγχάνοντας.
[8, 12]   ἀσινεῖς· εἰ δέ τινες ἐβλάβησαν,  εἰς   ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι.
[8, 41]   καὶ ἔρημοι παρὰ ταύταις, ἕως  εἰς   ἄνδρας ἔλθητε, τραφήσεσθε. ταῦτ´ εἰπὼν
[8, 41]   τοῦ γένους· οἷς θεοὶ δοῖεν  εἰς   ἄνδρας ἐλθοῦσι τύχην μὲν κρείττονα
[8, 51]   γὰρ χρόνον, ἀφ´ οὗ σε  εἰς   ἄνδρας ἤγαγον, ἄνευ λύπης
[8, 51]   φίλτατά σοι γενομένη. ἐπειδὴ δ´  εἰς   ἄνδρας ἦλθες, ἐξόν μοι τότε
[8, 47]   ἐγὼ δέομαι μή με παρακαλεῖν  εἰς   ἀνοσίους πράξεις καὶ ἀδίκους, μηδὲ
[8, 1]   νύκτα καὶ ταύτην σκοταίαν ἧκεν  εἰς   Ἄντιον, τὴν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν
[8, 1]   τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος, ἀλλ´  εἰς   αὐτὰ τὰ δεινὰ χωρεῖν ἐβουλεύσατο
[8, 65]   ἐκέλευσε τοὺς ἀκμῆτας ἔτι καὶ  εἰς   αὐτὸ τοῦτο φυλαττομένους ὑπὸ τὰ
[8, 42]   ἀλλὰ φίλων καὶ συγγενῶν εὔνοιαν  εἰς   αὐτὸν ἀπεδείξαντο; τίνα ψυχὴν λαβοῦσα
[8, 50]   εὐδιάλλακτοι, καὶ πολλοὶ ἤδη μεγάλα  εἰς   αὐτοὺς ἐξαμαρτόντες εὐχαῖς καὶ θυσίαις
[8, 14]   καὶ τοῦ μηδὲν ὕστερον νεωτερίσαι.  εἰς   δὲ τὴν Ῥώμην ὡς ἠγγέλθη
[8, 82]   ἔχειν, μή τι παρακινήσειε πάλιν  εἰς   δεκασμῶν ἐλπίδα καὶ κλήρων διανομῆς
[8, 70]   θρίαμβον ἡμέρᾳ συνεκάλεσε τὸ πλῆθος  εἰς   ἐκκλησίαν· καὶ παρελθὼν ἐπὶ τὸ
[8, 77]   εἰς τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν συγκαλέσαντες  εἰς   ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος τά τ´
[8, 78]   μὲν αὐτῷ παίδων μεγάλην παρεχόντων  εἰς   ἔλεον ἐπικουρίαν, πολλῶν δ´ ἄλλων
[8, 60]   μεγαλόφρων τε καὶ δωρηματικὸς καὶ  εἰς   ἐπανόρθωσιν ὧν ἑκάστῳ δέοι τῶν
[8, 91]   τὸν μὲν πρὸς Αἰκανοὺς πόλεμον  εἰς   ἕτερον ἀναβαλομένης χρόνον, παρὰ δὲ
[8, 55]   μὲν τοῦ Μαρκίου γνώμην ἀπεδείξαντο  εἰς   ἑτέρους ἀναβάλλεσθαι καιροὺς ἐπιτηδειοτέρους τὰς
[8, 86]   καὶ θύοντες ἐν ἅπασιν ἱεροῖς  εἰς   εὐπαθείας καὶ ἡδονὰς ταῖς ἑξῆς
[8, 36]   μέρει τῆς στρατιᾶς κελεύσας ἀπάγειν  εἰς   Ἐχέτραν, τὴν λοιπὴν ἀναλαβὼν δύναμιν
[8, 40]   παιδίων τούτων, ἵνα μὴ πέσωμεν  εἰς   ἐχθρῶν ὕβριν οὐθενὸς οὖσαι τῶν
[8, 60]   ἂν Ῥωμαίων πόλις ἐπίδοσιν  εἰς   ἡγεμονίαν ἐκ τῶν ἐκείνου πολιτευμάτων
[8, 46]   μὲν οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον  εἰς   ἡμᾶς ἐξαμαρτοῦσαι, πολλὴν δὲ καί,
[8, 48]   ὑπομένειν ἀγεννές· καὶ τἆλλα, ὅσα  εἰς   ἡμερότητα καὶ ἐπιείκειαν ἐπαγωγὰ παιδεύματα
[8, 58]   εἰς τὴν ἔννομον ἀγορὰν συναχθέν,  εἰς   ἣν ἔθος ἦν αὐτοῖς, ὅτι
[8, 61]   ὅτ´ αἰτία μεγάλων συμφορῶν, καὶ  εἰς   θανάτους οἰκτροὺς καὶ λύμας ἀνηκέστους
[8, 17]   ὅσοι μὴ τὰ ὅπλα ῥίψαντες  εἰς   ἱκεσίας ἐτράποντο· ἐν δὲ τούτῳ
[8, 21]   πόλιν οἱ σὺν Αἰνείᾳ κατάραντες  εἰς   Ἰταλίαν Τρῶες ἔκτισαν, καὶ ἀφ´
[8, 73]   ὁρισθεῖσαν ὑπ´ ἐκείνων γῆν διαιρεθεῖσαν  εἰς   κλήρους ὅσους δή τινας καὶ
[8, 25]   ψήφισμα φερόμενον ὑφ´ ἡμῶν οὐκ  εἰς   μακράν. ~Ἀγαθὰ μὲν δὴ ταῦτα
[8, 70]   καὶ ταῦτ´ ἔφη ποιήσειν οὐκ  εἰς   μακράν. διαλύσας δὲ τὴν ἐκκλησίαν
[8, 72]   τῶν ὑπάτων ὑπέσχετο παύσειν οὐκ  εἰς   μακράν, καὶ τῷ δήμῳ ποιήσειν
[8, 31]   ἐγκλήμασι καὶ ταυτὶ φερόμενα οὐκ  εἰς   μακράν, ὅσα ἐν τῷ πολέμῳ
[8, 88]   τοῦ χάρακος τὴν δύναμιν ὡς  εἰς   μάχην. ~Ἐξελθόντων δὲ καὶ τῶν
[8, 86]   τὸ μὴ ἐπεξιέναι τοὺς Ῥωμαίους  εἰς   μάχην ἐπαρθέντες ἀνέβαινον ἐπὶ τὸ
[8, 84]   τῶν πολεμίων θαμινὰ καὶ προκαλουμένων  εἰς   μάχην, ἡνίκα τὸν οἰκεῖον ἔχειν
[8, 86]   δύναμιν καὶ προὐκαλοῦντο τοὺς Ῥωμαίους  εἰς   μάχην, οἱ δ´ οὐκ ἀντεξῄεσαν.
[8, 66]   ἐποίουν ἀθρόοι, τοτὲ δ´ ὥσπερ  εἰς   μάχην ὁρμώμενοι θαμινὰ ἐπηλάλαζον. τοῖς
[8, 89]   καὶ οὐκέτι μετὰ τοῦτ´ ἐξῄεσαν  εἰς   μάχην οὐδέτεροι, ἀλλ´ ἀντικαθήμενοι παρεφύλαττον
[8, 2]   σπουδάζοντος ἔργου ἔχεσθαι θᾶττον ἐκφέρειν  εἰς   μέσον ἀναγκάζομαι, τοιόσδε ἐστίν· θυσίας
[8, 70]   ἐν τῷ δήμῳ φυλαχθεῖσαν γνώμην  εἰς   μέσον ἔφερεν, ἀξιῶν τοὺς βουλευτάς,
[8, 65]   ἀμύνεσθαι, παρὰ τῶν σημειοφόρων ἁρπάζων  εἰς   μέσους ἐρρίπτει τοὺς πολεμίους, ἵνα
[8, 14]   δὲ τοῖς στρατιώταις καὶ τροφὰς  εἰς   μῆνα ἱκανὰς καὶ ἀργύριόν τι
[8, 4]   διαπρεσβευομένη δ´ ἄλλη πρὸς ἄλλην  εἰς   μίαν ἀγορὰν ἅπαντας ἠξίου Οὐολούσκους
[8, 14]   ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κατηγορίας οὐδ´  εἰς   νοῦν ἐλάμβανον. ~Τοῦτο καταμαθόντες οἱ
[8, 1]   κατὰ τὴν πόλιν, καὶ παρελθὼν  εἰς   οἰκίαν ἀνδρὸς δυνατοῦ, δι´ εὐγένειάν
[8, 40]   δεόμεναι, γυναῖκες, ἐληλύθατε κατὰ πλῆθος  εἰς   οἰκίαν δύστηνον καὶ ταπεινήν; καὶ
[8, 82]   στῖφος, μάλιστα ἦν συντεταγμένον,  εἰς   ὄρους τινὰ κορυφὴν ἀναδραμὸν καὶ
[8, 57]   καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν διαφθείρας  εἰς   Οὐολούσκους ἔλθοι, κρύφα καὶ σὺν
[8, 68]   κατ´ ἄνδρα τοῖς στρατιώταις  εἰς   ὀψωνιασμὸν ἔθος ἦν ἓξ μηνῶν
[8, 43]   πόλει κινδύνευμα γυναῖκας ἅμα τέκνοις  εἰς   πολεμίων στρατόπεδον πορευομένας ἐᾶσαι· εἰ
[8, 82]   ἀναλαβών, τάξιν αὐτοῖς ἀπέδωκε τὴν  εἰς   πόλεμον ἁρμόττουσαν. τοῖς δὲ Οὐολούσκοις
[8, 26]   ἐνικῶμεν μάχαις, ὁσάκις ἡμῖν ἐτόλμησαν  εἰς   πόλεμον καταστῆναι· ὥστε σὺν τοῖς
[8, 17]   δύναμιν· καὶ αὐτίκα ἑτοιμασάμενος, ὅσα  εἰς   πολιορκίαν χρήσιμα ἦν, ἐπὶ Τολερίνους
[8, 50]   καὶ τρίτον ἤδη ταῦτ´ ἔτος  εἰς   πολλὴν τῶν ἀναγκαίων κατακεκλεικὼς αὐτοὺς
[8, 1]   ταύτης παρὰ τοῦ δήμου τυχόντες,  εἰς   πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠναγκάσθησαν κινδύνους
[8, 50]   ἅπαντας νεμεσωμένους ὑπὸ θεῶν καὶ  εἰς   συμφορὰς καταστρέφοντας οὐκ εὐτυχεῖς. αὐτοὶ
[8, 65]   ἐξεπληροῦντο λόχοι τοῖς ἀκμῆσιν ὑποπεμπομένοις  εἰς   τὰ κάμνοντα ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων.
[8, 65]   ἀλλήλοις ἐμβάλλουσι πυκνοῖς τοῖς λόχοις  εἰς   τὰ κινούμενα τῶν πολεμίων μέρη,
[8, 74]   καὶ τὰς ἀπ´ αὐτῶν προσόδους  εἰς   τὰ κοινὰ καὶ ἀναγκαῖα δαπανωμένας,
[8, 28]   περὶ τῶν σφετέρων κινδυνεύοντες καὶ  εἰς   τὰ ὅμοια κακῶς ὑπὸ σοῦ
[8, 16]   εἰς τὴν πόλιν, οἱ δ´  εἰς   τὰ πλησίον φρούρια, εἴ τινα
[8, 67]   οὗ Μάρκιον ἔσχον ἡγεμόνα, καὶ  εἰς   τὰ Ῥωμαίων προσεχώρησαν ἔθη. διέμενον
[8, 32]   ἀμφότερα ταῦθ´ τύχη, καὶ  εἰς   τἀναντία μετέθηκε τὰς ἀξιώσεις. ὑμεῖς
[8, 18]   καὶ παρεθάρρυνε, καὶ ἐπειδὴ κατέστησεν  εἰς   τάξεις, ὑποδείξας, δεῖ πράττειν,
[8, 81]   τῆς δόξης φερόμενοι καὶ βίου  εἰς   ταπεινὰ συνεστάλησαν, καὶ ὡς ἄριστον
[8, 48]   ταμιεύεσθαι τὰς τύχας, ὅταν δ´  εἰς   ταπεινὰς καὶ φαύλας ἔλθωσι, μηθὲν
[8, 17]   καὶ τὸ τῶν πολεμίων ἀνδρεῖον  εἰς   ταπεινὴν καὶ ἄνανδρον κατέκλεισεν ἀμηχανίαν,
[8, 80]   ἣν ἐκ μεγίστου τέως αὐχήματος  εἰς   ταπεινότατον πτῶμα κατήχθησαν, καὶ οὐδὲ
[8, 12]   διεφθάρη. τελευτῶντες γὰρ καὶ πῦρ  εἰς   τὰς αὐλὰς φέροντες ἐνέβαλλον Οὐολοῦσκοι,
[8, 4]   τὴν ἐκκλησίαν. ὡς δ´ ἀπαλλαγέντες  εἰς   τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πατρίδας ἐδήλωσαν
[8, 73]   ὀψωνιασμοὺς τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι καὶ  εἰς   τὰς μισθώσεις ὧν οἱ πόλεμοι
[8, 68]   τῆς χώρας περιορᾶν καὶ συνέφυγον  εἰς   τὰς πόλεις· οὐ μὴν ἔμεινάν
[8, 67]   δυνάμεις, οὐδὲν ἔτι ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν  εἰς   ταὐτόν. ἦν δ´ χῶρος
[8, 44]   Μάρκιος, ὡς ἐξουσίᾳ μείζονι μέλλων  εἰς   ταὐτὸν ἥξειν, πάντ´ ἀπέθετο τὰ
[8, 19]   τοὺς πολεμίους ἀπήραξαν. οὐ μὴν  εἰς   τέλος γ´ ἀντέσχον ὀλίγοι πρὸς
[8, 88]   ἐπιχειρήσεων τριβόμενος· οὐ μέντοι καὶ  εἰς   τέλος γε διαμένειν ἐν τοῖς
[8, 53]   μὲν ἐμείωσε, τὰ δ´ ἐκποδὼν  εἰς   τέλος ἐποίησε} δῆλον ἅπασι βουλόμενος
[8, 72]   ἡμέραις ἀρρωστίαν σκηπτόμενος οὐκέτι κατέβαινεν  εἰς   τὴν ἀγοράν, ἀλλ´ ὑπομένων ἔνδον
[8, 43]   προβούλευμα ἐγράφη, προελθόντες οἱ ὕπατοι  εἰς   τὴν ἀγορὰν καὶ συναγαγόντες ἐκκλησίαν
[8, 22]   Μάρκιος ἐφ´ ἡσυχίας, συνέδραμον ἅπαντες  εἰς   τὴν ἀγορὰν οἱ δημοτικοὶ καὶ
[8, 59]   ὀφειλομένας ἔγνωσαν ἀποδιδόναι χάριτας, συμφέροντες  εἰς   τὴν ἀγοράν, ὅσων ἔδει τοῖς
[8, 82]   δὲ τὴν ἑτέραν δύναμιν ἔχων  εἰς   τὴν Αἰκανῶν γῆν ἐνέβαλεν· ἔπειτ´
[8, 59]   ὅσων ἔδει τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν  εἰς   τὴν ἀναγκαίαν τιμήν. ἐπειδὴ δὲ
[8, 58]   ἀρχηγοὺς ἀνοσίου ἔργου γενέσθαι, παρῆν  εἰς   τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἀγορὰν καὶ παρελθὼν
[8, 77]   ἀπολογησόμενον. ὄχλου δὲ πλείστου συναχθέντος  εἰς   τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν συγκαλέσαντες εἰς
[8, 22]   ὡς προδιδόμενοι. τότε δὴ συνελθόντες  εἰς   τὴν βουλὴν οἱ πατρίκιοι ψηφίζονται
[8, 46]   Ῥώμῃ γυναικῶν πρῶτον μὲν ἔκλαιεν  εἰς   τὴν γῆν ὁρῶσα μέχρι πολλοῦ,
[8, 40]   τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας καὶ κατελθεῖν  εἰς   τὴν δεομένην ἀπολαβεῖν αὐτὸν πατρίδα·
[8, 86]   τε ποιησάμενοι τῶν σφετέρων νεκρῶν,  εἰς   τὴν ἐγγυτάτω πόλιν Ἄντιον ἀνέζευξαν·
[8, 70]   πόλει χρήσιμος γέγονε τὰ μὲν  εἰς   τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´ εἰς
[8, 56]   ἐστι φωνῆς ἐξερμηνευόμενος νοῦς  εἰς   τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον τοιόσδε· Ὁσίῳ
[8, 58]   κυρίαν, ἀλλὰ τὸ ἔθνος ἅπαν  εἰς   τὴν ἔννομον ἀγορὰν συναχθέν, εἰς
[8, 4]   τέλεσι καὶ πολὺς ἄλλος ὄχλος  εἰς   τὴν Ἐχετρανῶν πόλιν· αὕτη γὰρ
[8, 91]   τῆς τούτων ἀρχῆς Αἰκανοὶ μὲν  εἰς   τὴν Λατίνων χώραν ἐμβαλόντες ἀπήλασαν
[8, 12]   μέρος μὲν Τύλλος ἔχων  εἰς   τὴν Λατίνων χώραν ἐνέβαλεν, ἵνα
[8, 86]   στρατόπεδα ἐπιτρέπουσι φυλάττειν, ὅταν ἐξίωσιν  εἰς   τὴν μάχην, καὶ ἐφ´ οὓς
[8, 49]   τῶν διαβολῶν τὰ ἔργα, ἀλλ´  εἰς   τὴν μητρόπολιν ἡμῶν Λαουΐνιον ἀπελθὼν
[8, 79]   καὶ τῆς βουλῆς ἀγαγὼν αὐτὸν  εἰς   τὴν οἰκίαν ἀπέκτεινε. τὸ μὲν
[8, 41]   γὰρ ἁλοὺς τὴν δίκην ἦλθεν  εἰς   τὴν οἰκίαν προπεμπόμενος ὑπὸ τῶν
[8, 67]   κράτιστον τῆς δυνάμεως μέρος ἀναλαβὼν  εἰς   τὴν Οὐελιτρανῶν χώραν εἰσέβαλεν. ἐνταῦθα
[8, 82]   τοὺς πολεμίους. Κορνήλιος μὲν οὖν  εἰς   τὴν Οὐιεντανῶν χώραν ἐμβαλὼν τὴν
[8, 82]   Αἰκανῶν γῆν ἐνέβαλεν· ἔπειτ´ ἐκεῖθεν  εἰς   τὴν Οὐολούσκων. χρόνον μὲν οὖν
[8, 70]   στάσιν καὶ κατήγαγε τὸν δῆμον  εἰς   τὴν πατρίδα, Λατίνους δὲ συγγενεῖς
[8, 54]   σκηνῆς· ἔπειθ´ αἱ μὲν γυναῖκες  εἰς   τὴν πόλιν ἀπῄεσαν, δὲ
[8, 82]   αἰχμαλώτους ἀποδόσθαι κελεύσας τοῖς ταμίαις,  εἰς   τὴν πόλιν ἀπήνεγκε τὸ ἀργύριον.
[8, 40]   εὐσεβής. καταγαγοῦσα δὲ τὸν υἱὸν  εἰς   τὴν πόλιν αὐτή τ´ ἀθάνατον
[8, 87]   ἔχων ἐπὶ συμφοραῖς οὐκ εὐσχήμοσιν  εἰς   τὴν πόλιν εἰσελθεῖν τὸ κράτιστον
[8, 63]   καὶ αὐτοὶ τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν  εἰς   τὴν πόλιν· εἴτ´ ἀρκούμενοι τῷ
[8, 63]   τῶν σφετέρων ἀποβαλεῖν. ἀφικόμενοι δ´  εἰς   τὴν πόλιν ἐν αἰσχύνῃ πολλῇ
[8, 17]   διαρρήξας τοὺς μοχλοὺς παρέρχεται πρῶτος  εἰς   τὴν πόλιν. ἦν δ´ ὑφεστηκὸς
[8, 87]   τε σὺν τοῖς ὅπλοις ἦλθεν  εἰς   τὴν πόλιν καὶ τοὺς ἄνδρας
[8, 69]   ~Ταῦτα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀναστρέψας  εἰς   τὴν πόλιν Κάσσιος θρίαμβον
[8, 16]   παλαίτερον ἔτι κατεπεφεύγεσαν, οἱ μὲν  εἰς   τὴν πόλιν, οἱ δ´ εἰς
[8, 82]   καὶ οἱ μὲν πλείους ἀπεσώθησαν  εἰς   τὴν πόλιν, ὀλίγον δέ τι
[8, 17]   καὶ τὰ ἐκ τῆς χώρας  εἰς   τὴν πόλιν συγκεκομικότες ἐδέχοντο αὐτὸν
[8, 18]   λοιποὺς αἰσχρῶς ἀναγκάσαντες φυγεῖν ἀνέστρεψαν  εἰς   τὴν πόλιν. ὡς δ´ ἔγνω
[8, 69]   συμπεριλαμβάνειν καὶ τοὺς νεωστὶ προσληφθέντας  εἰς   τὴν πολιτείαν Ἕρνικας οἰκεῖα ἑαυτῷ
[8, 36]   καὶ ταύτης ἐγκρατὴς καὶ διαρπάσας  εἰς   τὴν Πολυσκανῶν χώραν ἐνέβαλεν. οὐ
[8, 16]   ἐπαγόμενος Μάρκιος ἐνέβαλεν αὖθις  εἰς   τὴν Ῥωμαίων γῆν, καὶ ἐγκαθεζόμενος
[8, 67]   οἰκεῖα φεύγοντες ἀπεσώθησαν. ἀφικομένων δ´  εἰς   τὴν Ῥώμην ἀγγέλων, οὓς ἀπέστειλαν
[8, 9]   τοὺς ἐπιφανεστάτους ἄνδρας ἑλόμενοι πρεσβευτὰς  εἰς   τὴν Ῥώμην ἀπέστειλαν· τῷ δὲ
[8, 9]   Ῥωμαίων καθαιρήσοντες ἰσχύν. οἱ δ´  εἰς   τὴν Ῥώμην ἀποσταλέντες ὑπ´ αὐτῶν
[8, 87]   ἑαυτὸν ἄρχοντας ἐπὶ στρατοπέδου καταλιπὼν  εἰς   τὴν Ῥώμην ᾤχετο· καὶ συγκαλέσας
[8, 68]   τὰς συμμαχικὰς ἀναλαβόντες δυνάμεις ἐξῆγον  εἰς   τὴν ὕπαιθρον, Οὐεργίνιος μὲν ἐπὶ
[8, 63]   ~Ἡμέραις δ´ ὀλίγαις ὕστερον ἐξελθόντες  εἰς   τὴν ὕπαιθρον Ῥωμαῖοι πολλῇ στρατιᾷ
[8, 74]   οὐ γάρ, ἐξ οὗ προσῆλθον  εἰς   τὴν φιλίαν ἡμῖν, ταύτην τὴν
[8, 43]   πολέμιος ὢν ἐπιστεύετο μηδὲν ἀσεβήσειν  εἰς   τὸ ἀσθενέστατον τῆς πόλεως μέρος
[8, 22]   δημοτικοὶ καὶ τοὺς πατρικίους ἐκάλουν  εἰς   τὸ βουλευτήριον, καὶ εἰ μὴ
[8, 70]   εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´  εἰς   τὸ ἑτέρων ἄρχειν συλλαβόμενος, πρόνοιαν
[8, 20]   λόγος αὐτοῦ μόνον ἐπαγωγὸς  εἰς   τὸ εὔψυχον, ἀλλὰ καὶ τὰ
[8, 30]   αἰχμαλώτων, τὸν δ´ ἄλλον πλοῦτον  εἰς   τὸ κοινὸν ἔθηκα φέρων. πότερον
[8, 25]   ἐπιφανείας ἀφίκηται, καὶ τρέπεται πάλιν  εἰς   τὸ μηδέν. μάλιστα δὲ τοῦτο
[8, 65]   ἐκ τοῦ χάρακος τῶν Ἑρνίκων  εἰς   τὸ πεδίον ἐν τάξει καὶ
[8, 86]   δ´ αὐτοὶ παθόντες κακὰ ὑπεχώρησαν  εἰς   τὸ πεδίον. ἔνθα καταστρατοπεδευσάμενοι ταῖς
[8, 84]   ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις ἐξιόντων  εἰς   τὸ πεδίον τῶν πολεμίων θαμινὰ
[8, 67]   φύσις ἀνώμαλος οὖσα ἑκατέροις πολλὰ  εἰς   τὸ πλεονεκτεῖν κατ´ ἀλλήλων παρείχετο.
[8, 59]   κατὰ πολέμους ἔργοις· καὶ κομίσαντες  εἰς   τὸ προάστειον, μάλιστα ἦν
[8, 70]   κατόπιν ἡμέρᾳ συνεκάλει τὴν βουλὴν  εἰς   τὸ συνέδριον ὀρθὴν καὶ περίφοβον
[8, 73]   ἐκκλησίαις εἰσφερομένου τοῦ νόμου, συνῆλθον  εἰς   τὸ συνέδριον ὡς ὑπὲρ ἁπάντων
[8, 73]   ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων  εἰς   τὸ ταμιεῖον ἕκαστον εἰσφέρειν τεθλιμμένων
[8, 18]   πρὶν ἐπιρραχθῆναι τὰς πύλας εἰςβιασάμενος  εἰς   τὸ τεῖχος. ὡς δ´
[8, 33]   ἄφιξιν ποιησάμενος καὶ φυλάξων τὴν  εἰς   τόδε χρόνου καθαρὰν καὶ ἀμίαντον
[8, 26]   δι´ οὓς οὐ μόνον ἐλευθέραν  εἰς   τόδε χρόνου τὴν πόλιν τήνδε
[8, 27]   πολλοὶ βάρβαροί τε καὶ Ἕλληνες  εἰς   τοιαύτας καταστάντες τύχας ἠναγκάσθησαν ὑπομεῖναι.
[8, 31]   ὧν ἂν προέληται κυρίαν. ἔπειτ´  εἰς   τοιαύτην ἀξιοῦτέ με κατελθεῖν πόλιν,
[8, 29]   πάνυ γὰρ ἀγαπητῶς δεξαίμην ἂν  εἰς   τοιαύτην κατελθεῖν πόλιν, ἐν
[8, 35]   φιλίαν τε ποιήσωνται πρὸς αὐτοὺς  εἰς   τὸν ἀεὶ χρόνον καὶ ἰσοπολιτείας
[8, 21]   τοῖς δημάρχοις ἔτι προθεῖναι γνώμην  εἰς   τὸν δῆμον ἐδόκει. καὶ
[8, 76]   ἐπιτελέσαι ὑπάτους. τοῦτο τὸ δόγμα  εἰς   τὸν δῆμον εἰσενεχθὲν τόν τε
[8, 36]   δικαίοις φίλοι, καὶ τὰ βουλευθέντα  εἰς   τὸν δῆμον ἐξενεγκεῖν· ἕως δ´
[8, 87]   περὶ τῆς κληρουχίας ψήφισμα γράψαντες  εἰς   τὸν δῆμον ἐξενέγκωσιν. ἀντιλεγόντων δὲ
[8, 77]   τῆς διανομῆς εἰσηγήσασθαι νόμους εἰσήγγειλαν  εἰς   τὸν δῆμον ἐπὶ τυραννίδος αἰτίᾳ·
[8, 54]   τὴν βουλὴν τέλος μηθὲν ἐκφέρειν  εἰς   τὸν δῆμον μήτ´ ἐκεῖνον ἐπιψηφίζειν,
[8, 80]   ἔτι λείπεται. τὸ δ´ ἔθος  εἰς   τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον
[8, 87]   τῷ δήμῳ κεχαρισμένοι. καὶ ἀπεδείχθησαν  εἰς   τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν ὕπατοι
[8, 86]   καὶ εἰς φυγὴν ὁρμήσαντες μόγις  εἰς   τὸν ἴδιον ἀποσώζονται χάρακα. Ῥωμαῖοι
[8, 70]   πρόνοιαν ἔχοντι τοῦ κοινοῦ καὶ  εἰς   τὸν λοιπὸν ἕξοντι χρόνον. τελευτῶν
[8, 52]   μηδέποτέ σοι βαρεῖα γενομένη μηδ´  εἰς   τὸν λοιπὸν ἐσομένη χρόνον, ἕως
[8, 56]   τοῦ δημοσίου πάσας ἐπιχορηγηθῆναι τὰς  εἰς   τὸν νεών τε καὶ τὸ
[8, 72]   διανέμεσθαι συγχωρεῖν, ἐπιστρέψας δήμαρχος  εἰς   τὸν ὄχλον εἶπεν· Ἐπεὶ τοίνυν
[8, 17]   Τολερῖνοι πρὸ πολλοῦ παρασκευασάμενοι τὰ  εἰς   τὸν πόλεμον καὶ τὰ ἐκ
[8, 86]   πολλὰ ποιησάμεναι τὰς ὁδοὺς εἰσῆλθον  εἰς   τὸν χάρακα τοὺς πολεμίους λαθοῦσαι.
[8, 62]   ὁμοῦ τι πεντακοσίων ἤδη διαγεγονότων  εἰς   τόνδε τὸν χρόνον οὐ γέγονεν
[8, 1]   πολέμιον ἡγεῖσθαι τὸν ὑποχείριον μηδ´  εἰς   τοὺς ἀτυχοῦντας καὶ τεταπεινωμένους ἀποδείκνυσθαι
[8, 25]   χαλεπὸν ὀργὴν εἶναι καὶ ἀπαραίτητον  εἰς   τοὺς ἐξαμαρτάνοντάς τι περὶ αὐτόν,
[8, 49]   παρακαλῶ σε πράττῃς, ὡς ἀχάριστος  εἰς   τοὺς εὐεργέτας ἐξελεγχθησόμενος, οἵ σε
[8, 73]   προσιὸν ἐκ τῶν μισθώσεων ἀργύριον  εἰς   τοὺς ὀψωνιασμοὺς τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι
[8, 15]   στασιωδεστάτους τῶν δημοτικῶν παύσασθαι τῶν  εἰς   τοὺς πατρικίους ὑποψιῶν τε καὶ
[8, 89]   καὶ ὄψεις ἀήθεις. πάντα δ´  εἰς   τοῦτο συνέτεινεν, ὡς οἵ τε
[8, 56]   ποιεῖσθαι λόγον. ἐπάνειμι δ´, ὅθεν  εἰς   τοῦτον ἐξέβην τὸν λόγον. ~Μετὰ
[8, 77]   λαμβάνειν τρίτην μερίδα. ὥστε μεριζομένων  εἰς   τρεῖς κλήρους τῶν λαφύρων τοὺς
[8, 35]   τὰ αἴσχιστα πασχούσας καὶ παῖδας  εἰς   ὕβριν ἀγομένους καὶ γονεῖς δούλους
[8, 79]   ἀπαραίτητον τῆς τῶν πατέρων ὀργῆς  εἰς   υἱοὺς ἀδικοῦντας καὶ μάλιστ´ ἐν
[8, 15]   ἔχειν καὶ τοὺς συμμάχους παρακαλεῖν,  εἰς   ὕπαιθρον δὲ μήπω τὰς δυνάμεις
[8, 68]   ἔδοξε δέχεσθαι μὲν τοὺς ἄνδρας  εἰς   φιλίαν, ἐφ´ οἷς δὲ γενήσονται
[8, 70]   καὶ τῆς δόξης αὐτῇ φθονοῦντας,  εἰς   φιλότητα συνήγαγε τῆς ἰσοπολιτείας μεταδούς,
[8, 86]   σφῶν ἀποβαλόντες οἱ Οὐολοῦσκοι καὶ  εἰς   φυγὴν ὁρμήσαντες μόγις εἰς τὸν
[8, 44]   τὰς γυναῖκας, εἰ γνώμην ἔσχον  εἰς   χάρακα πολεμίων ἄτερ ἀνδρῶν φυλακῆς
[8, 84]   ἐξῆγε τὰς δυνάμεις· καὶ πρὶν  εἰς   χεῖρας ἐλθεῖν παρακλήσει τε πολλῇ
[8, 13]   {μαχησόμενον} καὶ εἰ μὲν ὑπομενοῦσιν  εἰς   χεῖρας ἡμῖν ἰέναι μιᾷ κρῖναι
[8, 66]   λεηλατῶν ἀδεῶς, οὐδενὸς ἔτι ὑπομένοντος  εἰς   χεῖρας ἰέναι. ταῦτα μὲν Ἀκύλλιος
[8, 86]   ἐμπίπτουσιν αὐτοῖς· καὶ οἱ μὲν  εἰς   χεῖρας καταστάντες τοῖς ξίφεσιν ἐμάχοντο,
[8, 87]   ἄγειν οὐχ οἷοί τ´ ἦσαν,  εἰς   χρήματα ἐζημίουν· ὅσοις μὲν χωρία
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009