Alphabétiquement     [«   »]
τοιόσδε 3
τοιούτου 1
τοιούτους 1
τοῖς 251
Τολερῖνοι 1
Τολερίνοις 1
Τολερίνους 1
Fréquences     [«    »]
223 ἐν
203 τὰς
234 τὸν
251 τοῖς
254 τοὺς
256 μὲν
257 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τοῖς


Livre, Chap.
[8, 59]   εἰς τὴν ἀγοράν, ὅσων ἔδει  τοῖς   ἀγαθοῖς ἀνδράσιν εἰς τὴν ἀναγκαίαν
[8, 8]   ἐπιθέσθαι Ῥωμαίοις, ὃν τύχη  τοῖς   ἀδικουμένοις οὐδ´ ἂν ἐλπισθέντα παρεσκεύασεν,
[8, 75]   πρὶν ἅπαντα ἀκούσητε, λέγω.  τοῖς   αἱρεθησομένοις ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τῆς
[8, 51]   τῆς φύσεως νόμος ὥρισεν ἅπασι  τοῖς   αἰσθήσεως καὶ λόγου μετειληφόσι τὸ
[8, 34]   ἐξ ἅπαντος τοῦ χρόνου πᾶσι  τοῖς   αἰσθήσεως μετειληφόσι κείμενον καὶ εἰς
[8, 23]   ταὐτῷ τίθεσαι τά τ´ ἀναίτια  τοῖς   αἰτίοις καὶ τὰ φίλια τοῖς
[8, 65]   οἱ τῶν Ἑρνίκων ἐξεπληροῦντο λόχοι  τοῖς   ἀκμῆσιν ὑποπεμπομένοις εἰς τὰ κάμνοντα
[8, 32]   καὶ τοῦτο τῷ δήμῳ σὺν  τοῖς   ἄλλοις ἀναγκαζομένων; ἀλλὰ γὰρ ὅτι
[8, 49]   τοῖς κακίστοις μόνον, ἀλλὰ καὶ  τοῖς   ἄλλοις ἅπασιν ἐδόκει ταῦτα, καὶ
[8, 31]   μισοῦν αἰτίας. ἥξει τε πρὸς  τοῖς   ἄλλοις ἐγκλήμασι καὶ ταυτὶ φερόμενα
[8, 33]   καὶ τἀμὰ παθήματα παιδεύματα γενήσεται  τοῖς   ἄλλοις; ἐμοὶ μὲν ταῦτα παρίσταται
[8, 26]   ἡμᾶς εἰκάσῃς μηδὲ Τολερίνοις μηδὲ  τοῖς   ἄλλοις μικροπολίταις, ὧν κατέσχες τὰ
[8, 4]   τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πατρίδας ἐδήλωσαν  τοῖς   ἄλλοις τὸν προπηλακισμὸν ἐπὶ μεῖζον
[8, 69]   τοῦ μηδὲν ἔτι τῶν ὁμοίων  τοῖς   ἄλλοις φρονεῖν τοῦτο τὸ ἔργον
[8, 47]   καὶ πείθετε αὐτοὺς μὴ φιλοχωρεῖν  τοῖς   ἀλλοτρίοις ἀδίκως, ἀλλ´ ἀγαπᾶν, ἐὰν
[8, 6]   οἱ θῆτες καὶ ἀνέστιοι καὶ  τοῖς   ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύοντες βίοις τῶν ἀγαθῶν
[8, 35]   ἀναιρήσονται μέχρι παντὸς φιλοχωροῦντες {ἐν}  τοῖς   ἀλλοτρίοις. ἔχετε τὰς ἀποκρίσεις· τούτων
[8, 29]   μέν, Μηνύκιε, καὶ ὑμῖν  τοῖς   ἅμα τούτῳ πεμφθεῖσιν ὑπὸ τῆς
[8, 79]   ἔθηκα δ´ ἀμφοτέρους, ἵνα ἐξῇ  τοῖς   ἀναγνωσομένοις, ὁποτέρῳ βούλονται τῶν λόγων,
[8, 81]   χρησάμενοι πολλαῖς ὡς οὐκ ἐπιτρέψοντες  τοῖς   ἀνασείουσι τὸ πλῆθος, λεληθυῖαν ὑποψίαν
[8, 2]   τινος οὐ πολλοῦ διελθόντος βουλευομένοις  τοῖς   ἀνδράσι κατὰ σφᾶς, Μαρκίῳ τε
[8, 47]   γυναῖκες, ἄπιτε καὶ λέγετε  τοῖς   ἀνδράσι ταῦτα καὶ πείθετε αὐτοὺς
[8, 3]   ἐπιθέσεως τῆς κατεψευσμένης μήνυσιν. ἐδόκει  τοῖς   ἀνδράσιν ἀληθὴς εἶναι λόγος,
[8, 46]   πᾶσαν ἄλλην ἀπογνοῦσαι βοήθειαν, ἐπειδὴ  τοῖς   ἀνδράσιν αὐτῶν ἀξιοῦσι διαλύσασθαι τὸν
[8, 40]   ἡμῖν τιμῆς τινος αἰτία παρὰ  τοῖς   ἀνδράσιν ἔσῃ, ὅτι τὸν οὐ
[8, 50]   καὶ παραδόντες ἡμῖν θεοὶ συγγνώμονες  τοῖς   ἀνθρωπίνοις εἰσὶν ἁμαρτήμασι καὶ εὐδιάλλακτοι,
[8, 45]   τέως καὶ στερρός, οἷος ἅπασι  τοῖς   ἀνιαροῖς ἀντέχειν, οὐθὲν ἔτι τῶν
[8, 28]   θεῶν τε καὶ δαιμόνων ἐπιπεμπομένας  τοῖς   ἀνόσια καὶ δεινὰ διαπραξαμένοις ἐρινύας
[8, 33]   ἐκείνας τὰς φοβερὰς καὶ ἀπαραιτήτους  τοῖς   ἀνόσιόν τι διαπραξαμένοις, ὧν καὶ
[8, 47]   τοῖς ἐκβαλοῦσι τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ  τοῖς   ἅπαντά με ἀφελομένοις τὰ ἐμαυτοῦ
[8, 53]   ἐλάχιστον βιῶναι χρόνον, ἀλλ´ ἐν  τοῖς   ἁπάντων ὑμῶν φίλων τε καὶ
[8, 81]   τὴν ἐκ τῶν νόμων ἀνάγκην  τοῖς   ἀπειθοῦσι προσφέρειν· προειστήκεσαν γὰρ τοῦ
[8, 12]   στρατηγοῦ ταύτην ἀπέφαινον. βοηθεῖν δὲ  τοῖς   ἀπολλυμένοις σώζειν τὰ περιόντα
[8, 79]   πόλεμον τῆς μὲν ἀνδρείας ἕνεκα  τοῖς   ἀριστείοις στεφάνοις ἐκόσμησεν, ἀπείθειαν δ´
[8, 88]   τὸ νικᾶν οὐκ ἀεὶ παρὰ  τοῖς   αὐτοῖς ἔμενε· πολλάκις δὲ συμπλεκομένων
[8, 31]   προτέρας ἀρετῆς ὄφελος. ἀλλ´ ἐν  τοῖς   αὐτοῖς ἤθεσι μένων καὶ τὴν
[8, 1]   ἐνθυμούμενον, ὡς οὐ μένουσιν ἐπὶ  τοῖς   αὐτοῖς πράγμασιν αἱ τῶν ἀνθρώπων
[8, 69]   ἐλάμβανε πόθον· ἐνθυμούμενος δ´ ὅτι  τοῖς   βασιλείας τυραννίδος ἐφιεμένοις ῥᾴστη
[8, 79]   τοὺς αὐχένας ἀπεκόπησαν, ὅτι συμπράττειν  τοῖς   βασιλεῦσιν ἐδόκουν τὴν κάθοδον. καὶ
[8, 18]   τῶν νέων Μάρκιος ὁμόσε  τοῖς   Βωλανοῖς ἐχώρει· καὶ γίνεται πολὺς
[8, 34]   αὐτῶν ἡγεμόνας, εἴγε δεῖ τεκμαίρεσθαι  τοῖς   γεγονόσιν ἤδη τὰ μέλλοντα. ~Περὶ
[8, 13]   ἀνακαθαίρειν καὶ φρούρια ὀχυροῦν, ἵνα  τοῖς   γεωργοῦσι τὴν χώραν ὑπάρχωσι καταφυγαί,
[8, 41]   πενθίμοις τρύχεσι, ταπεινάς, κρατούσας ἐν  τοῖς   γόνασι τὰ τέκνα αὐτοῦ στενούσας
[8, 29]   κουφοτέρας ποιοῦντες ταῖς ἰδίαις ἐπιμελείαις.  τοῖς   δ´ ἄλλοις Ῥωμαίοις ἀπέχθομαί τ´
[8, 68]   Κάσσιος ἀνέπεμψεν ἐπὶ τὴν βουλήν.  τοῖς   δ´ ἐκ τοῦ συνεδρίου πολλὰ
[8, 90]   ἐκεῖνος ἀτιμασθῆναι ἐδόκει σφόδρα ἡδόμενος·  τοῖς   δ´ ἐν τέλει διαπεπραγμένοις δραστήριον
[8, 66]   εἰς μάχην ὁρμώμενοι θαμινὰ ἐπηλάλαζον.  τοῖς   δ´ Ἕρνιξι καὶ ταῦτα δέος
[8, 76]   καὶ ὅσην τῷ δήμῳ διαιρεθῆναι·  τοῖς   δ´ ἰσοπολίταις τε καὶ συμμάχοις,
[8, 26]   οὐδέν, ἐὰν μὴ κατορθώσωσι, βλάπτονται,  τοῖς   δ´ οὐδέν, ἐὰν πταίσωσι, καταλείπεται·
[8, 15]   φιλίας, ἀπόρρητον ἦν τούτων ἑκάτερον.  τοῖς   δ´ ὑπάτοις ἐφῆκαν στρατόν τε
[8, 67]   μὲν θεοῖς χαριστηρίους ἐψηφίσαντο θυσίας,  τοῖς   δ´ ὑπάτοις τὴν τῶν θριάμβων
[8, 56]   τοιαύτη προαίρεσις καὶ βεβαία διαμένῃ,  τοῖς   δ´ ὑπερορῶσι τῶν πατρίων ἐθισμῶν
[8, 3]   ἐκείνην τὰ πιστὰ λαβὼν λόγους.  τοῖς   δὲ καὶ πάλαι μὲν εἶναι
[8, 3]   τῆς πόλεως πρὶν ἥλιον δῦναι,  τοῖς   δὲ μὴ πεισθεῖσιν ἐπικηρύξαι θάνατον,
[8, 82]   ἀπέδωκε τὴν εἰς πόλεμον ἁρμόττουσαν.  τοῖς   δὲ Οὐολούσκοις σὺν καταφρονήσει καὶ
[8, 75]   πολίταις συγχωρεῖ διανέμειν τὰ δημόσια,  τοῖς   δὲ συμμάχοις οὐκ ἐᾷ,
[8, 88]   φυλάττειν ἐρύματα, ἐάν τις ἐπίῃ,  τοῖς   δὲ τῶν πολεμίων ὡς βίᾳ
[8, 26]   πασῶν βοήθεια καὶ τὰς ἐν  τοῖς   δεινοῖς ἐλπίδας οὐδέποθ´ ἡμῶν ψευσαμένη
[8, 78]   τὰς δύο· καὶ ὡς οὐδὲ  τοῖς   δημάρχοις ἐναντιωθεῖσι καὶ παραλύειν ἐκ
[8, 21]   προβουλεύματος ὑπὸ τῆς βουλῆς οὐδὲ  τοῖς   δημάρχοις ἔτι προθεῖναι γνώμην εἰς
[8, 30]   ἐπαίρουσά με κεναῖς ἐλπίσιν, ἡνίκα  τοῖς   δημάρχοις τυραννίδα περιβαλλομένοις ἠναντιούμην, ὡς
[8, 24]   δ´, εἰ βούλει, πᾶσι μὲν  τοῖς   δημόταις δόξαν, ὅλῃ δὲ τῇ
[8, 75]   ὁπόσην τ´ αὖ καὶ ἥντινα  τοῖς   δημόταις ἡμῶν διαιρεθῆναι· ἣν δ´
[8, 22]   σπουδάσας ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μάλιστα  τοῖς   δημοτικοῖς ἐναντιωθείς, καὶ ἔλεξε τοιάδε.
[8, 12]   ἔτι μᾶλλον οἱ πατρίκιοι γένοιντο  τοῖς   δημοτικοῖς καὶ μὴ ἐξαιρεθείη τὸ
[8, 24]   πάμπολυ ἀπεῖχες αὐτῆς, καὶ παρέσχες  τοῖς   δημοτικοῖς περὶ σεαυτοῦ τὴν ψῆφον
[8, 52]   ἔπνεις ἐναντιούμενος ὑπὲρ τῆς ἀριστοκρατίας  τοῖς   δημοτικοῖς, ταῦτ´ ἐμοὶ φόβου μεστὰ
[8, 36]   φόβῳ πολεμίων εἴξαντας, σπεισαμένοις δὲ  τοῖς   διαφόροις καὶ παρασχοῦσιν ἑαυτοὺς ὑπηκόους
[8, 39]   καρδίαν, ὥστ´ ἀνασχέσθαι μητέρα πρὸς  τοῖς   ἑαυτοῦ γόνασι κυλιομένην. ~Ὡς δ´
[8, 40]   οὐ περιόψεταί σε ἐρριμμένην παρὰ  τοῖς   ἑαυτοῦ ποσὶν ἀνὴρ εὐσεβής. καταγαγοῦσα
[8, 74]   κτησάμενοι ἔχομεν, ἀλλὰ παλαίτερον ἔτι  τοῖς   ἑαυτῶν κινδύνοις οὐθενὸς ἄλλου προσωφελήσαντος
[8, 88]   εἰς τέλος γε διαμένειν ἐν  τοῖς   ἐγνωσμένοις ἐδυνήθησαν. ὁπότε γὰρ ἐπισιτισμοῦ
[8, 68]   οὐ μὴν ἔμεινάν γ´ ἐν  τοῖς   ἐγνωσμένοις χώρας τ´ ἀγαθῆς κειρομένης,
[8, 48]   καὶ ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην ἀμφοτέροις  τοῖς   ἔθνεσι καλὴν καὶ πρέπουσαν. τοῦτο
[8, 44]   δ´ εὐσύνοπτοι πόρρωθεν ἔτι προσιοῦσαι  τοῖς   ἐκ τοῦ χάρακος αἱ γυναῖκες
[8, 47]   μῆτερ, ἐλήλυθας ἀξιοῦσα προδοῦναί με  τοῖς   ἐκβαλοῦσι τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ τοῖς
[8, 75]   δὴ οὐκέτ´ ἔστι κλῆρος εἴτε  τοῖς   ἐλάχιστον ἔχουσι τίμημα εἴθ´ ὅπως
[8, 7]   τιμῶν, ὧν προσῆκέ μοι παρὰ  τοῖς   ἐμαυτοῦ πολίταις τυγχάνειν, παρὰ τῶν
[8, 13]   τ´ ἄλλην προσκαταγράφειν καὶ τροφὰς  τοῖς   ἔξω οὖσιν ἐπιχορηγεῖν καὶ ὅπλα
[8, 57]   πόλεσιν ὑπομείνασα νεότης φθονοῦσα μὲν  τοῖς   ἐπὶ στρατοπέδου γενομένοις τῶν πολλῶν
[8, 26]   ὑπὲρ οἰκείων ἀγαθῶν ἀγωνιζομένοις καὶ  τοῖς   ἐπὶ τἀλλότρια πορευομένοις· οἱ μέν
[8, 18]   δὲ φευγόντων. δ´ ἀκολουθῶν  τοῖς   ἐπὶ τὴν πόλιν ὠθουμένοις φθάνει,
[8, 88]   ὑφεῖντο τοῦ θράσους καὶ προσιόντες  τοῖς   ἐπὶ τῆς στρατολογίας τεταγμένοις τὸν
[8, 16]   καὶ φρυκτωρίας καὶ σκοποὺς ἐν  τοῖς   ἐπικαιροτάτοις φρουρίοις ἔταξαν, ἵνα μηδὲν
[8, 52]   τε καὶ παθημάτων μαθούσῃ, ὅτι  τοῖς   ἐπισήμοις ἀνδράσι θεία τις ἐναντιοῦται
[8, 22]   αὐτῶν Μάρκιος, καθεζόμενος ἅμα  τοῖς   ἐπιφανεστάτοις Οὐολούσκων τε καὶ τῶν
[8, 14]   κληροῦχοι Ῥωμαίων ἦσαν ἅμα  τοῖς   ἐπιχωρίοις πολιτευόμενοι, καὶ παραλαμβάνει τὴν
[8, 34]   θέσις, ἀλλὰ ταῖς χρείαις καὶ  τοῖς   ἔργοις δηλοῦται τούτων ἑκάτερον, φιλοῦμέν
[8, 85]   τε δόξαν παρασχόντες φυγῆς, ἐπειδὴ  τοῖς   ἐρύμασι τοῦ χάρακος ἐπλησίασαν, ὑποστραφέντες
[8, 68]   ἔτι ἤλπισαν, οἴκτῳ ὑπαχθέντες, καὶ  τοῖς   ἐρύμασιν οὐ σφόδρα ἐχυροῖς οὖσιν,
[8, 63]   ἑκατέρου τῶν ὑπάτων στρατόπεδον ἐπὶ  τοῖς   ἐρυμνοτάτοις καταστησαμένου. Οὐολοῦσκοί τε καὶ
[8, 40]   ἑαυτῆς πολίτιδας, κλέος ἀρετῆς ἀθάνατον  τοῖς   ἐσομένοις καταλιπεῖν. δὸς ἡμῖν ἑκοῦσα
[8, 65]   καὶ μέχρι πολλοῦ διέμενον οὐδέτεροι  τοῖς   ἑτέροις τοῦ χωρίου, ἐν
[8, 36]   λόγον, ἵνα μὴ δόξειε χαριζόμενος  τοῖς   ἐχθροῖς καταλελοιπέναι τὸν πόλεμον. ἐπιβαλὼν
[8, 30]   ὑπείδετο, ἀπέστη καὶ παρέδωκέ με  τοῖς   ἐχθροῖς. σὺ μέντοι τότ´ αὐτὸς
[8, 25]   ὁποσηοῦν ἀρετῆς ἐστιν, οὔτε συναναιρεῖν  τοῖς   ἐχθροῖς τὰ φίλια οὔτε χαλεπὸν
[8, 8]   προορᾶσθαί τε καὶ μηχανᾶσθαι δεήσει,  τοῖς   ἡγεμόσι τῆς δυνάμεως ἐπιτρέψατε διανοεῖσθαι.
[8, 88]   διὰ ταχέων, ἀμφοτέροις τε παρέστη  τοῖς   ἡγεμόσι τῶν δυνάμεων ὁμοία περὶ
[8, 33]   νέμεσιν ἕξω παρὰ τοῦ δαιμονίου  τοῖς   ἠδικημένοις τιμωρόν, καὶ ὥσπερ ἐκ
[8, 30]   τὰ δίκαια τάττειν αὐτὸς  τοῖς   ἥττοσιν; ἀλλ´ οὐ διὰ ταῦτά
[8, 26]   πρὸς τοὺς κρείττονας καὶ σὺν  τοῖς   ἡττωμένοις διὰ παντὸς πρὸς τοὺς
[8, 26]   οὐκ ἐξ ἴσου παραγίνεσθαι φιλεῖ  τοῖς   θ´ ὑπὲρ οἰκείων ἀγαθῶν ἀγωνιζομένοις
[8, 17]   ἀντιπάλων ἰσχύν, θυσίας τε χαριστηρίους  τοῖς   θεοῖς ἐποιοῦντο καὶ σκύλων ἀναθέσει
[8, 40]   αἱ παροῦσαι τὸν λόγον, εὐξαμένη  τοῖς   θεοῖς πειθὼ καὶ χάριν αὐτῶν
[8, 62]   νόμος ἐστὶν αὐταῖς ἐπὶ  τοῖς   ἰδίοις τε καὶ ἀναγκαίοις ποιεῖν
[8, 89]   καὶ σὺν χρόνῳ μήνυσις ἀποδίδοται  τοῖς   ἱεροφάνταις, ὅτι τῶν παρθένων μία
[8, 67]   οἱ δὲ τοὺς ὁμόσε χωροῦντας  τοῖς   ἱππικοῖς ξίφεσι μακροτέροις οὖσι κατὰ
[8, 69]   βουλῆς τιμηθεὶς οὐκ ἀντετίμησεν αὐτὴν  τοῖς   ἴσοις, οὐδὲ μετὰ κοινῆς γνώμης
[8, 30]   τιμὰς λαμβάνειν, καὶ πότερον ὑπὸ  τοῖς   κακίστοις γενέσθαι τῶν πολιτῶν,
[8, 49]   χρησάμενον. εἰ δὲ δὴ μὴ  τοῖς   κακίστοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς
[8, 18]   τάξει τε καὶ κόσμῳ συρράττουσι  τοῖς   κατὰ μέτωπον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν
[8, 59]   οἱ λαμπρότατοι τῶν νέων ἐν  τοῖς   κατὰ πολέμους ἔργοις· καὶ κομίσαντες
[8, 22]   μαθοῦσι δὲ τὴν παρουσίαν αὐτοῦ  τοῖς   κατὰ τὴν πόλιν τοσοῦτος ἐνέπεσε
[8, 12]   οἷα δ´ ἀπροσδοκήτου τοῦ κακοῦ  τοῖς   κατὰ τὴν χώραν διατρίβουσιν ἐπιπεσόντος
[8, 67]   δὲ περιελθόντες διὰ τοῦ λόφου  τοῖς   κατόπιν ἐπιρράττουσιν. ἔπειθ´ οἱ μὲν
[8, 54]   ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας. εἰ δ´ ἐπὶ  τοῖς   κατωρθωμένοις σφίσιν αὐθαδείας ἀναπιμπλάμενοι μὴ
[8, 90]   πολιτεύματος, ὃν βούλεται, καταστησάμενον ἀνδράσι  τοῖς   κρατίστοις ἀποδοῦναι τὰς ἀρχάς.
[8, 47]   τούτων ἀφαιρεθῶσιν. οὐ γὰρ ἀποχρήσει  τοῖς   κρατοῦσι τὰ ἑαυτῶν μόνον ἀπολαβεῖν,
[8, 5]   δὲ προστασίαν τῶν κοινῶν ἀποδεδόσθαι  τοῖς   κρείττοσι. ~Ταῦθ´ ὁρῶντες οἱ πονηρότατοι
[8, 74]   βέβαιόν τε καὶ ἀμετακίνητον ἐν  τοῖς   κριθεῖσι καὶ οὔτε φόβῳ εἴκοντα
[8, 59]   αὐτὸν οἱ θρασύτατοι καὶ συναράττοντες  τοῖς   λίθοις ἀποκτιννύουσιν. ἐρριμμένου δ´ αὐτοῦ
[8, 49]   γάρ ἐστιν, μεγάλα ποιεῖς  τοῖς   λόγοις ἀεί. οὐκ ἀποδέδωκας οὖν
[8, 30]   τῷ δήμῳ παραινῶν σφόδρα ἐπὶ  τοῖς   λόγοις εὐδοκίμει, κἀγὼ δεδιώς, μὴ
[8, 37]   ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες καὶ ἐν  τοῖς   λόγοις τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως.
[8, 72]   ἐλπίσασιν ἁπάντων ἀποτυχεῖν. ~Τούτοις δὴ  τοῖς   λόγοις τοῦ Κασσίου θαμινὰ μεταπείθοντος
[8, 13]   συνάρχοντος Μάρκιος, ὅπως χρηστέον  τοῖς   λοιποῖς πράγμασιν. ἔφη δ´ οὖν
[8, 65]   καὶ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις ἐμβάλλουσι πυκνοῖς  τοῖς   λόχοις εἰς τὰ κινούμενα τῶν
[8, 26]   ὑπὸ τῶν φαυλοτέρων τοῦτ´ ἐν  τοῖς   μάλιστ´ αἴτιον ἦν. δεινὴ γὰρ
[8, 48]   τὸ αὔθαδες ἔχουσιν, συμβαίνει  τοῖς   μεγάλα εὐτυχήσασιν. ἐὰν δὲ διδάσκῃς
[8, 15]   ἀγαγεῖν, ἀλλὰ παρέδοσαν ἡμιτελῆ πάντα  τοῖς   μεθ´ ἑαυτοὺς ὑπάτοις. ~Οἱ δὲ
[8, 63]   οὐδεμίαν ἔξοδον ἔτι ποιησάμενοι παρέδοσαν  τοῖς   μεθ´ ἑαυτοὺς ὑπάτοις τὴν ἀρχήν.
[8, 17]   ἐξέλιπον. τοῦτο καταμαθὼν Μάρκιος  τοῖς   μὲν ἄλλοις στρατιώταις παρήγγειλε κλίμακας
[8, 15]   πολλοῦ θορύβου συνελθοῦσα βουλὴ  τοῖς   μὲν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν
[8, 56]   τῶν ἱεροφαντῶν περιέχουσι γραφαί, ἵνα  τοῖς   μὲν εὐλαβεστέροις περὶ τὸ συνέχειν,
[8, 67]   τὸν δῆμον κατέσχε, καὶ αὐτίκα  τοῖς   μὲν θεοῖς χαριστηρίους ἐψηφίσαντο θυσίας,
[8, 34]   διὰ τὸ συμφέρον. καὶ οὐχὶ  τοῖς   μὲν ἰδιώταις οὕτως ἐπέρχεται καθ´
[8, 87]   ἐπικαλούμενοι τὴν ἐξ ἐκείνων συμμαχίαν.  τοῖς   μὲν οὖν ἄλλοις οὐκ ἐδόκει
[8, 88]   ὀλίγοι καὶ τραυματίαι πλείους ἐγίνοντο.  τοῖς   μὲν οὖν Ῥωμαίοις τὸ ἀπαναλούμενον
[8, 75]   ἔχει περὶ τῆς κληρουχίας, πότερα  τοῖς   μὲν πολίταις συγχωρεῖ διανέμειν τὰ
[8, 31]   προαίρεσιν τῆς πολιτείας φυλάττων ἐναντιώσομαι  τοῖς   μὴ ταὐτὰ προαιρουμένοις; εἶτα οὐ
[8, 87]   κατάλογον, καὶ τοὺς οὐχ ὑπακούοντας  τοῖς   νόμοις, ἐπειδὴ αὐτοὺς ἄγειν οὐχ
[8, 86]   οἱ μὲν εἰς χεῖρας καταστάντες  τοῖς   ξίφεσιν ἐμάχοντο, οἱ δ´ ἀπὸ
[8, 91]   κοινῇ χρήσεται γνώμῃ πᾶσα Τυρρηνία  τοῖς   ὁμοεθνέσι βοηθοῦσα. οὐ μὴν ἴσχυσάν
[8, 87]   δίκῃ βοηθῶν αὐτός τε σὺν  τοῖς   ὅπλοις ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν
[8, 64]   γὰρ ἐκεῖνοι ἤδη ἦσαν ἐν  τοῖς   ὅπλοις· τὴν δ´ ἑτέραν Τῖτον
[8, 91]   ποιήσαντες· καὶ οἱ πρέσβεις ἐπιτυγχάνουσι  τοῖς   Οὐιεντανοῖς λείαν ἐκ τῆς αὐτῶν
[8, 54]   μήτ´ ἐκεῖνον ἐπιψηφίζειν, πρὶν ἂν  τοῖς   Οὐολούσκοις εὐτρεπῆ γένηται τὰ περὶ
[8, 12]   γὰρ ὑπὸ τοῦ Μαρκίου παρηγγέλλετο  τοῖς   Οὐολούσκοις, ἵνα δι´ ὑποψίας ἔτι
[8, 16]   τῶν ἄλλων συμμάχων κρύφα συνελάμβανον  τοῖς   Οὐολούσκοις οὐκ ἀπὸ ψηφισμάτων οὐδ´
[8, 16]   αὐτῶν ἐκ τοῦ φανεροῦ καὶ  τοῖς   Οὐολούσκοις συνελάμβανε. πρῶτοι δ´ ἦρξαν
[8, 67]   ἐρρίπτουν ἡμιθανεῖς. περιειστήκει τε πάντοθεν  τοῖς   Οὐολούσκοις τὸ δεινόν· ἐκ μὲν
[8, 26]   καθελεῖν τὴν ἰσχὺν καὶ ταῦτα  τοῖς   Οὐολούσκων ὅπλοις· ἔπειθ´ ὅτι σοι
[8, 45]   καθεζόμενος εἰώθει χωρίῳ δικάζειν  τοῖς   ὄχλοις, ἐν τούτῳ καθίσαι. καὶ
[8, 45]   χρησόμενος καὶ ἐν καλῷ ποιούμενος  τοῖς   ὄχλοις τὴν ἀπόκρισιν. ἐλθὼν δ´
[8, 52]   οὗ με καταλιπὼν ἔρημον ἐπὶ  τοῖς   παιδίοις τούτοις ἀπῆλθες, ἐν τούτῳ
[8, 54]   ἐν ἐκκλησίᾳ τὰς αἰτίας ἀποδοὺς  τοῖς   παροῦσι, δι´ ἃς ἔμελλε λύειν
[8, 4]   ἐν ἑκάστῃ πόλει, ψῆφος ἀνεδόθη  τοῖς   παροῦσι, καὶ ἦν νικῶσα
[8, 80]   τυράννων γενομένους οἱ μὲν συναποκτίννυσθαι  τοῖς   πατράσι δικαιοῦσιν, οἱ δ´ ἀειφυγίᾳ
[8, 79]   παίδων, τι βούλονται διατιθέναι,  τοῖς   πατράσιν ἀποδέδοται. ὥστ´ οὐκ ἂν
[8, 82]   ἐπιστάντων δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων ἔδοξε  τοῖς   πατρικίοις ἠρεθισμένον ὁρῶσι τὸν δῆμον
[8, 71]   μετεπείθετο δημαγωγοῦντος, ὡς προδιδόντων αὐτοὺς  τοῖς   πατρικίοις τῶν δημάρχων καὶ πρόφασιν
[8, 67]   τῶν Ῥωμαίων ὕπατος κελεύσας  τοῖς   πεζοῖς ὕλην προσενέγκαντας ἀποχῶσαι τὰς
[8, 46]   ἀποκρίσεις, ἄγουσαι τὰ τέκνα καὶ  τοῖς   πενθίμοις τούτοις ἠμφιεσμέναι τρύχεσι κατέφυγον
[8, 52]   δεδαπάνηται τῷ ῥύπῳ καὶ ἐν  τοῖς   πενθίμοις τρύχεσι τούτοις. ἀνθ´ ὧν
[8, 61]   οἰόμενος δεῖν τὸ σῶμα παρασχεῖν  τοῖς   πεπιστευκόσι τὴν ἀρχὴν καὶ λόγον
[8, 67]   γίνεται μάχη τῶν ἱππέων ἐπιβαινόντων  τοῖς   περισταυρώμασι κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ
[8, 14]   ἀνοίξαντες τὰς πύλας ἐξῄεσαν ὁμόσε  τοῖς   πολεμίοις ἄνοπλοι παραλαβεῖν τὴν πόλιν
[8, 46]   ἐὰν πόλις ἡμῶν ὑπὸ  τοῖς   πολεμίοις γένηται, πᾶσαν ἄλλην ἀπογνοῦσαι
[8, 88]   μαθοῦσι δὲ τὴν παρουσίαν αὐτοῦ  τοῖς   πολεμίοις ἐδόκει στρατιάν θ´ ἑτέραν
[8, 65]   δὴ ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι, ἐμβάλλει  τοῖς   πολεμίοις κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας
[8, 12]   ἐκεῖ δύναμιν ἔσχον ὁμόσε χωρεῖν  τοῖς   πολεμίοις {μαχησόμενοι} ἀπαράσκευοί τ´ ὄντες
[8, 13]   ἀκμαιοτάτους καὶ προθυμοτάτους ὁμόσε χωρεῖν  τοῖς   πολεμίοις {μαχησόμενον} καὶ εἰ μὲν
[8, 23]   τοῖς αἰτίοις καὶ τὰ φίλια  τοῖς   πολεμίοις, νόμους τε κινεῖς φύσεως
[8, 66]   οὔτε δύναμις ἑτέρα παρῄει σύμμαχος  τοῖς   πολεμίοις, οἵ τε τῇ προτέρᾳ
[8, 85]   ταῖς βαθείαις ὁμίχλαις γίνεται,  τοῖς   πολεμίοις ὄκνον τῆς ἐπὶ πλέον
[8, 31]   τοὺς μὲν πεφόνευκα, τοὺς δὲ  τοῖς   πολεμίοις παραδέδωκα. ταῦτ´ ἐὰν οἱ
[8, 31]   δήμου πράττειν ἐπιβουλὴν προδιδόναι  τοῖς   πολεμίοις τὴν πόλιν τυραννίδι,
[8, 71]   αὐτοῖς ἰσομοιρεῖν τοὺς μὴ παραγενομένους  τοῖς   πολέμοις, καὶ τοὺς νεωστὶ προσελθόντας
[8, 1]   καὶ πλοῦτον καὶ τὰς ἐν  τοῖς   πολέμοις πράξεις μέγα ἐφ´ ἑαυτῷ
[8, 26]   καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν ἐν  τοῖς   πολέμοις πράξεων καὶ τὴν ἐκ
[8, 30]   ὥσπερ ἐγὼ τὴν Ἀντιατῶν ἐπίκουρον  τοῖς   πολιορκουμένοις ἀφικομένην; ἐῶ γὰρ λέγειν,
[8, 86]   ἄγων τὴν δύναμιν εὐθὺς ἐπιέναι  τοῖς   πολιορκοῦσι τὸ φρούριον. ὡς δ´
[8, 78]   ὅτι λόγῳ μὲν δόσις ἦν  τοῖς   πολίταις τῆς δημοσίας χώρας, ἔργῳ
[8, 60]   στασιάζον τῆς πόλεως ἐμποδὼν αὐτοῦ  τοῖς   πολιτεύμασιν ἐγένετο, μεγίστην ἂν
[8, 69]   τοὺς ἀλλοεθνεῖς Ἕρνικας τυγχάνειν, οὐδὲ  τοῖς   πολλὰ εὐνοίας ἔργα ἐπιδειξαμένοις τοὺς
[8, 71]   κρεῖττον ἡγούμενος εἶναι καὶ ἀσφαλέστερον  τοῖς   πολλοῖς μικρὰ λαβοῦσιν ὁμοίως ἔχειν
[8, 89]   οἷα ἐν πνιγηρᾷ ὥρᾳ ἔτους  τοῖς   πολὺν χρόνον ἀγωνιζομένοις συμπίπτειν φιλεῖ,
[8, 84]   τὸ καρτερικὸν καὶ ταλαίπωρον ἐν  τοῖς   πόνοις διὰ πολλῶν ἠσκημένον ἀγώνων
[8, 8]   τρόπον ἀγωνιεῖσθε καὶ πῶς χρήσεσθε  τοῖς   πράγμασιν, ἐπειδὴ γνώμην ἀξιοῦτέ με
[8, 90]   ἐσκόπει χρόνον, τι χρήσεται  τοῖς   πράγμασιν, οὔτε βιάσασθαι δυναμένη τὸν
[8, 30]   μέντοι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων,  τοῖς   προγόνοις ἡμῶν ζηλωτὰ εἶναι ἐδόκει,
[8, 75]   καὶ τὸ μὴ στασιάζον ἐν  τοῖς   προεστηκόσι τῶν κοινῶν ἁπάντων ἀγαθῶν
[8, 38]   πολεμίων πορεύεσθαι τοὺς αὐτοὺς φέροντας  τοῖς   προτέροις λόγους. ὡς δ´ ἀφίκοντο
[8, 20]   τὴν δύναμιν ἀγωνίζεσθαι προθύμως καὶ  τοῖς   πρώτοις ἐπιβᾶσι τοῦ τείχους μεγάλας
[8, 70]   ὀρθὴν καὶ περίφοβον οὖσαν ἐπὶ  τοῖς   ῥηθεῖσιν ὑπ´ αὐτοῦ λόγοις· καὶ
[8, 82]   εἰ μὲν οὖν ἔφθασαν ἐσκεδασμένοις  τοῖς   Ῥωμαίοις ἐπιφανέντες ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου,
[8, 12]   καὶ συνέβη. ὡς γὰρ ἠγγέλθη  τοῖς   Ῥωμαίοις καταδρομὴ τῆς χώρας,
[8, 47]   γηροβοσκοὺς οὐκ ἀπέδωκα χάριτας, ἐντετηκυῖα  τοῖς   σπλάγχνοις πικρὸν ἐποίει καὶ ἀνόνητον
[8, 12]   ἐγίνετο, καὶ τἆλλα ὑπηρετεῖτο, ὅσων  τοῖς   στρατηγοῖς ἔδει. ~Ἐπειδὴ δὲ συνῆκτο
[8, 57]   ἐκ τῶν λαφύρων ἔλαβε, δωρησάμενος  τοῖς   στρατιώταις, ἑαυτῷ δ´ οὐδ´ ὁτιοῦν
[8, 68]   ἀργύριόν τε, κατ´ ἄνδρα  τοῖς   στρατιώταις εἰς ὀψωνιασμὸν ἔθος ἦν
[8, 17]   πόλεσιν ἔμελλε γενέσθαι, τὰ λοιπὰ  τοῖς   στρατιώταις ἐφῆκε διαρπάσαι. ἦν δὲ
[8, 19]   Μάρκιος τὴν πόλιν ἐξηνδραποδίσατο καὶ  τοῖς   στρατιώταις ἐφῆκε μερίσασθαι τὰς ὠφελείας.
[8, 14]   ἐκ τῆς πόλεως· ἐσθῆτα δὲ  τοῖς   στρατιώταις καὶ τροφὰς εἰς μῆνα
[8, 18]   ταύτης κύριος τῆς πόλεως ἐπέτρεψε  τοῖς   στρατιώταις τά τε σώματα ἐξανδραποδίσασθαι
[8, 69]   οὐκ ἀξιοῦντες τῆς ἴσης τιμῆς  τοῖς   συγγενέσι Λατίνοις τοὺς ἀλλοεθνεῖς Ἕρνικας
[8, 73]   πενήτων, εἰ τὰ κοινὰ διανείμαιντο  τοῖς   συγχωρήσασι καὶ ἐπιψηφισαμένοις, ὑπάρξει, ἀλλ´
[8, 84]   ἔθος, τὸ μὲν ἐπικουρεῖν μέλλον  τοῖς   συμμάχοις στράτευμα Καίσων Φάβιος παρέλαβε,
[8, 74]   ἑκάστοις λάχος. ταῦτα γὰρ οὔτε  τοῖς   συμμάχοις ὡς ἀδικουμένοις ὀργῆς παρέξει
[8, 49]   πόλεις αὐτῶν, καὶ πηλίκους κεχάρισαι  τοῖς   συστρατευσαμένοις πλούτους. τοὺς δὴ τοσούτους
[8, 66]   Ἑρνίκων ἑτέρα μέλλοι βοηθὸς ἥξειν  τοῖς   σφετέροις, καὶ τὴν βοήν τε
[8, 62]   μισθούς. ~Εἰ μὲν οὖν ἅμα  τοῖς   σώμασι διαλυομένοις καὶ τὸ τῆς
[8, 48]   ἀξιῶ, οἵ σε φεύγοντα ὑποδεξάμενοι  τοῖς   τ´ ἄλλοις ἐτίμησαν καὶ τὴν
[8, 50]   δ´ οὖν ὅμως, καὶ δεδόσθω  τοῖς   τὰ δεινὰ παθοῦσι μὴ διακρίνειν
[8, 82]   καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδόσθαι κελεύσας  τοῖς   ταμίαις, εἰς τὴν πόλιν ἀπήνεγκε
[8, 61]   τὸ ἀκριβὲς καὶ ἄκρον δίκαιον.  τοῖς   τε γὰρ δημόταις εἴκειν τὰ
[8, 22]   δὲ τοὺς δούλους καθοπλίσαντες ἐπὶ  τοῖς   τέγεσι τῶν οἰκιῶν ἵστασαν, οἱ
[8, 70]   βῆμα, ὡς ἔθος ἐστὶ ποιεῖν  τοῖς   τεθριαμβευκόσι, πρῶτον μὲν ἀπέδωκε τὸν
[8, 87]   περιγέγραπται γὰρ αὐτῶν τὸ κράτος  τοῖς   τείχεσι, καὶ οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι τῆς
[8, 19]   κλοπῆς κακόν, ἀλλὰ παρὰ  τοῖς   τείχεσι κατεστρατοπέδευεν. ~Ἀπὸ δὲ ταύτης
[8, 28]   θεωρεῖν καταστροφάς, εἰ τολμήσεις προσάγειν  τοῖς   τείχεσι τὸν πόλεμον· οὐ γὰρ
[8, 22]   τοσοῦτος ἐνέπεσε θόρυβος ὡς αὐτίκα  τοῖς   τείχεσι τοῦ πολέμου προσάξοντος, ὥσθ´
[8, 38]   σώματα ἱκανὰ ἦν κακοπαθεῖν, ἐπὶ  τοῖς   τείχεσιν. ~Αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν,
[8, 19]   καὶ αὐτὴν ἅμα τῷ πλησιάσαι  τοῖς   τείχεσιν αἱρεῖ κατὰ κράτος. καὶ
[8, 43]   προσηκούσας τῷ Μαρκίῳ γυναῖκας ἅμα  τοῖς   τέκνοις αὐτοῦ πορευομένας. ἕτεροι δ´
[8, 45]   τὴν γυναῖκα προσελθοῦσαν δεξιωσάμενος ἅμα  τοῖς   τέκνοις εἶπεν· Ἀγαθῆς γυναικὸς ἔργον
[8, 4]   ἁπάσης πόλεως οἵ τ´ ἐν  τοῖς   τέλεσι καὶ πολὺς ἄλλος ὄχλος
[8, 5]   τρόπον προθέντων σκοπεῖν τῶν ἐν  τοῖς   τέλεσι παρελθὼν Τύλλος συνεβούλευσεν
[8, 78]   τῆς πέτρας. αὕτη γὰρ ἦν  τοῖς   τότε Ῥωμαίοις ἐπιχώριος τῶν ἐπὶ
[8, 79]   υἱοὺς ἀδικοῦντας καὶ μάλιστ´ ἐν  τοῖς   τότε Ῥωμαίοις οὐδὲ ταύτην ἀπωθεῖται
[8, 79]   τοῦ μηνύσαντος τὴν τυραννίδα ἐπὶ  τοῖς   τοῦ παιδὸς ἀδικήμασιν ἀφαιρεῖσθαι καὶ
[8, 61]   καὶ φαιδρὸν οὐκ ἐπῆν αὐτοῦ  τοῖς   τρόποις, οὐδὲ τὸ θεραπευτικὸν τῶν
[8, 49]   πρὸς αὐτοὺς ὡς συμπράττων πάλιν  τοῖς   τυράννοις τὴν κάθοδον, καὶ διὰ
[8, 71]   δὲ δῆμος ἀκούων τοτὲ μὲν  τοῖς   τῶν δημάρχων προσετίθετο λόγοις ἐνθυμούμενος,
[8, 4]   δὲ παρέπεμπον τοὺς ἀπαλλαττομένους ἅμα  τοῖς   ὑπάτοις· ἔνθα μάλιστα ὤφθη, ὅσον
[8, 3]   ἀτόπους. ἐν δὲ τούτῳ προσέρχεται  τοῖς   ὑπάτοις κατασκευασθεὶς ὑπὸ τοῦ
[8, 43]   οἰκίας καὶ προσήγγειλαν τὰ γενόμενα  τοῖς   ὑπάτοις· οἱ δὲ τὴν προθυμίαν
[8, 87]   προδώσειν τοὺς δημοτικούς, οὐδ´ ἐπιτρέψειν  τοῖς   ὑπάτοις στρατιὰν καταγράφειν, ἐὰν μὴ
[8, 72]   ἕτερον τῆς γνώμης μέρος ἀμφοτέροις  τοῖς   ὑπάτοις συνδοκεῖ, τὸ δ´ ἕτερον
[8, 83]   οὖν, ὥσπερ ἔφην, κατὰ δαίμονα  τοῖς   ὑπάτοις συνέπεσον αἱ τῶν ὑπηκόων
[8, 75]   λειπόμενός ἐστι τῆς ἀρχῆς  τοῖς   ὑπάτοις χρόνος, τοὺς εἰσιόντας ὑπάτους,
[8, 15]   βραχὺς λειπόμενος τῆς ἀρχῆς  τοῖς   ὑπάτοις χρόνος, ὥστ´ οὐδὲν ἔφθασαν
[8, 67]   Ῥωμαίους ἔτι διαμένειν καὶ μηδεμίαν  τοῖς   ὑπὲρ αὐτῶν κινδυνεύουσι πέμψειν ἐπικουρίαν.
[8, 78]   συνυπάτῳ καὶ βουλῇ καὶ πᾶσι  τοῖς   ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τὰ κράτιστα
[8, 45]   στρατηγικὸν βῆμα πρῶτον μὲν ἐκέλευσε  τοῖς   ὑπηρέταις καθελεῖν ἀπ´ αὐτοῦ τὸν
[8, 44]   στρατηγῶν ἔθος ἦν, ἀποθέσθαι κελεύσας  τοῖς   ὑπηρέταις, καὶ τὰς ῥάβδους, ὅταν
[8, 27]   δι´ αἰτίας μὲν ἔσῃ παρὰ  τοῖς   ὑποδεξαμένοις, μέμψῃ δὲ καὶ αὐτὸς
[8, 49]   ὄντα ὑποδεξάμενοι πάντων μετέδωκαν ὧν  τοῖς   φύσει πολίταις μέτεστιν ἀγαθῶν· ταῦτα
[8, 26]   εἰς πόλεμον καταστῆναι· ὥστε σὺν  τοῖς   χείροσιν ἀγωνίζεσθαι μέλλων ἴσθι πρὸς
[8, 70]   οἱ πένητες, ἀποδοθῆναι τὰς τιμὰς  τοῖς   ὠνησαμένοις ἐξ ὧν εἶχε τὸ
[8, 73]   τι πρὸς ἰδιώτας ἦν, ὥστε  τοῖς   ὠνησαμένοις μὴ εἶναι πρὸς τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009