Alphabétiquement     [«   »]
τοῦδε 3
τοῦθ´ 2
τοὐμὸν 1
τοὺς 254
τούς 11
τοῦτ´ 27
Τοῦτο 1
Fréquences     [«    »]
223 ἐν
251 τοῖς
234 τὸν
254 τοὺς
256 μὲν
257 δ´
261 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τοὺς


Livre, Chap.
[8, 28]   καὶ τιμάς, ὧν ὀρέγεσθαι χρὴ  τοὺς   ἀγαθοὺς ἄνδρας, σκόπει ποίας τινάς·
[8, 86]   τέως ὄντες ἤδη κατέβαινον ἐπὶ  τοὺς   ἀγροὺς αὐτῶν· ἐξ ὧν ἐπισιτισμοὺς
[8, 85]   τραυμάτων κάμνοντας ἀνεκτᾶτο θεραπείαις, καὶ  τοὺς   ἀδημονοῦντας ἐπὶ τῇ παραδόξῳ τοῦ
[8, 82]   ἐπέτυχε, καὶ τὰ λάφυρα καὶ  τοὺς   αἰχμαλώτους ἀποδόσθαι κελεύσας τοῖς ταμίαις,
[8, 67]   ἀνὴρ ἄγων τὰ λάφυρα καὶ  τοὺς   αἰχμαλώτους καὶ τὴν συναγωνισαμένην δύναμιν
[8, 13]   τὸν μὲν ἕτερον ἡμῶν ἄγοντα  τοὺς   ἀκμαιοτάτους καὶ προθυμοτάτους ὁμόσε χωρεῖν
[8, 65]   πολέμῳ. τοῦτο συνιδὼν Ἀκύλλιος ἐκέλευσε  τοὺς   ἀκμῆτας ἔτι καὶ εἰς αὐτὸ
[8, 83]   κρείττονας ἡγούμενοι τῶν ἐντοπίων πολέμων  τοὺς   ἀλλοδαπούς. τότε δ´ οὖν, ὥσπερ
[8, 69]   ἴσης τιμῆς τοῖς συγγενέσι Λατίνοις  τοὺς   ἀλλοεθνεῖς Ἕρνικας τυγχάνειν, οὐδὲ τοῖς
[8, 38]   ἱεροφάντας καὶ τοὺς οἰωνοσκόπους καὶ  τοὺς   ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι τιμήν τινα
[8, 22]   ἄκραν καὶ τὸ Καπιτώλιον καὶ  τοὺς   ἄλλους ἐρυμνοὺς τόπους τῆς πόλεως
[8, 16]   ταῖς ἅλωσιν ἔτι κείμενον καὶ  τοὺς   ἄλλους καρπούς, τοὺς μὲν ἐν
[8, 70]   τὸν νοῦν, ὡς παρὰ πάντας  τοὺς   ἄλλους πρόνοιαν ἔχοντι τοῦ κοινοῦ
[8, 60]   πάσης κακίας προθυμούμενος, ἀλλὰ καὶ  τοὺς   ἄλλους προσαναγκάζειν δικαιῶν· μεγαλόφρων τε
[8, 47]   καὶ σεαυτῇ τεταγμένην πολεμίους ἡγεῖσθαι  τοὺς   ἀναγκαιοτάτους· ἀλλὰ παρ´ ἐμοὶ γενομένην
[8, 73]   πάντας διανείμασθαι μᾶλλον ἀξιοῦσιν,  τοὺς   ἀναιδεστάτους τε καὶ ὀλίγους κατέχειν·
[8, 68]   πολλὰ βουλευσαμένοις ἔδοξε δέχεσθαι μὲν  τοὺς   ἄνδρας εἰς φιλίαν, ἐφ´ οἷς
[8, 22]   ἀκούσεσθαι τῶν λεγομένων, ἐκέλευσε καλεῖν  τοὺς   ἄνδρας. εἰσελθόντων δ´ αὐτῶν ἤρξατο
[8, 3]   ἔλαβεν, ἐδόκει θ´ ἅπασιν ἀπαλλάττειν  τοὺς   ἄνδρας ἐκ τῆς πόλεως πρὶν
[8, 87]   ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ  τοὺς   ἄνδρας ἐπὶ τὴν ἀρχὴν κατήγαγε.
[8, 10]   κατὰ σφᾶς οἱ σύνεδροι μεταστησάμενοι  τοὺς   ἄνδρας, καὶ ἐπειδὴ ἔκριναν ἃς
[8, 91]   ἐκ τῶν ἄλλων Τυρρηνῶν, ἀπέλυσαν  τοὺς   ἄνδρας οὐθὲν τῶν δικαίων ποιήσαντες·
[8, 73]   τοῖς ὠνησαμένοις μὴ εἶναι πρὸς  τοὺς   ἀντιποιησομένους ὑπὲρ αὐτῶν κρίσεις, τὴν
[8, 37]   δέκα ἄνδρας ἐκ τῶν ὑπατικῶν  τοὺς   ἀξιώσοντας τὸν ἄνδρα μηθὲν ἐκφέρειν
[8, 4]   καλουμένην Καπυΐνην, ἕτεροι δὲ παρέπεμπον  τοὺς   ἀπαλλαττομένους ἅμα τοῖς ὑπάτοις· ἔνθα
[8, 65]   μέρη, τοὺς δὲ τραυματίας καὶ  τοὺς   ἀπειρηκότας ὀπίσω τῆς φάλαγγος ἀπιέναι.
[8, 91]   πολλὴν ἀγόμενοι. Οὐιεντανοὶ δὲ πρὸς  τοὺς   ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι,
[8, 12]   χρόνου μηδ´ ἀναλαβεῖν αὐτὰς δύνασθαι  τοὺς   ἀποβαλόντας. μάλιστα δὲ τοῦτ´ ἔπασχον
[8, 21]   δεῖν ὑπομένειν, τὸ πρὸς  τοὺς   ἀπογόνους σφῶν {Ῥωμαίους} πιστὸν ἐγκαταλιπεῖν.
[8, 5]   σκοπεῖν ἠξίουν. ὑπὲρ ἅπαντας δὲ  τοὺς   ἀριστοκρατικοὺς ἐκ μὲν τῶν πρεσβυτέρων
[8, 67]   ἐχώρει κατὰ τὸ ἐπίβατον ἔχων  τοὺς   ἀρίστους τῶν ἱππέων ἐπὶ τὰς
[8, 65]   τοῦτ´ ἐνέδωκεν. γὰρ Ἀκύλλιος  τοὺς   ἀρίστους τῶν νέων ἐπαγόμενος παρεβοήθει
[8, 27]   οὐ γὰρ ἀνεξόμεθα μὴ ἀντιτιμωρούμενοι  τοὺς   ἄρξαντας ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν· δυεῖν
[8, 1]   ἡγεῖσθαι τὸν ὑποχείριον μηδ´ εἰς  τοὺς   ἀτυχοῦντας καὶ τεταπεινωμένους ἀποδείκνυσθαι τὴν
[8, 3]   συνῆκτο, καὶ παραχθεὶς μηνυτὴς  τοὺς   αὐτοὺς εἶπε καὶ πρὸς ἐκείνην
[8, 47]   καὶ δόξης ἀπολαύειν τῆς ἐμῆς,  τοὺς   αὐτοὺς ἡγουμένην φίλους τε καὶ
[8, 38]   τὸν χάρακα τῶν πολεμίων πορεύεσθαι  τοὺς   αὐτοὺς φέροντας τοῖς προτέροις λόγους.
[8, 79]   κακούργων νόμον ἀποθανεῖν, καὶ πελέκεσι  τοὺς   αὐχένας ἀπεκόπησαν, ὅτι συμπράττειν τοῖς
[8, 29]   κομιδῇ νέος ὤν, ὅτε πρὸς  τοὺς   βασιλεῖς βίᾳ κατιόντας ἠγωνιζόμεθα. ἐκ
[8, 79]   ἐπεὶ καὶ πρότερον Βροῦτος  τοὺς   βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς
[8, 77]   Οὐαλέριος Ποπλικόλας, ἀδελφὸς τοῦ καταλύσαντος  τοὺς   βασιλεῖς, τὴν ταμιευτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν
[8, 70]   γνώμην εἰς μέσον ἔφερεν, ἀξιῶν  τοὺς   βουλευτάς, ἐπειδὴ πολλὰ δῆμος
[8, 20]   μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διαφθείρας,  τοὺς   δ´ αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπῆγε τὴν
[8, 50]   τοῦ μισεῖν τὸν ἐχθρὸν ἐλεεῖ·  τοὺς   δ´ αὐθαδείᾳ χρησαμένους καὶ λιτὰς
[8, 77]   τε καὶ ἐπήλυδας διμοιρίας λαμβάνειν,  τοὺς   δ´ αὐθιγενεῖς καὶ ἡγεμόνας τρίτην
[8, 38]   καὶ παρὰ ταῖς πύλαις τάξαντες,  τοὺς   δ´ ἀφειμένους ἤδη στρατείας, οἷς
[8, 32]   πάσχειν μοι προσῆκε, πολεμίους εὑρών,  τοὺς   δ´ ἐχθρούς, ὑφ´ ὧν ἐχρῆν
[8, 75]   εἴθ´ ὅπως ἂν βούλησθε κατανεῖμαι·  τοὺς   δ´ ὁριστὰς αὐτῆς ἄνδρας καὶ
[8, 64]   ἔγγιστα τῆς πόλεως χώραν φυλάττειν·  τοὺς   δ´ ὑπὲρ τὸν στρατιωτικὸν κατάλογον,
[8, 24]   Διός, εἴ τις ἔροιτό σε,  τοὺς   δὲ δὴ τάφους τῶν προγόνων
[8, 16]   τοὺς μὲν ἐν χερσὶν ὄντας,  τοὺς   δὲ καὶ συγκεκομισμένους ἀναιρεῖται. προνομεύσας
[8, 31]   τούτων ἀμυνομένους τοὺς μὲν πεφόνευκα,  τοὺς   δὲ τοῖς πολεμίοις παραδέδωκα. ταῦτ´
[8, 65]   κάμνοντα τῆς φάλαγγος ὑπελθεῖν μέρη,  τοὺς   δὲ τραυματίας καὶ τοὺς ἀπειρηκότας
[8, 49]   πηλίκους κεχάρισαι τοῖς συστρατευσαμένοις πλούτους.  τοὺς   δὴ τοσούτους διὰ σὲ γενομένους
[8, 87]   εἶναι τῶν ἔξω τῆς πόλεως  τοὺς   δημάρχους κυρίους· καὶ δὴ καὶ
[8, 87]   συνιόντες τε κατὰ πλῆθος ἐπὶ  τοὺς   δημάρχους ὠνείδιζον αὐτοῖς προδοσίαν καὶ
[8, 42]   οἰκτίρμονα δὲ καὶ συμπαθῆ πρὸς  τοὺς   δημοτικοὺς γενέσθαι, παρ´ ὧν οὔτ´
[8, 74]   ἡμῖν τοῦτ´ οἴσει παρρησίαν πρὸς  τοὺς   δημοτικούς, ἐπεὶ νῦν γ´ ἄχθονται
[8, 91]   ἐκφέρειν τῆς τε κληρουχίας ὑπομιμνήσκοντες  τοὺς   δημοτικούς, ἧς γε πέμπτον ἔτος
[8, 87]   Γάϊος Μαίνιος οὐκ ἔφη προδώσειν  τοὺς   δημοτικούς, οὐδ´ ἐπιτρέψειν τοῖς ὑπάτοις
[8, 36]   καταλυσάμενοι τὸν πόλεμον πρέσβεις ἀποστείλωσι  τοὺς   διαλεξομένους περὶ φιλίας, προβουλεῦσαι τὸ
[8, 22]   ἐφέροντο χωρὶς ἡγεμόνος, οἱ δὲ  τοὺς   δούλους καθοπλίσαντες ἐπὶ τοῖς τέγεσι
[8, 59]   ὅσα τὸ κοινὸν ὠφέλησε, καὶ  τοὺς   δράσαντας τὸν φόνον ἐπόθουν λαβεῖν
[8, 90]   γὰρ ἐκ τῶν νεωτέρων ἐβούλοντο  τοὺς   δραστηρίους τε καὶ ἥκιστα δημοτικοὺς
[8, 40]   αἰτοῦσα παρ´ αὐτοῦ σπείσασθαι πρὸς  τοὺς   ἑαυτοῦ πολίτας καὶ κατελθεῖν εἰς
[8, 89]   τῶν στρατηγῶν ἀνακαλουμένων ἀπῆλθον ἐπὶ  τοὺς   ἑαυτῶν χάρακας· καὶ οὐκέτι μετὰ
[8, 43]   τὴν βοὴν καὶ μεστοὺς γενέσθαι  τοὺς   ἐγγὺς τῆς οἰκίας στενωποὺς ὄχλου.
[8, 34]   δέομαι δικαστὰς ὑπὲρ αὐτῶν λαβεῖν  τοὺς   εἰκασμῷ καὶ δόξῃ τεκμαιρομένους τὴν
[8, 76]   καὶ τἆλλα ὅσα δεῖ γενέσθαι  τοὺς   εἰσιόντας ἐπιτελέσαι ὑπάτους. τοῦτο τὸ
[8, 75]   τῆς ἀρχῆς τοῖς ὑπάτοις χρόνος,  τοὺς   εἰσιόντας ὑπάτους, ὡς ἂν αὐτοῖς
[8, 71]   ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οὗτοι πρὸς  τοὺς   εἰσφερομένους ὑπὸ τοῦ Κασσίου νόμους
[8, 65]   τε καὶ ἐξ ὀνόματος ἀνακαλῶν  τοὺς   εἰωθότας ἐν ταῖς πρὶν ἀριστεύειν
[8, 52]   καὶ καθαρὸς αἰθήρ, ἐν  τοὺς   ἐκ θεῶν φύντας οἰκεῖν λόγος
[8, 18]   σὺν ὀλίγοις κατὰ σπουδὴν καὶ  τοὺς   ἐκ τῆς τροπῆς σκεδασθέντας ἀναλαβὼν
[8, 80]   ἐνίοις νόμος ἔχει, ἀλλὰ  τοὺς   ἐκ τυράννων γενομένους οἱ μὲν
[8, 49]   τῆς πατρίδος, οὐκ ἐμνησικάκει πρὸς  τοὺς   ἐκβαλόντας αὐτόν, οὐδ´ ἐπεστράτευε τῇ
[8, 36]   κατά τε τοὺς ὀθνείους καὶ  τοὺς   ἐμφυλίους πολέμους μέχρι τοῦ καθ´
[8, 82]   ἐπὶ τὰς κατασκοπάς, ἀνακλήσει ταχείᾳ  τοὺς   ἐν ταῖς προνομαῖς ἐσκεδασμένους ἀναλαβών,
[8, 83]   ὡς ἐκπεπολεμωμένου τοῦ δημοτικοῦ πρὸς  τοὺς   ἐν τέλει, εἴτε τῆς προτέρας
[8, 75]   τοῦτο πρακτέον ἡμῖν. ~Ἴστε δήπου  τοὺς   ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ῥηθέντας ὑπὸ
[8, 19]   ἄλλαι ἄποικος. καταπλήξασθαι δὲ βουλόμενος  τοὺς   ἔνδον ἔκαιεν αὐτῶν τὴν χώραν
[8, 25]   ὀργὴν εἶναι καὶ ἀπαραίτητον εἰς  τοὺς   ἐξαμαρτάνοντάς τι περὶ αὐτόν, ἄλλως
[8, 34]   φίλους ἔτι καλῇς, Μηνύκιε,  τοὺς   ἐξελάσαντάς με καὶ πατρίδα τὴν
[8, 89]   τείχους ζῶσαν κατώρυξαν· δύο δὲ  τοὺς   ἐξελεγχθέντας διαπράξασθαι τὴν φθορὰν μαστιγώσαντες
[8, 70]   τὸν δῆμον, ὥστε πάντας ὑπερβαλέσθαι  τοὺς   ἐπαινουμένους ἐπὶ τῷ φιλεῖν καὶ
[8, 83]   πλείστη τ´ ἦν καὶ κρατίστη,  τοὺς   ἐπὶ τὰς πόλεις σφῶν ἥξοντας
[8, 51]   διέμεινα ἐπὶ σοὶ χήρα καὶ  τοὺς   ἐπὶ τῆς παιδοτροφίας ἀνήντλησα πόνους,
[8, 18]   πρόσω τῆς πόλεως ἐγένοντο, ἔχων  τοὺς   ἐπιλέκτους τῶν νέων Μάρκιος
[8, 37]   φυλακῇ καὶ ἀπὸ τῶν ἐρυμάτων  τοὺς   ἐπιόντας ἀμύνεσθαι διέγνωσαν. ~Ταῦτα δὲ
[8, 86]   τε καὶ σαυνίοις καὶ λόγχαις  τοὺς   ἐπιόντας ἔβαλλον, βέλος δ´ οὐδὲν
[8, 85]   δείλην ὀψίαν, γήλοφον ἱκανὸν ἐρύκειν  τοὺς   ἐπιόντας ἐκλεξάμενος. ἔνθα ὑπομένων τούς
[8, 67]   ἐντὸς ἐγεγόνει τῶν ἐρυμάτων, καὶ  τοὺς   ἐπιόντας τῶν σφετέρων πεζῶν ἐδέχετο.
[8, 89]   στρατηγεῖν ᾐτιῶντο, γράμματα πέμποντες ὡς  τοὺς   ἐπιτηδείους ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ τὰ
[8, 54]   καὶ τὰς εὐεργεσίας ἀποδειξάμενον ἀξιοῦν  τοὺς   ἐπιτρέψαντας αὐτῷ τὴν στρατιάν, μάλιστα
[8, 9]   δόγματος εὐθὺς ἐξ ἑκάστης πόλεως  τοὺς   ἐπιφανεστάτους ἄνδρας ἑλόμενοι πρεσβευτὰς εἰς
[8, 82]   κῦρος ἐν ταῖς ψηφοφορίαις περὶ  τοὺς   ἐπιφανεστάτους ἦν καὶ τὰ πρῶτα
[8, 45]   κατ´ ἐκείνης οὐδεμιᾷ· ἔπειτα παρακαθισάμενος  τοὺς   ἐπιφανεστάτους τῶν θ´ ἡγεμόνων καὶ
[8, 35]   καὶ πόλεις ὅσας κατέχουσιν ἀνακαλεσάμενοι  τοὺς   ἐποίκους, φιλίαν τε ποιήσωνται πρὸς
[8, 67]   ἐδέχετο. Τύλλος δ´ Ἄττιος ἔχων  τοὺς   ἐρρωμενεστάτους καὶ εὐτολμοτάτους Οὐολούσκων ὁμόσε
[8, 66]   τήν τε ἵππον ἐκπέμψας ἐπὶ  τοὺς   ἐσκεδασμένους ἀνὰ τὰς ὁδούς τε
[8, 41]   παίουσαι τὰ στήθη περιεχύθημεν αὐτῷ  τοὺς   ἐσχάτους ἀσπασμοὺς κομιούμεναι· τῶν δὲ
[8, 49]   σε πράττῃς, ὡς ἀχάριστος εἰς  τοὺς   εὐεργέτας ἐξελεγχθησόμενος, οἵ σε πολέμιον
[8, 74]   κινδύνοις οὐθενὸς ἄλλου προσωφελήσαντος ἀφελόμενοι  τοὺς   ἐχθρούς. ἀποκρινώμεθά τ´ αὐτοῖς, ὅτι
[8, 1]   ἀνάγκας, δι´ ἃς ὑπέμεινεν ἐπὶ  τοὺς   ἐχθροὺς καταφυγεῖν, μέτρια ἠξίου φρονῆσαι
[8, 87]   προὔγραψαν ἡμέραν, ἐν παρεῖναι  τοὺς   ἔχοντας ἡλικίαν στρατεύσιμον ἔδει. μετὰ
[8, 50]   λιτὰς {καὶ τὸ καταφυγεῖν ἐπὶ  τοὺς   ἠδικημένους τὸ ἀδικοῦν ταπεινόν, θεῶν
[8, 80]   τὸ ἔθος τοῦτ´ ἐπιβαλόμενοι κατὰ  τοὺς   ἡμετέρους χρόνους μετὰ τὴν συντέλειαν
[8, 86]   τοὺς τῶν πολεμίων νεκροὺς καὶ  τοὺς   ἡμιθνῆτας, οἷς σωθήσεσθαι ἐλπὶς ἦν,
[8, 33]   ὥσπερ ἐκ ταπεινοῦ μέγας διὰ  τοὺς   θεοὺς ἐγενόμην, οὕτως αὖθις ἐκ
[8, 43]   μὲν δὴ περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ  τοὺς   θεοὺς ἐπικαλεσάμεναι συλλαβέσθαι σφίσι τῆς
[8, 56]   τιμαῖς ταῖς παρ´ ἀνθρώπων χαίρειν  τοὺς   θεοὺς μήτ´ ἐπὶ ταῖς ἀνοσίοις
[8, 34]   ἅμα ταῦτα καὶ τὰ πρὸς  τοὺς   θεοὺς ὁσιώτατα· καὶ οὐ δέομαι
[8, 23]   φύσεως ἀκινήτους καὶ τὰ πρὸς  τοὺς   θεοὺς συνταράττεις ὅσια, καὶ οὐδὲ
[8, 63]   τ´ ἀπ´ ἀλλήλων καὶ ἐπὶ  τοὺς   ἰδίους χάρακας ἀπηλλάγησαν· ἕωθεν δ´
[8, 50]   ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐλθόντας ἐνετράπης, οὐδὲ  τοὺς   ἱερεῖς, οὓς τὸ τελευταῖον ἔπεμψεν
[8, 65]   δείλην ὀψίαν ἦν ἤδη, παρακαλέσας  τοὺς   ἱππεῖς ὕπατος νυνὶ δὴ
[8, 37]   καὶ πόλεσιν ἅμα τῷ μεταπεσεῖν  τοὺς   καιροὺς τὰς ἀνάγκας εὐθὺς
[8, 52]   τὴν ἐμήν, ἐν φασι  τοὺς   κακοδαίμονας οἰκεῖν, οὐδὲ τὸ λεγόμενον
[8, 19]   τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἦγεν ἐπὶ  τοὺς   καλουμένους Λαβικανούς. ἦν δὲ καὶ
[8, 17]   στενωπούς. δ´ ἠκολούθει κτείνων  τοὺς   καταλαμβανομένους, ὅσοι μὴ τὰ ὅπλα
[8, 67]   τοὺς πρὸ αὐτῶν μαχομένους καὶ  τοὺς   καταρράκτας τῶν πυλῶν διακόψας ἐντὸς
[8, 17]   ῥᾴδιον εἶναι μιᾷ πάντα ἐκκομίσαι  τοὺς   κρατήσαντας ἡμέρᾳ, ἀλλ´ ἐκ διαδοχῆς
[8, 17]   μέρη τοῦ περιβόλου, αὐτὸς δὲ  τοὺς   κρατίστους τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν ἐπὶ
[8, 26]   χείροσιν ἀγωνίζεσθαι μέλλων ἴσθι πρὸς  τοὺς   κρείττονας καὶ σὺν τοῖς ἡττωμένοις
[8, 59]   ἀπολογίαν βοή τε πολλὴ κωλύουσα  τοὺς   λόγους ἐκ τῆς ἑταιρίας τῆς
[8, 9]   ἀνδρὸς ἔτι δῆλοι ἦσαν ἀγάμενοι  τοὺς   λόγους, καὶ ἐπειδὴ ἐπαύσατο μεγάλῃ
[8, 48]   ἐὰν δ´ ἀντιπράττωσί σοι καὶ  τοὺς   λόγους μὴ προσδέχωνται ταῖς διὰ
[8, 67]   τοὺς τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς, ἐξελίξαντες  τοὺς   λόχους βάδην ἀπεχώρουν ἐπὶ τὸν
[8, 86]   ἀνέβαινον ἐπὶ τὸ ὄρος πυκνώσαντες  τοὺς   λόχους· καὶ οἱ Ῥωμαῖοι παρέντες
[8, 90]   τὴν ἐξουσίαν ἔχοντες τοῦ συγκαλεῖν  τοὺς   λόχους καὶ τὰς ψήφους ἀναδιδόναι.
[8, 86]   κατόπιν οἱ καλούμενοι τριάριοι πυκνώσαντες  τοὺς   λόχους· οὗτοι δ´ εἰσὶν οἱ
[8, 65]   Ἕρνικες ὡς ἔμαθον κινουμένους αὐτῶν  τοὺς   λόχους φυγῆς τ´ ἄρχειν τοὺς
[8, 67]   βασιλικὴν ἠμφιεσμένος ἐσθῆτα, ὡς περὶ  τοὺς   μείζονας θριάμβους νόμος. Ἀκυλλίῳ δὲ
[8, 38]   διαλλαγῆς ἀπογνόντες ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάζοντο  τοὺς   μὲν ἀκμαιοτάτους ὑπὸ τῇ τάφρῳ
[8, 20]   τῆς πόλεως καὶ τῶν ἁλόντων  τοὺς   μὲν ἐν χειρῶν νόμῳ διαφθείρας,
[8, 16]   κείμενον καὶ τοὺς ἄλλους καρπούς,  τοὺς   μὲν ἐν χερσὶν ὄντας, τοὺς
[8, 31]   καὶ τοὺς ὑπὲρ τούτων ἀμυνομένους  τοὺς   μὲν πεφόνευκα, τοὺς δὲ τοῖς
[8, 77]   εἰς τρεῖς κλήρους τῶν λαφύρων  τοὺς   μὲν ὑπηκόους τε καὶ ἐπήλυδας
[8, 32]   ἂν ἐπαινέσειέ με ἀκούσας, ὅτι  τοὺς   μὲν φίλους, ὑφ´ ὧν εὖ
[8, 72]   Κάσσιος τἀναντία ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν  τοὺς   μετέχοντας τῆς ἰσοπολιτείας, ἕως ἂν
[8, 90]   καλοῖεν τὸ πλῆθος ὡς ἀποδείξοντες  τοὺς   μετιόντας τὴν ἀρχὴν ὑπάτους, οἱ
[8, 72]   ἐκέλευσε κατὰ τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι  τοὺς   μὴ κατοικοῦντας ἐν τῇ πόλει,
[8, 71]   ἀλλὰ καὶ Λατίνους αὐτοῖς ἰσομοιρεῖν  τοὺς   μὴ παραγενομένους τοῖς πολέμοις, καὶ
[8, 77]   αἷς Λατίνους τ´ ἐτίμησαν καὶ  τοὺς   μηδ´ ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἀποδειξαμένους Ἕρνικας.
[8, 69]   τοῖς πολλὰ εὐνοίας ἔργα ἐπιδειξαμένοις  τοὺς   μηδ´ ὁτιοῦν ἀγαθὸν δεδρακότας τῶν
[8, 25]   δὴ πάντας μὲν ἀνθρώπους καὶ  τοὺς   μηδὲν ἀδικοῦντάς σε γυναιξὶν ὁμοῦ
[8, 62]   οὐκ οἶδ´ ὅπως μακαρίους ὑπολάβω  τοὺς   μηθὲν μὲν ἀπολαύσαντας τῆς ἀρετῆς
[8, 17]   ἀπὸ τῶν πύργων, καὶ διαρρήξας  τοὺς   μοχλοὺς παρέρχεται πρῶτος εἰς τὴν
[8, 16]   οἷοί τ´ ἦσαν ἀπελάσαι, καὶ  τοὺς   νέμοντας θεράποντας λαμβάνει τόν τε
[8, 22]   κόμας ἐπὶ τὰ τεμένη καὶ  τοὺς   νεὼς ἔθεον ὀλοφυρόμεναί τε καὶ
[8, 17]   θεοῖς ἐποιοῦντο καὶ σκύλων ἀναθέσει  τοὺς   νεὼς καὶ τὰς ἀγορὰς ἐκόσμουν
[8, 88]   τὴν ἐν Οὐολούσκοις στρατοπεδεύουσαν ἄγων  τοὺς   νεωστὶ καταγραφέντας. μαθοῦσι δὲ τὴν
[8, 71]   μὴ παραγενομένους τοῖς πολέμοις, καὶ  τοὺς   νεωστὶ προσελθόντας πρὸς τὴν φιλίαν
[8, 69]   καταγραφῇ τῆς χώρας συμπεριλαμβάνειν καὶ  τοὺς   νεωστὶ προσληφθέντας εἰς τὴν πολιτείαν
[8, 26]   τοῖς ἡττωμένοις διὰ παντὸς πρὸς  τοὺς   νικῶντας ἀεί. εἰ δὲ δὴ
[8, 73]   ἐὰν δ´ ἀφισταμένους αὐτῆς ὁρῶσι  τοὺς   νῦν καρπουμένους καὶ τὰ κοινὰ
[8, 43]   ἔχουσα, τι πάθῃ πρὸς  τοὺς   ὀδυρμοὺς αὐτῶν καὶ τὰς πολλὰς
[8, 36]   φυλάττουσα πόλις κατά τε  τοὺς   ὀθνείους καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους
[8, 38]   ψηφίζονται τούς θ´ ἱεροφάντας καὶ  τοὺς   οἰωνοσκόπους καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας,
[8, 65]   σημαίνειν κελεύσας τὸ ἀνακλητικὸν κατεβίβασε  τοὺς   ὁμόσε χωροῦντας ἄκοντας ἀπὸ τῶν
[8, 67]   εἰσακοντίζοντες τὰς λόγχας, οἱ δὲ  τοὺς   ὁμόσε χωροῦντας τοῖς ἱππικοῖς ξίφεσι
[8, 81]   αὐτοὺς ἄνδρας τ´ ἀποδεῖξαι δέκα  τοὺς   ὁριοῦντας τὴν γῆν καὶ γνώμην
[8, 87]   καταγράφειν, ἐὰν μὴ πρότερον ἀποδείξωσι  τοὺς   ὁριστὰς τῆς δημοσίας γῆς καὶ
[8, 48]   οὔτε παρὰ τὰς ὁμολογίας καὶ  τοὺς   ὅρκους, οὓς ἔδωκας αὐτοῖς, ὅτε
[8, 87]   παναγεῖ τὸ κράτος ἀφαιρεθείσῃ παρὰ  τοὺς   ὅρκους τῶν προγόνων αὐτὸς ὁσίως
[8, 25]   σκληρὰ καὶ μεγάλαυχα φρονήματα καὶ  τοὺς   ὅρους ἐκβαίνοντα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
[8, 1]   μὲν οὖν, ὡς εἰ πείσειε  τοὺς   Οὐολούσκους δέξασθαί τ´ αὐτὸν καὶ
[8, 16]   τὸν πόλεμον εὐθὺς ἐλθόντες ὡς  τοὺς   Οὐολούσκους καὶ συμμαχίαν μεθ´ ὅρκων
[8, 48]   σε ἀξιῶ τοῦ πολέμου, πείσαντα  τοὺς   Οὐολούσκους μετριάσαι περὶ τὰς διαλλαγὰς
[8, 16]   πολλῷ χρόνῳ τοσαύτη δύναμις περὶ  τοὺς   Οὐολούσκους, ὅσην οὐ πώποτ´ ἔσχον,
[8, 87]   τὸν στρατιωτικὸν ἐποιοῦντο κατάλογον, καὶ  τοὺς   οὐχ ὑπακούοντας τοῖς νόμοις, ἐπειδὴ
[8, 73]   ἐκ τῶν μισθώσεων ἀργύριον εἰς  τοὺς   ὀψωνιασμοὺς τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι καὶ
[8, 80]   προσέχειν. ~Ἐπιβαλλομένων δέ τινων καὶ  τοὺς   παῖδας ἀποκτεῖναι τοῦ Κασσίου δεινὸν
[8, 40]   τε τὴν ἀγαθὴν γυναῖκα καὶ  τοὺς   παῖδας αὐτῆς καὶ τὰς ἱκέτιδας
[8, 80]   τε καὶ ἐμφυλίου πολέμου, καὶ  τοὺς   παῖδας τῶν ἐπικηρυχθέντων ἐπὶ Σύλλα
[8, 80]   διατηρούμενον ἡλικίας, ἀφεῖσθαι τιμωρίας ἁπάσης  τοὺς   παῖδας, ὧν ἂν οἱ πατέρες
[8, 22]   τὴν ἀγορὰν οἱ δημοτικοὶ καὶ  τοὺς   πατρικίους ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον,
[8, 89]   καὶ ὀργήν, ἣν εἶχε πρὸς  τοὺς   πατρικίους ἐπὶ τῷ φενακισμῷ τῆς
[8, 90]   παράταξις ἐγένετο τοῦ δήμου πρὸς  τοὺς   πατρικίους περὶ τῶν παραληψομένων τὴν
[8, 15]   τῶν δημοτικῶν παύσασθαι τῶν εἰς  τοὺς   πατρικίους ὑποψιῶν τε καὶ κατηγοριῶν·
[8, 35]   ἀπόκρισιν} ἀλλὰ καὶ θεοὺς σέβων  τοὺς   πατρῴους καὶ τάφους αἰδούμενος προγόνων
[8, 50]   μαινομένην ὀργὴν προάγεις· καὶ οὐδὲ  τοὺς   πεμφθέντας ὑπὸ τῆς βουλῆς πρέσβεις
[8, 77]   ἐνιαυτῷ Σπόριον Κάσσιον καὶ τολμήσαντα  τοὺς   περὶ τῆς διανομῆς εἰσηγήσασθαι νόμους
[8, 68]   τάχους καὶ μετὰ προθυμίας, καὶ  τοὺς   περὶ τῆς φιλίας διαλεξομένους ἀποστειλάντων
[8, 8]   λυπρά, δ´ ἐπίκτητος, ἣν  τοὺς   περιοίκους ἀφελόμενοι ἔχουσι, πολλὴ καὶ
[8, 57]   ἐπειδὴ τοῦ μίσους ἡγεμόνας ἔλαβε  τοὺς   πλεῖστον ἐν τῷ ἔθνει δυναμένους,
[8, 73]   φθόνος τῶν πενήτων πρὸς  τοὺς   πλουσίους, ὅσοι σφετερισάμενοι τὰ κοινὰ
[8, 54]   καὶ περιπλέξασα ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις  τοὺς   πόδας τοῦ Μαρκίου κατεφίλησε. πεσούσης
[8, 19]   καὶ πολλάκις ἐπιβαίνοντας τοῦ τείχους  τοὺς   πολεμίους ἀπήραξαν. οὐ μὴν εἰς
[8, 86]   ἡμέρα τ´ ἐγένετο καὶ ἔγνωσαν  τοὺς   πολεμίους ἐκλελοιπότας τὸν χάρακα, προσελθόντες
[8, 84]   τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ περὶ  τοὺς   πολεμίους ἦν, ἐξ οὗ Μάρκιον
[8, 65]   σημειοφόρων ἁρπάζων εἰς μέσους ἐρρίπτει  τοὺς   πολεμίους, ἵνα τὸ δέος αὐτοὺς
[8, 86]   ὑπεχώρουν, καὶ τέλος ὀλίγα μὲν  τοὺς   πολεμίους καὶ οὐκ ἄξια λόγου
[8, 54]   στρατιάν, μάλιστα μὲν φιλίᾳ δέχεσθαι  τοὺς   πολεμίους καὶ συνθήκας ποιήσασθαι δικαίας,
[8, 82]   ὕπατοι τὰς δυνάμεις ἐξήγαγον ἐπὶ  τοὺς   πολεμίους. Κορνήλιος μὲν οὖν εἰς
[8, 86]   ὁδοὺς εἰσῆλθον εἰς τὸν χάρακα  τοὺς   πολεμίους λαθοῦσαι. μὲν οὖν
[8, 85]   σιγῇ καὶ ἐν κόσμῳ, λαθεῖν  τοὺς   πολεμίους προνοούμενος· καὶ κατεστρατοπέδευσε παρὰ
[8, 73]   αὐτοῖς ἐστιν, ὅταν ἐξίωσιν ἐπὶ  τοὺς   πολέμους ἐκ τοῦ δημοσίου ταμιείου
[8, 33]   οὐρίῳ πνεούσῃ κέχρημαι τῇ περὶ  τοὺς   πολέμους τύχῃ, καὶ ὁπόσοις ἂν
[8, 6]   πολεμίου ποτὲ ὄντος ἐπάθετε κατὰ  τοὺς   πολέμους. ~Φέρε δή, τίς ἂν
[8, 31]   δημαγωγός, ὃς αἰτιάσεταί με διιστάναι  τοὺς   πολίτας ἀπ´ ἀλλήλων κατὰ
[8, 72]   ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ, τὸ δὲ κατὰ  τοὺς   πολίτας, εἰ πᾶσι δόξειε, διανέμεσθαι
[8, 49]   ὃς συνελευθερώσας ἀπὸ τῶν τυράννων  τοὺς   πολίτας, ἔπειτα διαβληθεὶς πρὸς αὐτοὺς
[8, 41]   πάρεστι καὶ τὸ θέλειν σώζεσθαι  τοὺς   πολίτας, οἷοί ποτέ εἰσιν,
[8, 78]   ταῦτα καὶ μάρτυρας αὐτῶν ἅπαντας  τοὺς   πολίτας ποιησάμενοι, μετὰ τοῦτ´ ἤδη
[8, 70]   ἣν προῖκα δέον ἅπαντας διανείμασθαι  τοὺς   πολίτας ὠνητὴν ἐλάμβανον οἱ πένητες,
[8, 68]   δὲ Κάσσιος πολλὴν κατηγορίαν πρὸς  τοὺς   πρέσβεις κατ´ αὐτῶν διαθέμενος πρῶτον
[8, 76]   ἐκ τῶν ὑπατικῶν αἱρεθῆναι δέκα  τοὺς   πρεσβυτάτους, οἵτινες ὁρίσαντες τὴν δημοσίαν
[8, 90]   δ´ ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς ἑλέσθαι  τοὺς   πρεσβυτάτους τε καὶ τιμιωτάτους ἄνδρας,
[8, 67]   τοῦ χάρακος πύλας· ἀναστείλας δὲ  τοὺς   πρὸ αὐτῶν μαχομένους καὶ τοὺς
[8, 90]   πεῖραν ἤδη δεδωκότων τῆς ἐπιεικείας  τοὺς   προνοησομένους τοῦ κοινῇ συμφέροντος ὀνομάζων
[8, 45]   τῶν παιδίων ἑκάτερον προσαγόμενος καὶ  τοὺς   προσήκοντας ἀσπασμοὺς ἀποδούς, ἐπέστρεψεν αὖθις
[8, 20]   μόνον ἀπὸ τοῦ τείχους ἠμύνοντο  τοὺς   προσιόντας οἱ Βοιλλανοί, ἀλλὰ καὶ
[8, 81]   ἑκάστοτε διαλεγόμενοι, καὶ ἐν αἰτίᾳ  τοὺς   προτέρους εἶχον δημάρχους ὡς προδεδωκότας
[8, 35]   καὶ δι´ ὑμᾶς, Μηνύκιε,  τοὺς   προχειρισθέντας ὑπὸ τῆς πόλεως, τάδε
[8, 86]   καὶ διὰ τὸ μὴ ἐπεξιέναι  τοὺς   Ῥωμαίους εἰς μάχην ἐπαρθέντες ἀνέβαινον
[8, 86]   ἐξέταττον τὴν δύναμιν καὶ προὐκαλοῦντο  τοὺς   Ῥωμαίους εἰς μάχην, οἱ δ´
[8, 84]   κόσμῳ τε καὶ τάξει δεχόμενοι  τοὺς   Ῥωμαίους. στρατήγημα δὲ τοῦτ´ ἦν,
[8, 65]   τοὺς λόχους φυγῆς τ´ ἄρχειν  τοὺς   Ῥωμαίους ὑπέλαβον, καὶ παρακελευσάμενοι ἀλλήλοις
[8, 52]   ἕως ἂν ζῶ, διαλλαγῆναι πρὸς  τοὺς   σεαυτοῦ πολίτας ἤδη ποτὲ καὶ
[8, 15]   ἰδίᾳ τε καὶ ἐν κοινῷ  τοὺς   στασιωδεστάτους τῶν δημοτικῶν παύσασθαι τῶν
[8, 72]   Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε κατὰ  τοὺς   στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας
[8, 17]   λοιποὶ καὶ σκεδασθέντες ἔφευγον ἀνὰ  τοὺς   στενωπούς. δ´ ἠκολούθει κτείνων
[8, 87]   πόλεως ἐν τῷ παρακειμένῳ πεδίῳ  τοὺς   στρατηγικοὺς δίφρους ἔθηκαν· ἐνταῦθα καὶ
[8, 14]   στρατιὰς δὲ καταγράφειν καλεῖν  τοὺς   συμμάχους παρασκευάσασθαι τὰ κατεπείγοντα
[8, 72]   Κασσίου γνώμης μέρος τὸ κατὰ  τοὺς   συμμάχους οὐκ οἰόμενος δεῖν ἰσομοίρους
[8, 15]   πόλιν διὰ φυλακῆς ἔχειν καὶ  τοὺς   συμμάχους παρακαλεῖν, εἰς ὕπαιθρον δὲ
[8, 13]   χώραν αὐτῶν ἐπιόντα πορθεῖν καὶ  τοὺς   συμμάχους περισπᾶν καὶ τὰς ἀποικίας
[8, 64]   πλείστην καταγράφειν τοὺς ὑπάτους καὶ  τοὺς   συμμάχους πρεσβειῶν ἀποστολαῖς παρακαλεῖν σῖτόν
[8, 33]   αἰκιζομένας, ὅταν ἐγκαταλίπω καὶ προδῶ  τοὺς   σώσαντάς με ἀπολωλότα ὑφ´ ὑμῶν
[8, 64]   μετιόντων τὰ ἴδια, καὶ οὐδὲ  τοὺς   ταῦτα δράσαντας παρέχειν οἷοί τ´
[8, 78]   τούτοις ἕτερα ὑπηρετοῦντες, καὶ παρείχοντο  τοὺς   τούτων μάρτυρας πολλοὺς μὲν ἀστούς,
[8, 66]   καὶ ἀγορᾶς καὶ ὅπλων, καὶ  τοὺς   τραυματίας αὐτῶν οὐκ ἐλάττους ὄντας
[8, 49]   αὐτόν, οὐδ´ ἐπεστράτευε τῇ πόλει  τοὺς   τυράννους ἐπαγόμενος, οὐδ´ ἐποίει τεκμήρια
[8, 86]   χάρακα, προσελθόντες κατεστρατοπέδευσαν. σκυλεύσαντες δὲ  τοὺς   τῶν πολεμίων νεκροὺς καὶ τοὺς
[8, 67]   τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιόντας σφίσι  τοὺς   τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς, ἐξελίξαντες τοὺς
[8, 79]   τοὺς βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἀμφοτέρους  τοὺς   υἱοὺς ἐδικαίωσε κατὰ τὸν τῶν
[8, 91]   πολεμεῖν τ´ ἐψηφίσατο Οὐιεντανοῖς καὶ  τοὺς   ὑπάτους ἀμφοτέρους ἐξάγειν τὴν στρατιάν.
[8, 2]   σοι φίλων κέλευσον ἐλθεῖν ὡς  τοὺς   ὑπάτους καὶ δι´ ἀπορρήτων εἰπεῖν,
[8, 64]   στρατιὰν ὅσην δύνανται πλείστην καταγράφειν  τοὺς   ὑπάτους καὶ τοὺς συμμάχους πρεσβειῶν
[8, 3]   ὕβρεως καὶ μετ´ ἀσφαλείας γένοιτο,  τοὺς   ὑπάτους. ~Ταῦτα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης
[8, 3]   ἐχθροῖς μέλλων ἐκφέρειν ὅρκοις καταλαμβάνεται  τοὺς   ὑπάτους ὑπὲρ ἀσφαλείας τε τῆς
[8, 71]   ποιούμενος ἐξεδημαγώγει τὸ πλῆθος, καὶ  τοὺς   ὑπὲρ τῆς κληρουχίας λόγους εἰσέφερε,
[8, 31]   ἀπελήλακα καὶ πόλεις ἀφῄρημαι καὶ  τοὺς   ὑπὲρ τούτων ἀμυνομένους τοὺς μὲν
[8, 42]   ἐγκαταλιπεῖν δ´ ἄρα καὶ προδοῦναι  τοὺς   ὑποδεξαμένους αὐτοῦ τὴν φυγήν, οἳ
[8, 47]   ἀξιοῦσα προδοῦναί με τοῖς ἐκβαλοῦσι  τοὺς   ὑποδεξαμένους, καὶ τοῖς ἅπαντά με
[8, 4]   πόλεως τόπον ἐπιτήδειον ἐν τούτῳ  τοὺς   ὑστεροῦντας ἀνελάμβανεν. ἐπειδὴ δὲ πάντες
[8, 87]   στρατιᾶς. δὲ συνύπατος αὐτοῦ  τοὺς   ὑφ´ ἑαυτὸν ἄρχοντας ἐπὶ στρατοπέδου
[8, 20]   κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐώθουν βίᾳ  τοὺς   ὑφισταμένους· φόνος τε πλεῖστος αὐτόθι
[8, 6]   ἐκεῖνοι προστάται πρώτους ἔγνωσαν ἡμᾶς  τοὺς   φανερώτατα ἐναντιουμένους σφίσιν ἐκποδὼν ποιήσασθαι,
[8, 79]   καὶ δὴ καὶ τῇ Δήμητρι  τοὺς   χαλκέους ἀνδριάντας ἐπιγραφαῖς δηλοῦντας, ἀφ´
[8, 63]   πασσυδί. λύσαντες δὲ καὶ αὐτοὶ  τοὺς   χάρακας ἀπῄεσαν εἰς τὴν πόλιν·
[8, 47]   ἅπαντά με ἀφελομένοις τὰ ἐμαυτοῦ  τοὺς   χαρισαμένους τὰ μέγιστα τῶν ἐν
[8, 75]   ἡγεμονίας πολιτευομένοις, ἐὰν μὴ πείθωμεν  τοὺς   χρησομένους; οὐ πείσομεν δέ, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009