Alphabétiquement     [«   »]
σαυνίων 1
σέ 2
σὲ 6
σε 32
σεαυτῇ 2
σεαυτὴν 1
σεαυτῆς 1
Fréquences     [«    »]
32 μάλιστα
32 οὐδὲν
32 οὐχ
32 σε
33 ἣν
33 Οὐολούσκων
34 πολεμίων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

σε


Livre, Chap.
[8, 24]   δημάρχων, καὶ ἧκον ὡς ἀποκτενοῦντές  σε   ἄκριτον, οἷς φοβερὸς ἦσθα. τοῦτο
[8, 48]   ἀλλὰ μετὰ κοινῆς γνώμης ἀποστῆναί  σε   ἀξιῶ τοῦ πολέμου, πείσαντα τοὺς
[8, 24]   οὐδὲ τὸ δημοτικὸν ἅπαν ἐξελασθῆναί  σε   βουλόμενον εὑρέθη· δυσὶ γοῦν ψήφοις
[8, 25]   ἀνθρώπους καὶ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντάς  σε   γυναιξὶν ὁμοῦ καὶ τέκνοις δίκας
[8, 23]   παραιτήσει, καὶ ἐφ´ οἷς ἀξιοῦμέν  σε   διαλύσεσθαι τὴν ἔχθραν, πρὸς τὸν
[8, 24]   οὔτε γνώμης οὔτε λόγων ὑποσχεῖν  σε   δίκας. ἀποτυχόντες καὶ τούτου τελευτῶντες
[8, 50]   ἱκανὰς εἰσπέπραξαι παρὰ τῶν ὑβρισάντων  σε   δίκας γῆν τ´ αὐτῶν τὴν
[8, 51]   ποῖον γὰρ χρόνον, ἀφ´ οὗ  σε   εἰς ἄνδρας ἤγαγον, ἄνευ λύπης
[8, 40]   εὖ ἴσθι, καὶ οὐ περιόψεταί  σε   ἐρριμμένην παρὰ τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶν
[8, 51]   πολέμους ἐπὶ πολέμοις στέλλοντα ὁρῶσά  σε   καὶ μάχας ἐπὶ μάχαις ἀναιρούμενον
[8, 28]   ἀπόδος ὀφείλημα κάλλιστον τῇ γειναμένῃ  σε   καὶ τηλικοῦτον ἄνδρα παιδευσαμένῃ πατρίδι.
[8, 52]   ἠτύχουν στάσεως πολιτικῆς μέσον ὁρῶσά  σε   κείμενον. ἐν οἷς γὰρ ἀνθεῖν
[8, 24]   τότε παθεῖν. μετὰ τοῦτο προὐκαλοῦντό  σε   οἱ κωλυθέντες ἀνελεῖν ἐπὶ δίκην,
[8, 27]   ἐπιχειροῦντες ἔκδοτον ἀξιώσειαν ἐπὶ τιμωρίᾳ  σε   παραδιδόναι· πολλοὶ βάρβαροί τε
[8, 51]   ὀρφανὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντα  σε   παραλαβοῦσα νήπιον διέμεινα ἐπὶ σοὶ
[8, 25]   ἡμῶν αὐτῶν εἴχομεν καὶ παραιτεῖσθαί  σε   περὶ τῶν δημοτικῶν, ταῦτ´ ἐστιν,
[8, 23]   ἅπαντες ἴσμεν· καὶ οὐδὲν οἰόμεθά  σε   ποιεῖν θαυμαστόν, εἰ χαλεπαίνεις καὶ
[8, 26]   τοι θαυμάζειν ἄξιον, πῶς λέληθέ  σε   πολεμικῶν ὄντα πραγμάτων ἔμπειρον, ὅτι
[8, 49]   εἰς τοὺς εὐεργέτας ἐξελεγχθησόμενος, οἵ  σε   πολέμιον ὄντα ὑποδεξάμενοι πάντων μετέδωκαν
[8, 52]   τῶν ἐκβησομένων. κατηγωνίσατό γ´ οὖν  σε   πολὺς ἐπιρράξας πολιτικὸς φθόνος
[8, 49]   οἴσεσθαι δέδοικας, ἐὰν παρακαλῶ  σε   πράττῃς, ὡς ἀχάριστος εἰς τοὺς
[8, 40]   μόνην καὶ μίαν βοήθειαν, ἀξιοῦσαί  σε   πρῶτον μὲν οἰκτεῖραι τὴν κοινὴν
[8, 25]   ἀειφυγίαν. τί οὖν ἔτι κωλύει  σε   τὰς ἡδίστας καὶ τιμιωτάτας ὄψεις
[8, 24]   τῇ βουλῇ φανὲν ταύτῃ χρήσασθαί  σε   τῇ συμφορᾷ, καὶ δίκαιον εἶναί
[8, 41]   τοῦδε χρόνον Μάρκιος, ἀλλ´ ἀφῄρηταί  σε   τὸν γηροβοσκὸν πατρίς, οὔτε
[8, 24]   πρὸς Διός, εἴ τις ἔροιτό  σε,   τοὺς δὲ δὴ τάφους τῶν
[8, 24]   τελευτῶντες ἧκον ἐφ´ ἡμᾶς αἰτιώμενοί  σε   τυραννίδι ἐπιχειρεῖν. ταύτην αὐτὸς ὑπέμεινας
[8, 48]   προδότην Οὐολούσκων γενέσθαι ἀξιῶ, οἵ  σε   φεύγοντα ὑποδεξάμενοι τοῖς τ´ ἄλλοις
[8, 52]   ἀνθ´ ὧν ἁπάντων ταύτην ἀπαιτῶ  σε   χάριν, μηδέποτέ σοι βαρεῖα γενομένη
[8, 48]   λέγει πρὸς αὐτόν· Ἀλλ´ ἔγωγέ  σε,   Μάρκιε τέκνον, οὔτε προδότην
[8, 24]   ἡμᾶς μῖσος· ἀλλ´ αἱ γυναῖκές  σε,   Μάρκιε, τί δεινὸν εἰργάσαντο,
[8, 24]   εἴης σὺν δίκῃ πολέμιος, οἵ  σε   ὡς οὐδὲν ἀδικοῦντα ἀπέλυσαν. τίθημι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009