Alphabétiquement     [«   »]
αὐτόθι 4
αὐτοί 1
αὐτοὶ 21
αὐτοῖς 92
αὐτοκέλευστοι 1
αὐτοκράτορα 1
αὐτοκράτορας 2
Fréquences     [«    »]
89 εἰ
81 ὅτι
82 ὑπὸ
92 αὐτοῖς
93 μὴ
95
98 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

αὐτοῖς


Livre, Chap.
[8, 14]   παραλαβεῖν τὴν πόλιν ἀξιοῦντες· ὅπερ  αὐτοῖς   αἴτιον τοῦ μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον
[8, 49]   πότερα καταλῦσαι τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν  αὐτοῖς   ἄμεινον, μετέχειν αὐτῆς ἐξ
[8, 64]   ἐν τάχει. ὡς δ´ ἀπήγγειλαν  αὐτοῖς   ἀναστρέψαντες οἱ πρέσβεις ἃς παρὰ
[8, 68]   ἐδίδου τοῦ πολέμου. ὑπηρετησάντων δ´  αὐτοῖς   ἅπαντα τῶν Ἑρνίκων διὰ τάχους
[8, 82]   ταῖς προνομαῖς ἐσκεδασμένους ἀναλαβών, τάξιν  αὐτοῖς   ἀπέδωκε τὴν εἰς πόλεμον ἁρμόττουσαν.
[8, 37]   δὲ Μάρκιος ἄλλο μὲν οὐδὲν  αὐτοῖς   ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε δὲ κρεῖττόν τι
[8, 82]   τῶν Οὐιεντανῶν τούς τ´ αἰχμαλώτους  αὐτοῖς   ἀπέλυσε χρημάτων, καὶ ἀνοχὰς τοῦ
[8, 56]   δ´ ἀνιάτως ἔχουσιν ἔτι μᾶλλον  αὐτοῖς   ἀπεχθάνεσθαι καὶ κακοδαιμονεστέροις εἶναι. ἱστορεῖται
[8, 6]   ὑπὸ Ῥωμαίων ἠδικημένους καὶ μάλιστ´  αὐτοῖς   ἀπεχθομένους, ἵνα κοινῇ μεθ´ ὑμῶν
[8, 19]   χρήματα καὶ ὅσα ἄλλα ἐπετέτακτο  αὐτοῖς   ἀπῆγε τὴν στρατιὰν ὡς διὰ
[8, 68]   τὰ δυνατὰ καὶ μέτρια ἐκέλευσεν  αὐτοῖς   ἀργύριόν τε, κατ´ ἄνδρα
[8, 48]   ἀεὶ διαμενούσαις ἐπαιρόμενοι, τῆς στρατηγίας  αὐτοῖς   ἀφίστασο φανερῶς, καὶ μήτε προδότης
[8, 66]   χάρακα περιστεφανώσαντες, μή τις ἔφοδος  αὐτοῖς   γένοιτο νύκτωρ, τοτὲ μὲν ὅπλων
[8, 64]   τε καὶ καταδρομαῖς τῆς ὁμορούσης  αὐτοῖς   γῆς· ἕως δ´ ἂν τὰς
[8, 15]   βοήθειαν ἀποστέλλειν κατὰ τὸ παρόν·  αὐτοῖς   δ´ ἐκείνοις ἐπιτρέπειν τὴν ἑαυτῶν
[8, 72]   μόνον ἀκυροῖς ἀξιῶν οὐδὲ ἡμῖν  αὐτοῖς   διανέμειν τὰ κοινά; ταυτὶ γὰρ
[8, 34]   ἀνελούντων ποτὲ αὐτόν, ἐὰν τἀναντία  αὐτοῖς   δοκῇ, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς κοινῆς
[8, 68]   τάξας τινὰ χρόνον ἡμερῶν ἀνοχὰς  αὐτοῖς   ἐδίδου τοῦ πολέμου. ὑπηρετησάντων δ´
[8, 90]   ἐξῆν ἡμέρας ἕτερον ἀποδείκνυσιν, ὥσπερ  αὐτοῖς   ἔθος ἦν, Σπόριον Λάρκιον. κἀκεῖνος
[8, 84]   ὑπάτων τὰς δυνάμεις, ὡς ἔστιν  αὐτοῖς   ἔθος, τὸ μὲν ἐπικουρεῖν μέλλον
[8, 86]   καὶ μηδὲν ἐπεξειργάσαντο, καλὸν ἂν  αὐτοῖς   εἰλήφει τέλος ἀγών. Ῥωμαῖοι
[8, 64]   ὅτι συνθήκας μὲν οὔ φασιν  αὐτοῖς   εἶναι πρὸς Ῥωμαίους κοινῇ γενομένας
[8, 32]   καὶ τιμάς, αἳ μέγισται παρ´  αὐτοῖς   εἰσιν. ἐῶ τἆλλα· ἀλλὰ νυνὶ
[8, 86]   πολὺ δὲ καὶ τὸ ἄνοπλον  αὐτοῖς   ἐκ τῆς πόλεως εἵπετο κατὰ
[8, 88]   νικᾶν οὐκ ἀεὶ παρὰ τοῖς  αὐτοῖς   ἔμενε· πολλάκις δὲ συμπλεκομένων ἀλλήλοις
[8, 67]   τῶν κατὰ πρόσωπον οἱ πεζοὶ  αὐτοῖς   ἐνέκειντο, ἐκ δὲ τῶν πλαγίων
[8, 21]   μήτ´ ἀγορὰ μήτ´ ἐπικουρία τις  αὐτοῖς   ἔξωθεν προσγένοιτο. Ῥωμαῖοι δὲ τῶν
[8, 38]   καὶ ἔλεξαν, ὅσα βουλὴ  αὐτοῖς   ἐπέστελλεν, οὐδὲ τούτοις ἔδωκεν
[8, 85]   ὀψὲ τῆς ὥρας τῶν ἱππέων  αὐτοῖς   ἐπιβοηθησάντων, ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν χάρακα.
[8, 28]   δρῶντες, ἀλλ´ τὴν ἀνάγκην  αὐτοῖς   ἐπιτιθεὶς αἴτιος ἔσῃ· ἡδονὰς μὲν
[8, 37]   τριῶν ἐντὸς ἡμερῶν· ταύτας γὰρ  αὐτοῖς   ἔσεσθαι μόνας ἀνοχὰς τοῦ πολέμου.
[8, 73]   οἴσουσι προσόδους· καὶ ὅτι κρεῖττον  αὐτοῖς   ἐστιν, ὅταν ἐξίωσιν ἐπὶ τοὺς
[8, 54]   τὰς διαλλαγάς, ἀφίστασθαι τῆς ἀρχῆς  αὐτοῖς.   γὰρ οὐχ ὑπομενεῖν αὐτοὺς
[8, 31]   ἀρετῆς ὄφελος. ἀλλ´ ἐν τοῖς  αὐτοῖς   ἤθεσι μένων καὶ τὴν αὐτὴν
[8, 87]   καὶ οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι τῆς πόλεως  αὐτοῖς   θέμις, ὅτι μὴ πρὸς ἕνα
[8, 38]   λαβόντες εἶχον· εἰσὶ δὲ παρ´  αὐτοῖς   ἱερεῖς καὶ θεραπευταὶ θεῶν πάνυ
[8, 71]   νείμασθαι μόνους, ἀλλὰ καὶ Λατίνους  αὐτοῖς   ἰσομοιρεῖν τοὺς μὴ παραγενομένους τοῖς
[8, 54]   αἵρεσιν. τὰ μὲν δὴ βουλευθέντα  αὐτοῖς   καὶ δόξαντα δίκαιά τε καὶ
[8, 82]   πολὺν ἠνέσχοντο οἱ Οὐολοῦσκοι διαρπαζομένων  αὐτοῖς   καὶ κειρομένων τῶν ἀγρῶν· ἔπειτα
[8, 86]   πολλὰ μέρη τὸν χάρακα ἐμπίπτουσιν  αὐτοῖς·   καὶ οἱ μὲν εἰς χεῖρας
[8, 35]   δὲ οὔ. ταῦτ´ οὖν ἀπαγγέλλετε  αὐτοῖς,   καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ
[8, 54]   αὐτοχειρίᾳ φθάσῃ διολέσας. ἐδόκει οὖν  αὐτοῖς   καὶ τοῦτο καὶ εἴ τι
[8, 5]   τέλεσι παρελθὼν Τύλλος συνεβούλευσεν  αὐτοῖς   καλεῖν τὸν Μάρκιον καὶ παρ´
[8, 91]   Αἰκανοὶ μὲν ἐπειδὴ τὰ πρῶτα  αὐτοῖς   κατὰ νοῦν ἐχώρησε, καὶ οὐθεὶς
[8, 29]   καὶ τέκνων, καὶ τὰς συμφορὰς  αὐτοῖς   κουφοτέρας ποιοῦντες ταῖς ἰδίαις ἐπιμελείαις.
[8, 75]   τοὺς εἰσιόντας ὑπάτους, ὡς ἂν  αὐτοῖς   κράτιστα δοκῇ ἕξειν, ἐπιτελέσαι. οὔτε
[8, 65]   καὶ ἄκοσμος, καὶ οἱ Ῥωμαῖοι  αὐτοῖς   κτείνοντες ἠκολούθουν. τοσαύτη δ´ ἄρα
[8, 47]   καὶ φίλους αὐτοὺς ποιήσωνται πάντων  αὐτοῖς   μεταδιδόντες τῶν ἴσων ὥσπερ Λατίνοις,
[8, 9]   ἄλλων, ὁπόσα τιμιώτατα ἦν παρ´  αὐτοῖς,   μετέχειν. καὶ πρὶν τὰς
[8, 78]   δὲ καὶ Λατίνων, ἧς οὐθὲν  αὐτοῖς   μετῆν, τὰς δύο· καὶ ὡς
[8, 84]   ὡς καὶ πρότερον ἔφην, παραπλήσιος  αὐτοῖς   τοῦ ἀγῶνος τρόπος, καὶ
[8, 68]   ἔτυχον ἀργύριόν τε δόντες, ὅσον  αὐτοῖς   ὕπατος ἔταξε, καὶ τἆλλα,
[8, 66]   ἡμέρας δὲ γενομένης, ἐπειδὴ ἀπήγγειλαν  αὐτοῖς   οἱ πεμφθέντες ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν
[8, 13]   πόλεων, μὴ λάθωσιν ἀφυλάκτοις ἐπιπεσόντες  αὐτοῖς   οἱ πολέμιοι, καὶ πρᾶγμα αἴσχιστον
[8, 48]   καὶ τοὺς ὅρκους, οὓς ἔδωκας  αὐτοῖς,   ὅτε τὰς δυνάμεις παρελάμβανες, ἄνευ
[8, 58]   συναχθέν, εἰς ἣν ἔθος ἦν  αὐτοῖς,   ὅτι περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι
[8, 74]   ἀφελόμενοι τοὺς ἐχθρούς. ἀποκρινώμεθά τ´  αὐτοῖς,   ὅτι τὰς μὲν πρότερον ὑπαρχούσας
[8, 21]   ἐβούλοντο· ἀλλ´ οἱ πατρίκιοι ἠναντιώθησαν  αὐτοῖς   οὐκ ἀξιοῦντες τῶν δεδικασμένων λύειν
[8, 61]   καὶ τὰ πρῶτα φέρεσθαι παρ´  αὐτοῖς,   οὐκ ἠβουλήθη, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα
[8, 35]   ἀγαθῶν· τά τ´ ἆθλα ἐπιδείκνυτε  αὐτοῖς   οὐκ ἴσα κατορθοῦσί τε καὶ
[8, 49]   λόγοις ἀεί. οὐκ ἀποδέδωκας οὖν  αὐτοῖς   πολλὰς καὶ καλὰς ἀμοιβὰς καὶ
[8, 89]   ὃς δι´ ὅλης ἡμέρας ἀγωνιζομένοις  αὐτοῖς   πολὺς ἐγεγόνει, παραλύοντος τὰ νεῦρα
[8, 1]   ὡς οὐ μένουσιν ἐπὶ τοῖς  αὐτοῖς   πράγμασιν αἱ τῶν ἀνθρώπων τύχαι.
[8, 87]   πλῆθος ἐπὶ τοὺς δημάρχους ὠνείδιζον  αὐτοῖς   προδοσίαν καὶ κατεβόων ἐπικαλούμενοι τὴν
[8, 47]   ἐὰν δὲ περιεχόμενοι τῶν μηθὲν  αὐτοῖς   προσηκόντων πᾶν ὁτιοῦν πάσχειν ὑπομένωσι
[8, 82]   ὑπατείας λαβόντος ἀξίωμα. ἐφαίνετο δ´  αὐτοῖς   ῥᾷστα κωλυθήσεσθαι τούτων τινὸς ὀρεγόμενος,
[8, 67]   σκεπούσας τὰ σώματα} χεῖρας  αὐτοῖς   σκεπάσμασί τε καὶ ἀμυντηρίοις ἀπέκοπτον,
[8, 85]   ἐπὶ τὸν χάρακα. ἐδόκει τ´  αὐτοῖς   συλλαβέσθαι τοῦ μὴ πασσυδὶ διαφθαρῆναι
[8, 77]   δυεῖν τῶν ἀτοπωτάτων θάτερον ἐπεδείκνυσαν  αὐτοῖς   συμβησόμενον, ἐάν τινας ἑτέρους διὰ
[8, 61]   μετρίου πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλουσα  αὐτοῖς   τ´ οὐ λυσιτελής, ἀλλ´ ἔστιν
[8, 28]   τῶν εὐσεβῶν καὶ δικαίων οὐθείς,  αὐτοῖς   τ´ οὐκ ἔσῃ τίμιος, οἷς
[8, 35]   τὴν ἑαυτῶν ἀφροσύνην. παρὸν γὰρ  αὐτοῖς   τὰ δίκαια ποιεῖν καὶ μηδενὶ
[8, 19]   ἐσπούδαζεν, ὡς μηδὲν οἱ παραδιδόντες  αὐτοῖς   τὰς πόλεις πάθοιεν, ὧν φιλεῖ
[8, 16]   οὐδ´ ἀπὸ κοινοῦ δόγματος ἀποστέλλοντες  αὐτοῖς   τὰς συμμαχίας, εἰ δέ τισιν
[8, 9]   ἀπάτης. ἔσεσθαι δὲ τὸ πιστὸν  αὐτοῖς   τῆς φιλίας βέβαιον ἀπέφαινον, εἰ
[8, 9]   εἰρήνην οὔτε φιλότητα βεβαίαν ὑπάρξειν  αὐτοῖς·   τὸ γὰρ ἀδικούμενον ἀεὶ πολέμιον
[8, 37]   τῶν ὑπάτων· ἥκιστα γὰρ ἐν  αὐτοῖς   τὸ δραστήριον ἦν· σφαλερὰν ἡγησάμενοι
[8, 54]   διετέλεσεν. ἦν δὲ τὰ δόξαντα  αὐτοῖς   τοιάδε· περὶ μὲν τῆς καθόδου
[8, 87]   ὄντα πόλεμον, οὐκ ἔφη προσέξειν  αὐτοῖς   τὸν νοῦν, ἀλλὰ κωλύσειν ἁπάσῃ
[8, 32]   ἑαυτῶν πόλεσι. καὶ οὐκ ἀπέχρη  αὐτοῖς   τοῦτο ποιήσασι μόνον οὕτω λαμπρὸν
[8, 77]   ἀποδειξαμένους Ἕρνικας. μιᾶς γὰρ καταλειπομένης  αὐτοῖς   τρίτης μερίδος, οὐχ ἕξειν,
[8, 5]   δὲ τοῦ τίνα χρὴ πολεμεῖν  αὐτοῖς   τρόπον προθέντων σκοπεῖν τῶν ἐν
[8, 89]   καὶ τὰ μαντεύματα ὡς ἀφεικότων  αὐτοῖς   τῶν θεῶν τὸν χόλον, ἐγίνετο.
[8, 89]   οὐ καθαρῶς οὐδὲ ὁσίως ἐπιτελουμένων  αὐτοῖς   τῶν ἱερῶν. ζήτησις δὴ μετὰ
[8, 38]   ἀρετῆς οἰκείας ἀξίωσιν· ἔχοντας ἅμ´  αὐτοῖς   τῶν ὀργιαζομένων τε καὶ θεραπευομένων
[8, 63]   ἄπρακτοι, καίτοι καλὰς ἀφορμὰς δόντων  αὐτοῖς   τῶν πολεμίων δρᾶσαί τι γενναῖον.
[8, 89]   πολέμου ἔργα δυνάμενοι βαρυνόντων μὲν  αὐτοῖς   τῶν σκεπαστηρίων τὰς εὐωνύμους χεῖρας
[8, 18]   τοῦ πρανοῦς, ὡς στρατηγὸς  αὐτοῖς   ὑπέθετο· καὶ οἱ Βωλανοὶ τὴν
[8, 43]   στρατόπεδον πορευομένας ἐᾶσαι· εἰ γὰρ  αὐτοῖς   ὑπεριδοῦσι τῶν νενομισμένων ὁσίων περί
[8, 48]   τοῦ πράττειν, τι ἂν  αὐτοῖς   ὑπολαμβάνῃς συνοίσειν. ἐὰν δ´ ἀντιπράττωσί
[8, 36]   συμμάχων ἔργα πράττωσι πολεμίων, μηθὲν  αὐτοῖς   ψηφίζεσθαι φιλάνθρωπον. πολὺς γὰρ δὴ
[8, 16]   τὰ μὲν οὖν οἰκεῖα παρεσκεύαστο  αὐτοῖς   ὡς ἐνῆν ἄριστα, καὶ οὐδὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009