Alphabétiquement     [«   »]
ὅτε 7
Ὅτε 1
Ὅτι 2
ὅτι 81
ὁτιδήποτ´ 2
ὁτιοῦν 5
ὅτου 2
Fréquences     [«    »]
77 ἀλλ´
81 ἂν
74 ἔτι
81 ὅτι
82 ὑπὸ
89 εἰ
92 αὐτοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ὅτι


Livre, Chap.
[8, 74]   γ´ ἄχθονται κατ´ ἀμφότερα, καὶ  ὅτι   αὐτοὶ τῶν δημοσίων οὐθὲν ἀπολαύουσι
[8, 41]   γυναικῶν, ἐξελασθεὶς ὑπὸ τῶν πολιτῶν,  ὅτι   γενναῖος ἦν καὶ φιλόπολις καὶ
[8, 53]   λέγειν, μαντεύομαι δ´ οὐδὲν εὐτυχές.  ὅτι   δ´ ἐὰν καὶ τἆλλα πάντα
[8, 23]   τῷ δράσαντι τὸ πεπονθὸς κακῶς.  ὅτι   δ´ οὐ μετὰ λογισμοῦ σώφρονος
[8, 32]   πολλῶν οἴομαι δεῖν ἔτι λόγων·  ὅτι   δ´ οὐδὲ πρὸς εὐδοξίαν
[8, 58]   ἀντέλεγε πρὸς ταῦτα καλῶς εἰδώς,  ὅτι   δεινὸς εἰπεῖν ἁνὴρ πολλῶν καὶ
[8, 78]   καταλείψειν. ~Πρὸς δὲ τούτοις διεξῄεσαν,  ὅτι   δημεῦσαι τὰ κοινὰ τῆς πόλεως
[8, 6]   αἰτίαν. καὶ οὐδὲ τοῦτ´ ἔμαθον,  ὅτι   δήμῳ τύραννος οὐδεὶς πολεμεῖ μετὰ
[8, 66]   δὲ παρὰ τῶν αἰχμαλώτων πρότερον,  ὅτι   δύναμις Ἑρνίκων ἑτέρα μέλλοι βοηθὸς
[8, 26]   καὶ φανερώτατα ἐρῶ. πρῶτον μὲν  ὅτι   δυσκόλου γενέσθαι, μᾶλλον δ´ ἀδυνάτου
[8, 8]   ὑμᾶς ὠφελήσειν, καὶ εὖ ἴστε  ὅτι,   εἰ πολεμῶν ὑμῖν μεγάλα βλάπτειν
[8, 90]   δεύτερον, μισῶν τὸν Ἄππιον καὶ  ὅτι   ἐκεῖνος ἀτιμασθῆναι ἐδόκει σφόδρα ἡδόμενος·
[8, 74]   δημοσίων οὐθὲν ἀπολαύουσι κτημάτων, καὶ  ὅτι   ἐξ ἡμῶν τινες οὐ δικαίως
[8, 33]   ὀρθὸν ἅπαντά μοι χωρεῖ, δῆλον  ὅτι   εὐσεβής εἰμι ἀνὴρ καὶ πράξεις
[8, 89]   ἐξηγηταὶ συνενέγκαντες τὰς ἐμπειρίας ἀπεφαίνοντο,  ὅτι   θεῶν {χολοῦσθαὶ} τινες οὐ κομίζονται
[8, 32]   βοηθείᾳ χρήσομαι; ~Ἆρ´ οὐ φανερόν,  ὅτι   καλλιλογεῖτε καὶ εἰρωνεύεσθε, Μηνύκιε,
[8, 86]   τῶν ἐκ τοῦ χάρακος ἀποδεδρακότων,  ὅτι   κομιδῇ τ´ εἰσὶν οἱ σωθέντες
[8, 73]   μισθοῖντο, πολλὰς οἴσουσι προσόδους· καὶ  ὅτι   κρεῖττον αὐτοῖς ἐστιν, ὅταν ἐξίωσιν
[8, 77]   ἐπ´ οὐδενὶ χρηστῷ γενόμενα διεξῄεσαν·  ὅτι   Λατίνοις μὲν πρῶτον, οἷς ἀπέχρη
[8, 55]   ἀναστρατοπεδεύσοντας. ~Ῥωμαῖοι δ´ ὡς ἔμαθον,  ὅτι   λέλυται σφῶν κίνδυνος· ἔφθασε
[8, 10]   ταῦτα Οὐολούσκοις ἀπαγγέλλετε καὶ λέγετε,  ὅτι   λήψονται μὲν πρότεροι τὰ ὅπλ´
[8, 78]   κατ´ ἐκεῖνο τὸ πάντων σχετλιώτατον,  ὅτι   λόγῳ μὲν δόσις ἦν τοῖς
[8, 73]   διανομῆς τῶν ἀγρῶν ἐπανήσουσι μαθόντες,  ὅτι   λυσιτελεστέρα τῆς μικρᾶς ἑκάστῳ μερίδος
[8, 36]   πόλεις εἴτε κατ´ ἀλήθειαν πεπυσμένος,  ὅτι   μέλλοι τις ἐκεῖθεν ἐπικουρία Ῥωμαίοις
[8, 2]   ὑπάτους καὶ δι´ ἀπορρήτων εἰπεῖν,  ὅτι   μέλλουσιν ἐπιτίθεσθαι τῇ πόλει Οὐολοῦσκοι
[8, 32]   τοῖς ἄλλοις ἀναγκαζομένων; ἀλλὰ γὰρ  ὅτι   μὲν οὐ συνοίσει μοι πρὸς
[8, 61]   ὑπὸ τῶν ἀρχαίων λεγόμενον φιλοσόφων,  ὅτι   μεσότητές εἰσιν, ἀλλ´ οὐκ ἀκρότητες
[8, 79]   πρὸς τὴν ἑτέραν ἄγει συγκατάθεσιν,  ὅτι   μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κασσίου
[8, 25]   καὶ ταμιεύεσθαι τὴν τύχην ἐνθυμηθέντα,  ὅτι   μεταβολὰς ἔχει πάντα τὰ πράγματα
[8, 80]   οὐδὲ γένος τὸ ἐξ αὐτῶν  ὅτι   μὴ κατὰ γυναῖκας ἔτι λείπεται.
[8, 87]   ἀπαυλισθῆναι τῆς πόλεως αὐτοῖς θέμις,  ὅτι   μὴ πρὸς ἕνα καιρόν, ἐν
[8, 73]   δι´ ἀπορίαν, οὔτε τὸν μισθωσόμενον  ὅτι   μὴ τὸν γείτονα εὑρήσει· εἰ
[8, 71]   τῶν δημάρχων προσετίθετο λόγοις ἐνθυμούμενος,  ὅτι   μικρόν τι καὶ οὐκ ἄξιον
[8, 29]   εἴ τι δύναμαι, ποιεῖν ἀγαθόν,  ὅτι   μοι καὶ πρότερον, ὅτε πολίτης
[8, 35]   εἶχον μέν, Μηνύκιε, λέγειν,  ὅτι   οὐκ ἐγὼ τούτου κύριος οὐδὲ
[8, 79]   στεφάνοις ἐκόσμησεν, ἀπείθειαν δ´ ἐπικαλῶν,  ὅτι   οὐκ ἐν ἐτάχθη φρουρίῳ
[8, 91]   ἀπὸ τῆς Ῥώμης ἥκοντας ἀποκρινάμενοι,  ὅτι   οὐκ ἐξ αὐτῶν εἴησαν οἱ
[8, 26]   συνίστασθαι φιλεῖ τὰ διάφορα· οὐχ  ὅτι   Οὐολοῦσκοι κρατήσουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ ἄλλο
[8, 26]   νόμιζε ἠλλάχθαι, ἀλλὰ μέμνησο ἀκριβῶς,  ὅτι   Οὐολούσκων τε καὶ Αἰκανῶν στρατιὰν
[8, 31]   καὶ πάντες με ἀπηλάσατε, φανερὸν  ὅτι   πάντες οἱ ταῦτα βουληθέντες ἀρετὴν
[8, 48]   εὐτυχήσασιν. ἐὰν δὲ διδάσκῃς αὐτούς,  ὅτι   πᾶσα μὲν εἰρήνη παντός ἐστι
[8, 30]   με ἀπήλασεν δῆμος, ἀλλ´  ὅτι   περὶ τὸν ἄλλον βίον ἀκόλαστος
[8, 58]   εἰς ἣν ἔθος ἦν αὐτοῖς,  ὅτι   περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι μέλλοιεν,
[8, 1]   ἐτάραττε δ´ αὐτὸν συνείδησις,  ὅτι   πλειστάκις κατὰ τὰς μάχας δεινὰ
[8, 31]   ταὐτὰ προαιρουμένοις; εἶτα οὐ πρόδηλον,  ὅτι   πολεμήσει μοι πάλιν δῆμος
[8, 43]   τοῦ δὲ Μαρκίου τῆς εὐσεβείας,  ὅτι   πολέμιος ὢν ἐπιστεύετο μηδὲν ἀσεβήσειν
[8, 14]   τὸν δῆμον ἐχόντων δι´ αἰτίας,  ὅτι   πολεμιστὴν ἄνδρα καὶ δραστήριον καὶ
[8, 47]   ἔχειν τις αὐτοὺς ἐᾷ, μηδ´  ὅτι   πολέμῳ λαβόντες ἔχουσι τὰ Οὐολούσκων,
[8, 7]   τὴν μεταβολήν. εὖ γὰρ ἴστε,  ὅτι   πολλῶν ἤδη πολεμίων πειραθέντες Ῥωμαῖοι
[8, 78]   ἦν ἀσύμφορός τε καὶ ἄδικος,  ὅτι   προβουλεῦσαι δέον τὸ συνέδριον καὶ
[8, 44]   παραγένοιντο. μαθὼν δὲ παρ´ αὐτῶν,  ὅτι   Ῥωμαίων αἱ γυναῖκες ἥκουσιν ἐπαγόμεναι
[8, 26]   ταῦτα τοῖς Οὐολούσκων ὅπλοις· ἔπειθ´  ὅτι   σοι κατορθώσαντί τε καὶ δὴ
[8, 79]   καὶ πελέκεσι τοὺς αὐχένας ἀπεκόπησαν,  ὅτι   συμπράττειν τοῖς βασιλεῦσιν ἐδόκουν τὴν
[8, 64]   παρὰ τῶν Ἑρνίκων ἔλαβον ἀποκρίσεις,  ὅτι   συνθήκας μὲν οὔ φασιν αὐτοῖς
[8, 48]   ὑπ´ ἀνάγκης συγχωρηθέντων βεβαιοτέρα, καὶ  ὅτι   σωφρόνων ἐστὶν ἀνθρώπων, ὅταν μὲν
[8, 81]   κατηγόρουν. τούτου δ´ αἴτιον ἦν,  ὅτι   τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ περὶ
[8, 31]   τῆς τιμωρίας ἄξιος ἐφάνην εἶναι,  ὅτι   τὰ κράτιστα ἐπολιτευόμην τε καὶ
[8, 43]   τῆς μὲν βουλῆς τοῦ φρονίμου,  ὅτι   τὰ κράτιστα καὶ γενησόμενα προείδετο
[8, 74]   τοὺς ἐχθρούς. ἀποκρινώμεθά τ´ αὐτοῖς,  ὅτι   τὰς μὲν πρότερον ὑπαρχούσας ἡμῖν
[8, 87]   ὑπηρετεῖν οὔτε ὑπάτων ἐξουσίᾳ πειθαρχεῖν,  ὅτι   τὰς περὶ τῆς κληρουχίας ὑποσχέσεις
[8, 56]   καὶ κακοδαιμονεστέροις εἶναι. ἱστορεῖται τοίνυν,  ὅτι   τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἐκ τοῦ
[8, 31]   τοῦτ´ αὐτὸ πρῶτον ἔγκλημα ποιούμενος,  ὅτι   τῆς καθόδου δι´ ἐκείνου τυχὼν
[8, 70]   λόγον, οὗ κεφάλαια ἦν ταῦτα·  ὅτι   τῆς μὲν πρώτης ὑπατείας τυχὼν
[8, 71]   δὲ καὶ διὰ τὸν φθόνον,  ὅτι   τῆς φιλανθρωπίας ταύτης οὐκ αὐτοὶ
[8, 89]   καὶ τῶν ἄλλων ἀποδείξεων μαθόντες,  ὅτι   τὸ μηνυόμενον ἦν ἀδίκημα ἀληθές,
[8, 26]   σε πολεμικῶν ὄντα πραγμάτων ἔμπειρον,  ὅτι   τὸ παρὰ τὰ δεινὰ εὔτολμον
[8, 30]   αὐτὸς ὕπατος ἦσθα, Μηνύκιε,  ὅτι   τὸ προβούλευμα τὸ περὶ τῆς
[8, 34]   ὑπὸ μηδενὸς ἀγνοούμενα μόνος ἀγνοεῖν·  ὅτι   τὸ φίλιον πολέμιον οὔτ´
[8, 30]   πολιορκουμένοις ἀφικομένην; ἐῶ γὰρ λέγειν,  ὅτι   τοιαύτας ἀρετὰς ἀποδειξάμενος, ἐξόν μοι
[8, 69]   ἐξουσίας ἐλάμβανε πόθον· ἐνθυμούμενος δ´  ὅτι   τοῖς βασιλείας τυραννίδος ἐφιεμένοις
[8, 52]   ἀκουσμάτων τε καὶ παθημάτων μαθούσῃ,  ὅτι   τοῖς ἐπισήμοις ἀνδράσι θεία τις
[8, 40]   αἰτία παρὰ τοῖς ἀνδράσιν ἔσῃ,  ὅτι   τὸν οὐ δυνηθέντα ὑπ´ ἐκείνων
[8, 48]   πολιτικὰ πράττοντες μάλιστ´ ἐπίστασθε, ἴστε  ὅτι   τοῦ τε αὐχήματος, ἐφ´ οὗ
[8, 32]   {οὐκ} ἂν ἐπαινέσειέ με ἀκούσας,  ὅτι   τοὺς μὲν φίλους, ὑφ´ ὧν
[8, 35]   καὶ ἅμα διδάσκετε τὴν βουλήν,  ὅτι   τούτων τῶν κακῶν οὐκ ἂν
[8, 74]   καρπῶν μετέχειν. ἐῶ γὰρ λέγειν,  ὅτι   τῶν ἀπόρων ἐνίους μᾶλλον εὐφραίνουσιν
[8, 87]   διαστῆσαι τὴν πόλιν ἥδε ἦν,  ὅτι   τῶν δημάρχων τινὲς ἐξεληλάσθαι τῆς
[8, 53]   ἐποίησε} δῆλον ἅπασι βουλόμενος ποιῆσαι,  ὅτι   τῶν μὲν ἄλλων ἄρχειν αὐτῷ
[8, 89]   χρόνῳ μήνυσις ἀποδίδοται τοῖς ἱεροφάνταις,  ὅτι   τῶν παρθένων μία τῶν φυλαττουσῶν
[8, 31]   τῷ πολέμῳ πέπρακταί μοι τούτῳ,  ὅτι   χώραν ὑμῶν τέτμηκα καὶ λείαν
[8, 28]   τοῦ τρόπου. ἐῶ γὰρ λέγειν,  ὅτι   χωρὶς τοῦ μίσους, παρὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009