Alphabétiquement     [«   »]
ζῶσαν 1
ζώσῃ 1
1
ἢ 95
1
1
110
Fréquences     [«    »]
92 αὐτοῖς
89 εἰ
93 μὴ
95 ἢ
98 τῇ
99 τῷ
105 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)


Livre, Chap.
[8, 30]   ἐλευθερίαν ἀπολωλεκότα χρημάτων στερόμενον     ἄλλῃ τινὶ συμφορᾷ χρησάμενον; ἀλλ´
[8, 31]   ὥσπερ καὶ Δέκιος ᾐτιάσατο, ἐπιχειρεῖν     ἄλλο ἀδικεῖν, ὁτιδήποτ´ ἂν αὐτῷ
[8, 82]   ὅπλα ἁρπάσαντες ἀθρόοι, ταχύτερα μᾶλλον     ἀσφαλέστερα βουλευσάμενοι. εἰ μὲν οὖν
[8, 17]   Ῥωμαῖος οὔτε ἄλλος {στρατηγὸς} Ἑλλήνων     βαρβάρων οὐδείς. μάλιστα δὲ τῆς
[8, 86]   ὑπάτου τε καὶ Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως     βίᾳ κρατήσαντες καὶ ὁμολογίαις·
[8, 73]   εἴ τινα ἐξ αὐτῆς κλέπτοντες     βιαζόμενοί τινες ἰδιῶται κατανέμουσιν
[8, 54]   διαλλαγάς, ἀφίστασθαι τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς.     γὰρ οὐχ ὑπομενεῖν αὐτοὺς ἄλλον
[8, 29]   ὡμολόγουν, οὔτ´ ἄλλο τῶν λαμπρῶν     γενναίων ἐν πολέμοις ἔργων οὐθὲν
[8, 28]   ἡγησάμενος ὧν πέπονθας πρὸς ἡμῶν     δέδρακας ἡμᾶς κακῶν, ἄπιθι χαίρων
[8, 31]   ἀναφανήσεταί τις ἕτερος Ἰκιλίῳ παραπλήσιος     Δεκίῳ θρασὺς δημαγωγός, ὃς αἰτιάσεταί
[8, 24]   δ´ οἱ παῖδες ἡμῶν δράσαντες     διανοηθέντες ἀδικεῖν περὶ σοῦ κινδυνεύουσιν
[8, 27]   σεαυτόν, ὡς μείζοσιν ἐπιχειρήσας πράγμασιν     δυνατοῖς· στρατιᾶς δ´ ἡμετέρας πάλιν
[8, 73]   ἐπισιτισμόν τε καὶ ὀψωνιασμὸν λαμβάνειν,     ἐκ τῶν ἰδίων οἴκων εἰς
[8, 73]   βιαζόμενοί τινες ἰδιῶται κατανέμουσιν     ἐπεργάζονται διαγνόντες ἀποδώσουσι τῷ δημοσίῳ.
[8, 8]   τὴν ἑαυτῶν ἕκαστοι γῆν ἀποληψόμενοι.     καθέξειν τὰ χωρία καὶ μηθὲν
[8, 72]   Ἕρνικάς τε καὶ Λατίνους ποιεῖν,     καὶ θάτερον μόνον ἀκυροῖς ἀξιῶν
[8, 86]   Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως βίᾳ κρατήσαντες     καὶ ὁμολογίαις· οὐδὲ γὰρ τῶν
[8, 37]   τῶν γε ὑπ´ ἀνάγκης τινὸς     καιροῦ συγχωρουμένων καὶ ἰδιώταις καὶ
[8, 80]   χρηστοὺς παῖδας ἐκ πονηρῶν πατέρων     κακοὺς ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ´
[8, 27]   δοκεῖ καὶ δέον αὐτῶν ὑπεριδεῖν     κακῶν συμπάντων τὰ ἔσχατα παθεῖν;
[8, 14]   ἅμα τούτοις. στρατιὰς δὲ καταγράφειν     καλεῖν τοὺς συμμάχους παρασκευάσασθαι
[8, 8]   ἀπολήψεσθε ἄνευ κινδύνων καὶ δαπάνης,     καλὴν καὶ δικαίαν πρόφασιν εἰληφότες
[8, 31]   διιστάναι τοὺς πολίτας ἀπ´ ἀλλήλων     κατὰ τοῦ δήμου πράττειν ἐπιβουλὴν
[8, 19]   γένηται δι´ ἁρπαγῆς πρὸς αὐτῶν     κλοπῆς κακόν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς
[8, 8]   πολέμου δὲ μήπω ἄρχετε, πρὶν     λαβεῖν τὰς παρ´ αὐτῶν ἀποκρίσεις.
[8, 38]   ἅπαντας, ὅσοι τιμήν τινα ἱερὰν     λειτουργίαν περὶ τὰ θεῖα δημοτελῆ
[8, 30]   τίς δύναιτ´ ἂν καυχήσασθαι στρατηγὸς     λοχαγὸς ἑλών, ὥσπερ ἐγὼ τὴν
[8, 49]   τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν αὐτοῖς ἄμεινον,     μετέχειν αὐτῆς ἐξ ἴσου κοινὴν
[8, 25]   τὸν δῆμον οὐθὲν ἐπιεικὲς     μέτριον, ἕως ἀντιπαρεστρατοπέδευκας ἡμῖν καὶ
[8, 27]   ἂν μὲν εὕρωσι μηδεμίαν ἐνοῦσαν     μικρὰς καὶ ὀλίγας ἐν τῷ
[8, 29]   ἧς οὐκ ἐγὼ πρῶτος ἐπέβην     μόνος σὺν ὀλίγοις, οὔτε
[8, 32]   ἔσται μοι τῆς ὑμετέρας ἀγνοίας     μωρίας ὄφελος, κωλύειν μὲν οὐδὲν
[8, 66]   τῶν δ´ ὑπολειπομένων διὰ τραύματα     νόσους οἰμωγὰς καὶ λιτανείας ἐν
[8, 7]   ἐφ´ μᾶλλον σπουδάζοντες διατελοῦσιν     ὅπως τὸ ὑμέτερον ἔθνος ἀσθενὲς
[8, 77]   γὰρ καταλειπομένης αὐτοῖς τρίτης μερίδος,     οὐχ ἕξειν, τι δώσουσιν
[8, 10]   αὐτὸν ἀνθρώπων ἡγούμενοι εἶναι μᾶλλον     οὐχὶ θεῶν· ἅπαντάς τε καὶ
[8, 54]   στρατηγὸν δι´ ἀπορίαν ἀγαθοῦ ἡγεμόνος,     παρακινδυνεύσαντας ὁτῳδήτινι παραδοῦναι τὰς δυνάμεις
[8, 14]   καταγράφειν καλεῖν τοὺς συμμάχους     παρασκευάσασθαι τὰ κατεπείγοντα διὰ τὰ
[8, 29]   ταύτης ἐγὼ πεπείραμαι τῆς τύχης,     ποῖον ἐπιτηδεύσας ἔργον ἀνάξιον τῶν
[8, 34]   μόνος ἀγνοεῖν· ὅτι τὸ φίλιον     πολέμιον οὔτ´ ὄψεως ὁρίζει χαρακτὴρ
[8, 8]   ἀπεγνώκασιν ἄλλως ἂν ἔτι αὐτὰ     πολεμοῦντες οὐκ ἀπολήψεσθαι. κράτιστος δ´
[8, 71]   πολλοῖς μικρὰ λαβοῦσιν ὁμοίως ἔχειν     πολλὰ ἐλπίσασιν ἁπάντων ἀποτυχεῖν. ~Τούτοις
[8, 51]   ἄνευ λύπης φόβου διετέλεσα,     πότε ἱλαρὰν ἔσχον ἐπὶ σοὶ
[8, 31]   κατὰ τοῦ δήμου πράττειν ἐπιβουλὴν     προδιδόναι τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν
[8, 27]   δυεῖν οὐκ ἂν ἁμάρτοις θατέρου,     πρὸς αὐτῶν ἐκείνων, οἷς αἴτιος
[8, 32]   οὐδὲ πρὸς εὐδοξίαν τιμὴν     πρὸς εὐσέβειαν, ἐπειδὴ καὶ σὺ
[8, 27]   ἔσῃ συμφορῶν μεγάλων, αἰσχρῶς ἀναιρεθῆναι,     πρὸς ἡμῶν, οὓς ἀποκτενῶν τε
[8, 38]   ἀπιόντας, εἰ θέλουσιν εἰρήνην ἄγειν,     προσδέχεσθαι τὸν πόλεμον ἥξοντα πρὸς
[8, 51]   καὶ ἐμποδὼν ἵσταμαί σοι βιαζομένῳ.     προτέραν οὖν ἐμὲ τὴν ἐναντιουμένην
[8, 67]   καταφέροντες, πολλῶν μὲν τὰς {ἀμυνομένας,     σκεπούσας τὰ σώματα} χεῖρας αὐτοῖς
[8, 59]   ἀπαρξάμενοι πάντων, ὅσων ἄνθρωποι βασιλεῦσιν     στρατιᾶς ἡγεμόσιν ἐπὶ πυραῖς ἀπάρχονται,
[8, 43]   ἄλλαι γυναῖκες αἱ κατὰ φιλίαν     συγγένειαν ἑκατέρᾳ τῶν γυναικῶν προσήκουσαι,
[8, 29]   ἐγὼ πρῶτος ἐπέβην μόνος     σὺν ὀλίγοις, οὔτε φυγὴ πολεμίων
[8, 27]   καὶ τὰς αἰτίας τῶν κατορθωμάτων     σφαλμάτων ἅπαντες ἐπὶ τούτους ἀναφέρουσιν.
[8, 12]   ἀπέφαινον. βοηθεῖν δὲ τοῖς ἀπολλυμένοις     σώζειν τὰ περιόντα δι´ ὑποψίαν
[8, 30]   τοῖς κακίστοις γενέσθαι τῶν πολιτῶν,     τὰ δίκαια τάττειν αὐτὸς τοῖς
[8, 8]   ὧν βούλεσθε ὑπάρξει θάτερον ὑμῖν·     τὰ ἑαυτῶν ἀπολήψεσθε ἄνευ κινδύνων
[8, 38]   ἀπόκρισιν ὑπὲρ ὧν ἠξίουν, ἀλλ´     τὰ κελευόμενα ποιεῖν συνεβούλευεν ἀπιόντας,
[8, 77]   τι δώσουσιν ἐκείνοις μέρος     τὰ ὅμοια ψηφισαμένους μηδὲν ἑαυτοῖς
[8, 81]   κωλύσειν ἔμελλον, εἴ τις ἐπιχειρήσειεν     τὰ σώματα τῶν ἐκλειπόντων τὴν
[8, 81]   τῶν ἐκλειπόντων τὴν στρατείαν ἄγειν     τὰ χρήματα φέρειν· ἀπειλαῖς χρησάμενοι
[8, 37]   ἅμα τῷ μεταπεσεῖν τοὺς καιροὺς     τὰς ἀνάγκας εὐθὺς διαλυομένων· οἱ
[8, 21]   τὸ μᾶλλον σπουδάζειν αὐτὸν παρορμῶσα,     τὰς καθ´ ἑαυτῆς ἀπολύσασθαι βουλομένη
[8, 9]   παρ´ αὐτοῖς, μετέχειν. καὶ πρὶν     τὰς Ῥωμαίων ἀποκρίσεις ἀναμεῖναι, πάντες
[8, 5]   τῶν νῦν πρότερον, ἀλλὰ τρίτον     τέταρτον τοῦτ´ ἔτος οἱ πενέστατοί
[8, 71]   τοῦ ἀνδρὸς ἐλάμβανον μείζονα γενομένην     τῇ πόλει συνέφερεν. ἀντέλεγον οὖν
[8, 30]   ἡδονὰς τὴν πατρίδα φεύγοντα     τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεκότα χρημάτων
[8, 30]   διὰ τὰς ἐμὰς παρανόμους ἡδονὰς     τὴν πατρίδα φεύγοντα τὴν
[8, 75]   τότε συνεχωρήσαμεν, νῦν ἀναθησόμεθα;     τί πλέον ἡμῖν ἔσται τὰ
[8, 30]   ἄξιος ἦν ἐπὶ τούτοις ὑπέχειν,     τιμὰς λαμβάνειν, καὶ πότερον ὑπὸ
[8, 32]   ὅτι δ´ οὐδὲ πρὸς εὐδοξίαν     τιμὴν πρὸς εὐσέβειαν, ἐπειδὴ
[8, 24]   ποίαν ἐπενέγκασαι περὶ φυγῆς ψῆφον     τίνας εἰποῦσαι κατὰ σοῦ πονηροὺς
[8, 28]   ἔσται σοι καὶ περιμάχητον ἀγαθόν,     τίνας ἐξοίσῃ δόξας; καὶ γὰρ
[8, 31]   τί φήσω πρὸς αὐτοὺς ἀπολογούμενος     τίνι βοηθείᾳ χρήσομαι; ~Ἆρ´ οὐ
[8, 61]   τῶν ἄλλων ἀγαθῶν ἀνόνητον ἐποίησεν,     τὸ ἀκριβὲς καὶ ἄκρον δίκαιον.
[8, 51]   κατὰ τῆς πατρίδος ἅπτου πολέμου,     τὸ μητροκτόνον ἄγος αἰδούμενος εἶξον
[8, 21]   πάντα πρότερον ᾤοντο δεῖν ὑπομένειν,     τὸ πρὸς τοὺς ἀπογόνους σφῶν
[8, 25]   εἶχε ψηφίσασθαί σοι τὴν βουλὴν     τὸν δῆμον οὐθὲν ἐπιεικὲς
[8, 55]   ἐν τῷ τεμένει βωμοῦ, πρὶν     τὸν νεὼν καὶ τὸ ξόανον
[8, 26]   σου στρατηγὸς καὶ ἀπ´ ἐλάττονος     τοσαύτης στρατιᾶς ὀλιγανθρωπίαν καὶ φαυλότητα
[8, 73]   κοινὰ πάντας διανείμασθαι μᾶλλον ἀξιοῦσιν,     τοὺς ἀναιδεστάτους τε καὶ ὀλίγους
[8, 31]   προδιδόναι τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν     τυραννίδι, ὥσπερ καὶ Δέκιος ᾐτιάσατο,
[8, 69]   ἐνθυμούμενος δ´ ὅτι τοῖς βασιλείας     τυραννίδος ἐφιεμένοις ῥᾴστη τε καὶ
[8, 31]   κράτιστα ἐπολιτευόμην τε καὶ ἔπραττον,     τῷ δήμῳ μόνῳ; εἰ μὲν
[8, 69]   χάριτι μᾶλλον ἁρπάζων τὸ τίμιον     τῷ δικαίῳ λαμβάνων, ὃς οὔτε
[8, 88]   ἐδυνήθησαν. ὁπότε γὰρ ἐπισιτισμοῦ χάριν     τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων τινός, ὧν
[8, 74]   ὑπολήψονται σφίσι διαφέρειν τῆς γῆς     τῶν ἐξ αὐτῆς καρπῶν μετέχειν.
[8, 75]   τοῖς δὲ συμμάχοις οὐκ ἐᾷ,     τῶν κοινῶν τῶν ἡμετέρων οὐδ´
[8, 52]   ἀνδράσι θεία τις ἐναντιοῦται νέμεσις     φθόνος τις ἀνθρώπινος πολεμεῖ· καὶ
[8, 51]   εἰς ἄνδρας ἤγαγον, ἄνευ λύπης     φόβου διετέλεσα, πότε ἱλαρὰν
[8, 30]   φεύγοντα τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεκότα     χρημάτων στερόμενον ἄλλῃ τινὶ
[8, 37]   πρὸς τὴν ἔξοδον δι´ οἰωνῶν     χρησμῶν Σιβυλλείων τινος ὀττείας
[8, 40]   σπεῦσον, Οὐετουρία· βουλὴν γὰρ     χρόνον κίνδυνος ὀξὺς ὢν
[8, 62]   ἡμῶν οὖσαι καθάπερ οἴονταί τινες,     χρόνον τινὰ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν
[8, 12]   ἐπῆρτο ταῖς ἐλπίσι, καὶ θᾶττον     ὡς ἄν τις ὑπέλαβεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009