Alphabétiquement     [«   »]
δήπου 3
δι´ 39
Δία 1
διὰ 73
διά 1
διαβάλλων 1
διαβληθεὶς 1
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
67 οὔτε
67 ταῖς
73 διὰ
74 ἔτι
77 ἀλλ´
81 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

διὰ


Livre, Chap.
[8, 63]   ἐπ´ αὐτό, ὡς καὶ ἑκούσιον  διὰ   δέος παραστησόμενον. στασιάσαντες δὲ περὶ
[8, 64]   καὶ καταδρομαὶ τῆς χώρας ἐγένοντο  διὰ   λῃστηρίων, οὐκ ἀπὸ κοινῆς γνώμης
[8, 37]   ἐκ τῆς χώρας πειθοῖ καὶ  διὰ   λόγων συμβατηρίων ταῦτα πειρᾶσθαι πράττειν,
[8, 64]   ὑπατικῶν. ἐγίνετο δὲ ταῦτ´ οὐ  διὰ   μακροῦ. ~Ἀκύλλιος μὲν οὖν ἅτερος
[8, 79]   καὶ δημεύειν πόλις ἠξίου.  διὰ   μὲν δὴ ταῦτα τῷ προτέρῳ
[8, 82]   τι ἦν, ἐπεκύρουν οἱ  διὰ   μέσου· δὲ τελευταῖος λόχος,
[8, 88]   κρατηθησομένοις μὴ ἐπιχειρεῖν. καὶ  διὰ   μέσου χρόνος οὐκ ὀλίγος ἐγένετο
[8, 68]   ἦν ἓξ μηνῶν δίδοσθαι καὶ  διὰ   μηνὸς τροφὰς ἀποφέρειν. ἕως δ´
[8, 89]   ἑκουσία μηδὲν ἦν ἐργάσασθαι λαμπρὸν  διὰ   μῖσός τε τοῦ ὑπάτου καὶ
[8, 5]   νεωτέρων ἐγώ· καὶ λόγους ἐποιούμεθα  διὰ   παντὸς ἐπὶ τῆς βουλῆς ἐλευθέρους
[8, 30]   ὅπως βουλὴ τῶν κοινῶν  διὰ   παντὸς ἐπιμελήσεται καὶ πάτριος
[8, 26]   κρείττονας καὶ σὺν τοῖς ἡττωμένοις  διὰ   παντὸς πρὸς τοὺς νικῶντας ἀεί.
[8, 89]   τῶν σκεπαστηρίων τὰς εὐωνύμους χεῖρας  διὰ   πλῆθος τῶν ἐμπεπηγότων βελῶν, καὶ
[8, 77]   αὐτοῖς συμβησόμενον, ἐάν τινας ἑτέρους  διὰ   πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας προέλωνται
[8, 65]   Ῥωμαίων ἤρξατο κάμνειν φάλαγξ, οἷα  διὰ   πολλοῦ τοῦ μεταξὺ χρόνου τότε
[8, 71]   ὡς οὐκ εἴη δίκαιον,  διὰ   πολλῶν ἐκτήσατο πολέμων, ταῦτα μὴ
[8, 84]   καὶ ταλαίπωρον ἐν τοῖς πόνοις  διὰ   πολλῶν ἠσκημένον ἀγώνων ἐπεκράτει· τὰ
[8, 59]   τῷ αὐτῷ χωρίῳ χώματι ὑψηλῷ  διὰ   πολυχειρίας ἐργασθέντι μνῆμα ἐπίσημον ἐργασάμενοι.
[8, 64]   τἆλλα ὅσων ἔδει τῷ πολέμῳ  διὰ   πολυχειρίας παρασκευάσασθαι καὶ ἐν τάχει.
[8, 49]   συστρατευσαμένοις πλούτους. τοὺς δὴ τοσούτους  διὰ   σὲ γενομένους καὶ ἐπὶ τηλικαύτης
[8, 48]   τοὺς λόγους μὴ προσδέχωνται ταῖς  διὰ   σὲ καὶ διὰ τὴν ἡγεμονίαν
[8, 52]   τινα ἐκαρπωσάμην μήτηρ ἐγὼ  διὰ   σέ; τότε μὲν οὖν τὰ
[8, 14]   συμμάχους παρασκευάσασθαι τὰ κατεπείγοντα  διὰ   τὰ πρὸς ἀλλήλους ἔχθη καὶ
[8, 30]   τίς ἂν ἔχοι δεῖξαί τινα  διὰ   τὰς ἐμὰς παρανόμους ἡδονὰς
[8, 47]   τ´ ἤδη τὸ πένθος,  διὰ   τὰς ἐμὰς ὑπέμεινας, ταλαίπωρε,
[8, 77]   κατά γ´ ἀξιώσεις προγόνων, καὶ  διὰ   τὰς ἑταιρίας τε καὶ πλούτους
[8, 30]   αὐτὸς τοῖς ἥττοσιν; ἀλλ´ οὐ  διὰ   ταῦτά με ἀπήλασεν δῆμος,
[8, 53]   τι μὲν αὐτῷ σοι συμβήσεται  διὰ   ταῦτα παθεῖν, οὐκ ἔχω λέγειν,
[8, 83]   πολλαῖς οὔσαις μέγα φρονήσαντες, εἴτε  διὰ   ταῦτα πάντα πολεμεῖν Ῥωμαίοις διέγνωσαν,
[8, 88]   ὡς πρότερον ὑπομένειν. ἐγεγόνει ταῦτα  διὰ   ταχέων, ἀμφοτέροις τε παρέστη τοῖς
[8, 4]   δ´ αὐτῶν· Τύλλος ἐξῄει  διὰ   ταχέων καὶ καταλαβὼν οὐ πρόσω
[8, 12]   τῶν Οὐολούσκων ἐξῄεσαν οἱ στρατηγοὶ  διὰ   ταχέων, πρὶν ἔκπυστα γενέσθαι Ῥωμαίοις
[8, 68]   δ´ αὐτοῖς ἅπαντα τῶν Ἑρνίκων  διὰ   τάχους καὶ μετὰ προθυμίας, καὶ
[8, 2]   μὲν οὖν ἀπερισκέπτως, ἔφη, καὶ  διὰ   τάχους τὸν πόλεμον ἐπιφέρῃς, τοῦ
[8, 86]   φθορά, σπανίζοντες ἑτέρας ἐπικουρίας καταφεύγουσι  διὰ   τὴν ἀνάγκην. οἱ δ´ Οὐολοῦσκοι
[8, 48]   προσδέχωνται ταῖς διὰ σὲ καὶ  διὰ   τὴν ἡγεμονίαν τὴν σὴν γενομέναις
[8, 86]   τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς πεζοὶ μαχόμενοι  διὰ   τὴν τοῦ χωρίου φύσιν ἐξέδραμον
[8, 86]   πολλοῦ διέμενον ἐκθύμως ἀγωνιζόμενοι, ἔπειτα  διὰ   τὴν τοῦ χωρίου φύσιν μειονεκτοῦντες
[8, 79]   πατὴρ τοῦ Κασσίου καὶ  διὰ   τῆς ἀκριβεστάτης βασάνου τὸ πρᾶγμα
[8, 24]   σοι κακῶν γεγόναμεν αἴτιοι, καὶ  διὰ   τί πολεμεῖς ἡμῖν τοσαύτην εὔνοιαν
[8, 60]   οὐκ ἀπὸ νόμου μᾶλλον ἀνάγκης  διὰ   τιμωριῶν δέος ἀκούσιος ἀποδιδούς, ἀλλ´
[8, 71]   κρείττονι μοίρᾳ· τάχα μὲν καὶ  διὰ   τὸ μὴ δοκεῖν ἄμεινον εἶναι
[8, 86]   τῷ σφετέρῳ εἰκῆ πίσυνοι καὶ  διὰ   τὸ μὴ ἐπεξιέναι τοὺς Ῥωμαίους
[8, 34]   τὸν τόπον ἀγαπῶντες αὐτήν, ἀλλὰ  διὰ   τὸ συμφέρον. καὶ οὐχὶ τοῖς
[8, 1]   μὴν ἀπέστη γε τῆς πείρας  διὰ   τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος, ἀλλ´
[8, 28]   ἀποδίδως· ἔπειτα γαμετῆς σώφρονος,  διὰ   τὸν σὸν πόθον ἐν ἐρημίᾳ
[8, 34]   ὅταν δὲ βλάπτῃ, καταλείπομεν, οὐ  διὰ   τὸν τόπον ἀγαπῶντες αὐτήν, ἀλλὰ
[8, 71]   πονηρὸν εἶναι, τάχα δὲ καὶ  διὰ   τὸν φθόνον, ὅτι τῆς φιλανθρωπίας
[8, 26]   τοῦτο κατὰ πολλὴν ἀνάγκην νυνὶ  διὰ   τόνδε τὸν πόλεμον, πάντα γὰρ
[8, 67]   κέρως ἐμβάλλουσιν, οἱ δὲ περιελθόντες  διὰ   τοῦ λόφου τοῖς κατόπιν ἐπιρράττουσιν.
[8, 33]   καὶ ὥσπερ ἐκ ταπεινοῦ μέγας  διὰ   τοὺς θεοὺς ἐγενόμην, οὕτως αὖθις
[8, 77]   κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, καὶ  διὰ   τοῦτ´ ἐκκλησίαν συνάγειν ὄντες κύριοι,
[8, 6]   λάβοιμι παρ´ αὐτῶν δίκας· καὶ  διὰ   τοῦτ´ ἐξόν μοι ζῆν ἀπραγμόνως,
[8, 6]   τὸ πλέον μισόχρηστον ἦν καὶ  διὰ   τοῦτ´ ἐχθρὸν ἐμοί, δυσὶ μόνον
[8, 49]   τοῖς τυράννοις τὴν κάθοδον, καὶ  διὰ   τοῦτο ἐξελασθεὶς αὐτὸς ἐκ τῆς
[8, 1]   Ῥοῦφος, ἄνδρες ἥκιστα πολεμικοὶ καὶ  διὰ   τοῦτο μάλιστα τῆς ἀρχῆς ταύτης
[8, 27]   μηδὲν ἐναντιωθείσης τῆς τύχης. καὶ  διὰ   τοῦτο οἱ φρονήσει προὔχοντες ἑτέρων,
[8, 83]   τῶν συνήθων ἔργων καρτερεῖν· καὶ  διὰ   τοῦτο οἱ φρονιμώτατοι τῶν ἡγεμόνων
[8, 7]   ὑμέτερον ἔθνος ἀσθενὲς ἀποδείξουσι. καὶ  διὰ   τοῦτο τὰς μὲν πολέμῳ λαβόντες
[8, 71]   ἕτερος· οὐθὲν δὲ κωλύει καὶ  διὰ   τοῦτο τὸ δέος, πρὸς
[8, 34]   εἰς ἀεὶ διαμενοῦντα παραλαβόντες· καὶ  διὰ   τοῦτο φίλους τ´ ἀπαρνούμεθα, ὅταν
[8, 66]   καὶ ἐπιβοώμενοι, τῶν δ´ ὑπολειπομένων  διὰ   τραύματα νόσους οἰμωγὰς καὶ
[8, 82]   τὴν ἔφοδον αὐτῶν ὕπατος  διὰ   τῶν ἀποσταλέντων ἐπὶ τὰς κατασκοπάς,
[8, 17]   ἐν δὲ τούτῳ καὶ οἱ  διὰ   τῶν κλιμάκων ἀναβαίνοντες ἐκράτουν τοῦ
[8, 67]   καλοῦσιν οὐαστήν· δεδήλωται δέ μοι  διὰ   τῶν προτέρων, ἣν ἔχει διαφορὰν
[8, 4]   βουλῆς ψηφισαμένης οἱ μὲν ἐκήρυττον  διὰ   τῶν στενωπῶν διεξιόντες ἀπιέναι Οὐολούσκους
[8, 3]   καὶ παρὰ ξένοις, καὶ ὁπότε  διὰ   τῶν στενωπῶν πορεύοιντο κατὰ συστροφὰς
[8, 54]   δὲ τὴν στρατιὰν ἀναστήσαντα ὡς  διὰ   φιλίας γῆς ἀπάγειν· ὑποσχόντα δὲ
[8, 19]   αὐτοῖς ἀπῆγε τὴν στρατιὰν ὡς  διὰ   φιλίας γῆς. πάνυ γὰρ δὴ
[8, 57]   ἀναστήσας τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν ὡς  διὰ   φιλίας, καὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ
[8, 82]   μεταμελόμενον ἐπὶ τῇ Κασσίου καταδίκῃ,  διὰ   φυλακῆς αὐτὸν ἔχειν, μή τι
[8, 15]   ἐκ καταλόγου καὶ τὴν πόλιν  διὰ   φυλακῆς ἔχειν καὶ τοὺς συμμάχους
[8, 83]   τὴν Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων  διὰ   φυλακῆς ἔχειν, τῇ δ´ ἑτέρᾳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009