Alphabétiquement     [«   »]
ὁτῳδήποτε 1
ὁτῳδήτινι 1
Οὐ 1
οὐ 105
οὔ 3
οὗ 15
Οὐαλερία 8
Fréquences     [«    »]
95
98 τῇ
99 τῷ
105 οὐ
105 περὶ
107 κατὰ
110 αὐτῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οὐ


Livre, Chap.
[8, 34]   ἀνθρώπους, ἐπειδὴ θεοῖς ἀρέσκοντα πράττω.  οὐ   γὰρ ἀδυνάτοις ἐπιχειρεῖν ὑπολαμβάνω πράγμασι
[8, 53]   ποιήσει τὸν βίον, εὖ οἶδα.  οὐ   γὰρ ἀνέξεται Οὐετουρία τὴν δεινὴν
[8, 27]   καὶ φθειρούσης τὴν ἐκείνων γῆν·  οὐ   γὰρ ἀνεξόμεθα μὴ ἀντιτιμωρούμενοι τοὺς
[8, 31]   ἀδικεῖν, ὁτιδήποτ´ ἂν αὐτῷ φανῇ·  οὐ   γὰρ ἀπορήσει τὸ μισοῦν αἰτίας.
[8, 47]   πάλιν αὐτὰ ὑπὸ τούτων ἀφαιρεθῶσιν.  οὐ   γὰρ ἀποχρήσει τοῖς κρατοῦσι τὰ
[8, 32]   ὄνομα καλὸν ἔργῳ περιθέντες ἀνοσίῳ;  οὐ   γὰρ δὴ κάθοδόν μοι δίδοτε,
[8, 28]   προσάγειν τοῖς τείχεσι τὸν πόλεμον·  οὐ   γὰρ δὴ φείσονται τῶν σῶν
[8, 60]   τῶν ἐκείνου πολιτευμάτων ἔλαβεν. ἀλλ´  οὐ   γὰρ ἐν δυνατῷ ἦν ἅμα
[8, 74]   οἶμαι δεῖν κληρουχεῖν τὰ ἡμέτερα.  οὐ   γάρ, ἐξ οὗ προσῆλθον εἰς
[8, 18]   τροπὴν τῶν Οὐολούσκων Μάρκιος·  οὐ   γὰρ ἔτυχε παρὼν ἐν
[8, 20]   περὶ τῇ πόλει ταύτῃ καρτερά.  οὐ   γὰρ μόνον ἀπὸ τοῦ τείχους
[8, 61]   ἀρεταί, μάλιστα δ´ δικαιοσύνη.  οὐ   γὰρ μόνον ἐλλείπουσα τοῦ μετρίου
[8, 62]   καὶ τῷ ἀνδρὶ ἐκείνῳ συνέβη.  οὐ   γὰρ μόνον Οὐολοῦσκοι τὸν θάνατον
[8, 62]   διαγεγονότων εἰς τόνδε τὸν χρόνον  οὐ   γέγονεν ἐξίτηλος τοῦ ἀνδρὸς
[8, 57]   ἀνδρὸς ψευδῆ τεκμαιρόμενος ἀληθέσι καὶ  οὐ   γενησόμενα εἰκάζων γεγενημένοις· ἐκέλευέ τ´
[8, 31]   τὸ ἔργον αὐτῆς ἀνάγκης ἦν,  οὐ   γνώμης, ὁμολογεῖτε δήπου πονηροκρατεῖσθαι καὶ
[8, 41]   πάντας ἡμᾶς ἀλλοτρίους ἑαυτοῦ νενόμικεν,  οὐ   γράφων οὐθέν, οὐκ ἐπιστέλλων, οὐ
[8, 34]   πρὸς τοὺς θεοὺς ὁσιώτατα· καὶ  οὐ   δέομαι δικαστὰς ὑπὲρ αὐτῶν λαβεῖν
[8, 18]   πείρᾳ καὶ κατὰ πλῆθος ἐκδραμόντων  οὐ   δέχονται αὐτοὺς οἱ Οὐολοῦσκοι, ἀλλ´
[8, 5]   παντὸς ἐπὶ τῆς βουλῆς ἐλευθέρους  οὐ   δήμῳ πολεμοῦντες, ἀλλὰ πονηροκρατίαν ὑφορώμενοι,
[8, 64]   τῶν ὑπατικῶν. ἐγίνετο δὲ ταῦτ´  οὐ   διὰ μακροῦ. ~Ἀκύλλιος μὲν οὖν
[8, 30]   τάττειν αὐτὸς τοῖς ἥττοσιν; ἀλλ´  οὐ   διὰ ταῦτά με ἀπήλασεν
[8, 34]   στέργομεν, ὅταν δὲ βλάπτῃ, καταλείπομεν,  οὐ   διὰ τὸν τόπον ἀγαπῶντες αὐτήν,
[8, 23]   καὶ ἔλεξε τοιάδε. ~Ὅτι μὲν  οὐ   δίκαια πέπονθας ὑπὸ τοῦ δήμου,
[8, 49]   τῷ πατρίῳ κόσμῳ πολιτευομένη τὴν  οὐ   δικαίαν κατὰ σοῦ κρίσιν ἐξήνεγκεν,
[8, 74]   καὶ ὅτι ἐξ ἡμῶν τινες  οὐ   δικαίως αὐτὰ καρποῦνται. ἐὰν δὲ
[8, 49]   μετ´ ὀργῆς, περὶ τῆς  οὐ   δικαίως μισουμένης ὑπὸ σοῦ πατρίδος.
[8, 49]   καὶ ἐπὶ τηλικαύτης βεβηκότας εὐτυχίας  οὐ   δοκεῖς ἀγαπήσειν οἷς ἔχουσιν ἀγαθοῖς,
[8, 85]   τῆς ἐπὶ πλέον διώξεως παρέσχεν  οὐ   δυναμένοις τὰ πόρρω καθορᾶν. τῇ
[8, 57]   ἐδέδοκτο παλαίτερον ἔτι τὸν φθόνον  οὐ   δυναμένῳ κατέχειν, εἰ μὲν εὖ
[8, 40]   τοῖς ἀνδράσιν ἔσῃ, ὅτι τὸν  οὐ   δυνηθέντα ὑπ´ ἐκείνων διασκεδασθῆναι πόλεμον
[8, 36]   εἰς τὴν Πολυσκανῶν χώραν ἐνέβαλεν.  οὐ   δυνηθέντων δ´ ἀντισχεῖν τῶν Πολυσκανῶν
[8, 27]   αὐτοῦ πρῶτον οἴονται δεῖν σκοπεῖν,  οὐ   θάτερον μόνον, βούλονται γενέσθαι
[8, 78]   κυροῦν ἐμέλλησε τὸν νόμον, ὃς  οὐ   καθ´ ἓν τοῦτο μόνον ἦν
[8, 89]   οὐ κομίζονται τὰς νομίμους τιμὰς  οὐ   καθαρῶς οὐδὲ ὁσίως ἐπιτελουμένων αὐτοῖς
[8, 28]   ὧν ἔσχεν ἐπὶ σοὶ πόνων  οὐ   καλὰς ἀμοιβὰς ἀποδίδως· ἔπειτα γαμετῆς
[8, 59]   ἄνδρα τῆς τύχης ὠδύροντο ὡς  οὐ   καλὰς εἰληφότα παρὰ σφῶν ἀμοιβάς,
[8, 61]   ὑποσχεῖν δίκην, τῆς ἄκρας δικαιοσύνης  οὐ   καλοὺς ἀπέλαβε μισθούς. ~Εἰ μὲν
[8, 14]   κατεσκευάσθαι λεγόντων τόν τε πόλεμον  οὐ   κοινὸν ἅπασιν, ἀλλὰ σφίσι μόνοις
[8, 89]   ἀπεφαίνοντο, ὅτι θεῶν {χολοῦσθαὶ} τινες  οὐ   κομίζονται τὰς νομίμους τιμὰς οὐ
[8, 75]   ὡμολόγησε τὸ καθ´ ἡμᾶς μέρος  οὐ   κωλύειν τῆς κληρουχίας, ἐὰν ἅπασι
[8, 61]   ἀλλὰ καὶ ὑπερβάλλουσα αὐτοῖς τ´  οὐ   λυσιτελής, ἀλλ´ ἔστιν ὅτ´ αἰτία
[8, 91]   ὕπατοι· στρατοπεδευσάμενοι δὲ χωρὶς ἀλλήλων  οὐ   μακρὰν ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ
[8, 90]   διδόναι τινὰς ὑπ´ ὀργῆς, καὶ  οὐ   μακρὰν ἀποσχεῖν τὴν στάσιν τῶν
[8, 47]   ἐκείνους αἰτιάσεσθε τῶν καταληψομένων κακῶν,  οὐ   Μάρκιον οὐδὲ Οὐολούσκους οὐδὲ τῶν
[8, 73]   μὲν ἕκαστος τῶν πενήτων γῄδιον  οὐ   μέγα λαβὼν καὶ εἰ τύχοι
[8, 80]   μὲν ἐκείνοις σὺν χρόνῳ τιμωρὸς  οὐ   μεμπτὴ παρηκολούθησε, δι´ ἣν ἐκ
[8, 1]   ἀποδείκνυσθαι τὴν ἰσχὺν ἐνθυμούμενον, ὡς  οὐ   μένουσιν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν
[8, 88]   ἐγένετο φόβῳ τῶν ἐπιχειρήσεων τριβόμενος·  οὐ   μέντοι καὶ εἰς τέλος γε
[8, 67]   τὴν τῶν θριάμβων τιμὴν προσέθεσαν.  οὐ   μέντοι τὴν αὐτήν γ´ ἀμφοτέροις·
[8, 23]   τὸ πεπονθὸς κακῶς. ὅτι δ´  οὐ   μετὰ λογισμοῦ σώφρονος ἐξετάζεις, οὓς
[8, 1]   αὐτοὺς καὶ πόλεις συμμαχίδας ἀφῃρημένος.  οὐ   μὴν ἀπέστη γε τῆς πείρας
[8, 74]   ἀλλότριαι βλάβαι τῶν ἰδίων ὠφελειῶν.  οὐ   μὴν ἀποχρῆν γ´ οἴομαι τούτων
[8, 21]   πρὸ τῶν ἐρυμάτων ὀξεῖαι μάχαι·  οὐ   μὴν ἑάλω γε τὸ τεῖχος
[8, 63]    οὐ   μὴν ἔδρασάν γε οὐδὲν οὔτε
[8, 19]   τοῦ τείχους τοὺς πολεμίους ἀπήραξαν.  οὐ   μὴν εἰς τέλος γ´ ἀντέσχον
[8, 68]   καὶ συνέφυγον εἰς τὰς πόλεις·  οὐ   μὴν ἔμεινάν γ´ ἐν τοῖς
[8, 91]   πᾶσα Τυρρηνία τοῖς ὁμοεθνέσι βοηθοῦσα.  οὐ   μὴν ἴσχυσάν γ´ οἱ τῶν
[8, 87]   τὴν καταγραφήν. καὶ ἐποίει ταῦτα·  οὐ   μὴν ἴσχυσέ γε μέχρι τέλους.
[8, 35]   διαλλαγαῖς, ἀλλὰ μὴ παρ´ ἐμοῦ.  οὐ   μὴν {ταύτην γε δίδωμι τὴν
[8, 51]   ἐπὶ τῆς παιδοτροφίας ἀνήντλησα πόνους,  οὐ   μήτηρ μόνον, ἀλλὰ καὶ πατὴρ
[8, 58]   ἀποθήσεσθαι τὴν ἀρχήν. τούτων δ´  οὐ   μίαν ᾤετο πόλιν δεῖν, ἐν
[8, 2]   ἑαυτὸν ἀφίξεως ἔφη, τιμήν τινα  οὐ   μικρὰν εἶναι καὶ ταύτην ἀποφαινόμενος·
[8, 69]   νῦν δὲ πλειόνων ὀρεγόμενος στάσιν  οὐ   μικρὰν ἤγειρεν, ἐξ ἧς οὐκ
[8, 43]   ποιεῖν βουλευόμενοι. οἱ μὲν γὰρ  οὐ   μικρὸν ἀπέφαινον εἶναι τῇ πόλει
[8, 49]   ἐὰν ἐλευθέρας οἰκῶσι τὰς πατρίδας,  οὐ   μόνον ἑαυτῶν κυρίους εἶναι βεβαίως
[8, 26]   τῶν θεῶν εὔνοια, δι´ οὓς  οὐ   μόνον ἐλευθέραν εἰς τόδε χρόνου
[8, 77]   ἡγουμένοις, εἰ καὶ ταύτης τύχοιεν,  οὐ   μόνον ἣν ᾔτουν πολιτείαν ὕπατος
[8, 60]   μοίρᾳ τὸ μηθὲν ἀδικεῖν τιθέμενος,  οὐ   μόνον τ´ αὐτὸς ἁγνεύειν ἀπὸ
[8, 74]   Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος ἔλεξεν· Ἄππιον μὲν  οὐ   νῦν ἔχω πρῶτον ἐπαινεῖν, ὡς
[8, 41]   τῇ πατρίδι· τοῦτο δ´ ὑμῖν  οὐ   παρ´ ἄλλου τινός, ἀλλὰ παρ´
[8, 75]   ἐὰν μὴ πείθωμεν τοὺς χρησομένους;  οὐ   πείσομεν δέ, καὶ τοῦτ´ οὐδεὶς
[8, 40]   πείσεις γάρ, εὖ ἴσθι, καὶ  οὐ   περιόψεταί σε ἐρριμμένην παρὰ τοῖς
[8, 63]   τῆς τύχης δοθέντι ἀγαθῷ, εἴτ´  οὐ   πιστεύοντες ἀνασκήτῳ στρατιᾷ τῇ σφετέρᾳ,
[8, 63]   εὐχὴν δοθέντι καιρῷ τριάκοντα σταδίων  οὐ   πλεῖον ἀπέχοντες, οὔτ´ ἀπιόντας ἐδίωξαν,
[8, 42]   δεινὰ πεπονθότες ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον,  οὐ   πολεμίων μῖσος, ἀλλὰ φίλων καὶ
[8, 82]   ἔπειτα καταφρονήσαντες τῶν Ῥωμαίων ὡς  οὐ   πολλῇ δυνάμει παρόντων ἐξεβοήθουν ἐκ
[8, 5]   ὁμολογοῦσι, καταστησάμενοι πολιτείαν. χρόνοις δ´  οὐ   πολλοῖς τῶν νῦν πρότερον, ἀλλὰ
[8, 2]   τῶν ὑποσχέσεων. χρόνου δέ τινος  οὐ   πολλοῦ διελθόντος βουλευομένοις τοῖς ἀνδράσι
[8, 16]   καὶ παρορμῶντες. ἐγεγόνει τ´ ἐν  οὐ   πολλῷ χρόνῳ τοσαύτη δύναμις περὶ
[8, 32]   ταχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν ὄλεθρον,  οὐ   πολλῶν οἴομαι δεῖν ἔτι λόγων·
[8, 82]   Οὐολούσκων. χρόνον μὲν οὖν τινα  οὐ   πολὺν ἠνέσχοντο οἱ Οὐολοῦσκοι διαρπαζομένων
[8, 72]   ἐν τῇ πόλει, χρόνον ὁρίσας  οὐ   πολύν. δὲ Κάσσιος τἀναντία
[8, 82]   ἀπήνεγκε τὸ ἀργύριον. καὶ μετ´  οὐ   πολὺν χρόνον ἀναστήσας τὴν δύναμιν
[8, 31]   τοῖς μὴ ταὐτὰ προαιρουμένοις; εἶτα  οὐ   πρόδηλον, ὅτι πολεμήσει μοι πάλιν
[8, 40]   καὶ φείσονται αὐτῆς κρατήσαντες, ἀλλ´  οὐ   πρόρριζον ἐπιχειρήσουσιν ἀνελεῖν· ἔπειτα ὑπὲρ
[8, 20]   τοῦ Λατίνων γένους πόλεσιν ἐξεταζομένην.  οὐ   προσδεξαμένων δ´ αὐτὸν τῶν ἔνδον,
[8, 5]   ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ ὡς  οὐ   προσῆκόν μοι ταύτης πεπείραμαι τῆς
[8, 81]   τὰς δυνάμεις τῆς πόλεως κατέγραφον·  οὐ   προσιόντων δὲ τῇ καταγραφῇ τῶν
[8, 4]   ἐξῄει διὰ ταχέων καὶ καταλαβὼν  οὐ   πρόσω τῆς πόλεως τόπον ἐπιτήδειον
[8, 87]   ὑπατείαν ἀνδράσιν ἐκ τῶν ὑπατευκότων,  οὐ   προὔθηκε τὴν ψηφοφορίαν, ἐπειδὴ οὐδ´
[8, 16]   δύναμις περὶ τοὺς Οὐολούσκους, ὅσην  οὐ   πώποτ´ ἔσχον, ὅτε μάλιστ´ ἤκμαζον
[8, 68]   χώρας τ´ ἀγαθῆς κειρομένης, ἣν  οὐ   ῥᾳδίως ἀνακτήσεσθαι ἔτι ἤλπισαν, οἴκτῳ
[8, 32]   ἀναγκαζομένων; ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν  οὐ   συνοίσει μοι πρὸς ἀσφάλειαν ἥδε,
[8, 68]   οἴκτῳ ὑπαχθέντες, καὶ τοῖς ἐρύμασιν  οὐ   σφόδρα ἐχυροῖς οὖσιν, εἰς
[8, 87]   οἷς παραγγέλλειν τὴν ἀρχὴν ἐκέλευσεν,  οὐ   σφόδρα τῷ δήμῳ κεχαρισμένοι. καὶ
[8, 24]   εἰκός, ἐὰν πόλις ἁλῷ;  οὐ   τὰ δίκαια διαιτᾷς, Μάρκιε,
[8, 51]   τιμὴν καὶ χάριν, παρ´ ἧς  οὐ   τὰ ἐλαχίστου ἄξια ἔχεις οὐδ´
[8, 49]   ἅπασιν ἐδόκει ταῦτα, καὶ ὡς  οὐ   τὰ κράτιστα πολιτευόμενος ἀπηλάθης ὑπ´
[8, 41]   οὐ γράφων οὐθέν, οὐκ ἐπιστέλλων,  οὐ   τὰ περὶ ἡμᾶς εἰδέναι βουλόμενος.
[8, 31]   τῆς καθόδου δι´ ἐκείνου τυχὼν  οὐ   τὰ πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ πολιτεύομαι;
[8, 7]   δι´ εὐνοίας. πατρίδα θ´ ἡγοῦμαι  οὐ   τὴν ἀπαρνησαμένην με πόλιν, ἀλλ´
[8, 56]   παρούσαις ἐνέπιπτεν ἀπιστία, μή ποτ´  οὐ   τὸ ξόανον εἴη τὸ φθεγξάμενον,
[8, 84]   ἐξ οὗ Μάρκιον ἡγεμόνα Ῥωμαίων  οὐ   τὸν ἀφανέστατον στρατηλάτην ἔσχον· ἀλλ´
[8, 32]   τίνι βοηθείᾳ χρήσομαι; ~Ἆρ´  οὐ   φανερόν, ὅτι καλλιλογεῖτε καὶ εἰρωνεύεσθε,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009