Alphabétiquement     [«   »]
τούς 11
τοῦτ´ 27
Τοῦτο 1
τοῦτο 54
Τούτοις 1
τούτοις 18
τοῦτον 7
Fréquences     [«    »]
51 εἶναι
51 μετὰ
51 Ῥωμαίων
54 τοῦτο
56 ὧν
60 ἐξ
61 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τοῦτο


Livre, Chap.
[8, 51]   ἂν δέωμαι δίχα προφάσεως ὑπουργήσεις.  τοῦτο   γὰρ τῆς φύσεως νόμος
[8, 12]   ἀνδράποδα καὶ βοσκήματα ἔδοξαν βλαβῆναι.  τοῦτο   γὰρ ὑπὸ τοῦ Μαρκίου παρηγγέλλετο
[8, 2]   σπονδαῖς βοηθεῖν. ὅπως δ´ ἂν  τοῦτο   γένοιτο, καὶ ὅπως ἂν ἐκεῖνοι
[8, 39]   καὶ λόγου. βοῆς δὲ μετὰ  τοῦτο   γενομένης καὶ δεομένων ἁπασῶν φανερὸν
[8, 73]   ἔχων οὔτ´ αὐτὸς ἱκανὸς ἔσται  τοῦτο   γεωργεῖν δι´ ἀπορίαν, οὔτε τὸν
[8, 41]   οἰκίαν ὅλην ἅμα τῇ πατρίδι·  τοῦτο   δ´ ὑμῖν οὐ παρ´ ἄλλου
[8, 48]   τοῖς ἔθνεσι καλὴν καὶ πρέπουσαν.  τοῦτο   δὲ γένοιτ´ ἄν, εἰ νῦν
[8, 27]   δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας, ἀφίστανται.  τοῦτο   δὴ καὶ σὺ ποίησον καὶ
[8, 87]   ἐπὶ τὸ Ἀλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι.  τοῦτο   διαμένει μέχρι τῶν καθ´ ἡμᾶς
[8, 29]   ἐμαῖς λαβόντες τύχαις. μαθόντες δὲ  τοῦτο,   εἰ μὲν αὐτοὶ δεῖσθέ του
[8, 49]   τυράννοις τὴν κάθοδον, καὶ διὰ  τοῦτο   ἐξελασθεὶς αὐτὸς ἐκ τῆς πατρίδος,
[8, 67]   πομπῆς ἐπαγόμενος. καὶ τὸ ἔτος  τοῦτο   ἐτελεύτα. ~Οἱ δὲ παρὰ τούτων
[8, 87]   ἔχοντας ἡλικίαν στρατεύσιμον ἔδει. μετὰ  τοῦτο   θόρυβος ἦν πολὺς κατὰ τὴν
[8, 54]   διολέσας. ἐδόκει οὖν αὐτοῖς καὶ  τοῦτο   καὶ εἴ τι ἄλλο δεινότερον
[8, 21]   τε δῆμος ἅπας ἐβόα  τοῦτο,   καὶ οἱ δήμαρχοι νόμον εἰσφέρειν
[8, 53]   υἱοῦ γόνασι μητέρα προσκυλίεσθαι, καὶ  τοῦτο   καὶ πᾶν ἄλλο ταπεινὸν σχῆμα
[8, 89]   φανερῷ παραχρῆμα ἀπέκτειναν καὶ μετὰ  τοῦτο   καλὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ
[8, 26]   τὸ στασιάζον ἐξαιρεθείη· γενήσεται δὲ  τοῦτο   κατὰ πολλὴν ἀνάγκην νυνὶ διὰ
[8, 17]   πολλὰ μέρη τοῦ τείχους ἐξέλιπον.  τοῦτο   καταμαθὼν Μάρκιος τοῖς μὲν
[8, 82]   ἀνὴρ ἥκιστα δημοτικός. βουλευσάμενοι δὴ  τοῦτο   κελεύουσι μετιέναι τὴν ὑπατείαν τὸν
[8, 11]   συναχθείσης οὖν αὖθις ἐκκλησίας μετὰ  τοῦτο   κυροῦται δόγμα κοινὸν τοῦ ἔθνους
[8, 1]   ἄνδρες ἥκιστα πολεμικοὶ καὶ διὰ  τοῦτο   μάλιστα τῆς ἀρχῆς ταύτης παρὰ
[8, 78]   νόμον, ὃς οὐ καθ´ ἓν  τοῦτο   μόνον ἦν ἀσύμφορός τε καὶ
[8, 27]   ἐναντιωθείσης τῆς τύχης. καὶ διὰ  τοῦτο   οἱ φρονήσει προὔχοντες ἑτέρων, ἣν
[8, 83]   συνήθων ἔργων καρτερεῖν· καὶ διὰ  τοῦτο   οἱ φρονιμώτατοι τῶν ἡγεμόνων ἀεί
[8, 40]   αἱ δ´ ἠκολούθουν. καὶ μετὰ  τοῦτο   παραλαβοῦσαι τὰς ἄλλας γυναῖκας ἐπορεύοντο
[8, 25]   εἰς τὸ μηδέν. μάλιστα δὲ  τοῦτο   πάσχει τὰ σκληρὰ καὶ μεγάλαυχα
[8, 83]   ἐνδήμους ἐγείρειν πολέμους, μάλιστα δὲ  τοῦτο   πάσχουσιν, ὅσοι πολεμιστὴν καὶ κακόπαθον
[8, 1]   καὶ ἄπολις καὶ ταπεινὸς ἐρριμμένος  τοῦτο   πείσομαι, τι ἂν ἐχθρῷ
[8, 33]   καὶ οὐδεμιᾶς πείρας ἀποτυγχάνω. καὶ  τοῦτο   πηλίκον οἴεσθε εἶναι τεκμήριον εὐσεβείας
[8, 32]   πόλεσι. καὶ οὐκ ἀπέχρη αὐτοῖς  τοῦτο   ποιήσασι μόνον οὕτω λαμπρὸν καὶ
[8, 2]   ἐὰν δὲ περιμείνῃς, ἕως ἐκεῖνοι  τοῦτο   ποιήσωσιν, ἀμύνεσθαι δόξεις καὶ λελυμέναις
[8, 89]   τῶν ἱερῶν. ζήτησις δὴ μετὰ  τοῦτο   πολλὴ ἐκ πάντων ἐγίνετο, καὶ
[8, 74]   τὴν ἀνάγκην, δι´ ἣν καὶ  τοῦτο   πρακτέον ἡμῖν. ~Ἴστε δήπου τοὺς
[8, 32]   κατάγετε, τάχα μὲν καὶ βεβουλευμένοι  τοῦτο   πράττειν· οὐθὲν γὰρ ἔτι μοι
[8, 24]   δίκαιον ἦν τότε παθεῖν. μετὰ  τοῦτο   προὐκαλοῦντό σε οἱ κωλυθέντες ἀνελεῖν
[8, 80]   καὶ ἐξ ἐκείνου τὸ ἔθος  τοῦτο   Ῥωμαίοις ἐπιχώριον γέγονεν ἕως τῆς
[8, 72]   γενομένης αὐτῷ μεγάλης καὶ μετὰ  τοῦτο   σιωπῆς· Οὐχὶ ταῦτ´, εἶπεν,
[8, 89]   ὄψεις ἀήθεις. πάντα δ´ εἰς  τοῦτο   συνέτεινεν, ὡς οἵ τε μάντεις
[8, 65]   τότε πρῶτον ἠναγκασμένη ὁμιλεῖν πολέμῳ.  τοῦτο   συνιδὼν Ἀκύλλιος ἐκέλευσε τοὺς ἀκμῆτας
[8, 7]   ἔθνος ἀσθενὲς ἀποδείξουσι. καὶ διὰ  τοῦτο   τὰς μὲν πολέμῳ λαβόντες ὑμῶν
[8, 23]   καὶ ὅστις ἔφυς ἔτι μέμνησαι,  τοῦτο   τεθαυμάκαμεν. ἥκομέν τ´ ἀποσταλέντες ὑπὸ
[8, 18]   καὶ κατὰ πολλὴν ἐξουσίαν μετὰ  τοῦτο   τὴν πόλιν ἐνέπρησεν. ~Ἐντεῦθεν δὲ
[8, 71]   οὐθὲν δὲ κωλύει καὶ διὰ  τοῦτο   τὸ δέος, πρὸς τὴν
[8, 76]   γενέσθαι τοὺς εἰσιόντας ἐπιτελέσαι ὑπάτους.  τοῦτο   τὸ δόγμα εἰς τὸν δῆμον
[8, 69]   τῶν ὁμοίων τοῖς ἄλλοις φρονεῖν  τοῦτο   τὸ ἔργον αὐτῷ πρῶτον {φθόνον}
[8, 24]   σε ἄκριτον, οἷς φοβερὸς ἦσθα.  τοῦτο   τὸ ἔργον ἐκωλύσαμεν ἡμεῖς οἱ
[8, 78]   πόλεμον ἄσπειστον ἐπαγάγῃ τῇ πατρίδι.  τοῦτο   τὸ τέλος τῆς δίκης λαβούσης
[8, 36]   ὅτου δέοιντο τῶν μετρίων. καὶ  τοῦτο   τὸ φρόνημα ἐν πολλοῖς καὶ
[8, 32]   ἦτε δυνησομένων, χαρίζεσθαι δὲ καὶ  τοῦτο   τῷ δήμῳ σὺν τοῖς ἄλλοις
[8, 34]   ἀεὶ διαμενοῦντα παραλαβόντες· καὶ διὰ  τοῦτο   φίλους τ´ ἀπαρνούμεθα, ὅταν ἀδικήσωσι,
[8, 65]   ἀκμῆτας ἔτι καὶ εἰς αὐτὸ  τοῦτο   φυλαττομένους ὑπὸ τὰ κάμνοντα τῆς
[8, 21]   χωρίων· πλουτίσας τὴν στρατιάν. ~Μετὰ  τοῦτο   χώρα θ´, ὅσην διαπορεύοιτο, ὑποχείριος
[8, 24]   βουλῇ λόγους. ἐνέστημεν καὶ πρὸς  τοῦτο,   ὡς οἶσθα, καὶ οὐκ ἐπετρέψαμεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009