Alphabétiquement     [«   »]
δῃουμένης 1
δήποτε 1
δήπου 3
δι´ 39
Δία 1
διὰ 73
διά 1
Fréquences     [«    »]
39 αὐτῷ
38 ἤδη
38 πολέμου
39 δι´
39 Μάρκιος
39 τότε
39 χρόνον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

δι´


Livre, Chap.
[8, 89]   ἀφελόμενοι τὰ στέμματα καὶ πομπεύσαντες  δι´   ἀγορᾶς ἐντὸς τείχους ζῶσαν κατώρυξαν·
[8, 87]   μὲν Αἰμίλιος ἔμεινεν ἐπὶ στρατοπέδου  δι´   αἰσχύνης ἔχων ἐπὶ συμφοραῖς οὐκ
[8, 27]   ὑπάρξῃ, τί συμβήσεταί σοι παθεῖν.  δι´   αἰτίας μὲν ἔσῃ παρὰ τοῖς
[8, 14]   μὲν πατρικίων τὸν δῆμον ἐχόντων  δι´   αἰτίας, ὅτι πολεμιστὴν ἄνδρα καὶ
[8, 74]   τῷ ψηφίσματι γράφειν, ἀλλὰ καὶ  δι´   ἄλλης τινὸς οἴομαι δεῖν θεραπείας
[8, 28]   φόβος ἐκ τῶν ἡσσόνων καὶ  δι´   ἄμφω ταῦτ´ ἐπιβουλαὶ καὶ ἄλλα
[8, 54]   αὐτοὺς ἄλλον τινὰ αἱρεῖσθαι στρατηγὸν  δι´   ἀπορίαν ἀγαθοῦ ἡγεμόνος, παρακινδυνεύσαντας
[8, 73]   αὐτὸς ἱκανὸς ἔσται τοῦτο γεωργεῖν  δι´   ἀπορίαν, οὔτε τὸν μισθωσόμενον ὅτι
[8, 2]   ἐλθεῖν ὡς τοὺς ὑπάτους καὶ  δι´   ἀπορρήτων εἰπεῖν, ὅτι μέλλουσιν ἐπιτίθεσθαι
[8, 19]   πόλεσιν, ἵνα μή τι γένηται  δι´   ἁρπαγῆς πρὸς αὐτῶν κλοπῆς
[8, 54]   τὰς αἰτίας ἀποδοὺς τοῖς παροῦσι,  δι´   ἃς ἔμελλε λύειν τὸν πόλεμον,
[8, 1]   αὐτῷ τὰς κατασχούσας αὐτὸν ἀνάγκας,  δι´   ἃς ὑπέμεινεν ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς
[8, 62]   μὲν ἀπολαύσαντας τῆς ἀρετῆς ἀγαθόν,  δι´   αὐτὴν δὲ ταύτην ἀπολομένους. εἰ
[8, 31]   ἔγκλημα ποιούμενος, ὅτι τῆς καθόδου  δι´   ἐκείνου τυχὼν οὐ τὰ πρὸς
[8, 53]   πάντα εὐδαιμονῇς, ἔστω γάρ,  δι´   ἐμὲ καὶ τὰς ἐμὰς συμφορὰς
[8, 15]   καὶ κατηγοριῶν· διδάσκοντες {ὡς} εἰ  δι´   ἑνὸς ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς φυγὴν τοσοῦτος
[8, 1]   παρελθὼν εἰς οἰκίαν ἀνδρὸς δυνατοῦ,  δι´   εὐγένειάν τε καὶ πλοῦτον καὶ
[8, 25]   ἐστιν, δ´ ὑποτίθεσθαί σοι  δι´   εὔνοιαν οἱ τιμιώτατοι φίλων ἥκοντες
[8, 57]   ἀηδῶς ἐδέξατο τοῦ πολέμου καὶ  δι´   εὐνοίας εἶχε τὸν ἄνδρα, συγγνώμης
[8, 7]   ἔχει μήτε τὸ σῶζον ἑαυτὸν  δι´   εὐνοίας. πατρίδα θ´ ἡγοῦμαι οὐ
[8, 80]   χρόνῳ τιμωρὸς οὐ μεμπτὴ παρηκολούθησε,  δι´   ἣν ἐκ μεγίστου τέως αὐχήματος
[8, 26]   τοῦ θείου παροῦσαν αὐτῇ τύχην,  δι´   ἣν ἐκ μικρᾶς τοσαύτη γέγονε.
[8, 74]   ἀποδειξάμενος, μᾶλλον δὲ τὴν ἀνάγκην,  δι´   ἣν καὶ τοῦτο πρακτέον ἡμῖν.
[8, 1]   ἂν αὕτη γένοιτο τρόπου καὶ  δι´   οἵας δυνάμεως ἀνασκοπῶν μίαν εὕρισκε
[8, 37]   σφίσιν ἐναντιουμένου πρὸς τὴν ἔξοδον  δι´   οἰωνῶν χρησμῶν Σιβυλλείων
[8, 89]   χρῆσθαι, τοῦ τε κόπου, ὃς  δι´   ὅλης ἡμέρας ἀγωνιζομένοις αὐτοῖς πολὺς
[8, 19]   προσιόντων νεαρῶν· πρὸς οὓς ἀγωνιζόμενοι  δι´   ὅλης ἡμέρας, καὶ οὐδὲ τὸν
[8, 72]   οἱ δὲ συνῄεσαν ἀθρόοι, καὶ  δι´   ὀλίγου μεστὴ ξένων ἦν
[8, 54]   καταπεπολεμηκέναι τὸ ἀντίπαλον ἤδη ὢν  δι´   ὀργῆς ἀκράτου λάβῃ τὴν ἀποτυχίαν
[8, 7]   ἄν, ὅστις μήτε τὸ πολεμοῦν  δι´   ὀργῆς ἔχει μήτε τὸ σῶζον
[8, 61]   τὸ εὐδιάλλακτον καὶ μετριοπαθές, ὁπότε  δι´   ὀργῆς τῳ γένοιτο, οὐδὲ
[8, 1]   παρὰ τῶν ἐχθρῶν βουλόμενος λαβεῖν,  δι´   οὗ δ´ ἂν αὕτη γένοιτο
[8, 78]   οὔτε τῶν κατὰ πολέμους ἔργων,  δι´   οὓς ἐπὶ μήκιστον ἦλθε τιμῆς
[8, 26]   παρὰ τῶν θεῶν εὔνοια,  δι´   οὓς οὐ μόνον ἐλευθέραν εἰς
[8, 35]   οὐχ ἥκιστα τῶν ἄλλων καὶ  δι´   ὑμᾶς, Μηνύκιε, τοὺς προχειρισθέντας
[8, 12]   ἀπολλυμένοις σώζειν τὰ περιόντα  δι´   ὑποψίαν τ´ ἀλλήλων καὶ δέος
[8, 69]   πρεσβύτατοί τε καὶ τιμιώτατοι καὶ  δι´   ὑποψίας αὐτὸν ἐλάμβανον οὐκ ἀξιοῦντες
[8, 12]   Μαρκίου παρηγγέλλετο τοῖς Οὐολούσκοις, ἵνα  δι´   ὑποψίας ἔτι μᾶλλον οἱ πατρίκιοι
[8, 1]   καταρραγέντος ἐκ τῆς ἐκείνων ἀρχῆς,  δι´   ὧν πόλις ὀλίγου ἐδέησεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009