Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῄνεσαν 1
ἐπῆρτο 1
Ἐπὶ 1
ἐπὶ 198
ἐπιβαίνειν 1
ἐπιβαίνοντας 1
ἐπιβαινόντων 1
Fréquences     [«    »]
194 εἰς
178
188 οἱ
198 ἐπὶ
203 τὰς
223 ἐν
234 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐπὶ


Livre, Chap.
[8, 20]   τῆς πόλεως ἤλαυνε τὸν στρατὸν  ἐπὶ   Βοίλλας, ἐπιφανῆ τότε οὖσαν καὶ
[8, 18]   ἔρημον καταλιπὼν ἀπῆγε τὴν δύναμιν  ἐπὶ   Βῶλαν Λατίνων ἑτέραν πόλιν. ἔτυχον
[8, 35]   καὶ γονεῖς δούλους ἀντ´ ἐλευθέρων  ἐπὶ   γήρως ὀδῷ γινομένους. καὶ ἅμα
[8, 35]   παρὰ τούτων αἰτεῖσθέ γ´ ἀνοχὰς  ἐπὶ   διαλλαγαῖς, ἀλλὰ μὴ παρ´ ἐμοῦ.
[8, 24]   προὐκαλοῦντό σε οἱ κωλυθέντες ἀνελεῖν  ἐπὶ   δίκην, αἰτιασάμενοι πονηροὺς κατ´ αὐτῶν
[8, 64]   δράσαντας παρέχειν οἷοί τ´ εἰσὶν  ἐπὶ   δίκην, ἕτερα καὶ αὐτοὶ τοιαῦτα
[8, 6]   λαβεῖν· ἀποτυχόντες δ´ ἀμφοτέρων προὐκαλέσαντο  ἐπὶ   δίκην, ἣν αὐτοὶ δικάσειν ἔμελλον,
[8, 57]   καὶ τοῦ καλεῖν, ὃν βούλοιτο,  ἐπὶ   δίκην. ~Ὁ δὲ Μάρκιος ἀντιλέγειν
[8, 78]   τοῖς τότε Ῥωμαίοις ἐπιχώριος τῶν  ἐπὶ   θανάτῳ ἁλόντων κόλασις. ~Ὁ
[8, 6]   ἔκδοτον παρὰ τῆς βουλῆς ἠξίουν  ἐπὶ   θανάτῳ λαβεῖν· ἀποτυχόντες δ´ ἀμφοτέρων
[8, 79]   μέρει τινὶ αὐτῆς κατὰ τὴν  ἐπὶ   Καρίνας φέρουσαν ὁδόν, καὶ τὰ
[8, 14]   διαμελλήσας ἧκεν ἄγων τὴν δύναμιν  ἐπὶ   Κιρκαίαν πόλιν, ἐν κληροῦχοι
[8, 19]   εὐθὺς ἀναστήσας τὴν δύναμιν ἦγεν  ἐπὶ   Κορβιῶνα. ὄντι δ´ αὐτῷ πλησίον
[8, 63]   τῶν ὅρων τῆς σφετέρας κατεστρατοπέδευσαν  ἐπὶ   λόφοις δυσίν, ἴδιον ἑκατέρου τῶν
[8, 84]   πολεμίων δυνάμεις, τότε μὲν ἀντικατεστρατοπέδευσεν  ἐπὶ   λόφου, ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις
[8, 51]   στέλλοντα ὁρῶσά σε καὶ μάχας  ἐπὶ   μάχαις ἀναιρούμενον καὶ τραύματ´ ἐπὶ
[8, 4]   ἐδήλωσαν τοῖς ἄλλοις τὸν προπηλακισμὸν  ἐπὶ   μεῖζον ἐξαίροντες τὰ γενόμενα, ἠγανάκτει
[8, 79]   ἄλλοι πολλοὶ πατέρες, οἱ μὲν  ἐπὶ   μείζοσιν αἰτίαις, οἱ δ´ ἐπ´
[8, 78]   κατὰ πολέμους ἔργων, δι´ οὓς  ἐπὶ   μήκιστον ἦλθε τιμῆς φειδὼ λαβών
[8, 52]   ἐνθυμουμένῃ τὸν ἀνθρώπινον βίον, ὡς  ἐπὶ   μικρᾶς αἰωρεῖται ῥοπῆς, καὶ ἐκ
[8, 64]   τὴν δ´ ἑτέραν Τῖτον Σίκκιον  ἐπὶ   Οὐολούσκους ἄγειν, τὸν ἕτερον τῶν
[8, 67]   ὑπάτων Τῖτος Σίκκιος, πεμφθεὶς  ἐπὶ   Οὐολούσκους, ὅσον ἦν κράτιστον τῆς
[8, 80]   τὰ μειράκια τῆς τιμωρίας καὶ  ἐπὶ   πάσῃ ἀδείᾳ ζῆν, μήτε φυγῇ
[8, 67]   Ῥωμαίων προσεχώρησαν ἔθη. διέμενον οὖν  ἐπὶ   πλεῖστον χρόνον τῆς ἡμέρας ἀγχωμάλως
[8, 85]   τοῖς πολεμίοις ὄκνον τῆς  ἐπὶ   πλέον διώξεως παρέσχεν οὐ δυναμένοις
[8, 51]   ἐπὶ σοὶ τὴν ψυχὴν πολέμους  ἐπὶ   πολέμοις στέλλοντα ὁρῶσά σε καὶ
[8, 86]   ἔτι προελθεῖν ἐκ τοῦ χάρακος  ἐπὶ   πολέμῳ, ἀγαπητὸν δ´ ἂν ἦν,
[8, 36]   τὴν λοιπὴν ἀναλαβὼν δύναμιν ἦγεν  ἐπὶ   πόλιν ἄλλην τὴν καλουμένην Κετίαν.
[8, 91]   ποιεῖσθαι, δυνάμει δὲ βαρείᾳ ἐλάσαντες  ἐπὶ   πόλιν Ὀρτῶνα κατὰ κράτος αἱροῦσι·
[8, 87]   πολέμων ἐγένετο, κινήσασα πρόφασις  ἐπὶ   πολλαῖς ἄλλαις δόξασα μείζων εἶναι
[8, 43]   κατέσχε τὸν οἶκον οἰμωγή, ὥστ´  ἐπὶ   πολὺ {μέρος} ἐξακουσθῆναι τῆς πόλεως
[8, 59]   ἄνθρωποι βασιλεῦσιν στρατιᾶς ἡγεμόσιν  ἐπὶ   πυραῖς ἀπάρχονται, παρέμειναν οἱ μάλιστα
[8, 46]   ὑπεμείναμεν, ὡς ἠξίουν ἡμᾶς ἐλθεῖν  ἐπὶ   σὲ καὶ τὰς ὑπὲρ τῆς
[8, 40]   τὰ νήπια ταῦτα καταπεφεύγαμεν ἱκέτιδες  ἐπὶ   σέ, Οὐετουρία, τὴν μόνην
[8, 24]   δικαίων λόγος. συνέστη τὸ δημοτικὸν  ἐπὶ   σοὶ παροξυνθὲν ὑπὸ τῶν δημάρχων,
[8, 28]   καὶ τῶν ἄλλων ὧν ἔσχεν  ἐπὶ   σοὶ πόνων οὐ καλὰς ἀμοιβὰς
[8, 51]   διετέλεσα, πότε ἱλαρὰν ἔσχον  ἐπὶ   σοὶ τὴν ψυχὴν πολέμους ἐπὶ
[8, 51]   καταλειφθέντα σε παραλαβοῦσα νήπιον διέμεινα  ἐπὶ   σοὶ χήρα καὶ τοὺς ἐπὶ
[8, 57]   ὑπομείνασα νεότης φθονοῦσα μὲν τοῖς  ἐπὶ   στρατοπέδου γενομένοις τῶν πολλῶν ὠφελειῶν,
[8, 89]   ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ τὰ μὲν  ἐπὶ   στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ´ ἦν· ἐν
[8, 87]   καιρός, μὲν Αἰμίλιος ἔμεινεν  ἐπὶ   στρατοπέδου δι´ αἰσχύνης ἔχων ἐπὶ
[8, 87]   αὐτοῦ τοὺς ὑφ´ ἑαυτὸν ἄρχοντας  ἐπὶ   στρατοπέδου καταλιπὼν εἰς τὴν Ῥώμην
[8, 59]   ἐπειδὴ δὲ πάντ´ εὐτρέπιστο, θέντες  ἐπὶ   στρωμνῆς ἐκπρεπεστάτῳ ἠσκημένης κόσμῳ τὴν
[8, 80]   καὶ τοὺς παῖδας τῶν ἐπικηρυχθέντων  ἐπὶ   Σύλλα πατέρων ἀφελόμενοι τὸ μετιέναι
[8, 15]   κοινοῦ τῶν Λατίνων παροῦσι πρεσβευταῖς  ἐπὶ   συμμαχίας αἴτησιν ἀπεκρίνατο, μὴ ῥᾴδιον
[8, 87]   ἐπὶ στρατοπέδου δι´ αἰσχύνης ἔχων  ἐπὶ   συμφοραῖς οὐκ εὐσχήμοσιν εἰς τὴν
[8, 21]   τὸ φρούριον ἁλώσεται τὸν πόλεμον  ἐπὶ   σφᾶς ἥξειν εὐθὺς οἰόμενοι, μίαν
[8, 80]   τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν· ἐπάνειμι δ´  ἐπὶ   τὰ ἑξῆς. ~Μετὰ γὰρ τὸν
[8, 57]   δ´ οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπολιπόμενος ἀπέλυσεν  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα. μὲν οὖν
[8, 28]   δέδρακας ἡμᾶς κακῶν, ἄπιθι χαίρων  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα, καὶ κόμισαι μητρός
[8, 12]   τὴν στρατιὰν καὶ κατέστησεν ἅπαντας  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα παθόντας μὲν οὐδὲν
[8, 67]   κεκρατηκότων ἐτράποντο, ὀλίγοι δέ τινες  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα φεύγοντες ἀπεσώθησαν. ἀφικομένων
[8, 50]   τε ἐγκλημάτων ἄφεσιν καὶ κάθοδον  ἐπὶ   τὰ οἰκεῖα φίλους καὶ ἀγαθοὺς
[8, 8]   ὑπ´ αὐτῶν κατὰ τὸ ἀναγκαῖον  ἐπὶ   τὰ ὅπλα χωρήσετε καὶ συμμάχους
[8, 63]   ἀναστήσαντες τὰς δυνάμεις ἀπῄεσαν ἑκάτεροι  ἐπὶ   τὰ σφέτερα. οἱ δ´ ὕπατοι
[8, 22]   πολέμου προσάξοντος, ὥσθ´ οἱ μὲν  ἐπὶ   τὰ τείχη τὰ ὅπλα λαβόντες
[8, 22]   γυναῖκές τε λελυμέναι τὰς κόμας  ἐπὶ   τὰ τεμένη καὶ τοὺς νεὼς
[8, 39]   οἴκοι μονῆς τὸ εὐπρεπὲς ἔθεον  ἐπὶ   τὰ τεμένη τῶν θεῶν ὀλοφυρόμεναί
[8, 16]   λαμβάνει τόν τε σῖτον τὸν  ἐπὶ   ταῖς ἅλωσιν ἔτι κείμενον καὶ
[8, 56]   ἀνθρώπων χαίρειν τοὺς θεοὺς μήτ´  ἐπὶ   ταῖς ἀνοσίοις καὶ ἀδίκοις πράξεσιν
[8, 83]   ἀμαχητὶ γενομένης αἰσχύνῃ παροξυνθέντες, εἴτ´  ἐπὶ   ταῖς ἑαυτῶν δυνάμεσι πολλαῖς οὔσαις
[8, 29]   με ποιήσασθαι πρὸς τὸν δῆμον  ἐπὶ   ταῖς ἐλπίσι τῆς καθόδου, παύσασθε
[8, 29]   οὔτ´ ἄλλο πάθος ἥμερον οὐδὲν  ἐπὶ   ταῖς ἐμαῖς λαβόντες τύχαις. μαθόντες
[8, 56]   ἐπανορθώσεως ἕνεκα τῶν οἰομένων μήτ´  ἐπὶ   ταῖς τιμαῖς ταῖς παρ´ ἀνθρώπων
[8, 23]   θαυμαστόν, εἰ χαλεπαίνεις καὶ ἀγανακτεῖς  ἐπὶ   ταῖς τύχαις. κοινὸς γὰρ δὴ
[8, 26]   οἰκείων ἀγαθῶν ἀγωνιζομένοις καὶ τοῖς  ἐπὶ   τἀλλότρια πορευομένοις· οἱ μέν γ´
[8, 68]   εἰς τὴν ὕπαιθρον, Οὐεργίνιος μὲν  ἐπὶ   τὰς Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος δ´
[8, 87]   ᾤχετο· καὶ συγκαλέσας τὸν ὄχλον  ἐπὶ   τὰς ἀρχαιρεσίας, οἷς μὲν
[8, 36]   κατὰ κράτος ἑλὼν καὶ τούτους  ἐπὶ   τὰς ἑξῆς ἐχώρει. Ἀλβιήτας μὲν
[8, 83]   μέρει μέν τινι τῆς δυνάμεως  ἐπὶ   τὰς Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων
[8, 68]   τὰς Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος δ´  ἐπὶ   τὰς Ἑρνίκων τε καὶ Οὐολούσκων,
[8, 67]   ἔχων τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων  ἐπὶ   τὰς ἐχυρωτάτας τοῦ χάρακος πύλας·
[8, 82]   ὕπατος διὰ τῶν ἀποσταλέντων  ἐπὶ   τὰς κατασκοπάς, ἀνακλήσει ταχείᾳ τοὺς
[8, 36]   φυλακὴν ἀναστήσας τὴν στρατιὰν ἦγεν  ἐπὶ   τὰς λοιπὰς τῶν Λατίνων πόλεις
[8, 18]   Βωλανοὶ τὸ τεῖχος ἐκλιπόντες ἔφευγον  ἐπὶ   τὰς οἰκίας. γενόμενος δὲ καὶ
[8, 83]   τ´ ἦν καὶ κρατίστη, τοὺς  ἐπὶ   τὰς πόλεις σφῶν ἥξοντας δέχεσθαι
[8, 17]   τοὺς κρατίστους τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν  ἐπὶ   τὰς πύλας ἵεται βαλλόμενος ἀπὸ
[8, 22]   ἔθεον ἄνευ παραγγέλματος, οἱ δ´  ἐπὶ   τὰς πύλας κατὰ πλῆθος ἐφέροντο
[8, 44]   καὶ παραλαβοῦσαι τὴν Οὐετουρίαν προῆγον  ἐπὶ   τὰς πύλας· οἱ δ´ ὕπατοι
[8, 43]   καὶ προεῖπον ἥκειν ἅπαντας ἕωθεν  ἐπὶ   τὰς πύλας προπέμψοντας ἐξιούσας τὰς
[8, 17]   ταπεινὴν καὶ ἄνανδρον κατέκλεισεν ἀμηχανίαν,  ἐπὶ   τὰς συμμαχίδας αὐτῶν πόλεις, ὅσαι
[8, 15]   ὥστ´ οὐδὲν ἔφθασαν τῶν ἐψηφισμένων  ἐπὶ   τέλος ἀγαγεῖν, ἀλλὰ παρέδοσαν ἡμιτελῆ
[8, 88]   καὶ μὲν Φάβιος τὴν  ἐπὶ   τῇ βοηθείᾳ τῶν συμμάχων ἀποσταλεῖσαν
[8, 66]   τὴν βοήν τε καὶ ταραχὴν  ἐπὶ   τῇ ἐκείνων ἀφίξει γεγονέναι νομίζοντες,
[8, 82]   ὁρῶσι τὸν δῆμον καὶ μεταμελόμενον  ἐπὶ   τῇ Κασσίου καταδίκῃ, διὰ φυλακῆς
[8, 81]   δημοτικῆς μερίδος πολλὴν ἄνοιαν ἑαυτῶν  ἐπὶ   τῇ καταδίκῃ κατηγόρουν. τούτου δ´
[8, 86]   πόλιν Ἄντιον ἀνέζευξαν· ἔνθα παιανίζοντες  ἐπὶ   τῇ νίκῃ καὶ θύοντες ἐν
[8, 85]   ἀνεκτᾶτο θεραπείαις, καὶ τοὺς ἀδημονοῦντας  ἐπὶ   τῇ παραδόξῳ τοῦ πάθους αἰσχύνῃ
[8, 1]   φυγῇ ἀιδίῳ ἐλασθείς, ἀγανακτῶν τ´  ἐπὶ   τῇ συμφορᾷ καὶ τιμωρίαν παρὰ
[8, 1]   ἐκεῖνος Κοριολάνος, τὴν  ἐπὶ   τῇ τυραννίδι αἰτίαν σχὼν καὶ
[8, 87]   τὸν τρὶς ὑπατεύσαντα Κάσσιον κρίνας  ἐπὶ   τῇ τυραννίδι καὶ ἀποκτείνας. οὗτοι
[8, 49]   τοσούτους διὰ σὲ γενομένους καὶ  ἐπὶ   τηλικαύτης βεβηκότας εὐτυχίας οὐ δοκεῖς
[8, 84]   παρέλαβε, θάτερον δὲ Λεύκιος ἔχων  ἐπὶ   τὴν Ἀντιατῶν ἦγε πόλιν. γενόμενος
[8, 59]   δυνάμει. ~Ἀναβάντος δὲ τοῦ ἀνδρὸς  ἐπὶ   τὴν ἀπολογίαν βοή τε πολλὴ
[8, 87]   τὴν πόλιν καὶ τοὺς ἄνδρας  ἐπὶ   τὴν ἀρχὴν κατήγαγε. ~Τότε δ´
[8, 70]   Ῥώμην νομίζειν. τρίτον δὲ καταστὰς  ἐπὶ   τὴν αὐτὴν ἀρχὴν Οὐολούσκους τ´
[8, 9]   ἀποσταλέντες ὑπ´ αὐτῶν πρέσβεις καταστάντες  ἐπὶ   τὴν βουλὴν ἔλεγον· Ὅτι Οὐολούσκοις
[8, 79]   βασάνου τὸ πρᾶγμα ἐξετάσας ἧκεν  ἐπὶ   τὴν βουλήν· ἔπειτα κελεύσας ἐλθεῖν
[8, 68]   ἐπαινέσας αὐτοὺς Κάσσιος ἀνέπεμψεν  ἐπὶ   τὴν βουλήν. τοῖς δ´ ἐκ
[8, 45]   περιέπων κατεῖχεν ἐκλελυμένην καὶ ῥέουσαν  ἐπὶ   τὴν γῆν. ὡς δὲ τῶν
[8, 30]   καὶ παρέξειν ἐμαυτὸν ὑπεσχόμην ἑκόντα  ἐπὶ   τὴν δίκην. ~Ἴθι δή μοι,
[8, 75]   ἀκούσητε, λέγω. τοῖς αἱρεθησομένοις  ἐπὶ   τὴν ἐξέτασιν τῆς χώρας καὶ
[8, 2]   ὅσους δύνασαι πλείστους παρασκεύασον ἐλθεῖν  ἐπὶ   τὴν θέαν· ὅταν δ´ ἐν
[8, 3]   ἐξ ἑνὸς ἔθνους διαφόρου σφίσιν  ἐπὶ   τὴν θέαν παρελθεῖν, προσελθούσης δὲ
[8, 66]   ἐπειδὴ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς οἱ πεμφθέντες  ἐπὶ   τὴν κατασκοπὴν ἱππεῖς, ὡς οὔτε
[8, 19]   ὅσα προσέταξεν ἀπῆγε τὴν δύναμιν  ἐπὶ   τὴν Κοπιολανῶν πόλιν. παραδόντων δὲ
[8, 44]   τὰ παιδία μετὰ λαμπάδων ἧκον  ἐπὶ   τὴν οἰκίαν καὶ παραλαβοῦσαι τὴν
[8, 40]   παραλαβοῦσαι τὰς ἄλλας γυναῖκας ἐπορεύοντο  ἐπὶ   τὴν οἰκίαν τῆς Μαρκίου μητρὸς
[8, 39]   καὶ τὰ τέκνα ἐπαγόμεναι βαδίζωμεν  ἐπὶ   τὴν Οὐετουρίας τῆς Μαρκίου μητρὸς
[8, 59]   μάλιστα ἦν ἐπιφανές, ἔθεσαν  ἐπὶ   τὴν παρεσκευασμένην πυράν, συμπροπεμπούσης τὸ
[8, 19]   ἀναστήσας δὲ τὴν δύναμιν ἐκεῖθεν  ἐπὶ   τὴν Πεδανῶν πόλιν· ἦν δὲ
[8, 18]   φευγόντων. δ´ ἀκολουθῶν τοῖς  ἐπὶ   τὴν πόλιν ὠθουμένοις φθάνει, πρὶν
[8, 63]   Οὐολοῦσκοί τε καὶ Αἰκανοὶ στρατὸν  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων γῆν ἤγαγον γνώμην
[8, 12]   δὲ λοιπὸν Μάρκιος ἄγων  ἐπὶ   τὴν Ῥωμαίων ἤλασεν. οἷα δ´
[8, 36]   τριάκοντα πόλεων ἑπτὰ κύριος ἧκεν  ἐπὶ   τὴν Ῥώμην ἄγων πολὺ πλείω
[8, 22]   εὐθὺς ἀναστήσας τὴν δύναμιν ἦγεν  ἐπὶ   τὴν Ῥώμην, φυλακὴν τοῦ Λαουινίου
[8, 2]   πᾶσαν τὴν Οὐολούσκων δύναμιν παραλαβὼν  ἐπὶ   τὴν Ῥώμην χωρεῖν, ἕως ἐστασίαζέ
[8, 36]   ἑτέρας ἐξανδραποδισάμενός τε καὶ διαρπάσας  ἐπὶ   τὴν Σατρικανῶν ἤλαυνε πόλιν. ἑλὼν
[8, 54]   φιλόστοργον υἱὸν ἀπολώλεκας. ταῦτ´ εἰπὼν  ἐπὶ   τὴν σκηνὴν ἀπῄει κελεύσας ἀκολουθεῖν
[8, 3]   ὡς Τύλλος ἠξίου, παρῆν  ἐπὶ   τὴν τῶν ἀγώνων θέαν· καὶ
[8, 90]   οὐθὲν ἐνδώσοντα τῷ δήμῳ μαλακὸν  ἐπὶ   τὴν ὑπατείαν παρελθεῖν, κατὰ γνώμην
[8, 90]   δραστηρίους τε καὶ ἥκιστα δημοτικοὺς  ἐπὶ   τὴν ὑπατείαν προαγαγεῖν· καὶ μετῄει
[8, 72]   καὶ Ἑρνίκων ὅσους ἐδύνατο πλείστους  ἐπὶ   τὴν ψηφοφορίαν. οἱ δὲ συνῄεσαν
[8, 41]   δὲ μήτηρ τὸ νεώτερον εἶχεν  ἐπὶ   τῆς ἀγκάλης· δ´ ἀποστραφεὶς
[8, 39]   ἀδελφή, θείῳ τινὶ παραστήματι κινηθεῖσα  ἐπὶ   τῆς ἀνωτάτω κρηπῖδος ἔστη τοῦ
[8, 51]   καταλιπεῖν, οὐκ ἠβουλήθην, ἀλλ´ ἔμεινα  ἐπὶ   τῆς αὐτῆς ἑστίας καὶ τὸν
[8, 5]   καὶ λόγους ἐποιούμεθα διὰ παντὸς  ἐπὶ   τῆς βουλῆς ἐλευθέρους οὐ δήμῳ
[8, 87]   τὸν ἐμφύλιον Ῥωμαίων πόλεμον τὸν  ἐπὶ   τῆς ἐμῆς ἡλικίας, ὃς μέγιστος
[8, 1]   ἱκέτης τοῦ ἀνδρὸς γίνεται καθεζόμενος  ἐπὶ   τῆς ἑστίας. διηγησάμενος δ´ αὐτῷ
[8, 1]   τὸν τάχιστον αὐτοχειρίᾳ τε καὶ  ἐπὶ   τῆς ἑστίας τῆς σεαυτοῦ καθιερεύσας
[8, 64]   ἀρχὴν ἀφαιρεθέντος ἐκείνου καὶ τεθνηκότος  ἐπὶ   τῆς ξένης· εἰ δέ τινες
[8, 26]   ὑπάρξει σοι διαλλαττομένῳ, μένοντι δ´  ἐπὶ   τῆς ὀργῆς καὶ μὴ διαλυομένῳ
[8, 51]   ἐπὶ σοὶ χήρα καὶ τοὺς  ἐπὶ   τῆς παιδοτροφίας ἀνήντλησα πόνους, οὐ
[8, 88]   τοῦ θράσους καὶ προσιόντες τοῖς  ἐπὶ   τῆς στρατολογίας τεταγμένοις τὸν ἱερὸν
[8, 86]   ἡμέραις ἐτράποντο. εἰ μὲν οὖν  ἐπὶ   τῆς τότε νίκης διέμειναν καὶ
[8, 91]   οἴκου τὴν στρατιάν. ἄλλο δ´  ἐπὶ   τῆς τούτων ὑπατείας λόγου ἄξιον
[8, 16]   ἔταξαν, ἵνα μηδὲν ἀγνοήσωσι τῶν  ἐπὶ   τῆς χώρας πραττομένων· χρήματά τε
[8, 44]   ὄχλος ἐκ τῆς πόλεως, καὶ  ἐπὶ   τί παραγένοιντο. μαθὼν δὲ παρ´
[8, 27]   πρὸς ἡμᾶς ἐπιχειροῦντες ἔκδοτον ἀξιώσειαν  ἐπὶ   τιμωρίᾳ σε παραδιδόναι· πολλοὶ
[8, 87]   Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν  ἐπὶ   τὸ Ἀλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι. τοῦτο
[8, 45]   ᾤχετο φερόμενος ὑπὸ τῶν παθῶν  ἐπὶ   τὸ ἀνθρώπινον, καὶ περιβαλὼν αὐτὴν
[8, 58]   τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἀγορὰν καὶ παρελθὼν  ἐπὶ   τὸ βῆμα πολλῇ κατηγορίᾳ ἐχρήσατο
[8, 70]   πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν· καὶ παρελθὼν  ἐπὶ   τὸ βῆμα, ὡς ἔθος ἐστὶ
[8, 21]   καὶ τῷ μὴ συγχωρεῖν ἑτοίμως  ἐπὶ   τὸ μᾶλλον σπουδάζειν αὐτὸν παρορμῶσα,
[8, 86]   Ῥωμαίους εἰς μάχην ἐπαρθέντες ἀνέβαινον  ἐπὶ   τὸ ὄρος πυκνώσαντες τοὺς λόχους·
[8, 20]   δὲ καμνόντων παρεθάρρυνε τὴν ἀθυμίαν  ἐπὶ   τὸ πονοῦν μέρος τῆς στρατιᾶς
[8, 45]   ὄχλοις τὴν ἀπόκρισιν. ἐλθὼν δ´  ἐπὶ   τὸ στρατηγικὸν βῆμα πρῶτον μὲν
[8, 22]   ἅπαντες ὑπατικοί. ὡς δ´ ἀφίκοντο  ἐπὶ   τὸ στρατόπεδον, καὶ ἔγνω τὴν
[8, 1]   ἰσχὺν ἐνθυμούμενον, ὡς οὐ μένουσιν  ἐπὶ   τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν αἱ τῶν
[8, 63]   ἴδιον ἑκατέρου τῶν ὑπάτων στρατόπεδον  ἐπὶ   τοῖς ἐρυμνοτάτοις καταστησαμένου. Οὐολοῦσκοί τε
[8, 62]   αὐτῶν, νόμος ἐστὶν αὐταῖς  ἐπὶ   τοῖς ἰδίοις τε καὶ ἀναγκαίοις
[8, 54]   τὰς ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας. εἰ δ´  ἐπὶ   τοῖς κατωρθωμένοις σφίσιν αὐθαδείας ἀναπιμπλάμενοι
[8, 30]   με τῷ δήμῳ παραινῶν σφόδρα  ἐπὶ   τοῖς λόγοις εὐδοκίμει, κἀγὼ δεδιώς,
[8, 52]   ἀφ´ οὗ με καταλιπὼν ἔρημον  ἐπὶ   τοῖς παιδίοις τούτοις ἀπῆλθες, ἐν
[8, 70]   συνέδριον ὀρθὴν καὶ περίφοβον οὖσαν  ἐπὶ   τοῖς ῥηθεῖσιν ὑπ´ αὐτοῦ λόγοις·
[8, 22]   οἱ δὲ τοὺς δούλους καθοπλίσαντες  ἐπὶ   τοῖς τέγεσι τῶν οἰκιῶν ἵστασαν,
[8, 38]   τὰ σώματα ἱκανὰ ἦν κακοπαθεῖν,  ἐπὶ   τοῖς τείχεσιν. ~Αἱ δὲ γυναῖκες
[8, 79]   οὐσίαν τοῦ μηνύσαντος τὴν τυραννίδα  ἐπὶ   τοῖς τοῦ παιδὸς ἀδικήμασιν ἀφαιρεῖσθαι
[8, 17]   ὅσα εἰς πολιορκίαν χρήσιμα ἦν,  ἐπὶ   Τολερίνους ἐλαύνει τοῦ Λατίνων ὄντας
[8, 87]   ἵνα μηδενὸς εἶεν ἔτι κύριοι,  ἐπὶ   τὸν ἐν τῇ Γαλατίᾳ τὰ
[8, 32]   καλεῖτε, ἐγὼ δὲ ταχεῖαν ὁδὸν  ἐπὶ   τὸν ὄλεθρον, οὐ πολλῶν οἴομαι
[8, 10]   ἀποκρίσεις ποιήσασθαι, καλέσαντες αὐτοὺς πάλιν  ἐπὶ   τὸν σύλλογον ταύτην ἔδοσαν τὴν
[8, 78]   ἀγαγόντες οἱ ταμίαι τὸν ἄνδρα  ἐπὶ   τὸν ὑπερκείμενον τῆς ἀγορᾶς κρημνόν,
[8, 85]   τῶν ἱππέων αὐτοῖς ἐπιβοηθησάντων, ἀπῆλθον  ἐπὶ   τὸν χάρακα. ἐδόκει τ´ αὐτοῖς
[8, 85]   ἑπόμενοι, ἐπειδὴ δὲ δρόμῳ χωροῦντας  ἐπὶ   τὸν χάρακα ἐθεάσαντο, ταχείᾳ καὶ
[8, 67]   ἐξελίξαντες τοὺς λόχους βάδην ἀπεχώρουν  ἐπὶ   τὸν χάρακα, καὶ οἱ τῶν
[8, 65]   Ἑρνίκων τὸ μετὰ τοῦτ´ ἐγίνετο  ἐπὶ   τὸν χάρακα τεταραγμένη τε καὶ
[8, 39]   ἐσχάτοις κινδύνοις οὖσαν πατρίδα προελθεῖν  ἐπὶ   τὸν χάρακα τῶν πολεμίων, ἄγουσαν
[8, 38]   τὰς ἱερὰς ἀμπεχομένους ἐσθῆτας ἀθρόους  ἐπὶ   τὸν χάρακα τῶν πολεμίων πορεύεσθαι
[8, 77]   ἡμέραν ῥητὴν ἐκάλουν αὐτὸν ὡς  ἐπὶ   τοῦ δήμου τὴν δίκην ἀπολογησόμενον.
[8, 67]   τε τῇ φάλαγγι τεταγμένοι καὶ  ἐπὶ   τοῦ ἑτέρου κέρως ἐπειδὴ τὸ
[8, 55]   καταρχομένης τῶν ἱερῶν τῆς Οὐαλερίας  ἐπὶ   τοῦ κατασκευασθέντος ἐν τῷ τεμένει
[8, 2]   τῇ πόλει Οὐολοῦσκοι νύκτωρ, καὶ  ἐπὶ   τοῦθ´ ἥκουσι τὸ ἔργον ἀθρόοι.
[8, 86]   ἀσφαλείᾳ τέως ὄντες ἤδη κατέβαινον  ἐπὶ   τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν· ἐξ ὧν
[8, 87]   αὐτούς· συνιόντες τε κατὰ πλῆθος  ἐπὶ   τοὺς δημάρχους ὠνείδιζον αὐτοῖς προδοσίαν
[8, 89]   ἀμφότεροι τῶν στρατηγῶν ἀνακαλουμένων ἀπῆλθον  ἐπὶ   τοὺς ἑαυτῶν χάρακας· καὶ οὐκέτι
[8, 66]   λαμβάνει, τήν τε ἵππον ἐκπέμψας  ἐπὶ   τοὺς ἐσκεδασμένους ἀνὰ τὰς ὁδούς
[8, 1]   αὐτὸν ἀνάγκας, δι´ ἃς ὑπέμεινεν  ἐπὶ   τοὺς ἐχθροὺς καταφυγεῖν, μέτρια ἠξίου
[8, 50]   καὶ λιτὰς {καὶ τὸ καταφυγεῖν  ἐπὶ   τοὺς ἠδικημένους τὸ ἀδικοῦν ταπεινόν,
[8, 63]   διεχρίθησάν τ´ ἀπ´ ἀλλήλων καὶ  ἐπὶ   τοὺς ἰδίους χάρακας ἀπηλλάγησαν· ἕωθεν
[8, 19]   δὲ τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἦγεν  ἐπὶ   τοὺς καλουμένους Λαβικανούς. ἦν δὲ
[8, 82]   οἱ ὕπατοι τὰς δυνάμεις ἐξήγαγον  ἐπὶ   τοὺς πολεμίους. Κορνήλιος μὲν οὖν
[8, 73]   κρεῖττον αὐτοῖς ἐστιν, ὅταν ἐξίωσιν  ἐπὶ   τοὺς πολέμους ἐκ τοῦ δημοσίου
[8, 30]   πότερον οὖν τιμωρίας ἄξιος ἦν  ἐπὶ   τούτοις ὑπέχειν, τιμὰς λαμβάνειν,
[8, 27]   τῶν κατορθωμάτων σφαλμάτων ἅπαντες  ἐπὶ   τούτους ἀναφέρουσιν. ἔπειτ´ ἂν μὲν
[8, 2]   λαμπρούς, ἀφίξονταί τε κατὰ θέαν  ἐπὶ   τούτους πολλοὶ τῶν ξένων. τοῦτον
[8, 51]   ἐπὶ μάχαις ἀναιρούμενον καὶ τραύματ´  ἐπὶ   τραύμασι λαμβάνοντα; ~Ἀλλ´ ἐξ οὗ
[8, 77]   νόμους εἰσήγγειλαν εἰς τὸν δῆμον  ἐπὶ   τυραννίδος αἰτίᾳ· καὶ προειπόντες ἡμέραν
[8, 36]   πλείους τῶν τριάκοντα παρὰ τὴν  ἐπὶ   Τυσκλανοὺς φέρουσαν ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐν
[8, 55]   δ´ ἐπιτρέψαι σφίσι τὴν βουλὴν  ἐπὶ   τύχης γυναικῶν ἱδρύσασθαι ἱερόν, ἐν
[8, 63]   αἰσχύνῃ πολλῇ ἦσαν δειλίας δόξαν  ἐπὶ   τῷ ἔργῳ φερόμενοι· καὶ οὐδεμίαν
[8, 4]   εἰπὼν καὶ παραθήξας ἀνθρώπους ἀγανακτοῦντας  ἐπὶ   τῷ πάθει διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.
[8, 89]   ἣν εἶχε πρὸς τοὺς πατρικίους  ἐπὶ   τῷ φενακισμῷ τῆς κληρουχίας. αὐτοὶ
[8, 70]   ὥστε πάντας ὑπερβαλέσθαι τοὺς ἐπαινουμένους  ἐπὶ   τῷ φιλεῖν καὶ σώζειν τὸ
[8, 25]   πάντα τὰ πράγματα καὶ οὐδὲν  ἐπὶ   τῶν αὐτῶν φιλεῖ διαμένειν, νεμεσᾶταί
[8, 90]   προνοηθῆναι, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ  ἐπὶ   τῶν βασιλέων τῶν ἐκλιπόντων ἐγίνοντο.
[8, 19]   βοσκήματα καὶ ἀνδράποδα, ὅσα κατέλιπον  ἐπὶ   τῶν κτήσεων, κομίζοιντο, αὐλίζεσθαί τ´
[8, 17]   τὰ μὲν αὐτοί, τὰ δ´  ἐπὶ   τῶν ὑποζυγίων πολὺν ἠναγκάσθησαν διατρῖψαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009