Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνας 1
δαπάνης 1
δαπανωμένας 1
δὲ 343
δέ 22
δεδακρυμένος 1
δεδαπάνηται 1
Fréquences     [«    »]
272 τὰ
335 τε
272 τὸ
343 δὲ
374 τῆς
490 τὴν
526 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

δὲ


Livre, Chap.
[8, 91]   οὐκέτι στρατείαν ἔγνωσαν ποιεῖσθαι, δυνάμει  δὲ   βαρείᾳ ἐλάσαντες ἐπὶ πόλιν Ὀρτῶνα
[8, 31]   τῇ πόλει δεχόμενος καλοκαγαθίαν· εἰ  δὲ   βιασθεῖσα βουλὴ συνεχώρησε τῷ
[8, 34]   ὅταν μὲν ὠφελῇ, στέργομεν, ὅταν  δὲ   βλάπτῃ, καταλείπομεν, οὐ διὰ τὸν
[8, 16]   εἴ τινα ἦν ἐχυρώτατα· τὰ  δὲ   βοσκήματα αὐτῶν, ὅσα οὐχ οἷοί
[8, 35]   γινόμενα γῆς ἀλλοτρίας γλιχομένοις, εἰ  δὲ   βούλεσθε, προστίθετε καὶ τὰς πόλεις
[8, 32]   ὑπὲρ ὑμῶν ἐπέρχεται φρονεῖν· εἰ  δὲ   βούλεσθε τίθημι γάρ οὐδὲν ὧν
[8, 35]   τι πρακτέον ὑμῖν· ἕως  δὲ   βουλεύσησθε, δίδωμι χρόνον ὑμῖν ἡμερῶν
[8, 64]   πολέμων, τὴν ὑπατείαν παρειλήφεσαν.  δὲ   βουλὴ προθέντων λόγον περὶ τοῦ
[8, 91]   γῆς πολλὴν ἠδίκησαν προνομαῖς. τῆς  δὲ   βουλῆς τὸν μὲν πρὸς Αἰκανοὺς
[8, 19]   ὥσπερ καὶ ἄλλαι ἄποικος. καταπλήξασθαι  δὲ   βουλόμενος τοὺς ἔνδον ἔκαιεν αὐτῶν
[8, 15]   δῆμος ταῦτ´ ἐπεκύρωσεν. ἦν  δὲ   βραχὺς λειπόμενος τῆς ἀρχῆς
[8, 5]   τὴν γνώμην ἀποδειξόμενος, ἐξετάσαι. ἔσται  δὲ   βραχὺς περὶ αὐτῶν, κἂν
[8, 18]   τείχους ἐποιεῖτο τὰς προσβολάς· οἱ  δὲ   Βωλανοὶ περιμείναντες καιρὸν ἐπιτήδειον ἀνοίγουσι
[8, 18]   ἄλλο τῶν Οὐολούσκων πλῆθος, οἱ  δὲ   Βωλανοὶ τὸ τεῖχος ἐκλιπόντες ἔφευγον
[8, 24]   κομίζονται παρ´ ἀνθρώπων, ἀφαιρῇ; θεῶν  δὲ   βωμοὺς καὶ τεμένη καὶ νεὼς
[8, 68]   ἄνδρας εἰς φιλίαν, ἐφ´ οἷς  δὲ   γενήσονται δικαίοις αἱ πρὸς αὐτοὺς
[8, 48]   ἔθνεσι καλὴν καὶ πρέπουσαν. τοῦτο  δὲ   γένοιτ´ ἄν, εἰ νῦν μὲν
[8, 72]   τι χρὴ ποιεῖν. ἐπισημασίας  δὲ   γενομένης αὐτῷ μεγάλης καὶ μετὰ
[8, 66]   κατ´ ἄλλας ὁδοὺς ἔθεον. ἡμέρας  δὲ   γενομένης, ἐπειδὴ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς οἱ
[8, 87]   καὶ τὰς αὐλὰς καθαιροῦντες· ὅσων  δὲ   γεωργικὸς βίος ἦν ἐν
[8, 67]   τε καὶ ἀμυντηρίοις ἀπέκοπτον, πολλοὺς  δὲ   γονάτων τε καὶ ἀστραγάλων πληγαῖς
[8, 39]   κακοπαθεῖν, ἐπὶ τοῖς τείχεσιν. ~Αἱ  δὲ   γυναῖκες αὐτῶν, ὡς ἐγγὺς ὄντος
[8, 56]   καθ´ ἕκαστον ἔτος ἐπιτελεῖν. αἱ  δὲ   γυναῖκες ἐν ἔθει κατεστήσαντο τῇ
[8, 55]   δῆμος ἐπεκύρωσε ταῦτα. ταῖς  δὲ   γυναιξὶ βουλευσαμέναις εἰσῆλθεν ἐπιφθόνου μὲν
[8, 55]   τὰς δοθησομένας αὐτῷ τιμάς· ταῖς  δὲ   γυναιξὶν ἔπαινόν τ´ ἀποδεδόσθαι τῆς
[8, 28]   τὰ ἔσχατα παθεῖν; ~Φέρε, ἐὰν  δὲ   δὴ κατορθώσῃς, τί τὸ θαυμαστὸν
[8, 49]   μέρος πονηροῖς προστάταις χρησάμενον. εἰ  δὲ   δὴ μὴ τοῖς κακίστοις μόνον,
[8, 25]   τὰ δίκαια εἰρήσθω. ~Φέρε, εἰ  δὲ   δὴ πάντας μὲν ἀνθρώπους καὶ
[8, 72]   ἐπιψηφίζειν ἀξιοῖς τὸν δῆμον, σὺ  δὲ   δὴ πρὸς θεῶν, Οὐεργίνιε,
[8, 26]   πρὸς τοὺς νικῶντας ἀεί. εἰ  δὲ   δὴ τἀναντία τούτων ἦν, ἐκεῖνό
[8, 24]   εἴ τις ἔροιτό σε, τοὺς  δὲ   δὴ τάφους τῶν προγόνων τί
[8, 85]   διώξει καὶ ἀσυντάκτῳ χρώμενοι. οἱ  δὲ   δὴ τελευταῖοί τε καὶ ὀπισθοφυλακοῦντες
[8, 71]   τὴν ἑαυτῶν ἀφαιρεθῆναι χώραν.  δὲ   δῆμος ἀκούων τοτὲ μὲν τοῖς
[8, 90]   τῶν καθ´ ἡλικίαν δυνάμενος·  δὲ   δῆμος ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τε
[8, 74]   οὐ δικαίως αὐτὰ καρποῦνται. ἐὰν  δὲ   δημοσιωθέντα ἴδωσι καὶ τὰς ἀπ´
[8, 86]   σπείρας ἀπέστειλε τῷ συνάρχοντι. αἱ  δὲ   διά τ´ ὀρῶν ἀφανῶς καὶ
[8, 11]   ὑπελάμβανον δεήσειν τῷ πολέμῳ. μελλούσης  δὲ   διαλύεσθαι τῆς ἐκκλησίας ἀναστὰς
[8, 57]   σὺν δόλῳ αὐτὸν ἀνελεῖν, εἰ  δὲ   διαμαρτὼν τῆς πείρας ἀτελὴς τοῦ
[8, 48]   συμβαίνει τοῖς μεγάλα εὐτυχήσασιν. ἐὰν  δὲ   διδάσκῃς αὐτούς, ὅτι πᾶσα μὲν
[8, 12]   γεωργεῖται, τὰ μὲν ἡρπάσθη, τὰ  δὲ   διεφθάρη. τελευτῶντες γὰρ καὶ πῦρ
[8, 2]   ἐκεῖνοι μὲν ἄρξειαν παρασπονδεῖν, ἡμεῖς  δὲ   δόξαιμεν ὅσιον καὶ δίκαιον ἐπιφέρειν
[8, 85]   αὐτοὶ σὺν κόσμῳ ἑπόμενοι, ἐπειδὴ  δὲ   δρόμῳ χωροῦντας ἐπὶ τὸν χάρακα
[8, 25]   δίκας σοι δοῦναι προσῆκε, πάντας  δὲ   θεούς τε καὶ ἥρωας καὶ
[8, 55]   χαρᾶς, τὰ μὲν ἀθρόοι, τὰ  δὲ   καθ´ ἕνα ἕκαστον ἀποδεικνύμενοι. ἐκείνην
[8, 36]   Μογιλλανοὺς ἐκ τειχομαχίας αἱρεῖ, χωριελανοὺς  δὲ   καθ´ ὁμολογίας παραλαμβάνει. γενόμενος δ´
[8, 3]   παρασκευὴν ἐγίνετο τοῦ πολέμου. ἐπεὶ  δὲ   καθῆκεν τῆς ἀρχῆς καιρός,
[8, 87]   ἐν τῷ χάρακι, ἐλάμβανον. ~Ἐπειδὴ  δὲ   καθῆκεν τῶν ἀρχαιρεσιῶν καιρός,
[8, 90]   θεῶν τὸν χόλον, ἐγίνετο. ~Ὡς  δὲ   καθῆκεν τῶν ἀρχαιρεσιῶν χρόνος,
[8, 55]   τῶν Κοιντιλίων νωνῶν ἡμέρα.  δὲ   καθιερώσας αὐτὸν ἦν Πρόκλος Οὐεργίνιος
[8, 19]   ἐπὶ τοὺς καλουμένους Λαβικανούς. ἦν  δὲ   καὶ αὕτη τότε Λατίνων
[8, 19]   ἐπὶ τὴν Πεδανῶν πόλιν· ἦν  δὲ   καὶ αὕτη τοῦ Λατίνων γένους·
[8, 63]   ῥᾳδίως ἂν διέφθειραν πασσυδί. λύσαντες  δὲ   καὶ αὐτοὶ τοὺς χάρακας ἀπῄεσαν
[8, 27]   ἔσῃ παρὰ τοῖς ὑποδεξαμένοις, μέμψῃ  δὲ   καὶ αὐτὸς σεαυτόν, ὡς μείζοσιν
[8, 71]   ἀργὸν καὶ πονηρὸν εἶναι, τάχα  δὲ   καὶ διὰ τὸν φθόνον, ὅτι
[8, 16]   δὲ καὶ συγκεκομισμένους ἀναιρεῖται. προνομεύσας  δὲ   καὶ διαπορθήσας ἅπαντα οὐθενὸς ὁμόσε
[8, 8]   πορίσησθε τοῦ πολέμου πρόφασιν. εὐσεβὴς  δὲ   καὶ δικαία τοῦ πολέμου πρόφασις,
[8, 89]   τὰς πληγὰς ἀσθενεῖς ποιοῦντος, ἱδρῶτος  δὲ   καὶ δίψης καὶ ἄσθματος, οἷα
[8, 35]   στρατηγός εἰμι τῆς δυνάμεως, πολέμου  δὲ   καὶ εἰρήνης οὗτοι κύριοι· ὥστε
[8, 68]   μαχούμενος ἀπῆγε τὴν στρατιάν. Οὐολοῦσκοι  δὲ   καὶ Ἕρνικες, ἐφ´ οὓς
[8, 28]   σοι τοῦδε τοῦ ἔργου, ἔπαινον  δὲ   καὶ ζῆλον καὶ τιμάς, ὧν
[8, 25]   πόλεις ἐκ βάθρων ἀναστήσας, ἑορτὰς  δὲ   καὶ θυσίας καὶ σεβασμοὺς θεῶν
[8, 78]   αὐτὴν μίαν μοῖραν ληψομένων, Ἑρνίκων  δὲ   καὶ Λατίνων, ἧς οὐθὲν αὐτοῖς
[8, 12]   καὶ πολλῶν εὐπορήσαντας χρημάτων. ἧκε  δὲ   καὶ Τύλλος ὀλίγον ὕστερον
[8, 18]   Βῶλαν Λατίνων ἑτέραν πόλιν. ἔτυχον  δὲ   καὶ οἱ Βωλανοὶ προεγνωκότες αὐτοῦ
[8, 46]   ἔλαττον εἰς ἡμᾶς ἐξαμαρτοῦσαι, πολλὴν  δὲ   καί, ὅτ´ εὐτυχοῦμεν, εὔνοιαν ἔτι
[8, 3]   τὰ πιστὰ λαβὼν λόγους. τοῖς  δὲ   καὶ πάλαι μὲν εἶναι τὸ
[8, 34]   ἐπέρχεται καθ´ ἕνα φρονεῖν, οὐχὶ  δὲ   καὶ πόλεσιν ὅλαις καὶ ἔθνεσιν,
[8, 16]   μὲν ἐν χερσὶν ὄντας, τοὺς  δὲ   καὶ συγκεκομισμένους ἀναιρεῖται. προνομεύσας δὲ
[8, 42]   ἐξελήλαται καὶ μηθὲν ἀδικῶν; οἰκτίρμονα  δὲ   καὶ συμπαθῆ πρὸς τοὺς δημοτικοὺς
[8, 43]   δεῖν ἐπιτρέπειν τὴν ἔξοδον, ἐπιμελῶς  δὲ   καὶ ταύτας παρῄνουν φυλάττειν, ὅμηρα
[8, 19]   τὸ τεῖχος ὑπὸ κόπου. παραλαβὼν  δὲ   καὶ ταύτην Μάρκιος τὴν
[8, 36]   τὴν Σατρικανῶν ἤλαυνε πόλιν. ἑλὼν  δὲ   καὶ ταύτην ὀλίγον ἀντισχόντων τῶν
[8, 12]   τῆς ἐκείνων χώρας καταδραμεῖν. ~Ἀποδεξαμένων  δὲ   καὶ ταύτην τὴν γνώμην τῶν
[8, 38]   μὴ διαλέγεσθαι πρὸς αὐτόν. ὡς  δὲ   καὶ ταύτης ἀπέτυχον τῆς πείρας
[8, 36]   ἄλλην τὴν καλουμένην Κετίαν. γενόμενος  δὲ   καὶ ταύτης ἐγκρατὴς καὶ διαρπάσας
[8, 18]   ἔφευγον ἐπὶ τὰς οἰκίας. γενόμενος  δὲ   καὶ ταύτης κύριος τῆς πόλεως
[8, 20]   τέως ἑάλω τὸ τεῖχος. κρατήσας  δὲ   καὶ ταύτης σὺν χρόνῳ τῆς
[8, 79]   καὶ κατήγορος αὐτοῦ ἐγένετο· καταγνούσης  δὲ   καὶ τῆς βουλῆς ἀγαγὼν αὐτὸν
[8, 86]   ἁρπάσαντες ἔθεον ἐπ´ αὐτούς. πολὺ  δὲ   καὶ τὸ ἄνοπλον αὐτοῖς ἐκ
[8, 79]   ἀνδρὸς λόγων τοιόσδε ἐστίν· δεῖ  δὲ   καὶ τὸν ἧσσον πιθανόν, ἐπειδὴ
[8, 24]   τὴν ψῆφον ἀναλαβεῖν. βουλὴ  δὲ   καὶ τότε παρῆν καὶ πολλὰς
[8, 32]   ἂν οἷοι ἦτε δυνησομένων, χαρίζεσθαι  δὲ   καὶ τοῦτο τῷ δήμῳ σὺν
[8, 41]   πολλὰ προεμένη δάκρυα ἐσίγησεν· ὀδυρομένων  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων γυναικῶν καὶ
[8, 89]   δύναμιν ὡς εἰς μάχην. ~Ἐξελθόντων  δὲ   καὶ τῶν Ῥωμαίων καὶ παραταξαμένων
[8, 19]   ἐπὶ τὴν Κοπιολανῶν πόλιν. παραδόντων  δὲ   κἀκείνην τῶν ἔνδον ἀμαχητὶ καὶ
[8, 55]   ἣν Ἕλληνες μὲν νουμηνίαν, Ῥωμαῖοι  δὲ   καλάνδας καλοῦσιν· αὕτη γὰρ ἦν
[8, 20]   στρατηγὸς ἀντικαθιστὰς ἑτέρους, τῶν  δὲ   καμνόντων παρεθάρρυνε τὴν ἀθυμίαν ἐπὶ
[8, 68]   διελέγοντο πρὸς τὸν ὕπατον.  δὲ   Κάσσιος πολλὴν κατηγορίαν πρὸς τοὺς
[8, 72]   χρόνον ὁρίσας οὐ πολύν.  δὲ   Κάσσιος τἀναντία ἐκέλευσε κηρύττειν παραμένειν
[8, 55]   ἑβδόμῃ μάλιστα κατὰ σελήνην· αὕτη  δὲ   κατὰ Ῥωμαίους ἐστὶν προηγουμένη
[8, 72]   καὶ Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ, τὸ  δὲ   κατὰ τοὺς πολίτας, εἰ πᾶσι
[8, 14]   δήμου μέρος ἅμα τούτοις. στρατιὰς  δὲ   καταγράφειν καλεῖν τοὺς συμμάχους
[8, 70]   πατρίδα τὴν Ῥώμην νομίζειν. τρίτον  δὲ   καταστὰς ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν
[8, 82]   πρὸ τούτου πάσχειν ὑπέμενον. ~Ἐπεὶ  δὲ   κατεγράφη τὰ στρατεύματα, παραλαβόντες οἱ
[8, 6]   ἀπῴκισαν, οὐκ ἠβουλήθην, ἐφ´ ὑμᾶς  δὲ   κατέφυγον, οὓς ἠπιστάμην πλεῖστά θ´
[8, 71]   ὀνείδη λέγοντες οὗτοι διετέλεσαν. ταῖς  δὲ   κατόπιν ἡμέραις μὲν Κάσσιος
[8, 86]   δαιμόνιον, αὐτὸς μὲν ὑπέμεινε, τὰς  δὲ   κρατίστας ἐπιλεξάμενος σπείρας ἀπέστειλε τῷ
[8, 10]   ἀδικεῖτε τῶν ἀλλοτρίων ἐφιέμενοι. ἡμεῖς  δὲ   κρατίστας ἡγούμεθα κτήσεις, ἃς ἂν
[8, 37]   μὲν οὐδὲν αὐτοῖς ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε  δὲ   κρεῖττόν τι βουλευσαμένους ἥκειν τριῶν
[8, 71]   δήμου προεστηκότες, ἀλλ´ ἕτερος· οὐθὲν  δὲ   κωλύει καὶ διὰ τοῦτο τὸ
[8, 87]   ἐξεργάζεται καὶ καρποὶ συγκομίζονται.  δὲ   κωλύων τὴν καταγραφὴν δήμαρχος οὐθὲν
[8, 19]   ἔμελλον ὄψεσθαι τὴν φλόγα. οἱ  δὲ   Λαβικανοὶ τεῖχος εὖ κατεσκευασμένον ἔχοντες
[8, 90]   ἂν ἡγῶνται κράτιστον εἶναι· τὸν  δὲ   λαβόντα τὴν ἐξουσίαν τούς τε
[8, 84]   στράτευμα Καίσων Φάβιος παρέλαβε, θάτερον  δὲ   Λεύκιος ἔχων ἐπὶ τὴν Ἀντιατῶν
[8, 83]   καὶ Λατίνων πόλεις ἐστράτευσαν, τῇ  δὲ   λοιπῇ, πλείστη τ´ ἦν
[8, 64]   τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων, τὴν  δὲ   λοιπὴν τρίτην μερίδα παραλαβόντα Σπόριον
[8, 12]   πολεμίων τὴν ἐκεῖθεν ἐπικουρίαν, τὸ  δὲ   λοιπὸν Μάρκιος ἄγων ἐπὶ
[8, 2]   καὶ ἡγεμόνας ἀπολέμους εἶχεν,  δὲ   Μάρκιος αἰτίαν πρῶτον ᾤετο δεῖν
[8, 37]   τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως.  δὲ   Μάρκιος ἄλλο μὲν οὐδὲν αὐτοῖς
[8, 58]   ὃν βούλοιτο, ἐπὶ δίκην. ~Ὁ  δὲ   Μάρκιος ἀντιλέγειν μὲν πρὸς οὐδέτερον
[8, 54]   εἰς τὴν πόλιν ἀπῄεσαν,  δὲ   Μάρκιος ἐν ἐκκλησίᾳ τὰς αἰτίας
[8, 43]   κινδύνου τηλικοῦδε ὄντος ἐπιταραχθεῖσα· τοῦ  δὲ   Μαρκίου τῆς εὐσεβείας, ὅτι πολέμιος
[8, 9]   εἰς τὴν Ῥώμην ἀπέστειλαν· τῷ  δὲ   Μαρκίῳ ψηφίζονται βουλῆς τε μετουσίαν
[8, 73]   μὴ τὸν γείτονα εὑρήσει· εἰ  δὲ   μεγάλοι κλῆροι ποικίλας τε καὶ
[8, 52]   ἀνήρπασεν ἐκ τῆς πατρίδος·  δὲ   μετὰ ταῦτά μου βίος, εἰ
[8, 62]   τὸν ἐνιαύσιον ἐπένθησαν χρόνον. ἐτῶν  δὲ   μετὰ τὸ πάθος ὁμοῦ τι
[8, 39]   ἀλλ´ εὐνοίας καὶ λόγου. βοῆς  δὲ   μετὰ τοῦτο γενομένης καὶ δεομένων
[8, 1]   ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ. ~Οἱ  δὲ   μετὰ τούτους ἀποδειχθέντες ὕπατοι κατὰ
[8, 82]   Λεύκιον Αἰμίλιον ἄνδρα ἀριστοκρατικόν. τούτων  δὲ   μετιόντων τὴν ἀρχὴν κωλύειν μὲν
[8, 3]   πόλεως πρὶν ἥλιον δῦναι, τοῖς  δὲ   μὴ πεισθεῖσιν ἐπικηρύξαι θάνατον, ἐπιμεληθῆναι
[8, 41]   μὲν κρείττονα τοῦ πατρός, ἀρετὴν  δὲ   μὴ χείρονα· καὶ χαίρετε. ἀπέρχομαι
[8, 43]   ὑπὲρ τῆς πατρίδος δέησιν. τοῦ  δὲ   μηθὲν αὐταῖς συμβήσεσθαι δεινὸν ἐγγυητὰς
[8, 3]   ἐπὶ τὴν θέαν παρελθεῖν, προσελθούσης  δὲ   μηνύσεως, ἧς τὴν ἀπάτην ἠγνόουν,
[8, 8]   ὑμετέρων ἔχουσι πείθοντες ἀποδιδόναι. πολέμου  δὲ   μήπω ἄρχετε, πρὶν λαβεῖν
[8, 15]   τοὺς συμμάχους παρακαλεῖν, εἰς ὕπαιθρον  δὲ   μήπω τὰς δυνάμεις ἐξάγειν, ἕως
[8, 41]   μὲν τὸ πρεσβύτερον ἦγον,  δὲ   μήτηρ τὸ νεώτερον εἶχεν ἐπὶ
[8, 89]   παρ´ ἑαυτὸν μόνον τιθεμένου· ὡς  δὲ   νεκροί τ´ αὐτῶν πολλοὶ ἑκατέρωθεν,
[8, 1]   πάσχειν ὑπ´ αὐτῶν ὁτιοῦν. φυλάξας  δὲ   νύκτα καὶ ταύτην σκοταίαν ἧκεν
[8, 63]   αὐτῶν αἱ δυνάμεις διεφθάρησαν. τῇ  δὲ   νυκτὶ λυούσῃ τὸ νεῖκος ἀκούσιοι
[8, 53]   ἀποδείξειέ με πασῶν γυναικῶν. εἰ  δὲ   ὅσιόν ἐστι καὶ θεμιτὸν υἱοῦ
[8, 35]   πρὸς αὐτοὺς τὸν πόλεμον, πρότερον  δὲ   οὔ. ταῦτ´ οὖν ἀπαγγέλλετε αὐτοῖς,
[8, 88]   συμμάχων ἀποσταλεῖσαν δύναμιν παρελάμβανεν,  δὲ   Οὐαλέριος τὴν ἐν Οὐολούσκοις στρατοπεδεύουσαν
[8, 91]   εἰς ἕτερον ἀναβαλομένης χρόνον, παρὰ  δὲ   Οὐιεντανῶν δίκας αἰτεῖν ψηφισαμένης, Αἰκανοὶ
[8, 9]   μὲν Μάρκιος εἶπεν. οἱ  δὲ   Οὐολοῦσκοι λέγοντός τε τοῦ ἀνδρὸς
[8, 17]   ὠφελειῶν καὶ σχολῇ πορευομένην. ~Οἱ  δὲ   Οὐολοῦσκοι τὸ μέγεθος τῆς κομιζομένης
[8, 82]   τὴν εἰς πόλεμον ἁρμόττουσαν. τοῖς  δὲ   Οὐολούσκοις σὺν καταφρονήσει καὶ θάρσει
[8, 41]   τοὺς ἐσχάτους ἀσπασμοὺς κομιούμεναι· τῶν  δὲ   παιδίων τούτων ἐγὼ μὲν τὸ
[8, 18]   κατὰ τὰς αὐτὰς πύλας. χρησαμένων  δὲ   πάλιν τῶν Βωλανῶν τῇ αὐτῇ
[8, 59]   εἰς τὴν ἀναγκαίαν τιμήν. ἐπειδὴ  δὲ   πάντ´ εὐτρέπιστο, θέντες ἐπὶ στρωμνῆς
[8, 24]   προσήκοντα ἀνδρὶ ἀγαθῷ φρονεῖς. ἵνα  δὲ   πάντα ταῦτα ἀφῶ, τί ἂν
[8, 4]   τούτῳ τοὺς ὑστεροῦντας ἀνελάμβανεν. ἐπειδὴ  δὲ   πάντες συνήχθησαν, ἐκκλησίαν ποιησάμενος πολλῇ
[8, 45]   ἐκέλευσε, τίνος δεομένη πάρεστιν.  δὲ   πάντων ἀκουόντων ἔφησεν ἐρεῖν, οὐθενὸς
[8, 8]   ὑπ´ ἐμοῦ, ταῦτ´ ἐστίν,  δὲ   παρ´ αὐτὰ τὰ ἔργα ἑκάστοτε
[8, 38]   θεῖα δημοτελῆ λαβόντες εἶχον· εἰσὶ  δὲ   παρ´ αὐτοῖς ἱερεῖς καὶ θεραπευταὶ
[8, 44]   καὶ ἐπὶ τί παραγένοιντο. μαθὼν  δὲ   παρ´ αὐτῶν, ὅτι Ῥωμαίων αἱ
[8, 89]   ἔτι πλείους {τῶν νεκρῶν} οἱ  δὲ   παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὰ
[8, 16]   τοῖς μεθ´ ἑαυτοὺς ὑπάτοις. ~Οἱ  δὲ   παρὰ τούτων τὴν ἀρχὴν παραλαβόντες,
[8, 68]   τὸ ἔτος τοῦτο ἐτελεύτα. ~Οἱ  δὲ   παρὰ τούτων τὴν ὑπατείαν παραλαβόντες
[8, 66]   τοῦτ´ ἀγνοοῦντες οἱ Ῥωμαῖοι, πεπυσμένοι  δὲ   παρὰ τῶν αἰχμαλώτων πρότερον, ὅτι
[8, 4]   πύλην τὴν καλουμένην Καπυΐνην, ἕτεροι  δὲ   παρέπεμπον τοὺς ἀπαλλαττομένους ἅμα τοῖς
[8, 43]   ἀνήκεστον ὑπ´ αὐτῶν παθεῖν. οἱ  δὲ   πάσαις συνεβούλευον συγχωρῆσαι ταῖς βουλομέναις
[8, 26]   εἰσὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσι. μεγίστη  δὲ   πασῶν βοήθεια καὶ τὰς ἐν
[8, 26]   καὶ πολλῶν ἐθνῶν ἄρχουσαν. μὴ  δὲ   Πεδανοῖς ἡμᾶς εἰκάσῃς μηδὲ Τολερίνοις
[8, 73]   ἀντιποιησομένους ὑπὲρ αὐτῶν κρίσεις, τὴν  δὲ   πενταετῆ μισθοῦν χρόνον· τὸ δὲ
[8, 65]   κάμνοντα ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων. ἐπειδὴ  δὲ   περὶ δείλην ὀψίαν ἦν ἤδη,
[8, 54]   σώζουσι τὴν πίστιν ὑπομένειν. ἐπεὶ  δὲ   περὶ δύσιν ἡλίου ἦν ἤδη,
[8, 47]   τε καὶ ἀνθρώπων ἀπήντηται,  δὲ   περὶ σοῦ φροντίς, τὰς
[8, 63]   ἑκούσιον διὰ δέος παραστησόμενον. στασιάσαντες  δὲ   περὶ τῆς ἡγεμονίας κατ´ ἀλλήλων
[8, 67]   τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐμβάλλουσιν, οἱ  δὲ   περιελθόντες διὰ τοῦ λόφου τοῖς
[8, 47]   κρατηθέντων ἴδια ἀξιώσουσιν ἔχειν. ἐὰν  δὲ   περιεχόμενοι τῶν μηθὲν αὐτοῖς προσηκόντων
[8, 2]   δαιμόνιον οὐχ ἕξεις εὐμενές· ἐὰν  δὲ   περιμείνῃς, ἕως ἐκεῖνοι τοῦτο ποιήσωσιν,
[8, 69]   νοῦν τὸ ἔργον ἐχώρησε· νῦν  δὲ   πλειόνων ὀρεγόμενος στάσιν οὐ μικρὰν
[8, 18]   καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀποκτείναντες, ἔτι  δὲ   πλείους κατατραυματίσαντες τούς τε λοιποὺς
[8, 77]   δήμου τὴν δίκην ἀπολογησόμενον. ὄχλου  δὲ   πλείστου συναχθέντος εἰς τὴν ἀποδειχθεῖσαν
[8, 84]   τὴν Ἀντιατῶν ἦγε πόλιν. γενόμενος  δὲ   πλησίον τῶν ὁρίων καὶ κατιδὼν
[8, 25]   πυρὶ καὶ σιδήρῳ λωβησάμενος, τοσαύτας  δὲ   πόλεις ἐκ βάθρων ἀναστήσας, ἑορτὰς
[8, 86]   τῇ παρουσίᾳ τῶν συμμάχων, οἱ  δὲ   πολέμιοι τῷ τε πλήθει τῷ
[8, 10]   ἀπαιτεῖτε, ἀδικεῖσθε μὴ κομιζόμενοι, εἰ  δὲ   πολέμῳ ἀφαιρεθέντες οὐκέτι αὐτῶν ὄντες
[8, 17]   τοῖς στρατιώταις ἐφῆκε διαρπάσαι. ἦν  δὲ   πολλὰ μὲν αὐτόθι σώματα, πολλὰ
[8, 27]   βλάβας, ἅπτονται τῶν ἔργων, ἐὰν  δὲ   πολλὰς καὶ μεγάλας, ἀφίστανται. τοῦτο
[8, 4]   ταῖς ἄλλαις πόλις. ῥηθέντων  δὲ   πολλῶν λόγων, οὓς εἶπον οἱ
[8, 48]   ἀποστᾶσιν ἀπὸ τῶν ὅπλων· Οὐολοῦσκοι  δὲ   πολὺ τὸ αὔθαδες ἔχουσιν,
[8, 75]   γ´, ὥσπερ ἐλπίζομεν, ὁμονοῇ. χρήσιμον  δὲ   πρᾶγμα ἐν πολλοῖς καὶ ἥκιστα
[8, 38]   τοὺς ἐπιόντας ἀμύνεσθαι διέγνωσαν. ~Ταῦτα  δὲ   πράττοντες καὶ παρασκευαζόμενοι τῆς τ´
[8, 68]   τότε διαλέγεσθαι περὶ φιλίας· τῶν  δὲ   πρεσβευτῶν εἰπόντων ποιήσειν τὰ δυνατὰ
[8, 82]   ἂν αὐτῶν εἰργάσαντο τροπήν· νῦν  δὲ   προαισθόμενος τὴν ἔφοδον αὐτῶν
[8, 21]   δεδικασμένων λύειν οὐθέν. μὴ γενομένου  δὲ   προβουλεύματος ὑπὸ τῆς βουλῆς οὐδὲ
[8, 14]   παρεσκεύασαν ἡγεμόνα Οὐολούσκοις γενέσθαι· τῶν  δὲ   προεστηκότων τοῦ δήμου κατηγορίας τοῦ
[8, 53]   παρὰ θεῶν ἀμοιβὰς καλάς. ~Ἐὰν  δὲ   προπηλακίσῃς τὴν σεαυτοῦ μητέρα καὶ
[8, 64]   Ῥωμαίους κοινῇ γενομένας οὐδέποτε, τὰς  δὲ   πρὸς βασιλέα Ταρκύνιον ὁμολογίας αἰτιῶνται
[8, 87]   εἰς τὸν δῆμον ἐξενέγκωσιν. ἀντιλεγόντων  δὲ   πρὸς ταῦτα τῶν ὑπάτων καὶ
[8, 91]   ἀπῄεσαν εὐπορίαν πολλὴν ἀγόμενοι. Οὐιεντανοὶ  δὲ   πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Ῥώμης
[8, 67]   ἱππεῖς ἐν τάξει ἠκολούθουν. ἐπεὶ  δὲ   πρὸς τῷ ἐρύματι ἦσαν, ἑτέρα
[8, 86]   ἁρπαγήν τε καὶ ὠφέλειαν. ἐπεὶ  δὲ   προσβαλόντες τῷ λόφῳ τόν τε
[8, 73]   δὲ πενταετῆ μισθοῦν χρόνον· τὸ  δὲ   προσιὸν ἐκ τῶν μισθώσεων ἀργύριον
[8, 19]   μὲν αἰεὶ τῶν κεκμηκότων, ἑτέρων  δὲ   προσιόντων νεαρῶν· πρὸς οὓς ἀγωνιζόμενοι
[8, 5]   ἐλεύθερον ἅπασιν ἀξιοῦντες ὑπάρχειν, τὴν  δὲ   προστασίαν τῶν κοινῶν ἀποδεδόσθαι τοῖς
[8, 18]   εἰδότες ἐδίωκον ἄχρι πολλοῦ. ἐπεὶ  δὲ   πρόσω τῆς πόλεως ἐγένοντο, ἔχων
[8, 86]   ἔτι εὐπόρει τὸ χωρίον· ἔφθη  δὲ   πρότερον ἐπικουρία Ῥωμαίοις ἐλθοῦσα, ὑφ´
[8, 55]   συλλαβέσθαι σφίσι τῆς ἐξόδου. θυσίαν  δὲ   πρώτην αἱ γυναῖκες ἔθυσαν ὑπὲρ
[8, 26]   μου τῶν λόγων τραχυνόμενος. σκόπει  δὲ   πρῶτον ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου. Ῥωμαίοις,
[8, 44]   τῆς μητρὸς γένηται, καταστεῖλαι. ταῦτα  δὲ   Ῥωμαίοις ἐστὶ ποιεῖν ἔθος, ὅταν
[8, 17]   σώματα, πολλὰ δὲ χρήματα, πολὺς  δὲ   σῖτος, ὥστε μὴ ῥᾴδιον εἶναι
[8, 2]   τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ καιρόν, νῦν  δὲ   σοῦ σπουδάζοντος ἔργου ἔχεσθαι θᾶττον
[8, 18]   πολὺν ἠναγκάσθησαν διατρῖψαι χρόνον. ~Ὁ  δὲ   στρατηγός, ἐπειδὴ τὰ σώματα καὶ
[8, 17]   αὐτὸν ἐξ ἁπάσης πόλεως.  δὲ   στρατηγός, ἐπειδὴ τὴν προθυμίαν τῶν
[8, 70]   δῆμον εἰς τὴν πατρίδα, Λατίνους  δὲ   συγγενεῖς μὲν ὄντας τῆς Ῥωμαίων
[8, 16]   αὐτῶν ἔτι δεῖν ἐδόκει· τὰ  δὲ   συμμαχικὰ οὐχ ἅπαντα ὑπήκουε προθύμως
[8, 75]   συγχωρεῖ διανέμειν τὰ δημόσια, τοῖς  δὲ   συμμάχοις οὐκ ἐᾷ, τῶν
[8, 88]   παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἔμενε· πολλάκις  δὲ   συμπλεκομένων ἀλλήλοις ἀπέθνησκόν τ´ οὐκ
[8, 45]   πρὸς τὸ γένος εὐσεβείας. ~Ἐπεὶ  δὲ   σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένοντο, πρώτη μὲν
[8, 72]   πλείστους ἐπὶ τὴν ψηφοφορίαν. οἱ  δὲ   συνῄεσαν ἀθρόοι, καὶ δι´ ὀλίγου
[8, 13]   ὅσων τοῖς στρατηγοῖς ἔδει. ~Ἐπειδὴ  δὲ   συνῆκτο ἤδη πᾶσα δύναμις,
[8, 87]   κράτιστον ἀπολωλεκὼς τῆς στρατιᾶς.  δὲ   συνύπατος αὐτοῦ τοὺς ὑφ´ ἑαυτὸν
[8, 42]   τὰ μὲν ἀπολέσαντα φιλεῖν, τὰ  δὲ   σώσαντα ἀδικεῖν; οὐκ εἰσὶν οὗτοι
[8, 54]   τι χρὴ πράττειν, διετέλεσεν. ἦν  δὲ   τὰ δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε· περὶ
[8, 5]   ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως, αὐτοὶ  δὲ   τὰ κοινὰ κατέσχον ἀρίστην καὶ
[8, 67]   οἱ μὲν ἀγωνιζόμενοι κατεκόπησαν, οἱ  δὲ   τὰ ὅπλα ῥίψαντες πρὸς ἱκεσίας
[8, 11]   οἰκεῖον ἕκαστα καιρόν· ἐν ὅσῳ  δὲ   τὰ στρατεύματα μέλλετε καταγράφειν καὶ
[8, 32]   μισεῖν μὲν τὰ μισοῦντα, φιλεῖν  δὲ   τὰ φιλοῦντα, τὴν ἐναντίαν γνώμην
[8, 2]   μὲν πράξεσι θεοὶ συλλαμβάνουσι, μάλιστα  δὲ   ταῖς κατὰ πολέμους, ὅσῳ μείζους
[8, 82]   τ´ ἦσαν οἱ δημοτικοί, καταλιπόντες  δὲ   τὰς ἀρχαιρεσίας ᾤχοντο ἐκ τοῦ
[8, 36]   φέρουσαν ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐν  δὲ   τὰς Λατίνων ἐξῄρει τε καὶ
[8, 84]   καὶ κατὰ λόχους συνέβαλλον. ὡς  δὲ   τὰς λόγχας καὶ τὰ σαυνία
[8, 41]   τοῦτον τὸν τόπον, χαίρετε. ὡς  δὲ   ταῦτ´ εἶπεν, ἡμεῖς μὲν αἱ
[8, 10]   πολέμου τῶν δικαίων ἀποτυγχάνοντας. ~Ὡς  δὲ   ταῦτ´ εἶπον οἱ πρέσβεις, ἐβουλεύοντο
[8, 64]   Ἀτρατῖνον, ἄνδρα τῶν ὑπατικῶν. ἐγίνετο  δὲ   ταῦτ´ οὐ διὰ μακροῦ. ~Ἀκύλλιος
[8, 78]   βουλευομένοις τἀναντία πράττων διετέλεσε. διεξελθόντες  δὲ   ταῦτα καὶ μάρτυρας αὐτῶν ἅπαντας
[8, 22]   αὐτῆς τὸ βούλευμα συμβαλεῖν. ~Ἀκούσας  δὲ   ταῦτα παρ´ αὐτομόλων τινῶν
[8, 26]   ὑπάρξει δυστυχεστάτω νομίζεσθαι. ἐξ ὧν  δὲ   ταῦτα παρίσταταί μοι περὶ σοῦ
[8, 4]   γνώμῃ περὶ τοῦ πολέμου ἐγίνετο  δὲ   ταῦτα τοῦ Τύλλου μάλιστ´ ἐνάγοντος,
[8, 62]   τῆς ἀρετῆς ἀγαθόν, δι´ αὐτὴν  δὲ   ταύτην ἀπολομένους. εἰ δ´ ἄφθαρτοι
[8, 81]   ἀνυπεύθυνον μόνος ἕξειν ἐξουσίαν. ὡς  δὲ   ταύτην ἔλαβον τὴν ὑπόνοιαν οἱ
[8, 20]   παρὰ τοῖς τείχεσι κατεστρατοπέδευεν. ~Ἀπὸ  δὲ   ταύτης ἀναστήσας τῆς πόλεως ἤλαυνε
[8, 32]   ὑμεῖς μὲν κάθοδον καλεῖτε, ἐγὼ  δὲ   ταχεῖαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν ὄλεθρον,
[8, 82]   ἐπεκύρουν οἱ διὰ μέσου·  δὲ   τελευταῖος λόχος, ἐν τὸ
[8, 24]   μὲν τοῖς δημόταις δόξαν, ὅλῃ  δὲ   τῇ βουλῇ φανὲν ταύτῃ χρήσασθαί
[8, 36]   ἐχθροῖς καταλελοιπέναι τὸν πόλεμον. ἐπιβαλὼν  δὲ   τῇ καλουμένῃ Λογγόλᾳ καὶ δίχα
[8, 81]   τῆς πόλεως κατέγραφον· οὐ προσιόντων  δὲ   τῇ καταγραφῇ τῶν ἀπόρων ἀδύνατοι
[8, 87]   ἔχοντες, ὅποι τράπωνται, κατέφυγον.  δὲ   τῇ προφάσει ταύτῃ χρησάμενος, ὡς
[8, 89]   γινόμενα τοιαῦτ´ ἦν· ἐν αὐτῇ  δὲ   τῇ Ῥώμῃ πολλὰ δαιμόνια σημεῖα
[8, 74]   αἰτίαν πρῶτον ὑμῖν ἀποδειξάμενος, μᾶλλον  δὲ   τὴν ἀνάγκην, δι´ ἣν καὶ
[8, 19]   τοῦτο τὴν πόλιν ἐνέπρησεν. ~Ἐντεῦθεν  δὲ   τὴν δύναμιν ἀναλαβὼν ἦγεν ἐπὶ
[8, 19]   ἐφῆκε μερίσασθαι τὰς ὠφελείας. ἀναστήσας  δὲ   τὴν δύναμιν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν
[8, 70]   ποιήσειν οὐκ εἰς μακράν. διαλύσας  δὲ   τὴν ἐκκλησίαν καὶ χρόνον οὐδὲ
[8, 82]   τοῦ πολέμου συνέθετο ἐνιαυσίους. Φάβιος  δὲ   τὴν ἑτέραν δύναμιν ἔχων εἰς
[8, 64]   τῶν νεωτέρων στρατιὰν τριχῇ· τούτων  δὲ   τὴν μὲν μίαν ἄγοντα Γάϊον
[8, 22]   τὰς καλουμένας Κλοιλίας τάφρους. μαθοῦσι  δὲ   τὴν παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς κατὰ
[8, 88]   ἄγων τοὺς νεωστὶ καταγραφέντας. μαθοῦσι  δὲ   τὴν παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς πολεμίοις
[8, 37]   καθάπερ οἱ νῦν ὑπερορᾶν· φυλάττειν  δὲ   τὴν πόλιν ἐπιμελεστέρᾳ φυλακῇ καὶ
[8, 43]   τὰ γενόμενα τοῖς ὑπάτοις· οἱ  δὲ   τὴν προθυμίαν αὐτῶν ἐπαινέσαντες συνεκάλουν
[8, 14]   τοῦ μηδὲν ὕστερον νεωτερίσαι. εἰς  δὲ   τὴν Ῥώμην ὡς ἠγγέλθη τὰ
[8, 54]   καὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου· αὐτὸν  δὲ   τὴν στρατιὰν ἀναστήσαντα ὡς διὰ
[8, 22]   τέγεσι τῶν οἰκιῶν ἵστασαν, οἱ  δὲ   τήν τ´ ἄκραν καὶ τὸ
[8, 3]   μὴ πεισθεῖσιν ἐπικηρύξαι θάνατον, ἐπιμεληθῆναι  δὲ   τῆς ἀπαλλαγῆς αὐτῶν, ἵνα χωρὶς
[8, 54]   διὰ φιλίας γῆς ἀπάγειν· ὑποσχόντα  δὲ   τῆς ἀρχῆς λόγον καὶ τὰς
[8, 64]   ἐξεστρατευμένης τῆς νεότητος ἀθρόας· ἡγεῖσθαι  δὲ   τῆς δυνάμεως ταύτης Αὖλον Σεμπρώνιον
[8, 70]   ὄντας τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ἀεὶ  δὲ   τῆς ἡγεμονίας καὶ τῆς δόξης
[8, 35]   γεγονόσιν ἤδη τὰ μέλλοντα. ~Περὶ  δὲ   τῆς μετριότητος, ἐφ´ ἣν παρακαλεῖτέ
[8, 53]   ἄλλων ἄρχειν αὐτῷ προσῆκεν, ὑπὸ  δὲ   τῆς μητρὸς ἄρχεσθαι· οὕτω καὶ
[8, 58]   πρὸς οὐδέτερον τούτων ἐδικαίου, περὶ  δὲ   τῆς τάξεως αὐτῶν διεφέρετο λόγον
[8, 17]   Ἑλλήνων βαρβάρων οὐδείς. μάλιστα  δὲ   τῆς τύχης αὐτὸν ἐμακάριζον ἅπαντα,
[8, 57]   λόγον ὑπέχειν τῆς στρατηγίας. ἦν  δὲ   τῆς ὑπομενούσης στρατιᾶς ἐν ταῖς
[8, 56]   ὅσαι δευτέρων ἐπειράθησαν γάμων, τὴν  δὲ   τιμὴν καὶ θεραπείαν αὐτοῦ πᾶσαν
[8, 70]   ὑπήκοον ἠνάγκασε Ῥωμαίοις γενέσθαι· ἀποδειχθεὶς  δὲ   τὸ δεύτερον ὕπατος τὴν ἐμφύλιον
[8, 88]   ὑπὸ τὰς σημαίας κατεγράφοντο. ἐπεὶ  δὲ   τὸ ἐλλιπὲς τῶν λόχων ἐξεπληρώθη,
[8, 9]   ἄνευ δόλου καὶ ἀπάτης. ἔσεσθαι  δὲ   τὸ πιστὸν αὐτοῖς τῆς φιλίας
[8, 43]   μέρος κύριος αὐτοῦ καταστάς. ὡς  δὲ   τὸ προβούλευμα ἐγράφη, προελθόντες οἱ
[8, 39]   καὶ ἱκετείας γυναικῶν ἀνάπλεως, μάλιστα  δὲ   τὸ τοῦ Καπετωλίου Διὸς ἱερόν.
[8, 12]   τοῦ στρατηγοῦ ταύτην ἀπέφαινον. βοηθεῖν  δὲ   τοῖς ἀπολλυμένοις σώζειν τὰ
[8, 36]   μηδὲ φόβῳ πολεμίων εἴξαντας, σπεισαμένοις  δὲ   τοῖς διαφόροις καὶ παρασχοῦσιν ἑαυτοὺς
[8, 31]   ἀμυνομένους τοὺς μὲν πεφόνευκα, τοὺς  δὲ   τοῖς πολεμίοις παραδέδωκα. ταῦτ´ ἐὰν
[8, 14]   ἐξήλασεν ἐκ τῆς πόλεως· ἐσθῆτα  δὲ   τοῖς στρατιώταις καὶ τροφὰς εἰς
[8, 17]   τοῦ Λατίνων ὄντας ἔθνους. οἱ  δὲ   Τολερῖνοι πρὸ πολλοῦ παρασκευασάμενοι τὰ
[8, 67]   τοὺς μείζονας θριάμβους νόμος. Ἀκυλλίῳ  δὲ   τὸν ἐλάττονα θρίαμβον ἀπέδοσαν, ὃν
[8, 54]   μὲν γὰρ πατρίδα σέσωκας, ἐμὲ  δὲ   τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόστοργον υἱὸν
[8, 69]   αὐτῷ πρῶτον {φθόνον} ἤνεγκε. διαπραξάμενος  δὲ   τὸν θρίαμβον αὑτῷ δοθῆναι τὰς
[8, 40]   ἑαυτοῦ ποσὶν ἀνὴρ εὐσεβής. καταγαγοῦσα  δὲ   τὸν υἱὸν εἰς τὴν πόλιν
[8, 2]   ἀδήλους φιλοῦσι κατασκήπτειν τύχας. ἐτύγχανον  δὲ   τότε Ῥωμαίοις καὶ Οὐολούσκοις ἐκεχειρίαι
[8, 59]   παύειν αὐτὸν ἁπάσῃ δυνάμει. ~Ἀναβάντος  δὲ   τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν
[8, 9]   προθέντες ἐπικυροῦσι τὴν γνώμην. γραφέντος  δὲ   τοῦ δόγματος εὐθὺς ἐξ ἑκάστης
[8, 70]   τὸν λοιπὸν ἕξοντι χρόνον. τελευτῶν  δὲ   τοῦ λόγου τοσαῦτ´ ἔφη καὶ
[8, 72]   ἀπόκριναί μοι μηθὲν ἀποκρυψάμενος. εἰπόντος  δὲ   τοῦ Οὐεργινίου τῇ Λατίνων τε
[8, 86]   τὴν ἄδοξον ἡγησάμενοι φυγήν. νῦν  δὲ   τοῦ πλείονος ὀρεγόμενοι καὶ τὴν
[8, 72]   οὗ δ´ ἀμφισβητοῦσιν, ἀναβαλώμεθα. ἐπισημήναντος  δὲ   τοῦ πλήθους ὡς τὰ κράτιστα
[8, 15]   τὴν ἀκοσμίαν τοῦ πλήθους. παυσαμένου  δὲ   τοῦ πολλοῦ θορύβου συνελθοῦσα
[8, 39]   ἱκανωτάτη, Οὐαλερία μὲν ὄνομα, Ποπλικόλα  δὲ   τοῦ συνελευθερώσαντος ἀπὸ τῶν βασιλέων
[8, 5]   περὶ τὰς σπονδὰς παρανομίας. ~Ὑπὲρ  δὲ   τοῦ τίνα χρὴ πολεμεῖν αὐτοῖς
[8, 67]   ἵππος ἔμελλεν ἔσεσθαι χρησίμη. μαθόντες  δὲ   τοῦθ´ οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς
[8, 5]   πολιτείαν, σκοπεῖν ἠξίουν. ὑπὲρ ἅπαντας  δὲ   τοὺς ἀριστοκρατικοὺς ἐκ μὲν τῶν
[8, 22]   πλῆθος ἐφέροντο χωρὶς ἡγεμόνος, οἱ  δὲ   τοὺς δούλους καθοπλίσαντες ἐπὶ τοῖς
[8, 89]   ἐντὸς τείχους ζῶσαν κατώρυξαν· δύο  δὲ   τοὺς ἐξελεγχθέντας διαπράξασθαι τὴν φθορὰν
[8, 17]   γυμνούμενα μέρη τοῦ περιβόλου, αὐτὸς  δὲ   τοὺς κρατίστους τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν
[8, 67]   μὲν εἰσακοντίζοντες τὰς λόγχας, οἱ  δὲ   τοὺς ὁμόσε χωροῦντας τοῖς ἱππικοῖς
[8, 67]   ἐχυρωτάτας τοῦ χάρακος πύλας· ἀναστείλας  δὲ   τοὺς πρὸ αὐτῶν μαχομένους καὶ
[8, 86]   τὸν χάρακα, προσελθόντες κατεστρατοπέδευσαν. σκυλεύσαντες  δὲ   τοὺς τῶν πολεμίων νεκροὺς καὶ
[8, 86]   οἱ δ´ οὐκ ἀντεξῄεσαν. ὡς  δὲ   τοῦτ´ εἶδον καταφρονήσαντες αὐτῶν οἱ
[8, 12]   αὐτὰς δύνασθαι τοὺς ἀποβαλόντας. μάλιστα  δὲ   τοῦτ´ ἔπασχον αἱ τῶν δημοτῶν
[8, 84]   τάξει δεχόμενοι τοὺς Ῥωμαίους. στρατήγημα  δὲ   τοῦτ´ ἦν, ἵνα διασπάσωσί τ´
[8, 29]   ταῖς ἐμαῖς λαβόντες τύχαις. μαθόντες  δὲ   τοῦτο, εἰ μὲν αὐτοὶ δεῖσθέ
[8, 26]   εἰ τὸ στασιάζον ἐξαιρεθείη· γενήσεται  δὲ   τοῦτο κατὰ πολλὴν ἀνάγκην νυνὶ
[8, 25]   πάλιν εἰς τὸ μηδέν. μάλιστα  δὲ   τοῦτο πάσχει τὰ σκληρὰ καὶ
[8, 83]   καὶ ἐνδήμους ἐγείρειν πολέμους, μάλιστα  δὲ   τοῦτο πάσχουσιν, ὅσοι πολεμιστὴν καὶ
[8, 23]   πρὸς τὸν δῆμον ἀπαγγελοῦντες· πρὸς  δὲ   τούτοις, νομίζομεν εἶναι κάλλιστα
[8, 78]   ψηφισαμένους μηδὲν ἑαυτοῖς καταλείψειν. ~Πρὸς  δὲ   τούτοις διεξῄεσαν, ὅτι δημεῦσαι τὰ
[8, 85]   ὑπὸ πολλῶν ὀλίγοι κυκλωθέντες. ἀδελφὰ  δὲ   τούτοις ἔπασχον, ὅσοι πρὸς σκῦλά
[8, 7]   τῶν εὖ παθόντων ἀποστερηθείς, πρὸς  δὲ   τούτοις πατρίδος τε καὶ οἴκου
[8, 28]   τὰς σὰς φυγὰς ὀδυρομένη· πρὸς  δὲ   τούτοις τέκνων δυεῖν, οὓς ἐχρῆν
[8, 77]   καὶ ἡγεμόνας τρίτην μερίδα. ἐκ  δὲ   τούτου δυεῖν τῶν ἀτοπωτάτων θάτερον
[8, 12]   τοῦ δεινοῦ σφίσιν ἐπιπεσόντος. ἐκ  δὲ   τούτου πᾶσα πόλις ἐπῆρτο ταῖς
[8, 17]   ῥίψαντες εἰς ἱκεσίας ἐτράποντο· ἐν  δὲ   τούτῳ καὶ οἱ διὰ τῶν
[8, 3]   πόλιν καὶ ὑποψίας ἀτόπους. ἐν  δὲ   τούτῳ προσέρχεται τοῖς ὑπάτοις
[8, 16]   πλείστην τε καὶ προθυμοτάτην. ἀρξαμένων  δὲ   τούτων πολλοὶ καὶ τῶν ἄλλων
[8, 33]   τὰ μὲν ὑμέτερα αὔξειν, τὰ  δὲ   τούτων ταπεινὰ ποιεῖν ζητῶ, γενήσεταί
[8, 85]   οἱ δ´ αἰχμάλωτοι ἐλήφθησαν. ὅσοι  δὲ   τούτων τε καὶ τῶν ἀπὸ
[8, 65]   τῆς φάλαγγος ὑπελθεῖν μέρη, τοὺς  δὲ   τραυματίας καὶ τοὺς ἀπειρηκότας ὀπίσω
[8, 35]   βλάπτοισθε μενούσης αὐτῆς ἐνθάδε. τῇ  δὲ   τριακοστῇ προσδέχεσθέ με ἡμέρᾳ τὰς
[8, 8]   αὐτῶν τὸ κράτος παύσετε. ~Ὃν  δὲ   τρόπον ἀγωνιεῖσθε καὶ πῶς χρήσεσθε
[8, 2]   ἐξαπατηθέντας ἄρξαι τῆς παρανομίας.  δὲ   τρόπος τῆς ἐξαπάτης, ὃν ἐγὼ
[8, 58]   ἁπάσης πόλεως προβούλους ἀποστέλλειν.  δὲ   Τύλλος ἀντέλεγε πρὸς ταῦτα καλῶς
[8, 57]   καὶ ἔργον ἔδρασεν ἀνόσιον. ἦν  δὲ   Τύλλος Ἄττιος τὰς ὀργὰς
[8, 48]   ἀπαγάγοις ἐνιαυσίους ποιησάμενος ἀνοχάς, ἐν  δὲ   τῷ μεταξὺ χρόνῳ πρέσβεις ἀποστέλλων
[8, 35]   χρόνον ὑμῖν ἡμερῶν τριάκοντα. ἐν  δὲ   τῷ μεταξὺ χρόνῳ σήν τε
[8, 65]   στάσεως καὶ θάτερον κέρας. ψιλωθέντων  δὲ   τῶν ἄκρων οὐδὲ τὰ μέσα
[8, 35]   μήτ´ ἐχθρὸν μήτε καιρόν, αἰσχρὸν  δὲ   τῶν ἀλλοτρίων περιεχομένους οὐκ ἀναγκαῖον
[8, 77]   μὲν ἔτι τὴν ἡλικίαν, ἐπιφανέστατοι  δὲ   τῶν ἄλλων κατά γ´ ἀξιώσεις
[8, 70]   λόγῳ μὲν ἦν δημοσία, ἔργῳ  δὲ   τῶν ἀναιδεστάτων τε καὶ σὺν
[8, 50]   θεῶν ὀργὰς θνητὰς εἶναι, τὰς  δὲ   τῶν ἀνθρώπων ἀθανάτους. δίκαια μὲν
[8, 82]   τελευτῶντος ἤδη τοῦ ἔτους. ἐπιστάντων  δὲ   τῶν ἀρχαιρεσίων ἔδοξε τοῖς πατρικίοις
[8, 45]   ῥέουσαν ἐπὶ τὴν γῆν. ὡς  δὲ   τῶν ἀσπασμῶν τῆς μητρὸς ἅλις
[8, 89]   ἐώντων ὑπομένειν τὰς προσβολάς, τετραμμένων  δὲ   τῶν ἐγχειριδίων τὰς ἀκμάς, ἔστι
[8, 29]   ἆθλα κακία φέρεται, τὰς  δὲ   τῶν κακούργων τιμωρίας οἱ μηδὲν
[8, 43]   προπέμψοντας ἐξιούσας τὰς γυναῖκας· αὐτοὶ  δὲ   τῶν κατεπειγόντων ἔλεγον ἐπιμελήσεσθαι. ~Ὅτε
[8, 87]   μετῄεσαν τὴν ἀρχὴν ἑκόντες, ὑπὲρ  δὲ   τῶν μετιόντων τούς τε λόχους
[8, 5]   πολλῶν ἄξιος ἕνεκεν ἐπαινεῖσθαι, ἐκ  δὲ   τῶν νεωτέρων ἐγώ· καὶ λόγους
[8, 88]   οὐδεμία ποθὲν ἐπικουρία ἐξεπλήρου, τὸ  δὲ   τῶν Οὐολούσκων στρατόπεδον ἄλλων ἐπ´
[8, 12]   αἱ τῶν δημοτῶν κτήσεις, αἱ  δὲ   τῶν πατρικίων ἔμειναν ἀσινεῖς· εἰ
[8, 67]   οἱ πεζοὶ αὐτοῖς ἐνέκειντο, ἐκ  δὲ   τῶν πλαγίων τε καὶ τῶν
[8, 88]   ἐρύματα, ἐάν τις ἐπίῃ, τοῖς  δὲ   τῶν πολεμίων ὡς βίᾳ κρατηθησομένοις
[8, 67]   χάρακος ὀξεῖα καὶ παλίντροπος. πονουμένων  δὲ   τῶν Ῥωμαίων ὕπατος κελεύσας
[8, 21]   τις αὐτοῖς ἔξωθεν προσγένοιτο. Ῥωμαῖοι  δὲ   τῶν τε κεκρατημένων ἤδη πόλεων
[8, 84]   ἑτέρᾳ τὴν Οὐολούσκων λεηλατεῖν. ~Διακληρωσαμένων  δὲ   τῶν ὑπάτων τὰς δυνάμεις, ὡς
[8, 85]   μὲν γὰρ διώκοντες ἔφευγον, οἱ  δὲ   φεύγοντες ἐδίωκον. ἔνθα πολλοὶ καὶ
[8, 18]   φόνος τῶν μὲν ἀμυνομένων, τῶν  δὲ   φευγόντων. δ´ ἀκολουθῶν τοῖς
[8, 56]   γυναῖκες γαμεταὶ δεδώκατέ με. οἷα  δὲ   φιλεῖ γίνεσθαι περὶ τὰς παραδόξους
[8, 7]   λαβόντες ὑμῶν ἔχουσι πόλεις, τὰς  δὲ   φιλίας ἐλπίδι παρακρουσάμενοι, ἵνα μὴ
[8, 29]   οὐθενὸς ἀτυχήσοντες τῶν δυνατῶν, περὶ  δὲ   φιλίας καὶ διαλλαγῶν, ἃς ἀξιοῦτέ
[8, 34]   ἀμίαντον συνοῦσάν μοι πίστιν. ~Ὅταν  δὲ   φίλους ἔτι καλῇς, Μηνύκιε,
[8, 48]   παντός ἐστι πολέμου κρείττων, σύμβασις  δὲ   φίλων κατὰ τὸν ἑκούσιον γινομένη
[8, 17]   πολλὰ μὲν αὐτόθι σώματα, πολλὰ  δὲ   χρήματα, πολὺς δὲ σῖτος, ὥστε
[8, 51]   ἄμοιρος ἐκ σοῦ γενέσθαι· ἔργων  δὲ   χρηστῶν ὑπομνήσεις, ἵν´ ἀφῶ τὸν
[8, 25]   μὲν φόνον ἐργασάμενος ἀνθρώπων, τοσαύτην  δὲ   χώραν πυρὶ καὶ σιδήρῳ λωβησάμενος,
[8, 91]   τὰς δυνάμεις οἱ ὕπατοι· στρατοπεδευσάμενοι  δὲ   χωρὶς ἀλλήλων οὐ μακρὰν ἀπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009