Alphabétiquement     [«   »]
ἑτέρων 3
ἑτέρωσέ 1
Ἔτι 2
ἔτι 74
ἐτίμησαν 2
ἐτίμησεν 1
ἑτοιμασάμενος 1
Fréquences     [«    »]
73 ἀλλὰ
73 διὰ
67 ταῖς
74 ἔτι
77 ἀλλ´
81 ἂν
81 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἔτι


Livre, Chap.
[8, 67]   εἶδον ἀλλήλας αἱ δυνάμεις, οὐδὲν  ἔτι   ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν εἰς ταὐτόν. ἦν
[8, 66]   ἐφαίνετο σέλα λαμπάδων. ἀπογνόντες γὰρ  ἔτι   ἀνθέξειν ἑτέρᾳ μάχῃ καταλιπεῖν τὸν
[8, 65]   τὴν τάξιν, τὸ δ´ εὐώνυμον  ἔτι   ἀντεῖχε καὶ περιῆν τοῦ Ῥωμαίων
[8, 8]   ἑαυτῶν ἀφαιρεθέντες ἀπεγνώκασιν ἄλλως ἂν  ἔτι   αὐτὰ πολεμοῦντες οὐκ ἀπολήψεσθαι.
[8, 64]   στρατιωτικὸν κατάλογον, ὅσοι δύναμιν εἶχον  ἔτι   βαστάζειν ὅπλα, ταχθέντας ὑπὸ σημαίαις
[8, 11]   πολλὰς καὶ καλὰς δώσειν ὠφελείας.  ἔτι   γὰρ ἀπαράσκευοί εἰσι Ῥωμαῖοι δύναμιν
[8, 18]   μέτωπον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀποκτείναντες,  ἔτι   δὲ πλείους κατατραυματίσαντες τούς τε
[8, 16]   ἐνῆν ἄριστα, καὶ οὐδὲν αὐτῶν  ἔτι   δεῖν ἐδόκει· τὰ δὲ συμμαχικὰ
[8, 9]   Οὐολοῦσκοι λέγοντός τε τοῦ ἀνδρὸς  ἔτι   δῆλοι ἦσαν ἀγάμενοι τοὺς λόγους,
[8, 14]   ἄρχειν. ~Καὶ Μάρκιος οὐθὲν  ἔτι   διαμελλήσας ἧκεν ἄγων τὴν δύναμιν
[8, 67]   ἐν τῷ αὐτῷ φόβῳ Ῥωμαίους  ἔτι   διαμένειν καὶ μηδεμίαν τοῖς ὑπὲρ
[8, 89]   τὸν ἀγῶνα καὶ τὰ δεινὰ  ἔτι   διαμένοντες ὀλίγοι ἦσαν, καὶ οὐδὲ
[8, 62]   μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν σωμάτων  ἔτι   διαμένουσι, μήκιστον μὲν αἱ τῶν
[8, 56]   τὴν αὐτὴν λέξιν, ὥστε μηδὲν  ἔτι   εἶναι τὸ ἀμφίλογον. μὲν
[8, 2]   ὡς εἰ τοῦτ´ ἀκούσειαν οὐδὲν  ἔτι   ἐνδοιάσαντες ἐκβαλοῦσιν ὑμᾶς ἐκ τῆς
[8, 62]   ἐκεῖνο, συνδιαλύεται, καὶ οὐδαμῇ οὐθὲν  ἔτι   ἐστίν, οὐκ οἶδ´ ὅπως μακαρίους
[8, 86]   ὁμολογίαις· οὐδὲ γὰρ τῶν ἐπιτηδείων  ἔτι   εὐπόρει τὸ χωρίον· ἔφθη δὲ
[8, 68]   κειρομένης, ἣν οὐ ῥᾳδίως ἀνακτήσεσθαι  ἔτι   ἤλπισαν, οἴκτῳ ὑπαχθέντες, καὶ τοῖς
[8, 89]   καὶ κατεαγότων ὅλων, οἷς οὐθὲν  ἔτι   ἦν χρῆσθαι, τοῦ τε κόπου,
[8, 65]   συνιδὼν Ἀκύλλιος ἐκέλευσε τοὺς ἀκμῆτας  ἔτι   καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο φυλαττομένους
[8, 58]   προδοτῶν ὑποσχεῖν, ὥστε καὶ λαμπρότερος  ἔτι   καὶ τιμιώτερος ὑπ´ αὐτῶν ἔσται,
[8, 77]   πολιτείαν ὕπατος ὢν ἐχαρίσατο, ἀλλ´  ἔτι   καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου
[8, 34]   μοι πίστιν. ~Ὅταν δὲ φίλους  ἔτι   καλῇς, Μηνύκιε, τοὺς ἐξελάσαντάς
[8, 63]   ἀνεῖναι τὸν καιρόν, ἀλλ´, ἕως  ἔτι   καταπεπλῆχθαι τὸ ἀντίπαλον ἐδόκουν, χωρεῖν
[8, 16]   τὰ πλείστου ἄξια συσκευασάμενοι παλαίτερον  ἔτι   κατεπεφεύγεσαν, οἱ μὲν εἰς τὴν
[8, 16]   σῖτον τὸν ἐπὶ ταῖς ἅλωσιν  ἔτι   κείμενον καὶ τοὺς ἄλλους καρπούς,
[8, 73]   κοινῶν οὔτε κτημάτων οὔτε χρημάτων  ἔτι   κοινὸν μένειν· αἰσχύνης τ´ ἄξιον
[8, 87]   Ἰταλίαν ἡγεμόνος, ἵνα μηδενὸς εἶεν  ἔτι   κύριοι, ἐπὶ τὸν ἐν τῇ
[8, 25]   λῦσαι τὴν ἀειφυγίαν. τί οὖν  ἔτι   κωλύει σε τὰς ἡδίστας καὶ
[8, 71]   κοινὸν χρημάτων. ~Εὐθὺς μὲν οὖν  ἔτι   λέγοντος αὐτοῦ θόρυβος ἦν πολύς,
[8, 80]   αὐτῶν ὅτι μὴ κατὰ γυναῖκας  ἔτι   λείπεται. τὸ δ´ ἔθος εἰς
[8, 32]   ὄλεθρον, οὐ πολλῶν οἴομαι δεῖν  ἔτι   λόγων· ὅτι δ´ οὐδὲ πρὸς
[8, 56]   δόξαν, εἰ δ´ ἀνιάτως ἔχουσιν  ἔτι   μᾶλλον αὐτοῖς ἀπεχθάνεσθαι καὶ κακοδαιμονεστέροις
[8, 73]   ἔστιν ὅτε τῶν βίων καὶ  ἔτι   μᾶλλον ἐν τῷ συμπορίζειν τὸ
[8, 12]   τοῖς Οὐολούσκοις, ἵνα δι´ ὑποψίας  ἔτι   μᾶλλον οἱ πατρίκιοι γένοιντο τοῖς
[8, 6]   τῆς θ´ ὑποδοχῆς μου καὶ  ἔτι   μᾶλλον τῆς τιμῆς, με
[8, 75]   καὶ οὐδὲ τῶν δημάρχων τις  ἔτι   μεθ´ ἡμῶν στήσεται. τί οὖν
[8, 23]   ὧν τε καὶ ὅστις ἔφυς  ἔτι   μέμνησαι, τοῦτο τεθαυμάκαμεν. ἥκομέν τ´
[8, 38]   οὔπω ἀφιστάμενοι ὡς δυνατὸν ὑπάρχον  ἔτι   μεταπεισθῆναι τὸν Μάρκιον, εἰ μείζονι
[8, 68]   ὑπήκοοι Ῥωμαίοις ἔσεσθαι ὡμολόγησαν οὐθενὸς  ἔτι   μεταποιούμενοι τῶν ἴσων. Ἕρνικες δ´
[8, 41]   ἡμᾶς εἶπεν· Οὔτε σὸς υἱὸς  ἔτι,   μῆτερ, ἔσται τὸν ἀπὸ τοῦδε
[8, 47]   ἐμῶν κοινωνεῖν ἐθελήσεις ἁπάντων, οὐθενὸς  ἔτι   μοι δεήσει τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν.
[8, 49]   ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι. εἷς  ἔτι   μοι καταλείπεται λόγος ἰσχυρὸς μέν,
[8, 27]   ἀλλὰ καὶ ταῦθ´ ἱκανά. ~Εἷς  ἔτι   μοι καταλείπεται λόγος, ὃν εἰ
[8, 32]   βεβουλευμένοι τοῦτο πράττειν· οὐθὲν γὰρ  ἔτι   μοι χρηστὸν ὑπὲρ ὑμῶν ἐπέρχεται
[8, 46]   δ´ ἔρημοι καὶ τὸ μηθὲν  ἔτι   οὖσαι κατελειπόμεθα, συνεχῶς τε παραγινομέναις
[8, 29]   οὔτε φίλους εὖ ποιεῖν δυνάμενον  ἔτι   οὔτ´ ἐχθροὺς κακῶς, ἀλλὰ χρηστοὶ
[8, 46]   δὲ καί, ὅτ´ εὐτυχοῦμεν, εὔνοιαν  ἔτι   παρασχόμεναι, καί, ὅτ´ ἐπταίσαμεν, συμπάθειαν.
[8, 89]   χωρίῳ, πεσόντες ἔκειντο, καὶ ἡμιθνῆτες  ἔτι   πλείους {τῶν νεκρῶν} οἱ δὲ
[8, 26]   καὶ μὴ προϋπάρχον φύσει. εἶχον  ἔτι   πλείω λέγειν ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου,
[8, 42]   τῆς τύχης, κεῖσθαι ταπεινὰς μηθὲν  ἔτι   πλέον ἀσχημονούσας. ~Παυσαμένης δ´ αὐτῆς
[8, 87]   κωλύων τὴν καταγραφὴν δήμαρχος οὐθὲν  ἔτι   ποιεῖν ἦν δυνατός. οὐδενὸς γάρ
[8, 63]   ἔργῳ φερόμενοι· καὶ οὐδεμίαν ἔξοδον  ἔτι   ποιησάμενοι παρέδοσαν τοῖς μεθ´ ἑαυτοὺς
[8, 86]   Ῥωμαῖοι γὰρ οὐκ ἂν ὑπέμειναν  ἔτι   προελθεῖν ἐκ τοῦ χάρακος ἐπὶ
[8, 21]   τῆς βουλῆς οὐδὲ τοῖς δημάρχοις  ἔτι   προθεῖναι γνώμην εἰς τὸν δῆμον
[8, 88]   μηδὲν ἐκ τοῦ καταφρονεῖν αὐτῶν  ἔτι   προπετὲς κινδύνευμα ὡς πρότερον ὑπομένειν.
[8, 35]   τε καὶ πόλιν ἀφαιρεθῆναι, καὶ  ἔτι   πρὸς τούτῳ γυναῖκας ἐπιδεῖν τὰ
[8, 74]   καὶ αὐτὸς ταύτην ἀποδείκνυμαι, μικρὰ  ἔτι   προσθεὶς αὐτῇ, μοι παραλιπεῖν
[8, 44]   ποιοῦντες. ὡς δ´ εὐσύνοπτοι πόρρωθεν  ἔτι   προσιοῦσαι τοῖς ἐκ τοῦ χάρακος
[8, 25]   μάλιστα ὑπάρχει καὶ τὸ θεῖον  ἔτι   συλλαμβάνει μετριάσαι καὶ ταμιεύεσθαι τὴν
[8, 38]   δ´ ἀφειμένους ἤδη στρατείας, οἷς  ἔτι   τὰ σώματα ἱκανὰ ἦν κακοπαθεῖν,
[8, 77]   ἐκ τῶν πατρικίων νέοι μὲν  ἔτι   τὴν ἡλικίαν, ἐπιφανέστατοι δὲ τῶν
[8, 44]   ἄγουσαι τὰ τέκνα, οὔτ´ αἰδοῦς  ἔτι   τῆς ἁρμοττούσης γυναιξὶν ἐλευθέραις καὶ
[8, 79]   τισιν, ὡς ἀδήλου πᾶσιν οὔσης  ἔτι   τῆς ὑπ´ αὐτοῦ συσκευαζομένης τυραννίδος,
[8, 74]   γῆν κτησάμενοι ἔχομεν, ἀλλὰ παλαίτερον  ἔτι   τοῖς ἑαυτῶν κινδύνοις οὐθενὸς ἄλλου
[8, 57]   τούτῳ δ´ ἄρα ἐδέδοκτο παλαίτερον  ἔτι   τὸν φθόνον οὐ δυναμένῳ κατέχειν,
[8, 32]   τίνα λαβὼν καρδίαν προδοίην ἂν  ἔτι   τούτους, ὑφ´ ὧν τηλικαύταις κεκόσμημαι
[8, 63]   δρᾶσαί τι γενναῖον. πρότεροι γὰρ  ἔτι   τούτων ὑπάτων ἀγόντων ἀμφοτέρων, καὶ
[8, 10]   μαλακὸν οὐδὲν οὐδ´ ἂν ἀποσταίημεν  ἔτι   τῶν δορικτήτων. πολλὴ γὰρ ἂν
[8, 45]   ἅπασι τοῖς ἀνιαροῖς ἀντέχειν, οὐθὲν  ἔτι   τῶν λελογισμένων φυλάττειν ἱκανὸς ἦν,
[8, 69]   δόξαν αὐθαδείας καὶ τοῦ μηδὲν  ἔτι   τῶν ὁμοίων τοῖς ἄλλοις φρονεῖν
[8, 79]   οὐθὲν ἴδιόν ἐστι κτῆμα ζώντων  ἔτι   τῶν πατέρων, ἀλλὰ καὶ τὰ
[8, 78]   δῆμος, καὶ οὔτε λόγοις  ἔτι   ὑπαχθείς, οὓς ἀνὴρ ἐκ
[8, 66]   γῆν ἐπῄει λεηλατῶν ἀδεῶς, οὐδενὸς  ἔτι   ὑπομένοντος εἰς χεῖρας ἰέναι. ταῦτα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009