Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτ´ 1
οὐκέτι 6
οὐκοῦν 2
οὖν 66
Οὐολουμνία 4
Οὐολουμνίαν 3
Οὐολοῦσκοί 1
Fréquences     [«    »]
64 δὴ
64 πόλεως
65 πόλιν
66 οὖν
67 οὔτε
67 ταῖς
73 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οὖν


Livre, Chap.
[8, 86]   τοὺς πολεμίους λαθοῦσαι. μὲν  οὖν   Αἰμίλιος θρασύτερος ἐγεγόνει τῇ παρουσίᾳ
[8, 87]   ἐξ ἐκείνων συμμαχίαν. τοῖς μὲν  οὖν   ἄλλοις οὐκ ἐδόκει καιρὸς ἁρμόττων
[8, 62]   καλοὺς ἀπέλαβε μισθούς. ~Εἰ μὲν  οὖν   ἅμα τοῖς σώμασι διαλυομένοις καὶ
[8, 35]   πόλεμον, πρότερον δὲ οὔ. ταῦτ´  οὖν   ἀπαγγέλλετε αὐτοῖς, καὶ τὸν αὐτὸν
[8, 2]   πρότερον χρόνῳ γενόμεναι. Ἐὰν μὲν  οὖν   ἀπερισκέπτως, ἔφη, καὶ διὰ τάχους
[8, 25]   πολλὰς καὶ μεγάλας. μὲν  οὖν   ἀπολογεῖσθαί τε περὶ ἡμῶν αὐτῶν
[8, 65]   οὐ διὰ μακροῦ. ~Ἀκύλλιος μὲν  οὖν   ἅτερος τῶν ὑπάτων ἐν τῇ
[8, 11]   τῷ πλήθει τῶν Οὐολούσκων. συναχθείσης  οὖν   αὖθις ἐκκλησίας μετὰ τοῦτο κυροῦται
[8, 54]   μεταδοὺς αὐτοχειρίᾳ φθάσῃ διολέσας. ἐδόκει  οὖν   αὐτοῖς καὶ τοῦτο καὶ εἴ
[8, 49]   τοῖς λόγοις ἀεί. οὐκ ἀποδέδωκας  οὖν   αὐτοῖς πολλὰς καὶ καλὰς ἀμοιβὰς
[8, 56]   εἶναι τὸ ἀμφίλογον. μὲν  οὖν   βουλὴ ὡς ταῦτ´ ἔμαθεν ἐψηφίσατο
[8, 65]   φόνος ἐνταῦθα πολύς. τὸ μὲν  οὖν   δεξιὸν τῶν Ἑρνίκων κέρας ἐπόνει
[8, 10]   τε καὶ ἀδυνάτων. εἰ μὲν  οὖν   δόντες ἡμῖν τὰ χωρία ἔπειτα
[8, 33]   καὶ πράξεις προῄρημαι καλάς. τί  οὖν,   ἐὰν μεταβάλωμαι καὶ τὰ μὲν
[8, 83]   περιστάντων ἀλλοεθνῶν. ἐν ἅπασι μὲν  οὖν   ἔθνεσι καὶ τόποις Ἑλλήνων τε
[8, 82]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Κορνήλιος μὲν  οὖν   εἰς τὴν Οὐιεντανῶν χώραν ἐμβαλὼν
[8, 16]   πρότερον εἰσβολῇ παρέλιπε. σωμάτων μὲν  οὖν   ἐλευθέρων οὐκέτι πολλῶν ἐγκρατὴς ἐγένετο
[8, 43]   αὐταῖς, γνωμηδὸν ἐπυνθάνοντο. πολλοὶ μὲν  οὖν   ἐλέχθησαν καὶ παρὰ πολλῶν λόγοι,
[8, 51]   ἵσταμαί σοι βιαζομένῳ. προτέραν  οὖν   ἐμὲ τὴν ἐναντιουμένην σοι μητέρα
[8, 86]   αἰσχύνῃ παραμυθούμενος ἀνελάμβανε. ~Ῥωμαῖοι μὲν  οὖν   ἐν τούτοις ἦσαν· Οὐολοῦσκοι δ´,
[8, 5]   τὴν ἀρχὴν ἠξίου ποιεῖν. συστάντες  οὖν   ἐπ´ αὐτὸν οἱ τῆς ἀριστοκρατίας
[8, 67]   τὰ Ῥωμαίων προσεχώρησαν ἔθη. διέμενον  οὖν   ἐπὶ πλεῖστον χρόνον τῆς ἡμέρας
[8, 86]   ἑξῆς ἡμέραις ἐτράποντο. εἰ μὲν  οὖν   ἐπὶ τῆς τότε νίκης διέμειναν
[8, 32]   οὐδὲν ὧν πείσομαι προορώμενοι, τί  οὖν   ἔσται μοι τῆς ὑμετέρας ἀγνοίας
[8, 25]   κυρωθέντι λῦσαι τὴν ἀειφυγίαν. τί  οὖν   ἔτι κωλύει σε τὰς ἡδίστας
[8, 71]   τὸ κοινὸν χρημάτων. ~Εὐθὺς μὲν  οὖν   ἔτι λέγοντος αὐτοῦ θόρυβος ἦν
[8, 82]   ἀσφαλέστερα βουλευσάμενοι. εἰ μὲν  οὖν   ἔφθασαν ἐσκεδασμένοις τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιφανέντες
[8, 65]   νίκης εὔκλειαν ἀφανίσωσι. τότε μὲν  οὖν   ἤδη {καὶ} γὰρ ἦν περὶ
[8, 71]   τῇ πόλει συνέφερεν. ἀντέλεγον  οὖν   ἤδη κατὰ κράτος ἐν ταῖς
[8, 24]   ἐποιεῖτο δεήσεις περὶ σοῦ. τίνος  οὖν   ἡμεῖς οἱ πατρίκιοι τῶν συμβεβηκότων
[8, 36]   τὰς ἑξῆς ἐχώρει. Ἀλβιήτας μὲν  οὖν   καὶ Μογιλλανοὺς ἐκ τειχομαχίας αἱρεῖ,
[8, 21]   {Ῥωμαίους} πιστὸν ἐγκαταλιπεῖν. ἐγένοντο μὲν  οὖν   καὶ τειχομαχίαι τινὲς αὐτόθι καρτεραὶ
[8, 57]   ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. μὲν  οὖν   κοινωνήσασα τῶν ἀγώνων αὐτῷ στρατιὰ
[8, 13]   τοῖς λοιποῖς πράγμασιν. ἔφη δ´  οὖν   λέγων· Ἐμοὶ δοκεῖ, Τύλλε,
[8, 75]   καὶ τὸν δῆμον ἐπιεικέστερον. τί  οὖν   μαθόντες, τότε συνεχωρήσαμεν, νῦν
[8, 18]   τὸν ἀγῶνα ἐπιτήδεια. μὲν  οὖν   Μάρκιος ὡς ἐξ ἐφόδου τὴν
[8, 88]   τὴν ἀρχὴν κατήγαγε. ~Τότε δ´  οὖν   οἱ δημόται τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας
[8, 16]   χρόνῳ πολλὰ ἡτοιμάσαντο. τὰ μὲν  οὖν   οἰκεῖα παρεσκεύαστο αὐτοῖς ὡς ἐνῆν
[8, 50]   πατρίδι καὶ φίλος. ~Ἔστω δ´  οὖν   ὅμως, καὶ δεδόσθω τοῖς τὰ
[8, 68]   διαλαχόντες τὰς ἐξόδους. Αἰκανοὶ μὲν  οὖν   ὀχυρώσαντες τὰς πόλεις καὶ τὰ
[8, 91]   ἐξάγειν τὴν στρατιάν. ἐγένετο μὲν  οὖν   περὶ τοῦ δόγματος ἀμφιλογία, καὶ
[8, 79]   ἁλόντων κόλασις. ~Ὁ μὲν  οὖν   πιθανώτερος τῶν παραδεδομένων ὑπὲρ τοῦ
[8, 79]   τὴν οἰκίαν ἀπέκτεινε. τὸ μὲν  οὖν   πικρὸν καὶ ἀπαραίτητον τῆς τῶν
[8, 50]   τῶν ἀνθρώπων ἀθανάτους. δίκαια μὲν  οὖν   ποιήσεις καὶ σεαυτῷ πρέποντα καὶ
[8, 8]   οἴομαι δεῖν ὑμᾶς ἄρξαι. πέμπετε  οὖν   πρέσβεις ὡς αὐτοὺς ἀπαιτοῦντες ἃς
[8, 6]   καὶ εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι. τὸ μὲν  οὖν   πρῶτον ἄκριτόν με ἐπεχείρησαν ἀπολέσαι,
[8, 73]   ἁπάντων ἅπαξ βουλευσόμενοι. Ἄππιος μὲν  οὖν   πρῶτος ἐρωτηθεὶς γνώμην οὐκ εἴα
[8, 88]   τραυματίαι πλείους ἐγίνοντο. τοῖς μὲν  οὖν   Ῥωμαίοις τὸ ἀπαναλούμενον τῆς στρατιᾶς
[8, 52]   ὤφελον τῶν ἐκβησομένων. κατηγωνίσατό γ´  οὖν   σε πολὺς ἐπιρράξας πολιτικὸς
[8, 52]   ἐγὼ διὰ σέ; τότε μὲν  οὖν   τὰ μάλιστα ἠτύχουν στάσεως πολιτικῆς
[8, 7]   ἐξενέγκητε κατ´ αὐτῶν πόλεμον. ἐὰν  οὖν   τἀναντία ὑμεῖς ἀντιφιλοτιμούμενοι διατελῆτε καὶ
[8, 61]   περὶ πάντ´ ἀγαθός. ~Ἐκείνῳ γ´  οὖν   ταύτας δαίμων τὰς ἀρετὰς
[8, 55]   ἕνα ἕκαστον ἀποδεικνύμενοι. ἐκείνην μὲν  οὖν   τὴν νύκτα ἐν θαλείαις τε
[8, 21]   {ἡ πολιορκία} καὶ τριβῆς. ἀποστὰς  οὖν   τῆς πολιορκίας Μάρκιος περιετάφρευε
[8, 30]   τὸ κοινὸν ἔθηκα φέρων. πότερον  οὖν   τιμωρίας ἄξιος ἦν ἐπὶ τούτοις
[8, 82]   εἰς τὴν Οὐολούσκων. χρόνον μὲν  οὖν   τινα οὐ πολὺν ἠνέσχοντο οἱ
[8, 71]   ὑπὸ τῷ Οὐεργινίῳ. τέως μὲν  οὖν   τὸ χεῖρον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις
[8, 51]   τὴν χάριν ἑκών. νόμον μὲν  οὖν   τόνδε, ὃν οὐθεὶς πώποτε ἀνελεῖ
[8, 2]   ἐδόκει τὸν πόλεμον. μὲν  οὖν   Τύλλος αὐτίκα μάλα ἐβούλετο πᾶσαν
[8, 8]   καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι. πρῶτον μὲν  οὖν   ὑμῖν παραινῶ σκοπεῖν, ὅπως εὐσεβῆ
[8, 75]   ἔτι μεθ´ ἡμῶν στήσεται. τί  οὖν   ὑμῖν πράττειν παραινῶ καὶ τί
[8, 11]   καὶ Τύλλος ἔργου ἐχώμεθα. ὅσοις  οὖν   ὑμῶν βουλομένοις ἐστὶ προνομεῦσαι τὴν
[8, 8]   ἔχουσιν ἀπείρους πολέμου. μὲν  οὖν   ὑποτίθεσθαι ἔδει λόγοις καὶ παραινεῖν
[8, 47]   ἄλλως δ´ οὔ. ὑμεῖς μὲν  οὖν,   γυναῖκες, ἄπιτε καὶ λέγετε
[8, 1]   αὐτοὺς τὸν πόλεμον. ἐλογίζετο μὲν  οὖν,   ὡς εἰ πείσειε τοὺς Οὐολούσκους
[8, 83]   πολέμων τοὺς ἀλλοδαπούς. τότε δ´  οὖν,   ὥσπερ ἔφην, κατὰ δαίμονα τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009