Alphabétiquement     [«   »]
οὐδεμία 3
οὐδεμίαν 2
οὐδεμιᾶς 3
οὐδὲν 32
οὐδέν 3
οὐδένα 2
οὐδενὶ 7
Fréquences     [«    »]
32 ἡμᾶς
32 μάλιστα
31 σὺν
32 οὐδὲν
32 οὐχ
32 σε
33 ἣν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

οὐδὲν


Livre, Chap.
[8, 24]   δίκῃ πολέμιος, οἵ σε ὡς  οὐδὲν   ἀδικοῦντα ἀπέλυσαν. τίθημι δ´, εἰ
[8, 88]   οἱ δημόται τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας  οὐδὲν   ἀπολαύοντες ὑφεῖντο τοῦ θράσους καὶ
[8, 86]   τοὺς ἐπιόντας ἔβαλλον, βέλος δ´  οὐδὲν   ἄσκοπον ἦν πεπιλημένων γ´ ἐν
[8, 37]   δὲ Μάρκιος ἄλλο μὲν  οὐδὲν   αὐτοῖς ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε δὲ κρεῖττόν
[8, 16]   αὐτοῖς ὡς ἐνῆν ἄριστα, καὶ  οὐδὲν   αὐτῶν ἔτι δεῖν ἐδόκει· τὰ
[8, 12]   ἐπὶ τὰ οἰκεῖα παθόντας μὲν  οὐδὲν   δεινόν, δράσαντας δ´ ὅσα ἠξίουν,
[8, 10]   ἡμᾶς, Οὐολοῦσκοι, φιλίας μὲν  οὐδὲν   δεόμενοι, πρόφασιν δ´ εὐπρεπῆ λαβεῖν
[8, 73]   ἐπικυρωθῇ νόμος. ~Ὡς δ´  οὐδὲν   ἐγίνετο πέρας, δείσαντες οἱ πατρίκιοι,
[8, 90]   ἀριστοκρατικῶν. καὶ μὲν δῆμος  οὐδὲν   ἐκ τῆς προτέρας ὑπατείας αὐτοῦ
[8, 89]   φιλεῖ, παρ´ ἀμφοτέροις γινομένων, τέλος  οὐδὲν   ἔλαβεν ἀξιόλογον μάχη, ἀλλ´
[8, 34]   ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρώμενος  οὐδὲν   ἔξω τῶν θείων ἀξιοῖ νομίμων,
[8, 29]   ἐλεήσαντες οὔτ´ ἄλλο πάθος ἥμερον  οὐδὲν   ἐπὶ ταῖς ἐμαῖς λαβόντες τύχαις.
[8, 25]   ἔχει πάντα τὰ πράγματα καὶ  οὐδὲν   ἐπὶ τῶν αὐτῶν φιλεῖ διαμένειν,
[8, 91]   τῆς τούτων ὑπατείας λόγου ἄξιον  οὐδὲν   ἐπράχθη.
[8, 31]   ἄρα ἐξ ἀγαθοῦ γενήσομαι, καὶ  οὐδὲν   ἔσται μοι τῆς προτέρας ἀρετῆς
[8, 67]   καὶ εἶδον ἀλλήλας αἱ δυνάμεις,  οὐδὲν   ἔτι ἀναβαλόμεναι συνῄεσαν εἰς ταὐτόν.
[8, 2]   ἴσθι, ὡς εἰ τοῦτ´ ἀκούσειαν  οὐδὲν   ἔτι ἐνδοιάσαντες ἐκβαλοῦσιν ὑμᾶς ἐκ
[8, 53]   οὐκ ἔχω λέγειν, μαντεύομαι δ´  οὐδὲν   εὐτυχές. ὅτι δ´ ἐὰν καὶ
[8, 15]   ἀρχῆς τοῖς ὑπάτοις χρόνος, ὥστ´  οὐδὲν   ἔφθασαν τῶν ἐψηφισμένων ἐπὶ τέλος
[8, 61]   λύμας ἀνηκέστους καταστρέφουσα. Μάρκιόν γ´  οὐδὲν   ἦν ἕτερον ἄρα, τῆς
[8, 23]   τῆς πατρίδος, ἅπαντες ἴσμεν· καὶ  οὐδὲν   οἰόμεθά σε ποιεῖν θαυμαστόν, εἰ
[8, 24]   φαίης ἄν; ἐγὼ μὲν γὰρ  οὐδὲν   ὁρῶ. ταῦτά σοι περί τε
[8, 10]   οὐκ ἂν ἐνδοίημεν ὑμῖν μαλακὸν  οὐδὲν   οὐδ´ ἂν ἀποσταίημεν ἔτι τῶν
[8, 32]   μωρίας ὄφελος, κωλύειν μὲν  οὐδὲν   οὐδ´ ἂν οἷοι ἦτε δυνησομένων,
[8, 63]   οὐ μὴν ἔδρασάν γε  οὐδὲν   οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον, ἀλλ´
[8, 8]   ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀξιοῖεν ἀπολαβεῖν,  οὐδὲν   οὕτως μικρὸν οὐδ´ ἀσθενὲς οὐδ´
[8, 58]   ἀρχῆς ἀξιώσει κρατυνόμενον. ὡς δ´  οὐδὲν   τῆς φιλονεικίας ἐγίνετο πέρας, ἡμέραν
[8, 24]   πολιτῶν, οὓς ἀπολέσαι προθυμῇ κακὸν  οὐδὲν   ὑπ´ αὐτῶν πεπονθώς, τάφων τε
[8, 43]   τὰ κράτιστα καὶ γενησόμενα προείδετο  οὐδὲν   ὑπὸ τοῦ κινδύνου τηλικοῦδε ὄντος
[8, 74]   τὰ κοινὰ καὶ ἀναγκαῖα δαπανωμένας,  οὐδὲν   ὑπολήψονται σφίσι διαφέρειν τῆς γῆς
[8, 22]   ἐπιούσης ἡμέρας τὸ πλεῖστον, καὶ  οὐδὲν   ὧν ἐδεδοίκεσαν ἐγίνετο, ἀλλ´ ἔμενεν
[8, 32]   εἰ δὲ βούλεσθε τίθημι γάρ  οὐδὲν   ὧν πείσομαι προορώμενοι, τί οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009