Alphabétiquement     [«   »]
ἐμφυλίους 2
ἐμῶν 1
Ἐν 1
ἐν 223
ἔν 1
ἓν 4
ἕνα 5
Fréquences     [«    »]
194 εἰς
198 ἐπὶ
203 τὰς
223 ἐν
234 τὸν
251 τοῖς
254 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐν


Livre, Chap.
[8, 86]   τῶν ὑπάτων Καίσων Φάβιος μαθών,  ἐν   αἷς ἦν τύχαις παραταξαμένη
[8, 49]   τὰς συμφοράς, καὶ πόλεις μεταλαμβάνουσιν,  ἐν   αἷς οἰκήσαντες οὐθὲν λυπήσουσι τὰς
[8, 67]   οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς καὶ  ἐν   αἰσχύνῃ θέμενοι, εἰ παρόντες τῷ
[8, 63]   ἀφικόμενοι δ´ εἰς τὴν πόλιν  ἐν   αἰσχύνῃ πολλῇ ἦσαν δειλίας δόξαν
[8, 81]   τῆς ἀπάτης ἑκάστοτε διαλεγόμενοι, καὶ  ἐν   αἰτίᾳ τοὺς προτέρους εἶχον δημάρχους
[8, 86]   τελευταίους, ὅταν ἀθρόα γένηται τῶν  ἐν   ἀκμῇ φθορά, σπανίζοντες ἑτέρας ἐπικουρίας
[8, 77]   τὰ πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς τῶν  ἐν   ἀκμῇ χείρους, Καίσων Φάβιος, ἀδελφὸς
[8, 79]   κοινὸν ἀνέλαβεν· ἐξ ὧν ἀπαρχὰς  ἐν   ἄλλοις τε ἱεροῖς ἀνέθηκε, καὶ
[8, 87]   δὲ γεωργικὸς βίος ἦν  ἐν   ἀλλοτρίοις κτήμασι, τούτων ἄγοντές τε
[8, 44]   καὶ σώφροσι προνοούμεναι τὸ μὴ  ἐν   ἀνδράσιν ἀσυνήθεσιν ὁρᾶσθαι, οὔτε κινδύνων
[8, 7]   πολεμίων φίλοις; ἀλλ´ ἔγωγ´ οὐδ´  ἐν   ἀνδρὸς μοίρᾳ θείην ἄν, ὅστις
[8, 47]   τοὺς χαρισαμένους τὰ μέγιστα τῶν  ἐν   ἀνθρώποις ἀγαθῶν· οἷς ἐγὼ τὴν
[8, 46]   περιιδεῖν αὐτὰς τὰ μέγιστα τῶν  ἐν   ἀνθρώποις κακῶν ὑπὸ σοῦ παθούσας·
[8, 60]   ἦν ἅμα πάσας τὰς ἀρετὰς  ἐν   ἀνθρώπου γενέσθαι φύσει, οὐδὲ φύσεταί
[8, 29]   καὶ πεζικὰς ἠγωνισάμην μάχας, ἐπιφανὴς  ἐν   ἁπάσαις ἐγενόμην καὶ τἀριστεῖα ἐξ
[8, 32]   ἀλλὰ καὶ πολιτείαν ἔδοσάν μοι  ἐν   ἁπάσαις ταῖς ἑαυτῶν πόλεσι καὶ
[8, 9]   Μαρκίῳ ψηφίζονται βουλῆς τε μετουσίαν  ἐν   ἁπάσῃ πόλει καὶ ἀρχὰς ἐξεῖναι
[8, 83]   πολέμων τὴν πόλιν περιστάντων ἀλλοεθνῶν.  ἐν   ἅπασι μὲν οὖν ἔθνεσι καὶ
[8, 86]   ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ θύοντες  ἐν   ἅπασιν ἱεροῖς εἰς εὐπαθείας καὶ
[8, 60]   πρὸς αὐτὰ εὖ, καὶ οὐδ´  ἐν   ἀρετῆς μοίρᾳ τὸ μηθὲν ἀδικεῖν
[8, 86]   ἀποσώζονται χάρακα. Ῥωμαῖοι δ´ ὡς  ἐν   ἀσφαλείᾳ τέως ὄντες ἤδη κατέβαινον
[8, 39]   ἐλπίδα τῇ πόλει, ταύτην δ´  ἐν   αὐταῖς εἶναι μόναις καταλειπομένην, ἐὰν
[8, 82]   χώραν ἐμβαλὼν τὴν ἐγκαταληφθεῖσαν λείαν  ἐν   αὐτῇ ἀπήλασε, καὶ μετὰ ταῦτα
[8, 89]   ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ´ ἦν·  ἐν   αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ πολλὰ
[8, 49]   τότ´ ἔσχεν, ἀλλὰ τὸ κάκιον  ἐν   αὐτῇ μέρος πονηροῖς προστάταις χρησάμενον.
[8, 36]   καὶ ταύτην ὀλίγον ἀντισχόντων τῶν  ἐν   αὐτῇ χρόνον, καὶ τὰς ἐξ
[8, 37]   ἀτολμίαν τῶν ὑπάτων· ἥκιστα γὰρ  ἐν   αὐτοῖς τὸ δραστήριον ἦν· σφαλερὰν
[8, 55]   ὠνηθὲν καθιερωθῆναι τῇ θεῷ, καὶ  ἐν   αὐτῷ νεὼν καὶ βωμόν, ὡς
[8, 81]   τῶν δημοτικῶν ἐγεγόνεσαν· οἱ δ´  ἐν   ἀφανεῖ τῆς δόξης φερόμενοι καὶ
[8, 86]   οὐδὲν ἄσκοπον ἦν πεπιλημένων γ´  ἐν   βραχεῖ χωρίῳ πολλῶν. ἀπαράττονται δὴ
[8, 15]   τε, ὅταν αὐτοὶ ἐκπέμψωσι δύναμιν.  ἐν   γὰρ ταῖς συνθήκαις, αἷς ἐποιήσαντο
[8, 79]   κἀκεῖνος πεπίστευται ὑπὸ πολλῶν καὶ  ἐν   γραφαῖς ἀξιοχρέοις φέρεται, μὴ παρελθεῖν.
[8, 17]   ὅπλα ῥίψαντες εἰς ἱκεσίας ἐτράποντο·  ἐν   δὲ τούτῳ καὶ οἱ διὰ
[8, 3]   τὴν πόλιν καὶ ὑποψίας ἀτόπους.  ἐν   δὲ τούτῳ προσέρχεται τοῖς ὑπάτοις
[8, 48]   στρατιὰν ἀπαγάγοις ἐνιαυσίους ποιησάμενος ἀνοχάς,  ἐν   δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ πρέσβεις
[8, 35]   δίδωμι χρόνον ὑμῖν ἡμερῶν τριάκοντα.  ἐν   δὲ τῷ μεταξὺ χρόνῳ σήν
[8, 60]   πολιτευμάτων ἔλαβεν. ἀλλ´ οὐ γὰρ  ἐν   δυνατῷ ἦν ἅμα πάσας τὰς
[8, 56]   ἔτος ἐπιτελεῖν. αἱ δὲ γυναῖκες  ἐν   ἔθει κατεστήσαντο τῇ τῆς ἱερείας
[8, 35]   τὰς ἰδίας ἕκαστον ἔχοντα κτήσεις  ἐν   εἰρήνῃ ζῆν, καὶ πολλοῦ ἄξιον
[8, 4]   λόγων, οὓς εἶπον οἱ δυναστεύοντες  ἐν   ἑκάστῃ πόλει, ψῆφος ἀνεδόθη τοῖς
[8, 54]   πόλιν ἀπῄεσαν, δὲ Μάρκιος  ἐν   ἐκκλησίᾳ τὰς αἰτίας ἀποδοὺς τοῖς
[8, 17]   αὐχήματός τε μεγάλου ἐνεπίμπλαντο καὶ  ἐν   ἐλπίδι ἦσαν ἡγεμονίας, ὡς δὴ
[8, 54]   ἔχουσα, μή ποτε ἀλόγιστος ὄχλος  ἐν   ἐλπίδι τοῦ καταπεπολεμηκέναι τὸ ἀντίπαλον
[8, 17]   ἀγορὰς ἐκόσμουν καὶ ἦσαν ἅπαντες  ἐν   ἑορταῖς καὶ εὐπαθείαις τόν τε
[8, 28]   διὰ τὸν σὸν πόθον  ἐν   ἐρημίᾳ καὶ χηρείᾳ κάθηται πᾶσαν
[8, 39]   μηθενὸς κακοῦ αἰτίας καὶ τὴν  ἐν   ἐσχάτοις κινδύνοις οὖσαν πατρίδα προελθεῖν
[8, 17]   ἡγεμονίας, ὡς δὴ ῥᾴδιον καὶ  ἐν   ἑτοίμῳ σφίσιν ὂν καταλῦσαι τὴν
[8, 28]   καρποῦσθαι τὰς ἐκείνων τιμὰς εὐδοξοῦντας  ἐν   εὐτυχούσῃ τῇ πατρίδι. ὧν ἁπάντων
[8, 7]   πολίτης γέγονα, γῆν τ´ οὐκ  ἐν   ἠδίκημαι φίλην, ἀλλ´ ἐν
[8, 14]   τὴν δύναμιν ἐπὶ Κιρκαίαν πόλιν,  ἐν   κληροῦχοι Ῥωμαίων ἦσαν ἅμα
[8, 87]   δόγμα ποιησάμενοι βουλῆς προὔγραψαν ἡμέραν,  ἐν   παρεῖναι τοὺς ἔχοντας ἡλικίαν
[8, 29]   ἂν εἰς τοιαύτην κατελθεῖν πόλιν,  ἐν   τὰ μὲν τῆς ἀρετῆς
[8, 7]   ἐν ἠδίκημαι φίλην, ἀλλ´  ἐν   τὸ ἀσφαλὲς ἔχω. καὶ
[8, 31]   τοιαύτην ἀξιοῦτέ με κατελθεῖν πόλιν,  ἐν   τὸ κρεῖττον μέρος ὑπὸ
[8, 58]   οὐ μίαν ᾤετο πόλιν δεῖν,  ἐν   τὸ πλεῖον ὑπὸ τοῦ
[8, 84]   ἀλλ´ ἀντεῖχον ἑκάτεροι τῆς χώρας,  ἐν   τὸ πρῶτον ἔστησαν οὐχ
[8, 58]   πέρας, ἡμέραν προειπὼν Τύλλος,  ἐν   τὸν Μάρκιον ἐκέλευσεν ἥκειν
[8, 55]   ἕκαστον ἔτος αὐτῇ συνιούσας ἐπιτελεῖν  ἐν   τὸν πόλεμον ἔλυσαν ἡμέρᾳ.
[8, 58]   καὶ καλῶν ἔργων λόγον ἀποδιδοὺς  ἐν   ἡγεμονικῷ ἀξιώματι μένων πείσει τὸ
[8, 75]   ἀναβολή, καὶ πολλὰ χρόνος  ἐν   ἡμέρᾳ μιᾷ μετατίθησι· καὶ τὸ
[8, 36]   καθ´ ὁμολογίας παραλαμβάνει. γενόμενος δ´  ἐν   ἡμέραις τριάκοντα πόλεων ἑπτὰ κύριος
[8, 55]   ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα  ἐν   θαλείαις τε καὶ εὐπαθείαις διετέλεσαν,
[8, 3]   θέαν· καὶ κατεσκήνουν οἱ πλείους  ἐν   ἱεροῖς τε καὶ δημοσίοις τόποις
[8, 88]   στρατιάν θ´ ἑτέραν μεταπέμπεσθαι καὶ  ἐν   ἰσχυροτέρῳ τὸ στρατόπεδον ποιήσασθαι χωρίῳ
[8, 4]   Ἐχετρανῶν πόλιν· αὕτη γὰρ ἐδόκει  ἐν   καλλίστῃ κεῖσθαι συνόδῳ ταῖς ἄλλαις
[8, 45]   τὴν ἔντευξιν αὐτῆς χρησόμενος καὶ  ἐν   καλῷ ποιούμενος τοῖς ὄχλοις τὴν
[8, 5]   πρῶτον ὑπὲρ τῆς ἐμῆς φυγῆς  ἐν   κοινῷ πρὸς ἅπαντας ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι.
[8, 15]   συστραφέντες ἔπειθον ἰδίᾳ τε καὶ  ἐν   κοινῷ τοὺς στασιωδεστάτους τῶν δημοτικῶν
[8, 85]   ὕπατος ἀπῆγε σιγῇ καὶ  ἐν   κόσμῳ, λαθεῖν τοὺς πολεμίους προνοούμενος·
[8, 82]   ὡς παρὰ δόξαν ἐφάνη συνεστῶσα  ἐν   κόσμῳ πᾶσα τῶν πολεμίων
[8, 65]   ἀντεξῆγε καὶ αὐτὸς τὴν δύναμιν  ἐν   κόσμῳ τε καὶ κατὰ τέλη.
[8, 84]   κατὰ μικρὸν οἱ Οὐολοῦσκοι ὑπεχώρουν  ἐν   κόσμῳ τε καὶ τάξει δεχόμενοι
[8, 85]   τε καὶ ἁρπαγὰς τραπόμενοι τὸ  ἐν   κόσμῳ τε καὶ τάξει ὑποχωρεῖν
[8, 56]   σιωπῆς πλείστης κατὰ δαίμονα γενομένης  ἐν   μείζονι φωνῇ ταὐτὸ ξόανον ἐφθέγξατο
[8, 47]   οὐδένα. σοῦ δέ, μῆτερ,  ἐν   μέρει πάλιν υἱὸς ὢν ἐγὼ
[8, 79]   ὑστέροις πόλις κατεσκεύασε χρόνοις  ἐν   μέρει τινὶ αὐτῆς κατὰ τὴν
[8, 67]   κέρας ἔχοντες κατεκόπησαν. οἱ δ´  ἐν   μέσῃ τε τῇ φάλαγγι τεταγμένοι
[8, 28]   συμπεσεῖν ἀνδρὶ ἐρήμῳ φίλων καὶ  ἐν   ξένῃ ὄντι γῇ. τὰς γὰρ
[8, 3]   δημοσίοις τόποις οὐκ ἔχοντες καταγωγὰς  ἐν   οἰκίαις τε καὶ παρὰ ξένοις,
[8, 52]   πολιτικῆς μέσον ὁρῶσά σε κείμενον.  ἐν   οἷς γὰρ ἀνθεῖν ἐδόκεις πολιτεύμασι
[8, 20]   Βοίλλας, ἐπιφανῆ τότε οὖσαν καὶ  ἐν   ὀλίγαις πάνυ ταῖς ἡγουμέναις τοῦ
[8, 16]   τε καὶ σῖτον καὶ ὅπλα  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ ἡτοιμάσαντο. τὰ
[8, 11]   κατὰ τὸν οἰκεῖον ἕκαστα καιρόν·  ἐν   ὅσῳ δὲ τὰ στρατεύματα μέλλετε
[8, 16]   ἀλλὰ καὶ παρορμῶντες. ἐγεγόνει τ´  ἐν   οὐ πολλῷ χρόνῳ τοσαύτη δύναμις
[8, 66]   νόσους οἰμωγὰς καὶ λιτανείας  ἐν   οὐδενὶ λόγῳ τιθέμενοι. τοῦτ´ ἀγνοοῦντες
[8, 20]   ἐγένετο· ἦν δ´ αὐτόθι ὅσα  ἐν   οὐδενὶ τῶν ἁλόντων χωρίων· πλουτίσας
[8, 1]   εἰς Ἄντιον, τὴν ἐπιφανεστάτην τῶν  ἐν   Οὐολούσκοις πόλεων, ἡνίκα περὶ δεῖπνον
[8, 88]   παρελάμβανεν, δὲ Οὐαλέριος τὴν  ἐν   Οὐολούσκοις στρατοπεδεύουσαν ἄγων τοὺς νεωστὶ
[8, 6]   περιῆν τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν, ὥστ´  ἐν   ὄχλῳ κρινόμενος, οὗ τὸ πλέον
[8, 41]   τῶν ἑταίρων, καταλαβὼν ἡμᾶς καθημένας  ἐν   πενθίμοις τρύχεσι, ταπεινάς, κρατούσας ἐν
[8, 89]   καὶ δίψης καὶ ἄσθματος, οἷα  ἐν   πνιγηρᾷ ὥρᾳ ἔτους τοῖς πολὺν
[8, 29]   ἄλλο τῶν λαμπρῶν γενναίων  ἐν   πολέμοις ἔργων οὐθὲν ἄνευ τῆς
[8, 26]   ἡμεῖς οἵδε {οἱ νῦν ὄντες}  ἐν   πολλαῖς ἐνικῶμεν μάχαις, ὁσάκις ἡμῖν
[8, 61]   ἦν. ταῦτά τε δὴ αὐτὸν  ἐν   πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ πάντων μάλιστα
[8, 69]   ὁμολογίας. ἦν τ´ ἄρα τὸ  ἐν   πολλοῖς εὐτυχεῖν σφαλερὸν ἀνθρώπῳ χρῆμα
[8, 29]   ἦν καὶ τὰ κοινὰ ἔπραττον,  ἐν   πολλοῖς καὶ ἀναγκαίοις ἐγένεσθε καιροῖς
[8, 5]   αὐτῆς ἀπολογεῖσθαι· ἐνθυμούμενος δ´, ὡς  ἐν   πολλοῖς καὶ διαφόροις ἤθεσιν εἰκός,
[8, 75]   ἐλπίζομεν, ὁμονοῇ. χρήσιμον δὲ πρᾶγμα  ἐν   πολλοῖς καὶ ἥκιστα σφαλερὸν ἀναβολή,
[8, 36]   μετρίων. καὶ τοῦτο τὸ φρόνημα  ἐν   πολλοῖς καὶ μεγάλοις κινδύνοις φυλάττουσα
[8, 25]   καὶ σεβασμοὺς θεῶν καὶ δαιμόνων  ἐν   πολλοῖς τόποις ἀνεόρτους ἀναγκάσας γενέσθαι
[8, 49]   κρίσιν ἐξήνεγκεν, ἀλλὰ νοσοῦσα καὶ  ἐν   πολλῷ κλύδωνι σαλευομένη, οὔτε πᾶσα
[8, 46]   τέκνα καὶ τὰς ἐπιφανεστάτας τῶν  ἐν   Ῥώμῃ γυναικῶν πρῶτον μὲν ἔκλαιεν
[8, 51]   καὶ τὸν αὐτὸν ἔστερξα βίον,  ἐν   σοὶ μόνῳ πάσας τιθεῖσα τὰς
[8, 40]   κακῶν αἴτιαι. εἴ τις ἐστὶν  ἐν   σοὶ ψυχῆς ἡμέρου καὶ φιλανθρώπου
[8, 85]   οὐρανοῦ καταρραγεὶς καὶ σκότος, οἷον  ἐν   ταῖς βαθείαις ὁμίχλαις γίνεται,
[8, 71]   τέως μὲν οὖν τὸ χεῖρον  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις ἐπεκράτει μακρῷ θατέρου
[8, 58]   ἀλλήλοις γινομένων καθ´ ἑκάστην ἡμέραν  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις καὶ κατὰ τὴν
[8, 14]   πρὸς ἀλλήλους ἔχθη καὶ τὰς  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις κατηγορίας οὐδ´ εἰς
[8, 71]   ἀντέλεγον οὖν ἤδη κατὰ κράτος  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις οὗτοι πρὸς τοὺς
[8, 72]   λόγοις τοῦ Κασσίου θαμινὰ μεταπείθοντος  ἐν   ταῖς ἐκκλησίαις τὸν ὄχλον παρελθὼν
[8, 71]   λόγους εἰσέφερε, καὶ πολὺς ἦν  ἐν   ταῖς κατηγορίαις τῶν ἀντιπραττόντων.
[8, 6]   ἐξόν μοι ζῆν ἀπραγμόνως, εἴτ´  ἐν   ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἠβουλόμην κατὰ
[8, 6]   ἠβουλόμην κατὰ τὸ συγγενές, εἴτ´  ἐν   ταῖς νεοκτίστοις, ἃς οἱ πατέρες
[8, 78]   ὡς αὐτὸν οἱ θρασύτατοι τῶν  ἐν   ταῖς πόλεσι νέων ἀπόρρητά τε
[8, 75]   προεστηκόσι τῶν κοινῶν ἁπάντων ἀγαθῶν  ἐν   ταῖς πόλεσιν αἴτιον. ἐγὼ μὲν
[8, 57]   ἦν δὲ τῆς ὑπομενούσης στρατιᾶς  ἐν   ταῖς πόλεσιν ἡγεμών, ὡς καὶ
[8, 19]   τ´ οὐκ εἴα τὴν δύναμιν  ἐν   ταῖς πόλεσιν, ἵνα μή τι
[8, 57]   καὶ λιτὰς ἐντραπείς. δ´  ἐν   ταῖς πόλεσιν ὑπομείνασα νεότης φθονοῦσα
[8, 65]   ἐξ ὀνόματος ἀνακαλῶν τοὺς εἰωθότας  ἐν   ταῖς πρὶν ἀριστεύειν μάχαις, τά
[8, 82]   τὰς κατασκοπάς, ἀνακλήσει ταχείᾳ τοὺς  ἐν   ταῖς προνομαῖς ἐσκεδασμένους ἀναλαβών, τάξιν
[8, 9]   ἦσαν αὐτῶν ἄθυμοι τέως κακωθέντες  ἐν   ταῖς προτέραις μάχαις, τότε πάντες
[8, 73]   ἄλλα, ὅσα φιλεῖ βίαια συμβαίνειν  ἐν   ταῖς στασιαζούσαις ἐκκλησίαις εἰσφερομένου τοῦ
[8, 82]   γὰρ τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας κῦρος  ἐν   ταῖς ψηφοφορίαις περὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους
[8, 67]   καὶ οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς  ἐν   τάξει ἠκολούθουν. ἐπεὶ δὲ πρὸς
[8, 65]   τῶν Ἑρνίκων εἰς τὸ πεδίον  ἐν   τάξει καὶ τὰ σημεῖ´ ἀράντων
[8, 18]   πύλας, καὶ φερόμενοι κατὰ πλῆθος  ἐν   τάξει τε καὶ κόσμῳ συρράττουσι
[8, 21]   πρότερόν μοι δεδήλωται. οἱ δ´  ἐν   ταύτῃ κατοικοῦντες πάντα πρότερον ᾤοντο
[8, 23]   τὴν ἀνάπραξιν τῆς δίκης, ἀλλ´  ἐν   ταὐτῷ τίθεσαι τά τ´ ἀναίτια
[8, 64]   πολέμῳ διὰ πολυχειρίας παρασκευάσασθαι καὶ  ἐν   τάχει. ὡς δ´ ἀπήγγειλαν αὐτοῖς
[8, 90]   ἐδόκει σφόδρα ἡδόμενος· τοῖς δ´  ἐν   τέλει διαπεπραγμένοις δραστήριον ἄνδρα καὶ
[8, 83]   ἐκπεπολεμωμένου τοῦ δημοτικοῦ πρὸς τοὺς  ἐν   τέλει, εἴτε τῆς προτέρας ἥττης
[8, 78]   ἐκείνῳ κοινὴν ἁπάντων εἶναι τῶν  ἐν   τέλει τὴν φιλανθρωπίαν ἑνὸς ἀνδρὸς
[8, 24]   αἰτιασάμενοι πονηροὺς κατ´ αὐτῶν εἰπεῖν  ἐν   τῇ βουλῇ λόγους. ἐνέστημεν καὶ
[8, 87]   εἶεν ἔτι κύριοι, ἐπὶ τὸν  ἐν   τῇ Γαλατίᾳ τὰ στρατόπεδα κατέχοντα
[8, 75]   πρακτέον ἡμῖν. ~Ἴστε δήπου τοὺς  ἐν   τῇ ἐκκλησίᾳ ῥηθέντας ὑπὸ τοῦ
[8, 1]   αὐτοῦ μάλιστα μαθεῖν ἐμοῦ, ὃς  ἐν   τῇ μεγίστῃ πόλει κράτιστός ποτ´
[8, 57]   ὡς διὰ φιλίας, καὶ ἐπειδὴ  ἐν   τῇ Οὐολούσκων ἐγένετο, πάντα, ὅσα
[8, 2]   ἐπὶ τὴν θέαν· ὅταν δ´  ἐν   τῇ πόλει γένῃ, τῶν ἀναγκαιοτάτων
[8, 31]   μισεῖτε, καὶ τόπος οὐδείς ἐστιν  ἐν   τῇ πόλει δεχόμενος καλοκαγαθίαν· εἰ
[8, 14]   ἀπῆγε τὴν δύναμιν ὀλίγην μοῖραν  ἐν   τῇ πόλει καταλιπὼν τῆς τ´
[8, 81]   ἐποιήσαντο πολέμων προφάσει τὸ παρακινοῦν  ἐν   τῇ πόλει μέρος καὶ ταραττόμενον
[8, 72]   στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ κατοικοῦντας  ἐν   τῇ πόλει, χρόνον ὁρίσας οὐ
[8, 65]   μὲν οὖν ἅτερος τῶν ὑπάτων  ἐν   τῇ Πραινεστηνῶν χώρᾳ τὸν Ἑρνίκων
[8, 16]   συχνὰς ἐδῄου τῆς γῆς, ὅσην  ἐν   τῇ πρότερον εἰσβολῇ παρέλιπε. σωμάτων
[8, 56]   ἀνατεθέντων τ´ αὐτῶν ἀμφοτέρων ἅμα  ἐν   τῇ πρώτῃ τῆς ἀνιερώσεως ἡμέρᾳ,
[8, 89]   ἔδοξε μέντοι καὶ λόγος ἦν  ἐν   τῇ Ῥώμῃ πολύς, ὡς δυναμένη
[8, 8]   ὑμῶν πόλεις καὶ ὅσα τείχη  ἐν   τῇ ὑμετέρᾳ γῇ ἐνετειχίσαντο ἀξιοῦντες
[8, 21]   αὐτοὺς ὁσημέραι παρὰ τῶν μενουσῶν  ἐν   τῇ φιλίᾳ καὶ δεομένων βοηθείας,
[8, 36]   δῆμον ἐξενεγκεῖν· ἕως δ´ ἂν  ἐν   τῇ χώρᾳ μένοντες αὐτῶν καὶ
[8, 62]   καὶ ὡς τῶν ἀρίστων γενόμενον  ἐν   τιμῇ ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι,
[8, 35]   κίνδυνον ἀναιρήσονται μέχρι παντὸς φιλοχωροῦντες  {ἐν}   τοῖς ἀλλοτρίοις. ἔχετε τὰς ἀποκρίσεις·
[8, 53]   τὸν ἐλάχιστον βιῶναι χρόνον, ἀλλ´  ἐν   τοῖς ἁπάντων ὑμῶν φίλων τε
[8, 31]   τῆς προτέρας ἀρετῆς ὄφελος. ἀλλ´  ἐν   τοῖς αὐτοῖς ἤθεσι μένων καὶ
[8, 41]   ἐν πενθίμοις τρύχεσι, ταπεινάς, κρατούσας  ἐν   τοῖς γόνασι τὰ τέκνα αὐτοῦ
[8, 26]   δὲ πασῶν βοήθεια καὶ τὰς  ἐν   τοῖς δεινοῖς ἐλπίδας οὐδέποθ´ ἡμῶν
[8, 88]   καὶ εἰς τέλος γε διαμένειν  ἐν   τοῖς ἐγνωσμένοις ἐδυνήθησαν. ὁπότε γὰρ
[8, 68]   πόλεις· οὐ μὴν ἔμεινάν γ´  ἐν   τοῖς ἐγνωσμένοις χώρας τ´ ἀγαθῆς
[8, 16]   καταλόγου, καὶ φρυκτωρίας καὶ σκοποὺς  ἐν   τοῖς ἐπικαιροτάτοις φρουρίοις ἔταξαν, ἵνα
[8, 59]   κλίνην οἱ λαμπρότατοι τῶν νέων  ἐν   τοῖς κατὰ πολέμους ἔργοις· καὶ
[8, 74]   ἀποδεικνύμενον βέβαιόν τε καὶ ἀμετακίνητον  ἐν   τοῖς κριθεῖσι καὶ οὔτε φόβῳ
[8, 37]   πολλὰ ἐπαγωγὰ διελέγοντο φυλάττοντες καὶ  ἐν   τοῖς λόγοις τὸ ἀξίωμα τῆς
[8, 26]   κρείττους ὑπὸ τῶν φαυλοτέρων τοῦτ´  ἐν   τοῖς μάλιστ´ αἴτιον ἦν. δεινὴ
[8, 64]   καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἤδη ἦσαν  ἐν   τοῖς ὅπλοις· τὴν δ´ ἑτέραν
[8, 52]   τούτῳ δεδαπάνηται τῷ ῥύπῳ καὶ  ἐν   τοῖς πενθίμοις τρύχεσι τούτοις. ἀνθ´
[8, 1]   τε καὶ πλοῦτον καὶ τὰς  ἐν   τοῖς πολέμοις πράξεις μέγα ἐφ´
[8, 26]   πόλεως καὶ τὴν λαμπρότητα τῶν  ἐν   τοῖς πολέμοις πράξεων καὶ τὴν
[8, 84]   οὔτε τὸ καρτερικὸν καὶ ταλαίπωρον  ἐν   τοῖς πόνοις διὰ πολλῶν ἠσκημένον
[8, 75]   μετατίθησι· καὶ τὸ μὴ στασιάζον  ἐν   τοῖς προεστηκόσι τῶν κοινῶν ἁπάντων
[8, 4]   ἐξ ἁπάσης πόλεως οἵ τ´  ἐν   τοῖς τέλεσι καὶ πολὺς ἄλλος
[8, 5]   αὐτοῖς τρόπον προθέντων σκοπεῖν τῶν  ἐν   τοῖς τέλεσι παρελθὼν Τύλλος
[8, 79]   εἰς υἱοὺς ἀδικοῦντας καὶ μάλιστ´  ἐν   τοῖς τότε Ῥωμαίοις οὐδὲ ταύτην
[8, 53]   τὴν δεινὴν καὶ ἀνήκεστον ὕβριν  ἐν   τοσούτοις μάρτυσιν ὑβρισθεῖσα τὸν ἐλάχιστον
[8, 86]   παραμυθούμενος ἀνελάμβανε. ~Ῥωμαῖοι μὲν οὖν  ἐν   τούτοις ἦσαν· Οὐολοῦσκοι δ´, ἐπειδὴ
[8, 52]   ἐπὶ τοῖς παιδίοις τούτοις ἀπῆλθες,  ἐν   τούτῳ δεδαπάνηται τῷ ῥύπῳ καὶ
[8, 45]   εἰώθει χωρίῳ δικάζειν τοῖς ὄχλοις,  ἐν   τούτῳ καθίσαι. καὶ Μάρκιος
[8, 4]   πρόσω τῆς πόλεως τόπον ἐπιτήδειον  ἐν   τούτῳ τοὺς ὑστεροῦντας ἀνελάμβανεν. ἐπειδὴ
[8, 67]   ὅτ´ ἤρχετο τοῦ πολέμου, δόξας  ἐν   τῷ αὐτῷ φόβῳ Ῥωμαίους ἔτι
[8, 81]   καὶ ταραττόμενον καταστεῖλαι· ἔτυχε γὰρ  ἐν   τῷ αὐτῷ χρόνῳ λῃστηρίοις τε
[8, 59]   κἄπειτα συναγαγόντες τὰ λείψανα ἔθαψαν  ἐν   τῷ αὐτῷ χωρίῳ χώματι ὑψηλῷ
[8, 70]   τινὸς ἄρξασθαι λόγου τὴν ἀπόρρητον  ἐν   τῷ δήμῳ φυλαχθεῖσαν γνώμην εἰς
[8, 57]   μίσους ἡγεμόνας ἔλαβε τοὺς πλεῖστον  ἐν   τῷ ἔθνει δυναμένους, ἐξηγριώθη τε
[8, 39]   καὶ ἀξιώματι προὔχουσα καὶ ἡλικίας  ἐν   τῷ κρατίστῳ τότ´ οὖσα καὶ
[8, 32]   ἀνοσιώτατα πραχθήσεται πεισθέντι ὑμῖν, ἄκουσον  ἐν   τῷ μέρει. ἐγὼ πολέμιος ἐγενόμην
[8, 27]   ἐνοῦσαν μικρὰς καὶ ὀλίγας  ἐν   τῷ μὴ κατορθῶσαι βλάβας, ἅπτονται
[8, 27]   τάχα δ´ ἂν ἐκεῖνοι, πρὶν  ἐν   τῷ παθεῖν τι κακὸν γενέσθαι,
[8, 87]   ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς πόλεως  ἐν   τῷ παρακειμένῳ πεδίῳ τοὺς στρατηγικοὺς
[8, 31]   φερόμενα οὐκ εἰς μακράν, ὅσα  ἐν   τῷ πολέμῳ πέπρακταί μοι τούτῳ,
[8, 32]   {Οὐολούσκοις} καὶ πολλὰ ἠδίκησα αὐτοὺς  ἐν   τῷ πολέμῳ, τῇ πατρίδι πράττων
[8, 87]   ἀρχὴν παραλαβόντες ὑπὲρ τῶν ἀποθανόντων  ἐν   τῷ πρὸς Ἀντιάτας πολέμῳ στρατιωτῶν
[8, 85]   ὑποστραφέντες ἔστησαν, καὶ οἱ καταλειφθέντες  ἐν   τῷ στρατοπέδῳ τὰς πύλας ἀναπετάσαντες
[8, 73]   τῶν βίων καὶ ἔτι μᾶλλον  ἐν   τῷ συμπορίζειν τὸ ἀργύριον ἐπιβαρησομένων.
[8, 65]   οὐκ ἀσφαλῆ τὴν προθυμίαν οὐδ´  ἐν   τῷ συμφέροντι γιγνομένην ὁρῶν
[8, 54]   ὀξὺν καὶ μακρόν, οἱ δ´  ἐν   τῷ συνεδρίῳ παρόντες Οὐολούσκων οὐκ
[8, 55]   τῆς Οὐαλερίας ἐπὶ τοῦ κατασκευασθέντος  ἐν   τῷ τεμένει βωμοῦ, πρὶν
[8, 78]   τῆς τυραννίδος ὄνομα, ὥστ´ οὐδ´  ἐν   τῷ τιμήματι τῆς δίκης μετρίᾳ
[8, 86]   καὶ τἆλλα, ὅσων σπάνις ἦν  ἐν   τῷ χάρακι, ἐλάμβανον. ~Ἐπειδὴ δὲ
[8, 74]   ἀποχρῆν γ´ οἴομαι τούτων ἑκάτερον  ἐν   τῷ ψηφίσματι γράφειν, ἀλλὰ καὶ
[8, 69]   κράτος ἑλὼν ἐκ τειχομαχίας, οὔτ´  ἐν   ὑπαίθρῳ μάχῃ στρατιὰν πολεμίων τρεψάμενος
[8, 89]   ἐξελεγχθέντας διαπράξασθαι τὴν φθορὰν μαστιγώσαντες  ἐν   φανερῷ παραχρῆμα ἀπέκτειναν καὶ μετὰ
[8, 20]   καὶ τῶν ἁλόντων τοὺς μὲν  ἐν   χειρῶν νόμῳ διαφθείρας, τοὺς δ´
[8, 59]   ταῖς πόλεσιν ἄρξαντας, ἄνευ δίκης  ἐν   χειρῶν νόμῳ τινὰ ἀποκτεῖναι καὶ
[8, 21]   τε Λαουινίου τὸν περιτειχισμὸν ὀρρωδοῦντες  ἐν   χερσὶν ὄντα, καὶ εἰ τόδε
[8, 87]   αὐτῷ συγχωρεῖν, ὧν ἠξίου, τὸν  ἐν   χερσὶν ὄντα πόλεμον, οὐκ ἔφη
[8, 16]   τοὺς ἄλλους καρπούς, τοὺς μὲν  ἐν   χερσὶν ὄντας, τοὺς δὲ καὶ
[8, 8]   πρόθυμον γὰρ καὶ τοὐμὸν ἔσται,  ἐν   ἄν με τάττητε τόπῳ,
[8, 36]   ἐπὶ Τυσκλανοὺς φέρουσαν ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν.  ἐν   δὲ τὰς Λατίνων ἐξῄρει
[8, 79]   ἀπείθειαν δ´ ἐπικαλῶν, ὅτι οὐκ  ἐν   ἐτάχθη φρουρίῳ ἔμεινεν, ἀλλὰ
[8, 65]   οὐδέτεροι τοῖς ἑτέροις τοῦ χωρίου,  ἐν   ἐτάχθησαν, εἴκοντες. ἔπειτα
[8, 89]   νεκροί τ´ αὐτῶν πολλοὶ ἑκατέρωθεν,  ἐν   ἐτάχθησαν χωρίῳ, πεσόντες ἔκειντο,
[8, 45]   ἀνοσίου δεήσεσθαι, παρεκάλει τ´ αὐτόν,  ἐν   καθεζόμενος εἰώθει χωρίῳ δικάζειν
[8, 35]   περιεχομένους οὐκ ἀναγκαῖον πόλεμον ὑπομένειν,  ἐν   καὶ περὶ τῶν ἰδίων
[8, 63]   πλεῖον ἀπέχοντες, οὔτ´ ἀπιόντας ἐδίωξαν,  ἐν   κεκμηκότας καὶ τραυματίας καὶ
[8, 87]   ὅτι μὴ πρὸς ἕνα καιρόν,  ἐν   πᾶσαι θύουσιν αἱ τῆς
[8, 6]   ἐμοῦ πρώτου καὶ μόνου γενόμενον,  ἐν   πλέον ἔχειν ἔμελλον οἱ
[8, 8]   ἀδικουμένοις οὐδ´ ἂν ἐλπισθέντα παρεσκεύασεν,  ἐν   στασιάζουσι καὶ ὑποπτεύουσιν ἀλλήλους
[8, 55]   ἐπὶ τύχης γυναικῶν ἱδρύσασθαι ἱερόν,  ἐν   τὰς περὶ τῆς πόλεως
[8, 67]   χῶρος μεταξὺ τῶν στρατοπέδων,  ἐν   τὴν μάχην ἔδει γενέσθαι,
[8, 25]   διαλλαττομένῳ πρὸς τὴν πατρίδα, ταυτί·  ἐν   τὸ δύνασθαί σοι μάλιστα
[8, 82]   μέσου· δὲ τελευταῖος λόχος,  ἐν   τὸ πλεῖστόν τε καὶ
[8, 52]   μετέωρος καὶ καθαρὸς αἰθήρ,  ἐν   τοὺς ἐκ θεῶν φύντας
[8, 13]   πολέμιοι, καὶ πρᾶγμα αἴσχιστον πάθωμεν,  ἐν   τῶν ἀπόντων ἐφιέμεθα τὰ
[8, 52]   καὶ ἀφεγγὴς ὑποδέξεται τὴν ἐμήν,  ἐν   φασι τοὺς κακοδαίμονας οἰκεῖν,
[8, 18]   Μάρκιος· οὐ γὰρ ἔτυχε παρὼν  ἐν   χωρίῳ τὸ πάθος ἐγένετο·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009