Alphabétiquement     [«   »]
μεμονωμένους 1
μεμπτὴ 1
μέμψῃ 1
μὲν 256
μέν 12
μένειν 3
μένοντες 1
Fréquences     [«    »]
251 τοῖς
234 τὸν
254 τοὺς
256 μὲν
257 δ´
261 τοῦ
272 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

μὲν


Livre, Chap.
[8, 67]   ἐπειδὴ χάραξ ἡλίσκετο, οἱ  μὲν   ἀγωνιζόμενοι κατεκόπησαν, οἱ δὲ τὰ
[8, 55]   καὶ λέγουσιν ὑπὸ χαρᾶς, τὰ  μὲν   ἀθρόοι, τὰ δὲ καθ´ ἕνα
[8, 41]   ὡς δὲ ταῦτ´ εἶπεν, ἡμεῖς  μὲν   αἱ δυστυχεῖς ἃς τὸ πάθος
[8, 62]   τῶν σωμάτων ἔτι διαμένουσι, μήκιστον  μὲν   αἱ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν, ἐλάχιστον
[8, 19]   τῶν Οὐολούσκων ἐκ διαδοχῆς ὑποχωρούντων  μὲν   αἰεὶ τῶν κεκμηκότων, ἑτέρων δὲ
[8, 87]   τῶν ἀρχαιρεσιῶν καιρός,  μὲν   Αἰμίλιος ἔμεινεν ἐπὶ στρατοπέδου δι´
[8, 38]   ἀπογνόντες ὡς πολιορκησόμενοι παρεσκευάζοντο τοὺς  μὲν   ἀκμαιοτάτους ὑπὸ τῇ τάφρῳ καὶ
[8, 66]   ὑπομένοντος εἰς χεῖρας ἰέναι. ταῦτα  μὲν   Ἀκύλλιος ἔδρασεν. ~Ὁ δ´ ἕτερος
[8, 64]   ~Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ Γάϊος  μὲν   Ἀκύλλιος καὶ Τῖτος Σίκκιος, ἄνδρες
[8, 51]   ὠφελείας· ὧν ἔψευσάς με τὰ  μὲν   ἄκων, τὰ δ´ ἑκών, καὶ
[8, 47]   σχήματι τούτῳ. ἐμοὶ γὰρ τὰ  μὲν   ἄλλα, μῆτερ, ἀγαθὰ κρείττονα
[8, 17]   τοῦτο καταμαθὼν Μάρκιος τοῖς  μὲν   ἄλλοις στρατιώταις παρήγγειλε κλίμακας προσφέρειν
[8, 53]   ἅπασι βουλόμενος ποιῆσαι, ὅτι τῶν  μὲν   ἄλλων ἄρχειν αὐτῷ προσῆκεν, ὑπὸ
[8, 18]   πολὺς αὐτῶν ἐνταῦθα φόνος τῶν  μὲν   ἀμυνομένων, τῶν δὲ φευγόντων.
[8, 56]   τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν κύριον μάλιστα  μὲν   ἀναθέσθαι ταύτην τὴν δόξαν, εἰ
[8, 48]   δὲ γένοιτ´ ἄν, εἰ νῦν  μὲν   ἀναστήσας τὴν στρατιὰν ἀπαγάγοις ἐνιαυσίους
[8, 79]   υἱὸν ἀριστεύοντα κατὰ πόλεμον τῆς  μὲν   ἀνδρείας ἕνεκα τοῖς ἀριστείοις στεφάνοις
[8, 77]   χώρας ἀφαιρέσει τινὶ ζημιωθεῖεν, φίλους  μὲν   ἀνθ´ ὑπηκόων ἐποίησε, πολίτας δ´
[8, 25]   ~Φέρε, εἰ δὲ δὴ πάντας  μὲν   ἀνθρώπους καὶ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντάς
[8, 84]   τὰς τῶν πολεμίων δυνάμεις, τότε  μὲν   ἀντικατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ λόφου, ταῖς δ´
[8, 70]   ἐστὶ ποιεῖν τοῖς τεθριαμβευκόσι, πρῶτον  μὲν   ἀπέδωκε τὸν ὑπὲρ τῶν πραχθέντων
[8, 36]   ποιεῖν τῆς πόλεως, ἀλλ´ ἐὰν  μὲν   ἀπέλθωσιν αὐτῶν ἐκ τῆς χώρας
[8, 73]   καὶ στήλαις εὐκόσμοις διαγραφεῖσαν τὴν  μὲν   ἀπεμποληθῆναι παρῄνει καὶ μάλιστα περὶ
[8, 85]   αὐτοὺς ἄρχειν φυγῆς ἠκολούθουν βάδην  μὲν   ἀπιοῦσι καὶ αὐτοὶ σὺν κόσμῳ
[8, 15]   θορύβου συνελθοῦσα βουλὴ τοῖς  μὲν   ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Λατίνων
[8, 37]   τὰς ἀνάγκας εὐθὺς διαλυομένων· οἱ  μὲν   ἀποδειχθέντες ὑπ´ αὐτῆς πρέσβεις ἅμα
[8, 62]   ὅπως μακαρίους ὑπολάβω τοὺς μηθὲν  μὲν   ἀπολαύσαντας τῆς ἀρετῆς ἀγαθόν, δι´
[8, 42]   λαβοῦσα ἀξιώσω τὸν υἱὸν τὰ  μὲν   ἀπολέσαντα φιλεῖν, τὰ δὲ σώσαντα
[8, 71]   τῷ σώματι παρεχόντων πολύ· τὸ  μὲν   ἄπορον καὶ ῥυπαρὸν καὶ πάντα
[8, 2]   τῆς ἐξαπάτης, ὃν ἐγὼ τέως  μὲν   ἀπόρρητον ἐφύλαττον ἀναμένων τὸν οἰκεῖον
[8, 2]   γένοιτο, καὶ ὅπως ἂν ἐκεῖνοι  μὲν   ἄρξειαν παρασπονδεῖν, ἡμεῖς δὲ δόξαιμεν
[8, 78]   παρείχοντο τοὺς τούτων μάρτυρας πολλοὺς  μὲν   ἀστούς, πολλοὺς δ´ ἐκ τῶν
[8, 90]   εἶξαι βουλομένη. ἦν δ´  μὲν   αὐθαδεστέρα γνώμη δικτάτορα ἑλέσθαι τῶν
[8, 81]   τὸν τοῦ Κασσίου θάνατον οἱ  μὲν   αὐξάνοντες τὴν ἀριστοκρατίαν θρασύτεροί τε
[8, 17]   ἐφῆκε διαρπάσαι. ἦν δὲ πολλὰ  μὲν   αὐτόθι σώματα, πολλὰ δὲ χρήματα,
[8, 29]   τύχαις. μαθόντες δὲ τοῦτο, εἰ  μὲν   αὐτοὶ δεῖσθέ του παρ´ ἡμῶν,
[8, 17]   διαδοχῆς ἄγοντες καὶ φέροντες τὰ  μὲν   αὐτοί, τὰ δ´ ἐπὶ τῶν
[8, 89]   τὰ πολέμου ἔργα δυνάμενοι βαρυνόντων  μὲν   αὐτοῖς τῶν σκεπαστηρίων τὰς εὐωνύμους
[8, 45]   δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων ἐγένοντο, πρώτη  μὲν   αὐτῷ δεξιωσομένη προσῆλθεν μήτηρ
[8, 78]   διέθετο, οὔτ´ οἴκτῳ ἐνδοὺς τριῶν  μὲν   αὐτῷ παίδων μεγάλην παρεχόντων εἰς
[8, 53]   καὶ ἄτιμον ἀπολύσῃς, τι  μὲν   αὐτῷ σοι συμβήσεται διὰ ταῦτα
[8, 69]   τῷ δήμῳ διανέμειν. καὶ εἰ  μὲν   ἄχρι τοῦδ´ ἐλθὼν ἠρκέσθη, τάχ´
[8, 43]   μέγιστον ἀμφοῖν ἐγκώμιον ἔχουσα, τῆς  μὲν   βουλῆς τοῦ φρονίμου, ὅτι τὰ
[8, 31]   τῷ δήμῳ μόνῳ; εἰ  μὲν   γὰρ ἅπασι ταὐτὰ ἐδόκει τότε
[8, 39]   Οὐαλερία, καὶ χειρῶν δεομένη· τούτων  μὲν   γὰρ ἀπολέλυκεν ἡμᾶς φύσις·
[8, 85]   αὐτῶν παλίντροπος μάχη· οἱ  μὲν   γὰρ διώκοντες ἔφευγον, οἱ δὲ
[8, 90]   παραληψομένων τὴν ἡγεμονίαν ἀνδρῶν. ἐκεῖνοι  μὲν   γὰρ ἐκ τῶν νεωτέρων ἐβούλοντο
[8, 73]   οἱ πόλεμοι χορηγιῶν δέονται· Νῦν  μὲν   γάρ, ἔφησεν, φθόνος τῶν
[8, 74]   μοι παραλιπεῖν Ἄππιος ἐδόκει. Ἕρνικας  μὲν   γὰρ καὶ Λατίνους, οἷς νεωστὶ
[8, 90]   τὰς ἀλλήλων ἀνέλυον ἐξουσίας. ὁπότε  μὲν   γὰρ οἱ ὕπατοι καλοῖεν τὸ
[8, 43]   τι χρὴ ποιεῖν βουλευόμενοι. οἱ  μὲν   γὰρ οὐ μικρὸν ἀπέφαινον εἶναι
[8, 24]   πρὸς ταῦτα φαίης ἄν; ἐγὼ  μὲν   γὰρ οὐδὲν ὁρῶ. ταῦτά σοι
[8, 25]   ὡς αὐτίκα μάλα γενησομένων. νῦν  μὲν   γὰρ οὐχὶ καλῶς εἶχε ψηφίσασθαί
[8, 54]   οὔτε σεαυτῇ οὔτ´ ἐμοί· τὴν  μὲν   γὰρ πατρίδα σέσωκας, ἐμὲ δὲ
[8, 67]   γενομένης οὗτοι Ῥωμαίοις αἴτιοι. τὸ  μὲν   γὰρ πεζὸν ἀμφοτέρων πλήθει τ´
[8, 67]   τοῖς Οὐολούσκοις τὸ δεινόν· ἐκ  μὲν   γὰρ τῶν κατὰ πρόσωπον οἱ
[8, 32]   τἀναντία μετέθηκε τὰς ἀξιώσεις. ὑμεῖς  μὲν   γάρ, ὑπὲρ ὧν τούτοις ἐχθρὸς
[8, 44]   περὶ τὸν ὄρθρον ἦν, αἱ  μὲν   γυναῖκες ἄγουσαι τὰ παιδία μετὰ
[8, 54]   κατεφίλησε. πεσούσης δ´ αὐτῆς αἱ  μὲν   γυναῖκες ἀνεβόησαν ἅμα πᾶσαι κωκυτὸν
[8, 54]   ἐκ τῆς σκηνῆς· ἔπειθ´ αἱ  μὲν   γυναῖκες εἰς τὴν πόλιν ἀπῄεσαν,
[8, 54]   τὴν τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. τὰ  μὲν   δὴ βουλευθέντα αὐτοῖς καὶ δόξαντα
[8, 62]   εὐσεβὴς καὶ δίκαιος ἀνήρ.  μὲν   δὴ κατασχὼν Ῥωμαίους κίνδυνος ἐκ
[8, 43]   ἄλλων πολιτίδων τὰς βουλομένας. αἱ  μὲν   δὴ περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ τοὺς
[8, 41]   ὀξὺς ὢν οὐκ ἐπιδέχεται. ~Ἡ  μὲν   δὴ ταῦτ´ εἰποῦσα καὶ πολλὰ
[8, 34]   ἁπάντων ἀνθρώπων ποιεῖ δικαίωσιν. ἐγὼ  μὲν   δὴ ταῦτα πράττοντα ἐμαυτὸν τά
[8, 79]   δημεύειν πόλις ἠξίου. διὰ  μὲν   δὴ ταῦτα τῷ προτέρῳ συγκατατίθεμαι
[8, 26]   ἡμῶν οὐκ εἰς μακράν. ~Ἀγαθὰ  μὲν   δὴ ταῦτα ὑπάρξει σοι διαλλαττομένῳ,
[8, 75]   ἐν ταῖς πόλεσιν αἴτιον. ἐγὼ  μὲν   δὴ ταύτην ἀποφαίνομαι γνώμην· εἰ
[8, 28]   αὐτοῖς ἐπιτιθεὶς αἴτιος ἔσῃ· ἡδονὰς  μὲν   δὴ τοιαύτας καρπώσῃ κατὰ γνώμην
[8, 60]   ἐργασθέντι μνῆμα ἐπίσημον ἐργασάμενοι. ~Μάρκιος  μὲν   δὴ τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχεν, ἀνὴρ
[8, 79]   παίδων οὔτ´ ἔλεον ἔσχον. κατὰ  μὲν   δὴ τοῦτ´ οὐκ ἀξιῶ, ὥσπερ
[8, 81]   τισιν γῆ βλαπτομένη. τιμωρίας  μὲν   δὴ τῶν ἀδικούντων ἕνεκα προὔθεσαν
[8, 90]   ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν. καὶ  μὲν   δῆμος οὐδὲν ἐκ τῆς προτέρας
[8, 28]   ψυχάς τε καὶ σώματα κακοὺς  μὲν   διαντλοῦσι βίους, οἰκτρὰς δ´ ὑπομένουσι
[8, 72]   βιάσασθαι θατέρῳ τὸν ἕτερον,  μὲν   δίδοται παρ´ ἀμφοτέρων, ἤδη λάβωμεν,
[8, 72]   ἀντιπραττόντων τῶν δημάρχων δυνάμενος, τότε  μὲν   διέλυσε τὴν ἐκκλησίαν, ταῖς δ´
[8, 78]   τὸ πάντων σχετλιώτατον, ὅτι λόγῳ  μὲν   δόσις ἦν τοῖς πολίταις τῆς
[8, 55]   δὲ γυναιξὶ βουλευσαμέναις εἰσῆλθεν ἐπιφθόνου  μὲν   δωρεᾶς μηδεμιᾶς δεῖσθαι, ἀξιοῦν δ´
[8, 12]   τὴν χώραν διατρίβουσιν ἐπιπεσόντος πολλὰ  μὲν   ἑάλω σώματα Ῥωμαίων ἐλεύθερα, πολλὰ
[8, 86]   οἱ δ´ Οὐολοῦσκοι κατ´ ἀρχὰς  μὲν   ἐδέξαντο τὴν ἔφοδον αὐτῶν καὶ
[8, 44]   αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα, πρῶτον  μὲν   ἐθαύμασε τῆς τόλμης τὰς γυναῖκας,
[8, 3]   λόγους. τοῖς δὲ καὶ πάλαι  μὲν   εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐδόκει μεστὸν
[8, 48]   δὲ διδάσκῃς αὐτούς, ὅτι πᾶσα  μὲν   εἰρήνη παντός ἐστι πολέμου κρείττων,
[8, 70]   τῇ πόλει χρήσιμος γέγονε τὰ  μὲν   εἰς τὴν ἐλευθερίαν, τὰ δ´
[8, 91]   ~Ἐπὶ τῆς τούτων ἀρχῆς Αἰκανοὶ  μὲν   εἰς τὴν Λατίνων χώραν ἐμβαλόντες
[8, 16]   συσκευασάμενοι παλαίτερον ἔτι κατεπεφεύγεσαν, οἱ  μὲν   εἰς τὴν πόλιν, οἱ δ´
[8, 86]   χάρακα ἐμπίπτουσιν αὐτοῖς· καὶ οἱ  μὲν   εἰς χεῖρας καταστάντες τοῖς ξίφεσιν
[8, 67]   τοῖς κατόπιν ἐπιρράττουσιν. ἔπειθ´ οἱ  μὲν   εἰσακοντίζοντες τὰς λόγχας, οἱ δὲ
[8, 73]   τὸ διάφορον, καὶ ὡς εἷς  μὲν   ἕκαστος τῶν πενήτων γῄδιον οὐ
[8, 80]   ἔργον ἔδοξαν ἀποδείξασθαι. τοιγάρτοι δίκη  μὲν   ἐκείνοις σὺν χρόνῳ τιμωρὸς οὐ
[8, 45]   ἐπὶ τὸ στρατηγικὸν βῆμα πρῶτον  μὲν   ἐκέλευσε τοῖς ὑπηρέταις καθελεῖν ἀπ´
[8, 4]   ~Ταῦτα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης οἱ  μὲν   ἐκήρυττον διὰ τῶν στενωπῶν διεξιόντες
[8, 46]   τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναικῶν πρῶτον  μὲν   ἔκλαιεν εἰς τὴν γῆν ὁρῶσα
[8, 5]   τινα βουλόμενοι Ῥωμαίων, ἀλλὰ τὸ  μὲν   ἐλεύθερον ἅπασιν ἀξιοῦντες ὑπάρχειν, τὴν
[8, 53]   τὰς αὐτοκράτορας ἀρχὰς νόμος, τὰ  μὲν   ἐμείωσε, τὰ δ´ ἐκποδὼν εἰς
[8, 20]   πόλεως καὶ τῶν ἁλόντων τοὺς  μὲν   ἐν χειρῶν νόμῳ διαφθείρας, τοὺς
[8, 16]   καὶ τοὺς ἄλλους καρπούς, τοὺς  μὲν   ἐν χερσὶν ὄντας, τοὺς δὲ
[8, 5]   πρόσωθεν ἄρξωμαι, λόγος. Ῥωμαίοις τὸ  μὲν   ἐξ ἀρχῆς πολίτευμα ἦν μικτὸν
[8, 8]   ὑμῖν, ἀκούσατέ μου. Ῥωμαίοις  μὲν   ἐξ ἀρχῆς ὑπάρξασα γῆ βραχεῖά
[8, 5]   οἱ τῆς ἀριστοκρατίας ἡγεμόνες ἐκεῖνον  μὲν   ἐξέβαλον ἐκ τῆς πόλεως, αὐτοὶ
[8, 91]   Οὐιεντανῶν δίκας αἰτεῖν ψηφισαμένης, Αἰκανοὶ  μὲν   ἐπειδὴ τὰ πρῶτα αὐτοῖς κατὰ
[8, 79]   καὶ ἄλλοι πολλοὶ πατέρες, οἱ  μὲν   ἐπὶ μείζοσιν αἰτίαις, οἱ δ´
[8, 89]   ἐπιτηδείους ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ τὰ  μὲν   ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ´ ἦν·
[8, 22]   τοῦ πολέμου προσάξοντος, ὥσθ´ οἱ  μὲν   ἐπὶ τὰ τείχη τὰ ὅπλα
[8, 68]   ἐξῆγον εἰς τὴν ὕπαιθρον, Οὐεργίνιος  μὲν   ἐπὶ τὰς Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος
[8, 84]   ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος, τὸ  μὲν   ἐπικουρεῖν μέλλον τοῖς συμμάχοις στράτευμα
[8, 68]   οὓς Κάσσιος ἐστράτευσε, γνώμην  μὲν   ἐποιήσαντο δῃουμένης τῆς χώρας περιορᾶν
[8, 27]   συμβήσεταί σοι παθεῖν. δι´ αἰτίας  μὲν   ἔσῃ παρὰ τοῖς ὑποδεξαμένοις, μέμψῃ
[8, 85]   καταληφθέντες ὑπὸ τῶν πολεμίων οἱ  μὲν   ἐσφάγησαν, οἱ δ´ αἰχμάλωτοι ἐλήφθησαν.
[8, 83]   νέμειν τὰς δυνάμεις καὶ τῇ  μὲν   ἑτέρᾳ τὴν Ἑρνίκων τε καὶ
[8, 13]   δυνάμεις ἡμᾶς διχῇ· ἔπειτα τὸν  μὲν   ἕτερον ἡμῶν ἄγοντα τοὺς ἀκμαιοτάτους
[8, 72]   ὄχλον εἶπεν· Ἐπεὶ τοίνυν τὸ  μὲν   ἕτερον τῆς γνώμης μέρος ἀμφοτέροις
[8, 77]   ἄνδρες ἐκ τῶν πατρικίων νέοι  μὲν   ἔτι τὴν ἡλικίαν, ἐπιφανέστατοι δὲ
[8, 57]   φθόνον οὐ δυναμένῳ κατέχειν, εἰ  μὲν   εὖ πράξας Μάρκιος καὶ
[8, 48]   ὅτι σωφρόνων ἐστὶν ἀνθρώπων, ὅταν  μὲν   εὖ πράττειν δοκῶσι, ταμιεύεσθαι τὰς
[8, 56]   ἱεροφαντῶν περιέχουσι γραφαί, ἵνα τοῖς  μὲν   εὐλαβεστέροις περὶ τὸ συνέχειν, ἃς
[8, 41]   ἀθλίων γυναικῶν βοήθειαν, αἷς  μὲν   εὔνοια πρὸς τὴν πατρίδα
[8, 27]   ἐπὶ τούτους ἀναφέρουσιν. ἔπειτ´ ἂν  μὲν   εὕρωσι μηδεμίαν ἐνοῦσαν μικρὰς
[8, 11]   ἀναστὰς Μάρκιος ἔφησεν·  μὲν   ἐψήφισται τὸ κοινὸν ὑμῶν, ἔχει
[8, 30]   καὶ πράττων, ἐξ ὧν καταλυθήσεται  μὲν   πάτριος ἀριστοκρατία, κύριος δ´
[8, 5]   χρόνον τοιούτους διέθετο λόγους· Εἰ  μὲν   ἡγούμην ὑμᾶς ἅπαντας ὅμοια γινώσκειν
[8, 70]   νείμαντας, ὅση πολέμῳ κρατηθεῖσα λόγῳ  μὲν   ἦν δημοσία, ἔργῳ δὲ τῶν
[8, 12]   ὅσοις ἄλλοις χώρα γεωργεῖται, τὰ  μὲν   ἡρπάσθη, τὰ δὲ διεφθάρη. τελευτῶντες
[8, 67]   δῆμον κατέσχε, καὶ αὐτίκα τοῖς  μὲν   θεοῖς χαριστηρίους ἐψηφίσαντο θυσίας, τοῖς
[8, 34]   τὸ συμφέρον. καὶ οὐχὶ τοῖς  μὲν   ἰδιώταις οὕτως ἐπέρχεται καθ´ ἕνα
[8, 39]   τῶν ξοάνων· καὶ ἦν ἅπας  μὲν   ἱερὸς τόπος οἰμωγῆς τε καὶ
[8, 30]   εἴτ´ εὐτυχίας ἐπράχθη. ~Καὶ ταυτὶ  μὲν   ἴσως ἂν ἔχοι τις καὶ
[8, 32]   πρὸς ἀσφάλειαν ἥδε, ἣν ὑμεῖς  μὲν   κάθοδον καλεῖτε, ἐγὼ δὲ ταχεῖαν
[8, 32]   με τῷ δήμῳ κατάγετε, τάχα  μὲν   καὶ βεβουλευμένοι τοῦτο πράττειν· οὐθὲν
[8, 71]   δημάρχων τῇ κρείττονι μοίρᾳ· τάχα  μὲν   καὶ διὰ τὸ μὴ δοκεῖν
[8, 71]   ταῖς δὲ κατόπιν ἡμέραις  μὲν   Κάσσιος ἐκκλησίας συνεχεῖς ποιούμενος ἐξεδημαγώγει
[8, 67]   Ῥωμαίων διχῇ νείμαντες ἑαυτούς, οἱ  μὲν   κατὰ τὰ πλάγια τῶν πολεμίων
[8, 82]   τὴν ἀδόκητον ὄψιν, καὶ τοῦ  μὲν   κοινοῦ τῆς ἀσφαλείας οὐδεμία φροντίς,
[8, 41]   δοῖεν εἰς ἄνδρας ἐλθοῦσι τύχην  μὲν   κρείττονα τοῦ πατρός, ἀρετὴν δὲ
[8, 64]   στρατιὰν τριχῇ· τούτων δὲ τὴν  μὲν   μίαν ἄγοντα Γάϊον Ἀκύλλιον τὸν
[8, 55]   τῇ νέᾳ σελήνῃ, ἣν Ἕλληνες  μὲν   νουμηνίαν, Ῥωμαῖοι δὲ καλάνδας καλοῦσιν·
[8, 87]   ὄχλον ἐπὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, οἷς  μὲν   δῆμος ἐβούλετο δοθῆναι τὴν
[8, 9]   ἀγωνιζόμενος μεγάλα δυνήσομαι ὠφελεῖν. ~Τοιαῦτα  μὲν   Μάρκιος εἶπεν. οἱ δὲ
[8, 12]   ἐπαγόμενοι στρατιὰν ἑκούσιον· ἧς μέρος  μὲν   Τύλλος ἔχων εἰς τὴν
[8, 5]   ἀριστοκρατίαν ἐπεχείρουν. ἐφ´ οἷς ἅπαντες  μὲν   οἱ τῆς βουλῆς προεστηκότες ἤχθοντο
[8, 86]   τὰ περισταυρώματα διασπᾶν ἐπεχείρουν, πρῶτοι  μὲν   οἱ τῶν Ῥωμαίων ἱππεῖς πεζοὶ
[8, 65]   ἀλλήλων ἔθεον ἀλαλάξαντες ὁμόσε, πρῶτον  μὲν   οἱ ψιλοὶ σαυνίων τε βολαῖς
[8, 40]   μίαν βοήθειαν, ἀξιοῦσαί σε πρῶτον  μὲν   οἰκτεῖραι τὴν κοινὴν πατρίδα, ἣν
[8, 7]   ἐπολέμουν, εἰ μὴ γενοίμην χαλεπὸς  μὲν   οἷς ἀντὶ πολιτῶν ἐχθροῖς κέχρημαι,
[8, 39]   φρονῆσαι τὰ δέοντα ἱκανωτάτη, Οὐαλερία  μὲν   ὄνομα, Ποπλικόλα δὲ τοῦ συνελευθερώσαντος
[8, 70]   τὴν πατρίδα, Λατίνους δὲ συγγενεῖς  μὲν   ὄντας τῆς Ῥωμαίων πόλεως, ἀεὶ
[8, 66]   ἔφοδος αὐτοῖς γένοιτο νύκτωρ, τοτὲ  μὲν   ὅπλων κτύπον ἐποίουν ἀθρόοι, τοτὲ
[8, 26]   νυνὶ καὶ φανερώτατα ἐρῶ. πρῶτον  μὲν   ὅτι δυσκόλου γενέσθαι, μᾶλλον δ´
[8, 23]   ἐναντιωθείς, καὶ ἔλεξε τοιάδε. ~Ὅτι  μὲν   οὐ δίκαια πέπονθας ὑπὸ τοῦ
[8, 74]   Αὖλος Σεμπρώνιος Ἀτρατῖνος ἔλεξεν· Ἄππιον  μὲν   οὐ νῦν ἔχω πρῶτον ἐπαινεῖν,
[8, 32]   ἄλλοις ἀναγκαζομένων; ἀλλὰ γὰρ ὅτι  μὲν   οὐ συνοίσει μοι πρὸς ἀσφάλειαν
[8, 64]   Ἑρνίκων ἔλαβον ἀποκρίσεις, ὅτι συνθήκας  μὲν   οὔ φασιν αὐτοῖς εἶναι πρὸς
[8, 37]   πόλεως. δὲ Μάρκιος ἄλλο  μὲν   οὐδὲν αὐτοῖς ἀπεκρίνατο, συνεβούλευε δὲ
[8, 12]   ἅπαντας ἐπὶ τὰ οἰκεῖα παθόντας  μὲν   οὐδὲν δεινόν, δράσαντας δ´ ὅσα
[8, 10]   λανθάνετε ἡμᾶς, Οὐολοῦσκοι, φιλίας  μὲν   οὐδὲν δεόμενοι, πρόφασιν δ´ εὐπρεπῆ
[8, 32]   ἀγνοίας μωρίας ὄφελος, κωλύειν  μὲν   οὐδὲν οὐδ´ ἂν οἷοι ἦτε
[8, 50]   ὡς κεκρατημένοις ἀποκρίσεις δούς. ἐγὼ  μὲν   οὐκ ἔχω, πῶς ἐπαινέσω ταῦτα
[8, 25]   καὶ τιμῶν νομίμων ἀμοίρους; ἐγὼ  μὲν   οὐκ ἠξίουν ἄνδρα, ὅτῳ φροντὶς
[8, 49]   ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἐπισπείσῃς; ἐγὼ  μὲν   οὐκ οἴομαι. εἷς ἔτι μοι
[8, 91]   ἐφαίνετο, θράσει ἐπαρθέντες ἀλογίστῳ λῃστρικὴν  μὲν   οὐκέτι στρατείαν ἔγνωσαν ποιεῖσθαι, δυνάμει
[8, 86]   χάρακα τοὺς πολεμίους λαθοῦσαι.  μὲν   οὖν Αἰμίλιος θρασύτερος ἐγεγόνει τῇ
[8, 87]   τὴν ἐξ ἐκείνων συμμαχίαν. τοῖς  μὲν   οὖν ἄλλοις οὐκ ἐδόκει καιρὸς
[8, 62]   οὐ καλοὺς ἀπέλαβε μισθούς. ~Εἰ  μὲν   οὖν ἅμα τοῖς σώμασι διαλυομένοις
[8, 2]   ὀλίγῳ πρότερον χρόνῳ γενόμεναι. Ἐὰν  μὲν   οὖν ἀπερισκέπτως, ἔφη, καὶ διὰ
[8, 25]   εἰληφότα πολλὰς καὶ μεγάλας.  μὲν   οὖν ἀπολογεῖσθαί τε περὶ ἡμῶν
[8, 65]   ταῦτ´ οὐ διὰ μακροῦ. ~Ἀκύλλιος  μὲν   οὖν ἅτερος τῶν ὑπάτων ἐν
[8, 56]   ἔτι εἶναι τὸ ἀμφίλογον.  μὲν   οὖν βουλὴ ὡς ταῦτ´ ἔμαθεν
[8, 65]   γίνεται φόνος ἐνταῦθα πολύς. τὸ  μὲν   οὖν δεξιὸν τῶν Ἑρνίκων κέρας
[8, 10]   ἀδίκων τε καὶ ἀδυνάτων. εἰ  μὲν   οὖν δόντες ἡμῖν τὰ χωρία
[8, 83]   πόλιν περιστάντων ἀλλοεθνῶν. ἐν ἅπασι  μὲν   οὖν ἔθνεσι καὶ τόποις Ἑλλήνων
[8, 82]   ἐξήγαγον ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Κορνήλιος  μὲν   οὖν εἰς τὴν Οὐιεντανῶν χώραν
[8, 16]   τῇ πρότερον εἰσβολῇ παρέλιπε. σωμάτων  μὲν   οὖν ἐλευθέρων οὐκέτι πολλῶν ἐγκρατὴς
[8, 43]   συγχωρητέον αὐταῖς, γνωμηδὸν ἐπυνθάνοντο. πολλοὶ  μὲν   οὖν ἐλέχθησαν καὶ παρὰ πολλῶν
[8, 86]   πάθους αἰσχύνῃ παραμυθούμενος ἀνελάμβανε. ~Ῥωμαῖοι  μὲν   οὖν ἐν τούτοις ἦσαν· Οὐολοῦσκοι
[8, 86]   ταῖς ἑξῆς ἡμέραις ἐτράποντο. εἰ  μὲν   οὖν ἐπὶ τῆς τότε νίκης
[8, 71]   εἶχε τὸ κοινὸν χρημάτων. ~Εὐθὺς  μὲν   οὖν ἔτι λέγοντος αὐτοῦ θόρυβος
[8, 82]   μᾶλλον ἀσφαλέστερα βουλευσάμενοι. εἰ  μὲν   οὖν ἔφθασαν ἐσκεδασμένοις τοῖς Ῥωμαίοις
[8, 65]   προτέρας νίκης εὔκλειαν ἀφανίσωσι. τότε  μὲν   οὖν ἤδη {καὶ} γὰρ ἦν
[8, 36]   ἐπὶ τὰς ἑξῆς ἐχώρει. Ἀλβιήτας  μὲν   οὖν καὶ Μογιλλανοὺς ἐκ τειχομαχίας
[8, 21]   σφῶν {Ῥωμαίους} πιστὸν ἐγκαταλιπεῖν. ἐγένοντο  μὲν   οὖν καὶ τειχομαχίαι τινὲς αὐτόθι
[8, 57]   ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα.  μὲν   οὖν κοινωνήσασα τῶν ἀγώνων αὐτῷ
[8, 18]   πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐπιτήδεια.  μὲν   οὖν Μάρκιος ὡς ἐξ ἐφόδου
[8, 16]   ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ ἡτοιμάσαντο. τὰ  μὲν   οὖν οἰκεῖα παρεσκεύαστο αὐτοῖς ὡς
[8, 68]   κλήρῳ διαλαχόντες τὰς ἐξόδους. Αἰκανοὶ  μὲν   οὖν ὀχυρώσαντες τὰς πόλεις καὶ
[8, 91]   ἀμφοτέρους ἐξάγειν τὴν στρατιάν. ἐγένετο  μὲν   οὖν περὶ τοῦ δόγματος ἀμφιλογία,
[8, 79]   θανάτῳ ἁλόντων κόλασις. ~Ὁ  μὲν   οὖν πιθανώτερος τῶν παραδεδομένων ὑπὲρ
[8, 79]   εἰς τὴν οἰκίαν ἀπέκτεινε. τὸ  μὲν   οὖν πικρὸν καὶ ἀπαραίτητον τῆς
[8, 50]   δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀθανάτους. δίκαια  μὲν   οὖν ποιήσεις καὶ σεαυτῷ πρέποντα
[8, 6]   τε καὶ εὐμεταχειριστοτέρου ἀρξάμενοι. τὸ  μὲν   οὖν πρῶτον ἄκριτόν με ἐπεχείρησαν
[8, 73]   ὑπὲρ ἁπάντων ἅπαξ βουλευσόμενοι. Ἄππιος  μὲν   οὖν πρῶτος ἐρωτηθεὶς γνώμην οὐκ
[8, 88]   καὶ τραυματίαι πλείους ἐγίνοντο. τοῖς  μὲν   οὖν Ῥωμαίοις τὸ ἀπαναλούμενον τῆς
[8, 52]   μήτηρ ἐγὼ διὰ σέ; τότε  μὲν   οὖν τὰ μάλιστα ἠτύχουν στάσεως
[8, 55]   καθ´ ἕνα ἕκαστον ἀποδεικνύμενοι. ἐκείνην  μὲν   οὖν τὴν νύκτα ἐν θαλείαις
[8, 82]   ἐκεῖθεν εἰς τὴν Οὐολούσκων. χρόνον  μὲν   οὖν τινα οὐ πολὺν ἠνέσχοντο
[8, 71]   καθαρώτατον ὑπὸ τῷ Οὐεργινίῳ. τέως  μὲν   οὖν τὸ χεῖρον ἐν ταῖς
[8, 51]   τέκνον, τὴν χάριν ἑκών. νόμον  μὲν   οὖν τόνδε, ὃν οὐθεὶς πώποτε
[8, 2]   κινεῖν ἐδόκει τὸν πόλεμον.  μὲν   οὖν Τύλλος αὐτίκα μάλα ἐβούλετο
[8, 8]   φράσω καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι. πρῶτον  μὲν   οὖν ὑμῖν παραινῶ σκοπεῖν, ὅπως
[8, 8]   ἡγεμόνας ἔχουσιν ἀπείρους πολέμου.  μὲν   οὖν ὑποτίθεσθαι ἔδει λόγοις καὶ
[8, 47]   πόλεμον· ἄλλως δ´ οὔ. ὑμεῖς  μὲν   οὖν, γυναῖκες, ἄπιτε καὶ
[8, 1]   πρὸς αὐτοὺς τὸν πόλεμον. ἐλογίζετο  μὲν   οὖν, ὡς εἰ πείσειε τοὺς
[8, 46]   κακῶν ὑπὸ σοῦ παθούσας· οὐθὲν  μὲν   οὔτε μεῖζον οὔτ´ ἔλαττον εἰς
[8, 82]   δὲ μετιόντων τὴν ἀρχὴν κωλύειν  μὲν   οὐχ οἷοί τ´ ἦσαν οἱ
[8, 39]   προσκαλεσαμένη τὰς ἄλλας γυναῖκας πρῶτον  μὲν   παρεμυθήσατο καὶ παρεθάρρυνεν ἀξιοῦσα μὴ
[8, 14]   ταραχὴ καὶ θόρυβος ἦν τῶν  μὲν   πατρικίων τὸν δῆμον ἐχόντων δι´
[8, 31]   τοὺς ὑπὲρ τούτων ἀμυνομένους τοὺς  μὲν   πεφόνευκα, τοὺς δὲ τοῖς πολεμίοις
[8, 82]   κατ´ ἄλλας ὁδούς· καὶ οἱ  μὲν   πλείους ἀπεσώθησαν εἰς τὴν πόλιν,
[8, 7]   ἀποδείξουσι. καὶ διὰ τοῦτο τὰς  μὲν   πολέμῳ λαβόντες ὑμῶν ἔχουσι πόλεις,
[8, 67]   γενναῖα ἀποδειξάμενος· ἦν γὰρ ἀγωνιστὴς  μὲν   πολέμων σφόδρ´ ἄλκιμος, στρατηγῆσαι δ´
[8, 75]   περὶ τῆς κληρουχίας, πότερα τοῖς  μὲν   πολίταις συγχωρεῖ διανέμειν τὰ δημόσια,
[8, 2]   τοῦ πολέμου διδάσκων, ὡς ἁπάσαις  μὲν   πράξεσι θεοὶ συλλαμβάνουσι, μάλιστα δὲ
[8, 91]   προνομαῖς. τῆς δὲ βουλῆς τὸν  μὲν   πρὸς Αἰκανοὺς πόλεμον εἰς ἕτερον
[8, 58]   δίκην. ~Ὁ δὲ Μάρκιος ἀντιλέγειν  μὲν   πρὸς οὐδέτερον τούτων ἐδικαίου, περὶ
[8, 68]   καταλύσεως τοῦ πολέμου δεησομένους· Οὐολοῦσκοι  μὲν   πρότεροι, καὶ θᾶττον οὗτοι τῆς
[8, 10]   ἀπαγγέλλετε καὶ λέγετε, ὅτι λήψονται  μὲν   πρότεροι τὰ ὅπλ´ ἐκεῖνοι, θήσομεν
[8, 74]   ἀποκρινώμεθά τ´ αὐτοῖς, ὅτι τὰς  μὲν   πρότερον ὑπαρχούσας ἡμῖν κτήσεις, ὅσας
[8, 70]   κεφάλαια ἦν ταῦτα· ὅτι τῆς  μὲν   πρώτης ὑπατείας τυχὼν τὸ Σαβίνων
[8, 77]   χρηστῷ γενόμενα διεξῄεσαν· ὅτι Λατίνοις  μὲν   πρῶτον, οἷς ἀπέχρη πολιτείας κοινῆς
[8, 43]   δεινὸν ἐγγυητὰς ἀπέφαινον ἐσομένους θεοὺς  μὲν   πρῶτον, οἷς καθοσιωθεῖσαι τὰς ἱκεσίας
[8, 80]   τοὺς ἐκ τυράννων γενομένους οἱ  μὲν   συναποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν, οἱ
[8, 32]   ἀπολωλέναι, φίλους, ἀντὶ τοῦ μισεῖν  μὲν   τὰ μισοῦντα, φιλεῖν δὲ τὰ
[8, 67]   παρὰ τὰς ἀγκύλας καταφέροντες, πολλῶν  μὲν   τὰς {ἀμυνομένας, σκεπούσας τὰ
[8, 33]   παιδεύματα γενήσεται τοῖς ἄλλοις; ἐμοὶ  μὲν   ταῦτα παρίσταται περὶ τοῦ δαιμονίου
[8, 29]   κατελθεῖν πόλιν, ἐν τὰ  μὲν   τῆς ἀρετῆς ἆθλα κακία
[8, 54]   τὰ δόξαντα αὐτοῖς τοιάδε· περὶ  μὲν   τῆς καθόδου μήτε τὴν βουλὴν
[8, 89]   μηνυόμενον ἦν ἀδίκημα ἀληθές, αὐτὴν  μὲν   τῆς κορυφῆς ἀφελόμενοι τὰ στέμματα
[8, 41]   τῶν δὲ παιδίων τούτων ἐγὼ  μὲν   τὸ πρεσβύτερον ἦγον, δὲ
[8, 24]   τίθημι δ´, εἰ βούλει, πᾶσι  μὲν   τοῖς δημόταις δόξαν, ὅλῃ δὲ
[8, 57]   ταῖς πόλεσιν ὑπομείνασα νεότης φθονοῦσα  μὲν   τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου γενομένοις τῶν
[8, 71]   δὲ δῆμος ἀκούων τοτὲ  μὲν   τοῖς τῶν δημάρχων προσετίθετο λόγοις
[8, 55]   τῶν ὑπάτων βουλὴ περὶ  μὲν   τοῦ Μαρκίου γνώμην ἀπεδείξαντο εἰς
[8, 68]   συνεδρίου πολλὰ βουλευσαμένοις ἔδοξε δέχεσθαι  μὲν   τοὺς ἄνδρας εἰς φιλίαν, ἐφ´
[8, 86]   μειονεκτοῦντες ὑπεχώρουν, καὶ τέλος ὀλίγα  μὲν   τοὺς πολεμίους καὶ οὐκ ἄξια
[8, 80]   ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ´ ὑπὲρ  μὲν   τούτων εἴτε παρ´ Ἕλλησιν
[8, 56]   ἀποδεδόσθαι ταῖς νεογάμοις. ἀλλὰ περὶ  μὲν   τούτων οὔτε παρελθεῖν τὴν ἐπιχώριον
[8, 50]   σύ, Μάρκιε, ἀξιοῖς τὰς  μὲν   τῶν θεῶν ὀργὰς θνητὰς εἶναι,
[8, 78]   χώρας, ἔργῳ δ´ ἀφαίρεσις, Ῥωμαίων  μὲν   τῶν κτησαμένων αὐτὴν μίαν μοῖραν
[8, 12]   γεγονυῖαν ἅπασι τὴν συμφοράν, κατεβόων  μὲν   τῶν πλουσίων οἱ πένητες ὡς
[8, 5]   ἅπαντας δὲ τοὺς ἀριστοκρατικοὺς ἐκ  μὲν   τῶν πρεσβυτέρων Ἄππιος ἀνὴρ πολλῶν
[8, 28]   καὶ γὰρ τοῦτ´ ἐξέτασον. πρῶτον  μὲν   τῶν φιλτάτων τε καὶ ἀναγκαιοτάτων
[8, 33]   οὖν, ἐὰν μεταβάλωμαι καὶ τὰ  μὲν   ὑμέτερα αὔξειν, τὰ δὲ τούτων
[8, 86]   ἐξόδους αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, αὐτὸς  μὲν   ὑπέμεινε, τὰς δὲ κρατίστας ἐπιλεξάμενος
[8, 37]   καὶ ἀπειλὰς τοῦ Μαρκίου στρατιὰν  μὲν   ὑπερόριον ἐξάγειν οὐδὲ τότε ἐψηφίσαντο,
[8, 68]   στρατιᾷ, πάντα ὑπηρετήσαντες· καὶ οὗτοι  μὲν   ὑπήκοοι Ῥωμαίοις ἔσεσθαι ὡμολόγησαν οὐθενὸς
[8, 77]   τρεῖς κλήρους τῶν λαφύρων τοὺς  μὲν   ὑπηκόους τε καὶ ἐπήλυδας διμοιρίας
[8, 55]   ταῦτα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἱέρεια  μὲν   ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀπεδείχθη τότε
[8, 32]   κλέος. οὐκοῦν προσῆκέ μοι τιμᾶσθαι  μὲν   ὑπὸ τῶν εὖ πεπονθότων, μισεῖσθαι
[8, 13]   τοῖς πολεμίοις {μαχησόμενον} καὶ εἰ  μὲν   ὑπομενοῦσιν εἰς χεῖρας ἡμῖν ἰέναι
[8, 88]   στρατοπέδων οἱ ὕπατοι· καὶ  μὲν   Φάβιος τὴν ἐπὶ τῇ βοηθείᾳ
[8, 54]   ἐπιτρέψαντας αὐτῷ τὴν στρατιάν, μάλιστα  μὲν   φιλίᾳ δέχεσθαι τοὺς πολεμίους καὶ
[8, 32]   ἐπαινέσειέ με ἀκούσας, ὅτι τοὺς  μὲν   φίλους, ὑφ´ ὧν εὖ πάσχειν
[8, 25]   παρὰ πάντων εἰσπέπραξαι δίκας τοσοῦτον  μὲν   φόνον ἐργασάμενος ἀνθρώπων, τοσαύτην δὲ
[8, 30]   λαβεῖν ἐκ τῶν λαφύρων πολὺν  μὲν   χρυσόν, πολὺν δ´ ἄργυρον ἀνδράποδά
[8, 87]   ἦσαν, εἰς χρήματα ἐζημίουν· ὅσοις  μὲν   χωρία ὑπῆρχεν, ἐκκόπτοντες ταῦτα καὶ
[8, 86]   παραταξαμένη Οὐολούσκοις δύναμις, ἐβούλετο  μὲν   ὡς εἶχε τάχους ἅπασαν ἄγων
[8, 34]   τε τὴν γειναμένην ἡμᾶς, ὅταν  μὲν   ὠφελῇ, στέργομεν, ὅταν δὲ βλάπτῃ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009