Alphabétiquement     [«   »]
Μάρκιε 13
Μάρκιον 12
Μάρκιόν 1
Μάρκιος 39
Μαρκίου 15
Μαρκίῳ 9
Μάρκος 2
Fréquences     [«    »]
39 αὐτῷ
39 δι´
38 πολέμου
39 Μάρκιος
39 τότε
39 χρόνον
40 αἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

Μάρκιος


Livre, Chap.
[8, 12]   ἐπικουρίαν, τὸ δὲ λοιπὸν  Μάρκιος   ἄγων ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων ἤλασεν.
[8, 2]   ἡγεμόνας ἀπολέμους εἶχεν, δὲ  Μάρκιος   αἰτίαν πρῶτον ᾤετο δεῖν εὐσεβῆ
[8, 41]   ἔσται τὸν ἀπὸ τοῦδε χρόνον  Μάρκιος,   ἀλλ´ ἀφῄρηταί σε τὸν γηροβοσκὸν
[8, 37]   ἀξίωμα τῆς πόλεως. δὲ  Μάρκιος   ἄλλο μὲν οὐδὲν αὐτοῖς ἀπεκρίνατο,
[8, 54]   ἀλλ´ ἀπεστράφησαν. αὐτὸς δ´  Μάρκιος   ἀναλόμενος ἐκ τοῦ δίφρου καὶ
[8, 58]   βούλοιτο, ἐπὶ δίκην. ~Ὁ δὲ  Μάρκιος   ἀντιλέγειν μὲν πρὸς οὐδέτερον τούτων
[8, 12]   ὥστε κατὰ πολλὴν ἄδειαν  Μάρκιος   ἀπῆγε τὴν στρατιὰν καὶ κατέστησεν
[8, 38]   ἐπέστελλεν, οὐδὲ τούτοις ἔδωκεν  Μάρκιος   ἀπόκρισιν ὑπὲρ ὧν ἠξίουν, ἀλλ´
[8, 45]   ἐν τούτῳ καθίσαι. καὶ  Μάρκιος   ἀσμένως τὸ ῥηθὲν ἐδέξατο ὡς
[8, 67]   Ῥωμαίων κακῶσαι πρῶτον, ὥσπερ  Μάρκιος   ἔδρασεν, ὅτ´ ἤρχετο τοῦ πολέμου,
[8, 29]   τοῦ Μηνυκίου μικρὸν ἐπισχὼν  Μάρκιος   εἶπε· Σοὶ μέν, Μηνύκιε,
[8, 47]   δ´ αὐτῆς λεγούσης ὑπολαβὼν  Μάρκιος   εἶπεν· Ἀδυνάτων δεομένη, μῆτερ, ἐλήλυθας
[8, 9]   δυνήσομαι ὠφελεῖν. ~Τοιαῦτα μὲν  Μάρκιος   εἶπεν. οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι λέγοντός
[8, 17]   ἁλούσης τῆς πόλεως ἐξελόμενος  Μάρκιος   ἐκ τῶν λαφύρων ὅσα θεοῖς
[8, 1]   ἐκ βάθρων ἀναιρεθῆναι. γὰρ  Μάρκιος   ἐκεῖνος Κοριολάνος, τὴν
[8, 54]   τὴν πόλιν ἀπῄεσαν, δὲ  Μάρκιος   ἐν ἐκκλησίᾳ τὰς αἰτίας ἀποδοὺς
[8, 16]   ταῖς πόλεσιν· ἣν ἐπαγόμενος  Μάρκιος   ἐνέβαλεν αὖθις εἰς τὴν Ῥωμαίων
[8, 41]   ἀπέστραπται γὰρ ἡμᾶς, Οὐαλερία,  Μάρκιος,   ἐξ οὗ τὴν πικρὰν ἐκείνην
[8, 22]   ἐδεδοίκεσαν ἐγίνετο, ἀλλ´ ἔμενεν  Μάρκιος   ἐφ´ ἡσυχίας, συνέδραμον ἅπαντες εἰς
[8, 11]   διαλύεσθαι τῆς ἐκκλησίας ἀναστὰς  Μάρκιος   ἔφησεν· μὲν ἐψήφισται τὸ
[8, 5]   καλεῖν τὸν ἄνδρα. καὶ  Μάρκιος   ἧς ἐβούλετο ἀφορμῆς λαβόμενος ἀνέστη
[8, 45]   δακρύων, ἐλεεινὴ σφόδρα. ἣν  Μάρκιος   ἰδὼν ἄτεγκτος τέως καὶ στερρός,
[8, 22]   ἔγνω τὴν παρουσίαν αὐτῶν  Μάρκιος,   καθεζόμενος ἅμα τοῖς ἐπιφανεστάτοις Οὐολούσκων
[8, 57]   εἰ μὲν εὖ πράξας  Μάρκιος   καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν διαφθείρας
[8, 44]   πέμπει τῶν ἱππέων τινὰς  Μάρκιος   κελεύσας μαθεῖν, τίς ἐστιν
[8, 60]   πολυχειρίας ἐργασθέντι μνῆμα ἐπίσημον ἐργασάμενοι.  ~Μάρκιος   μὲν δὴ τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχεν,
[8, 18]   τοὺς ἐπιλέκτους τῶν νέων  Μάρκιος   ὁμόσε τοῖς Βωλανοῖς ἐχώρει· καὶ
[8, 13]   ἐβουλεύετο μετὰ τοῦ συνάρχοντος  Μάρκιος,   ὅπως χρηστέον τοῖς λοιποῖς πράγμασιν.
[8, 18]   τὴν τροπὴν τῶν Οὐολούσκων  Μάρκιος·   οὐ γὰρ ἔτυχε παρὼν ἐν
[8, 14]   ἔξω στρατιᾶς ἄρχειν. ~Καὶ  Μάρκιος   οὐθὲν ἔτι διαμελλήσας ἧκεν ἄγων
[8, 57]   χάρακος ἀπαλλαγὴν τῶν γυναικῶν  Μάρκιος   περὶ τὸν ὄρθρον ἀναστήσας τὴν
[8, 21]   ἀποστὰς οὖν τῆς πολιορκίας  Μάρκιος   περιετάφρευε κύκλῳ τὴν πόλιν καὶ
[8, 19]   παραλαβὼν δὲ καὶ ταύτην  Μάρκιος   τὴν πόλιν ἐξηνδραποδίσατο καὶ τοῖς
[8, 17]   τείχους ἐξέλιπον. τοῦτο καταμαθὼν  Μάρκιος   τοῖς μὲν ἄλλοις στρατιώταις παρήγγειλε
[8, 3]   τοῦ Τύλλου μηνυτής, ὡς  Μάρκιος   ὑπέθετο, καὶ ὡς δὴ ἀπόρρητον
[8, 41]   καὶ ἀτενής· Οἴχεται, φησίν, ὑμῖν  Μάρκιος,   μῆτερ ἅμα καὶ σύ,
[8, 22]   ταῦτα παρ´ αὐτομόλων τινῶν  Μάρκιος,   ὡς εἶχεν ὀργῆς, εὐθὺς ἀναστήσας
[8, 18]   ἀγῶνα ἐπιτήδεια. μὲν οὖν  Μάρκιος   ὡς ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν
[8, 44]   δὴ τότε συνήθειαν φυλάττων  Μάρκιος,   ὡς ἐξουσίᾳ μείζονι μέλλων εἰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009