Alphabétiquement     [«   »]
δέωμαι 1
δεώμεθα 1
δή 10
δὴ 64
δῆλοι 1
δῆλον 2
δηλοῦντας 1
Fréquences     [«    »]
60 ἐξ
62 παρὰ
61 ταῦτα
64 δὴ
64 πόλεως
65 πόλιν
66 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

δὴ


Livre, Chap.
[8, 65]   τοὺς ἱππεῖς ὕπατος νυνὶ  δὴ   ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι, ἐμβάλλει τοῖς
[8, 3]   Μάρκιος ὑπέθετο, καὶ ὡς  δὴ   ἀπόρρητον πρᾶξιν κατὰ τῶν ἑαυτοῦ
[8, 61]   καὶ χαλεπὸς ἦν. ταῦτά τε  δὴ   αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἔβλαψε, καὶ
[8, 54]   τοῦ συμφέροντος αἵρεσιν. τὰ μὲν  δὴ   βουλευθέντα αὐτοῖς καὶ δόξαντα δίκαιά
[8, 32]   ἔργῳ περιθέντες ἀνοσίῳ; οὐ γὰρ  δὴ   κάθοδόν μοι δίδοτε, ἀλλὰ σφάγιόν
[8, 49]   τὴν σεαυτοῦ πατρίδα. πολλοῖς γὰρ  δὴ   καὶ ἄλλοις τῶν ἀπὸ τοῦ
[8, 52]   μετὰ ταῦτά μου βίος, εἰ  δὴ   καὶ βίον αὐτὸν δεῖ καλεῖν,
[8, 27]   πολλὰς καὶ μεγάλας, ἀφίστανται. τοῦτο  δὴ   καὶ σὺ ποίησον καὶ σκόπει
[8, 70]   ἱκανώτατον ἑκούσιον ὑπηγάγετο. ταῦτά τε  δὴ   καὶ τὰ ὅμοια τούτοις διεξελθὼν
[8, 79]   ἄλλοις τε ἱεροῖς ἀνέθηκε, καὶ  δὴ   καὶ τῇ Δήμητρι τοὺς χαλκέους
[8, 87]   πόλεως τοὺς δημάρχους κυρίους· καὶ  δὴ   καὶ τὸν ἐμφύλιον Ῥωμαίων πόλεμον
[8, 19]   διὰ φιλίας γῆς. πάνυ γὰρ  δὴ   καὶ τοῦτ´ ἐσπούδαζεν, ὡς μηδὲν
[8, 40]   ὑπ´ Οὐολούσκων τὴν ἐλευθερίαν, εἰ  δὴ   καὶ φείσονται αὐτῆς κρατήσαντες, ἀλλ´
[8, 65]   πεζῷ κατὰ σπείρας μαχόμενον. ἔνθα  δὴ   καλὸς ἀγὼν ἦν ἐκθύμως ἀμφοτέρων
[8, 33]   εὐσεβείας τῆς ἐμῆς; εἰ γὰρ  δὴ   κατὰ τῆς πατρίδος οὐχ ὅσιον
[8, 62]   καὶ δίκαιος ἀνήρ. μὲν  δὴ   κατασχὼν Ῥωμαίους κίνδυνος ἐκ τῆς
[8, 28]   ἔσχατα παθεῖν; ~Φέρε, ἐὰν δὲ  δὴ   κατορθώσῃς, τί τὸ θαυμαστὸν ἔσται
[8, 46]   συμφορὰς ἡμῶν καὶ συναλγούσαις. τούτων  δὴ   λαμβάνουσαι μνήμην ἐγώ τε καὶ
[8, 76]   ἐρωτηθέντων ἑτέραν γνώμην ἀποφαίνεται· γράφεται  δὴ   μετὰ ταῦτα τὸ τῆς βουλῆς
[8, 89]   ἐπιτελουμένων αὐτοῖς τῶν ἱερῶν. ζήτησις  δὴ   μετὰ τοῦτο πολλὴ ἐκ πάντων
[8, 49]   πονηροῖς προστάταις χρησάμενον. εἰ δὲ  δὴ   μὴ τοῖς κακίστοις μόνον, ἀλλὰ
[8, 75]   διαγνόντας εἴθ´ ἅπασιν εἴθ´ οἷς  δὴ   οὐκέτ´ ἔστι κλῆρος εἴτε τοῖς
[8, 75]   τὰ ὁμολογηθέντα μὴ κομιζόμενοι. οἰχήσεται  δὴ   πάλιν φέρων αὐτοὺς τὰ
[8, 25]   δίκαια εἰρήσθω. ~Φέρε, εἰ δὲ  δὴ   πάντας μὲν ἀνθρώπους καὶ τοὺς
[8, 28]   ξένῃ ὄντι γῇ. τὰς γὰρ  δὴ   παρὰ θεῶν τε καὶ δαιμόνων
[8, 31]   κατεγνώκατέ μου μανίαν. φέρε, καὶ  δὴ   πέπεισμαι καὶ διαλυσάμενος τὸν πόλεμον,
[8, 6]   ἀγῶνα κατ´ ἐμοῦ χρησαμένων. τοιαῦτα  δὴ   πεπονθὼς ἐγὼ πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ
[8, 45]   ἀσμένως τὸ ῥηθὲν ἐδέξατο ὡς  δὴ   περιουσίᾳ τε πολλῇ τῶν δικαίων
[8, 43]   πολιτίδων τὰς βουλομένας. αἱ μὲν  δὴ   περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ τοὺς θεοὺς
[8, 72]   ἀξιοῖς τὸν δῆμον, σὺ δὲ  δὴ   πρὸς θεῶν, Οὐεργίνιε, λέξον
[8, 50]   καταστρέφοντας οὐκ εὐτυχεῖς. αὐτοὶ γὰρ  δὴ   πρῶτον οἱ ταῦτα καταστησάμενοι καὶ
[8, 17]   ἐν ἐλπίδι ἦσαν ἡγεμονίας, ὡς  δὴ   ῥᾴδιον καὶ ἐν ἑτοίμῳ σφίσιν
[8, 36]   αὐτοῖς ψηφίζεσθαι φιλάνθρωπον. πολὺς γὰρ  δὴ   Ῥωμαίοις ἀεὶ λόγος τοῦ μηθὲν
[8, 47]   Οὐολούσκοις ἅπασι δοκῇ. θεούς τε  δὴ   σεβόμενος, οὓς ὤμοσα, καὶ ἀνθρώπους
[8, 33]   τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔσχον; ~Ἴθι  δὴ   σκόπει καὶ τὰ παρὰ θεῶν,
[8, 22]   αὐτῶν ἔφασαν ὡς προδιδόμενοι. τότε  δὴ   συνελθόντες εἰς τὴν βουλὴν οἱ
[8, 26]   τοὺς νικῶντας ἀεί. εἰ δὲ  δὴ   τἀναντία τούτων ἦν, ἐκεῖνό γέ
[8, 41]   ὢν οὐκ ἐπιδέχεται. ~Ἡ μὲν  δὴ   ταῦτ´ εἰποῦσα καὶ πολλὰ προεμένη
[8, 73]   τὴν βουλὴν ἄκουσαν ἐπικυρῶσαι. προειπὼν  δὴ   ταῦτα καὶ παραπλήσια τούτοις ἕτερα
[8, 34]   ἀνθρώπων ποιεῖ δικαίωσιν. ἐγὼ μὲν  δὴ   ταῦτα πράττοντα ἐμαυτὸν τά τε
[8, 79]   πόλις ἠξίου. διὰ μὲν  δὴ   ταῦτα τῷ προτέρῳ συγκατατίθεμαι τῶν
[8, 26]   οὐκ εἰς μακράν. ~Ἀγαθὰ μὲν  δὴ   ταῦτα ὑπάρξει σοι διαλλαττομένῳ, μένοντι
[8, 75]   ταῖς πόλεσιν αἴτιον. ἐγὼ μὲν  δὴ   ταύτην ἀποφαίνομαι γνώμην· εἰ δέ
[8, 24]   τις ἔροιτό σε, τοὺς δὲ  δὴ   τάφους τῶν προγόνων τί παθὼν
[8, 85]   καὶ ἀσυντάκτῳ χρώμενοι. οἱ δὲ  δὴ   τελευταῖοί τε καὶ ὀπισθοφυλακοῦντες λόχοι
[8, 17]   τῆς Ῥωμαίων ἀτολμίας ἀκούοντες, οἳ  δὴ   τέως τὴν ἀλλοτρίαν λεηλατοῦντες ἀδεῶς
[8, 83]   ἐσχάτης ψήφου κύριος ἦν. ~Παραλαμβάνουσι  δὴ   τὴν ὑπατείαν κατὰ τὸ ἑβδομηκοστόν
[8, 23]   ἐπὶ ταῖς τύχαις. κοινὸς γὰρ  δὴ   τῆς ἁπάντων φύσεως οὗτος
[8, 61]   τ´ ἀσπασμοῖς καὶ προσαγορεύσεσιν, οὐδὲ  δὴ   τὸ εὐδιάλλακτον καὶ μετριοπαθές, ὁπότε
[8, 28]   ἐπιτιθεὶς αἴτιος ἔσῃ· ἡδονὰς μὲν  δὴ   τοιαύτας καρπώσῃ κατὰ γνώμην χωρήσαντός
[8, 41]   περὶ ἡμᾶς εἰδέναι βουλόμενος. πρὸς  δὴ   τοιαύτην ψυχὴν οὕτω σκληρὰν καὶ
[8, 60]   μνῆμα ἐπίσημον ἐργασάμενοι. ~Μάρκιος μὲν  δὴ   τοιαύτης καταστροφῆς ἔτυχεν, ἀνὴρ καὶ
[8, 72]   πολλὰ ἐλπίσασιν ἁπάντων ἀποτυχεῖν. ~Τούτοις  δὴ   τοῖς λόγοις τοῦ Κασσίου θαμινὰ
[8, 17]   ἀναβαίνοντες ἐκράτουν τοῦ τείχους. τοῦτον  δὴ   τὸν τρόπον ἁλούσης τῆς πόλεως
[8, 49]   κεχάρισαι τοῖς συστρατευσαμένοις πλούτους. τοὺς  δὴ   τοσούτους διὰ σὲ γενομένους καὶ
[8, 44]   καθ´ ἡμᾶς χρόνου γίνεται· ἣν  δὴ   τότε συνήθειαν φυλάττων Μάρκιος,
[8, 86]   ἐν βραχεῖ χωρίῳ πολλῶν. ἀπαράττονται  δὴ   τοῦ λόφου πολλοὺς σφῶν ἀποβαλόντες
[8, 79]   οὔτ´ ἔλεον ἔσχον. κατὰ μὲν  δὴ   τοῦτ´ οὐκ ἀξιῶ, ὥσπερ ἔφην,
[8, 82]   ὕπατος ἀνὴρ ἥκιστα δημοτικός. βουλευσάμενοι  δὴ   τοῦτο κελεύουσι μετιέναι τὴν ὑπατείαν
[8, 26]   ὅτι σοι κατορθώσαντί τε καὶ  δὴ   τυχόντι πάντων ἀνθρώπων ὑπάρξει δυστυχεστάτω
[8, 81]   γῆ βλαπτομένη. τιμωρίας μὲν  δὴ   τῶν ἀδικούντων ἕνεκα προὔθεσαν τὰ
[8, 65]   οὐδὲ τὰ μέσα παρέμεινε. φυγὴ  δὴ   τῶν Ἑρνίκων τὸ μετὰ τοῦτ´
[8, 28]   τείχεσι τὸν πόλεμον· οὐ γὰρ  δὴ   φείσονται τῶν σῶν οὐθενὸς οἱ
[8, 82]   ἰδίας ἑκάστῳ σωτηρίας πρόνοια. ὑποστρέψαντες  δὴ   ὡς εἶχον ἕκαστοι τάχους ἔφευγον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009