Alphabétiquement     [«   »]
τἀριστεῖα 1
Ταρκύνιον 1
Ταρκύνιος 2
τὰς 203
τάς 2
τἀσφαλὲς 1
τάττειν 1
Fréquences     [«    »]
194 εἰς
198 ἐπὶ
188 οἱ
203 τὰς
223 ἐν
234 τὸν
251 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τὰς


Livre, Chap.
[8, 67]   κατὰ βραχιόνων παίοντες καὶ παρὰ  τὰς   ἀγκύλας καταφέροντες, πολλῶν μὲν τὰς
[8, 17]   σκύλων ἀναθέσει τοὺς νεὼς καὶ  τὰς   ἀγορὰς ἐκόσμουν καὶ ἦσαν ἅπαντες
[8, 68]   τὴν ὕπαιθρον, Οὐεργίνιος μὲν ἐπὶ  τὰς   Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος δ´ ἐπὶ
[8, 54]   δὲ Μάρκιος ἐν ἐκκλησίᾳ  τὰς   αἰτίας ἀποδοὺς τοῖς παροῦσι, δι´
[8, 27]   τε γίνονται πραγμάτων κύριοι, καὶ  τὰς   αἰτίας τῶν κατορθωμάτων σφαλμάτων
[8, 89]   προσβολάς, τετραμμένων δὲ τῶν ἐγχειριδίων  τὰς   ἀκμάς, ἔστι δ´ ὧν καὶ
[8, 81]   δικτάτορα ἀποδείξοντες, ὃς ἔμελλε καταλύσας  τὰς   ἄλλας ἀρχὰς τὴν τυραννικὴν καὶ
[8, 40]   ἠκολούθουν. καὶ μετὰ τοῦτο παραλαβοῦσαι  τὰς   ἄλλας γυναῖκας ἐπορεύοντο ἐπὶ τὴν
[8, 39]   ἔστη τοῦ νεὼ καὶ προσκαλεσαμένη  τὰς   ἄλλας γυναῖκας πρῶτον μὲν παρεμυθήσατο
[8, 39]   τε καὶ ἄκοσμον ἐσθῆτα καὶ  τὰς   ἄλλας παραλαβοῦσαι γυναῖκας καὶ τὰ
[8, 46]   τέκνον, τὰς ὕβρεις ἐνθυμούμεναι καὶ  τὰς   ἄλλας συμφορὰς τὰς συμβησομένας αὐταῖς,
[8, 90]   αἵ τ´ ἀρχαὶ διειστήκεσαν καὶ  τὰς   ἀλλήλων ἀνέλυον ἐξουσίας. ὁπότε μὲν
[8, 67]   τὰς ἀγκύλας καταφέροντες, πολλῶν μὲν  τὰς   {ἀμυνομένας, σκεπούσας τὰ σώματα}
[8, 37]   τῷ μεταπεσεῖν τοὺς καιροὺς  τὰς   ἀνάγκας εὐθὺς διαλυομένων· οἱ μὲν
[8, 52]   οἴσει. καὶ εἴ τις ἄρα  τὰς   ἀνθρωπίνους ψυχὰς ἀπολυθείσας τοῦ σώματος
[8, 32]   τύχη, καὶ εἰς τἀναντία μετέθηκε  τὰς   ἀξιώσεις. ὑμεῖς μὲν γάρ, ὑπὲρ
[8, 74]   ἐὰν δὲ δημοσιωθέντα ἴδωσι καὶ  τὰς   ἀπ´ αὐτῶν προσόδους εἰς τὰ
[8, 13]   καὶ τοὺς συμμάχους περισπᾶν καὶ  τὰς   ἀποικίας ἀναιρεῖν καὶ πᾶν ἄλλο
[8, 11]   ἡμεῖς ὕστεροι. ~Ταύτας οἱ πρέσβεις  τὰς   ἀποκρίσεις λαβόντες ἀπήγγειλαν τῷ πλήθει
[8, 35]   δὲ τριακοστῇ προσδέχεσθέ με ἡμέρᾳ  τὰς   ἀποκρίσεις ληψόμενον. ~Ταῦτ´ εἰπὼν ἀνέστη
[8, 35]   φιλοχωροῦντες {ἐν} τοῖς ἀλλοτρίοις. ἔχετε  τὰς   ἀποκρίσεις· τούτων οὐθὲν ἂν εὕροισθε
[8, 78]   ποιησάμενοι, μετὰ τοῦτ´ ἤδη καὶ  τὰς   ἀπορρήτους τῆς τυραννίδος παρείχοντο πίστεις,
[8, 60]   ἐν δυνατῷ ἦν ἅμα πάσας  τὰς   ἀρετὰς ἐν ἀνθρώπου γενέσθαι φύσει,
[8, 61]   γ´ οὖν ταύτας δαίμων  τὰς   ἀρετὰς χαρισάμενος ἑτέρας οὐκ εὐτυχεῖς
[8, 87]   καὶ συγκαλέσας τὸν ὄχλον ἐπὶ  τὰς   ἀρχαιρεσίας, οἷς μὲν δῆμος
[8, 87]   τε νεώτερος ἀδελφὸς τοῦ προθέντος  τὰς   ἀρχαιρεσίας ὑπάτου, Μάρκος Φάβιος Καίσωνος
[8, 82]   ἦσαν οἱ δημοτικοί, καταλιπόντες δὲ  τὰς   ἀρχαιρεσίας ᾤχοντο ἐκ τοῦ πεδίου.
[8, 90]   καταστησάμενον ἀνδράσι τοῖς κρατίστοις ἀποδοῦναι  τὰς   ἀρχάς. δ´ ἐπιεικεστέρα μεσοβασιλεῖς
[8, 90]   οἷς ἐπιμελὲς ἔσται τὰ περὶ  τὰς   ἀρχάς, ὅπως κράτισται γενήσονται, προνοηθῆναι,
[8, 39]   τίς τοσαύτη περὶ ἡμᾶς  τὰς   ἀσθενεῖς καὶ ταλαιπώρους ἐστὶν ἰσχύς;
[8, 37]   οἱ βουλευταὶ παρὰ τῶν πρέσβεων  τὰς   αὐθάδεις ἀποκρίσεις τε καὶ ἀπειλὰς
[8, 68]   τε γῆν περιεώρων δῃουμένην καὶ  τὰς   αὐλὰς ἐμπιμπραμένας, ὥστε κατὰ πολλὴν
[8, 87]   χωρία ὑπῆρχεν, ἐκκόπτοντες ταῦτα καὶ  τὰς   αὐλὰς καθαιροῦντες· ὅσων δὲ γεωργικὸς
[8, 12]   τελευτῶντες γὰρ καὶ πῦρ εἰς  τὰς   αὐλὰς φέροντες ἐνέβαλλον Οὐολοῦσκοι, ὥστε
[8, 18]   ἐκέλευσε προσβάλλειν τῇ πόλει κατὰ  τὰς   αὐτὰς πύλας. χρησαμένων δὲ πάλιν
[8, 53]   {καὶ πάντα τἆλλα, οἷς κοσμεῖσθαι  τὰς   αὐτοκράτορας ἀρχὰς νόμος, τὰ μὲν
[8, 43]   τέκνα καὶ τῶν ἄλλων πολιτίδων  τὰς   βουλομένας. αἱ μὲν δὴ περιχαρεῖς
[8, 28]   καὶ ἐν ξένῃ ὄντι γῇ.  τὰς   γὰρ δὴ παρὰ θεῶν τε
[8, 47]   δὲ περὶ σοῦ φροντίς,  τὰς   γηροβοσκοὺς οὐκ ἀπέδωκα χάριτας, ἐντετηκυῖα
[8, 43]   καὶ ἱκεσίας δόξειε μηκέτι προίεσθαι  τὰς   γυναῖκας, ἀμαχητὶ σφῶν ἁλώσεσθαι τὴν
[8, 43]   ἐπὶ τὰς πύλας προπέμψοντας ἐξιούσας  τὰς   γυναῖκας· αὐτοὶ δὲ τῶν κατεπειγόντων
[8, 44]   πρῶτον μὲν ἐθαύμασε τῆς τόλμης  τὰς   γυναῖκας, εἰ γνώμην ἔσχον εἰς
[8, 86]   τὸ δαιμόνιον, αὐτὸς μὲν ὑπέμεινε,  τὰς   δὲ κρατίστας ἐπιλεξάμενος σπείρας ἀπέστειλε
[8, 64]   πρὸς Ῥωμαίους κοινῇ γενομένας οὐδέποτε,  τὰς   δὲ πρὸς βασιλέα Ταρκύνιον ὁμολογίας
[8, 50]   τῶν θεῶν ὀργὰς θνητὰς εἶναι,  τὰς   δὲ τῶν ἀνθρώπων ἀθανάτους. δίκαια
[8, 29]   ἀρετῆς ἆθλα κακία φέρεται,  τὰς   δὲ τῶν κακούργων τιμωρίας οἱ
[8, 7]   πολέμῳ λαβόντες ὑμῶν ἔχουσι πόλεις,  τὰς   δὲ φιλίας ἐλπίδι παρακρουσάμενοι, ἵνα
[8, 54]   σφίσιν αὐθαδείας ἀναπιμπλάμενοι μὴ δέχοιντο  τὰς   διαλλαγάς, ἀφίστασθαι τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς.
[8, 48]   πείσαντα τοὺς Οὐολούσκους μετριάσαι περὶ  τὰς   διαλλαγὰς καὶ ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην
[8, 55]   εἰς ἑτέρους ἀναβάλλεσθαι καιροὺς ἐπιτηδειοτέρους  τὰς   δοθησομένας αὐτῷ τιμάς· ταῖς δὲ
[8, 63]   χάρακας ἀπηλλάγησαν· ἕωθεν δ´ ἀναστήσαντες  τὰς   δυνάμεις ἀπῄεσαν ἑκάτεροι ἐπὶ τὰ
[8, 15]   παρακαλεῖν, εἰς ὕπαιθρον δὲ μήπω  τὰς   δυνάμεις ἐξάγειν, ἕως ἂν ἅπαντα
[8, 82]   τὰ στρατεύματα, παραλαβόντες οἱ ὕπατοι  τὰς   δυνάμεις ἐξήγαγον ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
[8, 13]   Τύλλε, κράτιστον εἶναι νείμασθαι  τὰς   δυνάμεις ἡμᾶς διχῇ· ἔπειτα τὸν
[8, 84]   οἰκεῖον ἔχειν καιρὸν ὑπελάμβανεν, ἐξῆγε  τὰς   δυνάμεις· καὶ πρὶν εἰς χεῖρας
[8, 83]   μαθοῦσι Ῥωμαίοις ἔδοξε διχῇ νέμειν  τὰς   δυνάμεις καὶ τῇ μὲν ἑτέρᾳ
[8, 91]   χρησάμενος. καὶ μετὰ ταῦτ´ ἐξῆγον  τὰς   δυνάμεις οἱ ὕπατοι· στρατοπεδευσάμενοι δὲ
[8, 48]   ὅρκους, οὓς ἔδωκας αὐτοῖς, ὅτε  τὰς   δυνάμεις παρελάμβανες, ἄνευ κοινῆς γνώμης
[8, 91]   ἐπειδὴ οὐκ ἀντεξῆγον οἱ πολέμιοι  τὰς   δυνάμεις, προνομεύσαντες αὐτῶν τῆς γῆς
[8, 54]   ἡγεμόνος, παρακινδυνεύσαντας ὁτῳδήτινι παραδοῦναι  τὰς   δυνάμεις σὺν μεγάλῃ διδαχθήσεσθαι βλάβῃ
[8, 81]   τὰ τοῦ πολέμου σημεῖα, καὶ  τὰς   δυνάμεις τῆς πόλεως κατέγραφον· οὐ
[8, 84]   λεηλατεῖν. ~Διακληρωσαμένων δὲ τῶν ὑπάτων  τὰς   δυνάμεις, ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔθος,
[8, 78]   Λατίνων, ἧς οὐθὲν αὐτοῖς μετῆν,  τὰς   δύο· καὶ ὡς οὐδὲ τοῖς
[8, 40]   κομίσασθαι, ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα, σῶσαι  τὰς   ἑαυτῆς πολίτιδας, κλέος ἀρετῆς ἀθάνατον
[8, 4]   ἐκκλησίαν. ὡς δ´ ἀπαλλαγέντες εἰς  τὰς   ἑαυτῶν ἕκαστοι πατρίδας ἐδήλωσαν τοῖς
[8, 56]   ἐκ τοῦ δημοσίου πάσας ἐπιχορηγηθῆναι  τὰς   εἰς τὸν νεών τε καὶ
[8, 28]   ἀγαθῶν προγόνων ὄντας ἀπογόνους καρποῦσθαι  τὰς   ἐκείνων τιμὰς εὐδοξοῦντας ἐν εὐτυχούσῃ
[8, 44]   ὑπαντῶσι ταῖς μείζοσιν ἀρχαῖς οἱ  τὰς   ἐλάττους ἀρχὰς ἔχοντες, ὡς καὶ
[8, 42]   αἰτεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἄφετε  τὰς   ἐλεεινάς, ὡς πεπτώκαμεν ὑπὸ τῆς
[8, 47]   ἐγὼ κέκτημαι, τιμάς τε καρποῦσθαι  τὰς   ἐμάς, καὶ δόξης ἀπολαύειν τῆς
[8, 30]   ἂν ἔχοι δεῖξαί τινα διὰ  τὰς   ἐμὰς παρανόμους ἡδονὰς τὴν
[8, 53]   γάρ, δι´ ἐμὲ καὶ  τὰς   ἐμὰς συμφορὰς παρακολουθήσουσά σοι καὶ
[8, 47]   ἤδη τὸ πένθος, διὰ  τὰς   ἐμὰς ὑπέμεινας, ταλαίπωρε, φυγάς,
[8, 51]   ἐν σοὶ μόνῳ πάσας τιθεῖσα  τὰς   ἐμαυτῆς ἡδονάς τε καὶ ὠφελείας·
[8, 89]   οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ συνενέγκαντες  τὰς   ἐμπειρίας ἀπεφαίνοντο, ὅτι θεῶν {χολοῦσθαὶ}
[8, 14]   τὰ πρὸς ἀλλήλους ἔχθη καὶ  τὰς   ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κατηγορίας οὐδ´
[8, 26]   μεγίστη δὲ πασῶν βοήθεια καὶ  τὰς   ἐν τοῖς δεινοῖς ἐλπίδας οὐδέποθ´
[8, 1]   εὐγένειάν τε καὶ πλοῦτον καὶ  τὰς   ἐν τοῖς πολέμοις πράξεις μέγα
[8, 89]   οὐδέτεροι, ἀλλ´ ἀντικαθήμενοι παρεφύλαττον ἀλλήλων  τὰς   ἕνεκα τῶν ἐπιτηδείων γινομένας ἐξόδους.
[8, 36]   τῶν ἐν αὐτῇ χρόνον, καὶ  τὰς   ἐξ αὐτῶν ἀμφοτέρων {τῶν πόλεων}
[8, 49]   τινι μεγέθει καὶ πλήθει χαρίτων  τὰς   ἐξ ἐκείνων εὐεργεσίας; οὓς ἀγαπητὸν
[8, 36]   κράτος ἑλὼν καὶ τούτους ἐπὶ  τὰς   ἑξῆς ἐχώρει. Ἀλβιήτας μὲν οὖν
[8, 68]   τε καὶ Οὐολούσκων, κλήρῳ διαλαχόντες  τὰς   ἐξόδους. Αἰκανοὶ μὲν οὖν ὀχυρώσαντες
[8, 86]   ἱερὰ καλά, ἀλλ´ ἠναντιοῦτο πρὸς  τὰς   ἐξόδους αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, αὐτὸς
[8, 82]   λόφῳ καὶ πάσας διακλείσαντος ὅπλοις  τὰς   ἐξόδους, λιμῷ βιασθὲν ὑποχείριον γίνεται
[8, 36]   καὶ προσήγετο πόλεις, Ῥωμαίοις πρὸς  τὰς   ἐπιταγὰς αὐτοῦ πολλὰ βουλευσαμένοις ἔδοξε
[8, 46]   Μαρκίου καὶ τὰ τέκνα καὶ  τὰς   ἐπιφανεστάτας τῶν ἐν Ῥώμῃ γυναικῶν
[8, 33]   δαιμονίου φρονεῖν, καὶ πείθομαί γε  τὰς   ἐρινύας ἐκείνας τὰς φοβερὰς καὶ
[8, 83]   μέν τινι τῆς δυνάμεως ἐπὶ  τὰς   Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων πόλεις
[8, 68]   Αἰκανῶν πόλεις, Κάσσιος δ´ ἐπὶ  τὰς   Ἑρνίκων τε καὶ Οὐολούσκων, κλήρῳ
[8, 77]   γ´ ἀξιώσεις προγόνων, καὶ διὰ  τὰς   ἑταιρίας τε καὶ πλούτους μέγα
[8, 36]   καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ  τὰς   ἑτέρας ἐξανδραποδισάμενός τε καὶ διαρπάσας
[8, 54]   δὲ τῆς ἀρχῆς λόγον καὶ  τὰς   εὐεργεσίας ἀποδειξάμενον ἀξιοῦν τοὺς ἐπιτρέψαντας
[8, 30]   προγόνοις ἡμῶν ζηλωτὰ εἶναι ἐδόκει,  τὰς   εὐτυχεῖς ταύτας καὶ μακαρίας κεκόμισμαι
[8, 89]   βαρυνόντων μὲν αὐτοῖς τῶν σκεπαστηρίων  τὰς   εὐωνύμους χεῖρας διὰ πλῆθος τῶν
[8, 67]   τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων ἐπὶ  τὰς   ἐχυρωτάτας τοῦ χάρακος πύλας· ἀναστείλας
[8, 88]   ἐλλιπὲς τῶν λόχων ἐξεπληρώθη, διεκληρώσαντο  τὰς   ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων οἱ ὕπατοι·
[8, 25]   τί οὖν ἔτι κωλύει σε  τὰς   ἡδίστας καὶ τιμιωτάτας ὄψεις τῶν
[8, 60]   καθ´ ἡλικίαν καὶ πρὸς ἁπάσας  τὰς   ἡδονάς, ὅσαι ἄρχουσι νέων, ἐγκρατής,
[8, 35]   ἐπιστρεφῶς ταῦτα διαλέγεσθε· καλόν τοι  τὰς   ἰδίας ἕκαστον ἔχοντα κτήσεις ἐν
[8, 56]   ἦν, ταύτην εἶχον τὴν πρὸς  τὰς   ἰδούσας ἀπιστίαν. ἔπειτ´ αὖθις πληθύοντος
[8, 38]   θεραπευομένων θεῶν τὰ σύμβολα καὶ  τὰς   ἱερὰς ἀμπεχομένους ἐσθῆτας ἀθρόους ἐπὶ
[8, 46]   γυνὴ {ἡ} συνοικουροῦσα μετ´ ἐμοῦ  τὰς   ἱκεσίας αὐτῶν οὐκ ἀπεστράφημεν, ἀλλ´
[8, 43]   θεοὺς μὲν πρῶτον, οἷς καθοσιωθεῖσαι  τὰς   ἱκεσίας ποιήσονται· ἔπειτα τὸν ἄνδρα
[8, 40]   καὶ τοὺς παῖδας αὐτῆς καὶ  τὰς   ἱκέτιδας ἡμᾶς φερούσας τὰ νήπια
[8, 21]   μᾶλλον σπουδάζειν αὐτὸν παρορμῶσα,  τὰς   καθ´ ἑαυτῆς ἀπολύσασθαι βουλομένη διαβολὰς
[8, 74]   πολλοῦ τὰ μέλλοντα καὶ γνώμας  τὰς   καλλίστας τε καὶ ὠφελιμωτάτας ἀποδεικνύμενον
[8, 22]   σταδίους τετταράκοντα ἀποσχὼν κατεστρατοπέδευσε περὶ  τὰς   καλουμένας Κλοιλίας τάφρους. μαθοῦσι δὲ
[8, 82]   ὕπατος διὰ τῶν ἀποσταλέντων ἐπὶ  τὰς   κατασκοπάς, ἀνακλήσει ταχείᾳ τοὺς ἐν
[8, 1]   τῆς ἑστίας. διηγησάμενος δ´ αὐτῷ  τὰς   κατασχούσας αὐτὸν ἀνάγκας, δι´ ἃς
[8, 22]   πόλεως κατελαμβάνοντο, γυναῖκές τε λελυμέναι  τὰς   κόμας ἐπὶ τὰ τεμένη καὶ
[8, 26]   δυνάμεις ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων καὶ  τὰς   κρείττους ὑπὸ τῶν φαυλοτέρων τοῦτ´
[8, 36]   ὁδὸν κατεστρατοπέδευσεν. ἐν δὲ  τὰς   Λατίνων ἐξῄρει τε καὶ προσήγετο
[8, 84]   κατὰ λόχους συνέβαλλον. ὡς δὲ  τὰς   λόγχας καὶ τὰ σαυνία καὶ
[8, 67]   ἐπιρράττουσιν. ἔπειθ´ οἱ μὲν εἰσακοντίζοντες  τὰς   λόγχας, οἱ δὲ τοὺς ὁμόσε
[8, 36]   ἀναστήσας τὴν στρατιὰν ἦγεν ἐπὶ  τὰς   λοιπὰς τῶν Λατίνων πόλεις εἴτε
[8, 1]   συνείδησις, ὅτι πλειστάκις κατὰ  τὰς   μάχας δεινὰ δεδρακὼς ἦν αὐτοὺς
[8, 84]   καὶ ἐμπειρία Ῥωμαίων περὶ  τὰς   μάχας, χρώμενοι τὰ πολλὰ
[8, 26]   πταίσωσι, καταλείπεται· καὶ τοῦ σφάλλεσθαι  τὰς   μεγάλας δυνάμεις ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων
[8, 7]   ἀσθενὲς ἀποδείξουσι. καὶ διὰ τοῦτο  τὰς   μὲν πολέμῳ λαβόντες ὑμῶν ἔχουσι
[8, 74]   ἐχθρούς. ἀποκρινώμεθά τ´ αὐτοῖς, ὅτι  τὰς   μὲν πρότερον ὑπαρχούσας ἡμῖν κτήσεις,
[8, 50]   μὴ σύ, Μάρκιε, ἀξιοῖς  τὰς   μὲν τῶν θεῶν ὀργὰς θνητὰς
[8, 59]   ἱκανοὶ ἐγένοντο κωλυταὶ τῆς συμφορᾶς,  τὰς   μετὰ τὸν θάνατον ὀφειλομένας ἔγνωσαν
[8, 39]   μετὰ δακρύων ἡμᾶς τ´ οἰκτείρασαν  τὰς   μηθενὸς κακοῦ αἰτίας καὶ τὴν
[8, 73]   τῶν στρατευομένων ἀναλοῦσθαι καὶ εἰς  τὰς   μισθώσεις ὧν οἱ πόλεμοι χορηγιῶν
[8, 89]   θεῶν {χολοῦσθαὶ} τινες οὐ κομίζονται  τὰς   νομίμους τιμὰς οὐ καθαρῶς οὐδὲ
[8, 86]   καὶ νύκτωρ τὰ πολλὰ ποιησάμεναι  τὰς   ὁδοὺς εἰσῆλθον εἰς τὸν χάρακα
[8, 66]   ἐκπέμψας ἐπὶ τοὺς ἐσκεδασμένους ἀνὰ  τὰς   ὁδούς τε καὶ τὰς ὕλας
[8, 21]   κύκλῳ τὴν πόλιν καὶ ἀπεσταύρου,  τὰς   ὁδοὺς φυλάττων, ἵνα μήτ´ ἀγορὰ
[8, 18]   τὸ τεῖχος ἐκλιπόντες ἔφευγον ἐπὶ  τὰς   οἰκίας. γενόμενος δὲ καὶ ταύτης
[8, 54]   καὶ τὸ μὴ σφαλῆναι περὶ  τὰς   ὁμολογίας ἐπιτρέψαντας. εἰ δ´ ἐπὶ
[8, 69]   ὡς αὐτῷ ἐδόκει γράψας ἐξήνεγκε  τὰς   ὁμολογίας. ἦν τ´ ἄρα τὸ
[8, 48]   ἑαυτῶν ἡγεμονίαν ἐπίστευσαν, οὔτε παρὰ  τὰς   ὁμολογίας καὶ τοὺς ὅρκους, οὓς
[8, 37]   καὶ εἰς ἀεὶ διαμενούσας ποιήσασθαι  τὰς   ὁμολογίας τῶν πόλεων, ὡς τῶν
[8, 76]   στρατευσάμενοι, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις κατὰ  τὰς   ὁμολογίας ὑπάρχειν μέρος· τὴν δ´
[8, 45]   πένθιμά τ´ ἠμφιεσμένη τρύχη καὶ  τὰς   ὁράσεις ἐκτετηκυῖα ὑπὸ τῶν δακρύων,
[8, 57]   ἦν δὲ Τύλλος Ἄττιος  τὰς   ὀργὰς αὐτῶν παραθήξας ἔχων περὶ
[8, 8]   μήπω ἄρχετε, πρὶν λαβεῖν  τὰς   παρ´ αὐτῶν ἀποκρίσεις. ἐὰν γὰρ
[8, 64]   αὐτοῖς γῆς· ἕως δ´ ἂν  τὰς   παρ´ ἐκείνων λάβωσιν ἀποκρίσεις, στρατιὰν
[8, 56]   οἷα δὲ φιλεῖ γίνεσθαι περὶ  τὰς   παραδόξους φωνάς τε καὶ ὄψεις,
[8, 49]   μέγιστον ἀγαθῶν, ἐὰν ἐλευθέρας οἰκῶσι  τὰς   πατρίδας, οὐ μόνον ἑαυτῶν κυρίους
[8, 49]   ἐν αἷς οἰκήσαντες οὐθὲν λυπήσουσι  τὰς   πατρίδας· ὥσπερ καὶ Ταρκύνιος ἐποίησεν
[8, 80]   Σύλλα πατέρων ἀφελόμενοι τὸ μετιέναι  τὰς   πατρίους ἀρχὰς καὶ βουλῆς μετέχειν
[8, 87]   οὔτε ὑπάτων ἐξουσίᾳ πειθαρχεῖν, ὅτι  τὰς   περὶ τῆς κληρουχίας ὑποσχέσεις ἐψεύσαντο
[8, 55]   γυναικῶν ἱδρύσασθαι ἱερόν, ἐν  τὰς   περὶ τῆς πόλεως ἐποιήσαντο λιτὰς
[8, 47]   ὤμοσα, καὶ ἀνθρώπους αἰδούμενος, οἷς  τὰς   πίστεις ἔδωκα, πολεμήσω Ῥωμαίοις ἄχρι
[8, 89]   ἐγεγόνει, παραλύοντος τὰ νεῦρα καὶ  τὰς   πληγὰς ἀσθενεῖς ποιοῦντος, ἱδρῶτος δὲ
[8, 49]   κεκόσμηκας ἐκ τοῦ πολέμου λαφύροις  τὰς   πόλεις αὐτῶν, καὶ πηλίκους κεχάρισαι
[8, 68]   ἐξόδους. Αἰκανοὶ μὲν οὖν ὀχυρώσαντες  τὰς   πόλεις καὶ τὰ πλείστου ἄξια
[8, 68]   χώρας περιορᾶν καὶ συνέφυγον εἰς  τὰς   πόλεις· οὐ μὴν ἔμεινάν γ´
[8, 19]   ὡς μηδὲν οἱ παραδιδόντες αὐτοῖς  τὰς   πόλεις πάθοιεν, ὧν φιλεῖ δρᾶν
[8, 83]   ἦν καὶ κρατίστη, τοὺς ἐπὶ  τὰς   πόλεις σφῶν ἥξοντας δέχεσθαι ἤμελλον.
[8, 35]   εἰ δὲ βούλεσθε, προστίθετε καὶ  τὰς   πόλεις τῶν ἠδικημένων προσλαβεῖν βουλομένοις,
[8, 87]   ἁρμόττων εἶναι πολέμου συνεστῶτος ὑπερορίου  τὰς   πολιτικὰς ἔχθρας ἀναζωπυρεῖν, εἷς δέ
[8, 43]   πρὸς τοὺς ὀδυρμοὺς αὐτῶν καὶ  τὰς   πολλὰς δεήσεις, εἶξεν Οὐετουρία
[8, 69]   δὲ τὸν θρίαμβον αὑτῷ δοθῆναι  τὰς   πρὸς Ἕρνικας ἐξήνεγκεν ὁμολογίας· αὗται
[8, 18]   πολλὰ μέρη τοῦ τείχους ἐποιεῖτο  τὰς   προσβολάς· οἱ δὲ Βωλανοὶ περιμείναντες
[8, 89]   βελῶν, καὶ οὐκ ἐώντων ὑπομένειν  τὰς   προσβολάς, τετραμμένων δὲ τῶν ἐγχειριδίων
[8, 43]   ἠξίουν τ´ αὐτὰς μόνον ἐᾶσαι  τὰς   προσηκούσας τῷ Μαρκίῳ γυναῖκας ἅμα
[8, 19]   κράτος. καὶ ταὐτὰ διαθεὶς ὅσα  τὰς   πρότερον ἁλούσας ἕωθεν εὐθὺς ἀναστήσας
[8, 85]   οἱ καταλειφθέντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ  τὰς   πύλας ἀναπετάσαντες ἐξέδραμον ἀθρόοι κατὰ
[8, 20]   προσιόντας οἱ Βοιλλανοί, ἀλλὰ καὶ  τὰς   πύλας ἀνοίξαντες ἐξέθεον ἀθρόοι καὶ
[8, 19]   δ´ αὐτῷ πλησίον τοῦ τείχους  τὰς   πύλας ἀνοίξαντες οἱ ἔνδον ἀπαντῶσιν
[8, 18]   πόλιν ὠθουμένοις φθάνει, πρὶν ἐπιρραχθῆναι  τὰς   πύλας εἰςβιασάμενος εἰς τὸ τεῖχος.
[8, 14]   τῷ τείχει τὴν στρατιάν, ἀνοίξαντες  τὰς   πύλας ἐξῄεσαν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις
[8, 17]   κρατίστους τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν ἐπὶ  τὰς   πύλας ἵεται βαλλόμενος ἀπὸ τῶν
[8, 18]   Βωλανοὶ περιμείναντες καιρὸν ἐπιτήδειον ἀνοίγουσι  τὰς   πύλας, καὶ φερόμενοι κατὰ πλῆθος
[8, 22]   ἄνευ παραγγέλματος, οἱ δ´ ἐπὶ  τὰς   πύλας κατὰ πλῆθος ἐφέροντο χωρὶς
[8, 44]   παραλαβοῦσαι τὴν Οὐετουρίαν προῆγον ἐπὶ  τὰς   πύλας· οἱ δ´ ὕπατοι ζεύγη
[8, 43]   προεῖπον ἥκειν ἅπαντας ἕωθεν ἐπὶ  τὰς   πύλας προπέμψοντας ἐξιούσας τὰς γυναῖκας·
[8, 53]   τούς τε πελέκεις ἀπέθετο καὶ  τὰς   ῥάβδους ἔκλινε καὶ τὸν δίφρον
[8, 44]   ἀποθέσθαι κελεύσας τοῖς ὑπηρέταις, καὶ  τὰς   ῥάβδους, ὅταν ἐγγὺς τῆς μητρὸς
[8, 9]   αὐτοῖς, μετέχειν. καὶ πρὶν  τὰς   Ῥωμαίων ἀποκρίσεις ἀναμεῖναι, πάντες ἔργου
[8, 28]   κάθηται πᾶσαν ἡμέραν καὶ νύκτα  τὰς   σὰς φυγὰς ὀδυρομένη· πρὸς δὲ
[8, 52]   διαγγέλλουσα τὸ σὸν εὐσεβὲς καὶ  τὰς   σὰς χάριτας, αἷς αὐτὴν ἐκόσμησας,
[8, 65]   ἐννόμου τιμωρίας, εἰ μὴ ἀνασώσαιντο  τὰς   σημαίας, ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι ἀναγκάσῃ·
[8, 88]   ἱερὸν ὅρκον ὤμνυσαν, καὶ ὑπὸ  τὰς   σημαίας κατεγράφοντο. ἐπεὶ δὲ τὸ
[8, 2]   τὸν πόλεμον ἐπιφέρῃς, τοῦ λελύσθαι  τὰς   σπονδὰς αἴτιος ἔσῃ καὶ τὸ
[8, 4]   ὡς Ῥωμαίων ἀρξάντων τῆς περὶ  τὰς   σπονδὰς παρανομίας. ~Ὑπὲρ δὲ τοῦ
[8, 46]   ἐνθυμούμεναι καὶ τὰς ἄλλας συμφορὰς  τὰς   συμβησομένας αὐταῖς, ἐὰν πόλις
[8, 16]   ἀπὸ κοινοῦ δόγματος ἀποστέλλοντες αὐτοῖς  τὰς   συμμαχίας, εἰ δέ τισιν ἦν
[8, 17]   καὶ ἄνανδρον κατέκλεισεν ἀμηχανίαν, ἐπὶ  τὰς   συμμαχίδας αὐτῶν πόλεις, ὅσαι τὸ
[8, 68]   ὕπατος, τάς τε πολιτικὰς καὶ  τὰς   συμμαχικὰς ἀναλαβόντες δυνάμεις ἐξῆγον εἰς
[8, 29]   καὶ γυναικὸς καὶ τέκνων, καὶ  τὰς   συμφορὰς αὐτοῖς κουφοτέρας ποιοῦντες ταῖς
[8, 46]   παραγινομέναις πρὸς ἡμᾶς καὶ παραμυθουμέναις  τὰς   συμφορὰς ἡμῶν καὶ συναλγούσαις. τούτων
[8, 49]   καὶ μετρίως ἅπαντες οἱ γενναῖοι  τὰς   συμφοράς, καὶ πόλεις μεταλαμβάνουσιν, ἐν
[8, 41]   πρέπει γυναιξὶν ἀγαθαῖς, οὕτω φέρετε  τὰς   συμφορὰς μηδὲν ἄσχημον ποιοῦσαι μηδὲ
[8, 74]   ὅσων δ´ ἄν, ἀφ´ οὗ  τὰς   συνθήκας ἐποιησάμεθα, κοινῇ στρατεύσαντες ἐκ
[8, 84]   ἦν, ἵνα διασπάσωσί τ´ αὐτῶν  τὰς   τάξεις καὶ ἐξ ὑπερδεξιοῦ γένωνται
[8, 67]   τοῖς πεζοῖς ὕλην προσενέγκαντας ἀποχῶσαι  τὰς   τάφρους, πρῶτος ἐχώρει κατὰ τὸ
[8, 70]   ὠνητὴν ἐλάμβανον οἱ πένητες, ἀποδοθῆναι  τὰς   τιμὰς τοῖς ὠνησαμένοις ἐξ ὧν
[8, 51]   χρόνον ἔσῃ καὶ πρώτῃ πάντων  τὰς   τοῦ βίου χάριτας ὀφειλήσεις ἐμοί,
[8, 75]   καὶ κατὰ πενταετίαν μισθουμένην αὔξειν  τὰς   τοῦ ταμιείου προσόδους· ὁπόσην τ´
[8, 48]   μὲν εὖ πράττειν δοκῶσι, ταμιεύεσθαι  τὰς   τύχας, ὅταν δ´ εἰς ταπεινὰς
[8, 84]   πλησίον τῶν ὁρίων καὶ κατιδὼν  τὰς   τῶν πολεμίων δυνάμεις, τότε μὲν
[8, 46]   Αἱ γυναῖκες, Μάρκιε τέκνον,  τὰς   ὕβρεις ἐνθυμούμεναι καὶ τὰς ἄλλας
[8, 66]   ἀνὰ τὰς ὁδούς τε καὶ  τὰς   ὕλας πολλῶν γίνεται σωμάτων ἐγκρατής·
[8, 46]   ἡμᾶς ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ καὶ  τὰς   ὑπὲρ τῆς πατρίδος ποιήσασθαι δεήσεις.
[8, 33]   πείθομαί γε τὰς ἐρινύας ἐκείνας  τὰς   φοβερὰς καὶ ἀπαραιτήτους τοῖς ἀνόσιόν
[8, 90]   τοῦ συγκαλεῖν τοὺς λόχους καὶ  τὰς   ψήφους ἀναδιδόναι. κατηγορίαι τ´ ἀλλήλων
[8, 87]   τούς τε λόχους ἐκάλεσε καὶ  τὰς   ψήφους ἀνέδωκεν. οὗτοι δ´ ἦσαν,
[8, 90]   συγκαλέσας τὴν λοχῖτιν ἐκκλησίαν καὶ  τὰς   ψήφους κατὰ τὰ τιμήματα ἀναδούς,
[8, 19]   καὶ τοῖς στρατιώταις ἐφῆκε μερίσασθαι  τὰς   ὠφελείας. ἀναστήσας δὲ τὴν δύναμιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009