Alphabétiquement     [«   »]
τινος 3
τινῶν 2
τινων 1
τις 34
τίς 9
τίσι 1
τισὶν 1
Fréquences     [«    »]
33 ἣν
33 Οὐολούσκων
34 πολεμίων
34 τις
35 ἄλλων
37 ἀπὸ
37 ἐπειδὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

τις


Livre, Chap.
[8, 10]   γὰρ ἂν εἴη κακότης, εἴ  τις   μετ´ ἀρετῆς καὶ ἀνδρείας
[8, 48]   μήτε τὸ ἀδύνατον μήτ´ ἄλλη  τις   ἀδοξία προσπεσοῦσα κωλύσει, πάντα ὑπομενοῦσι
[8, 64]   πόλεως καὶ τὰ τείχη, μή  τις   αἰφνίδιος πολεμίων γένηται ἔφοδος ἐξεστρατευμένης
[8, 75]   ταύτην ἀποφαίνομαι γνώμην· εἰ δέ  τις   ἄλλο κρεῖττον εἰσηγεῖται, λεγέτω. ~Παυσαμένου
[8, 30]   προαίρεσις, νὴ Δία, φαίη  τις   ἄν, τῶν πολιτευμάτων σου
[8, 52]   τις ἐναντιοῦται νέμεσις φθόνος  τις   ἀνθρώπινος πολεμεῖ· καὶ ἦν ἄρα
[8, 60]   ἀνθρώπου γενέσθαι φύσει, οὐδὲ φύσεταί  τις   ἀπὸ θνητῶν καὶ ἐπικήρων σπερμάτων
[8, 88]   τινός, ὧν ἀμφοτέροις ἔδει, μοῖρά  τις   ἀποσταλείη τῆς στρατιᾶς, συμβολαί τ´
[8, 52]   εὔκλειαν ἀθάνατον οἴσει. καὶ εἴ  τις   ἄρα τὰς ἀνθρωπίνους ψυχὰς ἀπολυθείσας
[8, 21]   ἵνα μήτ´ ἀγορὰ μήτ´ ἐπικουρία  τις   αὐτοῖς ἔξωθεν προσγένοιτο. Ῥωμαῖοι δὲ
[8, 47]   ἀγαπᾶν, ἐὰν τὰ ἑαυτῶν ἔχειν  τις   αὐτοὺς ἐᾷ, μηδ´ ὅτι πολέμῳ
[8, 54]   τευξόμενα, τοιάδε ἦν. ἐτάραττε δέ  τις   αὐτοὺς ὑποψία δέος ἔχουσα, μή
[8, 39]   Καπετωλίου Διὸς ἱερόν. ἔνθα δή  τις   αὐτῶν γένει τε καὶ ἀξιώματι
[8, 71]   τῶν πενήτων ἕνεκα καὶ εἴ  τις   ἀφαιρεῖσθαί ποτε αὐτοὺς ἀξιώσαι τὰ
[8, 5]   χρὴ πράττειν ἀκοῦσαι, πρίν, ὁποῖός  τις   εἰμὶ τὴν γνώμην ἀποδειξόμενος,
[8, 39]   ἐθελήσωσι πράττειν, δεῖ. καί  τις   εἶπεν ἐξ αὐτῶν· Καὶ τί
[8, 39]   γὰρ αὐτῆς καὶ ἀντιβολούσης οἶκτός  τις   εἰσελεύσεται τὸν ἄνδρα καὶ λογισμὸς
[8, 36]   κατ´ ἀλήθειαν πεπυσμένος, ὅτι μέλλοι  τις   ἐκεῖθεν ἐπικουρία Ῥωμαίοις ἀφικέσθαι, ὡς
[8, 52]   ὅτι τοῖς ἐπισήμοις ἀνδράσι θεία  τις   ἐναντιοῦται νέμεσις φθόνος τις
[8, 87]   πολιτικὰς ἔχθρας ἀναζωπυρεῖν, εἷς δέ  τις   ἐξ αὐτῶν Γάϊος Μαίνιος οὐκ
[8, 88]   τὰ ἑαυτῶν φυλάττειν ἐρύματα, ἐάν  τις   ἐπίῃ, τοῖς δὲ τῶν πολεμίων
[8, 81]   δήμαρχοι καὶ κωλύσειν ἔμελλον, εἴ  τις   ἐπιχειρήσειεν τὰ σώματα τῶν
[8, 24]   εἰπεῖν, πρὸς Διός, εἴ  τις   ἔροιτό σε, τοὺς δὲ δὴ
[8, 40]   συμβεβηκότων ὑμῖν κακῶν αἴτιαι. εἴ  τις   ἐστὶν ἐν σοὶ ψυχῆς ἡμέρου
[8, 31]   ἔνεστ´ ἄλλως εἰπεῖν. ἔπειτ´ ἀναφανήσεταί  τις   ἕτερος Ἰκιλίῳ παραπλήσιος Δεκίῳ
[8, 75]   πολιτευόμενος, καὶ οὐδὲ τῶν δημάρχων  τις   ἔτι μεθ´ ἡμῶν στήσεται. τί
[8, 66]   καὶ τὸν χάρακα περιστεφανώσαντες, μή  τις   ἔφοδος αὐτοῖς γένοιτο νύκτωρ, τοτὲ
[8, 34]   καὶ ἐχθροὺς φίλους ποιούμεθα, ὅταν  τις   ἡμῖν παρ´ αὐτῶν ὑπάρξῃ χάρις,
[8, 29]   οὔτε πόλις ἐκ τειχομαχίας ἑάλω  τις,   ἧς οὐκ ἐγὼ πρῶτος ἐπέβην
[8, 51]   ἔχεις οὐδ´ ὧν ἀντιποιήσαιτ´ ἄν  τις   καὶ ἕτερος, ἀλλὰ τὰ μέγιστα
[8, 30]   ταυτὶ μὲν ἴσως ἂν ἔχοι  τις   καὶ ἕτερος ὑπὲρ αὑτοῦ γενναῖος
[8, 12]   καὶ θᾶττον ὡς ἄν  τις   ὑπέλαβεν τε καταγραφὴ τῶν
[8, 56]   εἴη τὸ φθεγξάμενον, ἀνθρωπίνη δέ  τις   φωνή· μάλιστα δ´ ὅσαι πρὸς
[8, 69]   αὐτίκα οὐθενὶ προειπών· ἦν γάρ  τις   χώρα δημοσία πολλὴ παρημελημένη τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009