Alphabétiquement     [«   »]
Ἐπεὶ 3
ἐπεί 1
ἐπειδὰν 1
ἐπειδὴ 37
Ἐπειδὴ 2
ἔπειθ´ 8
ἔπειθον 1
Fréquences     [«    »]
35 ἄλλων
37 ἀπὸ
34 τις
37 ἐπειδὴ
37 παρ´
38 ἤδη
38 πολέμου
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἐπειδὴ


Livre, Chap.
[8, 66]   ὁδοὺς ἔθεον. ἡμέρας δὲ γενομένης,  ἐπειδὴ   ἀπήγγειλαν αὐτοῖς οἱ πεμφθέντες ἐπὶ
[8, 87]   τοὺς οὐχ ὑπακούοντας τοῖς νόμοις,  ἐπειδὴ   αὐτοὺς ἄγειν οὐχ οἷοί τ´
[8, 75]   καὶ τἆλλα, ὅσα δεῖ γενέσθαι,  ἐπειδὴ   βραχὺς λειπόμενός ἐστι τῆς
[8, 8]   καὶ πῶς χρήσεσθε τοῖς πράγμασιν,  ἐπειδὴ   γνώμην ἀξιοῦτέ με ἀποφήνασθαι, εἴτ´
[8, 51]   πάντα τὰ φίλτατά σοι γενομένη.  ἐπειδὴ   δ´ εἰς ἄνδρας ἦλθες, ἐξόν
[8, 71]   καὶ οὐχ ὑπομενόντων τὸν λόγον.  ἐπειδὴ   δ´ ἐπαύσατο τε συνύπατος
[8, 85]   καὶ αὐτοὶ σὺν κόσμῳ ἑπόμενοι,  ἐπειδὴ   δὲ δρόμῳ χωροῦντας ἐπὶ τὸν
[8, 59]   ἀνδράσιν εἰς τὴν ἀναγκαίαν τιμήν.  ἐπειδὴ   δὲ πάντ´ εὐτρέπιστο, θέντες ἐπὶ
[8, 4]   ἐν τούτῳ τοὺς ὑστεροῦντας ἀνελάμβανεν.  ἐπειδὴ   δὲ πάντες συνήχθησαν, ἐκκλησίαν ποιησάμενος
[8, 65]   τὰ κάμνοντα ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων.  ἐπειδὴ   δὲ περὶ δείλην ὀψίαν ἦν
[8, 10]   σύνεδροι μεταστησάμενοι τοὺς ἄνδρας, καὶ  ἐπειδὴ   ἔκριναν ἃς χρὴ ἀποκρίσεις ποιήσασθαι,
[8, 57]   ἀπῆγεν ὡς διὰ φιλίας, καὶ  ἐπειδὴ   ἐν τῇ Οὐολούσκων ἐγένετο, πάντα,
[8, 9]   ἦσαν ἀγάμενοι τοὺς λόγους, καὶ  ἐπειδὴ   ἐπαύσατο μεγάλῃ βοῇ πάντες ἐπεσήμηναν
[8, 59]   ταῖς στρατείαις αὐτοῦ παραγενόμενοι, καὶ  ἐπειδὴ   ζῶντι αὐτῷ οὐχ ἱκανοὶ ἐγένοντο
[8, 86]   ἐν τούτοις ἦσαν· Οὐολοῦσκοι δ´,  ἐπειδὴ   ἡμέρα τ´ ἐγένετο καὶ ἔγνωσαν
[8, 34]   δόξῃ τεκμαιρομένους τὴν ἀλήθειαν ἀνθρώπους,  ἐπειδὴ   θεοῖς ἀρέσκοντα πράττω. οὐ γὰρ
[8, 32]   τιμὴν πρὸς εὐσέβειαν,  ἐπειδὴ   καὶ σὺ τούτων, Μηνύκιε,
[8, 79]   δὲ καὶ τὸν ἧσσον πιθανόν,  ἐπειδὴ   κἀκεῖνος πεπίστευται ὑπὸ πολλῶν καὶ
[8, 18]   ἀναλαβὼν συνίστατο καὶ παρεθάρρυνε, καὶ  ἐπειδὴ   κατέστησεν εἰς τάξεις, ὑποδείξας,
[8, 30]   ὡς αὐτὴν παρέξουσα τὸ ἀσφαλές,  ἐπειδὴ   κίνδυνόν τιν´ ἐκ τῶν δημοτικῶν
[8, 68]   τῶν ἴσων. Ἕρνικες δ´ ὕστεροι,  ἐπειδὴ   μεμονωμένους ἑαυτοὺς εἶδον, ὑπὲρ εἰρήνης
[8, 67]   ἀποθνήσκει. τῶν δ´ ἄλλων Οὐολούσκων,  ἐπειδὴ   χάραξ ἡλίσκετο, οἱ μὲν
[8, 87]   ὑπατευκότων, οὐ προὔθηκε τὴν ψηφοφορίαν,  ἐπειδὴ   οὐδ´ αὐτοὶ μετῄεσαν τὴν ἀρχὴν
[8, 68]   γῆν κείρας τε καὶ λωβησάμενος,  ἐπειδὴ   οὐδεὶς ὑπὲρ αὐτῆς ἐξῄει μαχούμενος
[8, 91]   πόλεως καὶ μείναντες ἡμέρας συχνάς,  ἐπειδὴ   οὐκ ἀντεξῆγον οἱ πολέμιοι τὰς
[8, 24]   αὐτὸς ὑπέμεινας ἀπολογήσασθαι τὴν αἰτίαν,  ἐπειδὴ   πάμπολυ ἀπεῖχες αὐτῆς, καὶ παρέσχες
[8, 70]   μέσον ἔφερεν, ἀξιῶν τοὺς βουλευτάς,  ἐπειδὴ   πολλὰ δῆμος τῇ πόλει
[8, 91]   δίκας αἰτεῖν ψηφισαμένης, Αἰκανοὶ μὲν  ἐπειδὴ   τὰ πρῶτα αὐτοῖς κατὰ νοῦν
[8, 86]   πονεῖν περὶ τῷ σταυρώματι ἐάσαντες,  ἐπειδὴ   τὰ σημεῖα ἤρθη τῆς μάχης
[8, 18]   διατρῖψαι χρόνον. ~Ὁ δὲ στρατηγός,  ἐπειδὴ   τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα
[8, 17]   ἁπάσης πόλεως. δὲ στρατηγός,  ἐπειδὴ   τὴν προθυμίαν τῶν Οὐολούσκων ἐπέρρωσε
[8, 67]   καὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου κέρως  ἐπειδὴ   τὸ δεξιόν τε παρερρηγμένον εἶδον
[8, 62]   τιμῇ ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι,  ἐπειδὴ   τὸ πάθος ἐγνώσθη, μεγάλην συμφορὰν
[8, 46]   γένηται, πᾶσαν ἄλλην ἀπογνοῦσαι βοήθειαν,  ἐπειδὴ   τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν ἀξιοῦσι διαλύσασθαι
[8, 85]   οἵ τε δόξαν παρασχόντες φυγῆς,  ἐπειδὴ   τοῖς ἐρύμασι τοῦ χάρακος ἐπλησίασαν,
[8, 57]   πικρὰ σφόδρα ἦν· καὶ τελευτῶσα,  ἐπειδὴ   τοῦ μίσους ἡγεμόνας ἔλαβε τοὺς
[8, 67]   γ´ ἀμφοτέροις· ἀλλὰ Σικκίῳ μέν,  ἐπειδὴ   φόβου μείζονος ἠλευθερωκέναι ἐδόκει τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009