Alphabétiquement     [«   »]
Κασσίῳ 2
κατ´ 25
κατά 5
κατὰ 107
καταβάντας 1
καταβιβάζει 1
καταβοῇ 1
Fréquences     [«    »]
105 οὐ
105 περὶ
99 τῷ
107 κατὰ
110 αὐτῶν
110
114 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

κατὰ


Livre, Chap.
[8, 67]   τοῖς ἱππικοῖς ξίφεσι μακροτέροις οὖσι  κατὰ   βραχιόνων παίοντες καὶ παρὰ τὰς
[8, 17]   αὐτὸν ἐμακάριζον ἅπαντα, ὅσοις ἐπιχειρήσειε,  κατὰ   γνώμην αὐτῷ προχωροῦντα ὁρῶντες δίχα
[8, 90]   μαλακὸν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν παρελθεῖν,  κατὰ   γνώμην ἐδόκει κεχωρηκέναι τὰ τῆς
[8, 28]   ἡδονὰς μὲν δὴ τοιαύτας καρπώσῃ  κατὰ   γνώμην χωρήσαντός σοι τοῦδε τοῦ
[8, 80]   τὸ ἐξ αὐτῶν ὅτι μὴ  κατὰ   γυναῖκας ἔτι λείπεται. τὸ δ´
[8, 56]   τοῦ νεὼ καὶ σιωπῆς πλείστης  κατὰ   δαίμονα γενομένης ἐν μείζονι φωνῇ
[8, 83]   τότε δ´ οὖν, ὥσπερ ἔφην,  κατὰ   δαίμονα τοῖς ὑπάτοις συνέπεσον αἱ
[8, 2]   χρημάτων σφόδρα λαμπρούς, ἀφίξονταί τε  κατὰ   θέαν ἐπὶ τούτους πολλοὶ τῶν
[8, 86]   αὐτοῖς ἐκ τῆς πόλεως εἵπετο  κατὰ   θέαν τοῦ ἀγῶνος καὶ ἅμα
[8, 91]   βαρείᾳ ἐλάσαντες ἐπὶ πόλιν Ὀρτῶνα  κατὰ   κράτος αἱροῦσι· καὶ διαρπάσαντες τά
[8, 69]   δικαίῳ λαμβάνων, ὃς οὔτε πόλεις  κατὰ   κράτος ἑλὼν ἐκ τειχομαχίας, οὔτ´
[8, 36]   δυνηθέντων δ´ ἀντισχεῖν τῶν Πολυσκανῶν  κατὰ   κράτος ἑλὼν καὶ τούτους ἐπὶ
[8, 71]   πόλει συνέφερεν. ἀντέλεγον οὖν ἤδη  κατὰ   κράτος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οὗτοι
[8, 19]   τῷ πλησιάσαι τοῖς τείχεσιν αἱρεῖ  κατὰ   κράτος. καὶ ταὐτὰ διαθεὶς ὅσα
[8, 84]   ἀθρόοι κατὰ σπείρας τε καὶ  κατὰ   λόχους συνέβαλλον. ὡς δὲ τὰς
[8, 79]   τῶν παίδων οὔτ´ ἔλεον ἔσχον.  κατὰ   μὲν δὴ τοῦτ´ οὐκ ἀξιῶ,
[8, 18]   τε καὶ κόσμῳ συρράττουσι τοῖς  κατὰ   μέτωπον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀποκτείναντες,
[8, 4]   ἐκ τῆς πόλεως αὐτίκα μάλα  κατὰ   μίαν ἅπαντας ἐξιόντας πύλην τὴν
[8, 4]   ἅπαν ὑφ´ ἕνα καιρὸν καὶ  κατὰ   μίαν ἐξιόντων πύλην. πρῶτος δ´
[8, 84]   πρῶτον ἔστησαν οὐχ ὑφιέμενοι. ἔπειτα  κατὰ   μικρὸν οἱ Οὐολοῦσκοι ὑπεχώρουν ἐν
[8, 61]   εἴ τι φαίνοιτο ἀδικῶν τὴν  κατὰ   νόμους ὑποσχεῖν δίκην, τῆς ἄκρας
[8, 91]   μὲν ἐπειδὴ τὰ πρῶτα αὐτοῖς  κατὰ   νοῦν ἐχώρησε, καὶ οὐθεὶς
[8, 27]   τοῦ παντὸς αἰῶνος, ὅτῳ πάντα  κατὰ   νοῦν ἐχώρησε τὰ πράγματα μηδὲν
[8, 69]   ἐλθὼν ἠρκέσθη, τάχ´ ἂν αὐτῷ  κατὰ   νοῦν τὸ ἔργον ἐχώρησε· νῦν
[8, 75]   ὁπόσην κοινὴν εἶναι πάντων καὶ  κατὰ   πενταετίαν μισθουμένην αὔξειν τὰς τοῦ
[8, 40]   εἶπε· Τίνος δεόμεναι, γυναῖκες, ἐληλύθατε  κατὰ   πλῆθος εἰς οἰκίαν δύστηνον καὶ
[8, 18]   Βωλανῶν τῇ αὐτῇ πείρᾳ καὶ  κατὰ   πλῆθος ἐκδραμόντων οὐ δέχονται αὐτοὺς
[8, 18]   ἀνοίγουσι τὰς πύλας, καὶ φερόμενοι  κατὰ   πλῆθος ἐν τάξει τε καὶ
[8, 87]   ἐψεύσαντο πρὸς αὐτούς· συνιόντες τε  κατὰ   πλῆθος ἐπὶ τοὺς δημάρχους ὠνείδιζον
[8, 22]   οἱ δ´ ἐπὶ τὰς πύλας  κατὰ   πλῆθος ἐφέροντο χωρὶς ἡγεμόνος, οἱ
[8, 79]   πόλεμον στρατηγῶν τὸν υἱὸν ἀριστεύοντα  κατὰ   πόλεμον τῆς μὲν ἀνδρείας ἕνεκα
[8, 59]   λαμπρότατοι τῶν νέων ἐν τοῖς  κατὰ   πολέμους ἔργοις· καὶ κομίσαντες εἰς
[8, 78]   καὶ ἑταίρων συνολοφυρομένων, οὔτε τῶν  κατὰ   πολέμους ἔργων, δι´ οὓς ἐπὶ
[8, 2]   θεοὶ συλλαμβάνουσι, μάλιστα δὲ ταῖς  κατὰ   πολέμους, ὅσῳ μείζους τέ εἰσι
[8, 85]   τὰς πύλας ἀναπετάσαντες ἐξέδραμον ἀθρόοι  κατὰ   πολλὰ μέρη· γίνεταί τ´ αὐτῶν
[8, 86]   σημεῖα ἤρθη τῆς μάχης διασπάσαντες  κατὰ   πολλὰ μέρη τὸν χάρακα ἐμπίπτουσιν
[8, 18]   ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν αἱρήσων  κατὰ   πολλὰ μέρη τοῦ τείχους ἐποιεῖτο
[8, 67]   τῶν ἱππέων ἐπιβαινόντων τοῖς περισταυρώμασι  κατὰ   πολλὰ μέρη τοῦ χάρακος ὀξεῖα
[8, 12]   δέος προδοσίας οὐθεὶς ἠξίου· ὥστε  κατὰ   πολλὴν ἄδειαν Μάρκιος ἀπῆγε
[8, 26]   στασιάζον ἐξαιρεθείη· γενήσεται δὲ τοῦτο  κατὰ   πολλὴν ἀνάγκην νυνὶ διὰ τόνδε
[8, 18]   λείαν σὺν χρόνῳ τε καὶ  κατὰ   πολλὴν ἐξουσίαν μετὰ τοῦτο τὴν
[8, 68]   καὶ τὰς αὐλὰς ἐμπιμπραμένας, ὥστε  κατὰ   πολλὴν εὐπέτειαν Οὐεργίνιος ὅσην
[8, 85]   Ῥωμαίων θνήσκουσιν οἷα εἰκὸς ὠθούμενοι  κατὰ   πρανοῦς χωρίου καὶ ὑπὸ πολλῶν
[8, 67]   δεινόν· ἐκ μὲν γὰρ τῶν  κατὰ   πρόσωπον οἱ πεζοὶ αὐτοῖς ἐνέκειντο,
[8, 55]   μάλιστα κατὰ σελήνην· αὕτη δὲ  κατὰ   Ῥωμαίους ἐστὶν προηγουμένη τῶν
[8, 55]   καθιερώθη Κοιντιλίου μηνὸς ἑβδόμῃ μάλιστα  κατὰ   σελήνην· αὕτη δὲ κατὰ Ῥωμαίους
[8, 49]   κόσμῳ πολιτευομένη τὴν οὐ δικαίαν  κατὰ   σοῦ κρίσιν ἐξήνεγκεν, ἀλλὰ νοσοῦσα
[8, 24]   φυγῆς ψῆφον τίνας εἰποῦσαι  κατὰ   σοῦ πονηροὺς λόγους; τί δ´
[8, 65]   καὶ τὸ πεζὸν τῷ πεζῷ  κατὰ   σπείρας μαχόμενον. ἔνθα δὴ καλὸς
[8, 84]   στρατιῶται τὸ σύνηθες ἀλαλάξαντες ἀθρόοι  κατὰ   σπείρας τε καὶ κατὰ λόχους
[8, 18]   πάθος ἐγένετο· παρῆν σὺν ὀλίγοις  κατὰ   σπουδὴν καὶ τοὺς ἐκ τῆς
[8, 3]   ὁπότε διὰ τῶν στενωπῶν πορεύοιντο  κατὰ   συστροφὰς καὶ ἑταιρίας ἀθρόοι διεξῄεσαν,
[8, 81]   δεήσει νεμηθῆναι. συνῄεσάν τε πολλοὶ  κατὰ   συστροφὰς περὶ τῆς ἀπάτης ἑκάστοτε
[8, 2]   πολλοῦ διελθόντος βουλευομένοις τοῖς ἀνδράσι  κατὰ   σφᾶς, Μαρκίῳ τε καὶ Τύλλῳ,
[8, 10]   ταῦτ´ εἶπον οἱ πρέσβεις, ἐβουλεύοντο  κατὰ   σφᾶς οἱ σύνεδροι μεταστησάμενοι τοὺς
[8, 17]   ἄλλοις στρατιώταις παρήγγειλε κλίμακας προσφέρειν  κατὰ   τὰ γυμνούμενα μέρη τοῦ περιβόλου,
[8, 67]   διχῇ νείμαντες ἑαυτούς, οἱ μὲν  κατὰ   τὰ πλάγια τῶν πολεμίων ἀπὸ
[8, 90]   λοχῖτιν ἐκκλησίαν καὶ τὰς ψήφους  κατὰ   τὰ τιμήματα ἀναδούς, ἐκ τῆς
[8, 63]   ἥρπασαν καὶ συμπεσόντες ἐμάχοντο, οὔτε  κατὰ   τάξιν οὔτ´ ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ
[8, 18]   πράττειν, ἐκέλευσε προσβάλλειν τῇ πόλει  κατὰ   τὰς αὐτὰς πύλας. χρησαμένων δὲ
[8, 1]   αὐτὸν συνείδησις, ὅτι πλειστάκις  κατὰ   τὰς μάχας δεινὰ δεδρακὼς ἦν
[8, 76]   κοινῇ στρατευσάμενοι, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις  κατὰ   τὰς ὁμολογίας ὑπάρχειν μέρος· τὴν
[8, 16]   ἐλευθέρων οὐκέτι πολλῶν ἐγκρατὴς ἐγένετο  κατὰ   ταύτην τὴν στρατείαν· οἱ γὰρ
[8, 65]   δύναμιν ἐν κόσμῳ τε καὶ  κατὰ   τέλη. ἐπεὶ δ´ ἀγχοῦ ἐγένοντο
[8, 59]   ἀποκτιννύουσιν. ἐρριμμένου δ´ αὐτοῦ χαμαὶ  κατὰ   τὴν ἀγορὰν οἵ τε παραγενόμενοι
[8, 58]   ἡμέραν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ  κατὰ   τὴν ἀγορὰν πολὺς ἀγών· ἔργῳ
[8, 1]   δὲ μετὰ τούτους ἀποδειχθέντες ὕπατοι  κατὰ   τὴν ἑβδομηκοστὴν καὶ τρίτην ὀλυμπιάδα,
[8, 79]   χρόνοις ἐν μέρει τινὶ αὐτῆς  κατὰ   τὴν ἐπὶ Καρίνας φέρουσαν ὁδόν,
[8, 61]   καὶ λόγον ἀποδοὺς ὧν ἔπραξε  κατὰ   τὴν ἡγεμονίαν, εἴ τι φαίνοιτο
[8, 78]   νόμου θάτερον ἀξιοῦσι μέρος τὸ  κατὰ   τὴν ἰσομοιρίαν τῶν ἐπηλύδων, ἐπείσθη,
[8, 26]   κρατήσουσιν, ἀλλ´ οὐδὲ ἄλλο τῶν  κατὰ   τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν οὐθέν· πολλὴ
[8, 87]   πρὸς τοῦ τότε κατέχοντος τὰ  κατὰ   τὴν Ἰταλίαν ἡγεμόνος, ἵνα μηδενὸς
[8, 64]   γὰρ πόλις ὑπ´ αὐτῶν  κατὰ   τὴν Οὐολούσκων ~ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ
[8, 87]   μετὰ τοῦτο θόρυβος ἦν πολὺς  κατὰ   τὴν πόλιν, καὶ λόγοι τῶν
[8, 1]   ἡνίκα περὶ δεῖπνον ἦσαν οἱ  κατὰ   τὴν πόλιν, καὶ παρελθὼν εἰς
[8, 22]   δὲ τὴν παρουσίαν αὐτοῦ τοῖς  κατὰ   τὴν πόλιν τοσοῦτος ἐνέπεσε θόρυβος
[8, 12]   δ´ ἀπροσδοκήτου τοῦ κακοῦ τοῖς  κατὰ   τὴν χώραν διατρίβουσιν ἐπιπεσόντος πολλὰ
[8, 51]   ἐρινύσι προθυσάμενος αὐτοχειρίᾳ τότε τοῦ  κατὰ   τῆς πατρίδος ἅπτου πολέμου,
[8, 39]   ἀξιοῦν καὶ δεῖσθαι μηδὲν ἀνήκεστον  κατὰ   τῆς πατρίδος ἐξεργάσασθαι. ὀλοφυρομένης γὰρ
[8, 52]   παύσασθαι τὸν ἀμείλικτον χόλον φυλάσσοντα  κατὰ   τῆς πατρίδος· κοινὸν ἀγαθὸν ἀμφοτέροις
[8, 33]   τῆς ἐμῆς; εἰ γὰρ δὴ  κατὰ   τῆς πατρίδος οὐχ ὅσιον ἐγὼ
[8, 78]   ἀγορᾶς κρημνόν, ἁπάντων ὁρώντων ἔρριψαν  κατὰ   τῆς πέτρας. αὕτη γὰρ ἦν
[8, 8]   ἀδικεῖσθαι πρότεροι λέγοντες ὑπ´ αὐτῶν  κατὰ   τὸ ἀναγκαῖον ἐπὶ τὰ ὅπλα
[8, 65]   ἀγαθοὺς γενέσθαι, ἐμβάλλει τοῖς πολεμίοις  κατὰ   τὸ δεξιὸν κέρας αὐτὸς ἡγούμενος
[8, 83]   ἦν. ~Παραλαμβάνουσι δὴ τὴν ὑπατείαν  κατὰ   τὸ ἑβδομηκοστόν τε καὶ διακοσιοστὸν
[8, 67]   ἀποχῶσαι τὰς τάφρους, πρῶτος ἐχώρει  κατὰ   τὸ ἐπίβατον ἔχων τοὺς ἀρίστους
[8, 15]   ῥᾴδιον εἶναι σφίσι βοήθειαν ἀποστέλλειν  κατὰ   τὸ παρόν· αὐτοῖς δ´ ἐκείνοις
[8, 6]   ἐν ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἠβουλόμην  κατὰ   τὸ συγγενές, εἴτ´ ἐν ταῖς
[8, 77]   βασιλεῖς, τὴν ταμιευτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν  κατὰ   τὸν αὐτὸν χρόνον, καὶ διὰ
[8, 48]   πολέμου κρείττων, σύμβασις δὲ φίλων  κατὰ   τὸν ἑκούσιον γινομένη τρόπον τῶν
[8, 11]   ὑμῶν, ἔχει καλῶς καὶ γινέσθω  κατὰ   τὸν οἰκεῖον ἕκαστα καιρόν· ἐν
[8, 58]   ἀποδοῦναι πρότερον τῶν πεπραγμένων αὐτῷ  κατὰ   τὸν πόλεμον, ἔπειτ´, ἐὰν ἅπασι
[8, 27]   πρὸ τῶν ἔργων, ἐὰν σφαλῇς  κατὰ   τὸν πόλεμον καὶ μὴ πάντα
[8, 22]   τοῦ λόγου Μηνύκιος, πλεῖστα  κατὰ   τὸν τῆς ὑπατείας χρόνον σπουδάσας
[8, 24]   τοσαύτην εὔνοιαν ἀποδειξαμένοις περὶ σὲ  κατὰ   τὸν τότε ἀγῶνα; ἀλλὰ μὴν
[8, 79]   ἐκβαλὼν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς ἐδικαίωσε  κατὰ   τὸν τῶν κακούργων νόμον ἀποθανεῖν,
[8, 31]   τοὺς πολίτας ἀπ´ ἀλλήλων  κατὰ   τοῦ δήμου πράττειν ἐπιβουλὴν
[8, 20]   πύλας ἀνοίξαντες ἐξέθεον ἀθρόοι καὶ  κατὰ   τοῦ πρανοῦς ἐώθουν βίᾳ τοὺς
[8, 18]   οἱ Οὐολοῦσκοι, ἀλλ´ ἐγκλίναντες ἔφευγον  κατὰ   τοῦ πρανοῦς, ὡς στρατηγὸς
[8, 80]   καταλῦσαι τὸ ἔθος τοῦτ´ ἐπιβαλόμενοι  κατὰ   τοὺς ἡμετέρους χρόνους μετὰ τὴν
[8, 6]   ἐμοῦ πολεμίου ποτὲ ὄντος ἐπάθετε  κατὰ   τοὺς πολέμους. ~Φέρε δή, τίς
[8, 72]   Ἑρνίκων ἀντιλέγειν ἰσομοιρίᾳ, τὸ δὲ  κατὰ   τοὺς πολίτας, εἰ πᾶσι δόξειε,
[8, 72]   μαθὼν Οὐεργίνιος κηρύττειν ἐκέλευσε  κατὰ   τοὺς στενωποὺς ἀπιέναι τοὺς μὴ
[8, 72]   τῆς Κασσίου γνώμης μέρος τὸ  κατὰ   τοὺς συμμάχους οὐκ οἰόμενος δεῖν
[8, 3]   καὶ ὡς δὴ ἀπόρρητον πρᾶξιν  κατὰ   τῶν ἑαυτοῦ φίλων ἐχθροῖς μέλλων
[8, 35]   ὥσπερ Λατίνοις ὅρκους καὶ ἀρὰς  κατὰ   τῶν παραβαινόντων τὰ συγκείμενα ποιησάμενοι,
[8, 43]   αἵ τ´ ἄλλαι γυναῖκες αἱ  κατὰ   φιλίαν συγγένειαν ἑκατέρᾳ τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009