Alphabétiquement     [«   »]
ὤμοσα 1
ὤν 2
ὢν 7
ὧν 56
ὠνείδιζον 1
ὠνηθὲν 1
ὠνησαμένοις 2
Fréquences     [«    »]
51 μετὰ
51 Ῥωμαίων
54 τοῦτο
56 ὧν
60 ἐξ
61 ταῦτα
62 παρὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ὧν


Livre, Chap.
[8, 28]   δεινὰ διαπραξαμένοις ἐρινύας ἐῶ, ὑφ´  ὧν   αἰκιζόμενοι ψυχάς τε καὶ σώματα
[8, 88]   τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων τινός,  ὧν   ἀμφοτέροις ἔδει, μοῖρά τις ἀποσταλείη
[8, 51]   βίου χάριτας ὀφειλήσεις ἐμοί, καὶ  ὧν   ἂν δέωμαι δίχα προφάσεως ὑπουργήσεις.
[8, 50]   εὑρημένας ἅπασιν ἀνθρώποις καὶ παραιτήσεις,  ὧν   ἂν ἐξαμαρτάνωσι περὶ ἀλλήλους, ἱκετηρίας
[8, 80]   ἀφεῖσθαι τιμωρίας ἁπάσης τοὺς παῖδας,  ὧν   ἂν οἱ πατέρες ἀδικήσωσιν, ἐάν
[8, 31]   καὶ μηδενὸς εἶναι τὴν βουλὴν  ὧν   ἂν προέληται κυρίαν. ἔπειτ´ εἰς
[8, 51]   τὰ ἐλαχίστου ἄξια ἔχεις οὐδ´  ὧν   ἀντιποιήσαιτ´ ἄν τις καὶ ἕτερος,
[8, 31]   καὶ τιμὰς καὶ τἆλλα ἀγαθά,  ὧν   ἄξιον ἐμαυτὸν ἡγοῦμαι, μετιὼν θεραπεύειν
[8, 28]   εὐδοξοῦντας ἐν εὐτυχούσῃ τῇ πατρίδι.  ὧν   ἁπάντων οἰκτρὰς καὶ ἀτυχεῖς ἀναγκασθήσῃ
[8, 52]   τοῖς πενθίμοις τρύχεσι τούτοις. ἀνθ´  ὧν   ἁπάντων ταύτην ἀπαιτῶ σε χάριν,
[8, 79]   αὐτοῦ τὸ κοινὸν ἀνέλαβεν· ἐξ  ὧν   ἀπαρχὰς ἐν ἄλλοις τε ἱεροῖς
[8, 56]   ἄγαλμα κατασκευασαμένων τῶν γυναικῶν ἀφ´  ὧν   αὐταὶ συνήνεγκαν χρημάτων, ἀνατεθέντων τ´
[8, 8]   ἐὰν γὰρ ταῦτα ποιήσητε, δυεῖν  ὧν   βούλεσθε ὑπάρξει θάτερον ὑμῖν·
[8, 26]   ἀνθρώπων ὑπάρξει δυστυχεστάτω νομίζεσθαι. ἐξ  ὧν   δὲ ταῦτα παρίσταταί μοι περὶ
[8, 20]   πλεῖστα ἄγων, χρήμασί τε παμπόλλοις,  ὧν   ἐγκρατὴς ἐγένετο· ἦν δ´ αὐτόθι
[8, 26]   ἡμᾶς πολλὰ καὶ χαλεπά, ἐξ  ὧν   ἐγὼ δύο τὰ μέγιστα νυνὶ
[8, 22]   ἡμέρας τὸ πλεῖστον, καὶ οὐδὲν  ὧν   ἐδεδοίκεσαν ἐγίνετο, ἀλλ´ ἔμενεν
[8, 19]   κράτιστα περὶ σφῶν βεβουλευμένους, ἐκέλευσεν  ὧν   ἔδει τῇ στρατιᾷ φέροντας ἥκειν
[8, 59]   σκῦλα καὶ στεφάνους καὶ μνήμας  ὧν   εἷλε πόλεων, ἤραντο τὴν κλίνην
[8, 79]   χαλκέους ἀνδριάντας ἐπιγραφαῖς δηλοῦντας, ἀφ´  ὧν   εἰσι χρημάτων ἀπαρχαί. εἰ δέ
[8, 70]   τὰς τιμὰς τοῖς ὠνησαμένοις ἐξ  ὧν   εἶχε τὸ κοινὸν χρημάτων. ~Εὐθὺς
[8, 42]   παρακαλῶ τῶν ἑαυτοῦ πολιτῶν, ὑφ´  ὧν   ἐκ τῆς πατρίδος ἐξελήλαται καὶ
[8, 60]   καὶ δωρηματικὸς καὶ εἰς ἐπανόρθωσιν  ὧν   ἑκάστῳ δέοι τῶν φίλων, ὁπότε
[8, 54]   καί, ἐπειδὰν οἴκαδε ἀφίκωνται, μεμνημένους  ὧν   ἔπαθον εὖ τοῦ μηθὲν ὑπὸ
[8, 86]   ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν· ἐξ  ὧν   ἐπισιτισμοὺς καὶ τἆλλα, ὅσων σπάνις
[8, 61]   τὴν ἀρχὴν καὶ λόγον ἀποδοὺς  ὧν   ἔπραξε κατὰ τὴν ἡγεμονίαν, εἴ
[8, 21]   βουλομένη διαβολὰς ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς  ὧν   ἔπραττεν ἀνὴρ μήτε αἰτία
[8, 28]   καὶ τροφῆς καὶ τῶν ἄλλων  ὧν   ἔσχεν ἐπὶ σοὶ πόνων οὐ
[8, 32]   ὅτι τοὺς μὲν φίλους, ὑφ´  ὧν   εὖ πάσχειν μοι προσῆκε, πολεμίους
[8, 32]   εὑρών, τοὺς δ´ ἐχθρούς, ὑφ´  ὧν   ἐχρῆν με ἀπολωλέναι, φίλους, ἀντὶ
[8, 51]   ἐμαυτῆς ἡδονάς τε καὶ ὠφελείας·  ὧν   ἔψευσάς με τὰ μὲν ἄκων,
[8, 1]   ἐκ τῆς ἐκείνων ἀρχῆς, δι´  ὧν   πόλις ὀλίγου ἐδέησεν ἐκ
[8, 57]   τῶν πολλῶν ὠφελειῶν, διημαρτηκυῖα δ´  ὧν   ἤλπισεν, εἰ καθαιρεθείη τὸ Ῥωμαίων
[8, 87]   ποιουμένων τοῦ μηθὲν αὐτῷ συγχωρεῖν,  ὧν   ἠξίου, τὸν ἐν χερσὶν ὄντα
[8, 38]   ἔδωκεν Μάρκιος ἀπόκρισιν ὑπὲρ  ὧν   ἠξίουν, ἀλλ´ τὰ κελευόμενα
[8, 89]   ἐγχειριδίων τὰς ἀκμάς, ἔστι δ´  ὧν   καὶ κατεαγότων ὅλων, οἷς οὐθὲν
[8, 33]   ἀπαραιτήτους τοῖς ἀνόσιόν τι διαπραξαμένοις,  ὧν   καὶ σὺ ἐμνήσθης, Μηνύκιε,
[8, 30]   καὶ λέγων καὶ πράττων, ἐξ  ὧν   καταλυθήσεται μὲν πάτριος ἀριστοκρατία,
[8, 26]   Τολερίνοις μηδὲ τοῖς ἄλλοις μικροπολίταις,  ὧν   κατέσχες τὰ πολίχνια· καὶ γὰρ
[8, 48]   καταμαθεῖν καὶ τὰ τελευταῖα ἐξ  ὧν   Λατίνοις συνεχώρησαν ἀποστᾶσιν ἀπὸ τῶν
[8, 50]   ταῦτα τὰ ἔθη καταστησαμένων· ὑφ´  ὧν   μαραίνεται πᾶσα ὀργὴ καὶ ἀντὶ
[8, 53]   ἀντ´ ἐμαυτῆς καταλιποῦσά σοι τιμωρούς.  ὧν   μὴ δεήσειεν, θεοὶ τῆς
[8, 73]   ἀναλοῦσθαι καὶ εἰς τὰς μισθώσεις  ὧν   οἱ πόλεμοι χορηγιῶν δέονται· Νῦν
[8, 28]   δὲ καὶ ζῆλον καὶ τιμάς,  ὧν   ὀρέγεσθαι χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας,
[8, 65]   ἐπιβαίνειν ὡς ἐξ ἐφόδου χειρωσομένους·  ὧν   οὐκ ἀσφαλῆ τὴν προθυμίαν οὐδ´
[8, 37]   Σιβυλλείων τινος ὀττείας πατρίου,  ὧν   οὐκ ἠξίουν οἱ τότ´ ἄνθρωποι
[8, 42]   πρὸς τοὺς δημοτικοὺς γενέσθαι, παρ´  ὧν   οὔτ´ ἐλέου μετέσχεν οὔτε συμπαθείας;
[8, 32]   δὲ βούλεσθε τίθημι γάρ οὐδὲν  ὧν   πείσομαι προορώμενοι, τί οὖν ἔσται
[8, 28]   τύχην τε πάντων αἰτίαν ἡγησάμενος  ὧν   πέπονθας πρὸς ἡμῶν δέδρακας
[8, 7]   ἀνήρ, εἰ δόξης καὶ τιμῶν,  ὧν   προσῆκέ μοι παρὰ τοῖς ἐμαυτοῦ
[8, 23]   ὅσια, καὶ οὐδὲ σεαυτὸν ἐξ  ὧν   τε καὶ ὅστις ἔφυς ἔτι
[8, 32]   προδοίην ἂν ἔτι τούτους, ὑφ´  ὧν   τηλικαύταις κεκόσμημαι τιμαῖς, οὐθὲν οὔτε
[8, 49]   πολέμιον ὄντα ὑποδεξάμενοι πάντων μετέδωκαν  ὧν   τοῖς φύσει πολίταις μέτεστιν ἀγαθῶν·
[8, 32]   ἀξιώσεις. ὑμεῖς μὲν γάρ, ὑπὲρ  ὧν   τούτοις ἐχθρὸς ἦν, ἀφείλεσθέ με
[8, 6]   οὐθὲν οὔτε μνησικακήσαντες οὔθ´ ὑπολογισάμενοι  ὧν   ὑπ´ ἐμοῦ πολεμίου ποτὲ ὄντος
[8, 19]   παραδιδόντες αὐτοῖς τὰς πόλεις πάθοιεν,  ὧν   φιλεῖ δρᾶν πόλεμος, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009